DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Milifel omzicht. No. 13 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 Abmieitiitigrlli tii wilttallBg i. 3 auidei 11,85. li. i. mtl 1,33- Esilisnaitn 5 et tiieMtiriii 15 (L t. tegel, gteeteie lettere eter ilutsielate. Br. It. 1.1. Beek- et HaotUikksrlj Berm. Coeter 4 Ze., leerdam C 9, Tel. 3 DONDERDAG 16 JANUARI. Stadsnieuw Binnenland. fu öiTüju begint langzamerhand te herade men, De Spartaciërs zijn definitief verslagen en tegen kleine afzonderlijke bender, die mg plunderend en vernielend rondtrekken wórden afdoende maatregelen1 genomen. Het blijkt nu wel dat vele obscure elessea- teu zich bij de Spartaciërs hadden aangeslo ten teneinde in de algetneeae verwarring hun- s'«g te kgnnen slaan es het zijn juist deze dementen waartegen de regeering thana met kracht optreedt. De opperbevelhebber heeft een oproep aan de Berhjnsche bevolking uitgevaardigd waar in hij mededeelt, dat'een aanzienlijke troepen macht over een breed front de stad zal bin nentrekken. Thans zijn alle Westelijke voorsteden door burgers en volksweerbaarheid bezet. Volgens den opperbevelhebber Noske zjjn de aangevoerde divisies geen werktuigen' der contra-revolutie doch in dienst der bevrijding van den oagehoorden territoristischea druk waaronder de Beriijnsche bevolking te lijden heelt gehad. Hij waarborgde de persoonlijke vrijheid, die van het eigendom, de vrijheid van druk pers en de ongestoorde uitoefening van het kiesrecht voor de nationale vergadering. Om dit te kunnen bereiken moeten aüe wa penen worden ingeleverd «a worden 'alle m.~ De fci adwijk Moabit is gister van Sparta- ciérs gezuiverd ea het centrum der stad is door rtgeeringsgeztnde troepen bezet. Ook zijn er afdeelmgen infanterie met vlammen werpers em machinegeweren in het centrum dei stad aangekomen. Later erdea het N.W. ea N. der stad door regeeringstroepen bezet, terwijl met de bezet ting van Neu Kölin een begin werd gemaakt. Men seinde om hedenmorgen, dat gister avond om 11 uur nog een groote schietpartij in het stadscentrum pl&ate had. Sterke pa trouilles regeeringstroepen begonnen eet for- meele zuivering der straten die door een groo te menigte gevuld waren. In het couranten- kwartier verontrustten de op' de daken ver stopte Spartaciërs de bevolking door voortge zet schieten en het werpen van handgranaten. De regeenugstroepèu antwoordden met machinegeweervuiir. In tal van belangrijke Duitsche steden gloeit het spartacus-oproer nog na en, hier ea daar wordt nog heftig om het bezit van de macht gestreden. Een diepgaand r ^ening®v?r®chil over de bewapening van fcir proletariaat is te Bre men ontstaan, waar groote beroering gewekt werd door het gerucht dat het. plan zou be staan bet garnizoen te ontwapenen. Hiet kwam tot een openlijk verzet legen den sol- da lenraad en tot gevangenneming van den plaatselijkeu commandant Leks. j De troepen zetten de binnenstad en de bruggen o er ds Weser al. Een deel der ar beiders legde öa wapen# neder, maar een an der' deel bestookte de troepen ®gt machinege- weervuor. Op ict «tat&ufe werd iet esa voor looptere wapenstilstand nssiotea. Uit Franurijk wordt gemeld, dat de Spar taciërs te Brem-a gisteren de onverwijlde ontbinding van den Senaat, de verwijdering der regeeringssodaüsten uit den arbeiders- raad en hun vervanging door spartaciërs en onaihankelijkm verlangde. De araoiraad willigde de eisüsen is, waar- na de socialistische' republiek Bremen werd uitgeroepen, de staat van beleg werdaf ge kondigd, de pers onder voorioopige censuur gesteld en het aftreden der regeenng EberF Scheidemann gcëischt werd. In Uowliaveu neeft een groot deel der be woners de socialistische republiek Guxhavea een ultimatum gestel»:waarin geëischf wordt de republiek op te hefien, de wetten der rij*;*- tegeeriog uit w vaardigen, zich niet in de ambtsuitoefening der overheid te mengen, geen ambtenaren in hechtenis te oeamt ol af te zetten, op het particulier bezit "«en inbreuk te maken, de verkiezingen voor de national; Vergadering niet te belemmeren eq alle be sluiten in te trekken die tegen deze cikhen in- druischen. Uit Dordmund wordt gemeld, dat te Buer met gewet; - en machinegeweervuur slag ge leverd is tsachen de Spartaciërs en de regee- rim:3troep.: i, waarbij dooden vielen. Hit raadhuis is thans in het bezit der Spartaci ërs. i Bij de verkiezingen In Beieren heeft dï partij van Eisner een nederlaag geleden ;n is een eind genwJkt aan de uvermacht van het centrum. Wel staat het centrum met zijn 58 zetels nog aan het hoofd der partijen, maar de so cialisten kunnen de 17 mandatarissen van den Boerenbond als bondgenooten hunner 51 afgevaardigden -beschouwen en de 22 zetels der burgerlijke democraten verzekeren een sterke meerderheid naar links De mhische partijen hebben tot nog toe 62 zetels ver werd, die van links 93. De 24 afgevaardig den die nog in het bezette gebied van de Palts gekozen moeten worden, kunnen de meerderheid niet meer naar rechts verplaat sen. Rekent men den Boerenbond tot de soci alisten. dan staan voorloopig 71 socialisti sche afgevaardigden tegen 85 burgerlijke. Volgens beide berekeningen behalen de bur gerlijke democraten dus de meerderheid. Uit Londen wordt gemeld» dat de aas de voorioopige vredesbesprekingen deelnemende regeeringeq besloten, vanal heden een ge meenschappelijk rapport uit ts geven betref fende de werkzaamheden. De bespreking van het reglement der con ferentie is thans bijna voleindigd. KORTE BERICHTEN. De commandant der Britedie troepen in Italië heeft een trein levensmiddelen (yin Wte- tiimenburg bevindt zich nog steed# in lm run ten geschenke gegeven, het groote hoofdkwartier te Wilhelmshoehe en heeft dat in den laateten tijd niet verlaten. De berichten volgens welke hij tot bevelheb ber van de beschermiugstroepen in het Oos ten zou kijn benoemd, zijn onwaar. In Argentinië zal overal de krijgswet worden afgekondigd in verband met de on lusten, welke zich over het land verspreiden. De regeering van Luxemburg heeft de Fransche de troonsbestijging van prinses Charlotte meegedeeld. De. Kamer van Luxem burg keurde de beslissing met 30 tegen' 10 stemmen goed. De Berl. Volkszig. meldt: de stalling van het spoorwegpersoneel is afgewimpeld. De radiqalen leden een geduchte nederlaag. De'arbeiders lieten zich niet bang makes. Bijna overal is de arbeid hervat. In aansluiting aan het besluit van den Leiziger Arsolraad tegen de regeering fcbext- Scheideraann wordt tegen Zaterdag oji. een demonstratieve nuutasUMng aangekondigd Gedelegeerden van de Amerikaansche regeering, onder wie admiraal Bawon, ver trekken naar Trier, waar zij Foch »n;m ont moeten om bij de besprekingen over de ver lenging vm den wapenstilstand tegenwoordig te zijn. i In Argentinië wordt de stmt van beleg afgekondigd. 'De vredesconferentie besloot dat, behal ve de communiqué5#, vastgesteld door de in- tergeallieerde commissie van redactie, de bla den geen enkele inlichting mochtenjiublteee- ren over het werk der conferaitie. De gevol machtigde afgevaardigden hebben zich ver bonden niets over de debatten uit te laten. Volgens een bericht in de „Morning Post" hebben de geai lieerden besloten geen internationale controle oyer grondstoffen ia te stellen, omdat deze overvloedig aanwezig zijn. De mijnwerken vm South port (Enge land) eischen o.a. den zes-urigen werkdag, staatsexploitatie der mijn enen demobilisatie. Uit Lissabon Verneemt het Holl, Nb., dat bloedige gevechten plan's hadden te Opor to, waar de troepen onder majoor Margaride beproefd hebben de oproerige demonstranten te onderwerpen. De toestand is nog onbeslist. Ia Lissabon is een poging tot oproer onder drukt. Volgens de Frankf. Nachr. bedroeg het aantal dooden bij de onlusten te Berlijn tot nt» toe 180 personen, deels opstandelingen, deels onschuldige voorbijgangers. Staten Generaal. TWEEDE KAMER. DE UiTNOODSGSNG TOT PRESIDENT 'WILSON. In de zitting van gisteren wenschte de voorzitter namen# de Kamer een verkla ring af te leggen dat de Kamer warm toe juicht de uitaoodiging door de regeering tot president Wilson gericht, ons land een bezoek te brengen en hoopte, dat de president aan dit verzoek gsvolg zal kunnm gevea (Levendige toejuiching.) De heer w jj n k o o p stelde voor, discussie toe te laten, welk yoorstel- verworpen werd met 57 tegen 15 stemmen (voor de communisten en het grootste deel der S. D. A. P.er&.l De interpellatie-Sanne» over de melkvoor- ziening te Amsterdam werd toegestaan en zal gehouden worden bij de algmeeae beschou wingen over hoofdstuk X. Daarna kwam aan de orde de begrooting van onderwijs, kunsten m wetenschappen. Het ontwerp tot 'natellen van een onderwijs raad werd aangenomen met 68 tégen 3 stem men (tegei de heer® Wijnkoop, Kruyt #u van Ravesteijn). De heer Van Wijnbergen wilde de beslissing over het itudie-,subsidie voor min vermogenden niet in handen van, mi ambte naar zien. De heer Gerhard waarschuwde tegen eischen d:e zwaarder zijn dan die aas gegoe den 'worden gesteld. De heer W ij n k o o p achtte 100.000 voor subsidie te weinig. De minister meende, dat de practische bezwaren van den heer Gerhard niet zijn te ondervangen. De heer T e e n t r a bepleitte instelling van een doctoraat in de landbouwkunde aan de universiteiten. De heer Lobman wenschte splitsing in het universitair onderwijs, ten aanzien van de wetenschappelijke opleiding ets de voorberei ding tot eert bepaalde taak. De heer van der Waerden bepleitte de verhooging van het bedrag voor de beur zen aan de Technische Hoogeschool. De heer Van Ravesteijn achtte de sa mentrekking van de bestaande universiteiten tot een> groote universiteit noodig. De heer V a n W ij n b e r g e n wilde latijn niet langer verplichtend gesteld zien bij de promoties. De minister van onderwijs zal de verhoo ging der beurzen voor de Technische Hooge- school overwegen. Spr. staat sympathiek te genover de instelling van een doctoraat in de landbouwkhnde aan, de wiversiteMtp, Samen smelting van alle universiteiten' achtte hij niet wensdselijk. Afschaffing van de verplich ting' van hei gebruik der latijnsdse taal bij promoties zal worden overwogen. De heer Duym&sr van Twist vroeg opheffing van de achterstelling dar homoepa- thie, De minister za! aan de wes#chen der ho- moephatsn tegemoet komen en zeide voorts den heer; Visser van IJzendoorn zoo srooedig aw- gelijk de htmoemk.;.; Van een hoogleeraar in tropische hygiëne toe: De heer Beumer bepleitte de afschaffing van het normaal progr am voor H. B. Scholen, evenals de heer B u i s o n j 4 De hoeren Feenstra en van der Molen be pleitten spoedige herziening van het normaal- program en> afschaffing van het Fransch ah eisch van toelating tot de H. B. S. De heer W ij n koop vorderde dat onmid dellijk zal worden voortgegaan inet den bouw van openbare hoogere bufger-scholcn. De heer van der Molen konnietzon- der meer meegaan met de doorvoering der pacificatie op gebied van het middelbaar on derwijs. De heer vamWijnbergen was het met den minister eens, dat de bouw der nieuwe H. B. S. moet wachten op de nieuwe regeling voor de bijzondere H. B S. Te uur werden de beraadslagingen ver daagd tot heden nar. HET AANSTAAND SLACHTVERBOD, Eea Haagsche correspondent van de Tel. verneemt vas welingelichte zijde, dat het be richt omtrent het binnenkort weei te wachten' zijnde volledige slachtverbod op. zijn minst genomen zeer voorbarig is. Dit zal toch voornamelijk moeten afhangen van de vraag, of de buiten kndsche aanvoeren voldoende zullen zijn, om in een groot' gedeelte van de vraag te voorzien, waardoor de gevaren voor algeheeie afekchmg van onzen veestapel zuilen verminderen Mocht het in Engelaud voor ons beschikbaar liggende Amerikaan sche bufkspek tegenvallen, dan is men van meening, aat ingrijpen van den minister niet meer achterwege zal kunnen blijven. Wij heb ben nog wel een voorraad van 10 millioen K.G. diverse, soorten ingevroren vleesch, maar deze dient om te worden gedistribueerd in de maanden Maart en April, als er geen vee genoeg zal zD voor de slachters. Mocht er intuesthen worden voortgegaan met het slachten op zoo roekelooze wijze ais thans geschiedt, dan zou een algeheel slachtverbod onvermijdelijk zijn en zou de ^ingevroren voorraad moéten worden aangesproken. De veehouders verkoopen wat los én vast is voor de slachtbank. Ongeveer 25 procent van het geslachte vee zijn hoogdraehtige koeien. Ook melkvee wordt thans voor groote prijzen van de hand gedaan en de magerste beestjes wor den thans verkocht, omdat de nu betaalde, pnjzeia veel hooger zijn dan wellicht later" voor deze beesten, als ze in de vetweide zijn geweest, ooit zal worden gegeven. VOLKSHUISVESTING. In de kiste# zaal vau café „Central" werd isteravojso, onder presidium van Dr. Noord- ,uia, «ie atgeaseene vergadering gehouden van de vereemgiag voor volkshuisvesting „Alkmaar." Het bestuur vroeg machtiging tot overna me van den grond aan de 2e Landdwars- straat en Ytesdiersiaan van de gemeente. De heet IC Bakker betreurde het, dat deze overdracht zco iaat plaats heeft. De huizen staan er ai op gebouwd aa nu zal ook 0aar voor 2H pet. regiesradarecht betaald moeten worden. Notaris van Taomenburg deelde mede, dat dit niet het geval is, daar de wet thans be paald, dat wat geachicot in het belang van volkshuisvesting,'vrij van registratie is. Hierop werd conform het voorstel besloten. De voorzitter deed mededeeling, dat de heer P. A. de Lange bedankt hts» als secre taris-penningmeester. Het bestuur heeft nu gebruik gemaakt van art. 21, waarbij btpaald wordt dat zij het be heer door ambtenaren kan. doen geschieden: Het bei-uur besloot om dra heer Sellemans als administratief ambtenaar, naast den heer Schoor, die reed* de boekhouding voert, aan te stellen. De vergadering óórdeelde het wenschelijk, dat het bestuur voor dezen ambtenaar de instructies opmaakt. Deze instructies zullen in de volgende vergadering worden medege deeld. De voorzitter sprak woorden van dank aan den heer de Lange, voor het vele werk, door hem in het belang van volkshuisvesting ver richt. Spr. deelde mede, dat de heer de Lang; verhinderd was de vergadering bij te wonen, doch dat deze wel bestuurslid bleef. De heer Bruin oordeelde het bij de rond vraag aoodig, nu volkshuisvesting zoo'n groote vlucht had genomen, dat er een com- missieuit de leden beaoetnd werd, om een re geling te treffen, waardoor de dagelijksche- zaken vati volkshuisvesting ia handen kwamen van iemand die er" verstand van heeft en ko nbeoordeelen, wat ar aan de hui zen gedaan moest worden. Men beeft nu iemand die daarvan totaal geen kennis beeft. Spr. informeerde ook naar de regelinp van de aanvragen. De heer Omsthede deelde mede, dat alle aanvragen in een groot boek worden inge schreven. De heer Verkerk is belast met het uitreiken der formulieren, het geven van Inlichtingen o ver de woningen, maar heeft niet de minste beschikking over de woningen. Hij brengt de formulieren bij de kwartaal commissarissen en deze schrijven ze in het grootboek. Wanneer er een woning vrij komt, dan wordt er het eerst een onderzoek ingesteld naar den welstand van de menschen (Se vol gens het nummer het eerst in aanmerking ko men. fs dit in orde, dan krijgen deze de wo ning. Het komt wel voor, dat hiervan wordt af geweken, maar dan geschiedt dat, omdat het strikt noodzakelijk is. De heer Bruin noeiüde een paar gevallen, waarbij menschen, die zoo goed als uit de lucht waren komen vallen, een woning kre gen. De heer Qudt vroeg of de zwager van den heer Verkerk ook toevallig op tfe lijst voor diens winkel stond. De heer r. Ringers deelde mede, dat rijks- en gemeente-ambtenaren voor gaan, daar is niets aan te doen. Voor die winkel waren slechts twee candidateh ingeschreven. Spr staat op het standpunt, dat men niet van de lijst mag afwijken. De heer Mr. Cohen Stuart deelde dit stand punt volkomen. Allen die een woning zoeken zijn te beklagen m spr zou het nief dolden, dat de heer Verkerk op het toekennen eenige invloed kou uitoefenen Spr. deelde nog mede, dat de gemeente een huis in de Eendrachtstraat had gekocht, om iemand er in te kunnen laten wonen, die an ders op straat gezet zou worden. De ge meente verzocht de vereeniging, dit pand over te nemen en daar het niet te duur was, bestond daartegen geen bezwaar. Spr. oor deelde ook dit echter een ontduiking ivan den vasten stelregel. De gemeente is naderhand op haar verzoek terug gekomen en houdt de woning zelf in eigendom De heer Ringers gevoelde veel voor de re deneering van den heer Bruin, om in de toe komst, wanneer de heer Verkerk bedankte, iemand te nemen, bekend met bouwen en kan nagaan, waf er aan de woningen moet gebeu ren, Spr. heeft dit tot nog toe nog steeds ge daan. De heer Stuart gevoelde ook daar veel voor. De voorzitter zeide, dat ook in het bestuur de gedachte is uitgesproken, dat het op den duur anders moet. De heer Ohmstede bleef van meening, dat hef moeielijk was om nimmer van de lijst af te wijken. Spr. had als kwartaalcommissaris een schrijven van Mr. Leesberg ontvangen over iemand, die op straat geiet zou worden, doch 'in zijn woning kon blijven, wanneer hij de eerstvolgende woning van „Volkshuisves- ting5' kon krijgen. Spr. dacht, dat iemand, die op straat zat, diende voor te gaan. Ir Stua d;1 bei .t t Spr. h( imterde er aan, dat de heer de Lenige, de ziel van de zaak, steeds had vastgehouden aan het beginsel, niet af te wijken van de volgorde van de lijst, Spr. wijkt daarvan als maand- commissaris nimmer af. Men komt anders aars geen eind. Spr. deed uitkomen, dat het vasthouden aan de-lijst voor een maandcom- missaris moeielijker ts, dan het begeven op den weg hier of daar wel wat voor te gevoe len. De rechtvaardigheid eischt echter, dat men het grootboek volgt. Wanner spr cfe wo ning van iemand die m aanmerking kwam, niet ongeschikt vond om er een ander in te plaatsen, dan deelde hij de in aanmerking komende nog niet mede, dat hij de woning kreeg, om den heer Vos van gemeentewerken de gelegenheid te geven die woning voor een gezin, dat in de ergste moeielijkheden ver keert, te krijgen. Verder gaat spr. echter nooit. De overige bestuusleden waren van dezelfde meening. De heer Ohmstede zou zich naar de meer derheid gedragen./ De heer Oudt deelde mede, dat in de Eike lenburgstraat een gezin in een der woningen fehaald ts, dat de woning zeer vuil bewoont, pr. wees er op, dat in aie woningen reeds 4 gezinnen wonen, die andere op straat gezet waren geworden. De huur van die huizen was veel te hoog. De heer Ringers deed uitkomen, dat er ruim 20 ambtenaren in die straat wonen. De voorzitter zeide, dat voor die wonin- en niet zooveel liefhebbers waren. Ze wor- en bewoond door gezinnen met 25 h f 30 r week inkomen, maar ook daarvoor is de uur te hoog. De heer Oudt vreesde, dat het een strop voor de gemeente zou worden. Beter was het geweest, dat de gemeente noodwoningen ge bouwd had. De heer Weisenborn was van meening, dat een dergelijke bouw op den duur werkeloos heid moet brengen. Het is het plaatsen van een riikswinkel tegenover het particulier be drijf. Loonende particuliere bedrijven wor den daardoor onmogelijk. De voorzitter oordeelde, dat men het werk der vroede vaderen niet diende te bespreken en sloot hierop de vergadering. VERSTAAT MEN DEN ERNST DER TIJDEN? Over bovenstaand onderweip sprak de heer K. van 5t Veer, candidaat tier S. D. A. P voor -den gemeenteraad, gisteravond in de boven zaal van het café Central voor een talrijk publiek. De heer D. Bergman sprak een kort ope ningswoord, waarbij hij mededeelde dat van de tegencandidaten geen antwoord was geko men op de tutnoodiging tot debat. ongeveer weinig De heer van 5t Veer, daarna het woord krij- fende, meende, dat het vertrek van den heer lfrink uit den Raad zeker niemand zal spij ten. Hij had als wilde in den gemeenteraad geen vast program. Wel hebben dat de S. D. P.'ers. Overal waar zij zitting kregen in den raad, hebben zij aan dat program flink ge werkt. Spr. trok te velde tegen de bewering, dat alleen de belangen der arbeiders door de S D. A. P. worden, behartigd. Wel worden die allereerst voorgestaan, omdat die altijd zijn verwaarloosd, maar dan komen toch ook die der andere klassen. Als spr. nog eens in den raad mocht komen, zou hij ook voor de algemeene belangen opkomen: marktwezen; grondpolitiek, enz., die hier te weinig worde# nagestreefd. En dan meende spr., dat hier is vele gevallen te royaal was gehandeld. Spr. had het daarna over de heeren Vink, Kenter c.s., die de S. D. A. P. gaarne buiten de gemeenschap zouden plaatsen era die ge- HHÉÉri iin uit ken in de Alkm. Ct. Spr. bracht hulde aan de noegzaam bekend ziir ingezonden stuk- redactie van dit blad (hoewel hij het zelden met haar eeqs is) over hare houding in de zen, toen de heer Vink haar vroeg om niet# meer over de distributie enz. op te nemen. Spt was van oordeel, dat over ae distributie niet mocht worden gezwegen en hij noemde tal van dingen, dje daarbij niet in orde zijn. Hij concludeerde dan ook, dat minister Post» huma slecht was wat betreft distributie, maar zijn opvolger van IJsselsteijn was nog veel slechter. Van de beloften' van het ministerie inzake verschillende dingen was niets terecht geko men. Spr. stond meer-uitvoerig stil bij de ma nufacturen, waarvan hij de prijzen verschrik kelijk hoog vond. Hij ontkende, dat die stij ging ontstond door de in de industrieën be taalde hoogere loonén. De handelaren hebbea zelve de prijzen opgedreven, zooals het ook in andere zaken ging. Thans, nu de regeering kleeren beschikbaar stelt, verlagen de manu facturers hunne prijzen, mede nïet het doel om daardoor te bewerken, dat de menschen die kleeren niet koopen, en dat zij (de hande laars) dan verlof krijgen tot uitvoer. Daartegen nu wenschte spreker te waar schuwen. Als men nagaat dat er van de vele regee- ringsbeloften niets is gekomen, meende spr. te mogen zeggen, dat de regeering, die zich christelijk noemt, op een gevaarlijken' weg is. De arbeiders, die altijd het slechtst uit waren, worden ontevreden. Men mag het niet met Troelstra eens zijn, maar zouden verschillen de eischen ziin ingewilligd, als hij niet had gesproken? Neen, het gebeurde'alleen, omdat de partij van het behoud zich schuldig gevoel de. Thans, 'nu het revolutiegevaar voorbij ia, scheldt men op de soc.-dem. Maar, zei spr., zijn niet de andere partijen uit revolutie gebo ren eri zei het Kamerlid Kuiper (R.K.) niet, dat een revolutie veel goeds zou kunnen bren gen? Na den revolutie-roes werden ook bur- erwachten opgericht. De boeren vooral in rabant riepen om wapens, om tegen-de revo lutie te strijden. Maar wat de melkboeren bij Amsterdam thans doen, is dat strijden voor orde en gezag? Wat aan hervormingen wordt gegeven, néémt de regeering van andsren kant terug. Spr. herinnerde hier aan de in uitzicht gestel de verbruiksbelastingen en1 het bevreemdde hem dat de chr. arbeiders en middenstanders daar niet tegen opkwamen. Zij staan in de zen schuldig. Het benóodigde geld' kon best uit de gemaakte O.-W. worden betaald. Het moest, volgen» spr., wel erg zijn met de slaafschheid van de chr ietelijken Spr. noemde de thee- en de vleeschvoorzie- ning om te bewijzen, dat de regeering niets doet voor de arbeiders. Minister van Eijsselstein is absoluut onge schikt aks crisis-minister, maar het heele mi nisterie staat aan zijne daden mede schuldig. Zij allen dragen vuur aan voor een revolutie. Bij den tegenwoordi&en gang van zaken kun nen de arbeiders niet rustig blijven. Hierna keerde spr. terug tot de gemeente politiek en speciaal tot de handelingen van Alkmaar's gemeenteraad. Allereerst wees hij dan op het tekort aan woningen. Dit vraag stuk bestaat al sinds vele jaren. De voor een paar jaar gehouden woningtelling heeft vol doende aangetoond het tekort aan woningen. Spr. maakte het gemeentebestuur er een ver wijt van, dat het niet reeds voor jaren den wo ningbouw ter hand nam. Ook met de grondpolitiek gaat het niet zooals het behoort. Jaren geleden reeds had er grond moeten worden aangekocht en pas thans koopt men de Quint en de harddravers- baan. Lang geleden werd reeds aangeraden het Heiloërbosch te koopen en grond aan den Bergerweg in plaats van achter de kalk ovens. Vervolgens sprak de heer van 5t Veer over het onderwijs, waarbij hij de aan de onder- wijzere betaalde salarissen veel te laag noem de. Van het onderwijs kan bij de veel te groote klassen niet voldoende terecht komen. Spr. hekelde het standpunt van den heer Kenter, ingenomen in zijne ingezonden stukken in de Alkm. Crt., omdat er geen liefde en verdraag zaamheid uit blijkt, zaken, die een onderwij zer toch moet hebben. Voor het werk der on derwijzers Is niet voldoende waardeering. De S. D. A. P. wenscht dat er veel meer gedaas wordt voor het onderwijs der kinderen, om dat aan 'hen de toekomst behoort Spr. misgunt den kinderen der meergegoe- den uitstékend onderwijs niet, maar het moet bereikbaar zfjn voor ieder. En dan moet de schoolvoeding en schoolkleeding worden be kostigd door de gemeente, schootbaden moeten woretei, ingevoerd, met de ouderwijzers moet 11 Ui

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1