DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BiitëiiÉcb iTorUchL ZATERDAG II JANUARI. lo. 9 O» mmiBwr bwt^« mm s Houder! es» m twintigste Jaargang. 1919 Abonnementsprijs bij Teonltbetallng p. 3 maanden 11.65. Ir. p. past! 1.90. Beviisiammers 5 et Aiterteatleprijs 15 et i. nul {rasters letters naar piaatsrilite. Ir. Ir. H.V. last- es BaidilsiriUirij Hens. Cester I Zi., Turin C 9, Tal 3 Het onbegrijpelijke in de regeeringsmaalregêliugen. Bi nnen laïid. (iemengd Aieuwti. Dat er, ondanks het beëindigen der vijande lijkheden, ondanks den terugkeer naar meer normale toestanden, toch nog tal van regee- ringsmaatregelen noodig zijn om de kleine beschikbare hoeveelheden levensmiddelen en grondstoffen zoo billijk mogelijk te verdee- len en zoo goedkoop mogelijk beschikbaar te stellen, zal iedereen begrijpen. Wij zijn nog lang niet aan den tijd toe, dat het personeel van distributie-bedrijven over bodig is geworden en ook nog niet aan den tijd, dat de zeer talrijke Rijkskantoren als overbodige regeeringslichamen ontbonden kunnen worden. Ondanks alle regeerings- en gemeentelijke ambtenaren, die voor den goeden gang van inzameling en distributie zorg dragen, blij ven de beschikbaar gestelde hoeveelheden van de meeste voedings- en genotartikelen bijzon der klein en niet alleen deze artikelen, maar ook alle benoodigdheden, welke in ieder huishouden van dagelijksch gebruik geacht kunnen worden. Het is begrijpelijk, dat zij, die daaraan het dringendst behoefte hebben, het eerst geneigd zijn het gebleken tekort scherp te veroordee- len. Wij behoeven slechts aan de klachten over zeepgebrek te herinneren om aan te toonen, dat hier van een artikel van dagelijksch ge bruik sprake is, waarvan het gemis zich in vele huishoudens zeer hinderlijk doet gevoe len. Intusschen bereikt men met dergelijke klachten niet veel wanneer werkelijk blijkt, dat het distributiebedrijf niet in de gelukkige omstandigheid verkeert behoorlijke voorra den te ontvangen en dus naar gebleken be hoefte te kunnen distribueeren. Waar niet ia, zegt een oud Hollandseh spreekwoord, verliest zelfs de Keizer zijn recht en wanneer blijkt, dat noch het gemeen telijk distributiebedrijf noch de regeering in staat is het gebleken tekort naar behoefte te kunnen aanvullen, dan blijft de bevolking niets anders over dan in den abnormalen toe stand te berusten en de hoop uit te spreken, dat er aan deze donkere tijden zoo spoedig mogelijk een einde moge komen. Er is in den laatsten tijd van een bepaalde zijde een streven geweest om iedereen, die zich op ontevreden wijze over de hem door een distributiebedrijf toegewezene levensbe- noodigdheden uitliet, voor een revolutionnai- ren oproerkraaier uit te maken en, zooals be kend, is het woord revolutie een zeer goed koop woord geworden, dat voor allerlei doeleinden misbruikt is. Een ep ander lijkt ons zeer onverstandig. Niet alleen omdat een ontevreden uitlating over gemeentelijke- of regeeringsmaatregelen absoluut niet bewijst, dat men met een aan hanger van een der revolutionnaire partijen te doen heeft, maar* tevens omdat juist een dergelijke insinuatie er toe zou kunnen lei den, dat de klager in zijn rechtsgevoel ge schokt wordt en juist daardoor een kant op gedreven wordt w,"'.r hii niet thuis behoort. Wanneer ieder distributiebedrijf de moeite flcëmi op duidelijke wijze aan te toonen, dat de gemeente deed wat zij doen kon en werke lijk niet in de gelegenheid is meer te geven dan zij verschafte, dan zal een klager, hoe wel allerminst voldaan, toch huiswaarts gaan met de gedachte, dat de abnormale tijds omstandigheden nu eenmaal geen grootere rantsoeneering veroorloven en dat hij zich dus als ieder andere burger in het onvermij delijke heeft te schikken. Hoevele fouten minister Posthuma ook ver weten zijn geworden, hem komt toch de eer toe, dat hij begrepen heeft, dat regeerings maatregelen, willen zij billijk beoordeeld worden, eenige toelichting behoeven-, waar door aan ieder duidelijk gemaakt wordt hoe en waarom de regeering handelde zooals zij bekend maakte. Het bureau voor mededelingen inzake de voedselvoorziening gaf seeds uitvoerige toe lichtingen en maakte in vele gevallen duide lijk, dat een schijnbaar onbegrijpelijke regee- ringsmaatregel, met het oog op het algemeen belang van Tand en volk, dringend geboden was. Jn den laatsten tijd zijn dergelijke toelichtin gen dikwijis achterwege gebleven en 't gevolg daarvan is, dat men zich meermalen met ver wondering afvraagt op welke gronden de re geering tot het nemen van diep ingrijpende besluiten is gekomen. Wij gaan niet uit van het standpunt, dat ieder die critiek op het beleid van regeering of gemeente uitoefent, revolutionnair moet zijn en daarmede dus afgedaan heeft. Integendeel zijn wij de overtuiging toege- daan, dat gezonde en gerechtvaardigde cri tiek dikwijls de oorzaak is, dat vele misstan den verdwijnen en waar de vroegere regee ring, met name minister Posthuma, van alle zijden de heftigste aanvallen te doorstaan had, daar is er geen enkele reden waarom, als de tegenwoordige regeering naar aller over tuiging op het verkeerde spoor geraakt ia, daartegen niet eveneens een waarschuwende stem mag worden gehoord. Wij gaan uit van deze gedachte, dat het beste middel om ontevredenheid tegen te gaan het nemen van zulke maatregelen en het op zoodanige wijze publiceeren daarvan ia, dat iedereen overtuigd is, dat in ons aller be lang steeds die maatregelen worden getroffen, waardoor het Nederlandsche volk in zijn ge heel het meeste gebaat is. En dan spijt het ons te moeten opmerken, dat in tal van bladen van allerlei setefcesmg uen laatsten tijd meermalen'over abnormale regeringsmaatregelen geslaagd wordt, wel ker aoeiueuenoueid daartegenover met nader door de regeering van algeineene bekendheid wordt gemaakt. Het Handelsblad van gisteravond tmraète een lange iyst van regeenngsaandeiingen, welke door een gewoonlijk uitstekend uige- iicht medewerker als onbegrjjpdyk naar voren genracüt werden. En daarnaast zyn andere klachten opge doken, waarvan het ons voorkomt dat zij on verwijld toelichting en verdediging behoeven. In de Nieuwe Kotterdamacbe courant heelt inr. Oskam dezer dagen een eigenaardig licht op de handehugen van het tujksuisui- buuekantoor geworpen en aangetoond, dat de cartiid, waaraan tegeuwooruig m vele ge zinnen groote benoeite bestaat, oyna twee maal zoo dur betaald moet worden dan m wer senjkneid noodzakelyk ia. in oen vrijen nandel kan carbid veel goed- kooper dan tot dusverre geleverd worden, maar de minister wensciu dat niet toe te staan omdater dan geen voordeeiig overschot w het potje gestort kan worden uat dient om de prijsopdrijving tegen te gaan. Een vertegenwoordiger van een Noorsche carbidfabnek heelt later in het zeilde blad medegedeeld, dat zijn labrtek voor levering in het eerste kwartaal van Hf jaar 20UU ton carbid aanbood, waarvan de prys Iranco Rotterdam op 628 per 1U00 K.G. zou ko men, waartegenover net Rykadistributiekan- toor een prijs van lüoO heeii vastgesteld. Het gelukte dezen vertegenwoordiger mot bij het Rijksdistrinutiekantoor ea de N. O. 1. toestemming tot invoer te verkrijgen en een consent werd hem tot neden nimmer verstrekt, zoodat de verbruiker nog steeds VU pet hoo- gereo prijs betaalt dan noodzakelijk is. Waarom is deze prijsopdrijving noodig? De regeering toont n« niet aan en dit juist leiut tot ontevredenneid. Woensdag is te Eonaen m bet openbaar ongeveer een hall mnnoen pond thee ver- koent onder autorisatie van net departement voor de voédseivoórziennlg met de bedoeling om den bruscnen exportuaudel in tnee weer te openen. Ue uitvoer naar de neutrale lan den en naar de geallieerden werd toegestaan en men verwaait dat de volgende week een millioen pond tnee 01 meer aan de markt za1 worden gebracht. Maar Nederland, waar aan thee zoo dringend benoett is, zal hiervan niet proii- teereu omdat deze tnee in den handel ge bracht iets duurder zou komen dan de prijs van de regeerings-thee. (bedoelde pnjs is 2, terwijl de regeeringsprijs 1.40 is). Om een geringe prijsopdrijving tegen te gaan wordt deze thee dus geweerd, maar daarbij wordt niet bedacht, dat de regeermg zoo goed als geen thee voor goedkoopen prijs beschikbaar heelt en dat het zeer velen, die gaarne een wat boogeren prijs zouden beta len, thans onmogelijk gemaakt wordt dit al gemeen gewensaite genotmiddel te betrekken. Dat de regeering in andere gevallen voor verhooging niet terugschrikte bewijst toch wel haar houding ten oözichte der Delftsche slaolie. Deze olie was geruimen tijd niet in den' handel en toen de Delttsche fabriek plot seling een half millioen flessches aanbood tegen 2.50 per stuk, verhoogde de regee ring den maximumprijs van 1.75 tot 2, waardoor de Delftsche fabriek een voordeel tje van een half millioen in den schoot ge worpen werd. Wij willen thans eenvoudig de vraag stel len: waarom duldt de regeermg dergelijke dmgen? het is heel wel mogelijk dat zij haar be leid verdedigen kan, maar waarom wacht zij daarmede dan, terwijl overal de stemmen luider en luider klinken van hen, die onte vreden en onvoldaan blijken Niet hun klachten zullen het volk tot ver bittering en afkeurenswaardige daden bren gen maar wel de regeeringshandeliiigea die tot die verbittering aanleiding geven. Laten regeering en gemeenten begrijpen, dat in deze tijden motiveering Veler onbegrij pelijke handelingen dringend noodig is en wij twijfelen er niet aan of, waaneer werke lijk blijkt, dat de getroffen maatregelen met wijs beleid en in het algemeen belang werden genomen, de ontevredenheid, die zich in vele kringen openbaart, zal weggenomen worden en men zich zonder morren zal schikken in wat in deze abnormale tijden nu eenmaal onvermijdelijk blijkt te zijn. Nog altijd is de beslissing in den Berlijn- schen veldslag niet gevallen. De onafhankelijken hebben tevergeefs ge tracht de meerderheidssocialisten en de Spartaciërs te verzoenen. Zij hadden een schikking voorgesteld volgens welke de ge bouwen van de burgerlijke bladen dadelijk ontruimd zouden worden, maar dat ont ruiming van het gebouw van de „Vorwarts" dan pas plaats iou hebben als de onderhan delingen voor het overige tot een bevredi gend einde waren gekomen. De centrale raad en de regeering hebben dit voorstel afgewezen, omdat in de kwestie van vrijheid van drukpers elk compromis naar hun meening iets onmogelijks was. De onafhankelijke bemiddelaars verklaar den te allen tijde bereid te zijn, hun goede diensten weer beschikbaar te stellen. Donderdagmiddag heeft de groote verga dering van 40,000 arbeiders uit de bedrijven van de Allgem. Elektrizitltsgesellschaft en de Scbwaxzkopf-Ubrteken het besluit genomen, tusschen de arbeiders van alle richtingen een overeenstemming tot stand te brengen om aan het bloedvergieten een einde te maken. Zij heeft een commissie van acht leden geko zen, die uit aanhangers van alle richtingen bestaat. Deze commissie is reeds met de re geering in verbinding getreden en zou Vrij dagochtend verslag uitbrengen. Andere arbei ders hebben zich bij deze beweging aange sloten en tegelijk besloten, dat betoogingen voortaan enkel met goedkeuring van den ar beidersraad gehouden kunnen worden. De communisten weigeren sedert Woens dag alle verdere onderhandelingen met de regeering en veroordeelen de houding van de tegenwoordige revolutionnaire voormannen en onafhankelijken. Zij verlangen opheffing van de tegenwoordige arso'traden en nieuwe verkiezingen voor die raden alsmede vor ming Yan een nieuwe regeering, van een nieuwen Berlijnsyfcen uitvoerenden raad, in welke geen aanhangers van de meerderheids socialisten meer zouden mogen zitten. Dus moet de strjjd tot een bloedig einde gebracht worden. Volgens de Duitsche Allg. Ztg. wordt de Eositie van de regeering van uur tot uur echter en is de toeloop van vrijwilligers zeer groot. De vei liezen der laatste dagen bedragen in het geheel 200 doodeo en gekwetsten. Omtrent de stemming van de gamizoena- troepen heeft de Deutsche Allg. Ztg. uit lei dende kringen van dg manschappen van de Ëeriijnsche aanvuiiingsbataljons mededeelin- gen ontvangen volgens welke deze zich ook achter de regeermg van Ebert en Scheide- mann stellen. Zij hebben een gemeenschappe lijke vertegenwoordiging in de kommandan- tuur, die in nauwe verstandhouding met den volksafgevaardigde Noske werkt. Intusschen zetten de Spartaciërs eveneens hun actie krachtig voort. Zij beletten de van buiten Berlijn oprukkende regeeringstroepen zoo veel mogelijk hun opmarsch naar de re- geeringswijk en trachten thans zelf ook zoo veel mogelijk hulptroepen van buiten bijeen te brengen. In de vergadering der Spartariërs is aan de gewapende partijgenooten bekend ge maakt, dat de aanhangers van de Spartacus- groep uit alle deelen des rijks naar Berlijn onderweg zijn. Er werd spijt over uitgesnro- ken, dat de propaganda in de kazernes van Berlijn haar doel wiet bereikt heeft. De Kreuzzeitung, die door de Spartaciërs bezet was en sedert een paar dagen niet kon ver schijnen, is thans weer gedrukt en zou den volgenden morgen uitgegeven worden. Maar toen de couranten wagens reeds geladen wa ren, werden zij omgegooid en de couranteu werden verbrand. In den Dierentuin hadden de Spartaciërs een loopgraaf aangelegd, die door de regee- ringstrouwe troepen veroverd werd, waarna de Dierentuin grondig gezuiverd werd. Nadat de krachtige wacht van het tweede garderegiment, dat de regeering trouw is, van het station Halensee was teruggetrokken, deden de Spartaciërs er gisternacht herhaaldelijk met een gepantserde auto aanvallen op. Zij werden echter door den achter gebleven kleinen wacht van 30 man teruggeworpen. Dax wacht had vier gewon den. Buiten Berlijn breidt zich de strijd even eens op onrustbarende wijze uit Te Duaseldori werd een vergadering van de sociaal-democratische meerderheidspartij, waarin het Rijksdaglid Habenand het woord voerde, door de Spartaciërs uiteen gejaagd. De Spartaciërs bedreigden den redenaar en ontrukten den kaasier de betaalde toegangs gelden. Ook een hoofdzakelijk door vrouwen bezochte vergadering der sociaal-democratis che partij werd door de Spartaciërs uiteenge dreven. Hedenochtend maakten arbeiders zich mees ter van de tramwagens in de remise en reden op eigen houtje er mee weg. Met het oog op de straatbetoogingen, die de democratische en sociaal-democratische meerderheidspartijen hedenmiddag hebben georganiseerd, zal het tiamverkeer op alle lijnen van twee tot zes uur worden stop gezet. Donderdagochtend zijn er op het station Leutsch drie militaire transporten aangeko men, die voor Berlijn bestemd waren. Hun werd door de matrozen, die in he hoofdstation aanwezig waren bevolen zich te ontwapenen. 1 oen dat niet gebeurde, kwam het tot schieten, waarbij door de troepen een officier en twee man gedood en zeven man gekwetst werden, terwijl bij de matrozen één doode en twee zwaar gekwetsten moeten zijn. De voorloopige reeeering van Wurtemberg heeft een oproep openbaar gemaakt, waarin zij de overrompeling der Spartaciërs op de regeering kenschetst. De voorloopige regee ring ziet zich daarbij gedwongen thans met alle beslistheid in te grijpen. Zij heeft zich onder de bescherming der arbeiders-compag- niën gesteld en dezen de opdracht verstrekt met voortvarendheid de ontwapening der vre- desverstoorders ten uitvoer te brengen. De voorloopige regeering spoort alle landgenoo- ten aan om haar bij dezen arbeid met alle krachten te steunen. KORTE BERICHTEN. Door de maatregelen der geassocieerde regeeringen is Weemn voorlooplg tot half Februari van brood voorzien, In Italië is een groote Wilsoniaansche par tij gesticht. De Artolraad te Leipzig ontwapent de treinen met regeeringstroepen voor Berlijn. De Briisehe delegatie voor de worloo* pige vredesbesprekingen vertrekt Zaterdag morgen naar Parijs. In Westialen en in het Rijngebied sta ken ongeveer 20 <000 mijnwerkers. - De op 5 dezer gekozen wetgevende na tionale vergadering van Raden zal op 15 de zer te Karlsruhe bijeenkomen. De Globe publiceert den tekst van ie grondwet der Sinn-Feiners. Gomoers zal voor hij naar Lausanne gaat met de Britsche Trade Unions conferee- ren. De Belgische gedelegeerden ter vredes conferentie zijn aangewezen. Reuter publiceert een uitvoerig rapport over den toestand der geallieerde legers in Rusland. Er zal volgens Parijsche bladen weinig over de vrijheid ter see worden gesproken op de vredesconferentie. Te Buenos-Aires zijn onlusten uitgebro ken, veroorzaakt door 150,000 stakende ar beiders. Te Wtenen en andere plaatsen in Duitsch-Oostenrijk staakt het telegraaf- en te lefoonpersoneel. De staking in New-York breidt zich uit; de stad is van de buitenwereld afgeslo ten. Kurt Eisner, de Beiersche minister-pre sident, heeft een waarschuwend telegram tot de regeering te Berlijn gericht, met bet oog op den burgeroorlog. Het water van de Seine daalt weder. In Engeland wordt de vrijwillige reerttr teering voor het leger hersteld. De geallieerde voedselraad voor de voorziening der bevrijde en centrale landen is volledig samengesteld. Autoriteiten en burgers te Dusseldorf vluchten naar den linker-Rijnoever, uit Vrees voor de Spartaciërs. Staten Generaal. EERSTE KAMER. In de vergadering van gisteren kwam aller eerst aan de orde het wetsontwerp houdende bepalingen in het belang der turf- en bruin- koienvoorziening. De Minister van Landbou w zeide reeds maatregelen genomen te hebben voor spoedige uitvoering van de wei Voor den" oogenblikkelijken nood zal de regeling van het ontwerp geen grooten in vloed hebben, eerst na een jaar is de tuif bruikbaar. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Vervolgens werden zonder h. st. aangeno men de wetsontwerpen tot nadere wijzi ging van de Schepenwet, tot goedkeuring van een overeenkomst met de Stoomvaart-Maat schappij Zeeland, wegens het uitvoeren van een maildienst tusschen Vlissingen en Queensborough of een andere EngeTsche ba- ven en tot onteigening ten behoeve van aan leg van een spoorweg van Suameer naar Leeuwarden. Ook werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen een suppletoire begrooting van buitenlandsche zaken 1918. (Kosten geïnter neerde Britsche en Duitsche krijgsgevange nen). De Minister van Buitenland sche Zaken beantwoordde hierbij eenige vragen uit het eindverslag. Voor de uitgaven wegens huisvesting en voeding van geïnter neerde krijgsgevangenen wordt vergoeding ontvangen. De gezamenlijke kosten voor de Duitscne krijgsgevangenen bedragen in totaal 5,200000, die voor de Engeische totaal 7 300,000. Hierna werden zonder hoofdelijke temming aangenomen een suppletoire begrooting van buitemandsche zaken (kosten in verband met het internationaal interm(dair instituut, een suppletoire justitiebegrooting, het wetsont werp tot wijziging van art. 35 van de wet op de woonwagens en woonschepen 1918, zonder hootdciijke stemming aangenomen een suppletoire begrooting van het bouw fonds voor het departement van binnenland- sche zaken en de begrooting van het Staats bedrijf der Algemeene Landsdrukkerij 1919. Zonder hoofdelijke stemming werden nog aangenomen eenige Indische wetsontwerpen. De Kamer ging hierna tot nadere bijeenroe- ping uiteen. GRONDWETSHERZIENING. De minister van binnenlandsche zaken in stalleerde gisteren de staatscommissie betref fende grondwetsherziening met een rede, waarin hij, na gewezen te hebben op den drang naar nieuwe herziening, herinnerde aan de door hem bij het algemeen begroo- tingsdebat in de Tweede Kamer genoemde verschillende onderwerpen, waaromtrent on derzoek noodzakelijk is, te weten troonopvol ging, recht van oorlogsverklaring, tractaten- recht, samenstelling der Staten Generaal en de vraag of uitstelling van andere dan thans in de grondwet genoemde publiekrechterlijke lichamen constitutioneel mogelijk is te ma ken. Daarnevens komen nog in aanmerking het volksinitiatief en het referendum en meer of minder verband houdende onderwerpen; eindelijk bestaat geen bezwaar tegen de be handeling van bepalingen, welker herziening spoedeischend is en waaromtrent rich een min of meer algemeen geldend inricht heeft gevormd. Verder zou de regeering echter on gaarne willen gaan. Ofschoon principieel de bevoegdheid der commissie om de gansens grondwet in onderzoek te nemen niet kan worden ontkend, leert de ervaring dat een zoo ruime opvatting van de taak tot teleur stelling zou leiden. GEZANTSCHAP TE P.EKINQ. Bij Koninklijk besluit ia jhr, mr. F. Bee- laerts van Blokland, minister-resident met den persoonlijken titel van buitengewoon ge zant en gevolmachtigd minister te Peking, eervol van zijn post teruggeroepen, en is oe heer W. J. Oudendijk, consul-generaal in al- gemeenen dienst, laatstelijk waarnemend ge zant te Petrograd, benoemd tot minister-resi dent met den persoonlijken titel van buitenge woon gezant en gevolmachtigd minister te Peking. VERDEDIGINGSBELASTING. Bij de Tweede Kamer is een voorstel inge komen om met ingang van 1 Mei 1919 den termijn, waarvoor de verdedigingsbelastingea worden geheven met 4 jaar te verlengen. Het tarief dier belastingen is gewijzigd. ELECTRISCHE STROOMLEVE- RING DOOR HET RIJK. De minister van Waterstaat zal een Staats commissie benoemen tot onderzoek van da wenschelijkheid, dat het Rijk rechtstreeks de electrische stroomvoorziening ter hand neemt LIBERALE UNIE. In de groote zaal van de Industrieele Club te Amsterdam wordt dc algemeene vergad* ring gehouden van de Liberale Unie. Gistermiddag om 2 uur werd de openbars vergadering geopend tnet een uitvoerige redt van den voorzitter, prof. mr. J. E. Heerea. Na een terugblik te hebben geworpen op den politieken en economischen toestand van ons vaderland, besprak h- het Belgische an nexion isme, waarbij hij er op wees, dat da Belgische regeering tot nog toe heeft gezwe gen, althans tot de Nederlandsche regeering. Geen enkele stellige mededeeling van den kant der regeering omtrent wat zij weet of niet weet is verschenentrouwens ten opzichte ook van onze internationaal economischen toestand, o. a. omtrent de mogelijkheid van invoer van levensbehoeften aan grondstoffes van elders, worden wij het rechte der onder handelingen niet gewaar en wij moeten ons tevreden stellen met haar uitslag, zoodat elk middel ontbreekt om de regeering te wijzen op mogelijke vergissingen en tekortkomingen door de onderhandelaars gepleegd. Spr. behandelde dan nog het vraagpunt der vrije va§rt op de Schelde en de Maaskwestie en wees erop, dat wij ten opzichte van deze vragen dienden vast te houden aan het stand punt, dat de rechten welke ons land te dezen opzichte heeft, uit volkenrechtelijk oogpunt volkomen rechtmatig zijn verkregen ea dat het een onwettig bedrijf zou wezen, die rechten aan Nederland te trachten te ontnemen, zon der diens toestemming. Sprekende over de revolutionnaire beweging in November jl. hier te lande, zeide prof. Hee res, dat de roerselen van het optreden der leiders uit een psychologisch oogpunt waarde mogen hebben, zij mogen voor de toekomst van groote beteekenis zijn, op het oogenblik is het groote belang van hun optreden dit, dat zij niet royaal zeggen waar net ten opzichte hunner toekomstpolitiek op staat. Verschillende partijen hebben in die dagsn, lettende op de beteekenis der tijden, haar wea- schen en verlangens op politiek gebied nader geformuleerd en uitgesproken. Spr. herinner de aan de motie van de Kamerclub der L. U. „De Kamer, van oordeel dat in de huidige omstandigheden groote democratische hervor mingen zoowel op wetgevend als sociaal ge bied onmiddellijk ter hand moeten worden ge nomen en onmiddellijk moeten worden inge voerd, gaat over tot de orde van den dag." Ook de regeering herzag haar program ia democratischen zin, van welke herziening zij in de vergadering der Tweede Kamer van den lOen December mededeeling deed. Dat bij eea groot deel er van de steun van onze Kamer fractie kon komen, staat met het oog op ons program vast. De belastingpolitiek met de socale verbeteringen, neutraliseerende in directe belastingen, zal echter bij ons zeker bestrijding vinden. Na de openingsrede van den voorzitter werd een voorstel van het hoofdbestuur aangeno men, waarbij bepaald werd, dat deze vergad* ring tevens als jaarvergadering dient. Dientengevolge werd hierna het jaarver slag, dat door den secretaris, den heer P. Otto, werd uitgebracht, aan de orde gesteld. Hieraan ontkenen wij, dat het afgeloopea jaar geheel in het teeken van de Kamerverkie zingen stond. En wat de organisatie betreft en wat de actie naar builen aangaat is door de besturen van afdeelingen en centrale kiesvereenigingen ea door andere organen der Unie een ontzaglijk werk verricht. Dat de resultaten daarvan niet evenredig waren aan de inspanning ligt voor een belangrijk deel aan oorzaken, die wjj niet konden beheerschen. Het aantal a. deelingen bedraagt thans 372. Na de verkiezingen ontvielen vier afdeelingen, terwijl in dienzelfden tijd 8 nieuwe afdedin gen werden ngeschreven. Het ledental van verscheidene afdeelinges is hier en1 daar niet onbelangrijk gedaald. De Unie telt op het oogenblik 372 afdeelingm en in totaal nagenoeg 25,550 leden. Het jaarverslag van den secretaris werd onder dankzegging goedgekeurd. De secretaris deelde nog mede, dat ter ver gadering aanwezig waren 138 stemhebbende afgevaardigden en 22 algemeen leden. De vergadering werd behalve door verschil lende Unie-Liberale Kamerleden, ook bijge woond door mr. D. Pock, voorzitter van de Tweede Kamer. De openbare vergadering werd verdaagd tot heden Zaterdagmiddag halfdris. ALRMAARSCHE COURANT. r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1