DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. OM No. 11 Honderd een ©n twintigste Jaargang. 1919 DINSDAG 14 JANUARI. IbQDiieiBDtspriis bij TOoriKbitillnf i. 3 aaaodei 11.85. Ir. i. isstf U8- Sevljsfammsn 5 ct MrertsiiOiirlis li ct i. im\, potirc fitters sur liiitirilate» Br. fr. !U. Bosk- eo flaodelsdrakksrlj Herms. Coster 4 Zo.. Yoordam C 9. Tel. 3 Het iu exploitatie brengen Tan terreinen töof handel en industrie in onze gemeente. Bin it en land. üemengd Nieuws. XII. De Rijksnljvertieiu,consulent de heer Bege man uit 's-Gravenhage wiens advies door de commissie werd. ingewonnen verklaarde de op zet om klein-industrieelen in de gelegenheid te stellen werkplaatsen ie huren oi in huur koop te geven, zeer juistt te achten en wilde te Alkmaar eeue lezing houden over „De klein- industrie en hare ontwikkeling in Nederland." De commissie aanvaardde dit voorstel gaarne, deelde den heer Begeman mede, dat de middenstandsvereenigingen 'gemeenschap pelijk over de plannen der commissie zouden vergaderen na een inleiding van den heer G. Cloeck,(die dan ook de kiein-jndastrie zou be handelen. Verder richtte zich de heer G. van Nieuw- kuijk tot de commissie met de vraag of hij zal trachten de schoenmakers bijeen te krijgen om deze op de reeds vroeger door ons besproken wijze de gelegenheid te geven hun bedrijf uit te oeienen, terwijl de heer W. P. de Boer me- dedeeling deed van plannen om een gemeen schappelijke moffel-inrichting en nikkeifabriek in te richten, waarvoor het kapitaal ook hij grossiers in rijwielen zöu geplaatst worden. De commissie zeide te verwachten, dat de wet legen de huisindustrie in het labakavak ook in die kringen de noodzakelijkheid zal doen voelen van gemeenschappelijke, werklo kalen. Da heer Begeman zegde vervolgens zijn steun hij de aanhangige plannen toe en ver gaarde nesgewenschi gaarne adviezen te wil len geven Tot den heer Begeman had de commissie dezelfde vragen gericht welke zij inzake een coöperatieve melkinrichting aan het districts hoofd' in het zesde, district der arbeidsinspec tie gesteld heeft en, die reeds in No. X dezer serie door ons gepubliceerd zijn. Namens de vereeniging van melkverkoopers had de heer Kieft over een en ander met de commissie ge correspondeerd. De heer Begeman achtte het buitengesloten dat de staat voor gemeenschapeliike" werk plaatsen. gelden beschikbaar stelt. Volkshuis vesting is een algemeen belang voor alle ge meenten zonder uitzondering geldend. Het gemeentebestuur, door den raad ge steund behoort ia de eerste plaats de bevol* king eener gemeente tot industrie op te wek ken, want het zijn zuiver plaatselijke belangen welke hierbij op den voorgrond treden en al steunt de staat in ruime mate dan komt er niets van terecht indien hei gemeentebestuur zich niet in de voorhoede stelt. De gemeente behoort in te zien, dat de in dustrie bloei brengt waardoor tevens de han del gebaat wordt. In Amersfoort, Utrecht en Arnhem is men begonnen met terreinen tegen lagen prijs be schikbaar te steller zoodat meerdere industrie ën zich daar nestelen. In Arnhem schenkt men de aandacht aan gemeenschappelijke werkplaatsen voor de klein-indusirie ea werkt eeoe commissie de piaunea uit. De wer kplaatsen behoor*® met steun van gemeentewege gebouwd te worden. De ge meente houwt dan voor eigen rekening 'de werkplaatsen en verhuurt vieze tegen redelij ken prijs. Belanghebbenden kunnen ook een coöperatieve vereeniging met beperkte aan sprakelijkheid oprtch en. De leden storten dan een zeker percentage van hun aandeel b.v. 10 pet. van j 1000 eu zijn aansprakelijk voor de overige 900. Het aandeel kan daarna tot 50 pet. of 100 pet. volgestort worden. Ook kunnen belang hebbenden een N. V oprichten waarvoor de aandeelhouders b.v. 50 pet. van hun aandeel storten en voor het niet gestorte aansprakelijk zijn. Wanneer meer kapitaal noodig blijkt, kan bijstorting verlangd worden. In beide gevallen is de vereeniging eene met beperkte aansprakelijkheid. Zijn ae ge storte gelden niet voldoende om de gebouwen te bekostigen dan zal de gemeente in de eer ste plaats in den vorm van een hypothecair bouwcrcdiet kunnen bijspringen. Zij kan dan o. a. als voorwaarde stellen, ftdat de bouw goedgekeurd en onder toezicht 'van den gemeentedienst zal geschieden opdat de gebouwen later voor iets anders gebruikt kunnen worden. Wat de inventariskwestie betreft ried de heer Begcr an aan, zich in verbinding te stel len met Grasso's Machineiabi iekrn tè Apel doorn. Van den controleur der Alkmaarsche water leiding, den heer Schuurman kwam de mede- deeling in, dat eene watervoorziening van den Huiswaarderpolder zeer gned uitvoerbaai is en de heer Van Deventer berichtte, dat er geen bezwaar bestaat tegen een eventueele voorziening van gas en eleciriciteit van de in den Huiswaarderpolder gelegen bouwblokken voor zoover deze in de gemeente Alkmaar ge legen zijn. De Rijkszuivelcousulent te Hoorn, Dr, Schey deelde der commissie mede, dat hij de oprichting van een goederenbeurs voor den kaashandel der toekomst van belang achtte. De teékenen wijzen er op, dat de hedendaag- sche marktgebruiken zich zullen wijzigen. Door de moderniseering en centralisatie der zu:velfabrieken "komt er een meer uniform product in grootere hoeveelheden. De fabriek kan een betrouwbaar monster van den te kocp geboden voorraad verstrekken zoodat de han del op monster vele bezwaren der tegenwoor dige verkoopwijze zal kunnen wegnemen. Daarnaast is behoefte aan een goed ingerichte goederenbeurs. De coöperatieve evport zit in de lucht, het is nog de vraag hoe zij zich ontwikkelen zal. in verband met de grootere beteekenis die de boterbereiding in deze provincie krijgt komt er behoefte aan koelnsmten. Dr. Schey adviseerde der commissie zich ook met het, bestuur van den Bond van Zuivel fabrieken in verbinding te stellen. De commissie had zich inmiddels reeds met een uiteenzetting van haar plannen en een verzoek om advies tot den héér G. Nobel, se cretaris van bedoelden Bond gericht, doch deze deed de teleurstellende medededing zich van advies te zullen onthouden. Hem kwam het voor, dat in de gegeven omstandigheden bij de vele moeilijkheden en wijzigingen met geen zekerheid bepaalde toe komstplannen geadviseerd kunnen worden. Het college der üitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland deelde der commissie mede, dat het plan-Huiswaarder polder wat het Hoogheemraadschap betreft naar alle waarschijnlijkheid geen bezwaar zal ontmoeten. Terzijner tijd zouden wanneer het plan vastere vormen aangenomen heeft dijkgraaf en hoogheemraden gaarne een her nieuwde aanvraag tegemoet zien. Met den directeur-generaal van den arbeid, Van IJs&elsteijn, thans minister van Land bouw, nijverheid en handel, werd ?im interes sante correspondentie gevormd. De commissie wendde zich tot hem, ont vouwde hesn hare plannen ea vroeg hem in het bijzonder advies over de kwestie of het Rijk, waar het betreft het weren der huisin dustrie, door daarvoor goed gelegen atbeids- ruimte te bouwen en beschikbaar te steil®, geen steun zou willen verleen en in het deelne men aan het kapitaal eener N V. of in het verleen en van subsidie. Het geldt hier toch het zoeken naar een weg om. den veroordeelden huisarbeid m goede banen te leiden. De Directeur-generaal antwoordde de ver wachting, dat door het beschikbaarstellen van arheidsruirnte een vermindering van de huis industrie en hare nadeelea te wachten is, niet te deel en. De bedoelde huisindustrie dankt haar be staan in het algemeen niet aan den wensch der ondernemers om de uitgave voor een werk plaats te besparen. Deze besparing is toch slechts gering ver geleken bij die welke zij meen en te verkrijgen door de werkkrachten laag te beloon en. Dit wordt bereikt door bij den arbeid vrouwen en kinderen te betrekken alsmede personen die slechts enkele uren voor dezen arbeid beschik^ baar hebben en voorts door de arbeiders bui ten aanraking te doen1 blijven met de maat schappelijke factoren die tof loonsverhooging leiden. Er zijn dan ook belangrijke bedrijven, aan te wijzen, waar in huisindustrie gewerkt wordt terwijl voldoende arbeidsruimten onge bruikt blijven. De huisarbeiders zelven, wier loon geheel op hulp van gezinsleden gebaseerd is, voelen er weinig voor, in een werkplaats te gaan werken waar zij die hulp derven. Dat bewijzen de verschillende mislukte proefnemingen met werkplaatsen voor kleer makers, uitgaand yac vakvereenigingen. Dat Jiedrijf leent zich wel degelijk tot concentratie m werkplaatsen, doch dit ziet men evenals voor de sigarenindustrie alleen daar slagen waar de werkgever zelf de werplaats beheert en zijn arbeidsvoorwaarden daarop inricht. Te Alkmaar, zoo meende de Directeur-ge neraal, heeft men vooral te letten op het erw- tenlezen en groente schoonmaken. Hij was er van oyenuigd, dat het beschtkbaarstellen van arbéidsruimte niet de minste wijziging in den toestand zou brengen zoolang vrijheid be staan blijft om die voedingsmiddelen ook in de gezinnen te doen bewerken. werd, wat alleszins wenschelijk is, die huis arbeid verboden dan zou de werkgever zelf wel heel spoedig voor arheidsruirnte zorgen en de bemoeiingen der commissie vrijwel overbodig zijn. In geen geval zou de Direc teur-generaal het toelaatbaar achten, om met gelden uit de openbare kas de ondernemers te subsidieeren. Wat den teïmiswerkenden kleinen am bachteman'betreft bij deren zul de neiging ooi met zijn werk naar eesi industriegebouw te gaan uiterst gering zijn. Zij willen niet aan anderen toon en wat in hun bedrijfje onfgaat en het contact met de buurfklanten m met de klanten, die aan „de zaak" komen niet verlie zen. Zij' zouden niet vrij zijn in hun werktijd regeling, wat vooral in hun ongeregelde be drijfjes van veel belang is, zij zouden de hulp van' huisgenoot en derven, meer bedrijfskosten en meer tijdverlies .hebben. Het betreft hier over het algemeen zeer be houdende menschen wier dagelijksche zorg het is „op de kleintjes te passen", leder in hun oogen onnoodige' uitgaaf zal pijnlijk ver meden worden, dun ook die verbonden aan het werken buitenshuis, zoolang daar binnen nog een hok, hoe ongeschikt ook, beschikbaar is. Wij komen au langzamerhand In het tijd perk der vredesonderhandelingen. De verschillende staatshoofden zijn min of meer uitgerust van hun zegetochten in de hoofdplaatsen der bondgenootschappelijke landen en men begint te begrijpen, dat het na alle diners en partijen en alle vriendschap pelijke redevoeringen eindelijk toch lot onder handelingen over den toèkomsugen vrede moet komen. De opperste intergeallioerde raad te Parijs heeft gisteren ces liogduirtge sa belangrijke zitting gehouden,, de «ede vm werkzaamhe den Vcstgesteld m bei rapport van maar schalk Fodb gehoord over-de uitvoering van den wapenstilstand, teneinde de voorwaarden voor hei'hernieuwen te bepalen. Bij de beraadslaging over de kwestie be treffende het aa.Uaï gedelegeerden dat elke mogendheid naar de vredeaconfrentie zal zenden, ondervond het Fransdie voorstel ter gunste van het benoemen van vijf, drie, twee of ém vertegenwoordiger voor elke mogend heid, naar gelang vaa het aandeel dat zij in den oorlog genomen heeft, msigen tegen stand aa de raad ging zonder eera besluit uit een. De beraadslagingen werden grootendeeis in het Fngelsch gevoerd, maar besloten'wérd, dal het Fransch de officiëele taal voor de vre desconferentie zou zijn. De discussie was har telijk en le'y'-fldig en president Wilson meng de zich herhaalde malen in de besprekingen. Generaal Foch deed voorlezing van zijn rapport over de uitvoering vau den wap. ii stilstand en toonde aan, dat al heeft Duitsch- land bijna geheel aan de bepalingen betref fende het oorlogsmateriaal voldaan, dit voor het materiaal en de locomotieven niet net ge val is, terwijl ook de toestand waarin da krijgsgevangenen aankomen onbevredigend is. Er moeten dus nieuwe eischen ten opzichte van Duitechtend worden geformuleerd, maar de levensmiddelenvoorziening, waarom het verzocht heeft, zal in overweging worden ge nomen. Besloten werd, dat de uitleve/ing der koopvaardijvloot moet bespoedigd worden en voor dit doel zouden verscheidene havens be zet zijn. De Geallieerden zouden een einde moeten maken aan de vijandelijkheden tusschen Duit- schers en Polen. Er moet een demarcatielijn worden vastgesteld en de Polen moeten tot die lijn kunt- a optreden zonder kans te loo- pen op Duiteche strijdkrachten te stuiten. Deze beveiliging htmner westelijke grenzen is te meer noodzakelijk, daar zij het bolsje wistische gevaar en aan een aanval der Oe- krainiërs hét hoofd moeten Bieden. De gealli eerden zijn bezig het leger in het gouverne ment Warschau te versterken met de Poolsche troepen, die zich ia Frankrijk of de Vereenig- de Staten bevinden, Zij zullen deze van ka der, levensmiddelen en munitie voorzien en eventueel versterkingen zenden. Hetgeen zij echter bij de Hernieuwing van den wapenstil stand van de Duitschers kunnen eischen, is dat de Duitschers noch rechtstreeks noch in direct in de kaart der bolsjewiki spelen, door moeilijkheden te veroorzaken hetzij aan Polen, hetzij aan de verdedigingsstrijdkrach ten, die zich in de Oostzee-provincics bevin den. De „Times" merkt, wat de vredesconferen tie betreft, op, dat het groote aantal en het karakter van de yraagstukken welke behan deld moeten worden, een haastige oplossing pralisch onmogelijk maakt. Het eerstvolgend stadium nadat de confe rentie het over de voorloopige vredesvoor waarden eens is geworden, zal zijn, dat deze den Düilscliers ter aanneming voorgelegd zullen worden. De Geallieerden zullen den vrede dicteerea ofschoon de voorwaarden veel zachter zullen zijn dan die welke Duitschiand aan Roemenië heeft opgelegd. Wanneer Duitschiand de voorloopige vre de heeft aanvaard en bekrachtigd, zullen de Geallieerden over een definitieven vrede moe ten beraadslagen en deze moet opnieuw door de Duitschers worden aangenomen. In Duitschiand keert de rust langzamer hand terug. De opperbevelhebber Noske heeft een oproep verspreid, waarin hij op de noodza kelijkheid wijst, de Spart,".ciërs met geweld te verdrijven J fij wijst er op, dat de Spartaciërs in het Oosten van de stad met revolvers in- de hand het eene huis na het andere leegnlun- dcren. Volgens een particulier telegram uit Berlijn schijnt de regeering van plan te zijn scherp tegen Liebknecht en Eichhorn op te treden. Naar in de National Ztg. gemeld wordt moet de bevolking van Berlijn niet ge- looven dat dg ontsnapten ergens anders een rustig bestaan zullen genieten. Liebkneeht's woning is doorzocht. Ver schillende bladen, die de Spartaciërs verbo den hadden, zijn weer verschenen. De nieuwe hoofdcommissaris van politie heeft medegedeeld, over alle middelen te be schikken om eiken aanslag in de kiem te kun nen smoren. Hij noemde het in het belang van orde en veiligheid noodig, dat Eichhorn en Liebknecht zoo spoedig mogelijk in hech tenis worden genomen. Tusschen Engeland en Frankrijk heerscht meningsverschil ten opzichte van de vraag of de Russische sovjetregeering ock op de vredesconferentie vertegenwoordigd moet zijn. De Engelschen zijn hier voor, de Fran sehen willen er evenwel niet van hooien. Volgens de Manchester Guardian loopt het geschilpunt niet slechte over de militaire interventie en de volledige, rechistreeksche erkenning der sovjetregeering, doch in voor aanstaande kringen wordt een ander plan ernstig overwogen. Er zou een commissie naar Rusland wor den gezonden, welke ten deele een commissie van onderzoek, ten deele een commissie van verzoening ifou zijn. Het zou natuurlijk noodzakelijk zijn voor de sovjetregering er in te berusten dat de Russische vraagstukken tot een later stadium van de vredesconferentie zouden verdaagd worden. Indien na verkiezingen de Bolsjewiki in macht zouden worden bevestigd, zouden zij voor Rusland kunnen spreken. Het blad noemt dit echter niet te verwach ten en de bolsjewiki zouden het karakter hun ner regeering móeten wijzigen, door het op nemen van andere politieke elementen. Deze politiek zou van een groot plan tot het steu nen van Rusland vergezeld gaan. KORTE BERICHTEN. Uit Brussel wordt gemeld dat de regee ring het zich tot plicht stelt de troepen te be- loorun. De Ministerraad heeft besloten dat aan de soldaten meerdere soldij zal worden uitgekeerd. Vele soldijen worden verdubbeld. De gezinnen der soldaten krijgen dezelfde ver goeding als die van de officieren. Verder is een wetsontwerp ingediend yoor de steunen der gesneuvelden. De Duitsche volksgemachtigde Noske heeft in een toespraak tot democratische be- toogers gezegd dat de regeering al het moge lijke zal doen om het Oostelijk deel van Duitschiand tegen de Polen te beschermen; wat Duitsch was in het Oosten, zou Duitsch blijven. Middenri nkeffing Bij de vrekiezlngen voor de 'wetgevende vergadering van Wurtemburg kregen o.a. de sociaal-democraten 52, de democratische par tij, het centrum en de burgerpartij tezamen 42 zetels. Het cOmiié der Salutpublic In Luxem burg is weer ontbonden. De kolennood te Weenen duurt onver minderd voort. Er zijn meer dan 100.000 menschen zonder werk. De algemdene werkstaking in Buenos- Aires is geëindigd. Volgens het Weenscjie Korr. Bur. wordt het Zuid-Slavische leger gemobiliseerd en be reidden de Italianen te Fiume zich op verzet tegen een Zuid-Slavisdien opmarsch voor. Karolyi is door den Hongaarschen Na- tionalen Raad voorloopig met den werkkring van hoofd vein den Staat belast. De hooge school te Leuven wordt 21 Januari a. s. geopend. In België zijn 3200 koeien aangebracht geop, lande-kwestie aangeroerd. Volgens de jongste berichten is Mac- kensen te Belgrado geinlerneerd. - De Roemeensdie Raad van State pu bliceerde een decreet, waarbij het Zeven- burgsche gebied definitief bij Roemenië wordt ingelijfd. De Badensche regeering heeft besloten zoo spoedig mogelijk een volksleger te schep pen. Voorloopig zijn te Heidelberg en Bruch- sal vrijwillige bataljons gevormd. - De Londensche bladen vernemen uit New-York, dat dank zij de bemiddeling van de War Har bom Board de staking daar ge ëindigd is. Uit Brussel wordt gemeld, dat het ge recht een onderzoek doei naar degenen dit op Duitsche oorlogsleeningen hebben inge schreven en ten gevolge daarvan voorrechten hebben gekregen Oekrajina en Rusland gaan te Moskou nog eens over. vrede onderhandelen. Het garnizoen te Halle is ontevreden over het bestuur van den plaatselijken solda- tenraad; ernstige onlusten hebben plaats ge had. GEEN STEENKOOL VOOR HET DORSCHEN. Van regeeringswege wordt bij de landbou wers in IJ- en Haarlemmermeerpolders sterk aangedrongen op het afleveren der granen, maar bij gebrek aan steenkolen kan niet met de stoomdorschmachines worden gewerkt en ontetaat er gioóte stagnatie in deze afleve ring. Deze maand zijn voor het dorschen geen steenkolen beschikbaar. Op verschillen de hofsteden wordt thans met de paardenma- chine gedorscht. DE VAART OP OOST-INDIë. Het vertrek van het passagiersschip „Prins der Nederlanden" van de Maatschappij Ne derland naar Ned.-lndië is thans definitief bepaald op 8 Februari. Het mailstoomschip „ïnsuliüde", van de Rett. Lloyd, vertrekt 18 Jan. van Rotterdam naar Ned.-Iüdië. De vrachtboot „Garoet" zal 14 Jan. en de „Menado" ongeveer een week later van- Rotterdam naar Ned.-lndië vertrek ken. De nieuwbenoemde Nederlandsche gezant te Peking, de heer Oudendijk, vertrekt a.s. Za terdag van Rotterdam per s.s. Insulinde naar zijn post. BURGERWACHTEN. De minister van Oorlog heeft, ter regula- risatie van de maatregelen die getroffen wa ren om te voldoen aan de verschillende aan vragen van burgemeesters tot hulpverleening aan opgerichte burgerwachten, thans een re geling getroffen op grond van het kon. besluit van 3 Januari 1919 nr. 115, dat de mogelijk heid opent om militair personeel, wapens, munitie, enz. voor de uitoefening van haar taak beschikbaar te stellen, indien de betrok ken burgerwachten aan bepaalde voorwaar den voldoen. Bedoelde regeling zal ia de Staatscourant word® bekend gemaakt In verband' met de omstandigheid dat de betrokken burgerwachten wellicht nog niet voldoen aan den eisch, dat zij de kon. goed keuring op haar statuten hebben verworven, zal de thans ingestelde regeling als een voor loopige maatregel toepassing kunnen vinden. SLACHTVERBOD OP KOMST? Naar de „Pr-. Gr. Ct." verneemt, kan bin nenkort weer een volledig slachtverbod wor den verwacht. Hoewel daaromtrent, met na me over het tijdstip, waarop het verbod zal intreden,' nog niets vaststaat, meent men in tot oordeelcn bevoegde kringen, dat het niet lang zoo kan blijven als het nu gaat. Er wordt niet enkel slachtvee, maar ook melkvee geslacht en de prijzen van het vleesch zul len, naar verwacht wordt, zoo stijgen, dat het vleesch eerlang slechte door zeer ruime beur zen kan worden betaald. De regeering zou dan, naar men zegt, be ginnen met de distributie van bevroren vleesch. BOLSJEWIKI IN NEDERLAND. Naar aanleiding van het ook door ons ge plaatste bericht over de bolsjewiki-propagan- da ook m Nederland met vreemd geld en een beraamde opstand op 20 Januari, schrijft dr. van Ravesteijn in de „Tribune" o. m.: De nieuwe „opstand" wij schijnen er dus al een gehad te hebben was niet be raamd tegen den 20en Januari, doch reeds te gen een ietwat vroegcren datum, namelijk den lOen. Het doel was voornamelijk de ver schijning van dit nummer van de ,J iaagsche Post" met de daarin vervatte schrikkelijke onthullingen te voorkomen. Tegen dien datum zóu was de bereke ning Liebknecht meester zijn in Berlijn. Met 't oog daarop ook had Wijnkoop een pas aangevraagd om naar Duitschiand te kunnen gaan, met een tweeledig doel, ten eer ste om den triomf van het bolsjewisme in Berlijn bij te wonen, ten tweede omdat hij dan zich niet hoefde te bemoeien met den „opstand" hier, die men kan nooit weten ondanks de „actieve" bolsjewistische agen ten in Den Haag, de café's met eigen organi satie, en de 4 millioen toch nog wei eens kali kant zou kunnen uitloopen. Nu de „opstand" toch voorloopig is mis lukt, kunnen wij dit wel mcedeelen. Maar cén ding beloven wij den heer Van Oss en de 1 iaagsche Post stelligzoodra de tijd werkelijk rijp is en de „opstand" door gaat, zal een van de eerste slachtoffers zijn: „De Haagsche Post". Nu is het blad op zacht rose papier go- drukt. Dat rose-papier zal dan eensklaps een bloedrood worden. En de „Haagsche Post" heet van dit oogenblik af: „De Bolsjewisti sche Post van den Neder-Rijn". De bolsjewistische regeering te Petrograd, die aanvankelijk tegen de beide Nederland sche bankinstellingen aldaar niet zoo kras was opgetreden als tegen de Russische ban ken, heeft thans na 't vertrek van den heer Oudendijk deze banken op gelijken voet ge bracht met de Russische instellingen. Het zijn de Ned. Bank voor den Russiscnen Handel, gevestigd in het gebouw van de Hollandsche kerk aan de Newski Prospekt en de Russisch- Hollandsche Bank, welke daartegenover gele gen is. Eerstgenoemde bank heeft de Ned. Handel Maatschappij achter zich, bij de an dere is de Rotterdamsche Bankvereeniging betrokken. De bank, waarvan in ons bericht sprake is, is de Ned. Bank voor den Russischen Handel. Behalve bij deze beide banken bevonden zich ook belangrijke Nederlandsche gelden bij de Russische Bank, terwijl ook bij de Azof Donbank groote Hollandsche (belangen be trokken waren. De kapitalen van deze Russi sche bankinstellingen waren echter reeds lang „genationaliseerd. Men zal deze maatregelen wel moeten toe schrijven aan bolsjewistische rancune tegen ons land, in verband met de in alle opzichten Engeland op zoo'n hoogen prijs is gesteld. Ernstiger nog is dat, naar ons ter oore kwam, de Nederlandsche consul H. van Gilse van der Pais van al zijn bezittingen is be roofd. Bevestiging van dit bericht konden wij niet verkrijgen, onze regeering hoort uit Rusland niets meer, en de bij de Nederlandsche banken1 betrokken instellingen krijgen hun brieven on geopend terug. (N. C.) HET MELKCONFLICT TE AMSTERDAM. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft den minister van landbouw medegedeeld, dat het tegenover den tengevolge van de verras sende mededeelingen ingetreden nieuwen toe stand in het melkconflict, het standpunt in neemt, dat het thans de zaak van den minister is, de toenadering tusschen het gemeentebe stuur en de boeren, die door de mededeelin gen van den heer Cólijn verbroken is, te her stellen. Den minister is verzocht om spoedig mededeelingen' te doen van zijn verdere plan nen met betrekking tot de eventteele handha ving van de centralisatie. Het gemeentebestuur meent, dat het con flict nu in hetzelfde stadium verkeert als vóór Donderdag j.l., toen er nog geen overeen komst gesloten was tusschen het bestuur van den Bond van veehouders en de gemeente Amsterdam. De veehouders verwachten, dat heden, wanneer zij opnieuw vergaderen, het bestuur ALKMAARSCHE CODRANT. éi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1