„Nieuw Leien met Orpheus." Meisje, S. VISSER, Kamrkt. JUFFROUW, Amstei dam>ciie li urs. Xoordkollandsch Landbouwcredïet. Openingskoersen Tan heden. Benzen afslag Tan BABMUTSNETTEN feet voorst»! voor fee* mete fetad tocgortMSi 25,— en voor elk volgend kind 10 meer, zoodai voor 10 kinderen wordt toegestaan 700.—, welk bedrag dan als maximum kin dera trek zal gelden. Na gehouden besprekingen, bleek, dat feet voorstel geen meerderheid in ons college kon verwerven. Wel was diit het geval met een an der voorstel dat ter tafel werd' gebracht en wel om den besfaanden aftrek van 25. te brengen op 50.Om te doen zien welke bedragen door deze twee wijzen van verhoo- ging van den aftrek aan belastbaar Inkomen verloren gaan, meenen wij goed te doen de betrekkelijke sommen tegenover elkander te stellen. Nemen wij de cijfers vermeld in den genoemden staat van het voorstel Mr. Lees berg waarvoor dus het primitief kohier vén 1918 tot grondslag is genomen, dan zien wij dat het aantal kinderen, waarvoor aftrek is verleend bedraagt 4501. De aftrek berekend tegen 25 bedraagt dan 112.25; in bet voorstel Mr. Leesberg is deze aftrek 162 545 en ja het voorstel van 50 per kind 225.050. Dfln zien wij dus, dat in het voorstel Mr. Leesberg plm. 50 000 meer wordt afgetrok ken dan thans, hetwelk aan belasting tegen 10 pet. gemiddeld kost 5000 en in net voor stel van ons college plm. 110 000 meer, het welk tegen hetzel de percentage kost 11000. Ofschoon dus de kesièn van het laatste voorstel hooger zijn dan van het eerste, mee nen wij toch Uwe vergadering te moeten ra den te besluiten conform ons voorstel. Het doel toch, dat Mr. Leesberg zich voorstelt n.l. om tegemoet te komen in den nood der groote gezinnen wordt alleen bereikt bij ge zinnen met meer dan zes kinderen, want voor 6 kinderen is de aftrek in beide voorstellen 300. Voor kleine gezinnen is ons voorstel veel meer tegemoet komend ien dat is juist het doel der verhooging. Voor gezinnen met 7 en meer kinderen komt echter de progressie van het voorstel Mr. Leesberg tot uiting. Het aantal gezinnen dat daarvan dan zal profiteeren is echter volgens staat A slechts 42 op een totaal aantal gezin nen van 4330 dus nog niet 1 pet. Wij meenen dan ook het voordeel van dit lage percentage niet te mogen stellen boven het voordeel^ van de overige 98 pet. en geVen daarom in óver weging den aftrek voor elk kind op 50 te bepalen. Door Mr. Leesberg is verder voorgesteld den aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud voor ongehuwden te verminderen tot 550. Na gehouden bespreking, waarbij wel het bil lijke werd erkend, is dit gedeelte van het voor stel echter ingetrokken, omdat bleek, dat bij aanneming n geheele tariefwijziging noodig zou worden. Daar nu de verordening toch gewijzigd moet worden, stellen wij U voor meteen eeni- ge andere wijzigingen aan te brengen.,. Ingevolge schrijven van den Minister d d 31 October j.l. no. 9175 afd. B. B., aan Gede puteerde Staten van de provincie Zeeland is het niet meer véteischte, «dat het maximum te heften bedrag aan hoofdelijken omslag wordt, vermeld in de verordening. Wij stellen daar om voor artikel 1 in dien zin te wijzigen. Verder stellen wij U voor, ook naar aanlei ding van de stemmen, die reeds uit Uwe ver gadering zijn gekomen om art. 4 in dien zin te wijzigen dat de aftrek van de oorlogswinst belasting niet meer is geoorloofd en de terug ontvangen belasting niet als inkomen zal wor den beschouwd, mits zij het voorgaande jaar niet al^aftrek is toegelaten. Ter toelichting van dit voorstel meenen wij te mogen volstaan Uwe vergadering te wiizen op de reeks deskundige adviezen betreffende het al dan niet billijke van gein.emden aftrek, opgenomen in het Octobermimmer van het maandblad Gemeente-financiën. Daar wordt ons inziens duidelijk betoogd, dat de gemeen te zich een dergelijke royaliteit niet mag ver oorloven. Genoemd maandblad ligt voor Uwe leden ter lezing. In verband met het vorenstaande hebben wij de eer Uwe vergadering hierbij in concept aan te bieden het wijzigingsbesluit van de verordening op den hoofdelijken omslag. B. en W. stellen daarom aan den Raad voor te besluiten: lo. de bovenbedoelde verordening te wijzi gen als volgt Artikel, 10 te lezen: De a'trek bedoeld_ in de tweede alinea te verhoogen van 25. to 50.—. 2o. te bepalen, dat deze wijziging' in wer king zal treden den- lsten Januari 1919. Overgangsbepaling. De oorlogswinstbelasting terug ontvangen krachtens art. 92a der wet op de oorlogs winstbelasting 1916, welke in het dienstjaar 1918 voor ai trek is toegelaten, wordt als in komen beschouwd. De commissie tot de, belastingzaken zegt hierop: v Met den door B. en W. voorgcstelden af trekvoor kinderen ad 50.— per kind kan zij niet medegaan. Bij de gedachtenwisseling, die daarover plaats had, werd er de aandacht op gevestigd, dat nauwelijks een jaar geleden de aftrek op 25 per kind werd bepaald, en dat het voorstel om dit op 50.te bren gen in den Gemeenteraad slechts 3 stemmen mocht verwerven. Bij de toenmalige vaststel ling van de verordening werd de aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud gebracht van 550 op 650.—, werd de aftrek van premiën voor levens- en ziekteverzekeringen toegestaan tot 10 ten honderd van het inko men in plaats van vijf ten honderd werd de aftrek voor kinderen, die bij de vorige veror dening voor kinderen, kleinkinderen en bloed verwanten in de rechte opgaande linie be perkt was tot hoogstens 4 X./ 25.geheel onbeperkt gela'.en, en werd de rubriek nog uit gebreid met pleegkinderen van den belasting' plichtige. Deze verruiming geert reeds tot mi niet onaan^er'ijken aftrek op de kleinere in komens aanleiding, zoodat ee# deel onzer commissie van oordeel is om de verordening op dit punt ongewijzigd te laten. Mocht echter door den Gemeenteraad tot eene wijziging worden besloten, dan kan onze commissie (de heer Sluis nam wegens onge steldheid aan de beraadslaging geen deel) zich b:ter vereenigen met het voorstel van den heer Leesberg dan met de verhooging van den aftrek in 't algemeen tot 50— .Het is duide lijk, dat bij een klem gezin de verzorging dei- kinderen niet zoo zwaar drukt, maar juist bi; talrijke gezinnen die zorgen des te meer wor den gevoeld. Een opklimmend cijfer voor af trek schijnt ons daarom niet onbillijk toe, en waar door Uw College wordt opgemerkt, da het doel van den heer Leesberg niet bereikt wordt, d»ar voor 6 Vinder en een gelijk bedrag j wordt afgetrokken al» bij Uw Yooratel en de verdere verhooging zich slechts bepaalt tot 'n gunstige uitkomst voor 42 gezinflen, daar meent onze commissie, dat deze vergelijking alleen opgaat met uw uitgebreider voorstel, maar dat in vergelijking met den tegenwoor- digen toestand het voorstel van den heer Leesberg wel degelijk tot zijn recht komt. Bij uwe percentsgewijze berekening worden me-1 degeteld de 2363 gezinnen zonder kinderen, j hetgeen o.i. niet juist is. Door het .voorstel van den heer Leesberg kunnen van de 1967 ge-1 Amen met kinderen 1257 gezinneq in meer dere of mindere mate prodteeren, en om bij uw voorbeeld van 6 kinderen te blijven is de aftrek voor hen reeds 150.meer dan bij de tegenwoordige berekening. Waar de meer dere aftrek een gemidldeld verlies- van plm. 5000.— geeft, daar acht onze commissie in ieder geval een verder .gaan, zoodat de af trek een bedrag van plm. 11000.zbu kos ten, niet gewenscht. De meerderheid onzer commissie kan zich alzoo vereenigen met de wijziging van art. 10, zooals deze door den heer Leesberg is vpor-1 gesteld, met weglating van den aftrek van 550.— voor iedet belastingplichtige, die on*| gehuwd is. Hoejvel dit gedeelte van het voorstel is in getrokken. komt deze wijziging overigens on ze commissie billijk voor, en later zou wellicht gelegenheid kunnen worden gevonden tot eene I wijziging in het tarief. Stedenschoon en^ Werklot^heirt. „Eene versiering, onze steden waar dig, is het voornaamste en meest ver hevene wat wij van de kunst mogen verwachten. Hem, die heden mede moet beraadslagen over stedelijke kunst, past het te weten wat op dit punt reeds is geschied, waardoor het nieuwe niet alleen minstens even goed, MAAR NOG, BETER gemaakt kan wor den." (Dr. Brockhausen: „Stadtische Kunst und ihre Bedeutung.") Nog immer gaan wij gebukt onder de el lende, denver maat van ellende, welke over arm Europa is uitgestort. Een der ergste vormen waarin die ellende zich openbaart, is wel de gedwongen werk loosheid en geen beter gave kan men hen die er door petrollen zijn, schenken, dan eerlij ken, geest en lichaam veredelenden arbeid Ook Alkmaar draagt haar deel in deze ramp en het is te prijzen dat men er naar werk uitzag, dat, gelukkig, in, overvloed te vinden is. Velen zijn door de Gemeentelijke werkverschaffing reeds geholpen, maar het staat te vreezen, dat er naar meer werk moet worden uitgezien. Dit nu geeft mij aanleiding om de aandacht te vestigen op de. navolgende werken, wier uitvoering volgens mijne omvat ting, wanneer zij niet genoemd mag worden „direct productieve arbeid" zeker aanspraak mag maken op den naam van „indirect zeer procuctieven," omdat hij direct dé schoon- neid van de stad verhoogt en die schoonheid, afgescheiden van het da^elijksch genot dat zij schenkt en den invloed ten goede, de ma- terieele welvaart van de inwoners in het alge meen is hooge mate bevordert. hr zijn enkele werken bij, welke slechts weinig werk vragen, maar alles helpt en nu wij toch geld moeten uitgeven om nood te bestrijden, komt het mij voor dat wii poed doen om deze Verken nu uit te voeren, daar in gewone omstandigheden ze Vellicht wor den uitgesteld, omdat er uitgaven aan ver bonden zijn, welke men dan wellicht zou meenen niet te mogen doen. Ik stel echter als mijne persoonlijke meening voorop, dat de uitgaven er voor onder alle omstandigheden gerechtvaardigd zouden zijn. En hier nu moge volgen, wat ik gaarne voor werkverschaifing in aanmerking zag komen. 1Laat men de twee pyramiedvormige ol men, ter zijde van het kleine waaggebouwtje wegnemen, nu zijn zij nog verplantbaar. De vorm van deze boomen is zoodanig, dat zij nooit zullen beantwoorden aan het doel, de ontstellende steenklomp waartegen dat kleine gebouwtje staat, goed af te dekken. Twee ouderwetsche lepenboomgn, wij hebben et- zulke mooie vooroeelden van, dekken met hun breede kruinen, na enkele jaren zoo'n muur vlak geheel af en vormen dan een schilder achtige overhuiving van het nietige gebouw tje. 2. Laat men de „Presse-papier" of het „Olie- en azijnstelletje-' dat vooraan in den Hout mede het voetstuk vormt van het mooie borstbeeld van Truitje Toussaint (ik hoorde het, niet onaardig, ook eens noemen „de ha ringsla-schotel op een fuif") wegnemen. Men plaatse het beeld aan den voorkant van het pad, dat er achter om loopt en make er een scheppend perk voor. Dit is een idee, dat ook. wordt toegeiuichd door den schepper van het beeld, den kunstenaar Failisse, met wien ik er over correspondeerde, die erkent dat het nu niet mooi is en een der genoemde bena mingen onderschrijft: ik mocht ze dus noe men. Dan geven wij een voornaam kunst werk een meer waardige omgeving en kun-, nen er nog het practische protijt van hebben, dat er een betere oprit gemaakt kan worden van den Kennemersinge! naar den Heilooër- straatweg. 3. Misschien bestaat de mogelijkheid op het stukje gemeentegrond ter zijde van den boekhandel van den heer O. de Waal, aan het eind der Choorstraat, een boom te plan tenzou dit mogelijk zün, dan zal in de toe komst de kruin van dien boom een schilder achtige afsluiting zijn van den hoek Lange- straat—Groote Kerk. 4. Laat de schuine, vrij verflooze schut ting aan het einde van de Gasthuisstraat in een rechte lijn plaatsen met den bestaanden muur en plant op den vrijkomenden hoek wat .,over-groen"het zou het aspect van die vrij troostlooze straat veel verbeteren. 5. Nog beter ware het, wanneer Heeren Regenten van het Weeshuis wilden medewer ken, en waarom zouden zij dat niet willen, om èn muur, èn schutting te vervangen door een hek. Denkt U maar eens in plaats van dien muur een hek, waardoor de volle breedte van den grooten tuin daarachter zichtbaar werd en waardoor én licht, èn lucht; èn zon in die „Een-kluit-steen-straat" kon komen Zou men een deel van den tuin wat vrijer willen houden, welnu, met een lugustrum- haag is zooveel te bereiken. Wat is ze niet mooi, bijvoorbeeld, die mooie haag cm bet hnte van Mr, W. C. Bonman, to wri met zoo'n dooden ,^iier-sta-ik-en-kan-niet- vtr der-muur". Wanneer een houten bek te duur zoude zijn, zou m. i. het oude, vrijko mende hek van de gasfabriek gebruikt kun nen worden, het zou altijd beter zijn, dan de muur. Is er «in die richting ook niets te doen aan de school van den heer Aukes? Alvorens op andere werken de aandacht -te vestigen, wil ik er nog even op wijzen, dat in het algemeen, helaas, zoo een heerlijk middel om voor weinig geld onze steden tc ver fraaien, ongebruikt wordt gelaten, n.ml. het gebruik maken van klimplanten voor muurbe dekking. Stel eens dat de muur van het Wees huis weg is en men zag daar het mollig, roen „grastapeet" en daartegenover, tegen et Opvoedingsgesticht spaarzaam aange bracht, een paar wilde wingerds, wat zou de entrée daar blijder en vriendelijker zijn! En waarom zouden tegen de muren van Weeshuis en Gymnasium, van Hoógere Bur gerschool en andere scholen, een paar blauwe Regens en frissche groene ranken niet mo gen verhalen van frissche ca blijde jeugd bin nen die muren? Poëzie is overal, overal, mijn vrinden"; de kwestie is maar Het antwoord is aan doi belangstellenden lezer. (Wordt vervolgd.) van 14 Januari 19 9. Opgave »vin 28«A, 74 3Va Vorige koers 8V» Ex-dividend. MededeelingenDe geheele markt was bi; opening weer flauw. Voor Koninklijke Olie was eenter veel handel. Tabakken lager. Cul turen weinig affaire. Kechlszaken. Beklaagde Sim» S. ontkent dra dteWal. Hij heeft het telefoon dread op 'n Maandag, ie hij niet ander kan preciseeren, hij de :rie»cne brug tie Alkmaar gekocht van een onbekend persoon. Maandags heeft hij het gekocht en het Woensdags gehaald. Beklaagde zegt handelaar te zijn in lompen en oud metaal. 1 Bij den rechter-contmissarie heeft bekl. op gegeven dat hij het koperdraad heeft gekocht van een hem onbekenden Duitscher. Beklaagde ontkent dit. Hij wist niet dat het een Duitsdhc was. Voor 65 heeft hij het ko perdraad gekocht. Die 65 had hij ontvangen voor den ver koop van paardenhaar en nikkelen koffiekan nen. Beklaagde ontkent meerdere verklarin gen1 bij den R. C. afgelegd. De rechtercommissaris, mr. Chr. Beekhuis, wordt als getuige gehoord. De R. C. geeft te dien aanzien verklaringen in overstemming met het gerelateerde verhoor, dij heeft beklaagde op zijn tegenstrijdige ver- daringen gewezen. Beklaagde zegt dat de R. C. heeft gezegd U heeft het zeker gekocht van een onbekenden Duitscher. De rijksveldwachter P'eter Strooker heeft beklaagden te Schoorl aangehouden. Ze re den daar met een wagen, waarop zich onder meer ook het koperdraad bevond.' Aan dezen getuige had beklaagde Schr. gezegd, dat hij het koperdraad hüd .gekocht van een onbekend persoon op een hondekar, nabij de Jacob Klaasensluis. Beklaagde zegt dat hij dat zoo maar ge zegd heeft. De president merkt 00: Je hebt het niet ge zegd, omdat Je wist dat je gestolen goed in je wagen had. Getuige de 17-jarige D. Kager heeft op een Zaterdag in October gezien, dat de telefoon lijn, langs de woning van zijn ouders aan de Jacob-Klassensluis^ongeveer 3 palen lengte verdwenen was. Hij heeft in de nabijheid een handwagentje gezien, waarbij een paar personen die hij niet bepaald herkent. Wel zou hij het wagentje iierkennen. Dit wagentje wordt de zaal ingereden. Er levonden zich een paar bezems in.- Getuige heeft die persdnen in de nabijheid van de plaais waar het telefoondraad lag, zien scharrelen. Beklaagde zegt daar wel geweest te zijn. Hij zat op de kruk van de kar en zijn kame raad zocht een vogeltje dat daar róndvlad- derde. Deze mededeel ing veroorzaakt een zoodani ge hilariteit op de publieke tribune, dat de president dreigt de zaal te doen ontruimen. Daardoor wordt 't publick wat gekalmeerd. Verschillende getuigen hebben op de be klaagden gelijkende personen, met zich voe rende een groen wagentje, op verdachte ma nier zien rondstruinen. De getuige p. Dekker heeft iets in het kar retje gëzien dat nat was. Getuige W. Zwagerman heeft ook de perso nen gezien, maar hij kent hen niet. Getuige Ane Kooster heeft hen ook gezien. Hij herkent ze pertinent. Ze waren bezig aan den kant van het Kanaal met een voorwerp dat in een zak zat. Dit hebben ze op hun wa gen gelegd. E^t was een rond voorwerp dat zwaar was. 2e Beklaagde had een hangel bij zich. 2e Beklaagde zegt dat hij het niet is geweest. Beklaagde Schr. geeft toe er geweest te zijn. Hij heeft daar het draad gevonden dat hij van den onbekende heeft gekocht. De bakker Bakker heeft 2 personen gezien op de fiets. Ieder liad daarop een zak, waarin een rond voorwerp. Nadat ook de lijninspecteur Bos nog is ge hoord, de president zich nog eens met be klaagden heeft ondertt&uden en vanwege de verdediging nog 2 getuigen a décharge zijn gehoord, komt het O. M aan het woord, dat, na de feiten nog eens omstandig te hebben nagegaan, tot fle overtuiging dat de beklaag den zich hebben schuldig gemaakt aan het hun ten l^ste gelegde en hun veroordeeling {rordert, ieder tot 10 maanden gevangenis straf, De verdediger, mr. Leesberg, betoogt dat de vervolging oorspronkelijk is ingesteld tegen 3 personen. Een daarvan, de broer van len be klaagde is daarna buiten vervolging gesteld. Pleiter meent dat de officier buitengewoon zwak is. Het is zeer aannemelijk dat de ge- heimzinige manier waarop beklaagden zich met betrekking tot Hit koperdraad hebben ge dragen, haar oorzaak vindt in de omstandig heid, dat men met het oog op het verboden vervoer, zeer voorzichtig moet zijn. Pleiter heeft voorts door zijn getuigen décharge aangetoond dat beklaagden finan cieel in staat waren te handelen. Pleiter ontkent dat is bewezen dat zij het koperdraad hebben gestolen en concludeert ten slotte dat beklaagden zullen moeten wor den vrijgesproken met last tot onmiddellijke invrijheidstelling, vooral wat betreft 2e be klaagde. De offider verzet zich tegen deze conclusie De rechtbank begeeft zich in raadkamer en deelt later mede dat zij geen termep heeft ge vonden aan het verzoek van den verdediger te 'voldoen. VERBODEN VERVOER VAN KOOL ZAAD. Tegen beklaagde Arie Sch., visscher te Wognum, wordt geeischt gevorderd: 20 boete subs. 10 dagen met verbeurdverklaring van het koolzaad ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Zitting van 14 Januari. VERSTEK VERVALLEN VERKLAARD Hst verzet van Joh. de Graaf werd verval len verklaard aangezien beklaagde niet op het aangewezen uur aanwezig was. Niettegen staande de verdediger, mr. Leesberg, op eeni ge oogenblikken uitstel aandrong, werd dit door de rechtbank niét verleend, omdat daar door een precederft zou worden geschapen DIEFSTAL VAN KOPERDRAAD. Alweder moest de rechtbank een zaak van diefstal van koperdraad berechten en wel te gen Simon Schr, Koopman en Dirk K. Zee man, beiden wonende te Alkmaar, thans gede tineerd in het huis van bewaring. Hun wordt ten laste gelegd dat zij in Octo ber of November te Schoorl' hebben ontwreemd ets. boeveelheid telefoondraad. in de Coöperatie wordt gwsi 12 mwtï w*l minder uren gewerkt", Mijnheer Bakker, over den 8-urtndsg in de Coöperatie behoeft u zfch beusch niet ongerust te maken, went die zaak komt heel best in orde, daarover kunt u gerust gaan slapen. Dat b Verkerk en Bergman er bij haalt, blijkt dat u geheel en al onkundig is in deze zaak. Ik zou u dan wil len aanraden, indien u siaan wil, sla dax» raai en niet in de ruimte, want dan slaat u mis, net als u nu heeft gedaan. A. F. ZEEGERS. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 15 Januari Medegedeeld door het Kbn. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 16 Jhnuari. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van d^n barometer 768.7 te Miinchen. De laagste stand van den barometer 735.8 te Vestmanör. VERWACHTINO. Matige tot krachtige zuidelijke tot westelij ken wind, betrokken of zwaarbewolkt met tij delijke opklaring, waarschijnlijk regenbuien, zelfde temperatuur, r_- BURGERLIJKE STAND. GETROUWD: 15 Jan. Pieter Jacobus van Diggelen en Eli sabeth Maria Timmer. GEBOREN: 5 Jan. Herman, z. van Martinus Johannea Jansen efl Geertruida Jansen. Ingezonden Stukken. (Builen verantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins dat de Redactie er mede instemt. Mijnheer de Redacteur. Gaarne eenige plaatsruimte voor het on derstaande, als antwoord aan F. Bakker. Bij voorbaat mijn dank. Mijnheer Bakker, ik zou u een goeden raat willen geven, n.l. indien u weer eens een stukje in de Alkmaarsche Courant schrijft dat u zich dan eerst eens met de zaken op de hoogte gaat stellen, want dan zal u niet zulke holle phrasen neerschrijven, gelijk u dat in de courant van Maandag hebt gedaan Zijn uwé inlichtingen wel juist? Ik geloof het niét. Ik weet heel goed van wie u die inliéhtingr heeft en nu vind ik het wel eigenaardig, dat dezelfde persoon tegen mij verklaart, dat uw «tukje tamelijk overdrevs» ia, bij Marktberichten. 15 Jan. Aanvoer 50 vette f 2.80, 2e kw. f 2.40 en nuchteie kalveren regce» GROENTEVEILING, AMSTERDAM, kalveren le kw 3e kw. f 2.—, 16 ingsprijs. L ANGEDIJKER 14 Jan Bloemkool Ie 8. f 0.— a 0.—, roode le soortf 11."5'2e soort f 3.93 a 6,—, gele Le sooH f 10.80, 2e soort i 2.80 a 5—, wit.e 2e soort f 4. a 4.50. Wortelen (hreekpeeu) f 3-70 a 5 50 per 100 Kg. Uien f a N 'OKU5CHAKWOUDE 14 Jan Wortelen f 5 50 a 0.- per luu bos Roode kool f 11 50 a 0 0, Gele kool 10 80 0, Witte kool f 9.30 a I 0.— alles per 10 K G. WARMEN HUIZEN, 14 Jan. Aardappe len f 0,drielingen f U *nel f U. Nep (buitenland) f 0a 0 Roode kool f 1150 a .0, Gele f 10 80 a 0.-, W tte f 9 30, Khabarber f 0,—, Wortelen I 0,— BEéMSTER, PURMERENÜ en Onistr^ 14 Jan. zak slaboonen 10a 0. per 9 zak 0* zak spruitjes f 3 85 a 4 90 per zak. manden Peren t 0.a per mand. manden appGen f 0.a per mmd. koolrapen f 4 a 4 60. BüVt NKARSPEL, 14 Jan. Bloemkool 16 a 18.0. f 11.— a 12.50 a 0,— a 0. - uitschot uien f 0.—, uitschot kool 0.— a 0.—. PURMEREND 14 Jan. Aangevoerd 490 runderen, waaronder 150 vette 2.20 a 2.70, per kilo, 34melk- en geldekoeien, melk koeien f 350 a 850, geldek >eien f 0— per stuk, handel stug, 10 stjeren, 7 vette kalveren regeering|jrijs, handel stug, 116 nuchtere kalveren reg.pr. handel stug, 38 paarden A 300 a 800, veulens 0 a 788 schapen a f 35 a 62, ovefhouders f 0, handel matig, 4 vette varkens ré- geeringsprprijs, handel stug, 70 magere varkens I 40 a 90, handel mtg., 40 biggen f 28 a 46, handel mtg., ganzen f 0 0K G. boter reg.prkipeieren '20 a 22, eendeieren f a - 0 ka.koe nen f zwanen f - a - 0 st pels kl. fabrieksk. f 0 stapels kl. boerenk. f 0 stapels middelbare 0 stapels commissie f Atlvcrlci'ticii. Den 21 en Januari 1919 hopen onze geliefde ouders L. JANSSEN en J JANSSEN—Hooetoorn, hunne 2B jtrlt» Kcltivoreenl* gLag te herdenken, r Hunne dankbare kinderen. Receptie Dinsdag 21 Jan. (2—4 uur.) Voor do vele bewijzen van deel neming, ondervonden bij het ov«r- lijden onzer geliefde Echtgenoote en Moeder, Mevrouw COFNELIA DE LANGESchilperoort, be tuigen wij onzen hartelijke i dank. Familie DE LANGE. Alkmaar, Januari 1919 DAMES! 20 cent per stuk. Groot tnodG. Tegen Februtri eene P. O., gevraagd voor huishouding en winkel. Franco brieven onder H 419, bureau van dit b ad GEVRAAGD voor liefst directe indiensttreding een voor den dag of wel vnor dag en Mftht. Adres MOESKOPS, Laat 142. STAATSLEENINGEN. NtUl-KLANU. pCt. Oblig. N. W. S. van f 1000 1818 5 Oblig. N. W. S. van 50U/IUUU 1417 4* dito Oblig. dito dito Ned. Ind. di'o 1000 van dito dito dito 1915 1000 1916 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel. vrije Kronenr. Jan.-Juli RUSLAND. Obl. 19<i6 frs. 2500 5000 wangorod Duntbr. OR. 625 Nicolai Spw t Ueconsol. 1880 OR 625 Rothschild (consols) OR. 625 Hope en Co. 1889-1890 OR. 625 >e Emissie, 1894, OR. 625 TURKIJE. Bagdad Spw. le aerie 1904 BRAZILIË. Funding 1 n. 1898 t 20/100 Provinciale en Gemeentel Leeningen. Amsterdam 1915 Rotterdam 19 5 IUU 95 88*/u 82i/, 70 637's 551/s 94 i/, 941/a 287/, 40 32 32i'/ia 3' 31 Vi 3üii/i, 26i/, 511/4 867/, Vorige koers 951/w 881/, 821/, 70 63i/, 55 941/4 94 341'4 23 V, 32 39 Via 2 »i/, 31 2 a-.. 87»/, 99»/, 993/« 180 179 V, 139 100"« 993/4 93 111 72 3Va ISO", 81. 139 100", 100 93 937/1, 9 21 "/4 2 1/, 20 201/, 52 ,7 U/i, rou/uf 7»/4 103/4 95'o/r. 28 28 1 123/4 130 I28i/, 128 83'', 83 65»/i4 641/, 87' 86 28 28i/, 113 113', 227»/, 227 490»/, 489 78-4 1551/, 232»/, 232 G7 138 113.75 372 371 1721/, 172 200 200 183 V, 1801/, 104 400 397 389 384 169", 195 3 H/i 300 1738/4 1729, 228' 226 217 215 245 243 2528/, 250 281 280 2801/, 280 245 507 214 280 454 'k Bank- an Crediet-lnslelllngen. Xmsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. V. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen, Moll. Ijzer. Spourw. Obl. 5 Vlij. t. Expl. v. Slaatssp. Obl. 5 Vtlj. t. Expl. v. Slaatssp. Obl. 4j Premieloeningen. NEDERLAND Amsterdam Stad 1874 1003, BELOIE. \11twerpen 1887 2Vi Prolongatie pC.t Atchia Top en S. Fé C. v. g. A □env. en R. Qtande Spw C. v. A. Erie Sjjw. Mlj. gew. Aand. Kans City South. Railw. Cy g. A. dito Pref. A. Missouri Kana en Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Fac Comp. A. South. Rlw. Vot. Tr. gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car. en'Foundry Co. C. v. A Anier. Hide en Leather Comp. Unit. Stat. Stael Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. alg. A. nt. Mc;% Marine afg. pr A dec. Holl. Petr. Cert, van v. A. Kon. Ned. Mlj. t. e. v. Petr.br. A. Orion Petrol. Mij. A. Steaua Romana Petr. Ml). A. Compania Mercanlil Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winslaaiid. tandrlav. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. Id. Qem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mlj. Aand. Java Chiuajapan Lljn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Idem Nieuwe Aand. Kon. Ned Sioomb. Ml). Aand. Ned."Scheepv. Unie AauiL Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. Vdain Deli Comp. Aauil. Deli-Maatschappij Aand Medan tabak Aand. Rotterdam Deli AandK Senentbah Tabak-Mij Aandi Paardenmarkt 6. Redanarond TI Tl K. ©KKW Hk.I'K'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3