DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 7 Honderd een an twintigste Jaargang. 1919 FEUILLETON. lJslanu's bekoring. Abonnemgntsprlfs bij YoeiaitbetaliBf p. 3 laaidso M.65. ff. iostf 1.10. Beviiuiiaen ci idTerteatlepriis 15 ct. p. refel. frooteie letterx naar plaatsruimte. Br. tr. fü. Boek- eo fia&dslsdrukkerii Harms. Coster 4 Zo.. Yoordam C 9. Tel. 3 DONDER DAG 9 JANUARI. Het in exploitatie brengen ?au terreinen voor Mandei en industrie in onze gemeente. x. Binnenland. Het districtshoofd in het 6e district der ar beidsinspectie deelde de commissie mede, dat 't streven om 't plaatselijk klein-bedrijf goede werkplaatsen te bezorgen zijn volle beiang- stellng heeft. Het districtshoofd deelde mede boe dit in vele gevallen1 in leegstaande panden geschiedt. In die plaatselijke klein-industrie zijn de meest uiteenloopende vakken benevens de verschil lende ambachten' vertegenwoordigd zoodat 'n fabriekscentrale voor gelijksoortige bedrijven uitgesloten is. Te Alkmaar zijn vele werk plaatsen ten nauwste verbonden aan een win kelzaak waarvoor vestiging op een bepaalden stand de perste bestaansvoorwaarde vormt en deze categorie komt dus niet in aanmerking om naar de nieuwe instelling verplaatst te worden. Vermoedelijk zullen de gegadigden in hoofdzaak min-vermogende nijveren zijn, die behoefte hebbende aan bedrijfsuitzetting. een1 of meer localiteiten voorzien van kracht, licht en verwarming willen huren. Gemeenschappelijke werkplaatsen herber gen in hoofdzaak zwakke of lijdelijke ca voor al gelegenheids- of proeiondememingen en onderhoud en reinheid laten in zoo'u werk- plaatsenhuis vooral in voor gemeenschappe lijk gebruik dienende gedeelten vaak veel te wensdien over, zoodat aan een gemeenschap pelijk gebruik van privaten, urinoirs, wasch- gdtgenlieden of schafiruimie door de ver schillende personeelen niet gedacht kan wor den. De wettelijke bepalingen verschillen zeer naar de schadelijkheid en gevaarlijkheid van het bedrijf en de hoofden en bestuurders der bedrijven hier dus de patroons zijn aan sprakelijk voor de naleving der wet. De eischen aan verschillende bedrijven gesteld zijn geheel afhankelijk van den aard van het bedrijf en ook moet rekening gehouden wor den met de voorschriften, die in verband staan met den omvang of het verschil in sekse der personeelen. De moeilijkheden, voortvloeiende uit het verschil in de eischen met betrekking tot de veiligheid, hygiene, brandgevaar e. a voor de diverse inwonende bedrijven mogen bij den op zet der onderneming geenszins onderschat worden en tevens dient gerekend te worden op de mogelijkheid van ingrijpende wijzigingen of verbouwingen voor nieuwe huurders, wier bedrijven door den wetgever meer daa ge woonlijk gereglementeerd zijn. Het districtshooid uitte zijn, overtuiging dat voor de oprichters der hoofd-onderne- ming hierin zooveel moeilijkheden schuilen, dat zij bij uitvoering van hun denkbeeld om het kleinbedrijf op deze manier te willen hel pen slechts weinig voldoening maar des te meer teleurstelling, zullen' ondervinden. Met bet oog op zijn in dezen opgedane er varing ontried het districtshoofd om in die richting de proef te nemen. Zi. behoort de klein-industat op geheel analoge wijze ais het klein-bedrijf m andere takken van volks- bestaan, b.v. land- en tuinbouw, veeteelt, zui velbereiding en visschèrij, gesteund te worden, met name c. m. door systematisch onderzoek van deskundigen naar de oorzaken van kwij nende bedrijven, dpor degelijk onderricht in vakkennis en bedrijfsbeheer vooral in bere kening van den kostprijs van een product doof aanmoediging van', jonge, energieke krachten' uit de klein-industrie en door middel van reizen onder wetenschappelijke leiding naar plaatsen waar op het onderwerpelijk gebied meer dan thuis te zien is. Het districtsohofd tneent, dat wanneer door dergelijke middelen de ondernemin flink opgewekt wordt, de onmisbare stellini wel vol klein de stichting van een speciaal industrie-hui» Op dit schrijven, antwoordde de commissie f emeend te hebben, de geopperde bezwaren te unnen ondervangen en vroeg zij omtrent de ze ondervanging*» het oordeel van het dis trictshoofd. De commissie heeft de kleine bedrijven ge vraagd in hoeverre zij elk afzonderlijk gehol pen wenschten te worden en drie bedrijfsor ganisaties wendden zich min of meer officieel tot de commissie De schoenmakers waarvan er een honderd tal in Alkmaar zijn hebben geen geld en geen werk voor nieuwe machines en voor vele materialen. Zij zouden zich gezamenlijk een pinmacbine, een wals, een uitpoetsmachine en een stikmachine kunnen' aanschaffen. Zij stellen zich de nieuwe gemeenschappelijke arbeidsruimte zoo voor, dat twee afdeelingen van semi permanent ingedeelde werkplaatsen door een gemeenschapelijke machine-ruimte worden gescheiden. Het aantal werkplaatsen hangt af van de deelname, de machines worden door Yaste per sonen bediend en alle onkosten worden een maal per week omgeslagen. De fournituren worden gezamenlijk gekocht, de toegang tot de machineruimte is, verboden en elke werk plaats heeft eigen sanitaire inrichtingen. Bezwaar om de semi permanente werk plaatsen desgewenscht te verdeelen in werk plaats en winkel bestaat volgens de commis sie niet. De gemeente zal eventueel coöperatief ver huren. Voor een dergelijke coöperatie zullen wel borgen te vinden zijn waardoor de ge meente niet met minvermogende enkelingen te doen krijgt. De Owstenrijksche gemeenschappelijke werkplaatsen acht de commissie voor ons land niet gewenscht. Zij meent, dat van ge meenschappelijk gebruik der sanitaire-inrich- tingen geen sprake mag zijn en acht bij het ngsgeest belang- Novelle van Wilhelm Poeck. U) „Dat is de Heimdall," zei Sigurd, op een zwart punt in het fjoid wijzend, dat een lich te rookwolk achter zich, liet. Overmorgen door baar te volgen paviljoensysteem de be zwaren omtrent wetelijke voorschriften geheel ondervangen. De onderneminggeest moet in den vorm van coöperatie flink opgewekt wor den. t Met de rijwielreparateurs voerde de com missie in denzeltden geest besprekingen ea de bond van melkslijters weaschte een schema voor een gemeenschappelijk arbeidsiokaal m te dienen. Het districtshoofd antwoordde dat de vraag of de zoo gedachte organisaties der verschil lende vakken op hun beurt weer voor vereeni- fing vatbaar zijn, thans niet overwogen be- oefde te worden. Deze grondgedachte opent het uitzicht om in het beiang van het klein-oedrijf iets nuttigs in het leven te roepen. Toegevende dat aan zijn vroeger geuitte be zwaren in groote mate tegemoet was gekomen verwachtte het cnstncthooid van den opzet der zaak in den latej-eu vora nog niet het be oogde resultaat en wel juist vanwege het zeer belangrijke gedeelte, dat in het plan door de werkplaatsen ingenomen wordt Te Alkmaar liggen, evenals elders, de schoen makerijen met of zonder winkel over de ge il eele stad verspreid en de vestiging der za ken houdt meestal nauw verband met de on middellijke omgeving der clientele of de voor deden van een gumsïigen stand. Vele eigena ren van schoenmakerij zuilen dan ook slechts tot verplaatsing hunner werkplaatsen over gaan indien bijzondere omstandigheden dit dringend' nuödig maken. Voor winkelzaken zal de ovei brenging vac de werkplaats naar de centrale soms wel een uitkomst kunnen zijn, maar de patroon-winkelier zal vermoede lijk niet gaarne het toeziek op zijn gezellen willen missen. Voor ondernemers, die aan winkeliers nieuw- ©f «reparatiewerk afleveren is er geen bezwaar', vel echter voor de schoei lappers die te mkfiden van hun klantenwijk wonen. Allereerst dient eene inrichting gesticht, waar iedere patroon of zelfstandige werker 'in het vak de gelegenheid vind om het machi nale gededte van het werk te laten Verrichten ea waar tegelijk het magazijn van gr ondstof fen, fournituren gevestigd, In dit gebouw kan zoo noodig een gedeelte worden ingericht voor verhuring aan. schoen maken. Van het vearsjhaifea van een groot aantal werkgelegenheden voor vele patroons en ge- enz. voor de schoenmakerij is slokt hij mij in zijü buik op, dan ben ik drie dagen zeeziek en daarmee koop ik het para dijs Kopenhagen is voor mij het paradijs, Aslaug." „En wanneer zullen wij je weefzien „Nooit! Ja toch wel, in ae vacanties. Maar ais ik afgestudeerd heb, dan kom ik niet weer. Ik word in Kopenhagen advocaat of redac teur, later raadsheer en dan minister. Dan zal ik vanuit Kopenhagen IJsland regeeren." „Waarom niet dadelijk koning," zei As laug spottend. „Hoor eens, Aslaug, ik moet je wat vra gen -— Wil je mijn vrouw worden?" Aslaug lachte. „Vraag toch eerst een», of ik je verloofde wil worden." „Nu goed, Aslaug, Finnuris dochter, het meisje dat ik boven alles bemin, wil jij je met mij verloven?" '„Sigurd, ik geloof dat jij je verbeeldt, dat je in ernst spreekt." „Twijfel je daaraan?" „Welnu, hoor dan mijn antwoord. Ik zal mij evenmin met; jou verloven als je vrouw worden „Waarom niet?" vroeg SigVd heftij eland Umciat ik mijn geboorteland nooit zal verlaten. Kijk een», mijn Signrd, naar alles om ons heen: naar de zee, bet fjord, het dal, de potsen, dat is IJsland, heilig IJsland, waai van ik meer houd, dan ik je kan zeggen. Als IJslandsche ben ik geboren, als IJsland- sche wil ik sterven, maar i» de eerste plaats wil ik als IJslandsche leven. De beukenwou den in Denemarken en ook de rozen in de tui nen daarginds en het gezang der vogelen in de linden ik verlang er dikwijls naar. Maar dit laad Aslaug wees over het dal heen trekt mij sterker en als ik mij daarvan zou losscheuren en jou volgen, dan zou ik moeten sterven." „Maar de liefde overwint zulk een schei ding." „De liefde overwint ook het verlangen naar den vreemde." „Dus je houdt meer van deze rotsen, die zien nog daarenboven elk oogenblik kunnen opensplijten en je verzwelgen, dan van mij," zei Sigurd opstaande, wrevelig. „Vaarwel-" jij domme Sigurd," zei Aslaug onder tranen lachend. „Hoe oud ben je? Negentien jaar en ik twee en twintig. Je bent een ver standige jongen, maar ik ken je hart beter dan jij zelf. Je hart zal geheel veranderd zijn vóórdat je daarginder een jaar hebt vertoefd. Ook ia KopaoWe zijg mMsjm dk j« zeilen had het districtshoofd geen gunstige verwachtingen. Wel zouden de vak- en andere belangen door de heterogene bewoners er uitvoerig be sproken leunen worden maar dit zou ten na- deele van de arbeidsprestatie en de verdien sten kunnen zijn. Bij de voorgenomen oprichting eener be drijfscel) frak voor eenig vak behoeft geen nauw verband gelegd te wonden met het stre ven naar verbetering van de werkplaatsen der deelnemers. Zijn hei machinale bedrijf en de winkel van schoei maker; utens». iër .'oor de leden eenmaal onder leiding van een zelfstandig bestuurder aanwezig, dan moet deze instelling bij deug delijk beheer van zelve leiden tot verbetering der werkplaatsen in de gemeente en wordt dé oitwijckelmg van het vak lahg* een natuurlij ken weg bevonderd De rijwielherstellers zouden ten zeerafe ge baat kunnen worden met een voor algemeen gebruik dienende economisch werkende gele genheid voor het moffelen en lasschen van rijwieldeeler? en de benzine-verkoopers met een moderne bewaarplaats en aftap-inrichting voor vluchtige stoften, waf ook uil een oog punt van veiligheid aanbeveling verdient. Voor eikei* bedrijftak is na te gaan, welke werkzaamheden met voordeel en in het alge meen belang voor centralisatie vatbaar zijn. v De commissie wendde zich in het voorjaar opnieuw tot het districtshoofd met de mede- deeling, dat de melkslijters te Alkmaar beslo ten een coöperatieve melkinrichting te exploi- teeren en aan de commissie een plan zonden zooals zij zich deze inrichting wenschten. Zij, zouden een gebouw met inventaris noo dig hebben en garant voor de huur zijn, maar wie moet nu bouwen en de inventaris knopen De gemeente en het Rijk kunnen bouwen. De eerste zou geld moeten leenen, maar is men dan zeker van de rente? Het geldt hier waarschijnlijk een gemeente èr; een rijksbelang en het is de vraag of hier niet moet worden gezocht naar een prjncipiee- le oplossing voor de klein- en huisindustrie. Verbetert het Rijk bestaande wantoestanden, verbiedt het huiswerk en ontneemt het dus de verdiensten aan een gezin, zal dan wanneer het Rijk verder niets doet de wet niet weinig populair en ontdoken worden? 6 I» hef niet beter duf het Rijk besluit dat het hier de belangen raakt welke onder volks huisvesting vallen? Vele industrieën zullen er niet toe kunnen overgaan voor hun tegen woordige huiswerkers gebouwen te zetten. Wanneer nu de Vereeniging voor Volks huisvesting op dezelfde wijze via de gemeen te geiden van het Rijk,zou kunnen verkrijgen als voor arbeiderswoningbouw, zou men zo uten tot cc spoedige radicale en goede op lossing van het moeilijke vraagstuk. Gemeente, particulieren en coöperaties zouden zich 'vooraf kunnen verbinden voor de te betalen annuïteit. Ten siottc vroeg de commissie een wenk te willen geven hoe aan een inventaris te kó men-te, In zijn antwoord betwijfelde het districts hoofd het ten zeerste of de Regeering in dit geval tov finantieelea steun te bewegen zou rijn. Wild - men kaas hebben op een voorschot uit s. Rijks sc-ij!kist, dan zou f;et noodig zijn, dat het gemeentebestuur de belangstel!enden en de belanghebbenden blijk geven van hunne öCi Vidv/i.ijgheid- tot daadwerkeijjxen steuri door alvast het leeuwenaandeel van het be- noodigde kapitaal toe te zeggen. Door de enorme sommen aan yoorschotten welke bi; coiisekwente doo-rvöerjng van het voorgestelde middel tot hervorming van der gelijke bedrijfsvormen gemoeid zijn, ver moedde het districtshoofd, dat de Regeering zich voorloopig wel afzijdig zal houden. Het melksfijtcrsbedrijf kan in den bestaan- den vorm niet onder huisindustrie gerang schikt worden, dit gaat beter met hel slach ter,bedrijf, zooals dit vóór de oprichting van Het gernet het abattoir -uitgeoefend werd teringen gebracht, "elij gemeente lijk abattoir heeft dan ook de noodige verbe naar het Gelijke motieven zouden mogelijk, nat districtshoofd meent, de oprichfing van een 'mesa trouwt» kun: en veel mooiere en jongere dan ik ben. Je wilt advocaat en minister worden? Maar het duurt nog een heele tijd voordat je het zoover gebracht hebt en mij trouwen kunt. Dan ben ik oud en leelljk geworden. Geloof je, mijn Sigurd, dat een minister, die aan het hof van den koning komt, met zoo'n vrouw tusschen al die mooie, voorname da- tpes mag verschijnen? O, wat zouden ze lachenI" „Dar houdt ie niet van mij, Aslaug," zei Sigurd bedroefd. „Ik wil geen schulden bij je hebben. Geen ie jongen En zij trok den jongeling naar zich toe en drukte een kus op zijn mond. „Dat is voor jou en dat is voor de vrouw van den toe- konmstigen raadsheer!" In dat oogenblik kwam Solveig met een schotel vol brood en kaas en een kan skyr (1) om den hoek, juist nog bijtijds om getuige te zijn van den laatsten kus. Aslaug stond blozend op. „Sigurd gaat ons verlaten. Hij gaat naar Denemarken en komt nooit terug. En nu is hij gekomen om afscheid van ons te nemen, Solveig." Solveig zette schotel en kan op den grond, keek Sigurd verlegen aan en bood hem haar mond. Sigurd kuste het stevige meisje lachend. gemeentelijke melkcentrale kunnen bewerken. Het geven van eventueele wenken in het be lang van de financiering der zaak achtte hij beter aan bevoegden op dit gebied toever trouwd. Vóór de laatste correspondentie het licht zag had de commissie zich wederom tot den Inspecteur der Volksgezondheid gewend, om hem van het verloop harer werkzaamheden en plannen op de hoogte te houden cn even eens de vraag te stellen of, nu er bij het klein bedrijf voor deze plannen belangstelling be tond en liet boiiwvraagrtuk onder de oagen gezien werd, voor de Vereeniging Volkshuis vesting mede voor het bouwen van arbei derswoningen in den Huiswaarderpolder niet alle reden was om in dezen op den voor grond te treden. In Berlijn wordt nog steeds een hevige veldslag geleverd. De regeering wil niet over een vergelijk spreken zoolang de bezettingswachten en openbare gebouwen niét ontruimd zijn, wel ke eisch de onafhankeiijken onvervulbaar noe men. Volgens de Deutsche Allgemeine Ztg. heeft de regeering aan haar "voorwaarden niets toe te voegen en zal zij in het minst niet laten afdingen. Uit het hoofdartikel van de Freiheit'blijkt wel, dat de onafhankeiijken zich meer en meer bewust worden, dat zij in een netelige positie verkeeren. Een particulier bericht uit Berlijn meldde, dat gistci middag voortdurend om belangrijke punten gevochten werd, zelfs met geschut. Gistermiddag was Berlijn ponder water, daar de waterleiding stil gezet was. De straatgevechten waren vinniger dan ooit en het aantal dooden en gewonden zeer aanzienlijk. De Berlijnsche studenten hebben zich ter beschikking van de regeering gesteld en heb ben een studentenlegioen gevormd. Bij de kazerne van het bataljon garde-ge nie zijn hevige gevechten geleverd. Ten slotte werd een wapenstilstand gesloten, waarna de bezetting de wapens neerlegde. Het proviand- bureau naast de garde-kazerne wera door de Spartadërs bezet. Volgens de Frankf. Ztg. was gisteren het aantal betoogers door Liebknecht en Rosa Luxemburg, op de been gebracht aanmerkelijk geringer dan de beide vorige dagen. De agi tatoren der Spartaciër8 zijn weder in grooten getale de stad ingezonden, maar een groot deel der bevolking keert zich tegen hen en verwijt hen in dienst van het Russische geld te staan. Volgens deze mededeeling zouden de regee- rïngstroepen de laatste dagen groote verster kingen ontvangen. Een Wolff-telegram meldt, dat de pogin- en der Spartaciërs om het Anhalterstafion e bezetten door regeeringstroepen verhin derd werd. Op den Brandenburgerpoort is door de Spartadërs een hevig vuur geopend, waar door vele slachtoffers vielen. De regeeringstroepen op het dak van de Rijkskanselarij bestreken de buurt van Unter de Linden, waai zich Spartaciërs vertoon den, alsmede de Wilhelmstrasse met machine- geweërvuur. In de nabijheid van de Branden burger poort, die evenals de aangrenzende huizen door de regeeringstroepen bezet werd, zwol het vuur tochtig aan. De Spartaciërs hebben de daken in de Do- rotheastrasse in de nabijheid der krijgsschool met machinegeweren bezet. Gisteren te half twaalf ontwikkelde zich aan de voorzijde van de Rijkskanselarij en het ministerie van buitenlandsche zaken een ge vecht. waarbij aan beide zijden geschut in werking kwam. Door de Leipzigerstrasse trok een groote sloet betoogers met schilden, waarop de over- .ccnstemming tusschen de beide sociaal-demo cratische partijen verlangd werd. Volgens de „Germania" zouden cr duizend Russische Bolsjewiki te Berlijn zijn aangeko- En daarop namen zij met hun drieën op de bank plaats, aten het brood benevens de kaas en dronken er skyr bij. Maar toen Sigurd weg reed, had hij tranen in de oogen. Later is hij werkelijk advocaat en raadsheer geworden en Aslaug's geschenk is aan een goed adres beland. Warme en dóór een stremsel dik ge- worden melk. VII. Finnur was klein van gestalte, maar hij had stevige ledematen. Hij kon met één hand een zalm van tien pond' vasthouden, zonder dat die bij machte was hem te ontglippen. Bij den waterval aan het Oddurmeer had nij Mar dit kunststuk voorgedaan. Mar vond het daarom minder geschikt, Finnur een verhaal van zijn dratturtocht op te disschen, tenmin ste als deze er niet naar vroeg. Maar toch moest hij met ae mogelijkheid rekening houden, dat Aslaug dit naderhand wel zou doen. Dat kon een dergelijke uiteen zetting na zich slepen als Mar die reeds meer malen had beleefd. En om het maar dadelijk te zeggen, Mar hield niet van zulke uiteenzet tingen. Hen besloot daarom zijn gedrag er naar te richten. Maar van waar was die Siggurd zoo op eens gekomen? Was dat wellicht de Prins? Nu, voor hem kwam het er niet op aan. Mar smakte met zijn tong en lachte voor men, wat er nu juist niet toe zal bijdragen de de rust te doen wederkeeren. De hoofdstad is thans in staat van verklaard. beleg Volgens de „Duitsche Allg. Ztg." hebben de vertegenwoordigers der Entente al na vraag gedaan of Duitschland na al deze ge beurtenissen zijn fingncieelë verplichtingen wel kan nakomen. Als het Duitsche volk, aldus het blad, zich niet te elfder ure tegen Spartacus te weer stelt, loopen wij gevaar eeuwig schuldenaar» Entente te biljv ing he wore ingrijpende daden tegen der zegevierende "Entente te blijven. De Duitsche regeering heeft een oproep uitgevaardigd, waarin wordt aangekondigd, dat ingrijpende daden tegen het schrikbewind der Spartaciërs niet lang meer op zich zullen laten wachten en dat het uur der afrekening naakt Te Brunswijk zijn alle revolutionnaire ar- zich bsea. Hij was volstrekt niet ontstemd. strenge bewaking gesteld. De „Dusseldoner Nachrichtea" is op bevel der Spartaciërs onder den naam „Rotc Fah- ne vom Niederrhein" verschenen. KORTE BERICHTEN. Volgens de „Daily Telegraph" eischt Noorwegen van Duitschland. 1 milliard kro nen schadevergoeding voor de getorpedeerde Noorsehc schepen. Volgens bericht uit Moskou aan de Gothenburgsche courant is Lenin door Trotzky gearresteerd, die zich tot dictator heeft laten uitroepen. Meeningsverschil over bolsjewistische hervormingen te de reden de zer arrestatie. Daar de mihister-president de eischen der Brusselsche postbeambten ten volle heeft ingewilligd, hebben de stakers het werk hervat. Onder voorzitterschap van prins Lwof is een organisatie gevormd ter behartiging der Russische belangen op de vredesconferen tie. Op eenige plaatsen in Posen dringen Duitsche vrijwillige compagnieën de Polen terug. Duitschers en Polen onderhandelen om meer strijd te voorkomen. Men verwacht, volgens het Holl. Nb., dat de haven van riume internationaal zal worden verklaard en dat Fiume een' onafhan kelijke republiek zal worden. Verscheidene oorlogsschepen der geal lieerden keeren uit de Odètzee terug. Er zal een vliegdienst Engeland—IndU worden ingesteld. Het Apierikaanïche departement van Staat oppert de meening, dat de blokkade van Duitschland vóór de onderteekening van het vredesverdrag kan worden opgeheven. De Duitsche regeering heeft zich nog maals tot de geallieerden gewend, met ver zoek om spoedig vrede te sluiten- Te Halifax heeft een groote brand het handelskwartier vrijwel vernietigd. ^DISTRIBUTIE van"HARING? 1 Iet Kamerlid dc heer Duymaer van Twist heeft aan den minister van landbouw'schrif telijk gevraagd, of hij, uit hoofde van de prijsstijging alsnog bereid is tót distributie van Noorazeeharing in gezouten en gerook- ten toestand tegen, goedkoope prijzen over te gaan en in die distributie ook de haring te betrekken, die uit Engeland hier te lande, mits die spoedig plaats hebbe, wordtinge voerd. VRIJOELATEN SCHEPEN. Met de van IJmuiden naar Swansea en Londen vertrokken stoomschepen Commewij- ne en Maasstroom vertrokken drie bemannin- en naar Engeland om een gelijk aantal oor de geallieerden vrijgelaten Nederland- sche stoomschepen in ontvangst te nemen en paar Nederland over te brengen. KLEEDINGSTUKKEN VOOR GE- DEMOBILISEERDEN. Aan alle dienstplichtige korporaals en sol daten, die bij demobilisatie ontslag uit den Er waren immers nog zooveel meisjes. Ook lachte hij gedeeltelijk om zichzelf, hij bezat daarvoor htnnor genoeg. Het moest toch een komiek gezicht geweest zijn toen hij in den dratturbak met m de luent gestoken beenen over de kloof was gezeild. Plotseling werd hij ernstig. Als het toeval niet tusschenbeide ware gekomen ,dan lag hij nu met verpletter den schedel beneden in de beek. Welk een on geluk, nietwaar? Die vervloekte dratturbak! Toen men op de hoeve van Jon was aan gekomen en een stevig maal had gebruikt, be val Finnur den kuiper door het dal naar huis te rijden. Hij zelf wilde wegens zaken pas la ter nakomen. Dat stond Mar best aan. Hij draafde lang» de beek naar den uitgang van het Sachsdal, waar zich. 't veer bevond. De zwarte Karitas, Oliver's dochter, bracht hem in een boot naar den overkant, terwijl het paard achteraan zwom. Hij gaf Karitas een schelling voor den overtocht en zei haar eenige aangename din gen, waarover zij een weinig bloosde. Toen wierp hij zich öp zijn nat paard en reed weg. In plaats echter van het Oddurdal in te slaan, reed hij naar het fjórd en tusschen de hutten langs net strand door naar de koopplaats. Hij had een paar schellingen loon in zijn zak en hij hunkerde er naar zich na zijn jongste wederwaardigheden eens recht dol aan ta stellea. (Wordt vervoigd) £j N ALKMAJLRSCHE COURANT. I - T wwss

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1