let Meisje geyraagd, een 2-persoons Ledikant, leren- en Burgerhuizen, runt met vergunning, flBIEIIIETER ORGEL, Déposito-Rente. U K. KLINKER!, fllkuraar. WEEGWERKTUIGEN. OTTO DE WAAL ALKMAAR! c I Langestraat 85, Kamer no. 10 (Hanze-gsliouw). Fa. R. J. Houwing, Ui IJ.lmmlt HlliiiliÉ-Crtltllil. Een net Meisje TE KOOP Fotos Yo<*r allen versche Zeevisch. P. Wardenaar, Landbouw-Werktuigen. klein gezin opgenomen, To k.oop Woningbureau, Spoorstraat 18. 1 of 2 gem. of ongem. kamers Zit- en Slaapkamer Gevraagd 1000 (lid. als 2e hypotheek Suikerwortelsnijdeiv Te koop aangeboden een zoo goed als nieuw 5-spels, Puitsch fabri kaat (Hof berg). Entrée 10 eent. MF* Steunt de gezinnen der dienstweigeraars! "W Opening Zaterdagmorgen 11 uur. w zie verd.r aanplakbiljetten i voorh. J. DE LANGE C.Jzn. 8 dagen opzegging jaar vast 1 jaar vast kleuren Praeht-GRAIQPdONE Meijer 6 Ce, - Vakwoord. Specialiteit in gebakken HSCH. Langestraat 50. Yrij dag 17 Januari, 80 000 K.G. peen voor veevoeder. Mej. W. S. Schilling Piano-Leerares. heeft nog eenige H.A. land beschikbaar om hierop scheurplicht over te brengen. IJzer en Koper Gewicht. Graanmaten. Ploegen. Kgg-en. DORSCHMACHINES. WANMOLENS. SCHOPPEN. WANNEN. ZEE VEN. DIJK. DIJK. 1 m i TELEFOON Heden gevestigd Electr. Handelsdrukkerij en •Electr. Lichtdrukinrichting. Groote Iteuz© vindt bij de MIENT 7. telephoon 644. ALKMAAR. TOÖSSAINTSTRAAT 16. Alkmaar. Kapitaal f 100000 -, met recht van koop, voor klein gezin (3 pers.), huurprijs 1200.- f250.—. Brieven onder S 409 bureau van dit blad. «iet beneden 18 jaar. PRINS HENDRIKSTRAAT 40. Mevrouw HIJMANS te Alkmaar vraagt tegen half Februari a.s. een Zich aan te melden d«s avonds tusschen 7 en O ure NASSAU- PLE1N 28. OEVRAAOD om In Café behulp zaam te zijn. Adres J. DE BOER, café „W e 1 g e 1 e g c n", Broek op Langedijk. omtrek Bergen, Schaorl, Helloo enz., voor lichte werkzaamheden, liefst kinderen. Salaris geen ver- eischte. Brieven onder lett. N 422, aan het bureau van dit blad. IftfcPKOTKUR. Gevestigde Spaarkas vraagt voor de provincies Noord- en Z u i d- Holland GEROUTINEERD IN SPECTEUR, zich bewegende in gegoede kringen. Vast salaris, ver goeding onkosten en provisie, ook uit de zaken der agenten. Br. ojid. J. H. 149, Alg. Adv. Bur. A. DE LA MAR Azn., A'dam. Biedt zich aan een net gehuwd persoon, pl.m. 26 jaar, G. G., als (JHEF in een Meubelzaak, Luxe- en Huish.-Art. Altijd als zoodanig werkzaam geweest, goede verkoop kracht liefst omtrek Alkmaar. In diensttreding ong. Maart. Br. ónder No. 7514, Adv.-Bur. OTTO DE WAAL, Alkmaar. BIL. Heereu Lakkohoenen ie koop. maat 40, 2 maal gebruikt. Tevens prima Heerpn üovereoat, maat 46. LAAT 120. Er wordl ta koop gavraagd met matras es toebehooren. Brieven met prijsopgaaf onder L 420, bureau van dit blad. TE KOOP: ontruimd I Mei, in prijzen van f 3600, f 70'>0, f 4000, f 10000, f 12000, f 15000, mooie stand en mooi uitzicht, bij C. OUDE S, Gashouderstraat 2. Een BOERDERIJ met pl.m. 13$ H A. LAND. Een BOERDERIJ met pl.m. 2$ H.A. LAND, Een CAFÉ met vergunning. Twee BURGERWOONHUIZEN. Twee ARBEIDERSWONINGEN. Te bevr. bij P. N. BALTUS, Ma kelaar, Bergen. L Pakhuis met Bovenwoning, om- !3 trek station. 5 Twee perceelen, Spoorstraat. jc (1 Mei). Twee a Kinhelmstraaf. _2 Twee Snaarmanslaaa. Twee Stuartstraat. Twee v d. Woudestr. a. Een perceel Stationsstraat. ^Een Café, Egmond a.d, Hoef. Een perceel te Schoor h m. gevraagd in een banketbakkerij, extern. Adres J. A. NETTEN, Appel- steeg I. Voor geldbelegging. J c 4 perceelen, Kinheimstraat, 3 Stuartstraat. o 2 v.d. Woudestraat. 1 blok 5 Woningen, Doelenstr. Te bevragen Dir. C. DE RUITER. bekend met Rijtuigbekleeden, liefst gehuwd, voor vast werk gevraagd bij J. O. HOFFMANN Phz., Zadel maker, Haarlem. gevraagd, om terstond in dienst te treden, bij J. JONKER, brood bakker, Zuicf-Schermeer. TE HUUR GEVRAAGp voor klein gezin (3 pers.) met kookgelegenheid. Huurprijs 16 k 20 gulden p. maand. Brieven ond lett. D417, bur.- v d. blad. Twee nette Heeren (R. K.) vragen tegen 1 of 15 Maart met degelijk pension. Brieven met prijsopgave onder lett. A. S. aar. CO RETS Kantoor- Boekhandel Langestraat 85. op solied pand met voldoende overwaarde, benevens meerdere waarborg. Af te lossen in 3 jaar, Br. lett. B 415, bureau van dit blad. TE KOOP: Kolfbaan en Stalling voor vee en paarden. Het bedrijf is electrisch verlicht. Te bevragen bij den eigenaar T, TOEJREPPEL, Groot-Schermer. TE KOOP M. WONDER, Straatweg C 85, HE1LOO. te koop gevraagd. Aanbiedingen onder E 418, aan het bureau van dit blad. Inlichtingen onder letter M 421, aan het bureau van dit blad. welke word! gehouden op ZATERDAG Ï8 ©n ZONDAG 19 JANUARI, in de zalen der HARMONIE. Kapitaal en Reserven f 7,200,000. Kantoor ALKMAAR, zwart. ERDAL SCHOENCRÈME ALOM WEDER VERKRIJGBAAR. PRIJS 10.45 DE OROOTE DOOS. Speciale aanbieding in COUPONS. Zwart en gekleurd LAKEN MANTELSTOFFEN. CRÊPE DE CHINE. EOLIENNE. MOUSSELINE. Flanel, zond. of met sao or v.a. p. week OJ UI. W. NÉDER KO OR N. SCHOUTENSTRAAT. dje zich „wak es luateiao» ge voelen; die gedurig vermoeid zijn, zoodat hun «lies te véél is; die na" uitputlende ziekten niei v,eer op kracht kunnen komen; die te veel vergden van hun krachten, of die door andere oorzaken het wearstai.dsvermogea hebben ver loren, is Dagelijks aanrter van - Eigen vleaclterU. Beleefd aanbevelend, Tal. Int. 512. Het Bestuur van de Export- veiling te Helloo maakt bekend, dat ep a.s. 's morgens O nnr, zullen worden geveildongeveer HET BtSTUUR. een versterkingsmiddel van den eersten rang, dat alle dergelijke middelen vèr achter zieh iaat; dat snel en afdoende ingrijpt in de oorzaak van bovengenoemde kwalenen door duizenden in en buiten ous vaderland met dank baarheid wprdt geroemd. Sanguinose kost per flacon f 2.25; 6 fl.f 12.50; 12 fl. f 24.— Bij alle Apothekersén goede Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM en Co., de Riemerstr. 2c-4, den Haag. Te Alkmaar bij N1EROP en SLOT- HOUBER, Langestr. en ANSINOH en MESMAN, Magdalcnengtr, (DIPLOMA N. T. V. Paardenmarkt No 3 SCHAGEN, beste kwaliteit, vlerkante brng, ln verschillende grootte. IW" Vraagt prijscouranten en Inlichtingen. Het PROVINCIAAL KANTOOR VOOR VEEVOEDER, Vondelstraat 38, AMSTERDAM, maakt bekend, dat In de maand JANUARI veeder zal worde© verstrekt als volgt: Voor Dekhengsten 120 K.G. haver; voor Bedrijfs- paarden 100 K.G. haver en/of voererwten en/ef voer- boonen en/of kanariezaad en/of zemelen grind gries ©n/of gerstafval en/of regeerïngsvoermeel;- voor Dek= bokken 10 K.G. haver; voor Dekstieren 10 K.G. lijn koeken; voor Plüimveefcktoomen 3 K.G. erwtenpiksel en/of voererwten, #lles per stuk. Voor de hierboven NIET genoemde Diersoorten wsra! NIETS toegewezen. lllll!llIillllilllllill!l!!lll!ll!llllil!!iiilll!iillJllllilllliJ!l!!i!l!il i iiiiiiii jjjj» liiuuiBpnmaa CATALOGI PR1JSCOU RANTEN N OTA5 REKENINGEN K WITANTI BS VERSLAGEN B ËSTEKKEN RAPPORTEN BI LLETTEN RECLAME- ~D RU KW ERKEN VOORLOOPIG ADRES f HOOFDAGENT van Het kantoor is alléén geopend van 's morgens 9 tot 12 uur op DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG Credieten 6 a 6',,%. Depositorente 3 a 31/, V H. W. P1SART, Directeur. eikt it de 2e liiteits-tar, DAMJH SHg zich K»nrur In merk BEJTTALL. T. K. B. bij OHMSTEDE 1 I kille liinflelijke Artikelen i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4