DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. lialiitt imiAL ■W SS No. Jlontei eon m twintigste Jaargang. Ui nmlUittllu 1.1 Kiüti I US. ff. t. int! 1* mumam S it Urrtottafe IS ui. npi imteti iiuhi nn «lutsiiiati. li. Ir. 1.1. Ski- n Bufthrikkirll lens. Cntir 12i. loonta c S. Iti. J 10 J AN TJA RL' V R IJ D A a 1919 Binnenland. T@eltr@gö!ing 1919. Gemengd Nieuws. Te Berlijn is dg toestand aog Alles behalve normaal. De dooldstad ie, nel terrein van een waren veldslag en de duoden en gewonden zijn aan oeiüe «jjdea niet meer te teilen. üe machinegeweren vellen in de drukke Ëerlijnsciie straten de aanhangers van de verscnillende partijen neer en de onafhanko- lijken trachtten tot nu toe te vergeeld een be- middeling tot stand te brengen. üe regeering en de Centrale Raad denken er niet aan een of meer der tegenwoordige volkscommissarissen te laten vallen en de Spanaders denken er evenmin aan de door ben bezette gebouwen vrywiilig weer te ont ruimen. En dus blijft de gespannen toestand voort duren en krijgt de sir yd steeds em hardnekki ger karsKter. De regeering wil van gem toegeven weten en beert te kermen gegeven alle beschikbare troepen te zullen genruiken om haar. gezag te doen eerbiedigen. Een particulier telegram uit Berlijn meldt, dat men langzameriiand den indruk krijgt, dat de regeering dm toestand begint te be- heerschea. Zij zou groote versterkingen heb ben gekregen, dis naar men zegt reeds vol doende zijn om baar teg enverdere verrassin gen te vrijwaren. Zes duizend matrozen uit Kiel, trouwe aanhangers van volkscommteaai D Noske zouden mede ter versterking der regeerinn op weg zijn, terwijl ook de burgerlijken hun vof- geijUf .oi oproept- zich te wapenen en de re geering te steunen. De meeste actieve- es resem officieren te Berlijn -.ebben zich georganiseerd en nemen tegen de legeering op eerewoord op zich baar tegen eiken aanval, van welk® zijde ook, te verdediger Zij krijgen geen kommando- posten in bepaalde afdeelingen, maar willen als een op zich zelf staand bataljon dienst doen. De regeering osschikt thans over groote hoeveelheden wapentuig, waarmede zij heel wat van baar aanhangers kan wapenen. Daarnij komt, dat het Berlijusche garnizoen meer en meer voor de regeering party trekt. Verschillende regieresten, die "zich eerst neutraal hielden, zijn tot de regeering overge gaan en brachten hun kazernes in staat van verdediging. De üerïijnsche veilighddsweer, die tot nu toe op de hand van den afgezetten politiecom missaris Eichhom was, is naar de regeering overgeloopen. De Charlottenburgsche politie-president» Richter, is tot plaatsvervangend politie-presi dent van Berlijn benoemd. Meer dan twee derden van de manschappen van den Berlijn- schen veiligheidsdienst hebben zich tegen Eichhom verklaard en onderhandelingen leidden er toe, dat politie-president Richter de uianschappea v: - den veiligheidsdienst heeft overgenomen. De onafhankelijke -socialisten komen meer en meer tot de overtuiging, dat zij op het ver keerde paatd gewed hebreen en tracaten zich nu als neutrale bemiddelaars voor te doen, evenwel nog zonder veel succes. Geareld wordt dat de ond^bandelende re- volutionnaire groepen bereid, waren alle bur gerlijke bisteen voor het begin der' onderhan delingen uit te leveren, maar niet de „Vor- warts'. De regeering wil echter alvorens onder handelingen te beginnen, eerst de persvrijheid volkomen gewaarborgd zie». De regeering zou et», communistische partij nog eenmaal verzoeken de wapens neêr tè leggen en zoo dit niet geschiedt, zou men tot de scherpste maatregelen besloten zijn. De „i'rankiorter Ztg." verneemt, dat regee- rigsgetrouwe troepen üe bureaux van de „KQ- te t aime", bet orgaan vaü den Spartaciërs- bond, bezet hebben. De republikcinsche soldatenweer heeft zich thans ook losgemaakt van den boofdcommis- safis van politie Eichhom ca 3600 man ter beschikking van de regeering gesteld, zoodat het aantal regecringahoepen reeds van 70.000 ,tot 80.000 man aangegroeid is. Het Berlijusche garnizoen is strijdvaardig ett wanüee? de gchtele macht samengetrok ken, is, zullen de door Spartaciëns bezette openbare gebouwen ontzet worden. Volgens sommige telegrammen zou Hin denburg in Berlijn zijn, van wiens aanwezig heid men i - n gunstigen invloed op de regee- rmgsgetrouwt troepen verwacht. Boven de door bpartatiërs bezette gehou wen cirkelen sederteenigen tijd vliegers, voornamelijk boven het gebouw van de Vor- warts. Men seint ons heden: Uit Kiel wordt gemeld, dat Woensdag avond 2 legimeutea vrijwilligers naar Ber lijn vertrokken zijn. De volksmarine-divisies op de Marstaii namen den vroegeren leider Dorreabach in hechtenis, wegens Hwlnami» aaa de bewapening van de communisten. De reyclutionnairen hopen op de overwin- Volgens mededeeling van hun leiders breidt zich de communistische regeering over •--tgeheele rij' 51 De Unter d< sloten. Alle winkels de schaik bepaald tot gebrokts glasruiten van verschillende gebouwen. Het aantal doooea benraagt aan den kant van de communisten 2Ui, aan oe zyde uer regeering luü. He regeeringstroepea zyn thans meester van de ryksdrukkery beuevens de provianu- bureaux, het lempeinof. tm deel van de pro- visiemagazijnea in de khpemekersteame m de pionier Dtazerns. Urn 4< uur in den morgen ceocn de com munisten een aanval op de rijkskanselarij. Aan de zijde der regeering vielen 4 mannen. Na een half uur weides de communisten te ruggedreven onder zware verhezen. £g na men hun dooden insde. Hierna deden de communisten aanvallen op de bureaux van de Kate Fahn, die rich m handen der regeering bevinden, m op. de vei ligheidswacht van net Anmuterstation. Men verwacht den beslteaendea stryd hedenmid dag oi Zaterdag. De staking van het trampersoneel is bijge legd. Het verkeer op de lijnen Is hervat. Bij een gevecht van twee c jmpagnieea, vrij willigere in den Hagcoscnea Siegerheinsel weraeti 1U mannen geuood «as 4ü a "ian gewond. Donderdagmiddag- verschenen 8 teidera van de meeruerueniasociamweu, cnainanxeiy- ken en commnistiache arbeiders, werkende a de Berlijnscüe groote taonenen, by den Cen trales Kaad, na een vergadering, die door 40.0U0 arbeiders was bezocht, ten einde eens gezindheid by de Bei lijftscae aiheidera te verkrijgen Dg voorzitter van den Centralea Raad verklaarde, dat het ook den wenscü was van de regeering deze eensgezindheid te ver krijgen, doch hiervoor was m de eerste plaats volledige vrijheid van drukpers aoodig Ver der moeten alle particuliere personen ontwa pend worden. De regeering acht het haar voornaamste plicht te zorgen voor het bijeenroepen vin de Nationale Vergadering in absolute vrijheid De arbeidersleiders verklaarden, eventueel, met voorbij gaan van politieke partijleiders, niet de regeering tót overeenstemming te willen komen. De Spanaders eiscbien vanmorgen vroeg nog ophelfing .van alle arbeiders- en soldaten- raden en uitschrijving van nieuwe verkiezin gen voor deze raden. Verder achtten zij een hervorming van den uitvoerenden raad, waarin geen aanhangers van oude partijen zitting mogen nemen, gewensdtt. Tegen het vallen van d« duteterate begon nen verbitterde gevechten, welke zich echter beperkten tot het dagbladkwariier, waar de communisten o.a. nog steeds de Vorwarts be zet houden. Inzonderheid werd hevig gestreden om /het bezit van het Morce-gsbouw. De Roode Soldatenmond verdedigde de po sitie hardnekkig. Achter dikke papierroilen verschanst, hadden de soldaten machinegewe ren opgesteld en een hevig vuur geopend op de regeeringstroepen. Het was opmerkelijk, dat velen van de ge maakte gevangenen ledenlijsten van de oruf- iiankelijke socialisten bij zich droegen. De onafhankelijke partij wil wel bemiddelen, doch noemt in de pera de regeering bloeddor- ra rept over de Uit Bazel wordt aan ds til nnchcaer Neucste Nachrichtsa gem-cd, dat de Amerikaanschj levensniiddelencommitsig met de levering eea begin zal maken, zoodia de toestand zulks dringend aoodig maakt, m elk geval echter daüclyi na Let »1 uitere vse d«n voorloopigen vretk. Er zulies daartoe, in de aaa Dultsch- iand grenzende onzijdige landen groote sta- pelplaiusai van Icvensnhddclen weiden in gericht. in Duitse! daad zelf komen et evca- eetuymeereadeei» langs de neutral® strook, opdat de voorraden in geval van gevaar da- delyk weggehaald of beschermd kunnen wor den. Gemeenten tsi chstrictea worden telkens van ééu tot drie suanuett van levensuudde len voorzien en slechts die districten komen ui aanmerking, waai van het bestuur wette lijk iü gekozen of mgerient en die zekeiheid bieden voor de baudharing van de orde bin nen de grenzen. De leveringen zullen zooda nig ziju, dat by een behoorlijke rautsoenee- ring voldouid® voeding verzekerd u. KORTE BERICHTEN. Een aanslag op den minister-president Krauwt van üe iajecho-Sïowakische repu bliek. Dc Fransche ministerraad heeft de Fr arische vertegenwoordigers ter vredescon ferenties benoemd. Clemtrueau heeft tut ministerie van Oor- leg en de militaire luchtvaart rechtstreeks on der zijn beheer genOmen. ten staatsgreep in Polen is mislukt Te Kew-tork staken J5TJQ0 bootwerkers. De eerste bijenkomst voor M vredesbe sprekingen te Parijs zal niet voor Maandag &s. piaats hebben. Lloyd U tor ge heeft zijn vertrek naar Parijs tot Zaterdag oi Zondag uitgesteld. Het bureau der internationale socialis tische partij te Brussel heeft zjjn werkzaam- heden hervat. Over de demobilisatie zijn door de Brit- sche regeering en door de admiraliteit verkla gers gepubliceerd, Uumesnü, de Fransche onderstaatsse cretaris van den luchtdienit, is afgetreden. Vijf leiders der Amenkaanscüe socialis ed een bedrijf een tuinbouw- dan wei een land bouwbedrijf is, bij den Directeur van het Pro vinciaal Productiekantoor. Mocht dus een verbouwer naar de letter van de wet worden- ingedeeld bij de landbouwers, terwijl hij zelf van ineening is, dat hii tot de tuinbouwers be hoort, dan kan de belanghebbende bij boven- gtiioemden Directeur een definitieve uitspraak bekomen. De toezegging is reeds gedaan, dat voor deze bedrijven een bijzondere regeling zal worden getroffen. Bovengenoemde bepalingen gelden tevens voor de bedrijven die voor 1918 niet beston den. Teneinde misverstand te voorkomen, wordt in de ieeitregeling aangegeven wat men on der de volgende gewassen heeft té verstaan 1. Vroege aardappelen. Hiertoe behooren: a. Eerstelingen of Schotache muizen, Du ke of York, Kolmijnen, Negentigvoud, Juli- muizen en andere soorten met Tangwerpigen knolvorm, welke in den regel gerooid worden vóór 1 Augustus van het oogstjaar; b. Schoolmeesters, Kralen, Negenweker# en andere soorten met ronden knolvorm, wel ke eveneens in den regel voor 1 Augustus van andere 60 Are mag hij in zijn geheel gebrui ken voor de teelt van gewassec uit groep H., hoogstens 30 Are hiervan voor de teelt van gewassen uit'groep G. en hoogstens 7K Are voor den teelt van sjalotten, selderij en peter selie. (Wordt vervolgd). ge soorten van het geslacht bieten en mangelwort i (voeder- derhalve ten zyu in Chicago veroordeeld. wegens samenzwering heigeheele rijk uit. len Lindenstrasse is geheel afge- :emaakt. ■■■■M zijn dichtgi Slechts het tramverkeer is toegestaan. Gewapende patrouilles beschermen de re- geeringsgebouwen in'de Wilbelmstrasse te- :lken aanval. Het vrijwilligerscorps en elxen aanval. Het vrijwilligerscorps in dagelijks officier ei groote dapperheid strijden. Berlijn is ondanks de hevige gevechten slechts weinig beschadigd liooidzaMyk -is stig, terwijl zij geen woon plunderaar». Buiten Berlijn doet zich natuurlijk aog sterk den terugslag van és gebeurtenissen m de hoofdstad gevoelen. Te Dresden deed een menigte Spartaciërs een aanval op de wacht van het stadhuis, waarbij zij een groote hoeveelheid munitie buil maakte. In het Rijnsch-Westfaalsehe industriege bied breidt de Spartacusbeweging zich uit. Itf Dusseldorp zijn het telegraaf- m tele foonkantoor door Spartaciën» bezet, is de ge vangenis bestormd m zijn i 70 misdadigers vrijgelaten. De politie werd ontwapend m veie autoriteiten in hechtenis genéiuen. Te Leipzig is op bevel van den aoidatearaad het centraal station bezel als ar- bezet De Mulheimer General Anzeiger te' Rote Fabne, orgaan der revoluttonnaire beiders verschenen. Tc Dusseldorf Dortmund en Hamburg zijn de bladen van andere partijen door de Spartaciërs bezet. Te Hamburg bezette dc communisten de Elbetunnei :n dwongen zij de wexfarbeiders gewelddadig tot slaking. Bureaux van vakver- eenigingen en partijleiders werden bezet Spaudau is eveneens voor het grootste ge deelte in handen der communisten. Uit militair oogpunt wordt de positie van de regeering beter. De Rdtf rahne beveelt aan ook in de pro vincie de. dagbladen van andere partijen te bezetten, teneinde te beletten, dat de burger en mesrderheid&bocialisten geestelijk voedsei krijgen. Het is begrijpelijk, dat de bladen der Ge allieerden langzamerhand betoogen dat mcu niet mag toelaten, dat het Duitsche volk zijn laatste zwakke krachten in een onderlingen strijd misbruikt en aan het Bolsjewisme ten offer valt, hoewel de Geallieerden zich tot nu toe zorgvuldig van inmenging onthouden hebben. Hoe de toestand in Duitsdüand zich ont wikkelen zal. hangt natuurlijk grooiendeels van den uitslag der gevechten in Berlijn ai Mocht de regeering hier de nederlaag lij den, dan zou geheel Duitschland aan het communisme ten offer vallen. Het zal de Duitsche regeering zeer zeker sterker doen staan als Duitschland spoedig voldoende leeftocht ontvangt Medre naar aanleiding van een vraag wil ik te achten, de-beiacgnebbende lezers in te lichten aangaande de teeltregeiing 1010. Om het hier volgende goed te begrijpen te het aoodig, dat de lezer in het bezit zij van een aanvraagbiljet, zooais bij de gemeentelij ke landbouwcommissies gratis is ie bekomen, Op dit aanvtaagbiljet moeten door den ver bouw er voor 10 januari iOlÖ schriftelijk ge gevens worden verstrekt omtrent zjjn ver bouw ia voorgaande jaren, alsmede omtrent de oppervlakte laad, die hij in het oogstjaar 1919 met éea of meer van de in art. 3 van de ieeitregeling gecoemde gewassen wenscht te betelen, Dext gewassen zijn in een aantal 'poepen ingedeeld, terwijl'elk der groepen met em van de letters A. tot en met K. wordt aangeduid. Het is ten zeerste in het belang van den verbouwer, dat hij vooral de eerstge noemde gegevens, n.l. die aangaande den ver bouw van de verschillend^ gewaasen in voor gaande jaren, zoo nauwkeurig mogelijk ver strekt. Uit deze gegevens toch moet afgeleid worden, hoeveel en wat hij in dit jaar mag verbouwen. Hoe nauwkeuriger dus de gege vens, hoe vlugger de berekening kan plaats hebben, hoe eerder de verbouwer in het bezit kan zijn vare aiju vergunningsbewijs. Als voorbeeld dieae het volgende: De teelt van vroege aardappelen is toege staan tot 100 pet. van den gemiddelden ver bouw over 1917 1918. Heelt iemand dus over 1917 80 Are en over 1918 60 Are vroege aardappelen verbouwd, dan is het gemiddelde (80 -f- 60) 2 70 Are en mag hij dus voor 1919 70 Are vroege aardappelen ver bouwen. Had hij over 191? geen vroege aard appelen verbouwd ta over 1918 80 A. dan is net gemiddelde (0 80) 2 40 «a mag hij dus voor 1919 slechts 40 A. vroege aard appelen verbouwen ^\ru zijn de oor een tuinbouwbedrii voor een landbouwbedrijf en daaróm is het geweusciu. eerst etn zoo nauwkeurig mogelij ke omschrijving te geven, van wat men onder het eerste en wat men onder het laatste heeft té verstaan. Volgens de teeltregeiing dan verstaat men onder een tuinbouwbedrijï een bedrijf, waar van in de jaren 1917 en 1918 ten minste ge middeld 75 pet. der oppervlakte met tuin- bouwgewasseo was bedeeld, mits zulks is ge schied in overeenstemming met de bepalin gen der distributiewet 1916. Een landbouwbedrijf is elk bedrijf, dat geen tuinbouwbedrijf is. Tuinbouwgewasaen zijn die gewassen, ge noemd in art. 3 onder G., H., I en K. (uit gezonderd griend-, teen- en wishout), alsme de aardbeien, bloembollen, poente- m bloem zaden. Het wil mij voorkomen, dat de bepaling, die er gegeven is, van een tuinbedrijf, voor som mige verbouwers een teleurstelling zal zijn. Onder de in de poepen G.r H., T. en K. ge noemde gewassen komen b. v. niet voor zaai- uien deze worden genoemd onder letter B. en zijn dus ondergebratht bij de landbouwge wassen. Heeft dus iemand over de jaren 1917 en 1918 gemiddeld meer dan één vierde van zijn grond met zaaiuien beteeld gehad, dan zou daardoor zijn bedrijf tot een land bouwbedrijf moeten worden gerekend. In hoogste instantie berust de beoordeeling, bepalingen van de ieeitregeling voor een tuinbouwbedrijf niet gelijk aan die het oogstjaar worden gerooid 2. Peenalle soorten gele, roode en overl- geslacht Daveus rielea vallen hier buiten. 3. Knollenalle soorten rapen en knollen, uitgezonderd koolrapen. 4. Bewaarkool: alle soorten late roode en Deensche witte sluitkool, late gele en late poene savoye kool, koolrabi, boerenkool, spruitkool en andere koolsoorten, met uitzon dering der onder G. genoemde exportkbol- soortén. 5. Snijboon©! en spercieboonenalle soor- tere boon en, waarvan de peul als regel ijn ver- schen oi verduurzaamden staat 'wordt ge bruikt, ook indien deze voor zaadwinning worden verbouwd, met uitzondering van de onder G. genoemde soorten exportboonen. 6. Zaaiuien: uien van alle soorten die ge durende den poeitijd niet worden verpoot. 7. Pootuienuier. van alle soorten, die óp kweekbedden worden uitgezaaid en vervol gens verpoot. De verbouw van karwij, hennep en zonne bloemen in het oogstjaar 1919 is verboden volgens art. 2 van de teeltregeling. Dit verbod geldt niet voor den verbouw van hennep en zonnebloemen tot ten hoogste 3 Are in elk bedrijf. In art. 5 wordt aangegeven hoeveel van elk der gewassen mag worden verbouwd Groep A. Bruin mosterdzaad 40 pet. Groep B. Zaaiuien 40 pet. Groep C. Westerwoldsch roggraszaad en andere passen, voor zaadwinning geteeld, 70 pet. Groep D. Vlas 75 pet. Groep E. Cichorei 100 pet Groep F. Tabak 100 pd. van den gemiddelden verbouw in 1913. 1914 e: 1915. Wie dus ;n de genoemde jaren geen' dezer gewassen heeft verbouwd, mag het ook in 1919 niet doen. Velen hebben hierin een on billijkheid gezien, doch daaraan zal voor het oogenblik wei niet veel te veranderen zijn Voor hen die er belang bij hebben kan ik al vast mededeeicn dat de teelt van tabak vrij gelaten is in kassen en voor eigen' gebruik. Dit laatste evenwel tot ten hoogste 25 M'. per bedrijf.. De oppervlakte, welke in een landbouwbe drijf met een of meer der gewassen van de G. en H. gezamenlijk mag worden- mag niet pooter zijn dan 50 pet. van de gemiddelde oppervlakte in 1917 en 1,918 DE NEDERLANDSCHE STAATS- LEENING. Naar het Hbl. verneemt, zal op de vrije in schrijvingen op de Staatsleening 90 pet. wor den toegewezen. De preferente inschrijvingen bedroegen 23.448.200. DISTRIBUTIE VAN AMERIKAANSCH SPEK. De minister van landbouw heeft het voorne men met ingang van een nader te bepalen da tum, -m m dan 100 pet. van de gemiddelde opervlakte 'in 1917 en 1918 op rechtmatige wijze met gewassen bebouwd Are. tot een maximum deze van op rechtmatige wijze met deze gewassen be bouwd. De oppervlakte welke in een tuinbouwbedrijf van 6o Are of kleiner met eea of meer der gewassen van de groepen G. en 11. gezamen lijk mag worden beteeld, mag niet grooter zijn f- - De oppervlakte welke in tuinbouwbedrijven pooter oan 60 Are met een of meer der ge wassen van de groepen G. en H. gezamenlijk mag worden beteeld, mag niet grooter zijn dan 75 pet. van de gezamenlijke oppervlakte in 1917 en' 1918 op rechtmatige wijze met deze gewassen bebouwd. Zoowel in de landbouwbedrijven als in de tuinbouwbedrijven mag vande óppervlakte, waarop gewassen van de poepen O. en H. mogen worden geteeld, niet'meer dan de helft met gewasi-.üu van poep G. worden bebouwd. Slechts 25 pet. van de oppervlakte, waarop de teelt van gewassen van groep G. is toege laten, mag in totaal worden beteeld met sja lotten, 'selderij en peterselie. Een1 voorbeeld ter toelichting. Een tuinbouwer had in 1917 een oppervlak te van 100 Are met gewassen uit .groep G. en H. beteeld. In 1918 gebruikte hij daarvoor 140 Are. Gemiddeld over de twee jaren (100 140) :2 120 Are. Voor 1919 mag hij nu slechts 90 Are be telen met de gewassen uit poepen G. en H. Van bovengenoemde 90 Are mag hij de helft oi 45 Are betelen met gewassen uit groep G.; terwijl hij de geheele 90 Are mag bestemmen voor den teelt van gewassen uit poep H. Slechts ll1/. Are mag met sjalottten. sel derij of peterselie worden beteeld. Had een landbouwer over de jaren 1917 en1 1918 gemiddeld 120 A, voor de teelt van ge wassen uit groep G. en H. Jn gebruik gehad, dan moet hij in 1919 daarvan 60 Are bestem men voor den teelt van voedingsgewassen. De zout naar ecu lamsoon van u.z ic.u. per week per hoofd der bevolking. De maximum-kleinhan- delprijs van dit spek is bepaald op 2 per MOTORBRANDSTOF. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening meldt: liet rantsoen motorbrandstof voor parti culiere automobilijfea cn rnotoiwielrijders bedraagt voor Januari 1919 resp. 60 L. en 20 L. „autospirit". Bovenstaande hoeveelheid kan ontvangen worden op den Januari-bon van de door het Rijkskantoor voor Verlichtings- en Aanver wante Producten, Afd. V uitgereikte raritsoe- neeringskaart. De bon moet niet aan het Rijkskantoor, doch aan den op de rantsoenee- nngskaart vermelden leverancier worden ge zonden. THEE VOOR NEUTRALE LANDEN? Reuter seint uit Londen, dat aldaar Woens dag in het openbaar ongeveer een half milli- oen pond thee werd verkocht onder Autorisa tie van het departement voor de voedselvoor ziening, met de bedoeling om den Britschen exporthandel in thee weer te heropenen. Een schrijven van genoemd departement werd voorgelezen, waarbij het voornemen werd aangekondigd, den uitvoer toe te staan naar de neutrale landen en naar de geallieer den Er werden goede prijzen gemaakt. Verwacht wordt, dat volgende week eea milhoen pond thee of meer aan de markt zal worden gebracht. De N. R. Ct. teekent hierbij aan Zooals bekend is, zal Nederland ten gevol ge van de averechtsche politiek van onze re geering, hiervan niet kunnen profiteeren. UITVOER VAN GEDROOGDE GROEN- TEN. In verband met den uitvoer van een hoe veelheid Julienne en gedroogde uien naar de centrale landen, waarvoor- reeds geruim en tijd geleden contracten waren afgesloten, is thans aan de exporteurs dier productten de verplichting opgelegd, tot uitvoer naar Bel gië en-of Noord-Frankrijk van eenzelfde hoe- velheid der genoemde groenten. Uitgesloten zijn hiervan de exporteurs die hun verplich tingen tegenover de N. U. M. niet goed zijn nagekomen. Fr mogen geen hoogere prijzen berekend worden dan voor de centrale landen, n 1. Jul lienne a 1.70 en gedroogde uien 3.60 per K.G. DE EX KEIZER. Het Engelsche gezantschap te den Haag meldt: - Do „Telegraaf" verspreidde onlangs het volgende bericht van haren correspondent te 's-Gravenhage: ,Naar wij vernemen, is er over de positie van den Duitsehen ex-Keizer tussfchen de regeeringen van Nederland en Engeland overeenstemming verkregen Het Britsche gezantschap is gemachtigd tot de Verklaringdat dit bericht van grond ontbloot is. VOEDING VAN VEOETARlèRS. De heer Gerhard heeft den minister van oorlog gevraagd tegemoet te willen komen aan dé klacht/dat tegenover de vegetariër* onder de dienstweigeraars op het fort Spij kerboor de daarbij bevolen welwillende hou ding geheel is verlaten, zoodra zij onder het Departement van Oorlog kwamen. NEDERLAND OP DE VREDES CONFERENTIE. De corr pc.-rit vau de Tel. meldt uit Parijs /olgens het „Journal" zal Frankrijk voor stellen dat aan de vredesconferentie ook zul len deelnemen de neutrale Staten Zwitserland en Nederland, het laatste latid in verband met dè Schelde-kwestie, het eerste voor de Rijn kwestie. HET N. A. S. Het Nationaal Arbeidssecretariaat besloot tot deelneming aan het internationaal vakver- eenigingscongres. Als afgevaardigde wordt aangewezen de voorzitter Lansing. Het N. A. S. richtte zich telegrafisch tot Jouhaux, secretaris van het Fransch N. A. S., om nadere inlichtingen. DE INVLOED VAN DEN OORLOGS TOESTAND OP DE STERFTE. Vanwege het Congres voor Openbare Ge zondheidsregeling is een brochure gepubli ceerd over den invloed van den oorlogstoe stand op de sterfte in Nederland, van de hand van mr. H. W. Methorst en prof. dr. R. H. Saltet. ALKMAARSCHE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1