DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN: BuiteÉiÉsl orsrilit Tl, No. 10 Hondori eon en twintigste Jaargang. 1919 MAAHDAG 13 JANUARI. Abooosmoitsprlis bli loonltboUDii 1.1 nnidei f 1.CSL b. mi! til SivSnsBim I el tetóilMls 11 et i. miL griotire lillia uir ilnUriliti. Br. b. UT. Bask- u HarieMrikkorli Berm. Coster 4 Zo.. Voordam C 9. Tel. 3 Het in exploitatie brengen Tan terreinen voor handel en industrie in onze gemeente. Binnenland. XL Op het einde van November had de com missie een conferentie met den Ingenieur van den Rijkswaterstaat te Alkmaar, den heer De Gelder. Deze verklaarde bij de plannen der com missie belang te hebben in zooverre daarmede ,de kwesties van waterkeering en verkeer «be langen samenhangen. Uit het oogpunt der waterkeering bestaat tegen een verbreeding en verbetering der Hoorasche vaart en het Huiswaardergat geen bezwaar en de verkeersbelangen behoeven daardoor niet geschaad te worden. De heer De Gelder verklaarde, dat het Rijk alleen bij den Kanaaldijk belang heeft en de verdere uitwerking der plannen z.i. niet in conflict met de Rijksbelangen komt. Zoo de op den Kanaaldijk geprojecteerde spoorverbinding noodig is zou men met den verkeersweg langs den dijk rekening moeten houden. De heer De Gelder achtte het geheel een nuttig en goed gezien idee waardoor men voor handel en industrie alles verkrijgt wat men noodig heeft. Op de vraag van de commissie of, waar de ophooging van het geheele terrein tot spocr- baanhoogte financieele bezwaren heeft, de verhooging van den spoordijk ontstaan door de spoorbrug wel gevolgd moet worden en'op haar vraag of van de spoorlijn nog benoorden den dijk van den Ambachtspolder niet een horizontaal rangeerterrein kan worden uitge trokken, zoodat men zou vervallen in een cou pure in den Ambachtspolderdijk antwoordde de Ingenieur, dat de ophooging niet zooveel bezwaren met zich zai brengen. Het rangeerterrein zal plm. 1.50 M. boven N. A. P. moéten liggen, de Huiswaarderpol der zal plm. 50 cM. beneden dat peil liggen, de Kanaaldijk plm. 2 MJboveu N. A. P. Het rangeerterrein over den Ambachtspol derdijk heengebracht zou tot 1 M. op 500 M. in de richting van den Kanaaldijk kunnen daim. Het maken van een coupure in den dijk van den Ambachtspolder achtte de ingenieur on- gewenscht. Na de stormvloeden van 1916 is een nieu we verordening van kracht geworden, die dergelijke verzwakkingen van de tweede wa terkeering zeer moeilijk maakt. Er zullen met het oog op de plannen der commissie twee beweegbare bruggen, moeten gemaakt worden en een hefbrug door electri- citeit bewogen achtte de Ingenieur een zeer aanbevelenswaardige manier van overbrug gen. Niet alleen de van der den vorm. nog meer kunnen accentueeren en de kanten van den Kanaaldijk nog meer kun nen afronden om gemakkelijk inVaren te be vorderen en het verkeer in het Kanaal daar door nog minder te belemmeren. 1 Voor de brug over de i 'onroschevaari wordt 7 M. voldoende geacht, oor een brug over het Huiswaardergat zou een doorvaatwijdte van 12 M. noodig zijn. Scheper, van 65 M. lengte en 7 M. breedte kunnen in het N.-H.-Kanaal varen, de voor genomen schutsluis te Purmerend zal ook kunnen worden berekend voor schepen van 16 h 1700 ton. Men zal ook rekening moeten houden met de grootte der schepen zooais zij in het Merwedekanaal varen. Door deze bruggen zal het verkeer te land niet geschaad worden. De kosten drukken op de geheele exploitatie. Waar het rechtstreeks een scheepsvaartbelang met zich mede rengt zal Waterstaat geen subsidies verke nen. Als het noodig was zou Landbouw, Handel en Nijverheid en de Provincie zoo noodig iets willen bijdragen al is geen prece dent bekend. Waar voor lokaal- en tramwegen wel subsidies verleend worden, zou het te pro beer en zijn. Voor het verkrijgen van inlichtingen over betere waterverbindingen verwees de In genieur naar de West-Friesche-Kanaal Maat schappij. Alles concentreert zich ten slotte in het wa- terverschil tusschen Schermer en Raaksmaat- boezem. De Schermerboezem wordt niet bemalen, zoodat de Raaksmaatpolder geen heil voor zich zelf verwacht. Zoodra Schermerboezem in staat zal zijn zijn water behoorlijk te regelen zal de bestaande waterscheiding in de Pro vincie zijn opgeheven. Het Prov. Electr. bedrijf in N.-'Holland heeft met het oog op een eventueele leverantie van electriochen stroom een raport laten op maken omtrent de wenschelijkheid van bema ling der Schermerboezem. Dit bedrijf en de West-Friesche Kanaal Mij. doen thans het voorbereidende werk en een dwingende hand zal ten slotte noodig zijn om de tegenstanders te dwingen. De vorming van een nieuw waterschap, zoo wel Schermer- als Raaksmaatboezem omvat tende is hiertoe de aangewezen weg. De Ingenieur gaf de commissie in overwe ging met de West-Friesche-Kanaal Mtp. in 'overleg te treden om na te gaan in hoeverre de commissie zoü kunnen medewerken om tot het gewenschte resultaat te komen. De commissie zal zich slechts op zeer be perkte schaal aan Kanaalplannen en verbete ringen der waterwegen in het algemeen kun nen verbinden. Wel kan de commissie hare plannen laten aansluiten aan pogingen die van andere zijde gedaan worden, om West- Friesland te ontwikkelen. De heer De Gelder deelde desgevraagd me de, dat een verbetering bij de Zes Wielen nauw verband houdt met de scheiding in twee boezems. Zoodra deze versasigd zijn vervalt de sluis en heeft men dagr open water. Of een vergrooting van de bestaande sluis aanbe velenswaardig is hangt samen met de bevaar baarheid van het boezemwater. Dit is voor eenigszins grootere vaartuigen ongeschikt. Men zou moeten uitdiepen en kaden verbete ren- wat allee veel-tijd zou verges. De Ingenieur meende, dat de commissie nog niet aan de benoeming van deskundigen toe was en dat zij eerst de Holl. Spoor en de Provincie nog moest hooren. Bijna twee weken later had de commissie een onderhoud met dea heer Beunke, inspec teur van den Weg der Holl. IJzeren Spoor weg Maatschappij. De commissie stelde de vraag of de indee ling in bouwblokken van dea Huiswaarder- lder zoodanig geschieden kan, dat deze luwblokken door de H. IJ. S. M. bediend kunnen worden. Tevens wenschte de commissie te weten of samenwerking wenschelijk is om aan de H. IJ. S. M. in den Huiswaarderpolder rangeerter rein te verschaffen. Het was den heer Beunke gebleken, dat het vinden van eene oplossing niet zoo eenvoudig was als hij zich voorgesteld had en de moei lijkheid zit in de bodemhoogte sa in de bedie ning der lijnen. De brughoogte i# 3.14 M. hoogte bij dan Geestmeramhachtdijk 1.74 M. Dit hoogtever schil 1.40 M. is de helft van het geheele hoog teverschil in den weg om over de brug te ko men. Brengt men nu de bedieniagslijnen 30Ö M. terug ten N. O. van den Ambachtsdijk dan zal men althans voor het N. bouwplan een goede verzamellijn krijgen, die niet zoo hoog behoeft te liggen ais de oploopende spoordijk. De commissie zou dan nog een strook bui ten den polder moeten koopen van 300 M. X 13 k 15 M, breed. De H. IJ. S. M. zal waarschijnlijk geen rangeerterrein in den polder noodig hebbm. Bij uitbreiding zal het Z. O. van het tegen woordig rangeerterrein eerder in aanmerking komen. Wel is een nieuwe spoorbrug voor dubbel spoor in behandeling die 15 k 20 M. Noordelijk van de tegenwoordige zal ge bouwd worden. Weinig werd gevoeld voor het bezwaar van afsnijding van het vervoer naar Bergen en de Egmonden. Men kan desnoods daar een tunnel maken als het rangeerterrein over den Bergerweg nog intensiever gebruik wordt. Met een eventueel advies van ded heer Beu- seke hangt, naar de commissie oordeelde, nauw de kwestie samen hoe hoog de terreinen in den polder komen te liggen. Men mag eenerzijds niet te hoog beven het water komen en anderzijds zijn hellingen in de bedienings- lijnen zeer lastig. Een- helling van 1 op 200 is nog toelaatbaar en het zou misschien het beste zijn vlok tegen de lijn een verzamellijn te construeeren op een niet te «teile helling en vandaar zigzags gewijze tm tweede hori zontale lijn te projeeteeren, die aansluiting geeft aan de verschillende bouwblokken. De aansluiting aan den Zuidpolder is nog bezwaarlijker en zal extra bediening vorderen, wat gekapitaliseerd- eea uitgave beteekaat van plm. 50.000? Deze terreinen kunnen niet zonder meer uit het plan uitgeschakeld worden daar langs deze terreinen getracht zal worde» het water verkeer uit geheel West-Friesland naar het Noord-Hollandsch Kanaal te voeren. Ten slotte deed de heer Beunke den com missie de zeer geapprecieerde toezegging een plan op té maken, dat op de bestaande toe standen bij de H. IJ. S. M. vdn de zijde der Mtp. wellicht geen bezwaar zou ondervinden. De straatgevechten in Berlijn zijn zoo goed als tot een definitieve oplossing gekomen, en men twijfelt er nu niet meer aan, dat de regee ring zich ten slotte zal weten te handhaven. Steeds meer yeriiezen de Spartaciërs ter rein en vele gebouwen-, die zij bezet hadden, moesten weer aan de regeeringstroepea wor den overgegeven. In de couranten wijk is het eerst tot een soort wapenstilstand gekomen. De onderhandelingen tusschen den com mandant van Berlijn en die der bezettings troepen leidden tot de volgende overeen komst: lo. Beide partijen verbinden zich na het in werking treden van deze overeenkomst af alle vijandelijkheden te staken; 2o. de plaatselijke toestand blijft aan weerskanten onveranderd3o. elke versterking van de stel ling moet achterwege blijven; 4o. de straten, die langs de gebouwen loopen, moeten om 8 uur 's avonds voor het verkeer geopend wor den 5o. beide partijen nemen, beiden voor de helft, de handhaving van de veiligheid in die straten op zich6o. voor het begin van nieuwe vijandelijkheden moet deze cuereen- komst door een van beide partijen twaalf uur van te voren opgezegd worden. De op- zegging geschiedt ter eene zijde bij den gar-, nizoenscommandant van Berlijn, ter andere zijde bij den heer Drachin beide gevallen schriftelijk; 7o. overeenkomsten tusschen de uitgevers en de bezetting hebben met deze overeenkomst niets uitstaande. De overeenkomst werd om half zes des avonds geteekend. Het einde van de onder handelingen werd daarna au de.meaigte, die op straat wachtte, meegedeeld. De menigte uitte luidruchtig haar vreugde. Zaterdag bleek wel duidelijk, dat de Spar taciërs het op den duur niet zouden kunnen voihoudm. Zooals bekend, was het gebouw van de „Vorwarts" nog steeds in handen der revolu- tionnairen, en deed de regeering tot nu toe vergeefsche pogingen het gebouw en daar door haar blad weer in handen te krijgen. Zaterdagmorgen is de Vorwhri» in storm door de regeeringstroepea genomen. Tegen twee uur 's nachts trokken uit alle deden der stad zeer krachtige troepenmachten op ea sloten de geheele wijk bij de Halenseesche poort hermetisch, In het gebouw van de Vorwarts werden ge weldige toebereidselen getroffen. In de hoek vensters van het gebouw werden overal ma chinegeweren ja stelling gebracht en hand granaten gereed gelegd. Om 5 uur 's ochtends begonnen de zware gevechten en drongen de eerste stormtroepen langzaam op. Na een vuurgevecht van onge veer 20 minuten ontruimden de Spartaciërs, die zich achter de colonades verborgen had den, hun stellingen en trokken zij gedeeltelijk op de Vorwarts terug. Het gebouw werd vervolgens met zware machinegeweren en mijnwerpers beschoten, die een vernietigend vuur op de belegerde vesting richtten. Een afdeeltog Spartaciërs drong óver het dak van de Vorw&rts een der belendende huizen biflnen; maar machinegeweren richt ten eea vernietigend vuur op hen, zoodat na enkde minuten met hen afgerekend was. De bestorraingstroepen drongen toen ia het huis en overweldigden de rest. Volgens berichten van gevangenen bevon den zich in den loop van den nacht in het gebouw van de Vorwarts 800 mannen en vrouwen, die over 100 machinegeweren, 1200 geweren en ver over de 100 handgranaten be schikten. De handgranaten werpers der garde jagers waren naar de Vorwarts opgedrongen, maar de bezetting wilde zich niet overgeven. De mijnen werden toen op het dak van het bracht, Een mededeeling van de regeering houdt in, dat dé Spartaciërs, die zich strafbaar ge maakt hebben, voor de gewone rechtbanken gebracht zullen worden. Dat het er in Berlijn warm toegegaan is, kan wel hieruit blijken, dat gemeld wordt, dat tot dusver in de straatgevechten 400 per sonen gedood en 1000 gewond zijn. Het Wolff-bureau werd gisteren door de stormtroepen veroverd, waarbij drie vracht auto's en 20 k 30 machinegeweren de regee- ringstroepen in handen Vielen svestigd wordt, dat Zaterdag de regee- ringsgetrouwe matrozen in de Wilhelmstras- se en de Baselstrasse zonder eenig motief door de Spartaciërs doodgeschoten zijn. Een bericht, dat Rosp Luxemburg gevan gen genomen zou zijn is niet bevestigd In Hamburg is de veiligheidsdienst uit ver ontwaardiging over de gebeurtenissen te Ber lijn in opstand gekomen tegen den Bolsjewis- tischen arsolraad. Zij drongen het stadhuis binnen en haalden het hoofd der Bolsjewild voorgebouw gericht en sloegen door het ge- Ipartaciërs hun gewonden hadden ondergebracht. bouw tot in den kelder, waar de Spartacië Groote stukken muur stortten krakend om laag en begroeven alles wat in deze kamer nog leefde. Een tweede mijn sloeg iets verdei achterwaarts ip het dak, waar de verdedigers vijf zware machinegeweren in stelling ge bracht hadden. Een mijn vernielde alles wat op het dak- stond. Een zwaar gewonde wera door den druk der ontploffing van de binnenplaats op een naburige openplek geslingerd, waar hij verpletterd bleef liggen. Nadat nog nog twee mij nen op de „Vorwarts gericht waren, werd het gebouw .bestormd. Op de binnenplaats la gen talrijke dooden, alsmede gewonden, die om hulp riepen. De eerste verdedigers kwa men de troepen reeds met opgeheven armen tegemoet. De mannen en vrouwen waren door de uitwerking van dezen ontzettenden, niet- vermocden aanval dermate geschokt, dat zij snikkend den soldaten om genade smeekten. De officieren, die aan den spits hunner man schappen het gebouw hadden bestormd, ver ordenden allen nog levenden om hun wape nen in een hoek te werpen en daarna aan te treden. Eerst aarzelend, doch daarna in kleu rige scharen kwamen de Spartaciërs uit de kelders te voorschijn. Een groot aantal poog den nog over den nabijgelegen open' plek te vluchten, doch werden door de jagers, die den gehec-lea wijk dicht omsingeld hadden, in ontvangst genomen, Op mm huls in de Lindenstrasse werden machinegeweren opgesteld, die op de uitgan- fen van de „Vorwarts" werden gericht, 'hans werden de eerste scharen gevangenen uit het gebouw op straat gebracht, waar zij J igers met ae werden bewaakt, door jagers met ae bajonet op het geweer Bij de gevangenen uit de ..Vorwarts" moet ook een zoon van Liebknecnt zijn. Tevens wordt gemeld, dat de regeering Ledebour heeft gevangen laten nemen. Zaterdag werd gemeld, dat om de gebou wen van Üllstein en Mosse nog gestreden werd, maar dat het succes der regeerinjgstroe- pen ook hier vast stond. De regeeringstroe- pen ontvingen groote versterkingen er* naar de Frankfurter Ztg. vernam waren 20.000 man in aantocht naar Berlijn om de macht der regeering te bevestigen. Later werd gemeld, dat Zaterdagnacht de bezette gebouwen door de Spartaciërs ont ruimd zijn en door de regeerin-gstroepen be zet werden. Het gebouw van den politie-pre- sident werd door Eberts troepen ingenomen. Sterke patrouilles doorkruisten de stad, om tegen plunderingen te waken. Toen het gebouw van de „Vorwaris" een maal door de regeeringstroepen genomen was, leken de Spartaciërs ontmoedigd en wer den de overige door hen bezette gebouwen bij het vallen van de duisternis, op de minst opvallende wijze verlaten. De „Berliner Ztg. am Mittag" deelde gis teren mede, dat de zesdaagsche heerschappij der Spartaciërs na de bevrijding van het dag- bladkwartier door de bestorming van het ge bouw van den politie-president zoo goed als geheel gebroken was. Nadat voldoende troepen samengetrokken waren, werd Zaterdagnacht het vuur op het gebouw geopend en om half zes werd gister morgen het bevel tot artilleriebeschieting ge geven. waarna in het geheel 55 schoten lost werden. Daarna werd het gebouw atormd en bezet Meer dan 300 gevangenen werdes naar de Alexanderkazerae overge- was. maar men net nem niet uitspre slechts met groote moeite gelukte net hem in verzekerde bewaring te brengen. In Leipzig werd Zaterdag een groote de monstratie voor de Spartaciërs gehouden. .In Dusseldorf hebben de Spartaciërs de burger lijke demonstranten overvallen cm uiteenge- j olgens een Wolff-telegram zijn daarop Engelsche troepen in pantserauto's versche nen, die de orde hersteld hebben. Te Kastel is een indrukwekkende betoo ging voor de regeering Ebert-Scheidemann gehouden, waaraan o.a. het geheele garni zoen deelnam. De vredesconferentie begint officieel hare werkzaamheden op 20 Jan., in tegenwoordig heid van generaal Foch en de gevolma den der groote mogendheden. Zij zal, vo De „Matin" somt voor iedere belangheb bende natie de verschillende territoriale vraagstukken op, voortvloeiende uit het be ginsel der nationaliteiten, de nationale vei ligheid of de bestaande verdragen. De natio- naliteits-arguraenten zullen worden beoor deeld volgens de statistieken, de strategische argumenten naar gelang zij de bescherming tegen een bevrienden of vijandelijken staat in houden. Toezeggingen en verdragen zullen aan her ziening onderworpen zijn, daar Amerika -e niet mede onderteekend heeft. Daar dit land geen enkele aanspraak doet gelden, zal het in menig geval als scheidsrechter kunnen op treden. Daar de Duitschers zich noch wat betreft de uitlevering van locomotieven en wagons, noch wat de andere uitleveringen van mili tairen aard aangaat aan de wapenstilstands bepalingen hebben gehouden, welke de Duit sche gedelegeerden hebben goedgekeurd, heeft veldmaarschalk Foch aan nrzberger me degedeeld, dat de entente de automatische verlenging van den wapenstilstand, die op 17 Januari afloopt, niet aanvaardt maar deze verlenging afhankelijk maakt^/an nieuwe be palingen, welke het onderwerp zullen uitma ken yan de beraadslaging, die Dinsdag te Trier zal worden gehouden. KORTE BERICHTEN. Uit Berlijn meldt men, dat de Russische ex-anarchist prins Kropatkin te Petrograd vermoord is. Het schijnt, dat deze moord niet onder invloed van het bolsjewisme is geschied. September j.L werd Kropatkin door ae Roode Garde in hechtenis genomen onder verden king van samenzwering tegen- d Sovjetregee- ring. Naar uit Posen onder Poolsche censuur medegedeeld wordt, heeft de opperste Pool sche volksraad de aansluiting van Polen ge proclameerd. De Volksraad te Breslau ver- laart evenwel, dat de provincie Posen nog steeds tot het Duitsche rijk behoort. Bij een koninklijk besluit zijn de Tran- sylvmnsche gebieden weder vdprgoed bi] Roemenië gevoegd. De milionnair Jacques Lebaudy, die zich jaren geleden opwierp als „keizer der Saha ra"; is door ti]n vrouw doodgeschoten. Zij bevindt zich onder bewaking, maar verkeert in een toestand van bezwijming, die haar ver hoor alsnog onmogelijk maakt. Madame Le baudy loste vijf schoten op haar man, die alle doel troffen. - In" den Amerikaanschen Senaat is een motie ingediend waarbij president Wilson ge machtigd wordt om met Mexico onderhande lingen aan te knoopen over den aankoop door de Ver. Staten van beneden Californië. De eerste vergadering van de geallieer de voedselcommissie is te Parijs gehouden. Gistermiddag zou te Versailles de tn- tergeallieerde oorlogsraad bijeenkomen om over de werkwijze der vredesconferentie te spreken. Het post- en telegraafpersoneel te Ber lijn dreigt te zullen staken, wanneer zekere gestelde eischen niet worden ingewilligd. Naar Havas uit Madrid meldt, is prins Ratibor, de Duitsche gezant Donderdag uit Madrid vertrokken over Barcelona. Het ver trek had onopgemerkt plaats. De Oekrajiemche Nationale Raad heeft P' tl een a voorloopigen Raad van State gekozen. Barnes heeft tegen het bolsjewisme ia Engeland gesproken. In Luxemburg hebben de liberalen co de socialisten de republiek uitgeroepen. THEEPRIJS. De firma van Vollenhoven Poortman te Rotterdam heeft den minister van landboujw verzocht, den maximumprijs van thee vóór nieuwe aanvoeren van Londen in overeen stemming met de daar geldende marktprijzen te verhoogen. Verbruiker en handel verlangen thee, werk loosheid van werknemers in den theehandel moet niet noodeloos worden verlengd. ONZE ECONOMISCHE BETREKKIN MET DUITSCHLAND. Het „Provisorium" met Duitschland, dat met het „Agricultural agreement" sinds 1916 den export van produaten van eigen bodem beheerschte, is thans opgezegd: het met de Geassocieerden gesloten nieuwe „agricultu ral agreement" veronderstelt ook een nadere regeling onzer exportbetrekkingen met Duitschland. Op dit oogenblik bestaat geen enkele officieele overeenkomst betreffende on ze economische relaties met Duitschland, en over nieuwe schikkingen wordt thans niet onderhandeld. Wij kunnen in dit verband nog mededeelen, dat ons aanvankelijk tegengesproken bericht betreffende de opheifing der „Deut sche Handelsstelle im Haag" door de om standigheden is bevestigd. (Hbld.) GRAAN UIT ZUID-AMERIKA. De stoomschepen „Boomberg", „Orion", „Oberon" en „Amor" zijn van IJmuiden in zee gestoken. De schepen gaan via Barry-Ro- ads naar Zuid-Amerika om aldaar een la ding graan voor onze regeering in te nemen. AANVOER VAN STOOKOLIE. Vermoedelijk zullen binnenkort weer eeni- ge stoomschepen, die in de haven van Am sterdam liggen, naar zee kunnen vertrekken aangezien rt Britsche tankstoomschip „Clam" dezer dagen van Thameshaven (Engeland) met 'n lading van ongev. 4500 ton stookolie te IJmuiden wordt binnenverwacht. Naaf men verneemt, zullen er verscheidene tanksche pen met dergelijke ladingen naar Amsterdam komen. NEDERLANDSCHE MISSIE TE BRUSSEL Havas (Reuter) seint uit Brussel, dat het gezantschap van H. M. de Koningin der Ne derlanden, dat den Koning der Belgen geluk zal wenschen met zijn terugkeer in de hoofd stad, over twee of drie dagen te Brussel wordt verwacht. ARBEIDSBEMIDDELING IN HET KOFFIEHUISHOUDERSBEDRIJF. De minister van Arbeid, de heer mr. Aal- berse, installeerde Zaterdag aan zijn departe ment de commissie van advies van de vakaf- deeling aan de Centrale Arbeidsbeurs voor de arbeidsbemiddeling in het hotel- en koffie- huishoudersbedrijf met een rede, waarin hij wees op de vroeger ongeorganiseerde ar beidsbemiddeling in dit bedrijf en de oprich ting van vakafdeelingen voor deze bemidde ling aan de arbeidsbeurzen in de groote ste den. SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN KAMERLEDEN. De heer Her Hall heeft de aandacht van den minister van landbouw gevestigd op een bericht in de dagbladen, volgens hetwelk een Nederlandsch vertegenwoordiger van eea carbidfabriek in Noorwegen, die een aanbie ding heeft ontvangen voor het leveren van 2000 ton carbid over het eerste kwartaal 1919, franco Rotterdam, tegen den prijs vafl 625 per 1000 K.G., tevergeefs aan het dis» N O. T. eft gev: minister, of hij het bestaanbaar acht, dat dit tributiebureau en de N O. T. consent tot in voer heeft gevraagd. Hij vraagt voorts den conent niet wordt verstrekt, waar toch de prijs van de carbid, die het publiek hier nu moet betalen, nog steeds 1000 per 1000 K.G. is. DE „PATROCLUS" VRIJGELATEN. Het door Engeland destijds in beslag ge nomen stoomschip „Patroclus" der Stoom- maatmaatechappij „Oceaan" te Amsterdam is te Londen weder ter beschikking der betrok ken reederij gesteld. Nadat een Nederland- sche équipage uit Amsterdam te Londen was aangekomen, vertrok dit stoomschip onmid dellijk naar eerstgenoemde haven, alwaar liet behouden is gearriveerd. Binnenkort zullen nog enkele in Britsche havens liggende Nederlandsche stoomsche pen worden vrijgelaten en naar Nederland vertrekken, zood-ra de bemanningen zijn ge arriveerd. HET UITVOERVERBOD VAN HOEPELS. De fabrikanten van hoepels, vereenigd in de Vereeniging van Producenten en Handela ren in Griend- en Gorsproducten, zich Bena deeld voelende door het uitvoerverbod van hoepels, hebben er bij den Minister van land bouw op aangedrongen, dit verbod op te hef fen. Het artikel hoepels is volgens hen hoofd zakelijk op den export aangewezen en vele duizenden arbeiders in het hakkers- en hoe- pelmakersbedrijf, alsook vele schippers, zul len broodeloos worden, indien het verbod van uitvoer niet wordt opgeheven. De voorraad hoepels van vroegere seizoenen is nog enorm, vooral door de exportmoeilijk heden in 1917. Handelaren zijn bereid bet binneniandsche verbruik te garandeeren. ALKMAARSCHE COURANT. O- o-j .ol gens de „Echo de Paris," onmiddellijk na de aanvaarding van het beginsel van den Volke renbond een aanvang maken met de beraad slagingen over de voorwaarden van den vre de met Duitschland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1