DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. lit Honderd een en twintigste Jaargang. UhhihMi Mi fiinltbetillu p. 3 nuta f US. ft. I. tosti UB. letlinmen 5 ct Afarte.tieiriis 15 ot.nol pootoro lotters staar HnU. Br. Ir. O. Boek- n Mtólkiirli Bertts. Coslsr b. Man C 9. lol. 5 ZATERDAG* 4 JANUARI No. 3 Hot in exploitatie brengen van terreinen voor handel en industrie in onze gemeente. Binnenland. Dit nummc it utt 2 bladen. VII. Het is begrijpelijk, dat, waar het de verbe tering van waterwegen betrof, de commissie talrijke klachten 'bereikten en haar velerlei nuttige wenken verstrekt werden. De klachten over slechte verbindingen te wdter en de vergaderingen die in de laatste jaren gehouden zijn om doeltreffende veran deringen te bespreken, bewijzen wel, dat op dit gebied nog heel wat te verbeteren valt. Meer. en meer wordt ingezien, dat een'ge meente die van het ruime vaarwater afgeslo ten is, een der eerste factoren voor goed en goedkoop transport mist en daardoor in den concurrentiestrijd tusschen gemeenten onder ling nimmer een vooraanstaande plaats kan verwerven. Dat men dezer dagen te Heiloo nog tot het kostbare maar reeds geruimen tijd voorberei de kanaalplan besloot, is al een bewijs hoe ook kleine gemeenten meer en meer inzien, dat zij met haar tijd mee moeten en dat land bouw, handel en industrie vóór alles behoefte aan goede waterwegen hebben- Wat Alkmaar betreft loopen de verschillen de wenschen van belanghebbenden natuurlijk zeer uiteen en worden door verschillende be- drijfshoofaen allereerst die verbeteringen aangeraden welke eigen onderneming ten goede komen, al getuigen cok vele antwoor den van een breeden.kiik op een algemeene doeltreffende verbetering ten behoeve van den geheelen handel en industrie in onze ge meente. De afd. Alkmaar van de Algemeene Veree- niging Bloembollencultuur betuigde haar volle sympathie mef het verbeteren van water wegen, maar zou dan ook gaarne zien, dat er een sluis aan den Omval kwam. I; Een handelaar in bouwmaterialen wees er op, dat wanneer de waterwegen beter wor den, vervoer bij grootere partijen mogeliik en dus goedkooper wordt. Voor aanvoer van grondstoffen is het vaar water z. i. voldoende, voor het vervoer naar di afnemers zou het ontstaan van een water weg naar Hoorn gewenscht zijn. Een collega van dezen handelaar gaf al een heel eigenaardig antwoord. Hij achtte juist in bet isolement van vele plaatsen in Noord- Holland 'de kracht te leggen voor den handel in bouwmaterialen in onze gemeente. Juist door het niet bereikbaar zijn van vele plaat sen voor schepen van middelbare grootte, zijn die plaatsen z. i. genoodzaakt door klei ne vaartuigen vanaf Alkmaar als centrum bediend te worden. Wilde deze handelaar dus den bestaanden 'toestand handhaven, een zoutzieder had ge heel andere wenschen op ziin verlanglijstje. Turfmarkt en Schelphoek voldoen niet aan de eischen als waterweg voor zijn bedrijf en het zou gewenscht zijn de vaste brug voor de zoutziederij in een beweegbare met een door- vaartwijdte van 7 M. te veranderen, alsmede het vaarwater aan den Schelphoek uit te die pen. De dam onder het water in de Turf markt achter de draaibrug zou veranderd moeten worden en de Turfmarkt zelf moeten worden uitgediept. Het is van algemeene bekendheid, schreef de directie oener wasscherij, dat de toestand van de Vlotbrug onhoudbaar wordt en een groote belemmering is voor de industrieele ondernemingen-aan den Kanaalkant Daar moeten soms 50 tot 100 arbeiders en ande ren 10 minuten en meer wachten, omdat er een roeibootje door de brug moet. Deze brug is door oude materialen en constructie door loopend defect, waardoor de overgang nog meer belemmering ondervindt. Een handelaar in koloniale waren en koop mansgoederen vestigde'de aandacht op de Wimmenummervaart voor de toekomsttuinde rij en op de Egmond-Binncnvaart voor den aanvoer van groenten en veldgewassen, Houtvaart herhaaldelijk op eigen kosten la ten uitbaggeren. De Eendrachtspolder moet voor vaartuigen van 50 ton bereikbaar wor den, zoodat ook daar, hoewel niet aan het spoor gelegen, bruikbaar opslagterrein en grond voor arbeiderswoningen verkregen kan worden. Verdieping van de Houtvaart en verande ring van de brug aan de Kanaaldijk, dus ver betering der afvoer van producten van Ber gen en de Egmonden wordt zeer gewenscht geacht. Wordt de Fabrieksweg tot het Ka naal doorgetrokken, dan zouden vrachtwa gens van het Westen op de Handelskade aan komen én niet de geheele stad-behoeven door te rijden. Het begin van dezen weg werd ge deeltelijk door belanghebbende betaald en hij verklaarde zich in principe bereid, aan* deze verbeteringen desgewenscht finantieelen steun te verleenen, Het maken van een tunnel onder den overweg der H. IJ. S. M. werd duur en onpractisch geoordeeld en zou te vens door het dichten van de Houtvaart aan- nu belanghebbende v»or de toekomst wenschelijk voor, de Raaksmaatboezem van Oudorp lot aan Aartswoud bevaarbaar te maken, 't Komt dan West-Friesland ten goe de om de producten naar Alkmaar te zenden. De sluis aan de es Wielen moet dan ver groot cn verbeterd worden. De Schermer moet bevaarbaar gemaakt worden dobr een sluis aan den Omval en" gelijkertijd aan Rus tenburg. Wil men het Schager plan voorko men, dan acht deze belanghebbende het wen schelijk om de Groote Sloot in de Zijpe van wipbruggen te voorzien, zoodat van den kant van Wielingen alles hierheen kan komen. In d.e Hoomsche Vaart zou een sluisje moe ten zijn voor het Groot Geesttner-Ambacht, daar ook die aanvoer onmisbaar is. De Wie- ringerwaard moet verbeterd worden, evenals de vaart op Winkel en Nieuwe Niedorp. Bo vendien werd van deze zijde de aandacht op bet noodzakelijke van een ruime haven voor aanlegplaatsen en opslag gevestigd. Een brandstoffenhandel stelde verbete ring van het vaarwater in dé richting Lange- dijken en omstreken voor, terwijl een koffie handel en een kaashandel een goede vaart naar Hoorn wenschten. Een fabrikant van conserven wees er op, dat zijn specifieke belangen samengaan met de algemeene verkeersbelangen, die in het al gemeen naar een betere waterverbinding met de Egmonden, Bergen en Schoor 1-vragen en tevens naar een verbetering van het verkeer, dat aan den overgang van den Bergerweg door de Hollandsche Spoor herhaaldelijk ge stremd wordt. Reeds heeft belanghebbende de zoodat dit vervoer in de Singelgrachten ge bracht zou worden, welke met hare vaste steenen bruggen voor ecntgszms belangrijke ladingen onvoldoenden doorgang feiten. Een graanhandelaar, die beide panden achter zijn fabriek g^legsa aankocht om uaar later egQ silo te feacsweai, adstts hst be slist noodzaksiijji^, cled de uoorvaartwijdts van de bruggen over hst vaarwater aau het Luttü-Oeiorp wrrjsotó '«szteqa, opdat sche pen van 2Q0—3S0 èga daar tósnsQ kuncsn komen. Een stoombcotondsragmóngj die Bitteraard groot belaag bij goede WterBggen heeft, drong op goeds waüaroqgaB nsef dh omlig gende gemeenten aan, om Alkmaar daar door meer tot centrum wan handel en verkeer te maken. Alkmaar moet bereikbaar zijn voor schepen van 1000 ton en daar de afmetingen van de schutsluis te Purmerend 65 bij 15.65 M ea dit aan de Wübehsiaasluis te Zaan dam 120 bij 1.2 M aajss, Jsoffiosi Kfegpea van 1000 too, wat baar tengte betreft, alleen over de Zaan varen.. Zn kunnen echter niet verder komen dan tot Knollendam, tenzij het vaarwater tusssfeea Keollendcan en het gat van het Alkmaardermeer wordt uitgediept. Voor deze onderneming maakte de heer J. van Niftrik te Edam een plan met begroo- tmg op, waardoor deze uitdiepmg op 49900 zou komen. Dit plari werd in No vember 1914 reeds aan de ministers van Wa terstaat en Oorlog ingediend, dieer nog niet op geantwoord hebben. De onderneming, die gebrek aan voldoen de veilige ligplaats voor haar buiten dienst zijnde stoonjbooten heeft, wenscht dus ver betering in het gedeelte vaarwater Knollen dam door de Markervaart, Stierop en het Alkmaaider meer tot aan het Groot Noord- Hollaad&tft Kanaal. Een ijzer- en metaalgieterij aan dit kanaal gelegen had begrijpelijkerwijze geen behoefte aan beter vaarwater en een Grossierderij in koloniale waren achtte demping van den Kooltuin voor het markt- en algemeen ver keer noodzakelijk. Een scheepswerf wees er op, dat het be zwaar der sluizen wellicht minder groot zal worden door de nieuwe werken te Den Hel der. Toch werd Alkmaar van die zijde min der geschikt geacht om er zeeschepen te bou wen en als het groote bezwaar tegen het op richten van nieuwe scheepswerven werd ge noemd dat waar de gelegenheid tot het bou wen van schepen reeds tot millioênen tonnen per jaar is uitgebreid, wanneer de vrede spoe dig mocht komen, de vraag naar schepen tot een minimum gereduceerd zal zijn voor het terrein gereed kan zijn. Buiten de door haar gezonden vragenlijs ten om bereikte de commissie nog een schrij ven van een belangstellende in haar plannen, die er op wees, dat de gemeente-gasfabriek thans ten N. der Spoorbrug staat, wat lastig voor de scheepvaart geoordeeld wordt. Het tot visschen ontnomen werd. De bezwaren die uit den weg geruimd moeten worden, zijn voornamelijk het ver pachten van vischwater door de Polderbestu ren speciaal aan visschers ea het geven van consenten door den Staat aan de visschers oa het groot .Noord-Hollandsch Kanaal met uit sluiting van all« vischhandelaren. Belanghebbende wees bovendien op de waterverontreiniging, welke vooral in de vaart van Alkmaar naar Wimmenum a 1 loevervaart door bet niet uitkroozen der vaarten sterk toeneemt. Door bijvoeging van ..et afvoerwater der waschfabriek sterven lederen zomer duizenden kilo's visch. Daar de betrokken polderbesturen niet voldoende optreden, gaat voor vele groote tuinderijen mede het flinke vaarwater voor hst vervoer van tuinbouwproducten verloren. Wanneer de handel vrij werd en het ver keer, te water in onze omgeving in orde kwam, achtte belanghebbende Alkmaar de aangewezen plaats voor vischhandel in het groot. Van andere zijde werd instemming met het stichten van een gemeentelijk enirepót of veem betuigd, daar ait ook voor belangheb bende van groot belang is voor tijdelijken op slag van goederen. 1 f ij wees er op wat hij in het belang dezer zaak reeds gedaan heeft en drong er bijzon der op aan, de sluis aan de Zeswielen niet te vergeten. Geheel West-Friesland zit reeds jaren zonder waterverkeer en nu mag Scha- geo met voorgaan en meet van Aartswoud of Wienngermeer in de toekomst alles hier heen komen. Belanghebbende noemt het mat een teekenende uitdrukking onpractisch droog van ons volk om al het water weg te nemen. De polder Geestmerambacht maakt te Schoorldam een te kleine nieuwe sluis, de Heerhugowaard, de Schermer en Beemster zijn met bevaarbaar. De sluis aan de Zes- wielen moet zoo groot gemaakt worden, dat behoorlijke vaartuigen er door kunnen gaan, maar men houde dan rekening met de bruggen, die veranderd moeten.worden. Ee- langheBbende, die meende dat Rustenburg nooit een sluis voor doorvaart moet hebben!' was van oordeel, dat .bij goed vaarwater be slist gelegenheid is om fabrieksterreinen te verknopen. Hij juichte het toe, dat in Alk maar met het oer conservatisme gebroken is, beval flinke maatregelen aan en vroeg teveis overweging of dé nieuwe gasfabriek geen gas kan leveren aan Bergen en Bergen aan Zee Een andere belanghebbende zou waar schiinlijk in de toekomst een geschikt terrein aan water en zijweg noodig hebben voor een fabriek en een flink open terrein voor hout- berging. len slotte had de commissie een onder houd met een ondernemer, die goed fabrieks terrein zocht voor het oprichten van een electro-technische fabriek met kopergieterij, waarvoor niet alleen directe aanvoer per spoor van porcelein maar ook grootscheeps voor kleine mogendheden bedragen. De ge-1 volmachtigden van de Vereenigde Staten, Frankrijk, Engeland en Italië zullen voort durend zitting hebben, die van de kleine sta- bijzondere plaats krijgen. Roemenië zal als geallieerde mogendheid behandeld worden en de Russische gevolmachtigden zullen ge hoord worden. Zoodat de groote mogendheden een eerste VERBOUW VAN GEWASSEN, De minister van landbouw heeft bepaald, dat de verbouw vana. voederbietenzaad en mangelwortelzaadb. rond spinaziezaadc. knollenzaad; d. uienzaad; e. wortelenzaad: f. tuinboonenzaad; g. gerimpelde stamdop- erwtenzaad; h. koolrapenzaad; ,j cichorei- zaad, k. radijszaad; 1. krotenzaad; m'. sluitkool-, boerenkool-, spruitkool- en bloem- koolzaad; n. scherp spinaziezaado. suiker- voorwaarden, medegedeeld in de Staatscou rant No. 3. viooUa ha. SSPWS&gSjggti tg Volgens de Berliner Ztg. am Mittag heeft de stedelijke overheid van Bromberg medege deeld, dat bij onderhandelingen te Hohen salza tusschen vertegenwoordigers van Po sen, Grusen, Hohensalza en Bromberg met de Polen gevoerd, overeengekomen is om on verwijld de vijandelijkheden te staken. Ver dere onderhandelingen zouden in verbinding met de regeering te Berlijn plaats vinden en tot zoolang zouden de Polen de vijandelijk heden staken en geen nieuw gebied bezetten Volgens een mededeeling van de» Brom berger uitvoerenden raad hebben de Polen zich evenwel niet aan de getroffen regelin gen gehouden en zijn er onmiddellijk na de onderhandelingen onlusten in Hohensalza uitgebroken. Het postkantoor,'bet stadhuis en het politiebureau werden door de Polen be zet, doch zijn inmiddels door de Duitscbera weer bevrijd. lp verscheidene plaatsen wordt nog hardnekkig gevochten ea het zal daj ook wei niet laag doren of de Dulifcfee geering zal maatregelen moeten nemen aan de verderen landhonger der Polen einde te maken. President Wilson is thans in Italië, waar hij natuurlijk weer Tenfant chéri van'alle di plomaten en journalisten is. Aan het station is hij door koning, ko nmgin, de ministers en de autoriteiten opge wacht, waarna een ontzaglijke menigte den president geestdriftig toejuichte. re- ons een vaarwater noodig is. Voor dezen belangheb' bende, die van de gunstige omstandigheden direct ,na den oorlog wil profiteeren. was spoed tot het scheppen van goed fabriekster rein gewenscht. Wij komen thans tot de vraag of Alkmaar gunstig gelegen is voor de oprichting van export-slagerijen. overkwam belanghebbende dat toen hij mei zijn stoomboot aan de gasfabriek laadde, hij voor de spoorbrug twee uur moest wachten en daarna met groote moeite het Zuidergut is doorgevaren. Hij ontried dan ook uitbrei ding ten N. der gasfabriek, daar verbetering der belemmerende en den handel tegenwer kende spoorbrug wier doorvaarthoogte te laag is, toch wel zal uitblijven. Belanghebbende meende,, dat een koop mansbeurs de scheepvaart wel ten gbede zal komen, al zal concurrentie op zijn gebied n'ct uitblijven. Als de veemen zijn opgericht, zul len de ligdagen verminderen, wat in h:t voordeel der handelaren maar niet in dat der kleine ondernemers zal zijn, daar de goede ren in de veemen gemiddeld te lang worden opgeslagen en veelal door N. V. eigen mo torschepen ter verzending van eigen goederen in eigen exploitatie worden gebracht. Deze belanghebbende wees er op dat hoewel de vrachten gestegen zijn, deze niet tegen de uitgaven opwegen en hij besloot met een pes simistische beschouwing, hierop neerkomen de, dat er voor kleine stoombootondernemiu- gen en schippers wel een betere tijd zal ko men, maar met lang, daar er na den oorlog wel weer een strijd om het bestaan en het recht van den sterkste zal komen. Van de zijde van den vischhandel werd er op gewezen, dat Alkmaar voor den vischhan del in het groot bijzonder gunstig gelegen is. Maar bijna al het vischwater in de omge ving wordt door groote vischhandelaren van Zaandijk voor hóoge sommen gepacht, waar door de visschers hun vangst niet kunnen verkoopen aan wien zij believen, daar dit de oorzaak zou kunnen zijn dat faun het recht De onafhankelijke socialistische leden der Pruisische regeering Strobel, Adolf Hoff mann, dr. Rosenfeldt, dr. Arco, dr. Breit- schult, Paul Hoffmann, Hofer en Simon, heb-' ben in een schrijven aan den Berlijnschen centralen raad medegedeeld, dat zij aftre den. Zij achten thans voldoende geble ken, dat een met succes gevoerde vtegen- woordiging hunner denkbeelden in de regeering ten gevolge van de meerder- heidssocialistische s amenstelling onmoga- lijk is geworden en dat zij (iö'or het uittroferi der onafhankelijken uit den raad van volks commissarissen van den noodzakelijken rug steun bij de rijksregeering beroofd zijn. De onmiddellijke aanleiding lot hun aftreden is het feit, dat van hen verlangd wordt dat zij zonder verder onderzoek de benoeming van kolonel Reinhardt tot Pruisisch minister van oorlog goedkeuren. Volgens een particulier Reuter-telegram neemt in alle lagen der Siberische bevolking de aan de regeering te Omsk geboden steun toe. Deze regeering en die in Noord-Kauka- sië zijn de belangrijkste anti-bolsjewistische lichamen en hebben contact met Russische di plomatieke aanhangers in den vreemde. Ten gevolge van de gedachtenwisseling in Lon den en Parijs met de leidende Russen van alle meeningsschakeeringen zijn weinif po litieke tegenstellingen tot uiting gekomen bij het algemeene besluit om een definitief plan voor te bereiden en uit te voeren tot bestrij ding van het bolsjewisme. Het meerendeel dier staatslieden is thans te Parijs en men hoopt, dat in het anti-bolsjewistische Rusland alle krachten tegen de bolsjewistische bedrei ging zullen worden samengevat. Zoo groeit dus ook in Rusland zelf de te genstand tegen het schrikbewind der bolsje- wiki. Bij de vredesconferentie schijnt niet de minste haast te zijn. Thans wordt toch weer uit Parijs gemeld, dat het nog niet eens beslist is of ze wel den dertienden Januari bijeen zal komen. Het aantal gevolmachtigden zou in voor bereidende besprekingen worden vastgesteld en zou vijf voor een groote en twee o? drie De staking van het koffiehuis- en hotel- personeel doet zich te Berlijn nog steeds hin derlijk gevoelen. De eigenaren der stakende hotel-, restaurants- en koffiebuisbedrijven zijn het er over eens geworden, dat het ver vullen van de door den bond van hotel- en koffiehuispersoneel gestelde eischen de instor ting van het geheele bedrijf zou beduiden. De bond van werkgevers verklaarde zich bereik, met den bond van werknemers te onderhan delen hij gaat er mee accoord dat de uit spraak van het Berlijnsche Gewerbegericht zal worden ingeroepen in geval een overeen stemming langs anderen weg niet tot stand komt. Alle arbeidskrachten,'die bij het uit breken van den oorlog niet in Berlijn werk zaam waren, iöoeten worden verwijderd. De vergadering besloot, ten einde haar bedrijven niet aan het schrikbewind op de straat prijs te geven, deze te sluiten. KORTE BERICHTEN. De algemeene raad der Belgische Ar beiderspartij heeft besloten afgevaardigden te zenden naar de intergealtieerde socialistische conferentie te Lausanne, maar nog niets beslo ten omtrent dé internationale conferentie. dynes, de voedsélregelaar in het En- gelsche ministerie, en labour-man, heeft in een rede zijn standpunt tegenover de partij uiteengezet De nieuwe Duitsche minister van Bui- tenlandsche Zaken- verklaarde dat hij geen vrede, die niet berustte óp recht, zap sluiten In Riga is een bolsjewistisch oproer uitgebroken; de Duitsche troepen zouden, zich hebben overgegeven. De Russische Sovjetregeering heeft aan geboden met Finland een ruilhandel te drij ven; de Finnen in Rusland zouden dan wor den vrijgelaten. - De Duitsche minister van Oorlog Scheuch hééft het door hem gevraagde ont- slag thans gekregen. Tot zijn opvolger is de Wurtembergschc overste Reinhardt benoemd. Omdat het tekort aap levensmiddelen in Oostenrijk zeer ernstig is, zal de geallieer de commissie de voedselvoorziening daar met kracht ter hand nemen. - De Pruisische regeering neemt maatre gelen tegen de onredelijke stijging der arbei- dersloonen. Wilson Is te Róme aangekomen. HET ANTWOORD DER KONINGIN. Het antwoord der koningin op het gepubli ceerde telegram van den koning van Enge land betreflendie de waardeering door Z. M. van de vriendelijkheid1 en sympathie, welke de Britsche officieren en manschappen geduren de hun interneering in Nederland mochten ondervinden, luidt als volgt: „Ik dank Uwe Majesteit voor het vriende lijk telegram. „Het was mij efcm gToote voldoening te ver nemen, dat de sympatihe, die de officieren en manschapen van het Britsche leger in mijn land hebben ondervonden, er toe heeft bijge dragen om hun, die van de hardheid en de ellende des oorlogs zoo hadden geleden, een gelukkigen en draaglijken tijd te bezorgen," OUD-MINISTER LOUDON. Blijkens uit Parijs aan het departement van buitenlandsche zaken ontvangen bericht is jhr dr. J. Loudon, oud-minister van buiten landsche zaken en voormalig gezant-te Was hington, die van bijzondere opdiacht bij den president der Vereenigde Staten is voorzien, door den heer Wilson j.I. Woensdag in ge hoor ontvangen. DE THEE-DISTRIBUTIE. Op vragen van des heer Ter Hal! betreffen de de theedistributie, ing. 17 Dec., antwoord de de Minister van Landbouw De Ver. van Ned. Fheeverpakkers heeft zich bij request van 21 Oct. tot den minister ge wend, waarin zij, onder opsomming van een aantal bezwaren, een onderhoud in verband met de theedistributie verzocht. De medege deelde bezwaren waren geheel gelijkluidend aan die, welke adressante reeds bij herhaling te berde had gebracht en die in talrijke schrifturen van alle zijden waren belicht. Deze bezwaren zijn-gerecapituleerd in het Voorloopig Verslag op hoofdstuk X der rtaatsbegrooting (blaiiz. 3); des ministers antwoord daarop is te vinden op bladz. 5 van de Memorie van Antwoord op vorenge noemd verslag. Op 11 Nov is vorenbedoeld request tele grafisch in herinnering gebracht. De, minister vond in een en ander aanlei ding, deze aangelegenheid zelf in onderzoek te nemen; nadat hem was gebleken, dat de schriftelijke bescheiden ruim voldoende wa ren tot het vestigen van een oordeel, is op 23 Nov. aan -adressante bericht, dat naar de mee ning van den minister de theedistributie, ge lijk zij werd geleid, niet de grieven verdiende, welke adressante had goedgevonden daarte gen in te brengen, dat echter met de belangen welke adressante voorstond, zou worden re.- kening gehouden bij de hervatting der distri butie. Aan laaistbedoeld voornemen zal thans worden gevolg gegeven. In verband met de geheel gewijzigde omstandigheden zijn trou wens binnen afzienbaren tijd zeer ingrijpende wijzigingen in de huidige regeling te wach ten. Uit het vorenstaande yolgt, dat uit de tal rijke gewisselde brieven de zienswijze van adressante 'met volkomen duidelijkheid viel op te maken. Onder deze omstandigheden meende de ondergeteekende, dat een onder houd overbodig kon worden geacht. Eenige grievende bedoelingen tegenover adressante Heeft bij den Minister geenszins voorgezeten en kan uit zijn antwoord van 23 November ook niet worden opgemaakt. Opgemerkt mo ge worden, dat het oen minister absoluut on- mogeli k is aan aiie aanvragen van .particulie ren, om in bijzondere audiëntie te worden egeiaieh, te voldoen. 1 lij is dus wel genood zaakt. die verzoeken, weike slechts eenigszins schriftelijk kunnen behandeld worden, per brief af te doen. Voor hen die met zulk een afdoening niet tevreden zijn, staat altijd de mogelijkheid open, op de gewone audiëntie van hun gevoe len te doen blijken. De heer Dijkstra (theehandelaar te Leeuwarden) heeft den Minister niet in ken nis gesteld van de redenen welke hem tot het plaatsen van zijn advertentie (als protest zijn medewerking aan de eerstvolgende theedistri butie te weigeren) hebben -geleid. De Minister moet op deze vraag derhalve het antwoord schuldig blijven en kan in deze omstandighe den zelfs niet beoordeeleri in hoeverre het feit van het doen plaatssen van die advertentie „klaarblijkelijk'' wijst op misstanden. Steenkool. Het bericht betreffende de kolenlevering door Duitschland was voorbarig zegt het Hbl... Er is wel sprake van een invoer van 40.000 ton in Januari, doch de eerste treinen zullen vermoedelijk eerst Dinsdag a s. loopen. Inmiddels worden de onderhandelingen over kolenlevering door België voortgezet. Men zal inmiddels goed doen, zich geen optimistische vootstelling'te maken over deze vastlandsche aanvoeren. Aan den goeden wil om te leveren mag men niet twijfelen, maar de mogelijkheid van import hangt ook nog van andere factoren af.- DE N. U. M. Het bericht, dat eerlang een wetsontwerp zal worden ingediend in verband met de fi- nancieele verplichtingen, die het agreement op de Nederlandsche regeering legt. duidt er op, dat het aanhangige N. U. M.-wetje op nieuw zal dienen te worden gewijzigd. Het ontwerp, dat thans in behandeling is, heeft in hoofdzaak ten doel, de credietregeling via de N. U. M. uit te breiden. Er schijnt alle reden aan te nemen, dat het kortwieken van de Exportcentrale niet be paald zal blijven tot het beperken der financi- .eele gestie. VOOR HET DUITSCHE PRIJS- GERECHT. Het Nederlandsche stoomschip „Gamma" is indertijd op de vaart tusschen Vlissingen eu Londen opgebracht en het prijsgerecht te 1 Iamburg wees in Maart j.I. aan de reeder ij 138,000 mark schadeloosstelling toe, terwijl de neven-vorderingen werden af Het opper-prijsgerecht heeft gegrond verklaard en de zaak !en aan de Amsterdatnsche ewezen. eze echter naar het prijs* terug verwezen, dat he- _rdamsche reederij 100,198 en 5000 toewees. erecht te Hamburc nog ALRMAARSCHE COURANT. ]QT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1