DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. SS»I I SttSSLt I ffAïssMf*üs&r - fe-o.ssis'Srta 601 Honderd tea en twintigste Jaargang. Jliiiiiieieitsjrijf Mj iggnltietilju J. 3 niUn f UK If. I. will UI. Btflliggsitri 5 et idnrtegtlegrlii 15 cti reietToeteig i.ti... VRIJDAG 1919 sisr glMtiratate. Bt. IV. Bnk-gg lattiïikttl lm. Cut* i k. Mi C 9. Te!. 5 3 JANUARI. dê" b|dShi^KS^a tfwSi%£ I Het in exploitatie brengen Tan terreinen voor handel en industrie in onze gemeente. BERICHT BinnenlandT I s^.y^rmg hd. Ami h&& I sv »ap 760 u I ÏSdult^SbH« ZXÏÏ™ ^wwi-JSF Sd? SI 'wWVtoS X,V. J VL wat de behoefte aan handelsterreinen be treft bleken de antwoorden der Alkmaarsche handelaren en industrieeleq zeer verschil lend. Menigmaal werd te kennen gegeven, dat de ruimten waarover men beschikte, voldoende waren of dat de beschikking over meerder ter rein ter plaatse kon worden verkregen, maar vele antwoorden getuigen toch ook van drin gende behoefte aan uitbreiding, welke op de plaats waar de onderneming thans gevestigd is, onmogelijk blijkt De ruimten waarover ik beschik, zoó be richtte het hoofd van een lompen- en metaal- handel, zijn niet voldoende voor mijn bedrijf In de toekomst zou ik open terrein met pak huis noodig hebben. Uit den brandstoffenhandel gingen ver schillende stemmen op. Er was een handelaar, die over voldoend terrein beschikte, er was er een die over grooter terrein de beschikking wenschte, hoewel geen voldoende uitbreiding aan de zaak kon worden gegeven, en er was er ook een die wel van het nieuwe handelster rein gebruik zou willen maten, wanneer mocht blijken, dat in de toekomst ziia berg ruimte te klein zou worden. Getuigden deze antwoorden niet van groot enthousiasme, dit neemt niet weg, dat de orandstoffenhandelaren het streven der com missie ran harte toejuichten. De Alkmaarsche Vereeniging van handela ren in brandstoffen berichtte toch met zeer veel belangstelling van de grootsche plannen der commissie te hebben kennis genomen en zegde namens den gëheelen kolenhandel zoo mogelijk hare medewerking toe. Naar van de zijde van handelaren in bouwmaterialen werd medegedeeld, moest voor dien handel meermalen de toevlucht tot het bijhuren van geschikt terrein worden ge- nomen, daar voldoende ruimte voor pakhui zen en opslagterreinen ontbrak. Uitbreiding aan de bedoelde terreinen kan niet gegeven worden, terwijl bovendien een der opslagplaatsen eigendom van de gemeen te Alkmaar is.' Op één na liggen de terreinen evenwel gunstig, omdat bij aflevering van de materia len per as naar de Westelijk van Alkmaar ge legen plaatsen de transportkosten minder zijn en bovendien geen bezwaar wordt onder-' vonden van lastige bruggen als de Vlotbrug en de Fnesche brug. Wanneer de gelegenheid zich voor zou doen om tegen billijken prijs gunstig gelegen opslagterreinen te bekomen direct aan groot vaarwater en spoor gelegen en bovendien direct -van af den publiekcn weg bereikbaar per as langs harden weg voor zware vrachten, dan zal zeker ernstig worden overwogen om daarvan gebruik te maken. Het verplaatsen van kantoor of van het ge- heele bedrijf zou alsnog vele bezwaren onder vinden, temeer daar het nieuwe terrein tamelijken afstand van het centrum der toekomst geschikte perceelen voor uitbrei ding, welke perceelen aan vaarwater moeten uggen. Zijn onderneming kan zeker, uitge breid worden. Voor opslag van kaas is flinke bergruimte noodig met gelegenheid om, des- verlangd, ruimscnoots frissene lucht te kun nen doen toetreden. Het terrein der oude gasfabriek werd voor deze onderneming zeer wel gelegen geoordeeld en men zou er in de toekomst zeker prijs op stellen, daarvan een gedeelte in gebruik of eigendom te kunnen verkrijgen. Een andere belanghebbende kon momenteel moeilijk beoordeelen of zijn zaken na den oorlog voor verdere ontwikkeling vatbaar gezien den krachtigen stroom, die er in de coöperatie voor zelfexport is. Ook deze kaashandelaar was van meening, dat de Hiarkt, ZQo&ld zij tot qu toe bcsta&L geen re- den van bestaan in de toekomst zal hebben, zoodat de ligging der terreinen geen be zwaar zal zijn. Een grcentenhandelaar was minder pessi mistisch en verlangde in de toekomst een open 'terrein van een halve H.A., en ook handel in granen en kunstmeststoffen wensch- u"?t0€koni3t c*ter grooter terrein te be schikken, waarbij, indien goed terrein be- sHiikbaar is, de besparing aan transportkos ten een punt van overweging sou uitmaken, om de onderneming ie -mpm'am Voor u£Z€ OEÜcr.0 zeis gjp&XitSi ©OpST- vlakte aan groótedgeeasyaar wafer noodzakelijk z;jn. Een bijzonder gpsiotiaitisdi femsfet kwmn van andere zijds vim dm kunsteseibaodgl in, zoo weinig bemoedigend voci de tommissie, dat zij, wanneer meer' dergelijke brieven wa ren binnen gekomen, haar mooie toekomst- EJannen wel fagé kmmm opgaven of haar ar- eid ia geheel andere richting voortzetten, Naar mijne msmmg, mo werd haar' be richt, hmt de kumtmmthwitel hier ter stede geen belang Jjij uwe plana bond dan wel de leden persoonlijk daarvan werk zullen maken. Wij komen thans aan de wenken van be- laaghehbendcu inzake de waterwegen in en buiten onze gemeente. Bij de vredesconferentie schijnt zoo weinig wordt ^a' c^a' *9 telkens weer uitgesteld Volgens de Daily Mail is de oorzaak daar- ^/n'iihfer vaa President Wilson aandtalie, welk bezoek noodig schijnt gewor- dgn te zijn door de eigenaardige opvattingen welke Soanmo over de regelingen voor den aanstaanden vrede koestert en die hem met meer bezadigde ambtgenooien reeds ia bot sing heelt gebracht. Volgens Keuter zijn Lloyd George en Bal four de eemge officieel gekozen Britsche af gevaardigden, maar als de arbeiderspartij besluit aan de regeering deel te nemen zal ook een arbeidersafgevaardigde ter vredes conferentie worden uitgenoodigd. Volgens een ander telegram zou morgen een aanzienlijk deel van de Britsche afvaar diging ter vredesconferentie uit Londen naar Parijs vertrekken. i gf-Solf.és gewezen minister van bui- tenlandsche zaken, is door de Duitsche demo cratische partij te Bielefeld candidaat voor dé Nationale Vergadering gesteld. J7J Dfi ^°8®-2fg. verneemt uit goede bron, ddt in boven-Stlezlë het werk MlerwegH 1% her val, op twee mijnen na. Uit Essen verneemt het_blaa, dat de stakin, ofdzaal o zich, met uitzondering dat de staking in het mijnvak Gute g in hoofdzaak is afgeloopem Alle 'iicboên* zich, mot uitzon^rinon van Oberbausen, Hoffnup^ mannen die van het vak weer gemeld, De Duitsche regeering heeft een offiri- Htdat ootviagea wjj btridtf m ie Distnbutiecommissic dat ons mm fa maand Jaanari een grooter verbruik «sa papier ia toegestaan dan aanvankelijk werd bericht. In verband hiermede kannen wij tof ©2® genoegen snededeelen, dat de aangekea» ™^™./l«deadve^eP«jsverhooging ia ©ai wif ft1!!14 gepubliceerd over haar be-j nummer van 31 December 1918 voodoo laïiingpianaeri. i vervalt Z..P?, van. ^erika strandde een DIRECTIE ALKMAARSCHE COURANT van vanochtend hospitaalschip; er zijn meer .dan 1600 per sonen op; de storm maakt den toestand ge vaarlijk; hulp is "in de nabijheid. 's te Parijs óm te pleiten voor de bestrijding der bolsjewlkL In een onderhoud aan een journalist DIRECTIE „ONS BLAD". aangaan; 7. dat nevens het beginsel der standplaats» ------juu.uönaivoor de hoofden der scholen boven- toegestaan, zei de Poincarê, d'at hij' na de vre-1 i,eD yerschiil te maken' is naar gelang van. de Atnfrika hcopte te gaan, J der waaraan zij verbonden 8. dat de belooning voor het vermoedelijk tegen Juni"of Juli.' 'I Z1J? Pi- B'j een schipbreuk voor -de haven van Storno way zijn, naar men meeöt, 250 zeelie den omgekomen; anderen werden zwaar ge- wond. 6 van ver- j. heonscht Kamer nam ongewij zigdi de financieele oniwerpeQ' aar», uaêï 428 teg®1.^ stemmen en ging voor onbeeaaiden tijd uiteen. Fransch-Britsche KbpstwtiUwpfl bezHteri, De Fransche Senaat heeft on, - S OiJ uwe plannen, daar zij over ^gd, haar instemming te betuiesa nKt het voldoende pakhuis- en Mitbreuiingsruimte, beginsel van een internationalen levensstam gelegen aan grootvaamsier, beschikt Te- dsard voor arbeiders. Gaat de vredesainfe- vens werd medegedeeld, dat vjsor sventueele rentie hiertoe over, dan zal de zaaif worden cprmhtmg van mbrieken voor het fabneeeren verwezen naar de nyverheidscommi&sie en bewerken der gebruikelijke meststoffen, terzelfder tijd vergadert ea dac rapDort ui- de kansen zoo goeif ate uitgesloten zijn, daar moet brengen. apP°" u,ï de eldeis bêst&sisicte fdhrjêken reeds prooien- deels voor export werken, waardoor een Volgens Barnes streeft het ministerie van arbeid naar de tot stand komiog van een in ternationale overeenkomst voer dg vastelel- lmg van een verplichten behoorlijken levens standaard voor arbeiders. Geïmporteerde goederen, die vervaardigd zijn tegen ioonm worden moeten daarom geboycot Barnes acht de vrijheid van vereenigmn ~j Dultsch-Odptenrijk hepft in een memo- de vaststelling van minimum uurloonea is r,andarn,aa^ regeeringen zijn wenschen bi} alle landen volstrekt noodzakelijk. 1 vrede kenbaar gemaakt en aangedrongen De vredesconferentie zal worden urtgenoi- °P sP®^e vredesonderhandelingen, digd, haar instemming te betuiega mat het I wilson heeft te kennem gegeven, dat hij ^J^parig de voorlocpige twwlji o. udt ae oeioomng voor het geven herhahngsonderwijs behoort te worden hoogd; 9. dat bij afdoende regeling der salarissen m0Ct wordai verbe» dat de jaarwedden der volgens de wet onderwijzers, zoomede de beloo- bataljons mller-yoor 't geven van hebhalingsondcrwiii door het Rijk aan de gemeenten en aan f door drukke werkzaamheden niet in staal i% Zwitserland te bezdekert. j*zJn hri(¥td is mdsT pthn tot stdnd ontdekt. A Britsche parlement zal niet 4 Februari opnieuw bijeenkomen op- voor uun^fniêr Alk™331" ^ker minder teg63 den zin van Liébknecht met 63 tegen EEN ENGELSCHE~DANKRFTi rir ÏmF" frhn ZPU' Deze belanghebbende I stemmen besloten, niet deel te nemen aan I Het volgende telegram Hr^r F I zers waarnij komt een hoo» achtte voor eventueele nieuwe fabrieken de de verkiezingen voor de Nationale Vergade- van Engefand iïn A- TnimrS! Zoning I gere jaarlijksche uitgaaf voor het herhal: na- ^^..^^ydige terremeu ruimschoots en waar-1 nng- Liebknecht -was wel voora deelnendng land gezonden. Sa° koaiasin van Neder" ^^«yan 617.596; zoodat hrtVJffi schoolis^tjireij. werden' vergoed, en 1 ost dit eveneens het geval is met een zeker aantal niet door de wet verplichte on- derwijzers, welk aantal verschillend' is naar gelang de school er eene is voor gewoon, voor derwijs V°OT meer u'tgebre^1 lager on- De ten lasje van het Rijk komende jaarwed den der onderwijzers zullen bedragen voor /°3U257 £efth- de: <?penbfe scholen 31.257 MOt bijz. scholen 21.071.800, te zamen 52.328.800. Hiertegenover staat dat zullen vervallen de suocidién volgens de thans geldende bepa- lingen, tot een' totaal bedrag van 28,485.307 gulden; blijft dus een1 vermeerdering van uit gaven wegens de jaarwedden der onderwij- ad 23 843.493waarbij komt een hoo der uit dit wetsontwerp voortvloeiende stij- op I De antwoorden, welke van de zijde van den houthandel binnenkwamen, waren uit voerig en getuigden van nauwgezette bestu- deering van de plannen der commissie. Een firma wier terrein tusschen fde Nieuwe en de Oude Hoornsche Vaart is gelegen en momenteel voldoende ruimte biedt, zal bij uitbreiding weldra behoefte hebben aan meerdere ruimte voor boutopslag en eventu eel aan vlot water tot het bergen van balken. Beschikt men hierover, dan zou mei weder dat de voornaamste werkzaamheden beboorden «e worden gedaan. Het is te verwachten dat deze houding van de Spartacusgroep de Nationale Vergade ring met zal beletten bijeen te komen. oiFul ™cerderheidssocialiaten hebben nog groin km! hnL^ïf^0 de sPariacus-1 k'n& van het plan der internëeringals bh hun ISfen Üa0g5tea8 noo<h^ verwarring dagelijtech verkeer met de bewltóng J Zij ren, hoezeer ik de sympathie en de tegemoet komende houding waardeer, welke de officie ren en manschappen van het Britsche leger gedurende hun verblijf Jn Nederland overal ondervonden hebben, zoowel bij de uitwer- irnmf ka ,7." stad I tot het zagen van balken kunnen overgaan Icomt t€ ligfgfen en bij aflevering" van materia- i - - Ic-n per as naar gemeenten als Heiloo, Lim- men, Castricum en dergelijke, de transport kosten hooger zullen zijn dan than3 het geval is. Van andere zijde werd op de wenschelijk- heid gewezen de terreinen tusschen Alkmaar Omval en Oudorp nog eens nader te be- oordeelen. Van een houthandel, een handel in koloni- f „yare3 cn diverse koopmansgoederen, een koffiehandel, een petroleumhandel, een han del in huiden en wol, een sfoombootondeme- ming, een kaashandel en een grossierderij in koloniale waren kwamen voor de commissie min of meer ontmoedigende antwoorden Deze firma zou eene oplossing kunnen vin den in het veranderen van eigen grond in water en het uitdiepen der Oude Hoornsche Vaart, voor zoover deze bij 'haar van de ge meente Alkmaar in buur is. Mocht men noo- de hiertoe overgaan, dan gaat dit ten koste van reserve opslagterrein en zal het bedrijf Volgens d?Frgankfmli!S5gtezoThef Fran- t ONDERWIJZERSSALARISSEN, sche legerbevel aan. de Hessiscbe regeering J* ^wetsontwerp betreffende bekend hebben gemaakt, dat volgens een I r^ling der onderwijssalarissen voor éoo, opp^Cebter te "SieeS I d7TfS,?l!'el 'iSr<&"ïte I ÏSSrLfrt!?®™. ^vel,verschillende lacili- I ïl lil'JSf d.e.i?a;Sdf ."..pmeai-1 De werltgc.er?"- on- last van de uitgaven bedoeld in ext. 47 onder a der lager onderwijswet (jaarwedden der on derwijzers) en van het voornaamste deel der uitgaven sub in dat artikel, nl. die voor het nernal ïingsoHderwijs. DE WETTELIJKE ACHTURENDAO. De behandeling van het wetsontwerp-Scha- per tot invoering van den wettelijken acht- urendag, of van eem daarmee nagenoeg gelijk te stelten regeeringsvoorüracbt zal eerst dan geschieden als de Hooge Raad voor den Ar beid is ingesteld. In dit nieuwe college zullen tien werkges vers en tien- arbeiders zitting krijgen, bene ven tien personen» die studie hebben gemaakt van sociale wetgevingen van sociaal-econo. - <r.«.Sivi,5iu cu «ti uei oeariji i Iriten worden verleend om de Duitsdiers'te I ^as®e van 900 tot 2300, in de I na^v^le^meiSdf>f^hcidersleden zullen, bij verdere ontwikkeling ruimte voor opslag veroorloven aan de verkiezingen voor de Na klasse vfa f 870 tot f 221 de der- organ safL^ rie werkgevers» Voor deze firma is de verbreeding van den toegang tot de Nieuwe Hoornsche Vaart den deel te nemen. Alle berichten a -x - -e Vaart bij IAlle berichten op de verkiezingen betrek- 4 V Bij bezit der hoofd-1 advies de uitmonding in het Groot Noord-Hol- klaë hebbende, zul/en zonder beperking wor- bedragen respectievelijk SS r^Sipi'aZ™ SCiK_a,naal.vaa zeer F00t belang. Thans den toegelaten, de geallieerde troepen waar- {JPolnJ 1160 M 1 250(1 f 1110 zijnde - - a bewerkv ar- Mc-n beschikte over voldoende ruimte, had terrein voor eventueele uitbreiding beschik baar of kon aan de zaken waarschijnlijk geen verdere uitbreiding geven. Wat de groenten betreft had de commissie een onderhoud met een belanghebbende in den handel van winter- en zomerproducten waarbij deze op de wenschelijkheid wees om speciaal voor winterproducten opslagplaat sen te hebben. De zomerproducten zullen biedt de pl.m. 3 M. wijde toegang slechts doorgang aan zeer kleine vaartuigen, zoodat houtwaren per tjaik of dekschuit aangevoerd, steeds in vletten moeten worden overgeladen om den opslag te kunnen bereiken, wat tijd» roovend en kostbaar is en hoofdzakelijk zijn oorzaak vindt in de ondoelmatig gebouwde brug, daar het vaarwater zelf, althans voor zoogenaamde dekschuiten, voldoende diep en brééd is. v Het instandhouden der Oude Hoornsche Vaart is voor deze zaak ten zeerste van be langen ieder geval voor zoover zij de terrei- ju de veilimr wel altijd ibader veel ijS I StT'ta ~b£$ "dïTS houd verzondéq kupnea worden. De crr^mit^ I v<w üat 2t run.n, groente- cultuur rondom onze gemeente breidt zich uit en de bouwers zouden genoodzaakt zijn, nun producten in October te verkoopen naar de Langedijken, waar zij wel bewaard kun- nen worden. Deze bewaarplaatsen kunnen evenwel niet op temperatuur gehouden wor den, waardoor veel bederft en veel arbeids loon moet betaald worden. Toch is de han del in winterproducten, mits men tegen on- gunstige temperatuursinvloeden gevrijwaard hhjtt, zeer voordeelig en het zou voor de bouwers in den omtrek onzer gemeente zeer na deel ïg zijn als zij hunne niet-houdbare pro ducten moesten verkoopen aan hen, die soort monopolie in het bewaren hebben, exploitatie der be;waarruimt< ken is duur, het stoken van niet goed" ge bouwde lokalen eischt veel brandstof en men zou dus met een goed gebouw, dat 300 a 4(Xi waggons moet kunnen omvatten, wel kunnen coneurreeren. Zekerheid, dat dit gebouw rendabel zou zijn, kon blijkbaar niet worden gegeven, maar het is duidelijk, dat wanneer Alkmaar, de zaak goe currentie van de Tan is te bieden. Uit de wereld der kaashandelaren toch ook nog een voor de commissie aange- »«m geluid. Een kaashandelaar zoekt ia de voor déze onderneming het eenigste vlotwa- ter vormt, zijn ook twee loodsen daarlangs gebouwd. De firma ondervindt nadeel van den toestand van verwaarloozing waarin dit vaarwater verkeert, daar b.v. de toegaug tot do ,,Oude" vaart, daar waar in het N. Oude en Nieuwe Vaart samenkomen, bijna dichtgegroeid en verstopt is. Daar de commissie vreesde, dat de geheel voor borgen de vrijheid van pers en vergadering. De Duitsche pers bepleit unaniem een keur optreden tesen de Poolsche wille- n B,1J a,le reeds begane fouten, zegt o. a. de Duitsche Allg. Ztg., mogen wij onder geen omstandigheden nog de fout maken, dat wi de Poolsche aanspraken als rechtmatig be schouwen. Ons duidelijk wachtwoord moet ten af Va° Düitj8dl ecb'ed m het Oos Dy3rig is, naar de Lokal Anzeiger ver- neemt, thans een Volksraad tot het afweren van het Poolsche gevaar opgericht en zal een militaire atweertroep op de been worden ge bracht. 6 De Polen hebben de grensplaats Skalmie- rizieze bezet en de garnizoenen van Ostrowo en Krotoschin moeten in groot gevaar zijn. Op het drukste moment van den Oude jaarsavond is te Berlijn een kellnersstakine begonnen, zoodat talrijke groote inrichtingen is de sta- totj2400, B060 4t7 ST^lV'tot I Sin± ^^rpheeft ate'bMis d^ai^S 2190, voor schoolhoofden met 200 of min arbeidsdag en de 45-urige arbeids week. ;:il;'c^n m0€Sten verkoopen aan hen, die een I elders gevestigde zagerij is dat ziin beïancren soort monopohe in hei bewaren hebben. De hier voorlooteg Si gr«5t ri n nitbfef ken LangediJ- dinê deze gemeente nog niet beoordeeld I refloteT'moest^ S^Th^^ sing zou komen met de belangen van een ter I kincr over alle tau„i i 1, deelde de mede, dat zijn Slechts een gering aantal koffiehuishoa- belanghebbende der commissie mede. dat ziin I Slechts PPT1 (Ton'nrr r» onderneming te Alkmaar een filiaal van men m Alkmaar,.de zaak goed aanpakt, aan de con- agedijken wel het hoofd kwam te gemeente nog niet beoordeeld kan worden. Deze belanghebbende achtte de plannen der commissie zeker van belang voor de ontwikkeling van den groothandel in hout en deelde mede, dat vergrooting der door vaart en verdieping der Hoornsche Vaart ook hem ten goede zal komen. Deze belang hebbende wil, wanneer dit noodig blijkt, gaarne medewerken door ruiling of afstand van grond in den Huiswaarder polder. Ten slotte zegde de afdeeling Alkmaar van den Ned. Aannemersbond der commissie haar steun toe. De bond heeft zeker belang bij goede opslagplaatsen voor bouwmateria len, maar het is nog niet uitgemaakt of de ders heeft tot nu toe de eischen der stakers ingewilligd. Dat deze staking diep in het leven der Berlijners grijpt laat zich wel begrijpen als men bedenkt dat meer dan 100.000 person-a in Groot Berlijn voor hun voeding op de restaurants aangewezen zijn. KORTE BERICHTEN. Bij Stornoway (Buiten-Hebriden) is een ramp gebeurd, toen het stoomjacht lalai- re,.dat ruim 300 matrozen naar huis bracht, schipbreuk leed en aan den ingang van de baai op een puntige rots liep. Ongeveer vijf tig matrozen slaagden erin den wal' te be reiken, o. w. velen ernstig gewond1 waren. Men vreest echter dat de overigen het leven verlom! hebbes. STEENKOOL UIT BELG 16. De Brusselsche „Gazette" meldt, dat de onderhandelingen tussdhen Nederland en België betreffende levering van melkvee te il der leeriingen resp. 1800 tot 3200, 1730 tot 3080, 1660 tot 2950 iCiSS^t L 2820'I 1520 tot f 2m> voor hoofden met meer dan 200 leerlingen 100 hooger m gemeenten lste klasse. Verhoogin- -J gen worden nog toegekend voor personeel F", ®Jcen*°Je3. op 't punt van slagen zijn aan scholen met uitgebreid en meer uitgebreid 1 Nederland heeft aangeboden, de steeökolen tager onderwijs. Aangenomen wordt dat de m Luik te £aan nalen. SWgVM ongehuwiden niet zoo hoog NEDERLANDERS IN' HET DOOR BEL- te khnimen als voor gehuwden. In de| GEN BEZETTE DUITSCHE GEBIED Het ministerie van Buitenilandsche Zaken verzocht ifiede te deelën, dat, blijkens bericht van den consul te Diisseldorf, Nederlanders, kleinste gemeenten stij, 7 1940 na 19 g't de wedde der gehuw-1 jaar, voor ongehuwden den tot tot 15Ö0 na 10 jaar. De stijging der koeten voor onderwijs voor het Rijk ingevolge dit wetsontwerp 'is ruim 24 mitlioen^uTden die zich wenschen te begeven'naar het'door' ..oor de Staatscommissie voor het onderwijs Belgisch vrijgeleide daar zii bit ttrmii van ybewto md de ™!H. zooLnig stl gSg^orftSma. BACON UIT AMERIKA? ritoring der onderwijzers tot grondslag geno Er worden als gevolg van, een Amerir kaansch voorstel onderhandelingen gevoerd over den invoer van 12.000 ton bacon uit Amerika, waartegenover onzerzijds de leve ring van 4000 ton kaas zou moeten moeten staan. Als wij wel zijn ingelicht, zou de aanvoer gevallen, een tarief in te voeren,"daTboven I w en bacon kH,nnen geschieden buiten het wettelijke uitgaat: I f agreement om. E>e met de Geassocieerden 3. dat trvf><m»lnpnd I getroffen overe 1dat aan de onderwijzers der openbare en dar van Rijkswege gesubsidieerd wordende sciio en als eenige inkomst een vaste jaar wedde wordt toegelegd, waarvan het bedrag door de wet wordit beoaald 2. dat het evenwel wenschelijk is, aan de n vr^be^d te 'laten om, in uitzonderings bij- van 3. dat toegekend wordt eene naar gelang van den levensstandaard voor verschillende groepen van gemeenten of deden van gemeen- ten uiteenloopende aanvangswedde, met pe- nodieke opMimming volgens dienstjaren; 4. dat de wedde dies onderwijzers van stand wordt verhoogd wegens net bezit de hoofdakte; 5. dat zij voor het personeel der scholen mét uitgebreid leerplan wordt verhoogd we gens het bezit van bijakten in vakken; welke aan die scholen onderwezen' worden; dat dc bezoldiging van degenen die on gehuwd blijven niet zoo boog behoeft te klhn- mea ate die van hen, die wel een huwelijk getroffen overeenkomst garandeert bereids de levering van 10.000 ton bacon, dfe onder het vetrantsoen van 80.000 ton vallen. (Hbl.) DE OVEREENKOMST MET DE GEASSOCIEERDEN. Eerlang zal bij den Raad van State een wetsontwerp inkomen van het ministerie van financiën tot goedkeuring van de financieele overeenkomsten, welke te Londen met de ge associeerden zijn afgesloten en tot regeling van de uitvoering daarvan. KOLEN Uit DUITSCHLAND. Met ingang van gisteren zullen dagelijks twee treinen steenkool uit Duifschland aan voeren. Blijkt het der Duitsche regeering nu> ALKMAARSCHE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1