DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. lltBB No. 12 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 WOENSDAG 15 JANUARI. FEU ILLETON. IJsland's bekoring. AbODnementspriis bii Toonltbetallng p. 3 lasadei f 1.65. Sr. o. gist! 1.10- Eivilsiasiers 0 et AlTsrtsoüsirlt li fit i. rif tl grsatera telta uir ilaatsrilnta. Br. Ir. IJ. Bosk- ia Haodelsdrukkerli fiermi. Cester 4 Zo., foordam C 9. Tel. 3 Firma hIrMs. DE RAAT Binnenland. Gemengd Nieuws. Een Reuter-telegram uit Washington meldt, dat president Wilson een boodschap tot het Congres gericht heeft, waarin hij aan dringt op hst verleen® van een crediet van honderd millioen dollars, ter bestrijding van den hongersnood in Europa, daar hij er van overtuigd is, dat het Bolsjewisme slechts door voedselverlcening kan gestuit worden. Ik kan er aiet ernstig genoeg op aandrin gen, aldus de president in zijn boodschap tot het Congres, dat het door Hoover gé- vraagde krediet voor de administratie der voedselvoorziening wprde toegestaan. Voed selvoorziening is thans de sleutel tot den ge- heelen Europeeschen toestand, en de oplos sing die den vrede verzekert. Het Bolsjewis me maakt stage vorderingen in westelijke richting en het vergiftigt Duitschland. Het kan niet door kracht worden gestuit, maar wel door voedsel. Alle leiders, met wie ik overleg pleeg, zijn het er over eens, dat in deze zaak samenwerking van direct, vitaal be lang is. Het geld zal niet worden besteed aan voedsel vóör Duitschland zelf, want Duitsch land-kan zijn voedsel koopen, maar het zal worden besteed voor het transport van voed sel naar onze vrienden in Polen, aan het volk van de bevrijde nationalisten van het (voor malige) Oostenrijksch-Hongaarsche Rijk, en aan onze bondgenooten in de Balkantend® Ik verzoek u deze zaak met allen mogeiijken spoed aan het Congres voor te leggen. Ik "ben niet bij machte in te zien, hoe wij de be slissende macht zullen vinden, om vrede te sluiten, tenzij dit middel om de vloedgolf van het anarchisme te stuiten worde gebe zigd. Bij de beraadslaging over een speciale re geling, waardoor Wilson's aansporing ter kennis van het Huis van Afgevaardigden zou kunnen wórden gebracht, verklaarde Can- trali, dat de regeeringen van Engeland, Frankrijk en Italië commissies hadden be noemd öm de toestanden in de geteisterde landen, voor welke hulp wordt gevraagd, na te gaan. Wij kunnen niet wagen, te weige ren ons naar dit verzoek te gedragen, willen wij onze nationale eer behouden, zeide hij. De voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Republikein Cannon, ver- kiaarde, onder appjaus van de Democraten, dat het Congres behoorlijken steun aan den President, om de vraagstukken, waarvoor deze gesteld was, uit te werken, piet behoort te onthouden. i Good (Republikein), die lid fs van de com missie voor de kredieten, verklaarde daaren tegen, dat dit een eerste stap zou zijn in de richting van vredesoverdaad. Uit Parijs wordt gemeld, dat de opperste oorlogsraad besloten heeft, da$ Duitschland, in ruil voor de vo -rziening met levensmidde len door de Gealli 'f.rdpn, alle koopvaarders in Duitsche'of onzijdige havens aan de Geal lieerden moét overdragen voor het trausport van levensmiddelen, welke de plaats van her komst of bestemming daarvan ook zijn moge. Van de bezetting van Duifsche havens is geen sprake geweest eu de kwestie van militai re interventie in Polen is uitgesteld. Bij de besprekingen over de vredesconfe rentie is thans uitgemaakt, dat, wat ook het aantal vertegenwoordigers ter vredesconfe rentie zij, elke staat slechts recht op één stem zal hebben. Clemenceau zal tot voorzitter worden ge kozen en de conferentie zal zich aanstonds .met de Russische kwestie bezighouden. Hoewel de macht der Spariaciërs gebroken is, blijven zij op terschillende plaatsen on lusten verwekken. De Spartaciërs doen alPrjvege pogingen om de verkiezingen te loten mislukken. Naar de Hamb'iirger Nachrichten mededee- len, heeft de arsolraad van Cuxhaven. na het uitroepen der socialistische republiek, alk banken, spaarbanken en rte^ieiinstellingen onder zijn beheer gesteld. Door dit optreden der Cuxhavensehe matrozen, wier voorposten 29 K M. van de stad verwijderd staan, is in Novelle van Wilhelm Poeck. 14) „Het moet vreeselijk zijn om drie dagen lang op zee te varen;', riep Solveig. „Ik geloof, dat ik van angst zou sterven, als ik over de zee moest. Toen ik eens bij het fjord was, zei een \an de vièschers, dat ik bij hem in de boot moest stappen. Nee, voordat ik dat had ge daan „Dat was verstandig", zei Aslaug spot tend. „De haffvrouw zou je anders bij een been gepakt en in het water getrokken heb ben". „Ik geloof niet aan spoken", antwoordde Solveig. Maar de rilling, die naar bij deze woorden over den rug liep, logenstrafte deze bewering. „Eens was er een man, die in een luchtbal lon van Denemarken naar IJsland wilde vlie gen", zei Aslaug schertsend. „Maar er was niemand te vinden, die hem de duizend specie daalders wilde geven, die hij daarvoor ver langde. Hij werd daardoor zwaarmoedig, ging naar Noorwegen, ging op een gletscher zitten, dreef er mee in zee en hengelt nu naar walvissdie»". Cuxhaven en in de beide Pruisische distric ten, die tot het Hamburgsche kiesdistrict be- hooren, lke verMeziags-actie onmogelijk ge worden. Gevolmachtigden der Duitsche volkspartij zijn met bedreiging tot inhechte nisneming verplicht geworden, van elke ver kiezingswerkzaamheid af te zien. Voor zoo ver de matrozen partijgdd® hebben ontdekt, hebben zij deze in beslag genomen. ïn den omtrek van Berlijn is het spoor wegverkeer door de weerspannige houding van de spoorwegarbeiders geheel is de war, waardoor de toevoer vaa leveasoiiddelea zeer belemmerd wordt. De Freiheit, het orgaan van de onafhanke lijker bevatte gisteren een oproep om de staking te eindigen en er zijn nu onderhande lingen over een hereeniging van de meerder heidssocialisten, de onafhankelijken en de re- volutioiinaire voormannen van de Berlijn- sche fabrieken aan den gang. Hier en dar breken nog onlusten uit. Vol gens de Berlijnsche bladen hebben de Sparta ciërs de Hanzerkazeme met gasbommen ge probeerd uit te rooken. Ze werden evenwel door soldaten met gasmaskers na een gevecht van één uur verjaagd. Een nachtelijke aanval van Spartaciërs van de daken van het Halle- sche poortgebouw af werd door bewakings manschappen afgeweerd. KORTE BERICHTEN. Door een. ontploffing van drie wagons munitie te Hasen (België) ontsond 'n braad, welke nien echter meester kon wonden. In den avond ontstonden nieuwe ontploffingen, waarop het vuur oversloeg op uitgestrekte opslagplaatsen van voedingsmiddelen en kleed»ngstukken voor de burgerlijke bevol king. Slechts een derde deel van de voorraden kon gered word®. In een zitting van den Berlijnschen Centralen Raad, de revoflutionnairen. de on afhankelijke socialisten ra de meerderheids socialisten, eischten de uiterste linkerpartijen opnieuw aai de huidige Duitsdie regeering terstond zou aftreden. Het Huis van afgevaardigden' heeft het ontwerp op de lenigin gvan het voedselge brek met groote meerderheid van stemmen aangenomen. Men verwacht, dat de senaat er zich ook spoedig mee zai vereenigm De Journal des Débats meldt, dat de partij, die de republiek uitriep in Luxemburg, besloten heeft een officieele delegatie naar Pa rijs te zenden ten einde aan de Fransche re- geering een voorstel te deen ten gunste van de annexatie van Luxemburg door Frankrijk. 1 De plaatsvervangende minister-presi dent van den Zuid-Slavischen staat heeft zich in een persgesprek hardnekkig verzet tegen de aanspraken van Italië op het kust gebied aan de Adriatische Zee. De Duitsche regeering publiceerde we der een manifest, waarin zij o.a. wees op de gevaren.in het oosten en die van het nieuwe Russische militaire despotisme. Een staking der Zweedsche zeelieden duurt voort. Ook in de andere bedrijven grijpt de staking om zicjh heen, in het bijzonder bif de telegraaf- en telefoonwcrkliedan. De on derhandelingen betreffend* de eissch® der machinisten worden voortgezet. De militaire toestand in Archangel ont wikkelt zich. zoodanig dal samenwerking der troepen daar met die van de regeering te Omsk, tegen de bolsjewiki, te voorzien is. De geallieerden eischen voor de verlen ging van den wapenstilstand, en verzachting der blokkade een strenge economische ea financieeie voogd ijover Duitschland. De Duitsche regeering vaardigt epn op roep aan het volk uit. Tsjitserin, de Russische volkscommis saris voor Buitenl. Zaken, heeft, volgens het Holl. Nb., een nieuwen oproep tot de Ameri- kaansche regeering gericht, waarin hij ver zoekt om tijd en plmts voor vredesonderhan delingen vast ie stellen Generaal Danekim beeft den bolsjewiki aan de rivier de Koema in KaukasU een krachtige nederlaag toegebracht. Na twee da gen strijd zijn Alexandria en Groecjovki be- „Wat je zegt!" riep Solveig vol verbazing. „Ja, de Denen zijn doldrieste mensehen". En nu begonnen zij over Denemarken te spreken. Solveig vroeg, zooafs zij dat reeds honderdmaal had gedaan en Aslaug ant woordde. „Er zijn daar ge® berg®, hé? Het iieele land is dus vlak? Zoo vlak als een rog. Heb jij dat niet gezeget?" „Toch wel, zij hebben een klein® heuvel, dien zij d® „Hemelberg" noemde. De oude Bard Snaefel lease {een reus, die voor d® beschermgeest van den Snacfellsjökui door gaat) zou lachen als een meer mannetje als hij den molshoop kon zi®." „Maar de bosschen. Hse hoog zijn die? Hoeveel boom® staan er in Mag iedere® er in gaan? Vertel er toch wat van. Vertel mij van den groeten tuin, waarin de bloem®, bloei® en mooi aangekleede meuscb® in mooie wag® rijden. Wat voor kleeretf dragen de vrouwen? Zijn ze gekleed als de Deensche vrouwen in de kooplaats? Lacht® zij ook om jou, to® je met d® faldur door de §tra- t® liep?" „Sommigen lacht®, andere zetten groote oog® op. Ik bekommerde mij er niet om, ik had er gem tijd voor. Eens war® tante en ik op e® koffievisite. Toen spraken de dames kwaar van de IJslanders vond®, dat ik te goed was voor het lev® onder de boer® in dat vreeslijke sombere land. AU® war® m zet.. Er xsja 42 kmmmmx buitgemaakt meer das 1000 hu«i gevang® genomen. Bromtoergscbe courant® meld® uit Berlijn, dat Hindenburg dezer dag® het com mando zal krijgen over de geheele greitsver- dedigmg in hét Oosten. HOOGSTRAAT 6. TELEFOON 491. Sehoenfaandeii, Reparatie-inrichting HET BEST HET GOEDKOOPST HET RUIMST GESORTEERD. Reparaties worden w e k e I ij k s afgehaald. Staten Generaal. TWEEDE KAMER. In de zitting van gister® werd bij de rege ling van werkzaamhed® het vooratel-Wijn- koop om zijn interpellatie, betreff®de niet er kenning van den vertegenwoordiger der sov- jetregeering te behandelen na hoofdstuk X der Staatsbegrooting, verworp® met 46 te gen 29 stemmen. Vrijdagmorg® m Dinsdag zal de geheele dag word® besteed aan het afdeelipgsonder- zoek. Het voorstel-Ketelaar om dan nog niet het ontwerp van de onderwijzerssalarissen te on derzoek®, werd verworp® met 39 teg® 35 stemt"®. De he® S a n n e s vroeg verlof tot e® in terpellatie ov® de melkvoorziening te Am sterdam. Daarna werd voortgegaan met de behande ling der begrooting onderwijs, kunst® wetenschappen. De he® K. ter Laan verklaarde namras zijn fractie te zijn voor volledige vrijheid op onderwijsgebied voor loyale uitw®king van art. 192. Hij bepleitte uitbreiding van den leerplicht. De heer De Muralt wilde evmeens loyaal ra royaal medewerk® aan de uitw®- king van art. 192, mits men niet bedoelt on veranderde invoering van het ontwerp d® bevredigingscommissie. Hij was voor onmid dellijke verbetering van de onderwijzerssala rissen. De heer Smeeak achtte e® zev®de, liefst achtste verplicht leerjaar noodig. De heer Rutgers bestreed het standpunt der bevredigingscommissie, volg®s hetwelk de gebouw® van bijzondere schol® rijksei gendom zouden moeten zijn, in bruikleen bij de bijzondere schoolbestur®. De heer DeZeeuw drong aan op v®be- tering van het onderwijs voor schipperskin* der®. De heer De Jonge behandelde de geval len van dwang, geoefend op leerlingen van bijzond®e scholen, wier ouders in betrek king staan tot socialistische instelling®. De M in i st er van O n de r wij s deel de mede. dat het onderwijs aan de vluchte- lingm-ruim 614 ton heeft gekost. Van e® Belgisch aanbod tot zelf betal® of restitutie is niet» gebleken. Aan de .subsidies voor de snortvereenigingen zal de voorwaarde wor den verbonden, dat Zondags niet vóór één uur zal mog® word® gespeeld. Het rapport der bevredigingscommissie moet vo!g®s spr. de leiddraad zijn bij de herzi®ing der onderwijswet. Vermindering van de waarborgen voor goed onderwijs was van spr. niet te verwacht®. De géheele on- derwijswetgeving is verouderd, alzoó acht de minister een uitgebreide taak te hebben. Hij rek®de bij de uitvoering op de medewerking van alle partijen. Afschaffing der landbouw- verlovm wordt overwogen. De minist® is voorstander van het zevende leerjaar, zoo noodig met leerplicht. Er w®d vervolg®s gereplice®d door de he®en Bult®, Duymaer van Twist en van Wijnberg®. De algemeene beschouwing® werd® hi®- na geslot®. Te 5 uur 10 werd® de b®aadslagingen verdaagd tot hed® 1 uur. vriendelijk en vroeg® of ik daar niet blijven wilde. To® zei ik „ja'.'. Ik dacht aan de vele visites en aan de mooie dingen, die m® daar kan le®®, muziek mak®, borduren enz. Ik dacht aan het slot Fredensborg met zijn he®- lijk park, waar witte standbeeld® tusschen gro®e en de rozen staan aan de bosschen met de groote, trotsche braken. Dat zijn nog e®s boom®, Solveig 1 Als men daarond® staat, drakt men dat ze zich tot in den blau wen hemel verheffen. De m®schen loop® er lachende en zingende door m als em jong® e® meisje elkaar gaarne mogen lijd®, dan gaan zii het bosch in, strekken zich op het mós uit, waar. niemand hen ziet kussen elkaar. Aan dat alles dacht ik dacht ook, als ik zoo handig zou word® als daar alle meisjes zijn, dan zou er wel e® graaf komen om met Aslaug te trouw®. Daarom zei ik „ja." v^,En kwam e® graaf?" vroeg Solveig. „Zoo gauw al, dacht je, dom kind? Dat duurt toch altijd e® poosje. De dames kusten mij en tante zei, dat zii er dadelijk e®' brief over naar huis wilde senrijv®. Ik was zoo op gewond® kon dien nacht niet slapen. Maar 's nachts toen bekroop het mij. Ik dacht aan IJsland, aan de b®g® met de witte sneeuwtoppen', aan het fjord en aan het Od- durdal. Ik dacht 'aan mijn vader, aan jullie all® en de mraschen in het dat. ik dacht aan onze afgesloten weide, aan de beek, die er zoo THEE. De regeering heeft besloten thee aanvofcr direct van Indië uit te bevorderen in verband met hei feit, dat de prijz® in de koloniëd aanzienlijk lager zijn dan ter Londensche markt. Dit beteekent, dat voorloopig thee- aanvoer uit Engeland practisch niet zal kun nen geschieden. V KOLEN UIT BELOIë. De hoeveelheid kolen, die door België iet beschikking van Nederland gesteld zullen kunnen word®, bedraagt 200.000 ton. Als contra-prestatie wordt, gelijk bekend, vee-ex port verzocht E® beslissing is nog niet ge- vallen. De aanvoer zou kuan® plaats hebben vóór 1 April DE NIEUWE BELASTINGVOOR STELLEN. Overeenkomstig e® toezegging, bij de al gemeene beschouwing® over de staatsbe grooting afgelegd, heeft de Minist® van Fi nanciën e® wetsontwerp ingediend over v®- laging van de Verdedigingsbelastingen van de opcent® ten bate van het leenings- fonds als gedeeltelijke compensatie voor de voorgestelde verhooging der inkomstenbelas- tim Voorgesteld wordt, de leeningsopcenten op de rijksinkomstrabelasting van 40 tot 25 pet. terug te brrag® op'de vermograsbe- lastiag van 40 tot 20 pet. Het tarief van de verdedigingsbelasting Ia zal worden terug gebracht van 100 tot 30 pet., d. w. z. dat ue- durende de vier eerstvolgende belasting jar®, geduimde welken termijn deze wpaging zal geld®, naast de gewone vermogensbelas ting niet nog eens 100 pet, maar slechts 30 pet. di® belasting extra zal word®: ge heven. Het tarief van de v®dedigingsbelasting Ib (de extra vermograsbelasting. die volgens e® hoog® tarief gehev® wordt), zal tot on geveer de helft worden teruggebracht. Voorts wordt e® wijziging voorgesteld var het tarief van de verdedigingsbelasting II, d. w. z. van de extra inkomstenbelasting. Het nieuwe tarief is zoodanig ontworoen, dat vrij wel over de geheele linie de belasting met de helft zal word® verminderd DE NEDERLANDSCHE AMBULANCE TE PARIJS. Zondag, zoo verneemt het „Hbl." uit Pa rijs, verzamelde de Nederlandsche kolonie zich voor 't laatst in de Ned®landsohe ambu lance in dm Pré Catelan om afsdheid te ne men van 't pérsoneel, welks taak op 15 dez® eindigt. Een namidagthee w®d aangebod®, waaraan behalve talrijke Ned®landers uit Parijs ook vertegenwoordigers deelnam® van het ministerie van oorlog van d® ge- zondheidsdi®st. De chef-graeeshe®, dr. Van Ti®hov®, deelde in' een toespraak mede, dat het hos pitaal, dat 3 jaar lang heeft gefunctio neerd, 1655 gewond® heeft verzorgd'. Hij dankte all®, die hebben meegewerkt, de leden van de Nederlandsche kolonie, voor alles wat zij voor de gewonden ded®, alsook de aan wezige warme vri®d® van ons land, Giron Rodieblave, Goudolphe, eindigde aldus: De dankbaarheid voor ons werk in Frankrijk zal een eeuwige h®inn®ing blijven voor alle Ieders van onze missie. Uit naam van den Nederlandschen gezant De Sturas dankte de Nederlandsche militair attaché De Quay het personeel voor zijn prachtig wrak in dimst d® mmschheid. De kreetLeve Frankrijk! bij' de Holland®s, en: Leve Holland! bij de Franschen besloot deze toespraak. Het is mogelijk, dat men, zoo de commissie voor de ambulance in Ned®la,nd het plan goedkeurt en steunt, zal trachten de installa tie nog van nut te dóen zijn voor Frankrijk, door ze naar de eene of andere plaats in de bevrijde strek® over te br®gen, waar. het nog ontbreekt aan geneeskundige hulp voor de burgerlijke bevolking. In dit geval zou het Ned®landsche personeel nog emig® tijd blij ven om alles voor te bereiden ra zou het ge leidelijk door Fransch personeel word® ver vang®, terwijl de installatie voorgoed zou blijy® bestaan als e® Nedwlandsche stich- tifli- vroolijk langs huppelt, aan onze schap® koei® op de weide aan Gullfaxi. Ja toen schoten mij de verhalende binn®, die Alvör van de zon van de maan had v®- tdd. De zon was Eva de maan Adam. Waar is een zon, die 's nachts schijnt? En waar zijn oen maan en sterr®, die zoo op het sneeuwveld schitteren als hier bij ons? weet je nog, Solveig, hoe wij eens met Kerstmis met alle Oddurlui naar de kerk zijn gereden?" „Zeker, Weet ik dat", riep Solveig, „de weg was heel glad. Het paard van Orm struikelde en hij viel er ond®. Allé" andere knechten lachten, want zij gunden het hem,/omdat hij altijd zoo op zijn rijkunst pochte." „Daaraan dacht ik toen niet", zei Aslaug. „ik had mijn oogen gesloten zag hoe het dal schitt®de, hoe de bergkruinen vlamden ea het Noorderlicht met blauwe roode vin gers ov® d® hemel greepEn to® had ik alle muziek de bossch® en heel Drae marken vergeten. Ik schreide mijn kussen nat en dacht: was je maar we® in IJsland!" „En to® ging je op het schip vo® te rug. Dat was dom, ik zou het niet gedaan hebben. Ik zou op d® graal hd>b® gewacht en met hem het bosch ingegaan^zijn. Af toe liet Aslaug Solveig ook alleen de schapen naar de weide drijv®. Het was de tijd, dat de lammeren gespemd werd®. Zij hielp dan slechts bij het melken der schap® binn® de omheining en bij het b®eid® der GEBREK AAN SCHEEPSRUIMTE. Er is op dit oog®blik groot gebrek aan schep® voor het vervoer van turf, voorname lijk uit de vraen te Emmra-Compascuum te Klazinave®. Er kunn® wel duizrad sche- pen me® bevracht word®, daar in Fries land, Gelderland Holland groot gebrek ii aan turf. Bovendi® moet uit de v®® de turf v®- scheept word®, om plaats te mak® voor de nirawe turf, te meer nog, daar de tuxfproduc- tie uitgebreid zal worden. SLACHTPAARDEN. De regeering is teruggekomen op haar voor nemen, om de ov®neming van slachtpaarden door het R. V. K. op 14 dez® te do® eindi- g®. Het staat nu echt® vrijwel vast, dat deze overneming op 1 Februari a.s. zal ophouden. GEMEENTERAAD CONTRA GEDEPUTEERDE STATEN. De Raad d® geme®te Ooststellingw®!, waarvan de meerderheid uit S. D. A. P.-cts bestaat, besloot op de begrooting 1919 dra post „Hoofdelijk® Omslag" te verlag® met J 25.000 en d® post „Rijkssubsidie voor de kost® van het lager onderwijs" met erazelf de bedrag te verhoog®. Verhooging van d® hoofdelijk® omslag achtte de Raad niet mogelijk; de gemeente belasting zou dan gaan Boven de draagkracht d® gemeentenar®, waarvan de hoogst aan- geslagra® dan 12 pet. van hun inkom® in de geineratekas zouden moet® offeren. Gedep. Stat® onthield® hun goedkraring aan dit besluit vroeg® den gepierateraao het ongedaan te mak®, door de posten res pectievelijk met 25.000 te vermeerd®® en te verminderen. De gemeenteraad heeft thans beslot® daaraan niet te voldo®. Hij wil de gemeente belasting niet hooger opvoeren. DE HEFFINGEN VAN DE N. U. M. De Raad van Vereraigingra, belangheb bend bij den Nederlandschen Import Ex port, gevestigd te 's-Gravenhage, heeft aan de led® van de Tweede Kam® der Staten-Grae- raai een adres gezonden, waarin verschillra- de grieven worden opgesomd teg® de hel- fingm van de N. U. M., die e® zeer ernstige belemmering voor het handelsverkeer vor men. De Raad verzoekt het daarhe® te leid® dat deze heffingen geheel word® afgeschaft. TELEGRAM AAN Z. H. DEN PAUS. De v®e®iging d® Katholieke Vlaamsche Student® te Utrecht zond volgrad telegram aan Z. H. d® Paus: Vaticaan, Rome. Heilige Vad®, Vlaand®®, ons vaderland, is in nood'. Zijn Geloof evragoed als zijne nationaliteit loop® gevaar. Priesters ra and®e intellectuele ka tholieken worden in de gevangrais geworpen, als martelaars hunn® Vlaamsche overtui-, ging. Wij smeken U, Heilige Vad®, v®leen uwe.tusschrakomst. Heb medelijdra met Uw arme Vlaamsche Volk. Van Uwe Heiligheid, de meest veildeefde zonen, De Katholieke Vlaamsche Student®' te Utrecht. MR VAN GROENENDAEL. Bij de Twede Kamer is ingekom® eene missive vani den minist® van justitie, houdra- de kennisgeving in verband' met de mede- deeling van dra minister van binnenlandsche zaken in de vergadering d® Kam® van 12 December jjl dat het onderzoek tegen het lidi der Kamer dra hé® mr. v. Gfoenradael wordt voortgezet dat het voorloopig onderzoek beëindigd) is, omdat het gerae aanwijzing heeft opgeleverd, dat de heer v. Groenendael zich aan een strafbaar feit zou hebb® schul- iïg gemaakt. DE MELKCRISIS TE AMSTERDAM. In een gistramiddag gehouden vergadering van veehouders kwam de voorzitter teg® op, dat berichten verspreid worden die on juist zijn. Zoo ontkende hij dat 8000 liter melk in dra Amstel zouden yradwrara zijn. Het woord was vervolgens aan d® heer Meckel, die era onderhoud met wethoudev Wi- boter. Bij goed weer zat zij met haar naai werk op de bank voor de hut. Dat was haai lievelingsplekje. Van daar uit zag men v® in het ronfl. Het fjord glansde blauwachtig in de zon, visschersbooten zeilden uit liepen binnen. Aan den horizon verhief de Snaefell- sjökul zijn wit hoofd; beneden breidde zich het groene Oddurdal uit, met zijn hoeven, die zoo klein leken als vingerhoeden. Aan d® anderen kant zag men een stuk van het Lachsdal; het ruischm d® Lachsbeek was daar bov® op de bergweide te hoor®. Vlak bened® de kloof werd het dal breeder; de beek vormde daar e® waterval.'s Morgras als de zon sche®, stond een regraboog bo- v® de fonkelende druppels. Naar het oost® toe, strektra zich bijna onafzirabaar de hoo ger gelegen weid® uit. Steen®, gruis, gril lig gevormde lavablokk® teekend® zwarte vlekken in het vale gro®. Zij lag® daar als e® spelplaats van uitgestorv® rrazrage- slacht®. In verstrooide groep® trok het niet melkgevrade vee over de scnrale weid®, als bruinachtig bedelvolk door een verarmd land. Dé dorre streek werd door e® krans donkere rots® ingesloten boven h® uit aan den horizon troond® in witte mantels de IJslandsdie gletschrakoring® als op hooge zetels in het rijk van d® dood. Vtett ALKMAARSCIE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1