DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 15 Honderd em m twintigste Jaargang. 1919 ZATERDAG 18 JANUARI. Abonnementsprijs bij mnitbatallif p. 3 Bilodes 11.65. fr. i piitf 1.18» Bivüshbbiu S st AifeMurifs 15 fit. i. rent griotin lettiri m iliatsrslmte. Br. fr. lü. Boek- eo Bandeisdrokkerg Hern. Coster 4 Zo., ïoordam CJ. Tel. 3 Uit den Alkmaarschen Raad. Dit itumnt«r aft felacf*». Er is de laatste maanden zooveel propa ganda voor den aclrturigen werkdag ge maakt, dat het ons niet verwondert, dat ook- het college van B. en W. en zelfs de geheele Raad daarvan onder den indruk zijn geko men. En om te bewijzen, dat zij voor dien acht- urigen arbeidsdag werkelijk veel gevoelen, hebben zij het goede voorbeeld gegeven en een raadsvergadering gehouden, die, door een kleine rustpoos, onderbroken, precies acht volle "uren in beslag genomen heeft. Acht volle uren hebben de gemeentelijke af gevaardigden de belangen van de stad onzer inwoning gewikt en gewogen, hebben zij het beleid van Burgemeester en wethouders aan eed vernietigende critiek onderworpen of hemelhoog geprezen. Acht uren lang hebben de leden van den Alkmaarschen gemeenteraad de aanwezigen op bloemrijke, min of meer gelukkig geslaag de redevoeringen vergast, acht uren lang heeft de voorzitter ze geduldig aangehoord en hebben hij en zijn drie adjudanten de meest grievende verwijten, maar daarnaast ook de meest hoffelijke complimentjes in ont- vangst mogen nemen. t En acht volle uren ook hebben aan de pers tafels een zestal journalisten zich beijverd, de keurige improvisaties aan de vergetelheid- te ontrukken, hebben zij zich ingespannen era onder woorden te brengen wat daar aan wijs heid en schoonheid aan veler lippen ont vloeid is.1 Zij. hebben den- heer Van den Bosch ge volgd in zijn beschouwingen over steden schoon en algemeene aesthetics, zij hebben voor der, heer Cloeek gesidderd toen hij als een tweede Liebknecht de huidige regeering onzer gemeente zijn vernietigende -critiek deed: hooren, zij hebbes met den heer Gevers belangstellend ,het sluis-vraagstuk van de Zes Wielen bekeken, met mr. Prins den trooste- loózen toestand onzer gemeentelijke schatkist betreurd, met den heer Verkerk de gevaren van sociaal-democratische theorieën op het ontvankelijke gemoed van burgerweeskinde- ren nagegaan; zij hebben zelfs met den heer Westerhof in steeds vlugger tempo de yader- landsche geschiedenis doorloop® van No vember 1918 tot het voorjaar van 1848, van dit jaar-tot 1795 en van daar tot aan den 80- jarigen oorlog. En zij hebben met hem geconstateerd, dat revolutie niet een uitvinding van den laatst® tijd is, maar een normaal verschijnsel dat alle politieke partijen op haar beurt hebben tae- géjuichd als zij er baar posit te door konden» verbeteren. „Poëzie is oven», overal mijn vrienden", heeft de heer Van den Bosch dezer dagen in een beschouwing ove^ stedenschoon en werkloosheid in onze courant uitgeroepen en met een kleine varia' ;e zouden we 's heeren Westerhofs betoog in denzelfden vorm kun nen weergeven en zeggen: revolutie is Overal en altijd geweest, mijn vrinden. Voor wij nu verder gaan, moeten wij even herinneren aar. cs fabel Var* den ezel die door vete st. icivt"- hooi omringd was. Er v sten zoo vele ai zij zager, er alle zoo appetijtelijk uit, dat hij werkelijk niet wist van welke hg zou eten. E Hij kon maar geen keus doen en het gevolg daarvan was dat hij tussen® al dat geurige hooi den hongerdood is gestorven. En wanneer wi, den stapel aanteekeningen en opmerkingen, die wij gisteren maakten, nu voor ons uitspreiden, dan zijn er dat zeer vele, dan bekruipt ons de lust over alles wat wij gehoord hebben te schrijven, maar dan vaH het ons ook zoo moeilijk een keus te doen, dat wij werkelijk een oogenblik vreezen het tragische lot, van hef fabeldier te zuilets deelen. Wij willen-thans alle papperassea ter zij de schuiven uits.uitend op onze- herinne ring afgaande eens meededen,, wat ons in den chaos van p voeringen, interrupties en in teressante tooneeltjes in hei: bijzonder heeft getroffen. Als wij in gedachten het gisteren gespro kene weer eens d< revue laten passeeren, dan krijgen wij ojiwillekeurig den indruk dat in een bioscooptheater een film van vele kilometers lengte n cindelooze verscheiden heid onze belangstelling gevangen beeft ge houden. En zooals het na elk bioscoopbezoek gaat, zob ging het ons ook nu weer, naarmate het langer geleden is, dat wij die film aanschouw den. zinkt allengs het onbelangrijke in de diepte der vergetelheid en houden wij in onze gedachte sléchts die beelden vast, welke ons onwillekeurig sterker dan andere hebben ge troffen. Als jongen hebben wij een caleidoscoop ge had dit als je er door naar het licht keek prachtig gekleurde figuurtjes vertoonde. En zoo gauw men ze even geschud had en pp nieuw door het glaasje tuurde dan vertoonde diezelfde caleidoscoop een ander beeld en 'bleef je in verbazing hoé eenzelfde kijker in zoo korten tijd eer geheel anderen indruk kon geven. De raad is als een caleidoscoop. Zoo kijk je naar een rustige vergadering, waar een- talentvolle redenaar in bloemrijke taal den lof van het bestuurscollege vertolkt en breng je den indruk daarvan op papier of plotseling wijzigt zich weer het beeld van rust en behagelijkheid, komen de wolken met snel treinvaart aan den politieken hemel opzetten en richten de oog® van alle verblufte aanwe zigen zich vol spanning op es» opgswaodea vertegenwoordiger, die in gejaagde drift rijs vernietigende critiek naar de bestuurstafel ®f naar de 'hoofden vaa politieke tegenstanders slingert. Een middagvergadering gerold met .alge meene beschouwingen» In het begin luistert me» daarnaar met on verdeelde belangstelling. B'jna ieder van de leden feêeft een verlang lijstje, de een grooter, de ander vas meer bescheiden simei mg* fcs op ■■■4<sr verlanglijstje staan -wensdtee waarvan de voorlezer verwacht, dat alle raadsleden, alle journalisten an alle bezoekers van de publieke tribune ze even belangrijk zullen vinden als hij ze zelf heeft gevonden. Maar al heel «gauw komt dan de desillusie. Of de spreker ontmoet aan vele zijden wan trouwige en spottende bliken, 'óf hij consta teert met blijkbare verwondering, dat bijrta niemand naar hem luistert, óf hij1 wordt met interrupties bestormd, öf de voorzitter maakt, er een eind aan en verzoekt het geachte raads lid om den gemeenschappelijk® tijd niet noodelooa te misbruiken, Er worden natuurlijk ook redevoeringen ge houden waaraan een geheel andere ontvangst 'te beurt valt, maar in het algemeen kaa toch wel geconstateerd worden, dat de meeste spre kers zich niet op de instemming met bun woorden kunnen herpennen, En zeker is dit hot geval als e® spreker op de ongelukkige gedachte komt, dat hij zien minder goed uitgedrukt-heeft tfl hetzelfde nog eau over wil zegge». Dan infarntmt de voorzitter met Mijkbw» nevenbedoeling allereerst of het juist ia dat de spreker voor de tweede maal het woord vraagt ca als de van zijn stuk gebrachte spre ker daarop antwoord^ dat dit volkomen juist is, moet hij eerst nog meedeel® of hij nieuwe gezichtspunt® heeft es als hu ook hierop be vestigend antwoordt en het blijkt even later dat hij dezelfde theorieën als weinige minuten te voren verkondigt, dan word® er zooveel hoofden dreigend bij ,e)laar gestoken, dat de tweede redevoering gewoonlijk nog ongunsti ger uitvalt dan de eerste Van den heer Westerhof kan in het alge- me® niet gezegd word®, dat hij zich gemak kelijk van zijn stuk laat breng® Hij heeft als politiek propagandist blijkbaar voor heel wat heeie vuren gestaan noch de interpellaties van andersdenkend®. noch booze blikken, noch de meeat duidelijke bewij- z® dat men niet naar hem luistert, kunnen zijn gedachtengang storen. Hij springt met e® bewonderenswaardige gemakkelijkheid van het è®e onderwerp op het andere, van de gemeentelijke gro®trawin- kels op e® stedelijk ziekenhuis, van het zie kenhuis op dè noodwoning®, van de noodwo ning® op de arbeidersbehoeften ea vandaar op de revolutie. Hij snelde gister® met ze ven mij u faarz® de geschiedenis door, besprak de twist® van 1848, de 'Fransche revolutiè, de; 80-jarigen oorlog en zou zeker ev® lat® op natuurlyke wijze bij d® eersten twist in het paradijs zijn blijven stek® als de voorzitter er niet aan herinnerd had dat de -heer® bij eikaar gekomen war® om de gemeentebegrooting est niets andef® dan deze begrooting ia bespreking te breng®. E® avondvergadering heeft iets gezelligs, De gordijn® zijn gesloten de talrijke lichtjes in de groöte kron® geven de raads zaal ev alles wat daar in is e® gemoedelijk karakter. t Op de latei* der raadsleden, mitsgaders óp die van B eo W, prijk® de wijnfiesschea en het daarbij behoorende kristal zendt naar alle zijd® zijn kleine schiüerlichtjes uit. Dit gemoedelijkheid deelt zich onwillekeu- rig aan de geheele vergadering mee. De toon is jovialer hartelijker, de algemeene prik kelbaarheid is verdwenen es onder het genot vart em sigaartje e® glaasje wijn wordt op vele punt® al spoedig volkom® overeen stemming bereikt. Het is ikt mm als bij de algermene be schouwing® e® eindeloos vragen- m ant- woordenspcl, am isUnms weer herhal® van wat men evers te vorm in «enigszins andere bewoordingen gezegd hééft m wat tea slotte in neg® van de hea gevalt® preek# .neer komt op de opmerking® en beantwoording® die ieder reeds uit het rapport van het onder zoek in de secties zoo volledig mogelijk heeft kunnen bestudeer®. Integendeel, de led® die zich tot opmer-i king® of beschouwing® geroepen voel®, drukken zich zoo duidelijk en "aangenaam mogelijk uit es de voorzitter beantwoordt de verschillende sprekers r; de hem eigene dui- delijfui en kernachtige wijze. De wethouders, over wier salaris uitvoerig gediscussieerd wordt, zóólang zelfs dat de voorzitter ten slotte vreest, dat de .betrokken heeren, die ia e® nevralokaal op hun vonma wacht®, ia slaap gevalles zullen zijn, too- n® zich bij het opnieuw betreden vac d« raadszaal absoluut niet geprikkeld dat zij zoolang buiten de besprek ingas zijn gehou den en nemen zelf» met e® van blijde ver rassing getuigend gelaat kennis van 's raads besluit.om hue salaris niet op de voorgestelde 1500 doch slechts op 1000 te bepalen. De bode toffit zoowaar op és ge&m dat de aanwezige joum&lfct&t ook van wijs, boud® m als de avond half vemtrefegn is, rangsefsikt Mj een mM wmslmm op dé perstafels es kijkt de hssres vol verwachting aau om op feu» jpfaM de bljjjdsdiap over etc dergelijke fcraetafe af k team Maar mr. Pt km m de Voorzitter tebbea van dm oqod der tijden m van hef algem^ B;ï tekort aan ftsaaóëdle /isaddeten ken ea zelfs ik bode is daardoor zm «der dea indruk van de. allernoodzakelijkste be sparing gekomen, dat hij voor de perstafels eigenaardige kleins gla§ajéa te voorschijn toovert die hall vol schenkt om te zien hoe lang het mogelijk is met één flesch wijn e® zeetal journalist® te. onthalen, De artikelsgewflze behandeling der be- grooting worat iamiddel» yoorigezet ea tal rijke postel worden tot groote verbazing van de pers, die van hef bestaan van eer nota van w iziging nimmer keaais kreeg, met be langrijke bedragen verhoogd. het discours blijft e® aangenaam karakt ;r drag®, de sigarenrook wordt dikker, de wijnticssch® op de tafels der raadsleden led ger leeger. Mikar de bode; die. steeds zoo gijl ia in- het schenken van overheerlijk leiding-water, laat ook au de heer® raadsled® niet in den steek, laat al» een zorgzaam gatsbeer zijn oog®, over <k glazen gaan en vult bij waar hij meetd- dat sstjws haftvszsterfeigig e® welko me gave zal kijnd Hij komt zelf» iangzamerbaad op de ge dachte, dat <xA de gfeasje» op de perstafel wel cm» teeg kunpen zijn ea verwaardigt zich andermaal daarin sea kJdng hoeveelheid druivmiiat te deponeer®. En inntiddela werkt men zich steeds verder door den rijstebrijberg der gemeentelijke be grooting heen. De toon b! van algameene waardeering getuigen, de heer Closet .m de voorzitter, die, in de middagziftiiig op minder aangename wipe teg® eikaader m het strijdperk trad®, maar ten slotte beiden sets anders bleken be doeld te hebben dan ze zeiden iets anders gezegd hadden dan zij bedoeld®, discussiee- r® /thans in een toon van onderlinge waar deering, ds heer Van dea Bosch beperkt zich in zijn beschouwingen .over aestheüea tot het in cm bepaalde kleur verven der kaasberries, de heer Leesberg verklaart gaarne te willen aannemen, dat ue he«r Verkerk d® recht® weg zal bewandel® m de heer Verkerk zelf lijkt na de rnededaeling dat hij eenzelfde op vatting huldigt als de heer Vliegen in de Eerste Kamer verkondigde, niet meer zoo'n afschrikwckkmde vogelvrij verklaarde raads lid, ais waarvoor menige buitenstaander hem de laatste weken wel gehouden moet hebben. De bode, die herhaalde malen nonchalant langs talrijke uitdagend voor hem neerge zette lcege wijnglaasjes op de perstafels ge loop® is en juist tot hei bese* j. kt dat hij noodgedwongen nog ems zal moet® inschen ken, komt plotseling weer onder d® indruk van eten deplorabel® staat der gemeentctt- nanciën, zet de juut ter hantf genomen flesch weer in het veilige hoekje van de vensterbaak en bepaalt zich voor het verdere van den avond tot het bjjvpll® der glazen op de raadstafels. Maar de stemming blijft gemoedelijk en gezellig, noch de beelden van de Scher- merpoort, noch de sluis in de Zes Wielen, noch de directeur der gemeentewerken, noch het ziekenhuis, de revolutie of zelfs de Centra le keuken kuhnm daarin verandering bren gen. 1 En nu verwachten de lezers ongetwijfeld nog een breedvoerige bespreking van allerlei begrootiugspost® van alles wat. bij ver scheidene dier post® te pas of te onpas ge bracht is. j Maar wij zuil® ditmaal zoo vrij zijn, on ze lezers daarvoor naar de zeer uitvoerige raadsversiae ut in ons vorig nummer te ver wijzm, niet alleen omdat daarin alle gehou den discussies zoo volledig mógelijk weerge- gev® zijn, niet alle® omdat'onze ruimte met toelaat het gister® in den raad besprokene nog eens opoieuV san uitvoerig» beschou wingen tc onderwerp®, maar ook omdat wij, na afloop dezer r;.aitevergadering hebben kunnen constateer®, dat, ondanks t® acht urig debat, ondanks talrijke wenscli® en grieven, vermaningen m raadgevingen, de gerneentebegrooting t® slotte mei een kleine uitzondering onveranderd is vastgesteld, zoo als B. en W. ze had ten aangeboden. En dat is tenslotte toch het resultaai van deze in velerki opzicht zeer interessante raadsvergadering geweest. Het is een m al gemoedelijkheid en gezel ligheid die zoo'n avondzitting kenmerkt ea slécht® de vervel®de gedachte, dat de ge- me®telijke schatkist dea bodem laat zien men dus tot algemeene zuinigheid srt- dwongen is, blijft «ea somber wolkje aan den helder® poBtadasn Volgens de New-York Ev. Post heeft presi dent Wilson aan de Fransche, Italiaansche en Japanscfee vrisjesgedete^eerd® medegedeeld, dat hij er niet voor is slechts één communi qué pér dag uit te geven, terwijl aan de pers verbod® zou yorden meerdere bijzonderbe- d® te publiceer®. Wilson verklaarde, dat hij het Amerikaan- sche volk beloofd had, dat de debatten open baar zoud® zijn het standpunt der Engel- schen schijnt hetzelfde te zijn' Dat is de eerste botsing tussch® mann® van de oude cn van de'nieuwe school. De Fransche en Italiaansche reactionnaire staatslieden moet® niet iq geheime confe- r®tie in staat zijn al wat hun behaagt voor te drag® onder voorgeven dat dit de open bare me®ing is, terwijl die openbare raee- aing zelf zich niet zou kunnen uit®. Zoo wordt b.v. dóór sommige Fransche blad® die de cegeering steunen, een oneerlij ke poging gedaan het zóó vóór te steil®, als zoud® alle geallieerden het eens zijn over de politjek, ten opzichte van Rusland te volgen. Echter wten alle buitenlandscfee correspon denten, dat de Vere®igde Stat® Engeland er teg® zijn troepen te z®den naar Rusland Volgens den Parijseheu correspond®t van de Daily Express zijn de Belg® zeer verwoed, "dat zij, na alles wat zij geleden hebben, maar twee gedelegeerden krijgen, terwijl b.v. Bra zilië en drie krijgt. En zoo blijkt wel,' dat terwijl de vredescon ferentie nog niet eens is aangevangen, de ver schillende staatslied® reeds tot one®igheid over vele op den voorgrond tred®de vraag- stukk® zijn gekomen. Zal de'goedé harmonie steeds behoud® kimn® blijven? Dé Dtiitsche regeering heeft in de laatste kabinetszittingen ae afvaardiging naar de vre desconferentie-vastgesteld ep tot- leiders daar van graaf Brockdorff Rantzau Scheide- mann aangewezen. Zij zullen o. a. te verklaren hebb®, dat Duitschland bereid is zich tesamen met de andere stat®, te land, ter zee en in de lucht te ontwapenen de ter uitvoering 'van dit vraagstuk vereischte verplichtingen met voor opstelling van wedefkeerigheid na te kom®. Zij zulten voorts moeten opkomen voor het herstel van Duitschland in zijn koloniale rechten, in het kader van Wilson's program, daarbij d® nadruk leggen op den zorg van het welzijn der inlandsche bevolkingen, a]s de g®ie®schappelijke plicht van alle vol ken in de Europeesche beschavin^sfeer. N Naar het Wolffbureau uit bevoegde bron verneemt, heeft zoowel het economische de- partem®t als het departement voor levens- middeien-voorzi®ing de nieuwe eisch® der ententevvoor het verlengen van den wap®- stilstand, voor zoover het de levering van landbouwmachines en -gereedschapp® be treft, voor onuitvoerbaar verklaard. De moord Op Ltebknecht en Rosa Luxem burg brengt heel wat verwarring te weeg. Deonalnénkelijk-socialistische „FreiLeit" roept alle arbeiders tot e® proteststaking op en algemeen wordt het vermoed® uitgespro- k®, dat Liebknecht Rosa Luxemburg niet voldo®dc beschermd zijn geworden, ja zelfs, dat hun begtieigers met de moordenaaak m verbinding hebben gestaan. De regeering komt daardoor in e® lastig parket en haast zich ten krachtigste haar af schuw over het gebeurde uit te. sprek® ëen diepgaand onderzoek naar de'schuldig® te bevelen. Naar een particulier telegram uit Berlijn 'mededeelt word® 's avonds 's nachts nog steeds op verschillepde punten van Berlijn vuurgevechten geleverd. t Overdag echter merkt men, dat de verkiezingen in aantocht zijn, ook ai schijnt de belangstelling over het algemeen zeer lauw. De straten wemelen van strooibiljetten, die door kinderen worden uit- fedeeld of door vliegers uit duizenden meters oogte vaak, over de stad uitgezaaid Op het oogenblik gaat de voornaamste agitatie van de regeering uit, die de zenuwachtige bevol king tracht te overtuig®, dat er Zondag aan het ter stembus gaan ge® gevaar verbonden zal zijn. Noske deelt daarom m«de, dat hij de aanwezige troepen nog versterkt heeft om de >"crkiezm£® ,e beveilig®. Van een werkelijk brandenden ijver bij de agitatie geeft ge® en kele partij blijk. KORTE BERICHTEN. Uit de hoofdkwartieren der Sinnfeiners te Dublin wordt gemeld, dat op 21 Januari een constitueennde ur\:adera g zal word® gehouden in het stadhuis te Dublin. De socialisten in de Fransche Kamer hebben interpellaties treffende Je conferen tie ingetrokken. Generaal Denikin heeft in overe®- stemming met de bevelhebbers van de Don- ra Koebuukozakken, zich belast met het op perbevel van alle troepen in Zuid-Ruslande E® officieuze mededeeling over de bols- jcwistischd bedreiging van Oost-Pruisen noemt de gerucht® over e® millioenenleger dat uit Rusland zou oprukken overdreveu, doch spoort niettemin tot verweer aan. De buitenlandsche journalisten zetten hun actie voort tegen geheimhouding op de vredesconferentie. De Siberische regeering te Omsk be schikt thans over 300.000 soldaten. Volgens berichten uit-Spanje duurt de revolutionnaire beweging in Portugal voort Irt de Ionische Zee is een Fransch stoomschip op een mijn geloopen; van de 590 opvarenden werden er 230 gered. De Arsolraad van Cuxhaven heeft zijn besluit, waarbij Cuxhaven een republiek werd, herroepen. Scheidemann heeft1 in Kassei o.a, ge zegd dat Brockdorff Rantzau aan het hoofd zal staan der Duitsche 'vredesdelegatie dat Scheidemann mee zal gaan om te toomn dat het nieuwe Duitsche regime socialistisch en democratisch is. De Oostenrijksche vloót zal zich te Korfoe aan d® Fransch® admiraal Gauchet overgeven. Er is een geheel verbod tot verkoop van sterken drank in de Ver. Staten van Amerika. Binnenland. BOTERKAARTEN. De minister van landbouw heeft ingetrok ken zjjn beschikking waarbij gelegenheid werd gégevm tot omruiling van boterkaartea teg® margarine, melange A melange B- kaant®, zoodat thans weder de eens gedane 'keuze zal gelden gedurende d® termijn van den geldigheidsduur der kaart zooals werd vastgelegd bij beschikking van 19 April 1918. - BEZUINIGING OP HET BROOD RANTSOEN. Naar Het Volk meldt, wordt door de be- trokken autoriteit® overwogen of in hoe verre het' wenschelijk is door vermindering van1 het aantal uit te reiken aanvulling#- broodkaart® e® bezuiniging op het brood- verbruik te'verkrijg®; overeenkomstig de ge dachte regeling zoud® o.a. ook krankzinui- g® niet meer voor e® aanvullingsbroodkaart m aanmerking kom®. THEE. Op het telegram van 11 dezer door de fir ma van Voll®hoven Poortman te Rotter dam verzonden, verzoekende verhooging vaa d® maximumprijs van thee in overeenstem ming met de Londeneche markt, is van dea minister het volgende antwoord ontvang®: „Naar aanleiding van uw telegram heb ik de eei U méde te deel®, jiat Uw betoog, voor zooveel 't steunt op het „verlang® naar thee door verbruikers" slechte juist ;s voor e® zéér gering gedeelte der verbruikers, immers slechts de meer kapitaalkrachtigen. Onder de bestaande toestanden m vooruitzicht® nu acht ik het niet gewenacht thee te do® aanvoe- r®, welke slechts voor deze person® beschik baar zal rija. Aan Uw verzoek kan ik mits dien niet volde®." Met andere wo^d®, thee onder d® be- staand® maximumprijs van 145 cter per K.G. is bere-kbaar voor verbruikers in dea meest uitgebreiden zin, do® thee ad 160 ets. per Va K.G. kan sle®ts genot® word® door rakelen, de kapitaaikra®tig® 1 Wij kjina® den minister verzekeren, dat ook de minder kapitaalkrachtigen voor dit simpele vers®il van 3 ets. per ons, hun kopje thee niefezuilea lat® staan; thee, ook ad 160 ets. per Ya K.Q. is de goedkoopste volksdrank, in het gezia komt e® kopje thee zeker niet hoog ex te siaaa dan Vt c®t. GEEN BEPERKING VAN HET TREINVERKEER? Naar gemeld wordt, is het zoo goed «la zo- ker dat door d® aanvoer van koten uit Duitschland, de beperkte treinenloop, welke 1 Februari zou aanvang®, niet zal door gaan. STEENKOLEN UIT DUITSCHLAND. Uit Dusseldorp wordt aan de Fr. Ztg. ge meld, dat de verzending van Roerkolen naar Nederland is hervat; voorioopig worden er dagelijks 1600 ton verzonden. Nederland zorgt voor het transportmateriaal. iDe prii- z® zijn onder den invloed van buitenland- iandsche concurrentie aanmerkelijk verlaagd. VERLOREN SCHEPEN. Nu de geallieerden onze schep® beginnen terug te gev®, zij vermeld, dat van de in het voorjaar 1918 door Engeland Amerika in beslag genomen Nederlandsche schep® er 13 verloren ging®. Het zijn de volgende: de Zaanland van a® Kon. Holl.«i.loyd (gezon ken); de Texel van de Stoomv.-Mij. Triton te Rotterdam (getorpedeerd)de Alcor van Nievelt, Goudriaan Co. te Rotterdam (door storm gezonk®)de Kieldrecht vaa Ph. v. Omrner® Co. te Rotterdam (op e® mijn geloopen)de Rhea van de Kon. Ned. Stoomboot-Mij. (gezonk®); de Leonora van Jos. de Poorter te Rotterdam (getorpedeerd) de Oosterdijk van de Holland Amer.-Lijn (na aanvaring gezonk®)de Poseiden van de Kon. Ned. Stoomb.-Mij. (door aanvaring ge- zonk®): de Obis Tetrax van Hudig Pie- ters te Rotterdam (getorpedeerd); ae Merak van Van Nievelt, Goudriaan Co. (getorpe deerd) de Tasman van de Kon. Paketvaart- Mij. (getorpedeerd); de Thalia van de Kon. Ned. Stoomboot-Mij. (getorpedeerd) da Ophir van de Rótterd. Lloyd (door brand Vernield). Van deze schep® waren Zaanland, Texel, Alcor, Oosterdijk, Poseidon Merak, door Amerika, de andere door Engeland ge- requireerd. DE KOLENUITVOER UIT ENGELAND. Volgens e® Reuter-bericht uit Loud® i# op de koopmansbeurs te Newcastle meege deeld, dat 't uitvoerverbod op steenkolen naar Nederland, penemarken Zweden is op- gehev®. Echter wordt deze export nog onder zeer strrage controle gehouden de kolen- handelaren zijn* verplicht, in de eerste plaats •in de behoeften van het eigen land de ge allieerde landen te vóorzi®. OPHEFFING RIJKSKANTOOR PLUIM VEE EN EIEREN. De minister van Landbouw enz;., heeft met Ingang van 1 Februari 1919 opgeheven het Rijkskantoor voor Pluimvee Eieren de commissie van advies, toegevoegd aan dat kantoor. Bepaald is dat in alle" beschikking® m be- kendmakingen, eieren betreffende, in stede van Rijkskantoor voor Pluimvee Eieren, zal word® gelezen „Rijks C®traal Admi nistratiekantoor voor de distributie van Le- v®smiddelm", en in die, pluimvee betreffen de, zal word® gelzen „Afdeeling Crisiszak® van hef departemrat van Landbouw, Nijver heid Handel. DE ROGGE KOMT BINNEN. In Twente komt heel wat rogge binnen. Ds aanschrijvingen van d® betrokk® regee- ringscommissaris tot de landbouwers om spoedig hun rogge in te lever®, m oagetwy- ALKMAARSCHE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1