DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. mid DINSDAG 1 JANUABL lo. i Honden! «en on twtnügite laargang. ftbomementsprljs bil foornltbetallif p. 3 maandsa f 1.65. Ir. p. loitl 1,10. BftrQauuni 5 et Miartentlejrfl* 15 st. i nul. grooter» letters «aar piaatsnlstB. Br. Ir. Si. M-mjhiMftittit gu Geitu Ml, fsordaM M* Tel. 3 Het, ig, exploitatie brengen Tan terreinen voor handel en industriebain .onze gemeente. -groep Gemongti Nieaws. ix. Wi] hebben de antwoorden die de commissie van de direct belanghebbenden bij hare plan nen verkreeg uitvoer ig weergegeven daar desze natuurlijk in de allereerste plaats moesten aantoonen in hoeverre er ia onze gemeente be hoefte gevoeld wordi aan het tot stand komen der werken waarvan de commissie de wen» schelijkheid van uitvoering had na te gaan. Hier kreeg de commissie vaste gegevens waarmede zij bij den Raad kon komen en zeg gen: die en die fabrieken en ondernemingen hebben behoeite aan goede terreinen en in richtingen, vele er van hebben zich reeds urin of meer verbonden van de nieuw te schep pen gunstige arbeidsvoorwaarden te profi- teeren, cllxs is de uitvoering van wat wij op het oog hebben niet alleen wenschelijk maar voor den toekomstigen bloei van onze gemeen te noodzakelijk. Evenwel, naast de direct belanghebbenden achtte de commissie het eveneens gewenscht de opinie te vernemen van verschillende auto riteiten, bonden en vereemgingea, die kaar hun opinie over de 'levensvatbaarheid der voorgenomen verbeteringen te keonsa wmk& kunnen geven. En daarnaast diende overleg gepield te worden inet, deskundigen op het gebied der hygiëne, en de voorlichting ingewonnen te worden van technici op velerlei gebied voor de 'mogelijkheid van tot stand brenging van ver schillende werken op bouwkundig, electeo- tecinnsch en waterbouwkundig gebied. Wij hadden reeds gelegenheid de inssai»- gen van verschillende aiuoriteitea ia vroegere' artikelen weer te geven. In het kort zullen wij .hieronder nog de voornaamste weergeven welke van andere zijde zijn binnengekomen. Dat de Kamer van Koophandel en Fabrie ken te Alkmaar zich voor een en ander ten zeerste interesseerde deden wü reeds vroeger uitkomen. Zij miste natuurlijk nog de noodige gevens om zich over de verschillende plannen reeds een bepaalde meening te vormen. Maar de Kamer, die door een barer leden in de com missie vertegenwoordigd is, stelde het op hoo- gen prijs daardoor, steeds op de hoogte van het onderzoek te kunnen worden gehóuden, beloofde wanneer daartoe aanleiding bestond steeds gaarne van haar gevoelen te dom blij ken en zoo mogelijk tot het verkrijger? vae sm gunstig resultaat mede te werken."' Ook de gezondheidscommissie sprak haar volle sympathie met de in onderzoek zijnde plannen uit. Zij acfate het zelfs niet' no.dig, de tallooze en zeer gegronde klachten over den stank door enkele fabrieken in het cen trum der gemeente gelegen, over verontreini ging van lucht en water door diverse indus trieën veroorzaakt, in het geheugen der daar door gekwelde ingezetenen terug te roepen om gereeddijk de overtuiging ingang te doen vinden, dat iedere poging om pakhuizen, op slagplaatsen, fabrieken en dergelijke buiten de eigenlijke stad te bannen, ode uit hygië nisch oogpunt met groote instemming begroet moet worden. Dergelijke inrichtingen bezorgen thans heel wat pnvermijdelijkeni overlaat en noodza kelijk ongerief voor de naaste omgeving g~~ vaak zelfs in zeer ruimen kring. Kunnen die bedrijven hetrij vrijwillig of door wettelijke voorschriften gedwongen naar geschikt terrein buiten de bebouwde kom der gemeente verplaatst worden dan zal het peil der volksgezondheid ongetwijfeld verhoogd worden, in het algemeen door de zuiverheid van lucht, water en bodem en individueel om dat de toch reeds in vele opzichten ongunsti ge woningtoestanden hier grootendeeö niet verbeterd kunnen worden waaneer niet een groot deel der huisindustrie en van het klein bedrijf buiten de woningen kan worden uitge oefend. De gezondheidscommissie reide de recht- streeksche onmiddellijke voordeden die de verwezenlijking van de plannen der commissie voor de volksgezondheid kan bieden dan ook niet hoog genoeg 1e kunnen schatten. Reeds vroeger had de commissie zich tot het college van B. en W. gewend met het voorstel den Huiswaarderpolder door den Raad ge heel in het uitbreidingsplan der gemeente te doen opnemen. De commissie achtte dit mogelijk waar in haar voorloopig plan straten1 en grachten geprojecteerd waren en er la de commissie ook over gesproken was, enkele bouwblokken, hoewel nog niet definitief aangewezen, voor arbeiderswoningen te bestemmen. Zij wees er tevens op, dat bij eventueele ont eigening de opname de procedure zeker met een jaar#verkorten en althans een onderhand- schen aankoop vergemakkelijken zou. Het college van B. en W. verstrekte der com missie de stukken om opname van den Huia- waarderpoider in het uitbreidingsplan der gemeente ter inzage waarna de commissie het college mededeelde, dat haar gebleken is, dat de bouw van arbeiderswoningen in dien pol der door enkele belanghebbenden' gewenscht wordt. Alvorens op deze zaak terug te komen meende de commissie te moeten wachten tot van de zijde der Holl. IJzeren Spoor een defi nitieve spooraansluiting was aangegeven en de bouwblokken door een vakkundige in over- Dit advies was een antwoord op een vraag der commissie ia hoeverre de Inspecteur met het oog op de belangen der volksgezondheid de plannen der commissie kon steunen en hoe zijn opinie was over opname der plannen in het uitbreidingsplaa dezer gemeente. Den Inspecteur was een teekening betref- Jende de exploitatie van het terrein in den Huiswaarderpoidcr gezonden en hij had daar over een onderhoud mei dm Directeur der Gemeentewerken gehad- Het Jbckoeft nauwelijks betoog, d»t de In specteur gaars© alte §teas wUds Hy achtte hd htmgm ma industrieën ter voorkoming van verspreiding van wellicht voor de omgeving hinderlijke ot schadelijke bedrijven gewmadst, vooraf wa&r het de felem- induatrie betreft. Kradsims de Hinderwet kan de gemeente bepaalde industrieën naar deze terreinen vmrijs® m zij moet dan de moge- lijkhddi scheppen voor dese uitgebannen, Be drijven <m zich tar aMSge®«a&s plaats te kun® vestiges. Daarop is ©stoter tost boewsa van artod» derswcfflingsn ha de ©azaiMfiEtlfe' nabijheid minder gewmsdii daar de arbeider na, vol brachte dagtaak rust moet Vinden ia erne om geving, die has see min msgelip aan hst gê- raas ei' ét stansteer m& s$a ss&rkfabedï^jl moet fceridaesm. dé tsefceaing Éjfc fes® mè mss tonton- ".-Ha- dat êergsSfifes waiagz* ml lébbm, heeft dmomt terrrfess £a iwtzm Toch fcad 'ds Is^uear p®« bsmmss 4a= gen opaama tedm® in 1st- ffli&a-ridmgs- plda. We! eprsM asiitel -2© der Woningwet, dat de oifesldjag fcsfe&awdl® tasss® be treft, vast da ?se gir®adsa moe aarslsjg van strata, grachten saai plein® be stemd/ wat m& dm aaoSag vaa woonwijken herinnert; ssaar de jurtspa'dsstiis is zoo. dat daaronder mag word® verstaan het gehede toekomstbeeld van de gsmsante ia den verat- strekkend® sin en dat ®s& d® bestemming voor parken, ihdutaiEfemfasa als mdag-gairya daarin kan wotidm opgenomen. Onteigening krachtens de Woningwet ge schiedt in het belaag dmr Volfashutaesting en in dit belang teteiads uitvoering te ktmesa geven aan ?.m uitbreidingsplani. De Inspecteur achtte Set beetoaari k e» eventueel besluit tot onteigening van den Huiswaarderpcfe te «notiveerea als zijnde in het belaag der Volkshuisvesting, Spoedig verschenen er gewapende Sparta- dërs op straat m werd het telegraafkantoor door hen bezet. De eerste handtastelijke con flicten tusschen betoegera van verschillende groepen werden met de vuisten uitgevochten. Weldrasteeg de verbitterde stemming en spraken de Spartadëra er van het regeermgs- gebouw te bestormen. Maar het geheele regeeringsgedeeSte van de Wilhelmatrasse was ter verdediging inge richt Van ieder huis was een vesting ge maakt, alle ramen waren met soldaten met stormhelmen bezet en machinegeweren es handgranaten lagen gereed Het is merkwaardig, dat de oppositie niet «oo vergaande eischen stelt en zich in haar ultimatum tot de dschec dar rechterzijde van de onafhankelijken schijnt te beperken Scheidemann heeft in sen rede verkondigd, dat het niet aangaat dat een minderheid sen meerderheid wil onderdrukken en gaf de ver zekering, dat de regeering met alle energie zal optreden. De tracering heeft met dsn centrales raad beraadslaagd en besloten alle militaire machtsmiddelen die haar ten dkoste staan _en Spartacus aan te wenden. Hoofdcom- saaris Noeke is tot troepencommandant be noemd as alls rageeringstroepen warden naar de regssringEwijk samengetrokken. Een Wolfftdegram meldde, dat de Flee ring gewdgerd heeft set da Spartadëre te onderhandelen sj dat beide parajes In de Wilhelmatrasse op 100 M. afstaad ma el kaar tot dsn strijd gereed stonden. Hef was dus te verwachten dat het tot een botsing zou_ komen, welker afloop voor verdere ontwikkeling der Dak-dbe resolutie van hei grootste belaag wa§ Reeds wars? tg dooden en gewond® ge vallen en dat het gister tot een formeel tref fen zou komen was zoo goed als zeker Inderdaad is het tot gen ernstige botsing gekomen. Mes «einde oes heden, cat het gis teravond tot een treffen kwam toen de Spar taciërs, dié het gebouw van hst ministerie van oorlog hadden ontruimd, een aanval d&iea indien daarhjjj teerd worden. Daar het doei der ook zelfs arbeidzrewcaingea geprojec- oatdgeBing het verkrij sploitatie van handels- leg met belangstellenden vastgesteld waren, De Inspecteur der Volksgezondheid had j, aaviseerd in elk geval een' poging te doen om den polder in het uitbreidingsplan op te e®»eêi. gen van grond voor erploi en industrieterreinen ia, is dit belang niet aanwezig en behoort de gewone oateigmmg te worden toegepast. Warder er arbeiderswoningen geprojec teerd en is de oprichting daarvan in zooverre verzekerd dat van een plan om te bouwen kan worden gesproken, dan, kan de onteigening wél plaats hébben, voor zoover het bouwplan strekt en wanneer aangetoond wordt dat die onteigening onvermijdelijk is daar elders geen grond daarvoor beschikbaar is en nugnelijke schikking gem resultaat heeft opgeleverd. De inspecteur zal adviseur der Regeering zijn, die er anders ©ver kan denken maar de ervaring leert dat in bet bijzonder de Raad van State den rechtsgrond voor eenige ont eigening ïrachtens de Woningwet zeer nauw lettend onderzoekt en overweegt en de In specteur achtte de kans, dat de commissie in uezen zin hare bedoeling verwezenlijkt zal zien uiterst gering. Het gaat nu in Berlijn om de besiksing of de regeering, steunende op de meerderheids- sociausten, dan/wei de apartacusgroep met haar aanhang de hoogste staatsmacht ia sal krijg handen zal krijgen, Het ontslag van den politie-prerident Eichhorn, waarvan wij reeds gisteren mel ding maakten, was de vonk in het kruitvat en het zal nu moeten blijken, welke partij zich ten slotte zal weten te doen erkennen. Het is een fout van de regéering geweest, uat rij niet reed» veel vroeger haar gezag door doortastend optreden heeft weten ie doen eerbiedige^ maar juist haar pogingen al te geadtijien op minnelijke wijze uit weg te ruimen, hebben de aanhangers van de Ltebknecbt-groep driester in hun op- vaa len gemaakt, zoodat het nu ten slot conflict gekomen is, dat. wel niet der bloedvergieten tot een oplosain op- slotte tot meer oplossing ge- om treden een zonder bloedvergieten bracht zai kunnen worden. Thans heeft de regeering niet geaarzeld krachtige maatregelen te nemen om haar ge zag door de wapenen der regeeringsgetrouwe regimenten te coes verdedigen, maar ook de Spartacuslieden hebben nu grooter invloed en beschikken over voldoende groepen solda- oortoff op hes Kraauzlie-gebeuw. De regeeringshroc- pen openden macninegeweervuur op de revo lufionnairen met het gevolg, dat 25 Sparta dëra gedood en velen gewond werden. Aan den kant der regeering rijn 4 dooden an 10 gewonden. In dea nacht versrhenen afgevaardigden van de onafhankelijken om met de regeerïng te onderhandelen, De regeering dschte onvoorwaardehgke overgave van wapenen, munitie sa de bezette ebouwes met inSegrip van het gebouw van litie-preaLdent m het afteeden ,orn. Om drie uur in den morgen verlieten de onderhandelaars het gebouw van de Rijks kanselarij en de regeenng verklaarde niet te zullen aanvallen. Om te beginnen werd eischt, dat alle bezette gebouwen zoudeu moeten ontruimd worden. De vertegenwoordigers der revolutionnai- ren namen een wapenstilstand aan en beloof den niet tot den aanval over te gaan. Omtrent de verdere eischen der regeering zal nader een besluit worden genomen. Het ziet er dus op dit oogenblik wel naar uit of de regeering zich zal kunnen handha ven en Duitschiand daardoor gespaard zal worden voor de zegeningen 'der Spartadëra m onafhankelijken. Twee politieke figuren, belden in hun ffid van groote beteekenis, zijn van het aardache schouwtooneel verdwenen. Qraaf Hertling, de 75-jarige Staatsman, die nog maar kort geléden als Rijkskanselier het vertrouwen van het Duitache volk genoot Is overleden. En uit New York wordt gemeld, dat Roose velt, de oud-president der Vereenigde Staten* plotseling gestorven te Hij is vooral voor Amerika een figuur van geheel Van een goed Amerikaan en streed in zijn vader- land tegen de geweldige corruptie, die daar in het politieke leven aantrof. In dezen oorlog is bij waar het Ingrijpen van Amerika betrof steeds een overtuigd propagandist van het volledig der centralea gebleken. hij neerwerpen ae groepen soida ten, die hen in deze woelige dagen de noodigi militaire hulp zullen verleen es. Maandag zijn er te Berlijn geweldige be toogingen gehouden. Voor de Rijkskanselarij demonstreerde een ontzaglijke menigte regee- ringsgetrouwen en in de Siegesallee kwamen de groepen der oppositie bijeen m stroomden uit fabrieken en werkplaatsen de arbeiders samen, die op deren dag het werk hadden neergelegd. De oppositiegroepen trokken naar het hoofdbureau van politie, waar Liebknecht en Eichhorn ben toespraken. Wij meldden reeds dat Eichhorn weigert zijn ambt van hoofd commissaris van politie neer te legmen m zich door den mrerderhtedsaooalkt Ernst te laten mstmgm. Nr een strijd var. verscheidene dagen heb ben Zondag de koffiehuiahoudera en hun be dienden voor het scheidsgerecht van den nil- verheidsraad te Berlijn vrede gesloten. Béide partijen moesten iets van hun eischen laten vallen. Om te beginnen werd het fooienstelsel voorgoed afgeschaft. In plaats daarvan is een vaste bezoldiging van de kellners geko men. Als minimum-wen werd vastgesteld voor Minera onder de 20 jaar 80 mark, bo ven de 20 100 mark per week. De verplich ting ter betaling van kost en inwoning, door het dienstpersoneel zelf wordt later afge schaft. 'i Aan den anderen kant wordt voor inwonen en eten 40 procent van het loon ingehouden. De werkgevers zijn verplicht, door aanplak biljetten het publiek op de afschaffing; van. het f ooienatelael opmerkzaam te maken KORTE BERICHTEN. De nieuwe Duitsche minister van Bui- tenlandsche Zaken heeft over de nota van Duitach-Oostenrijk aan de geallieerden ge sproken en hun étn moreeten stem dor Dkii- schers toegezegd. Onder Engdscha troepen die naar Frankrijk terugkeerden zijn te Folkestone ottr geregeldheden voorgekomen. Lmmtnrg teete hst tolvstad mi Duitschiand opgezegd en wenscht zich economisch gebied bij, de Entente aan sluiten. De demobilisdtie van het Daitsche leger gaat snel tofaaar werk-. In het Wittenbergsche Latker-mimmt is ingebroken. Er is voor een waarde van 200.000 Mark gestolen, o. a. een oué-Babi- icnteche en verschillende andere bijbels, mun ten uit de 14e en 15e eeuw, enz. Volgens Quisle is hei derde botsi&wteche teger totaal vernietigd* y In Beteren is ets morimpige stmts- grondwet afgekondigd, De Russische regeer lag te Oaak heeft een vredescommlsste samengesteld. Zwitsersche autoriteiten does moeite het bijeenkomen van hei saeJaU&tencongres te La/isanne te verhinderen, Veldmaarschalk Mackensen 4s uit Hon garije naar Sslcrdèi 'overgebracht i Appleton, de secretaris der Trade Uni ons, noemt het feit dat slechte 62,000 op de revotutioisaairen gestemd hebben een gunstig teeken. Reuter méldt dat de Oostmtyksch-ttwtr gaarsche gênant in Spanje, Madrid op 14 Januari via Frankrijk zal verlaten Het wetsontwerp voor een vrijwillige volksweerbaarheid is te Berlijn in behande ling gnomen geeft fng der Ömfmjke Duitsch legerbericht der beden over de autenÈming t gebieden. In Posen èsseêtm és Poten êe siïoé Beniscksa; om1 het best van te Nation wordt nog gestreden. DE STAATSLEENING VOLTEEKEND Omtrent de insdirijvingea op de Staatslee- sing van 350 millioen kan worden gemeld, dat zij ruim volteekend is. In totaal is voor een bedrag van ruim 385 millioen inge schreven, waarvan uit Amsterdam 175, uit Rotterdam 62, uit Vüravcnhage 41.9 uit Utrecht meer dan 10 millioen, terwijl een aantal plaatsen in de provincie als Tilburg, Haarlem, Arnhem, Enschede, Dordrecht fc-t draden van 2 tot 6 millioen hebben opgele» EEN ONS THEE VERKRIJGBAAR De minister van landbouw heeft bepaald* dat gedurende het tijdvak, aanvangende 8 Fe bruari 1919 en eindigende 28 Februari 1919, door detaillisten 0.1 K.G: thee moet worden afgeleverd tegen inwisseling van bon No. 51 aan die verbruikers, van welke rij het iirb»mni der thee- en koffiekaart gewaarmerkt hebben voor ontvangst van bon No. 52. Bij aflevering der thee moet aan bet op het lichaam der kaart aangebrachte waarmerk duidelijk met inkt het getal 51 worden toege voegd ten bewijze, dat deze aflevering heeft plaats gevonden.. De vastgestelde maximumprijzen voor thee in tussehenhandel en kleinhandel blijven ge handhaafd, De minister heeft bepaald, dat militairen, die met onbepaald Idein verlof rijn gegaan of alsnog zullen gaan gedurende het tijdvak, aangevangen op 17 Öecembej 1918 en eindi- ende op 8 Februari 1919 en die den bon 52 unner thee- en koffiekaart niet bij een winke lier hebben kunnen inleveren, dezen bon als nog kunnen inleveren bij het levensmiddelen- bedrijf hunner gemeente, en wei uiterlijk 8 Februari 1919 Na dien datum zal daartoe geen gelegenheid meer rijn. De minister heeft voorts bepaald a. dat de bons No. 21 der oude thee- en koffiekaarten niet geldig rijn voor aanvulling van "thee- voorraden van detaillisten, en genoemde bons dus door deze Vernietigd kunnen worden: b. dat de bons N<>- 23 en 25 der oude thee- en koffiekaart niet meer geldig zullen gemaakt worden voor den koop "van thee of koffie door den verbruiker en genoemde bons dus door de houders dier kaarten vernietigd kun nen worden. DE HEER GOLIJIN OVER DE LONDEN- SCHE OVEREENKOMST. N. I. P. A.'a Haagsche correspondent wendde zich tot den heer Colijn met de vraag, diger mei vol stemrecht, zoodatdaarin ook dc belangen van de producenteó behartigd rijn. Voor de overige artikelen rijn, voor zoo ver bekend, nog gee® executives ingesteld ea het komt mij piet waarschijnlijk voor, aldus ds heer Colijn, dat zulks spoedig gebeuren zai PETROLEUM Het Britsdie tantatoomchip Mina Bres ia 31 December met een lading petroleum, ooi ongeveer 6000 ton van Amerika naai otterdam afgevaren Naar de H. R. Ct. v«s» neemt, is deze lading bestemd voor de Pure OU Company of Holland te Rotterdam PAARDEN. N&asr g&stid wordi; zai. de ovemmlsg van ei&chfp&ardtó door te Rijkskantoox voor \m en paard» zm waarschijnlijk na 10 Januari a.a. gestaakt worden. Een aanzienlijk aantel overcomplete tegerpaanden/ zou dan voor be schikbaarstalling van goedkoop vleesdi dienen. DE KOLENAANVOER HERVAT. Het Persbureau Vaz Diaa verneemt, dat se dert twee dage», een tweetal treinen mei steenkolen uw Duitschiand per dag aanko men, gelijk overeengekomen was. Indien Duitschiand sq staat ia met het zenden vap deze tremei door te gaan, zal men maande» lijira op een aanvoer van 40JXX) ton kunnen rekenen, waardoor dsn de tatennood ber langrijk zal afnemen. Men hoopt, dat wanneer het geval blijkt te rijn, de inkrimping van het apoos> wegverkeer, die op 1 Februari te vastgesteld, niet zai nosdig hdjjssa. DE VRIJE VAART OP DEN RIJN. Naar Reuter uit Londen seint bevat de „Nineteenth Century" een artikel onder bo venstaand® titel, waarin er op wordt gewe zen, dat de wijziging, die de kaart van Eu ropa ondergaan heeft door dm oorlog, voor- al ten aanriïa van Duitschiand, het vraag stuk van de vaart op dm Rijn tof een kwestie van internationaal belang heeft gemaakt. Zelfs -waaneer er gem oorlog geweest, m de Elzas niet met Frankrijk hereeaigd ware. zou ean kerrieoing van de verdragen betreffende de Rijnvaart zeer wenschelijk geweest zijn, zoowel in het belang van Holland als van Zwitserland. Voor ea tijdens dm oorlog heeft Duitschiand herhaaldelijk Inbreuk gemaald op de rechten dezer staten, m het benadeeld! daardoor de rechten van andere landen, ïn- :c-aderteid m Engeland, dis belang® heb ben bij de vrijheid van de vaart op den Rijn. Mm mag voor zeker aannemen, dat Frank rijk, dat nu gelukkig weer een Rijnstaat ge- word® is, KS in verbinding zal stellen met alle belanghebbende partij®, tm einde een rechtvaardige m duurzame regeling tot stand' te breng® van alle kwesties betreffen de de toekomst van dm Rijn ale groote in ternationale waterweg. Na een overzicht gegeven te hebben van de iedenis der rivier, tot het verdrag van emen, zegt het blad: Zwitoeriand betwist, dat het bij Set verdrag van Wem® allé (1868), heeft alle reden om te protes- i tegen de herhaaldelijke schending van zal innemen. De heer Colijn antwoordde hier- dat die zal blijven wat ze vroeger was en niet de geringste verandering komt. Voorts dedde de heer Colijn in het onder houd mede, dat hef general agreement, te Londen gesloten, eenerzijds moet worden be schouwd als een regeling om invoeren in Ne derland op practi&ëhe wijze mogelijk te ma ken niettegenstaande de handhaving van de blokkadepolitiek Aan dm anderen kant moet ze word® beschouwd als samen te hangen met de werelddisfcributieregeling zooals die thans onder het directorium van Hoover tot stand zal komen. Voor verschillende artikel® zijn in Lood® opgericht of zuil® word® opgericht executi ves, die te beschouw® rijn als instelling® voor central® inkoop, De bedoeling hiervan is can bij d® geweldig® productiehonger opdrijving van prijs, die ontstaan i prijs, d optrëdm van verschillende koo- schromel zou door pers, teg® te gaan. Het is dus e® instelling die voornamelijk werkt in het belang van de consum®t®Zulk e® executive bestaat thans voorIe graan, 2e oliën m vetten, 3e nitratm (chiliealpeter, kunstmest). Aangezim voor de artikel®, die onder t® tweede vall®, Nederland niet alle® consu- m®t maar ook belangrijk producent is, krijgt Nedfiriaad' in die executive em verteggsmea- recht® verkregen heeft, die aan andere Rijn staten gewaarborgd zijn. Ned®land,- dat meegewerkt heeft tot het v®drag van Mann heim te®® dit verdrag door Duitschiand. Bij de- wet van 1911 w®den toll® ingesteld op Rijn m Elbe, ofschoon dit internationale" rivier® rijn in d® geetó van het védrag van Wee- n®. Aanleiding tot e® veel dringrad® pro test van Nederland moet door het laatste- stadium van d® oorlog gegeven zijn. De „Frankfürt® Zeitung" van 30 Oct. '18 heeft gemeld, dat de Netterlandsche regeering op geht goed®® die op d® Rijn vervoerd werden. QE „NOORDDIJK." Uit Rotterdam is e® volledige Nederland- sche bemanning v®trokk®, die het ss. „Noorddijk" van Sonneveld, van d® Me® ra Van Hatteaj's Stoomvaartmij (thans lig- fjrade in de hsv® van Hartlepool) gaat ha an. Het vaartuig w®d indertijd door d« Engelache regeering In beslag genomen en wordt thafla teruggegeven, DE MELKVOORZIENINO TE AM STERDAM Er komt me® melk naar Amsterdam. Het kwantum regeeringwnelk bedroeg gister in de morgenuren ongeve® 34,000 liep in d® middag naar de 45,000 L. In weerwil van 't verzet der boerén en de pogingen om d® aanvoer uit de gemeenten ten zuid® van de hoofdstad ook te do® staken, kwam® er toch me® veehouders dan in de laatste da gen d® vorige week met hun melk naar ds stad. De aangekondigde regeeringsmaatrege- 1® zuil® aan déze veranderde houding met vreemd rijn. Zaterdag j.L werd er door de boer® ongeve® 31,000 L. aangevoerd, gist® is er aan „boeren- regeraingsmellr te za- men e® hoeveelheid gekomen, gelijkstaande aan 2/3 van het kwantum, dat g®egeld vóór het uitbreken van het coolict aan Amsterdam geleverd werd. Het hoofdbestuur van d® National® Bond van Melkslijtera in Necterland heeft e® schrijven gezonden aan dm minister van landbouw, waarin opheffing van de thans is Amsterdam bestaande melkcentralisatie wordt gevraagd m maatregelen, die e^n voor de slijters bevredigende oplossing geven ra de hoofdstad voor e® ramp bewaren. HDOG WATER. De IJsel' bleef put®®, mads doer dsn ha- dea^^H lWWl^JJI8tfaU.UJUIJUIWL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1