DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN Buitenland prima No. 6 Honderd mm m twintigste Jaargang. 1919 Aioassneitïprlls H ngnltMiflii i. 3 imisi II.Si. n,j. «Ml Ut- HWswi i tl tMifMi tS cl a, «al ptotire MM m tlutuilBte. k. tl. 1,1. Boek- et talUMM Bum. Coster i ii„ Voontnn 69. Til. 3 WOENSDAG 8 JANUARI. P. f. ÏUl Coiffasr, - LAAT 182. ^emfingrd Mieuws. Het ziet er op het ooeenblik wel aaar uit, dat de regeering zich zal kunnen handhaven, al is de toestand nog verre van duidelijk. Men verwachtte gisteren een opheldering van den toestand, daar er grondige militaire voorbereidselen getroffen werden. Om de gewichtige gebouwen werd een hardnekkigen strijd gevoerd. Het gelukte de regeeringsgetrouwen niet, de onafhankelijke» uit het Wolffbureau te drijven. Een voordeel, van beteekeais voor de rede ring is, dat de volksmarine-diviaie haar zijde gekozen heeft, waardoor de militaire po&ite voor de regeering gunstiger is gewerd®. In het hoofdbureau van politie hebben de beambten het gebouw verlaten, zoodat alleen Eichhom met zijn manschapoen van den vei ligheidsdienst zich nog daarin bevindt. feeken van aankomt, toch ook niet gaarne Liebknecht met zijn aanhang de hoogste macht in het Duitscne rijk willen geven. De parleiders der onafhankelijke! hébben dan ook pogingen tot bemiddeling gedaan en de geschilpunten zullen zoo mogelijk wor den bijgelegd. De regeering treedt krachtig op. Het revo- lutionnaire comité, dat in de Mar tall huisde, is verwijderd en bij de schietpartij vóór de kanselarij, waarbij eenige dood en zijn ge vallen, moesten de Spartaciërs het veld mi men. Zij zijn evenwel in het bezit van de directie der spoorwegen en het telegraafkantoor. Een particulier telegram, gisteravond uit Berlijn verzonden, meldt, dat de toestand daar nog zeer onzeker is, dfoordat het Wolff- bureau niet werkt en de regeering over geen blad beschikt. Wat in de verschijnende bladen te lezen staat zijn slechts geruchten of ia zeer vaag eu onbetrouwbaar. De Brandenburger poort werd eerst door de regeeringstroepen bezet, later door Spar- tadërs en nu weer door regeeringstroepen belegerd. In de buurt van werd herhaaldeli; westen van de var, machinegeweren of afzonderlijke schoten. Gisteravond negen uur was die toestand nog zeer onzeker. Het Silezisch station ia door Spartaciërs bezet, die met behulp van artillerie ook een groot provianddépöt en de geniekazeme ingenomen nebben. Een Wolff-telegram meldt, dat tegen twee uur des middags de Wilhelmstrasse en de na burige straten dicht met betoogers gevuld waren. Toen er door de. Mauerstrasse een Sroote stoet van Spartaciërs naderde, werden e Wilhelmstrasse en het plein voor het ho tel Kaiserhof ontruimd en door de militairen afgezet. De balcons en de vensters van het Kaiserhof en de daar tegenover gelegen ge bouwen zijn dicht met soldaten met machine geweren bezet waarvan de loop naar de Mau erstrasse is gekeerd. Even na twee uur rukte de artillerie aan ea onmiddellijk daarop vielen de eerste schoten. Ool^op andere punten der stad is herhaalde lijk geschoten. Het straatverkeer heeft als ge woonlijk plaats alhoewel veelal verlegging noodzakelijk ia Later Wordt ons geseind: Hedenmiddag zijn de arbeiders uit alle Berlijnsche fabrieken door de Spartacusgroep opgeroepen deel te nemen aan een optocht van betoogers. Tot 10 uur gisteravond was nog geen be slissing tusschen de regeering en de revolu- tionnairen gevallen. De regeering stelt alles in het werk ota bloedvergieten te voorkomen en toont zich daardoor toegevender dan haar tegenstan ders, die vastbesloten zijn en die geen midde len ontzien om zich met groote omzichtig heid van belangrijke punten in de «M mees ter te maken. Gisteravond tegen S uur waren nogmaals afgevaardigden van de Spartacus- groep bij de regeering, doch da voorstellen die zij deden waren niet aannemelijk. Het schijnt. dat de beslissing niet dan door Eweld tot stand zal komen. De jons zullen overwinnen. Ook buiten Berlijn doet zich tteng.—-p. van het gebeurde in de hoofdstad gevoelen, Te Mtilheim en Pberhausen nebben de Spartaciërs zich van de macht meester ge- proletariaat uitslag van den strijd te Hamburg is nog niet met zekerheid bekend. Te Halle lie pen matrozen en soldaten op het marktplein te hoop, die onder hoezeete op Liebknecht en Rosa Luxemburg strooibiljetten der Duitsche 'democratische partij en de Volksstimme van de socialistische meerderheid verbrandden. Volgens het Leipziger Tageblatt melden reizigers, dat te Schwerin onafhankelijk® en Sparticiërs aangekomen zijn, die spoedig het bewind in handen hadden. Volgens de Fransche pers zal het plechtige verdrag van den voorloopigen vrede in groo te trekken het definitieve vredesverdrag bevat ten, waarvan de onderteekening na langduri- be beraadslagingen te Versailles zal plaats vinden in een vrij verwijderde toekomst De conferentie voor den voorloopigen vre de zou drie maanden duren. Aan het einde van de tweede maand zhl het verdrag gereed zijn om den gevolmachtigden van den vijand te worden voorgelegd Deze zullen worden uitgeaosdigd om naar Parijs ia kxma a rij zullen ges. maand hgbtei om hun m- mermgm de emhsa dar. Geallieerden ov&r ie brengen. Het verdrag betrtf&ade da voarloopig&i vrede zal een clausule nopens het aanvaarden door <te entente van mt volkenbond bevatten de vaststelling van het bidrag der sdmd icoastelling welke Duiètshlaaa moet betalen,, alsmede m wps van betaling m ten slotte da vasteMMsg dar jpsna®. KORTE BERICHTEN. Over 10 dégem de jmtenk wm <h verlet ging vdft den wdgmal&mM ^gdmpm. Ha- vat zegt dat de Duitschera rat. slechten' wille waren W de uitroeriag der bepalingen en dat de geallieerden daarmede mening zulks houden wanneer er wear ©var wrióging ge sproken moet worden. Volgens de Rots Fahae hebben ée tam- tuttmmlirs Berüjmthe erbeaim m aotéaks dê regéerlng sen «Uifmttam gesteld, De Frépsén kraieèr Estres Is ie Toeteer aangekomen te verband' mei eenige incident® onlangs door inboorlingen veroorzaak! Volgens de Seeol© heeft ÏTS»? op het Quirinaal eetonderhoud gehad' met Bissolaéi. Eerst nadat de Duitsèae nationale verga dering b^jeengerogpsi sal site, kas. éi ptiBU- eolie tegemoet gesisa wantte» m® de gehei me stsMm amr ét, vm to oorlóg. De revcktteoffl&ij® te Stebb® eert rdrdtdiéimsirm rmé gevmmI ®5s re- geertegslidssaffi. Jjsyé Qsorgê. Saefe g®- houden meer mme ÉemfhUSmhe es «war de vorming vaa. het stemre faötast Tesjéh© Slowritfaefee Leföscfe® dep®- talies zijn op mg mm* Pnrèfa voor de vre- descosfen^atie. WUmn zou gekast tsgm «m eer dere intérventle inRm'md Wilson ea zijn vrouw zijn gisteren k Pdgijê teruggekeerd Dinsdagmorgen hebbes êe telegrambe stellers ie Brussel tot de stdking- beslaten. De brievenbsstellesw bezorg® de telegrammen, maar sluiten zich bij dë beweging aan. Het sulbaltem loepperaoceel essdri 5 franc voor een werkdag vac seven uur. Morgen zullen de postbeambten in mn vergadering bijeenko men om bun houding vast te stellen. De Seine wam; rm spoorweg in Parijs staat onder water. toezicht vervaardigd mi; ér samenstelling sa voldtófei ebb zeer üooge mstüsm. D® taMettea (ïgees mns vsstgestel- Uhm sm zeer noogÉ leveren eene voedzame soes m de blokjes goede jus oi bouillon, ter wijl da prijs sacdanlg 1% Diiaaiferhchtig wt kunnen do®, zoodaüg 1% dat ook minder ka- tip beurzen er hun nut mede luimw u«». E en soeptablet, waaruit twee bord® meel-, groeatea- af jnlkaamns... kua- nii worden bereid,, komt .eten 'verbruiker op 10 caot, een teblet voor pikante soep op 15 sent, as@ JmbloHe, voldcóde voor Vio L jua, «i <m bomlionblókje, voloaeode w V» L. feouillea, i.etkr 09 S sasst- De geaaeentebesfarsi kramen voor de eerste vterwmUjkache periode, loopeade tot 2" vrijelw beateïlea. raniAoea is pig niat vastg«te!d Verwacht masr a.s., l 27 Jan. voor- mag wor- MUTS-NET T ENi M«rk QUICK P»r stuk f 0,25. Bmiieiilaiid. EERSTE KAMER. De Eerste Kamer vergaderde gisteravond tot regeling van haar werkzaamheden. Be sloten ia aanat. Vrijdag 11 uur in openbare vergadering te behandelen de wetsontwerpen, waarover aan het eindverslag is uitgebracht REOEERINOSMEEL De nésister van kndbouw maakt hated dat aan de tarwesisdfekikatttei en mok aaara te opgedragm vmrzwrm izfj a«f bslaodadse tarwe of rogge, mais, srwtess cl boenen rcorradig habte, deze p roducten te- stede vm huitenbsdichig tarwe m het reg^"- ringameel te verwerken, tarwe of rogge tol een percentage van tas hoogste 15 gCt, mais, erwten of boosas tot *m. percentage van te hoogste 10 pCI. VELBOUW DIVERSE QEWASSEN. De Minister van Landbouw brengt ter al- gemeene kennis, dat de verbouw van diveree gewassen aan verschillende voorwaarden te gebonden. Onder meer is daarvoor veretedst een vw- gunningabewijs, dat kan wonten na invulling van eu» aMvraagbüjet, dat worden aangevraagd en vóór 10 Januari wi der moet rijn ingeleverd, bij és gemaenjtelfFj» landbouwanmcsiaste, In het bijzonder wwdt er de aandacht op gevestigd; dat in tegenstelling met het vorlp: jaar ook dé tuinboft-wera thans In het beslt "an een vergunnhtgssbéwHs moeten rijn. NEDERLANDSCHE SUIKER VOOR BELGIE. 'De Brigteche ,,Steada'.««fw metdi, dat te 's-Graveshage o met voer vastgfsteld des, Bat vm dif gasde aaavullinaisvoedsel rcim gebruik ml worden gemak AANVOER VAN KOLEN UIT DUTTSCKLAND. Naar V. D. verneemt, zullen vier dsgen per twee kotemsinsL dus in Let geheel 8 kolen treinen per week, kolen van Duitechland aaavoerea. HET MELKOONFLICT TE AMSTERDAM, Op laiató vse' den asiateter vaa. Iss&amw s het vee va® sen twaügtei melkvee&nudesa ia, des omtrek, van Amsterdam in beslag geno- mat ea ceder aadere hoes»; vwstód te v«- W|giog van ®ew hetere «srikwrefsteim- m d» fi hmiüsmé De vert^WBWoanddgare rem het bestemr van Idea Scad van FriescSe ZiBvaiiahrikaaso, d>e naar aaaleidiing vaa. om besprekte Leeu- warden mei den K'-zretariü van dts Vee&ou- dersbood besloten baddim te Amsterdam over leg te pl-igea met dm wethouder veer de le- vcrAmiddcTao/voorzlmlng, alvorens een bmluit te nemen in safcj list a, of niet steun verlee- «c aan de stakende boerea. zijn .te Amster dam tea stadtdze door den heer Wibaut oat- vangen, Bij; de besprridngea warcrj tegea-, woordiff de Birectfeur vaa het rijksbureau vw melk,' ca is directeur van het genteenfe' lijk distributiebedrijf fe Amstodaa. De heer Wlhaut deride mede, dat indertijd zoowel de regeer isig ik Let gememtebestuur zieh bereid verklaard hébben, tegemoet te ko men aan O30eil3jkh,sd.ei, die nth bij de centra- ïiaat'.fi zouden vooiéoen. -De minister van landbouw is emsweli vair.gesloten, de centra lisatie te handhaven, ea de overtreders zullen vervolgd1 worden, gelijk reads medegedeeld1 is. Een streng ©ntowek sal wonde» ingesteld naar toet gebeurde aan den AmsteL waar ruim 1400 Eter, aangevoerd voor de V A. M. door bosres tn toet water gegooid is. Na de conferentie ten' stadhulze hidd des avoguis mg de Friesehe deputatie ene bespre king met Set bestuur van den Melkveenou- derebccd, waarbij; eene mogelijke oplossing vm Ir,et conflict ter sprake gebracht werd: MELKSCHAARSCHTE. Stsém 'ml paar weken heerscht ook te Utreeht mslkc bliek, msas OORLOG OF VREDE Firma HERM. DE RAAT, MOOOSTRAAT t, TELEFOON 401, lewerf «reien: alle emstaedigheien mood zoadat niet alleen hei pu- aok de zieaabuizen oncphoude- Si|k w (scvoldoendie levering klagen. Zoo ®i es fes msm de wagons njet 4 vsrneemi u 'mW eM aanlater ^sroaemf mes Ban, dat ze pc? söfelot ia Soteardam of Den Haag rijn vmitiié geraakt Ia feontodai gésinne^ brire rat ma slecht* o® d« 2 of 3 dagen bij IT a m mmh zijn vmtmd L ilecfetfl om d« 2 of ïiebbee niete geholpen, evenmin al» klachten mlk. Klachten van het publiek wat en W schepen victualie en steenkolen voor de mijn- regers aanvoeren en de postverbinding on derhouden Ten kantore van het Engelache vice-consukai in de Kanaalstraat te IJmui- den is een permanent bureau' gevestigd, waar enkele hoofdofficieren zitting nebben en van waar de dienst van de mijnvegers-flotille wordt geregeld. DE HANDEL IN HUIDEN. Naar de Tfel uit Rotterdam verneemt houdt het in de Staatscourant van Zaterdag gepubliceerd besluit, waarbij ook de binnen- landsche handel in huiden aan banden wordt gelegd, verband met de in Londen geveerde onderhandelingen in zake de economische overeenkomst met de geassocieerden. De daar gehouden besprekingen zouden n.l. geleid hebber, tot eene overeenkomst, vol gens welke Nederland looistoffen en «exoti sche huiden zal ontvangen, doch - daartegen- over inlandsche huiden moet Ileraw ven faar dat de regeering den haatte' hulde» voorloopig niet kan i&m&m. UITGIFTE NIEUWE AANDEELÉN De N. V Tsrisalacfefli fteda! Esaatsdmnp® Vd©rfe.i!sa: J» Mssïdar, gtessSgS fe tomteï* dim, gosit f IOO.CCe pdt cumukêlef pre ferente winstderiends aacdeeiai, sik gróót 1000, aan toonder uit Deze aandeelen dee- len ten volle in de winst over het boekjaar 1919 (1 Jan.—31 Déc). De inschrijving is opengesteld op Dinsdag 14 Januari van 10 tot 4 uur, leges den koers van 100 pet. te kantoren van de Tweni- sriie bank te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, de Haarlemsche bankver- eeniging te Haarlem, de Groninger Bank té Groningen en bij de heer en Fransen van de Putte en Zoon te Goes. In dit blad verschijnende advertenties zul len nadere bijzonderheden melden. DE VREEMDE BEZOEKERS OP HET KASTEEL AMERONGEN. Omtrent het gebeurde te Ameroogen, waar pogingen gedaan zijn om den ex-Duitschen keizer te spréken, wordt van bevoegde zijde uit Den Haag gemeld, dat hierin gemengd varen een kolonel en eenige andere officieren van het Amerikaansche leger die uit Brussel, waar zij verblijf hielden, een pleizietochtje in een tweetal auto's naar Nederland hadden ge maakt en behoefte schenen te gevoelen den ge weten keizer eene te zien. Van bewapening der auto's of van pantsering dier voertuigen DE EIER-PRIJS. Op de eiermarkt te Tie! was Maandag de aanvoer ruimer (ongeveer 12,000 stuks) en liepen de noteeringen belangrijk lager dan de laaiste weken. Men besteedde voor groote eieren van 18 tot 22 cent, voor kleine (z.g. atroomd. De steigers moeilijk te bereiken. 1 gelegd. De sluis van de haven blijft Van boven wordt 17 c.M. HOOG WATER. Te Amerongen is het water in den Rijn zoo hoog gestegen, dat niet alleen de uiterwaar den, maar ook de veerweg geheel onder wa ter staat. De pont is van de reep genomen en de overtocht naar en van de Betuwe heeft met veel moeite per roeiboot plaat». Te Gorinchem is het nieuwe hoofd over hoor de booten zijn Er zijn noodbruggen :ven blijft gesloten, val geseind. Uit Wijk bij*Duurstede wordt gemeld, dat gisteren het water in Rijn en Lek nog lang zaam steeg. In de gemeente Wierden (O.) staan groote oppervlakten grasveld onder water. Het water op den IJsel bi] Zwolle te giste ren nog 4 cM. gewassen. De peilschaal aan het Katerveer wees om 8 uur 3.03 M. -f NL A P, Het water op de Waal1 m Menvede heelt een rteizaam nooget. stand bereikt. Behalve op December 1915, to® het nog 13 cM^ hooget stond, was «.ie stand te geen 22 jar® am het pdl van fears. In véle huizaa, gele- gen langs geroesde rivteoi, dringt het waf- ter binnen De bi nn® polder» stam geheel blank HNOELSCHE REDDINQSMEDAILLES. Reuter seint uit Londen, dat de zilver® acht Hol- met de ie vlie gers, die neergeschoten m in zee gevall® war®, gered hebben. De stuurman Van d® Heuvel maakte zich hierbij zeer verdienstelijk door om medische hulp te telefoneer®, ae kustbatterij last te geven het vuur te open® op Duitsdie vliegers, die de Britten blnn® Nederlandsch gebiea bestookten, ar zelf vrij willigers op te roep® voor de redding. DE PRIJZEN DER KOOLSOORTEN. Thans zijn de prijzen vastgesteld, welke dé legeermg voor de verscel lende koolsoorten aan d® Lang®dijk De Streek zal uitbe- tal®. Voor roode kool zal 1150 word® be taald voor gele 1(B0 voor Deensche wit te 980. alles per 10,000 K-O. Toeslag, zoo- als verled® jaar, zal niet word® gegev®. EEN HUWELIJKS-CANDIDAAT. Ak verdacht van oplichting te e® metaal bewerker, won®de aan de Maaskade te Rot- is niet» gebleken de 1 n 1 jgen, zijn z de orde op eenigetlei wijze te verstoord ge- To® de heer®, die vermoedelijk als bur- behoor te spri zijn zij vertrokken zond® dat gers tot d® journalistiek® stand behoord®, i rij: vernam® dat rij, d® ex-keiz® niet te koadea krij rek® Indië saar B-eigië, De ondterhadriing® ov® de mogelijkheid om aan de Ned® sche schep®, die met het vervoer zoude,-. betest zijn, de noodige kol®, te bezorg® ONZE STOOMT3REILERS NAAR ENGELAND. De eerste twae stoomtrawlers,. IJ.M 153 (Maasstroom .y.M. 215 (Masarireom li) van de SchcepsexpL-Maatschappij „Maaa- stroom'' te ijmuiden, zijn gteter®. vsndaa- naar d® Hoek van Holland vertrokk®. N& aldaar gebunkerd ie hebb®, vertrekk® zi gezamealijk naar de Westkust van Engeïar, om aan de visscherij te de Britsche water® deel ie nem®. Meer ach®® zuil® wasr schijnlijk volg®. De Mnasateoom II te teruggekeerd, omds-f zij geen atoom kon houd®. SOEPTABLETTEN, JUS- EN BOUILLONBLOKJES. Het Bureau voor Médedeelingm inzake de Voedselvoorziening vestigt er de aandacht op dat sinds 1 Januari 1.1. van regeeringswege soeptablett® jus- m bouillonblokjes be schikbaar zijn gesteld. De» artetófe die fe bon® zijn aan d® „Primtólê,'' wosdM1 ojoées ambtelijk van dit coltege bij d® regeering. Th&cs Egt a® petmonnemeat aan de regmiag ter tericeaing voor het publiek; waarin ©m varfcetering Ta den toestand ge- vraagd wordt en er op geweren wordt, ak 't &«ns gsveigde ranteseacertegstelasl spe ciaal drukt op dc groote steden. Verzocht wordt. Merer meer melk te rendsn dan ver-' korting rm dm daar der vetkaart- MerWaairdsg Is «wenwel, zee* de Tel <or- swpondant, dat sietfeg®staaade den melk- nsöd, ons Machten lereikca, dat door «on- migc melkalijfenf' nog lustig bote gekamd wordt «a dat die bete tegea ongehoords prü- "trfrs d»i %Kis&i Uit Dordttchü V.-zm vmtem klachten awr «ea sMfcHasrt »EN DUITSCHER DOODGESCHOTEN. Hel tijk vaa lid var, 6m Duitecï® sol- ë'.riess'aid, Houtman, die Nieuwjaarsdag aven tmr ntufe grens, oada Groaau, ttjdms «ea srrertstfe door <m Nederlander werd ..boter, is m> last van de Duitsche autontritn te fe»alkkiag gesteld van de NedirLsadseha justitie "per automobiel rsar' Almelo omgebracht, fearicde gerechte- i lp wsrdas geschouwd. Na afloop van de- »e attouwiag, is het weder per auto naar Duitetoiand feuggebracht. Eel«l« Duitscte» rijn ia verband met de ze mik meds door ckn recfete-ejaimtesarte te ëiteelo griHoord DUH'SCH NOODGELD. Gewaarschuwd wondt kg® Duitsch nood geld, dat 16 J®uari wordt mgetrokk®, Oe aanda®t rij er op gevestigd, dat nood geld aüa® geldig te te net gebied, waar voor hét te uitgegeven en het. dus aanbeve- lepswaardig is dergelijk Duitsch geld hier te lande niet san te ccmen. ENGELSCHE OORLOGSSCHEPEN TE IJMUIDEN. Over de fcemst van Engelsche oorlogssche pen te ÏJmuid® meldt men nader: Deze mij- nenvegersilotille, die op gezette tijd® door andere zal word® afgelost, zal geruim® tijd ÏJmuid® als station krijg® om van daar uit hst mijnmveg® in de Noordzee voort te zet ten. Op geregelde tijd® zuil® Engelache word®. Het voorgevallene is hierdoor tot zijn ware verhouding® teruggebracht. ONZE GEZANTSCHAPS- EN CONSULAIRE POSTEN. De Maatschappij van Nijverheid heeft het voigrnd adres gezond® aan d® minister van buitalaadsche zak® Het hoofdbestuur der maatschappij van Nijverheid acht het voor het herstel der Ne- d&riandsche handelsbetrekking® met het buitenland van groot belang, dat Uwe Ex cell®tie overweegt, ol de bezetting der Ne-, derlandache gezantschap»- ea consulaire post® nog beantwoord aan de opvatting® (xt eischen, welke uit d® drang der omatan- dtehed® zijn voortgekomen. Het hoofdbestuur heeft in dit verband met teg®om®heid en erk®telijkhrid kennia ge nomen van de wiize waarop Uwe Exceltentle te Washington. Londen er Parijs e® nieu wen koers neeff ingesteld. Het vertrouwt, dat ook te andere handels centra eenzelfde richting zal word® gevolgd dat ook door het tijdelijk uitz®aen van deskundige person® d® officieel® verte genwoordiger d® steun uit vakkring® zal word® gegev®, zonder welke de goede be hartiging der zak®belang® te veel aan het toeval wordt overgelaten. Wat te hst bijzonder België betreft, zoo echt het H. B. het Nederlandsche belang het best gedi®d door hei zoo spoedig mogetijk benoemen van d® heer Van Vollmhoves tot gezant is Brussel EEN VROUW IN SOLDATENUNIFORM. M® meldt uit Rotterdam aan de Tel. De Engelsche politie, die hi® ter stede toe zicht houdt op het transport der Engelsche soldaten, ontdekte gist®® tusadr® e® troep e® vrouw, die in Engelsche soldatenuniform gekleed was. Hei was een Engelsche, die te Liverpool was geboren; doch huwde met e® Duits®®. Haar man was te d® oorlog krijgsgevang® en moei ri® in e® der gevangen- mp® in Engeland bevind®. Haar bedoeling was, op deze wijze naar Engeland getransporteerd te word®. OUD-VERLOFGANGERS. Het landèlijk comité van teleurgestelde oud verlofgangers heeft e® adres gezond® aan de Tweede Kam® om te verzoek® het daar heen te will® leiden, dat aan alle vroegere klein-verlofgangers alsnog wordt uitbetaald e® bedrag van 6 voor Iedere maand fo werkelijk® dienst na 1 Augustus 1914. oor stuurman bij de groote des-avontur®, die «daarvan de gevolgen wv r®, m waarin èij zi® niet entzag ri® zelfs publiek te veflov®; wist hij aan e® groot aantal darner goud©:, ring® en aanzi®lijka sommen grids af te zetten Dr A. BRUMMELKAMP. Ter receptie, gister® door dr. A. lk«D- melkamp ter gelegenheid van het bereik® van rijn 80at® verjaardag gegeven, versche nen dr, A. Ruyper, de mid ntere Heemskerk, Idenburg en De Vries: de Kamerled® Duy- maer van Twist, v. d Voort v. Zijp, Snoecte Henkemane Rutgers; de cud-Kamerle- d® graaf V® Bylandt en Roodhuijz®. Voorts de burgemeeat® van Looaduin®, mi. Hoyy, die e® treffende toespraak hieldi; de burgemeester van Maassluis, die d® tachtig jarige toesprak ook nam®s de burgerij dier gemeentee® deputatie uit het bestuur van. de tohool voor het voorbereidend christelijk on* derwijs; de heer Van As als secretaris van d® Ned. Journalistenkring. Vele telegranun® bloemstukken mo®t de 80-jarige voort» van zijn geestverwant® ontvang®, KORTE BERICHTEN» Her Nederiand&®e stoops® ip „Celae- no" Is 1 Januari van Philadfflbhte naar Rot terdam vertrokk® met een volle lading meel, c-ngeveer 5000 tons. Te Cuijk is door rijksambtenaren e® partij cem®tete®® te beslag genomen waar in zeep was verborg®. Elke steen waaraan uiter lijk niets te bespeuren viel, hield twes f-tukk® zeep in. Aangaande de zending van oud-minis ter Loudon bij prerid®t Wilson wordt nader gemeld, dal hu niet is geaccrediteerd ate bui tengewoon gesknt gevolma®tigdl minister. De oud-minister van oorlog jhr. mr. B. C. de Jonge is wor d® duur der bijzonders tijdsomstandigheden benoemd tot onder-voor zitter van het Höfdbestuur van het Neder- !.anda®e Roode Kruis, ter vervanging van d® heer 'H. Ootljn. Maandag rijn van Ijlmuid® de eersite 8toomtreilers vertrokk® om in Britsche wate ren te gaan viss®® Zij zuil® aan d® Hoek v® Holland stesikol® innemen voor d® overtocht Naar wij aemem® zuil® vier dag® per wéék twee kotemtreinep, dus te het geheel 8 kol®trein® per week kol® van Duitsch- land! aanvoer®. Te Bamevrid wordt de gasfabriek, we- g®s gtorek aan tol®, gedurende 24 uur ge heel stilgezet, De buskruitfëbriek te Muid® heeft zich g®oodzaakt geri® wegens koten- grond- stoff®gebrek, alsmede wegens de malaise, e® dertig arbeiders te ontslaan. F' f - "V f, SUSJL »rtF)'<|VVjv:AF ITWJ'j-IJfc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1