DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 14 Hondard eau én twinflgita «Jaargaag, 1919 VRIJDAG 17 JANUARI ftbomnentwlis kli lunitbetillii 3 «unie» I 1.SS. Ir. i. tut! 1.18. itf iUnutu 5 at liieitiillurili IS tL i. tiuL tintin liltin iui ilutuilitt. Ir. tr. 8.1. Boek- ei Biikelil'Okkiill Reran. Costal 1 Co.. fooriai C 8. Tel. i Gemeenteraad van Alkmaar. Oft nummerbeatsaf i' lladai. De tsaar van Rusland en de Duitsche kei zer hebben reeds het bewijs gegeven, dat de voormannen wan verliezende partijen niet al leen van de hulde en bewondering der me nigte moeten afstand doen, maar ook, dat de haat van een geheel volk zich plotseling te gen den overwonnene kan keeren. Dat is de risico van het groote kansspel. F.n "zooals het met de vorsten gaat, zoo gaat liet ook met .de volksleiders, die zich tijdelijk van de macht ewten meester te maken. Liebknecht heeft de laatste dagen alles op één kaart gezet en hij heeft verloren. Had hij gewonnen, dan zou hij nu de gehuldigde pre sident van de socialistische republiek zijn. Thans is hij door een geweerkogel gedood en met zijne partijgenoote en voornaamste helpster, Rosa Luxemburg, is door een woe dende menigte gelyncht. Wij bulletineerden dit gisteren nog en kun nen thans over een en ander meerdere bij zonderheden melden. Een Wolff-bericht meldt, dat de gearres teerde Liebknecht per auto zou weggebracht worden, maar de auto kreeg een defect en moest stoppen. Toen op de vraag van den bestuurder van de auto bleek, dat over' het herstel van den motor we! eenige tijd zou heengaan, vroeg.de aanvoerder der geleidemannen aan dr. Lki> knecht, of hij zich krachtig genoeg vodde om de Charlotter Chaussee té voet Te berei ken Hierbij zat de bedoeling vcor, zich van een rijtuig te bedienen, voor 't geval de dienstauto niet spoedig weer in orde zou zijn. Toen de hem vergezellende manschappen zoowat 50 meter van de auto weg waren, maakte Liebknecht zich van hen los en rende rechtuit weg. Een der soldaten wilde hein pakken, maar kreeg van Liebknecht een mes steek in de rechterhand. Daar Liebknecht op herhaalde sommatie niet bleef staan, schoten verscheiden menschen achter hem naar hem. ^Eenige oogenblikken daarna zakte Lieb knecht ineen. Blijkbaar was hij aanstonds dood. Op bevel van de divisie garde-scherp schutters werd ongeveer tien uur in den avond een tweede detachement bevolen, me vrouw Luxemburg in voorloopige hechtenis te stellen. Daar wegens het wegvoeren vaa 1 .'bknecht door de zijdeur juist daar een dichte drom was te hoop geloopen, probeer de de leider der manschappen de menschen spoedig uiteen te doen gaan. De com mandant sommeerde mevrouw Luxemburg in haar kamer op de eerste verdieping hem zoo snel mogelijk naar de auto te volgen. Hij liep om haar te beschermen vóór haar uit, terwijl de manschappen haar omringden. In de enkele minuten tusschen het voorrij den van de auto en het afhalen van mevrouw Luxemburg was evenwel een groote menigte vóór het hotel en in de hal samengestroomd. Ze nam een dreigende houding tegen me vrouw Luxemburg aan. Men hoorde verwen- schingen en meermalen trachtte men me vrouw Luxemburg aan te tasten. De begelei- d. nde manschanpn wisten haar tot de auto hi r,•/•>-« «J-j? tew®**»?. daartoe iteij ié Itoudea. Daar e- ook aan den straatkant een opgewonden schare was bijeengeloopen, die eveneens op dt auto aandrong, stonden de tnansci «ppf» en oogentlik in een opge wonden mens 'en en werden ze van elkaar gescheiden. Toen sloeg de drom op mevrouw Luxemburg los. Deze werd door den commandant opgevangen en bewusteiooe door hem en xijo menschen in de auto ge dragen. Mevrouw Luxemburg lag achteroverge- lcnd in bet voorste gedeelte van de auto. Toen deze zich langzaam in beweging zette, sprong plotseling een man uit de menigte op de treeplank en Icstte een revolverschot op mevr. Luxemburg. De aanvoerder der begelei- dingamanschappen pr-ogde de auto in sneller tempo over de Kurfurstendam naar Berlijn te doen rijden, doch werd in de nabijheid van het landweerkanaal door geroep toj: stoppen gemaand. In de veronderstelling, dat het nier een eon troleeren de patrouille gold, «topte de chauffeur Op dit ogenblik drong een talrij ke menigte tegen "de auto op onaer het ge roep: „Dat is Rosa!" Het lichaam van mevr. Luxemburg verd uit de auto gehaald en de menigte verdween er mee in de duisternis. Het is aan te nemen, dat de menschen, die de auto tot staan brachtén, ook de voor het Eden-hotel verzamelde menigte was Daar de auto zich van het hotel uit slechts langzaam in beweging kon zetten, was het hun moge lijk geweest de auto vooruit te lóopen en haar den weg te versperren. Zoo is het treurig einde van twee op den voorgrond tredende persoonlijkheden, die in de laatste dagen in geheel Duitschland den burgeroorlog ontketend hebben. Het is begrijpelijk, dat men zal trachten, van deze beiden martelaren te maken, wat de regeering in groote moeilijkheden zal kunnen brengen. De regering kan nu niets anders doen dan een krachtige houding aannemen tegen de misdadigers. Wie zich inzake de vermoording van Lieb knecht en Rosa Luxemburg aan iets straf baars hebben schuldig gemaakt, zullen atreng gestraft worden. Er is ter vaststelling of de aanvoerders van de troepen die de beide gevangenen weg brachten, hun plicht hebben gedaan, reeds een krijgsgeréchtelijk onderzoek11 ingesteld. De officier, die de "manschappen, welke Rosa Luxemburg bégekiddm, h geschorst totdat duidelijk is geworden, waar om hij, ter bescherming van mevr. Luxem burg tegen het publiek, aid vaa de wapenen heeft gebruik gemaakt Het bezetten van groote gedeelten van Eer lijn door een aanzienlijke troepenmacht werkt zeer gerusistpllöïd. Het kabinet hield zich met de vredesconfe rentie bezig. Naar dé Vossische Zcitang Vcmeanf wordt publiceering verwacht omtrent de richtsnoe ren, die gevolgd zuljen worden bij de vredes conferentie. Verder kwam de Vraag van de Nationale Vergadering ter sprake. De kans bestaat, dat zij in de eerste dagen van Februari bijeen komt. Het Bert. Tageblatt verneemt: de rijksre- ring wil de Nationale Vergadering in alle geval in de tweede helft van Februari te Ber lijn bijeenroepen. De regeering staat op het standpunt, dat men het wegens het aanzien der rijksregeering onvoorwaardelijk geboden moet achten geen andere plaats dan Berlijn te kiezen. De Nationale Vergadering zal in het gebouw van den Rijksdag bijeenkomen. Er zijn maatregelen getroffen om de werkzaam heden der nieuwe wetgevende lichamen te Berlijn voor belemmeringen te vrijwaren Na de gunstige ervaringen der laatste dagen hoopt de regeering alle pogingen om het ge zag aan te tasten voortaan te kunnen verijde len. De regeerimgstroepen van Berlijn hebbsa zich verbonden om de verkiezingen dm lften en de werkzaamheden der Nationale Vergade ring in alle omstandigheden stevig te bescher men. Uit hun rijen zijn stemmen opgegaan om de Nationale Vergadering als zetel Berlijn aan te wijzen en. geen voorloopig lichaam in te stellen De pegeering zal te gereeder met dezen wensch rekening houden, daar ze de meening is toegedaan dat het aanzien van Berlijn als hoofdstad des rijks in de knel raakt, als het nieuwe parlement ergens in Middel- of Zuid-Dis itschlanö bijeenkomt en de belegging buiten Berlijn de samenwerking der rijksregeering met het parlement moet be moeilijken. Ook de kwestie van de ruimte stuit in andere steden op moeilijkheden. De regeering trekt op i cogenblik troepéfo bij Berlijn samen om te allen tijde tegen om wentelingen en andere woelingen in die kiem te kunnen verstikken. De regeering des rijks blijft er op aansturen, de staten elk vos?? zich te nopen, hun parlementen in de hoofdsteden te laten vergaderen. Erzberger heeft te Trier de verlenging van het wapenstilstandsverdragL onderteekend. Hij had verzocht j de btokkafé op ie heffen, bindende verplichtingen aan te gaan ten aan zien van de onmiddellijke terugtesvé der Duitsche krijgsgevangenen en spoedig ia ds gelegenheid gesteld te worden de. vredespre- liminairen te teekenen. Maarschalk Foch heeft voor de verlenging van den wapenstilstand met één maand na mens de geallieerden de volgende voorwaar den gesteldAls straf voor de niet voldoende aflevering van locomotieven en wagons moe ten 500 .locomotieven es 19/XK) wagons uit geleverd worden, waaronder 40ÖÖ voor El- zas-Loth? ringen. Daar deze eïsch de moeielijkheden in puitschiaad vermeerde :e zou en anderzijds door de met-levering de hervatting van het economisch leven in de geallieerde landen belemmerd zou worden, moeten de volgende landbouwwerktuigen en -gereedschannea in goeden ■staat en met tie voor een bedrijf van 18 maanden noodzakelijke onderdeel en, op 17 Februari geleverd zijn: 400 stoomsloe- gen, 6500 zaaimachines, 6500 bemestings machines, 12,500 eggen. 2500 walsen, 2500 Qreshillwalsen, 2500 dorschmachiiies, 2500 hooikeerders, 3000 maairaachhses Deze voor waarde houdt gem verband met de terugga ve van het door de Duitscher» ontvreemde of onbruikbaar gemaakte laaitbouwmateriaal. Verder wordt de bestraffing gsteisdit van hen, die zich schuldig gemaakt hebbes aan een met het volkenrecht in strijd zijnde be handeling van krijgsgevangenen. Leo enten te-commissie, die te Berlijn zetelt, zal alle kwesties betreftendiLde Ruaskdre gevangenen onmiddellijk met de Duitsche regeering he spreken ed zij zal bevoegd rijn kim repatrië ring te verordenen Als waarborg behoudt het opperbevel der geallieerden zich het recht voor, indien noo- dig, den door vestingwerken op den rechter Rijn-oever eevorniden sector /van de vesting Straatsburg mpt een terreinstrook van vijf tot tien K M. voor deze vestingwerken te bezet ten De ia Frankrijk cl België weggenomen werktuigen, gereedschappen, enz. moeten, wanneer de Fransche er. Belgische regeerin gen zulks verlangen, teruggegeven worden. Vier gedelegeerden van de Fransdie en Bel gische regeeringen zullen zoo nootiig in Duitschland mogen vaststellen welke voor werpen er zijn weggenomen. De pers re Hdsmgfors maakt gewag van froote hongeroproeren te St. Petersburg. ienduizend half verhongerde menschen be toogden tegen de radenregeering til riepen om brood. De ongeregeldhed ,-n werden met geweld van'wapenen gefnuikt. Volgens een betrouwbaar bericht uit Reval hebben de bolsjewiki aldaar, een snellen te rugtocht ondernomen Als oorzaak wordt de in "St. Petersburg uitgebroken contra-revolu tie aangegeven. De Morning Post verneewt uit Parijs, dat het kmesketrsmM wsrsM ma hst holgjswte- n» ia Duitecfelasd met. voedsel te shii&a» bij eenige aadse lande» teggeksntiag onteoét Ongetwijfeld zal de amkbjkMd geëffend words», 'maar op het oogénblik k mm vrijwel in een Impasse geraakt. Teaarij de toestand eea gunstige» keer krijgt, sou daar het ge volg, van zijn dat president Wilson eeréar dan in zijn voornemen lag, naar Amerika te rugkeert KORTE BERICHTEN. De lersdhe r-spublikem® te Dublin be slot®! mm er ach* wmtUweretute vergode* ring bijeen1 te roep® m aan te dringen op de vrijlating der Sinn-Fdn-gevangenex. Mitau is door de bolsjewiki bezet. De Holimnsche ministers hebbes harms portefeuille ter beschikking van de» minister- president gesteld. Dt Belgische regeering heeft bij de mo gendheden geprotesteerd tegen de verminde ring van het aantal zijner vertegenwoordigers ter vredesconferentie. Besloten' is tot aankoop van 137 stand»- aardschepe?. door Engelsche stoomvaart lijnen Volgens berichten uit Mexlcó is daar een nieuwe revolutie uitgebroken onder leiding van dm artillerie-officier Filipe Angeles Villas - De E«;te:!adre m Amerikaansriie corres pondente hebben' geprotesteerd tegen de ge- heimhoading cp de- c&tBfereniie ie Parijs, De geallieerde krijgsgevangenen ia Duitschland zijn thans ellen van daar ver trokken. i De bladen te Washington bevatten, vol gens het Boll. Nb., het bericht dat kolonel House overleden is. Dr. Kraaimars] heeft em deel van het bestaande Fran&ch-Isjechisch verdrag gepu bliceerd. Op 31 December 1918 waren in de ge- heele wereld 2189 schepen in aanbouw, ver tegenwoordigend 6.921,989 bruto reg. ton. De Handley Page. welke *bn langs voor een vliegtocht naar Indië uit Engeland ver trokken is, is behouden in Jndi'é aangekomen. De toestand in het koltngebiea van Op- per-Silexie is ernstig. AVONDVERGADERING. Afwezig de heet en Luiting, Westerhof en Meienbrink. De heer C1 o e c k deelde mede, dat de eer ste 3 dagen op de groentenmarkt voor 361 was verkocht. Het verminderde en op ver zoek zetten zij het nog door, maar ten «lotte werd er voor 23 per dag verjcocht. Het bleek, dat het volk het niet verlangde, maar wel de comité'a van actie verlangden het even- ais met de rijks kleeding, waarvoor maar twee bons zijn gevraagd. Mr. Leesberg meende, dat het revolutieatre- ven wortelt in liet socialisme en spr. wilde van den heer Verkerk wel aannemen, dat deze voor den gelijdelijken wettelijken weg was. De door eren heer Verkerk thans geuitte ge dachte, waarbij hij zich aansloot aan de ver klaring van den heer Vliegen, kwam in de stukjes van den heer Verkerk in de courant niet uit. De leiders hebben bovendien het volk niei in dt hand. Spr. wilde nog vastleggen, dat de heer Westerhof verklaard had, dat met den H. O. hier het hoogtepunt bereikt is. Spr. zou zich dcaraan vasthouden. Wat het ziekenhuis betrof, spr. wilde, wan neer het onvermogenden betrol, R. K. patiën ten verplegen in het St. Elisabdhgesticht, om het Stedelijk ziekenhuis te'"ontlasten. Dit zal de gemeente minder kosten. De achterlijke kin deren wilde spr. liever elders verplegen (De heer Melcnbrink kwam ter vergade ring). De heer d e W i t herinnerde inzake den noodwoningbouw aan den daarover gevoer- den strijd te Amsterdam, waarbij de rijksin specteur zich ook tegen noodwoningen ver klaarde. De afwisselende temperatuur in de houten woningen is ook ongewenscht. De heer Verkerk oordeelde 't een uitge maakte zaak, dat de school voor zwakzinni gen hier zou ki>men. Dat de revolutie wortelt in het socialisme, noopt spr. te beweren, dat de R. K. de anti- revolutiönnairen en de liberalen, als het in hun kraam te pas kwam, voor een revolutie niet terug gedeinsd zijn. Spr. verwerpt de re volutie, daar waar men zich langs 'den weg van evolutie kan ontplooien. Wanneer dit niet het geval is, dan accepteert spr, evenals de andere partijen dit ook deden, wel de revolu tie. Spr. deed nog uitkomen, dat de heer Wes terhof gezegd had dat in Alkmaar het hoogte punt bij den H. O. voor de arbeiders bereikt had. Mr. Leesberg ontkende dit. Hierop verklaarde de voorzitter de alge- meene beschouwingen voor gesloten. VETmOOG ING "'WETHOUDERS- SALARISSEN. De verhooging van de jaarwedden van de wethouders werd, na vertrek van dt wethou ders, door den voorzitter, op grond van een daad van gezonde politiek, verdedigd. Spr. deed uitkomen, dat de salarieering al lang on voldoende was en dat de werkzaamheden zeer waren toegenomen. Tegenwoordig zijn er minstens 3 vergaderingen in de week, vrpeger 1 In 1914 bedroeg het aantal inge komen stukken 3000, in 1918 5000. Het aantal voorstellen 136 en 202, Het aantal raadsver gaderingen vermeerderde ook zeer. Spr. deed uitkomen, dat de salarissen in tal via andere gemeenten hooger zijn gewor- 4m Het voordeel van de verhooging noemde sprdat men dan kan benoemen hen die een deel van loonend werk anders niet kunnen missen, Spr. betoogde nog, waarom het niet aan gaat nu de verhoogiog uit te stellen. De fleer Z aad n o o r d ij k was voorstan der. Spr, had juist 'om de drukke werkzaam heden ontslag genomen, De heer C i o e c k zou geen motie van wantrouwen m afkeuring «tellen, omdat hij door zijn maatschappelijke positie het werk van wethouder niet kon overnemen. Spreker kon toch niet voor de ver hooging stemmen. Het ia een eerepost en vergoeding is noodig om te maken dat ook onbemiddelden de functie kunnen waar nemen. Hef meerdere werk ia een gevolgl van de abnormale tijden. Straks is het weer an dera en zoolang 't niet den geheelen mensch vraagt, mag het niet anders dan honoreeren, ter voorkoming van broodsgebrek. Spr wijst op Zaandam, waar de wethouders veel werk doen en maar 750 krijgen. In Gouda en Almelo is het 800. Dat üet in Amersfoort en Velzen 1500 is, kan geen argument zijn, daar heelt men een beheer dat zéér veej, werk eischt Wanneer er hier zooveel werk wordt gedaan, dan is het geen eerepost meer, maar een werkpoat Spr. heeft veel lof voor 't werk van de heeren ihomsen ea de Wit fissn za ken bggen nu echter stil, maar straks wordt het anuers en spr. zou het niet prettig vinden, waaneer deze tijden nu blijvend een verhoo- gmg voor de wetnouders zou brengen, die niet ia v&rfaoMdmg staat tot het werk tot nog toe. öpr. is voor mi verhoog mg tot iOOU. Mr. Prins onüersteunoe au deukteeid. Up het oogeabiik acntte spr. het niet gerecht vaardigd, met het oog. op den H. O. zoover te gaan ais het voorsiei. ivir. S l u iwas in de secties voor./ 1500. Nu zat spr. echter niet verder gaan dan ƒ.1000, omdat üet niet lijden kan. Betere tij den wit spr. afwachten, om er dan weer wat op te leggen. De opvatting van den heer Cloeck over het eereoaantje deelde spreker niet. De heer Ktngers wist ook van het veie werken door de wethouders, maar spr. wit nu met net oog op de omstandigheden met verder gaan dan J fUOO. De heer L u o b e betoogde, dat Alkmaar uit gemis aan kapitaalkrachtigen in ongunsti ge omananuighmea verkeert. De wethouders moeten zien daarom ook maar opühermgcu getroosten. Du is een gevolg van de tijden en wordt door tal van middenstanders gedaan, tn deze omstandigheden moeten de wethou ders ook met net voue pond hebben en spr. zat ook voor lüüü stemmen. De Voorzitter kan oe logica van het betoog van den heer Luboe mei volgen. Spr. vroeg of de j 1500 de begrooting kouden red den. opr. achtte het zeer wel mogeujk, dat na ot nieuwe verkiezingen er ook arbeiders ut het couege zitting zurien krijgen. Wit men dit pas dan gaan vernoogenvoor den arbeid komt toch een beuoorujke belooning toe. De neer Meienbrink wade mede gaan zootang de buitengewone werkzaamncden duren. Voor altijd wilde spr. niet medegaan. De heer v. d. B o s c h zag graag, dat er meer voordeel getrokken werd uit het werk van de wethouders. Spr. weet, dat van hen buitengewoon veel arbeid wordt gevraagd. Zelfs waaneer de crisitijden voorbij zijn, zat er nog arnjd zooveel werk van hen ge vraagd worden, dat een belooning van J 15UÜ niet buitensporig is. Men heeft nu bo vendien de arbeidsverdeeiing gekregen. Spr. hoopte, dat er in de toekomst meer leiding van de wethouders zal uitgaan. Wanneer men den arbeid van een raadslid nagaat, dan is de J b presentiegeld ook onvoldoende. De heer Verkerk oordeelde ook den sprong te groot. Spr. was het bekend, dat tal van bemoeiingen na den crisis ophouden, levens was het hem bekend, dat de wethou ders bet uu te druk hebben. Spr. oordeelde het ambt geen eere- maar een werkambt. Ook het werk van de raadsleden is toegenomen. Spr. vond een belooning van 1000 ook vol doende. De heer L u b b c bleef betoogen, dat de tijdsomstandigheden voor de voorgestelde verhooging niet gunstig waren. De heer Bak óórdeelde, dat men over het punt wel wat tc lang discusseerde. Spr. zou, gehoord de toelichting, vóór stemmen De heer G o v e r s steunde het voorstel van den heer Prins om het op 1000 te stel len., De heer Cloeck deed hetzelfde en deed uitkomen, dat de ingekomen stukken' noch het aantal zittingen verdubbeld waren. Spr. bleef overtuigd, dat een arbeider het, evenals in Zaandam, zich tot een eer zou rekenen, het voor 750 te mogen doen. De V o or z i 11 e r had alleen de cijfers genoemd Om duidelijk tc maken, dat de werk zaamheden waren toegenomen. Spr. had bo vendien uit laten komen, dat het salaris vóór den oorlog al te gering was. Het, voorstel van den voorzitter werd hierop verworpen met 7 tegen 6 stemmen. Er vóór stemden de heeren Wolzak, de Lange, v. d. Bosch, Bak, Zaadnoordijk en Melcnbrink. Hierop werd besloten het wethouderssala ris op 1000 te stellen. BESPREKING VERSCHILLENDE POSTEN. De heer Cloeck vroeg aan wien het lag, dat het stenografisch verslag zoo lang uit bleef. De Voorzitter deelde mede dat dit aan den drukker li De he® Cloeck vroeg of een ambtenaar meer krijgt voor een onnauwkeurigheid. DeVoorzitter oordeelde het mogelijk, dat kleine kasverschillen bij den ontvanger bestaan en daarom komt de gewraakte poaf op de begrooting voor. Spr. gaf aan de verhóogingen bij de volg- nummers volgens de nota van wijziging De heer Cloeck meende, dat de belasting eerder kon binnenkomen en drong op eerdere uitreiking der biljetten aan. DeVoorzitter zeide, dat B en W. te« rentebesparing zonder drang hiertoe al maat regelen hadden genomen. De besclTrijvings- billetten zouden nu spoedig rondgaan. De heer v. d. Bosch wilde de wagens op de Kaasmartkt naar de kleur van het veem schilderen. De heer Bak: „Dan rood en de heer Wes terhof in den wagen" De heer de wit zegde overweging voor de wensch van den heer v. d Bosch toe De heer v. d. Bosch oordeelde, dat de inspecteur van woningtoezicht moet hebben een zelfstandige positie en niet mag zijn' de ondergeschikte van den directeur van pubieke werken. Spr. wil daarmede niet wachten lot de komst van den nieuwen directeur. Ook el ders is die inspecteur een man in een onaf hankelijke positie. Spr beval regeling van dit denkbeeld bij B. en W. aan. De heer d e w i t herinnerde er aan, dat men in den Haag een groote discussie had gehad over de splitsing. Spr. is er niet tegen, maar in een kleine plaats kan het zoo worde* dat de een te veel en de ander te weinig krijgt. Wil de Raad het echter, dan is spr. er niet te gen. B. en W. willen den nieuwen directeur af wachten. Mr. Leesberg deed uitkomen, dal beide diensten in elkander grijpen. Het werk van den wethouder wordt door de splitsing ook zeer verzwaard. In den Haag koos men voor de splitsing. Nu moet de heer Vos het werk van zijn chef controleeren en daar is veel te gen. Spr. wilde de zaak graag beslissen vóór den nieuwen directeur kwam De heer d e W i t zegde overweging toe. De heer Cloeck drong op zoo spoedig mogelijke indiensttreding van den nieuwen directeur aan, opdat deze nieuwe werken ter hand kan nemen. pe heer d e W i t zeide, dat het in de be doeling ligt om den nieuwen directeur ee* week of o te laten werken met den ouden. Spr zag gaarne dat de Raad dit goedkeurde. Mr. Leesberg verdedigde nog dit denk beeld, om te bereiken, dat ae nieuwe direc teur een geheel zelfstandige kijk van zaken krijgt. De her v. d. Bosch herinnerde aan de critiek op B. en W. inzake het plaatsen van de afgietsels van de beelden van de Schermer- poort. Spr. is tegen erzatz. Mr. Jan Kalf., die B. en W. adviseerde, komt in tegenspraak met zichzelf. Spr. citeerde de meeningen van dr. Cuipere en den heer Victor de Steurs en deed uitko men, dat dezen ook de beelden op de poort willen houden. Men moet de copieën in het museum plaatsen en de menschen te Alkmaar niet het eerst met ersatz tegemoet komen. De Voorzitter deelde mede, dat B. en W. hun licht hadden opgestoken bij de hee ren dr. Kalf en jhr. van Riemsdijk. Zij adviseerden de beelden des winters niet buiten tp laten. In Buiten" spuwde de heer Loofjes zijn gal uit over het vandalisme van B. en W. té Alkmaar in deze. Spr stelde zich voor om den heer Loofjes nog eens in te lichten. Er zal niets buiten den raad gebeuren. De heer O overs vreesde, dat men zoo geen oplossing kreeg. Spr. is tegen verschui ving. De toestand is er nu schandalig. Spr betwijfelde nog of de gesloopte molen, dis voor verbetering van de wegen in den Ber- gerhoüt is gebruikt, wel de 1200 waard is geweest. Die Voorzitter zeide, dat mr. Lees berg al in overweging gaf om een echt- en een ersatz-beeld op de noort te plaatsen. De heer v. d. Boacn ontraadde dit. (Hi lariteit). Spr. gaf B. en W. in overweging nog bf| een derde inlichtingen in te winnen en wilds de zaak dan overlaten aan B en W. De Voorzitter kon dit niet aanvaar den. Spr. deelde mede dat èn van Riemsdijk en dr. Kalf beiden van meening waren, dat de beelden in besloten ruimte bewaard moe ten blijven. Ter zijner tijd moet de raad maar beslissen. De heer d e W i t deelde nog mede, dat de Schermerpoort recht gezet zal worden Mr. Sluis drong op beëindiging va* deze discussie aan. De Voorzitter herinnerde hierop aan het ingekomen adres van de bewoners van de Laat, Koorstraat tot Krebbesteeg. Deze be woners verklaren zich bereid de stoepen en hekwerken die zich daar bevinden aan de gemeente af te staan, wanneer daar bazal- tinetegels worden aangebracht. De heer de Wit deelde mede, dat pu blieke werken nu wil voorstellen, daar ba- zal tinetegels aan te brengen, dit zal 1300 meer kosten. Mr.' Sluis was er niet tegen, maar be greep niet hoe men een oude straat kon op knappen met bazal tinetegels. Wanneer het echter met meer kost en de burgers willen het, dan zegt spr.vooruit De heer v. d. Bosch zeide, dat de heer Looman berekend had, dat het 1300 meer zou kosten, wanneer de stoepen bleven liggen. Nu die weggaan zal het echter' meer kosten. Bazaltineiegelft en stoepen oordeelde spr. geheel verteerd- ALKMAARSCHE CODRANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1