Uit do IVrs. lVoviiHÏnal Nieuws. Tel parammen van hetlen Stadsnieuws. ftffllCATTS, De COMMISSAKIS» VAN POLITIE d»r fi-oi.euvK aLKMAAk breugi ter tauua van Mi risb «p«a bumle ia ja- vtu. suu-yvea van sm aavolg«Ktea LIG q Hu itóiaal Bestuur van Noord Holland Ai vu a»<teenug nu. 8U/175J3 Onderwerp: BELGISCHE vluchtelingen. Haarlem, 3 Januari 1919. Volgen» mededeeling van üen Minister van BiiHieiiiandische Zaken doen retus Uians ver- iuitiUtne Belgische vlucnttiingeu pogingen naar hun vaderland te vertrekken. Zoo komt het voor, dat vluchtelingen zich bij ue Belgische Consuls aanmelden, teneinde naar B^gie te worden voortgeholpen. L>e Consuls kunnen aan hun verlangen niet voldoen en de menschen hebben nan geen onuerkomen. Namens den Minister beb ik de eer op het vorenstaande Uwe aandacht te vestigen, met verzoek de vluchtelingen er op te wijzen, dat zij oehooren af te wachten, dat 2ij voor ver trek worden aangewezen. De Commissaris der Koningin in dte prov. Noord Holland, get. A. ROëLL. baut heeft gehad, in het bijzijn van den beer buc*ma<ai, van het departement van Land bouw. ce heer Bückmann deelde mee, dat de miu.sttr zich zou houden aan de centralisatie, oat uet vee gevorderd zou worden en dat de munster van Justitie daar een rechtsgrond voor gevonden zou hebben. Lr is op geantwoord dat indien de boeren aoeugeowougen worden aan de centralisatie mee ie werken, er verbi tering zou ontstaan en het een rommel zou worden met de melk als no«jt te voren. "ïmhet onderhoud' dat de heer Brinkman met dtii mimsier heett gehad, heeft deze verklaard dai het best mogelijk is dat beiden (burge meester Colijn en de minister) gelijk hebben. Van huis uil, verklaarde de minister, heeft hij er aooit mee gedweept en hij dweept er nog niei mee. Maar hij moet er noodgedwongen toe overgaan, ter wille van een gotde rant soeneering. Met die centraliseering zal opge houden worden als er voldoende melk ie. De heer Brinkman had ook een schrijven omvangen van den heer Colijn, waarin deze bericht, dat hij zijn mededeelingen noch in trekt, noch rectificeert. De heer Brinkman meende, dat er gebukt zal moeten worden voot 't gezag, vooral nu er concessies zijn gedaan. Ook de voorziter ried aan zich te onderwer pen aan het gezag. Air. Monnik raadde aan tot voorzichtig heid, want de minister 'kan dwingen. Gaat in cp ue voorstellen van den minister en vraag desnoods de beslagneming in te trekken. De heer Bergkamp ze de namens den heer Colijn dat het 't beste zou zijn de melk te gaau leveren aan de oude klanten. Ook deze spreker wai uiei tegen een centralisatie, maar op octere gronden. De heer Brinkman zei, dat dit noch de weihouüers, noch ae minister willen. (Stem men; Dan doen wij het ook niet). We mogen nu .en andere regeling maken. Er mag opge geven women waar men Itveren wil. De heer Bückman zette uiteen, dat centra lisatie uüodig is. Lij zal geen uur langer du- reu dan noodzakelijk is, maar spr. ried aan te beginnen met een proef te nemen. Nadat nog eenige spreker# het woord' had den gtvoeru, zei de heer Beykamp: Amster dam moet melk hebben en wij zullen leveren, «tergen aaa den dag aan onze oude klanten e.i imndemag gaan we naar den minister. Lat is het advies van den heer Colijn, en dat zui.en we opvolgen. EEN BELANGRIJKE ERFLATINO. Mr. W. Bakker, een oud-Groninger, dez^r dagen te Amsterdam overleden, heett de faerv. gemeente te Groningen tot zijn universede erfgenaam benoemd, met dien verstande dat san enkele familieleden legaien moeten wor den uitgekeerd, terwijl het museum van oud heden te*Groningen zijn kostbare verzameling van ongeveer honderd schilderijen, zijn ver zameling porselein en zijn kunsthistorische bibliotheek erft. Aan de gemeente Groningen is een kostbare antieke pendule met zijstukken, aan de universiteitsbibliotheek een verzame ling wetenschappelijke werken gelegateerd. DE AANGEHOUDEN BOLSJEWIEK. De te Oldenzaal aangehouden bolsjewiek bevindt zich nog steeds in hechtenis. 1 rij had papieren bij zich, o.a. van een Joodsche arbei- dei'svereeniging te Rotterdam. Ook werden twoe passen voor andere personen op hem be vonden, welke wellicht nog zullen volgen, het zij over Oldenzaal of een andere grensplaats. Verder werden in zijn bezit gevonden ver| schillende papieren, welke hoogstwaarschijn lijk verscheidene arrestaties zullen ten gevolge henben in ouj land, België, Engeland en Frankrijk. MILITAIRE KAS BESTOLEN. Zaterdagnacht hebben inbrekers zich toe- Ïang verscnait tot de school aan de Korteka- e te Rotterdam, waarin gevestigd is het bu reau van het 23e feg. infanterie. Door.het verbreken van 2 hangsloten hebben de die ven uit een kist, staande op het kantoor, een geldkistje, inhoudende ongeveer 15000, bemachtigd. Bovendien hebben zij getracht den keukenwagen te forceeren, wat echter uiet gelukt is. De daders schijnen goed met de inrichting op de hoogte te zijn geweest, daar juist dien nacht het gebouw vrijwel onbe waakt was. DE PALEIS-RAADHUISKWESTIE. Gistermorgen hebben B. en W. van Am sterdam en leden der commissie van bijstand voor Publieke Werken een bezoek gebracht aan het paleis op den Dam, om na te gaan in hoeverre dit aan de eischen, aan een modern raadhuis te stellen, kan voldoen. De algemeene indruk, door het bezoek ge wekt, was, dat voor het daarin vestigen van alle of nagenoeg alle diensten der gemeente ruimte en indeeling ongeschikt zijn. het tegendeel werd ook niet verwacht. Men meende in stadhuiskringen, dat het wellicht mogelijk zou zijn, den zetel van het gemeen tebestuur in het gebouw te vestigen, waartoe slechts een gedeelte van het paleis in beslag behoefde te worden genomen. Thans, na het bezoek wordt ook aan die op lessing als concessie aan de traditie, ge twijfeld. .Er kan nog lang es breed over wor den geepreben, maar het xal sear d» opfnïs ie raadskringen toch moeten komen tot den bouw van een nieuw raadhuis, zij het dan bek op het oude Prinsenhof. "ONVEILIGHEID TEN PLATTELANDS. De-veiligheid te Nieuwe Pekela en omstre ken (Gr.) laat hoe langer hoe meef ie wen- schen. Inbraak en vernieling komen bijna da gelijks voor. De politie schijnt machteloos; zoo goed als nooit wordt een misdadiger ge snapt. Ten gevolge hiervan worden die steals burtaler. Zoo zijn de glasruiten, waarvoor ter bescherming nog wel luiken aan de bui tenzijde waren aangebracht, bij den rijksveld wachter te Alteveer herhaaldelijk ingeslagen. Op de echtgenoote van dezen rustbewaarder werd met een geweer geschoten toen zij bij een dezer aanvallen de deur opende. Deze Wfeek heeft eei bewoner der streek huis en hof in den steek gelaten. Drie keeren in één week is hem alles Icort en klein gesla gen. Te voren was hem reeds een schuurtje en hooimijt opgebrand. Bij den laatsten aan val, die eindigde met de vlucht van den be woner. knalden van weerszijden de buks- schoten, Alteveer, die vóór kort geen enkelen rust bewaarder telde,'heeft thans drie veldwach ters. Ook de brigade maréchaussee te Nieuwe Pekela is van vier op zes gebracht, terwijl het politiekorps met twee agenten zal worden uitgebreid Dat dit geen overbodige weelde is. kan blijken uit het feit, dat na de brutale wegvoering der brandkast, reeds weder is ingebroken in een fabriek, een manufacturen winkel en een boerderij. Al deze gewelddaden hebbefPzich binnen zeer korten tijd afgespeeld in een dorp van nog geen 8000 zielen. DE MOORD TE TILBURO. Voor het gerechtshof te "s-Herhogenbosch. heeft terecht gestaan de 23-jarige Jan Jansen, werkzaam op een scheepsbouwweri te Am sterdam, door de Bredasche rechtbank we gens moord op J. C. Wassile, uit Amsterdam, op 18 Augustus 1918, veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Beklaagde bekende, dat hij, toen Wassile onder dienst was, betrekkingen onderhield met diens vrouw en in overleg met deze be sloten had W. van het leven te berooven. Met een flesch geest van zout is beklaagde naar Tilburg gegaan om Wassile te vergiftigen, doch toen zij zag, dat W. een scheermes bij zich had, heeft hij hem dit in een heg langs het spoor afgenomen en hem daarmede een snede in den hals toegebracht, ten gevolge waarvan Wassile is doodgebloed. Beklaagde is in Amsterdam gearresteerd. De advocaat-generaal vroeg vernietiging van het Bredasche vonnis en veroordeeling van beklaagde tot dezelfde straf. EEN HULDE IN HET VLUCHTOORD NUNSPEET. Uit dit vluchtoord schrijft men: Na een dag van dankbetuiging aan de Ne- derlandsche overheden hebben de vluchtoord- bewoners een dag gewijd aan hun afgestorve ne landgefiooten. Zaterdag 1.1 om 9 uur werd in de kerk een plechtige lijkdienst gehouden, waarbij pater Stanislaus een treffende rede uitsprak. Te elf uur waren overheden en be volking verzameld op het kerkhof. Onmid dellijk werd de doek verwijderd van het mo nument, dat daar door de zorgen van den re- geeringscommissarisMs opgericht. Het is uit gevoerd door de leerlingen der ambachts school van het vluchtoord Met een toespraak droeg de heer J. L. Simon het monument op als laatste hulde aan de herinnering der overleden Belgen en bood het den burgemees ter, baron C. W. J. Mackay,- aan. Deze laatste aanvaardde het monument, dat, roosls Jiït opschrift luidt, eeuwig zal getuigen van de gulle gastvrijheid der Nederlandsche Regee ring, en de speciale internationale bekend heid door het kleine Nunspeet in den we reldoorlog verworven. Een bloemenkrans werd er namén3 de Ne derlandsche overheden en beambten neerge legd. Ten slotte sprak de heer E. P. Andreas den innigen dank der Belgen uit aan de Neder landsche autoriteiten. Hij spoorde zijn land- genooten aan, bij hun spoedigen terugkeer naar het vaderland een vrome herinnering te bewaren aan'hun dooden, en aan de vrij- heidwaarborgende gastvrijheid, hier onder vonden. Zeer getroffen verlieten de familieleden dér afgestorvenen dit dierbaar plekje grond, waar zij ruim 600 landgenooten zullen achterlaten. POGING TOT VERGIFTIGING. In de Nieuwemeer is vermoedelijk weer een poging tot vergiftiging gepleegd. Zekere De H. kwam j.l Zaterdag tot de ontdekking, dat het brood, hem door zijn vrouw naar het werk medegegeven, een bijzonder raar smaak je had Bij nader onderzoek bleek hem. dat in zijn boterhammen eenige luciferskoppen wa ren verwerkt. Een paar boterhammen /fjn door de ge- meente-politie in beslag genomfti Zondag is de vrouw van De H. door de politie in ver hoor genomen. Deze ontkent echter alle schuld. Het onderzoek duurt voort. VERDUISTERING VAN MATERIAAL Aan de gemeentelijke electriciteitswcrken te Zaandam is men tot de ontdekking gekomen van verduistering van een belangrijke partij materiaal, in hooldzaak koper. Vermist wor den een partij ïtaafkoper ter waarde van 10 000 h 13.000 en een kleinere hoeveel» heid koper ter waarde van ongeveer 900. De eerste partij was geborgen op de twee de verdieping van het. hoogspanfffngstatioa. VERDACHT GEVAL. Nabij Schoondijke, onder de gemeente Groede, werd op 2 Januari in een waterputje verdronken gevondgn zekere J. B., uit Groe de. Daar men bij het lijk de portemonnaie niet vond, kreeg men vermoeden, dat een moord is gepleegd. Reeds is de justitie over geweest om net lijk te schouwen. BELOONINO. De luitenant De Vos, te Leedwarden, en de vaandrig Nijk, te Heerenveen hebben van de Friesche Bank een gratificatie van 1000, ontvangen, wegens aanhouding van haar voortvluchtigen kantoorbediende IJ. Sch., op 12 dezer te Rotterdam. BRITSCHE ERKENTELIJKHEID. Als blijk up waardeering is in opdracht van de Britscne regeering door den heer Reijgersberg, Britsche vice-consul te IJmui- den ra tegenwoordigheid van ma aantal of- fücwriB vm ét a» é*m liggende TSnftWhe' marineschepen, san de bemanning v«a den seilbeuger „Oranje Nassau" uit Mdddhar-, nis een bedrag van 550 ter verdeeliRg on der hen met sene toepasselijke toesprank over handigd, voor de redding vam ea óe bewezen diensten aan de vijf inzittenden van een oo 2 Augustus van het vorig jaar op de Noord zee verongelukt Britsch vliegtuig. DIEFSTAL MEf GEWELDPLEGING. Gistermorgen onvstieeks 11 uur heeft ter huize van den Russischen ke'. nel Cb. Avut in de Beeklaan 419 te s-Gravenhagt eer, bru tale diefstal plaats gehad. Het 9-jarige dochtertje Werna was met den 23-jarigen huis'knecl# alleen thuis. Kort na het vertrek van mevrouw vroegen twee als heer gekleede personen den kolonel te spreken Op de mededeeling. dat deze naar Rotterdam was, vroegen zij naar mevrouw. Nauwelijks had de knecht gezegd. Wat die ook afwezig was, of hij wejrd aangegrepen en. tegen der. grond gesmeten en niet een geel koord gebon den. De kerels spraken tegen, den knecht gebro ken Hollandsch, maar onderling vloeiend Fransch. Een der mannen haalde ven revolvei uit zijn zak, waarmede hij den knecht dreig de, indien deze schreeuwde. De andere liet in- tusschen een tweetal andere heeren binnen komen. De knecht werd nu door het viertal achter naar de.eetkamer gebracht, waar hem vingerdoekjes in den mond gestopt w< rden, terwijl een tafellaken over zijn hoofd gebon den werd en. een servet om zijn been en. Daar op deden zij ten inspectie door het huis De kleine Werna, door het lawaai angstig geworden kiyarn huilende naar benden Op de trap ontmoette zij echter een haar onbekenden man. Deze greep haar'aan en wilde haar binden, maar het kind verzetie zich met alle macht. Toen trachte hij het met bonbons tot bedaren te krijgen, maar ook dit mislukte. Hij zeide toen tegen het kind haar geen kwaad te zullen doen, mits zij vertelde waar het geld verborgen was. In haar naïviteit vroeg zij hem toen alleen haar spaarpot te némen, maar niet het geld van haar mama. Een tweede man was er intusschen bij ge komen en ook het meisje werd nu met een koord gebonden. Men stopte haar vingerdoek jes in den mond en legde haar op een divan De kerels hadden' infusschen den buit reeds gevonden. In een aangrenzende kamer werd een muurkast opengebroken. De boeven von den 200 Engelsche ponden sterling aan pa pier, 500 roebels aan Russische bankbiljetten 2 goudstukken (Engelsch H pond) en een 20 markstuk. Verder bevonden zich nog in het ka tje 2 bankbiljetten' van 100 en een bankbiljet van 60, twee van 40 en een aantal zilverbons. Alles is door de bandieten ihedegenomen. Toen mevrouw omstreeks half twaalf thuis kwam en belde, werd niet opengedaan. Na eenig wachten sloeg z'ij het ruitje van de voor deur in en opende deze aan den binnenkant. Nadat zij de knecht en haar dochtertje be vrijd had, werd de politie gewaarschuwd. Deze vermoedt dat zij hier te doen heeft met eenige Belgen, die echter van het inwendige van het huis goed op de hoogte moeten zijn geweest. De dienstbode aan den overkant zag om streeks 11 uur een tweetal persenen op dt stoep va® het bewuste perceel op en neer loe pen. Kort daarop werden zij van tiet perceel uit naar binnen geroepen, terwijl na tien mi nuten een. viertal personen het nuis verliet^ Een hunner vertoonde aan een ander een v pakje, zeer waarschijnlijk was dit het wit lede ren zakje. KORTE BERICHTEN. Een der raadsleden van Bergh (Geld.) heeft een voorstel ingediend om het hoofd der openbare school te Zeddam weger,a hoogen leeftijd (de man is 81 jaar) eervol uit zijn be trekking te ontslaan. Dit schoolhoofd mag nu ook wel rusten. Het passagiersschip „Frisia", van den Kon. Lloyd, zal 1 Febr. van Amsterdam naar Zuid-Amerika vertrekken. Het Nationaal Congres teg*u het Nieirw-Malthusianisme en ter bespreking van het bevolkings-vraagstuk, zal op 23 an 24 April niet te Utrecht, gelijk aanvankelijk werd vastgesteld, maar te Arnhem, in „Mu sis Sacrum" gehouden worden. De eerste lading petroleum, bestaande uit 4986 toil, is met de Nederland sche tankboot „Rotterdam" van Nieuw-York te Rotterdam, aangevoerd De stoomschepen American en Mina Brea zijn onderweg elk met 4000 ton, terwijl de New-York op weg k nu 8000 ton te laden. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal het stoomschip „Rotterdam" den 22steil dezer van Rotterdam, via Southampton en Brest, naar New-York vertrekken. -t- Naar verluidt, zullen binnenkort 2000 miltaire hulpkommiezen aangesteld worden ter bestrijding der in den laatste» tijd weer toenemende smokkelarij. Bepalingen zijn vastgesteld voor de toe lating van vreemdelingen in mi laml Een stuk heidegrond te Twckkela, groot 11 H A 79 A. bracht" bij pubileken verkoop 20 723 op. Een heele bende rijwietdlevan, em com plot van een 40 man, die den laatsten tijd Bussum onveilig maakten, en te Amsterdam in een berucht café hun plannen beraamden, is aldaar gearresteerd. Drie jongelieden van 19 jaar zijn te Rotterdam aangehouden wegens de inbraak in het perceel van De Gruyter en Co. te Scho ten, waar een brandkast met 400 gestolen werd. De gearresteerden hebben bekend. De Rotterdamsche notaris W J. Droog- leever Fortuyn, die reeds 30 jaar lid van den gemeenteraad aldaar is, heeft onder groole belangstelling zijn 80stea verjaardag ge vierd. Gekozen tot lid van Ged. Staten van Friesland (vacature Jansonius) de heer P. Hiemstra (S. D. A. P.). y- Harer Maiesteits „De Zeven Provin ciën," onder bevel van kapitein ter zee Van der Wal, heeft op de thuisreis naar Neder land Honolulu verlaten De voorbereidende besorekingen betr<€- fende een nieuwe economische overeenkomst met Duitschland zijn begonnen. Het rapport van de commissie van on derzoek naar net spoorwegongeluk bij Weesn, kan in den loop der volgende maand ver wacht worden. Het Nederlandsche s.s „Sirrah" is 11 dezgr van Baltimore naar Rotterdam vsr- teeWw «sat WA* ri<m Wss. Hei aioemtdtir wZ«utas£tcv' Se te terdam feinaengwsweoi met tea "teeing car bid. Te Bladel (N,-8r.) wilde ten enderoi- ficier de behandeling van een handgranaat demonstreeren. Hoewel bet woord „gedemon teerd" er op stond, ontplofte és granaat eensklaps. Eenige personen werden gekwefZ. De sergeant verkeert in levensgevaar. Door kolennood wordt met ingang van 19 dezer de Zondagsdienst op de lijnen der Ned. Tramweg-Mpij. ia het noorden des lands gestaakt, De gemeenteraad van Zwolle heeft zonder hoofdelijke stemming tot afschaffing van de kermis besloten. Op het distributiebureau ie Zutfcn zijn 4500 broodkaarten gestolen. De heer en mevipuw Drucker te Mon- reux hebben al hun schilderijen ea kunst voorwerpen voor 's Rijks Museum te Amster dam in bruikleen gegeven. De minister van financiën heeft, krach tens machtiging van de Koningin, ingetrok ken hef door de vorige regeering ingediende ontwerp töt heffing eener belasting op de goederen in de tloode hand. 1 iet Volk schrijft Wij denken, dat het velen gaat als ons: dat het lezen van verhalen uit den oorlog, waarbij een veel grooter aantal slachtoffers viel, hen minder pijn heeft gedaan dan het verhaal van den burgeroorlog ie Berlijn. Hiel werd van de troepen gevergd wat in den heel en oorlog niet gevergd was: het richtén van hun moordwerktuigen niet alleen tegen de mannen, maar ook tegen de vrouwen van het eigen volk. Wreeder taak is niet denkbaar. Zullen de Tribunisten nu nog langer ver kondigen: liever burgeroorlog dan oorlog! Zeker zullen zij. Want het zou te veel ver wacht zijn, als men meende dat deze van fa natisme redeioos geworden lieden zouden leeren van de feiten. Evenals Liebknecht zich door niets en niemand liet verhinderen om op zijn doel: de overheersching van het volk door een kleine minderheid af te gaan, even min laat Wijnkoop zich verhinderen. Wij be hoeven ons niet ae geringste illusie te ma ken; tegen een bewind van Troelstra, Wi- baut. Vliegen, zouden de Hollandsche anar chistén piecies dezelfde gewetenlooze taktiek iotK.il gtvo.gü 'a s Liebknecht tegen de re geering Ebert-Scheidemann. Want het is het anarchisme, dat te Berlijn den broedermoord heeft veroorzaakt, al toou het zich met de mooiste namen.. Het is de ont aarding van de arbeidersbeweging-. Het is de verloochening van alle solidariteit, van alle goede trouw van arbeiders onder elkaar, het is het schrikbewind van een minderheid, die door haar taktiek zelf zich het volbrengen van haar maatschappelijke taak onmogelijk maakt. De sociaal-democratie is de organisa tie, berustend op zelf-bestuur van alle deelen der maatschappij, en samenwerking. Een overwinning van Spartakus had slechts de ti rannie van een groep, gehandhaafd door slaafsche onderwerping van geweid te voor schijn kunnen roepen Het spreekt vanzelf, dat door de nederlaag van Spartacus de Tribunisten van Nederland tot beter inzicht niet zullen komen. Zij zul len blijven hopen op de gelegenheid tot een goeden slag. Geld kunnen ook zij krijgen, en wapens zijn ook in Nederland nog aanwezig Welnir geld en wapens, en een door ellende geteisterde bevolking, dat is al wat zij noo- dig hebben. Maar voor ieder, die zijn veratand en zijn hart wil laten spreken, i» het nu het oogen- blik om zich af te vragen, of hij ook in Ne- derlanri den burgeroorlog wil. UIT AKERSLOOT, De in deze gemeeiue gehouden vlaggetjes dag ten bate van hulpbehoevende kinderen in den vreemde, heeft in totaal opgebracht 32 89. De voorzitter der landhouwommiasie alhier, de btp-gemeester, het ft ala zoodanig bedankt. De heeren. J, Bruijn es J H Rus zijn (waaischmlijlk de eerste als voorzitter) aan de landtouwcomtaissie toegevoegd. Het hgt in 't «ooraetnen met de verve ning van den Oosfwouderpolder ongeveer 500 personen te werk te stellest, in hoofdzaak hen die met deze werkzaamheden op de. hoogie zijn. Ingezeierm in den omtrek wonenden zu.len ook daar werk kuitmn vinden. Met het oog op den srheurpiicht zal aan arbeidskrach ten in den as. zomer geen overcompleet zijn. Door dfiri de commissie is ook de Kogelpol- dtr voorloopig voor dit doel «angtSfojtit. ten definitieve beslissing san Febr. as. geno men worden UIT ST. PANCRAS. Inplaats van wijlen den heef S Duif to .tot penningmeester van de Sluiscomnussie in de Daalmeer benoemd de heer C de Wit. DIT HEMSBROEK. Uit naam van de ingemenen onzer ge meente is burgemeester Willinge bij zijn ver- tedk naar Apéldaorn een eikenhouten salon- ameufliicriTent aangeboden als een bewijs van erkentelijkheid voor zijn bijna 40-jarige ambtsvervulling. UIT ^UIDSCHARWOUDE. In de gisteravond gehouden vergadering van de IJsclub „Ons Genoegen" bleek uit de bescheiden van den penningmeester, dat ont vangen was 242,15 H en uitgegeven 31,2314, batig saldo 210,92. De aftredende bestuursleden werden herko- zn. UIT SCHOORL. In den nacht van Zondag op Maandag s weer op twee plaatsen m onze gemeente in gebroken Ten eerste te Aagtdorp, in een wo ning van den heer van Reenen, waar o.a. een paar laarzen werden ontvreemd, terwijl b>i» schoenmaker Bijl ie Catrijp een poging tot braak mislukte, doordat de opmerkzaamheid der bewoners werd getrokken Reeds ten der de male to Bijl nu reeds door inbrekers be- GEKOZEN TOT PRESIDENT VAN DEN SENAAT. PARIJS, 15 Jan. Dubois is gekozen tot president van den Senaat Dfehansl pcmidsni rm ét Kanwr van Afgevaardig den, VLIEGTUIG GEZONKEN. DEN HAAG, 15 Jan Men deelt ons me de, dat gister bij een belening te Veere een watervliegtuig van de» maraaéuchtvaart- dienst een noodlanding moest doen in de Ooster-Schelde. Bij een poging tot berging van het vliegtuig is dit gezonken. De be manning is gered. AANGEHOUDEN. OLDENZAAL, 15 Jan. Gister werden door de stations-politie alhier 7 reiziger» aangehouden, die met een Duitschen trein waren aangekomen en beweerden Engel- schen te zijn en lang in Rusland te hebben gewoond. Zij hadden geen passen en zou den daarom heden weer over de grens worden gezet Daar voor de verdachten plaats in het Huis van Bewaring ontbrak, waren zij in een hotel ondergebracht. Men vergat echter militaire, bewaking uit te zet ten, met het gevolg dat hedenmorgen twee vogels gevlogen waren. ROSA LUXEMBURG EN LIEBKNECHT. OLDENZAAL, 15 Jan. Reizigers uit Ben'theim deelen mede, dat Rosaf Luxem burg en Liebknecht zich onder valschen naam te Bentheim bevinden. Ook inwoners van Oldenzaal kregen per brief van famili6 uit Bentheim bericht, dat beiden naar Ne derland wiüen vluchten, doch door ontbre kende passen worden opgehouden. CONTROLE OP DE REIZIGERS. AMSTERDAM, 15 Jan. Teneinde fraude meJL de spoorwegabonnementen te gen te gaan, zullen "bp ongeregelde tijden alle houders van abonnementskaarten ge controleerd en de kaarten nagezien wor den. HET SPOORWEGVERVOER NAAR BELGIë. AMSTERDAM, 15 Jan. Het vervoer [>er spoor van levensmiddelen in Neder- andsche wagons naar België via Roozen- daal, is weer toegestaan. DE VAART OP DE SCHELDE. ANTWERPEN, 15 Januari Engelsche marine-of kieren hebben de rivier en de haveninstellingen onderzocht. Zij deelen mede dat de Engelsche admiralitrit van verzorging der troepen, die zich aan den der Briische vlootbasis uit te breiden, ten einde de Engelsche militaire voedselvoor ziening te centraliseeren, in verband met de verzorging der troepen, die zich aan de Rijn bevinden. POLITIENIEUWS. Wederom werden alhier 2 militairen aan gehouden terzake berooving van winkels. Vermoedelijk heeft men een begin-complot in handen. De twee militairen zijn ter beschik king van den garnizoens-commandant ge steld. Te Amsterdam werd aangehouden en naar hier overgebracht een zekere J. O., verdacht van medeplichtigheid aan den alhier gepleeg de» diefstal van 200.000 sigaren. De aange houdene is naar het Huis van Bewaring over gebracht. GEGUND. De bouw Van 53 woningen en 2 winkelhui zen, op het terTein aan den Westerweg, ten behoeve van „Volkshuisvesting", is door Burgemeester en Wethouders toegewezen aan den heer C Broertjes te Hoorn, voor de som van 206250, ONS DAGELIJKSCH BROOD. Men bezorgae ons hedenmorgen een zakje beschimmelde gedroogde aardappelschijven, dat een mpnster was van een partij die hier ter stede afgeleverd is aan een' inrichiing waar het regeeringsgraan gemalen wordt Wij vernamen, dat deze partij bestemd to om in ons dagelijksch brood te worden ver werkt. „TROPENADEL". Dit bekende stuk van Htnri van Wermes- kerken, een zeer vroolijk spel, zal heden avond in de Harmonie worden vertoond door „Het Casino-Ensemble" uit Rotterdam, 't Stuk beleefde indertijd meer dan honderd achtereenvolgende opvoeringen in Amster dam bij de Tooneelvereensging. Jan Musch en Mevr. de Boer speelüen aaar süiitterend. Bij het ensemble van hedenavond zijn goede krachten, die ons van dit £uk een degelijke opvoering waarborgen. De süccesrol van Me vrouw de Boer wordt vervuld door Caroline van Dommelen. „HET HOLL.-BEG. TOONEEL" Op ae aigemeene vergadering, gehouden op vrijdag lü Ja'nuari, van „Het Vrije Too- ueel", onucr leiding van den neer H. Sjoers, werd mtx eenparige stemmen vastgesteld, dat het gezelschap voortaan zal worden genoemd „Het Holl.-Belg. Tooneelvoorheen „Het Vrije Tooneel", onder leiding van den heer H. Sjoers. in de maand Maart zal onder dien' naam worden gegeven de eerste opvoering van het bekerde tooneelspel „De Lijdens weg", van t eax Philippi. WIJZIGING DER VERORDENING OP HET HEFFEN VAN EEN HOOFDELIJ- KEN OMSLAG NAAR hET INKOMEN. (Vervolg B. en W, bliiven een a.irek van 50 per kind beter oordetien en motiveeren dit als volgt Wij hebben de eer Uwe vergadering hier omtrent het volgende mede (e deeien In- het voorstel wordt gegeven ten kinderaftrek, waarbij het bedrag, dat voor elk kind mag worten afgeirokken siijgt, naarmate het aan tal kinderen vermeerdert. Mr. Leisberg wijst in de memorie van toelichting op de overten- stemming mei de Rijksinkom»ienbelasting. Daar ecnter'is de aftrek geregeld in verhou ding tot het inkomen en wel degressief, maar wordt voor elk kind een even groot bedrag in mindering gebracht. De Gemeentewet kent echter alleen een aftrek geregeld in verband met de samenstelling van het gezin het in komen blijft hier buiten aanmerking. Terwijl onze tegenwoordige verordening voor ieder kind em aftrek toestaat van 25.—, wordt ia - - -M •s

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2