fous o»ji #i tnfemsHafti tUw, hübtow fc? liiMimiifti iNieuws. l'nmuciaui iHgfxoHrirn èitukkeit. Aiu»l(M<lhiii>ciR5 B ar». Mooriihulla]uIscliv Lanilbouwcrediet. Oi»t*uiugskoertejï ruu Uèdeii. «i.at\«.rvndt uttkczstea g«Ieij. Alkea jeer de L&udofluwsr» te btad- «a AjbM .DeJden te Ibises sea -wtKfc ami sten 70. OOG SCO- s«§- gt il.giWk-tsd. DE HANDEL WEER VRIJ. Zooals bekend ia de veevorderiug «pgïftetv- den, en de handel in runderen weer geheel vrij. Naar we vernemen moei hei oog ui de bedoeling liggen, dat binnenkort ook de vrij en handel in kalveren, achapen en varkens zal worded toegestaan. Een gevolg van den vrijen handel onder deze omstandigheden ia dan bok, dat overal het rundvee door de slagers tegen zeer hoog; prijzen wordt verkocht, uit de provincie Gro ningen wordt zelfs gemeld, dat daar niet al leen voor slachtvee, maar ook voor vrouwelij* fokvee buitengewoon hooge prijzen wordea besteed ls het aan den eenen kant verklaarbaar, dat verschillende veehouders zich door d; abnormaal hooge prijzen laten verlokken hun vee van de hand te doen, aan de andere zijde is het zeer betreurenswaard, dat ook het fok vee zelfs van de hand wordt gedaan. Dit ia niets minder dan een aanslag op de yoortte- i, ling van onzen veestapel. Zeer juist gezien is o.i. d^n ook de waarschuwing van het Algem. Landbouwbl. aan de veehouders: „Boeren, verkoopt uw vee niethet is uw gereedschap. EEN AUDIËNTIE. Het Dagelijksch Bestuur van den Ned. R. K. Midduis.andsboad en de heeren prof. dr. J. van Beurden en prof. mr. J. A Veraart zijn door den M nister van Arbeid in audiëntie ontvangen, ten einde de punten te bespreken welke aangevoerd zijn in het verzoekschrift door genoemden Bond bij den Ministerraad ingediend en wetke het Ministerie van Arbeid raken. Vat aangaat de „wettelijke regeling der collectieve arbeidsovereenskomst en uitbouw daarvan" tot publkk rechtelijke bedrijfsorga nisatie voor die beroepen welke geacht worden in privaatrechtelijken zin organisatorisch ge noegzaam sterk te zijn ontwikkeld, deelde mi nister Aaiberse mede dat zijn ambtgenoot van Justitie bij hem hgid ingezonden het ont werp voor een privaatrechtelijke regeling, Minister Aatberse overweegt de indiening daarna van een wetsontwerp waardoor 't mo gelijk word} collectieve arbeidsovereenkomsten bindend -te verklaren voor geheele bedrijven. Overigens stelt de minister het onderwerp in handen van den Hoogen Raad van Arbeid, waarin een speciale afdeeling voor de collec tieve arbeidsovereenkomst zal worden ge vormd. Ten aanzien van „wettelijke invoering van den verplichten kindertoeslag voor alle groe pen van bedrijven met dien verstande dat elke bedrijfsgroep vrijheid behoudt, onder nader door de7wet te bepalen voorwaarden, de rege- ling van bedoelde aangelegenheid zelfstandig ter band te nemen", verklaarde de Minister, dat het denkbeeld nog te weinig Js doorge- dron in onze Ncderlandsche samenleving dan dat verwa.hi zal kunnen wordea dat een po ging tot wettelijke regeling thans in de Sta ter.-Generaal succes zou hebben. De Minister wil afwachten o: ook bij de behandeling der begroeting van Arbeid 'n de Kamer uit het midden der leden verdediging komt voor den vet plichten kindertoeslag. Verder decide de minister nog mede: dat hij arbeidt aan een nieuwe arbeidswet op den grondslag van 'n achturigendag en de vijlen- ve.riigurige we;k, waarbij maatregelen over- wbgtn worden om het nadeel, dat aan den middenstand ten gevolge van den ^erkorten arbeidsdag door huisarbeid van arbeiders zal wordij toegebracht, tot een minimum terug- ciale verzekeringen- tegen zukte, ouderdom en invaliditeit, tot de kleine zelfstandige onder nemers, de kleine ondernemers tot zelfstandi- geverzekering tegen invaliditeit en douderdom zul en kunnen komen en dat de staat dan de administratie-kosten zal betalen; dat in over weging is de ongevallenwet op dezelfde wijze uit te breiden en» dat, als het er -toe komt de zhkiewet uit te breiden tot de kleine zelfstan dige ondernemers de Staat, althans ter voor ziening in de ziektebehandeling, dan ook zal moeten zorgen voor ziekenhuizen, sanatoria, enz dat er een gewijzigd ontwerp verschij nen zal, betreffende invoering eener handels warenwet en tegelijkertijd- de regeling van de vleeschkeuringen zal kunnen behandeld wor den en dat hij zeer veel voelt voor het denk beeld van het verleenen van financiëelen steun aan den georganiseerden middenstand ter be strijding van de tuberculose; en dat er thans aan gedacht wordt, de vrijkomende barakken van het Ministerie van Oorlog over te nemen om die a s noodsanatoria aan verschillende vereenigingen ter bestrijding van de tubercu lose in exploitatie te geven. STATENVERKIEZINGEN De antirev. Statenkieskring-centralen voor Zaandam, Hoort»» en Den Helder hebben de candidatenlijst aldus vastgesteld: 1. S. Oroot Szn., te Enkhuizen; 2. D. L. Harms te Zaan dam; 3. P. Verburg te N.-Scjiarwoude; 4. R. Zuiiema te Enkhuizen; 5 A. Kruiiver ie Zaandam; 6. C. Adriaanse te Den Helder; 7. K. Baas Gzn:, te Zaandam8. A. Grave- stein te Urk; 0. j. Van der Valk; 10. H. Posthuma te Opperdoes; 11. P. Slot A.Pzn., te Broek op Langendijk; 12. mr. D. Sluis te Alkmaar. ANTWOORD VAN PRESIDENT WILSON. H-et Nat. Comité van Vrouwen voor duur- zamen Vrede ontving het volgend schrijven namens president Wilson in antwoord op het telegram hem bij zijn aankomst in Europa toegezondenv De President draagt mij op u de goede ont vangst te melden van het telegram op 17 De cembcr, u namens hem dank te zeggen voor uw hartelijker! welkomstgroet in Europa en u zijn vriéndelijke groeten over te brengen. Het telegram was geteekend p.ö. den presi dent, Gilbert F. Close. BANKDIEFSTAL. De 19-jarige N. de W„ in dienstbetrekking bij de- Geldersche Crcdietvereeniging te Leeuwarden, die den 23en November j.l. een hem ter verzending opgedragen brief met een aangeteekende waarde van f 20 000 zich toe eigende en een anderen brief aan hetzelfde adres daarvoor in de plaats aan het postkan toor i!ga!, Is émmge doe» da i» Leeuwarden ioi 2H jaar gevaa- geaisstnf. VOOR DOOD VERKLAARD. Vóór eenige dagen werd ia «es gtnusl» nabij Enschede het lijk van een man gevon den, dat aangezien werd voor zekeren Tot K., uit Enschede. In verband hiermede werd bij den ambtenaar van den burgerlijken stand ngifte gedaan van diens overlijden en een akte opgemaakt. Overeenkomstig art. 50 van het Burgerlijk Wetboek werd een uittreksel gezonden aan den ambtenaar van den burger lijken stand te Enschede, die het extract in schreef in de loopende overlijdensregisters. Vreemd keek deze ambtenaar op, toen hij op dienzelfden dag Ten K> in levenden lijve vóór zich zag. Hoewel gezond en wel, is deze toch voor de wet dood. Van wien het gevon den lijk was, is nog onbekend. BRANDSTOFFENZWENDEL Door de controleurs van het Brandstofen- bhreau te Leeuwarden zijn in beslag geno men 38 H.L. cokes, 7 H.L. anfhraciet en ruim 3000 turven, welke, tegen hooge prijzen o a. 19,voor een H.L. anthraciet, 20 voor 1000 turven - door caféhouders, bak kers en particulieren was gekocht van een 10-tal arbeiders, die van ingezetenen, die hun rantsoen nog niet hadden ontvangen, had den opgekocht. NEDERLANDERS TE DUSSELDORP. Van den Nederl'andschen consul te Dussel- dorp is bij het departement van Buitailand- schc Zaken onder dagteekening van 13 dezer een telegram ontvangen, waaruit blijkt dat bij de jongste ongeregeldheden daar ier stede feen beschadiging" van Nederlandsch bezit eeft plaats gevonden en geen Nederlanders gedood of gewond zijn geworden. De Uitvoerende Raad heeft den consul be richt, dat de Nederlandsche kolonie daar ter plaatse op geen enkele wijze van de politieke ebeurtwuisen directe aadetlss zal oadervin- DE NEDERLANDSCHE AMBULANCE TE PARIJS. Dr. Van Tienhoven, leider van de Neder landsche ambulance in „Pré Catelan", die Woensdag gesloten'is, heef t de complete in richting aan den rranschen Staat geschonken gebruike in de bevrijde provincies. Waarschijnlijk zal de ambulance te Kame- rijk geplaatst worden eri daar definitief ge vestigd1 worden onder den naam „Nederland sche Stichting". Het medisch en administra tief personeel zal met het hospitaal mee reizen om bij de installeering behulpzaam te zijn. Men verwacht er drie maanden te zullen blij ven. Op 25 Januari zal te Parijs een groot af- scheids-dejeuner aan het ambulance-personeel worden aangeboden van 200 couverts. ZACHTE WINTER. Half Januarii, en de Ka moei je (Cornus Mas) heeft reeds hare bloempjes geopend, terwijl de bloeitijd meestal in Maart valt. Ook de Winterbloem, Winterjasmijn, een enkele Rhododendron, yoorjaarsheide en de Toover- karelaars bloeien reeds in den Horuts; en zelfs heeft de Voorjaars-Adonis zijn gele kelkjes reeds boven den grond gebracht. Len te in wintertijd! GEKNOEI MET LEVENSMIDDELEN BONS. De Amsterdamsche politie is een uitgebrei de knoeierij met levsnsmidddenbons, waarbij e en koffptman, winkeliers en meisjes van het distribtpiebureau betrokken zijn, op het spoor gekomen. De hoofddader, de koopqnan S., ia ter beschikking van den officier vaa justitie gesteld. Gebleken is dai de hoofdverdachte jeugdige ambtenaren en ambtenaresjes van het bureau op de Keizersgracht ie Amsterdam omkocht en gedaan wist te krijgen dat dezen tusschen de reeds gecontroleerde enveloppen met opge plakte bohs andere schoven, die geen bons bevatten, doch wel een valsche opgave van 't debiet van den winkelier, 't Gevolg was, dat de winkelier dus niet alleen zijn bons hield en niet inleverde, doch telkens een groo- ter hoeveelheid levensmiddelen kreeg' dan waarop hijVdgens'de distributie recht had. Hij had bedragen' van 70 en 80 aan de e distributie-beambten gegeven om hun medewerking tot het geknoei te krijgen. VERDACHTE VREEMDELINGEN. In aansluiting van een bericht omtrent re geringsmaatregelen tegen Russen, wier ver- gee blijf hier te lande gevaar voor onze veiligheid oplevert, en de uitbreiding en verscherping der maatregelen tegen verdachte vreemdelin gen van andere nationaliteit, wojdt thans nog medegedeeld, dat gisteren reeds, als voorzorgsmaatregel, op last van hoogere au toriteiten, verschillende in Den Haag verblijf houdende vreemdelingen, cfle verdacht worden met politieke doeleinden in Nederland te ver toeven, zijn gearresteerd. Hun zal gedurende den eersten tijd een be paalde verblijfplaats in ons land worden aan gewezen. GASVERSTIKKINO. In «een woning, aan het Noordeinde in den Haag is door gasverstikking gedood op haar bed gevonden een 19-jarig meisje. Een gas kraan met zoogenaamden dag- en nachtbran der was geopend gebleven en het gasvlam metje is vermoedelijk door den verlaagden gasdruk in den afgeloopcn nacht uitgegaan, waarna bij den verhoogden druk in den vroe gen ochtend het gas in de kamer, yvaar het mèisje sliep, is binnengestroomd. EEN NIEUW ZIEKENHUIS TE AMSTERDAM. De gemeenteraad van Amsterdam besloot in de uitbreiding Zuid op een 14 H A. groot terrein een academisch ziekenhuis te doen bouwen bevattende een pathologisch-anato- misch instituut, een nharmoco-dvnamisch in- -etituut, en de verschillende klinieken. MOGELIJK VERBOD OFFERS". In de Donderdag gehouden raadsvergade ring van Leiden wees. bij de rondvraag prof. dr. Eerdmans er den voorzitter als burge meester op, dat er Zondagavond in den schouwburg een anarchistisch en opruiend toonee'stuk van de hand van ds. Schermer- hom zal worden opgevoerd. Hij vroeg of de burgemeester jn verband mei de tijdsomstan digheden geen aanleiding zou kunnen vinden, dit stuk, ..Offers" getiteld, te verbieden. Ap plaus van een deel der vergadering volgde op deze opmerkingen. De voorzitter dankte den heer Eerdmans voor de gegeven wenken, doch meende niette min, sm «est Ise? iterate gw*l skjs! «ptetttea. Jröj jm «ö»vei «en uakua. te den aard-eu ds streitemg vsa tea twumr ten «a wauw QSM.r ïjjü oorttee'. der orde er het gevolg van zou. kututua si%s>. ds® hij met aarzeien in te grijp*®, DE M1LL1QENEN DÊK ONTi KOONDEN. Ia de Haagsen e Pest" komen aader® bij zonderheden voor over de groote kapitalen, die de families Hohenzolk.-: m hiuauMiyj :a ons land in veiligheid hebben gcbfac,.:. Le familie Hohenzolleni het*: hier te lance te genwoordig 15 a 21) milhotn mark liggen, de familie Habsburg lüü a lit) miliiofr: Kronen. Het geheele roerend vermogen van keizer Wilhelm, voor zoover uit etiecten budaande, is in den loop vdn Juli 1914 uit Londen, waar hij sedert jaren voorzichtigheidshalve had opgeborgen, overgebracht naar Amster dam. De zorg voor het bedisselen daarvan was opgedragen aan zijn zwager, den multimilh- onairen verst Von Schaumburg, die geduren de de heele maand Juli heelt geiogeeid, deels Keizersgracht 369 te Amsterdam, deels buiten aan de Vecht bij de heeren Erduthnn en hei- hey. zijn zakenvrienden sedert laag, die zijn incognito prachtig hebben weten te bewaren. Toen de oorlog werd verklaard, had de keizer voor zich en zijn gehtcte launhe ten reuken- tig kapitaal, grooneud-e!s oonr verhuiïing m: Engeland, in om laua is veiligheid ge bracht. Uil SCHAGEN. Op de markt alhier deed zich eens eigen aardige kwesi,e voer. Een koopman verkucht dene koe,'die later bleek tongblaar te hebben. De kooper eiseine nu zijn ge.d vurug, doch de vtrkoopcr was daartoe niet genegen. Hij ver klaarde voor de fclitic, niet geweten te h b- aen, dat het beest aan mond- en klauwzeer tetU. L'e got Zwuue^ eigenaar werd irui'Uue.s van da markt verwijderd. Panijt» nrlien au onn.:zuvSea, v-ie in zijn recht -s, De heer D. Lap, auuer, siuunnanaleer- ling aan boord van ,,de Rembrandtop reis naar indié, heeft te San Francisco htedipio- tua voor Radio-Telegrafie betiaald. - De jeugd alhier wordt met eene nieuwe epidemie bedreigd. Na dé roodvonk in Jul' en Augustus, de griep in November en De cember, treden au de mazelen op. Reeds tien tallen leerlingen hebben al weer eene ge dwongen vacautie. UIT BERGEN.- Tot onderwijzeres aan de R. K. school alhier is benoemd mcj. E. J. A. Seraee te Nieuw-Veunep. y UIT HEILOO. Gisteravond werd L. L. overvallen, terwijl hij in zijn woning bezig was een s-tiaap ie! slachten. Het vleesch werd onmiddellijk in beslag genomen. UIT SCHOORL Woensdag j.l. vergaderden de deeiuebbers in het Onatrlinge V".vïoi; te ScKoorl tea huize van G. Hoogvorst Jz. te Groet. De heer D. Duin Wz., directeur, presideer de. Slechts 17 van de 76 deelhebbers waren tegenwoordig. De heeren C. Roozendau aa H. van Lienen Paulz. werden door den direc teur aangewezeö de boekeu met de bewijzen van omvang en uitgaaf te vergeleken, die door oen boekhouder ter tafel waren ge bracht Genoemde heeren erkenden alles in orde te hebben bevonden .en dat de ontvang sten 4265,47 en de uilgaven 3504,23 beliepen, zoodat hei batig soldo 761,24 be droeg. Zij adviseerden daarom de rekening, goea te keuren, waarmede de vergadering ac- "cuord ging. De boekhouder deed daarna «en beredeneerd verslag over den toestand van het fonds in het jaar 1918, als volgt: Aantal deelhebbers 76; aantal verzekerde runderen 585; veirwaarborgde som 179,460, afgemaakte runderen 23, die verzekerd waren voor 3140, waarvoor uitbetaald werd 2983 en ontvangen 787,70. Hei saldo van 1917 was 435,liya; 12 giaanden contribu tie bedroeg 2552 62terug genomen «paar- eld 490; aars geneeskundige hulp was 134,50; brandverzekering 10506; druk werken 9,27 'A salarissen 253,75 en aan diverse uitgaven 18 65 besteed. Hierop stelde de heef S, Hoogversl voor 500 te plaatsen op de Boerenleenbank en ae som voor brandverzekering op 200.000 te stellen; het eerste om het gunstige batig sal do-en het tweede om de hooge vceprijzen. Beide voorstellen werden aangenomen. Na rondvraag sloot de voorzitter deze ver gadering. UIT STOMPETOREN, Zondag 12 en Donderdag 16 deser gaf en- ze loonei ïvereeniginig Aurora bij den héér Brak eene openbare uitvoering vm Tropcv?- adel door n. van Wermeskerken. Vooral den eersten avond was de opkomst zeer gced, en zij, die aanwezig waren, hebben ongetwijfeld genoten. Aurora heeft dit spel uit het Indische kven gespeeld op eene wijze die alle lof ver dient, net toonee! was zeer goed verzorgd, de rollen zaten er goed in, zowat alk» was aan gewend om deze uitvoering zoo te doai sla gen. Als de leden, waarvan veler» nog maar kor ten tijd aan de vereen iging verbonden zijn, zich onder deze leiding zoo blijven oefenen, gaat Aurora een goede toekomst tegen. H i(HI WH VERKIEZING GEMEENTERAAD. Bij de gister gehouden verkiezing voor een lid van oen Gemeenteraad in het Ie Kies district (vacature dt beer J. H. El ring aan tal kiezers Stadhui» 547, Huishoudschool 921) werden 1109 «temmen uitgebracht, waarvan 51 Stemmen ongeldig. Hiervan verkregen ae heeren; J, Brr» (Chr. Hiet.) stadhui» 257 st, huishoudschool 280 st., totaal 537 st.; L. C. Oudt (Vriiz.- Dem,) stadhuis 129 st., huishoudschool 219 st., totaal 348 st.K. v. 't Veer <S. D. A P.) ttadhuis 46 st., huishoudschool 126 »t., totaal 72 stemmen Zoodat gekozen is de heer J. Bres. 359 Kiezers bleven thuis. OPENING SOLIDARITEITSBAZAR, Hedenmorgen werd in de Harmonie" de solidariteitsbazar, ten voordeele van de gezin nen van de dienstweigeraars, geopend. Mevr. Tjaden sprak een kort openings woord en zal van avond, inplaats van de dienstweigeraar Hagemeijer uit Hilvetsum, eveneens het woord voeren. De bazar awajkt eea gei,el%aa iadrui. Men fjrtbbtto&ad, tymsges, tp m Imi js wcgei'». ecu auuanckkeujie boek^utai m vms serwinstp :»ei tal v«« tm< DE RAAD» ■Wif ia Mi zl'ulös.t sssr! «n® straS.sg vsa ipskm nog, fel ót tot» gj'ocmsg to stelle wferd rsstgateld J- oBivangtten gewone 1,222,5' wopk 1.000.797, in sJtgsvea ootvaaesten gewone 1,222,540, buitenge- wont f1.000.797, in sltg^veu «tp: gewone 1.223 *340, buitengewone 1.ÜU0.297 mei eer. ,-ost veo? nnvoorzieae nitgavm van 55.203. h< om vorsi«4' tóasf Ja! de vrzïcgwwwor- diger var; prof. Knappcrl te Leiden consta teerde, dat het product van de Alkmaamha briquettenfabrtek aan de spite steal vaa het geen op dit gi-bied gentaak; wordt, men leze: „dat de vertegenwoordiger .a ;.rof. Kloooer te Delft enz." Voorts staat er, dat <te heer Qorci oetoog- de, dat uoor den vtrminderdra verkoop bij ae centrale keuken het ousostenpercentage zoo veel minder wordt, men teze: «soovtel hoo ges wordt." STATENVERKIEZINGEN. Op de Dondtrdagniiaaag in 't gebouw „Waakt m. bidt" gtfioiiüeo vergadering vao afgevaardigden van de suriCunringen den t ielder; hoorn en Zcandam van de Chrisi. Hist. Unie zijn voos de S'rovinciale Staten de volgende unaidaien gtsteld voo; deze drie s-a.exNrütgen: W* j. Kernkamp, Edam; J. ter haar, Amsterdam; J. kmgers, Alkmaar; P. B-u», Zaandijk; J. .Kxooneaoutg, St. Pan- cras; U. P. Vos, tnkhuizen; A. Honig, Zaan dijk; C Maarschalk, svodg s.. d. Zaan; J. van Meereveici, Zunaerdorp; Jhr. Mr. h. Ge vers, Heemskerk. STAATSPENSIONNEERÏNG. Op verzoek verwijzen wij adar een adver tentie in dit uuqjmer bca-diuice een tier ier siede tjf auudi_a openbare vekgadacuig un gunste van »uusts^«ns,onasmring, Hof Kzeaarud ouat mi Zas *u,rete' oatrn- den.i COLLECTE. Woensdag 22 januan zal door het Isra- elieustü Aruibtsmur de jaarlijksche openüare col.tcie gehoucta worden aan de finnen der ingozeiö.en. v- Men verzoekt ons er op te wijzen, dat deze geinen voor ten zeer nuuig doei outned wor den. GROOT NOORD-HOLLANDSCH BEGRAtrENISbüNDS. Vanaf heden ts ae naam van het Oroot Nooranoilanosui Begralenisfunds veranderd in: Üroot-Noordiioiandsciie Vercen<gmg van Levensverzekering en Lijfrente, ffévu»tigu te Amsterdam. INWENDIGE ZENDING. Alhier ss opge$isht een sfdeelingKroor in wendige zending, met het duel zodwet op geestelijk als op maatschappelijk gebied het Koninkrijk Gods te bevorderen. Deze afdcenng belegt tegen Maandagavond half acht in de bovenzaal der Chr. School, aan de Doelenstraat, eene openbare vergade ring. VOETBAL. Volgens 't programma moet morgen de wedstrijd Alcmana—-Schoten plaats hebben, maar de kans is aeer groot, dat bet terrein wordt a gekeurd. Zektrheid ia er heden nog niet, maar bericht omtrent het al of niet doorgaan kan men mor&en k&ea bii de firma de Frease. GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS Laat 143, Tel. 645. Geopend op alle werkdagen van des voorm. 9—-11 uur en boveaditn eer Maandags van 7—8 uur. Aangebeden: l assistente I. d huish., 5 bakkers, 3 banketbakkers. 3 bankwerkers, 2 barbiers, 1 te hanger, i betonwerker, Jl reu- arbeiders, 1 censiructiewerker, 1 fotograaf, 1 gas- en waferiito, 1.2 grondwerkers. I :.n- pakker, 1 kantoerbedieadï, 2 keüners, 5 kleer makers, 2 klinkers, 3 koka, 2 kocisiers, 1 land bouwer, 1 loKipenaorteerdcr, 3 loodgieters, 1 loopknecht, 112 losse werklieden, waaronder 13 voor licht werk, 1 madnee-teekenaar, 3 machinisien-stoier, 3 magazijnbediend», 7 metselaars, 7 opjieriieden, 6 pakhuisknecht», plaatwerker, 3 reizigers, 1 *tjw eihenteller, 32 schilders, 4 schmoers, I scJirijver, 36 si- garerimaktrs, 6 slagers, 3 smeden, 2 steen- bikkers, 1 stolfcerder, i stoker, 3 siucndoors, 5 tabiiksbewerkers, 4 iuiniteden, 25 tfcqgserbe- den, 3 veedrijvers, 1 Voeger, I voerman, 2 wa genmaker»,. I werkster m, 2 winkelkedirtid«i. Gevraagd: 1 grondwerker, 14 losse werk lieden, 1 schilder, 1 stucadoor, 1 loodgieter an 2 timmerlLden. Alkmaar, lg jaa. '19, Ds Directeur, C, DEKKER, CINEMA AMERICAIN. Eenigen tijd geleden braent de Amerikaan- §che Mctrofaones ons de tendenz fiim „Kapi taal en arbeid". Thins i» er ir. de CL A een nieuws Metro-film te 'jmtmubsrm »«i: „Voorzienignem Deze tum »a weer eens gc- ueel iets anders, dan men gewend is. Een vrouw legt haar kind te vondeling voor de kloosterpoort. Het kind wordt door de monniken gevonden en opgevoed. De knaap groeit op tot jongeling en de tijd, komt dat hij in de orde zal opgenomen worden Voordat hij daartoe besluit vraagt hij verlof het leven der wereld te leeren kennen. Dit wordt toegestaan Al.e kwade geesten staan reeds op den loer: hebzucht, wellust, dron kenschap, passie De jongeling maakt er ken nis mee doch beswijkt mot voor de verlei ding. Zijn geloof behoudt hem. Zijn moeder zien we terug als eigenares van een cabkret, waar hij komt Zij, herkent hem, hij haar niet. De jongeling keert in 't klooster terug treedt in dc orde en onderscheidt zich. Bij hem komt aan 't slot een ongelukkige vrouw red ding zoeken, 't Is zijn moeder. Hij staat haar jij »n haar skervensuur. Deze film zal door haar edele strekking en wijdingsvolle stemming niet nalaten indruk te maken De opnamen van het klooster zijn pracht te. terwijl 'de wereldsche torneo'cn voortreffelijk zijn geënsceneerd. Emily Ste vens vervuil de roi der vrouw en moeder. Van de kleinere nummers noemen wij: Het onvermiide'iike. een Fransche film in twee aden, met Emmy Lynn m Henry Roua- sei in de hoofdrollen, en verder dc natuur opname „Van Chur naar Arosa". Een prach tig gedeelte vao Zwitserland krijgt msa te tees. igwB«r dat seo dtdiStlfk sanhtonf, wgli# «ttrcuotadi se® mvcf son kosatto (ButUn it Rtéatlk, Dt vpnmm iit tut ntbriti b/wijti fttnsvn^ iet ét Htnaitit tt mtttt intnmt.) ZEEPD1STR1BUT1E. Am dc aboneé die in de courant van Za terdag 11 jan. over de zeepdistributie een ingezonden nuk heeft geplaatst. Naar aanleiding van uw ingezonden stuk in de Alkmaarsche courant zou ik gaarne willen dat u zich met mij in verbinding wilde stellen tot samenwerking, ik verkeer in dezelf de omstandighedeit als u m heb gisteren de kwestie in de bestuursvergadering van de vereeniging van huisvrouwen, waarvan ik de penningmetsteres ben, ter sprake gebracht. Hoogachtend, A. BOSCH—v. WERKUM, Steynatraat 43. CORRESPONDENTIE. Abonné, alhier. Wanneer wij niet weten van wie de mededeeling afkomstig is, kuiincn wij het bericht niet piaatsen. P. V. alhier. De woordenwisseling tusschen den geneesheer en U achien wij niet van alge- «seen belang en kunnen er dus niet onze ruim- te voor a/siaan. Red. Alkia. Crfc TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 18 januari Medegedeeld door hei Kot. Nsderiandsek Meteorologisch Instituut te De Bildt! Geidig tot den avond van 19 Januari Ia het gebied van de waarneming is de hoogste siand van den barometer 768.1 te Haparanda. Do laagste stand van den barometer 753.® te Sicagia. VERWACHTING, Zwakke tot matige noord-wcneljjks tot zuid-westelijken wind, aanvanke ijk zwaarbe wolkt mei enkele regen- of hagelbuien, later opklarend, overdag iets zachter. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN; 17 Jan. Theodorus Nicolaaa, z. van Pieter Zuurbier en Anna Maria Kraakman. 18 Jan. Cornelia, z. van Gilles Francies 9 Hendriks en Anua Hendriks Brou wer. OVERLEDEN: 18 Jan. Cornells de Oroot, 23 jaar. van 17 Januari 1Ö Opgave vanf a «Vu «0 «2V» 70 3»Jk Mjüd«l«ltegAn. Voor JCfaiaUjjk* Olie wm Vorigr «oer.- 8'Vn, 2t llUVj. s4 ML. Mtvl. <s STAATSLEENINOEN. NfeUt-HLANU. aCt. Obüg. N. W. S. y*o 11060 ISIS 5 UbliK. N, W8. van 5UU/1 uoo IVI7 vut 1008 ëito Obltg. dit* dn« dit* dii* Ned. D«mL 1915 ISO® di'« «si» /jm RUITtfNLAN» OOSTENRIJK. Hel. vrije Kieoeai. Jaa.-Jul) RUSLAND. OW W Ka. 2509 MOI Iwangorod DuMbr. OR. 0^9 Nicolai Spw e iuu QeeontW, OR *2} Rsihacbild (con«o|«) QR. »2S Hope en Co.' 1889-1SVO OR bis de EmiMie, 1894. ÜU «21 TURKIJE. Bagsied Saw. te sena iptte BRAZILIË. Ftinding i m. Ifli f 30/1W» FiaemarW# Oe>n*«nl«I. L«*n<ng«no Au»ae«da« ,l*i» s Rotterdam I* I Ban»- *n Crodtef teatalllng*». tenctiliifeKir Uïtth A Nederlapdicne Bank C. A. Rotterd. Uankver. Aand. Spa*ir*r*9*no HWI. IJxer. Spourt*. Ooi. i Mij. L Ëspl. v. Slaal»*p. öbl. 3 Mij. i Expl. v. StaiUip «M 4| el»*ti-**r» I NLDEKLAN1) AiiitterUam SUU IS74 t/IUS— J S BELOIE. Ani«reri>en IMl 21% Pr«,".«*8g*iie pCL 5 4 4 4 4 63 54«A, 94*% 94*% 39 Uk 3 33 33 '30 29 1 33 3U*% 51 '4 »T»% 99'% 99*% tfi 181 137 9*7% 'Vorige koer* •'"/li 887/u 827/, 79 637m 55 94 «V, 94»,4 29%, 33»/„ 31 33 39 *91% IS! 137i% 99". 99*% 92»% 92»% 1071% 74 3% Atckls T»'ï en I. fé C. v. g. A Uenv «n k Oi «tui* Spw C. v. A Ene Spw. Mij. gew. A and. «.aw, Cnv iuMtid. K«tiw, Cy g. A dite Pref. A. Mi*«niiii Runs en Tea. C v. A. Meaicau 2e Ptref. A. 3wüiiiuei>it i"a«. cuntp. A Suiiih. Mlw. Vot f», gïw A, Untmt fut. Kail,. Cjr. C g A. Auacottda Copper U. A Am. Car. en fuuijq Cn. C. v. A An«e», Hide cit Leather Comp. Uuil. Stat Staci C»rp. C. g, A. tut. Mere, Marine Cy. aig. A In'.. Merc Marine aig. pt A. tlec. ttoU. Keur. Ceil, «au v. A Row. Ned. Mij, t. e. v. Petr. bi.A AJmuw Petrol. MIL A Steana Romaita PeJr. MIJ. A Con«|i«iitta Mersanlii Argentina A CnlL Mij, det Voritenlanden A id. id. id. Wiiiataaiid. liandeliv. Antftcrdam Aattd. \>d. Handel Mij. C V A. Nederl. Ind. Haudel*bb. Aand. Aimieid. Rubber Cull Mij. Xand NederL Rubber K Oloit. Ainettaa Lijn A. Id, Gem. Eigendom A. Hull. St00mu. Mlj. Aand. java China Japan Lijn A Kon. Moll. Lloyd. Aand. Kon. Paketvaart Mlj. A. Idem Nieuwe Aand. Ron. Ned SlooutU. Mij. Antti Ned Scheepv. Unie Aand. Motterd. Lloyd A. Stooniv. Mij. Nederland A. A'd^nt Deli Comp. Aand. Ueli-Maatackappij Aand Mcdan iabak Aand. Rotterdam Deli Aand Senemhab Tahak-Mlj Aand. vf'p 8»% 2 19V, 19»% 32 7*i* 74% IUJ„ 941/, 27»% 1 HJ ,271% 130 29 124 t>37% 7U%, 79 87 231% .'S 14 114 22 s 2-d iVj 4'2 7 55 r, 0 230 40 '401% <17.50 J77 374 1 '3*% 171'% -'01 2.1 82., 8 4 'At iuS 400 383t% 3 6 194 Iu5 3 8 310 73*% 1 '27 221 218' 4 *19)%, 2*0'/, 210 247 247 279 279 274'/, 279 250 4"9 4 215*% 274»% 4S4»% V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2