Heeren Overjassen, Kinder Overjassen, Jekkers. Flink Daphje gevaagd Gevraagd een h Modiste renknsclit SCHEUKEN Eerste Hl pottó, ItaiitlliÉcliLiiiiiMiiitiict MAANDAG- 20 Januari, *9 uur Tevens een groote partij LAPPEN een nette Dienst Spooileggers en Grondwerkers I MB t Ie Mop: een stolt Mest. Mötsctie Muizen, een Hink Bnrgerwoooliuis, i Rentenier» TE KOOP: een partij YERF leert II 1 HEEJLEjN- cn KlXDEllKLEEDING met speciale afdeeling roor KLEEDING OP MAAT. Rente voor Deposito's. een Uitvoerder Knaspliinken, JSmederij te koop. li O E L 11 U US. Tan Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne inrichting, voor De sorteering is uitgebreid en de stolfen zijn solide. Eigen werkplaatsen a.li. magaztfn. ^a. H. S. CLOECK. Laat hoek Boterstraat. Marktberichten. HLetntoor. DAGMEISJE een net Dagmeisje een net Dagmeisje, 'oKVKAAGb en eenige nette Leerlingen. ALKMAHi.cn WARtNÜÜIS Winkeljuffrouwen en een Meisje Pension gezocht. HUISHOUDING. Rij- of Werkpaard te koop. Tö kuur gevraagd Zit- en Slaapkamers GEVRAAGD, ALKMAAR (Yoordam). HOORN, H1ARLEM, LEIDEN, VGRAYENHAGE, DELFT. ROTTERDAM. Crcdielcn, Deposito's, Rekening-Courant, Ckfeques, Wissels, Aan- en Verkoop van Effecten, Releeuiugen, Prolongatiën, Coupons, Yreemd Geld, Iucasseeringen, Voorschot op Incasso-papier. Tiet dén- dag opzegging h tien dageo Voor drie maande# vast 3 °|0 In de BRAND en INBRAAKTKTJE KLUIS worden loketten verhuurd voor het opbergen van effecten en andere waarden, Huurprijs der loketten lanaf f5.— per jaar. Toor zez maanden vast h één jaar 3' 4 VC!? °|o A <1 Verten tien. begint omze Ccdurqndo deze week wordt op alle courante* goederen 20 Vkorting gegeven. een flinke Dienstbode IVzUeisjo WERKMEISJE liulpi. d huishouding BOUWKNECHT BOUW ERSKN ECHT 2 ommensaais. i e huur gevraagd T« koop 140 bakken TE K0ÜT een fliuke Handkar, ruim 1000 M. Tuiigr. TE K0CMP Tiv KOOF: TJS KüUl': Te koop aao den Xeniemer Sttaatweg met 2 bovenwoningen 11a, 11e. (jiltU0T DUELllllS, A 2 inboedels. 60 brot'iramtm met schuiten. SUZE KUYPER 6 Co., Large^trjat 4. Alles contant. Geen zichtzendingen. Niets woidt geruild. Terstond of tegen 1 Febr. gevraagd DEN HaAG. bfctusiuu II GEBR. VERMEULEN, Laat 109 Telef 649 TE KOOP: a^n het Vardrönksnoord No, 40, 42, 44 en 46 an aan de Nieuwstraat Te bevragen LAAT 15 17. heden ter beurze weer veel handel. Culturen prijshoudend. In scheepvaarten was ook nog wat handel. Tabakken weinig a.faire. 5 pet. Nederland-1018 ongeveer 94s/». ALKMAAR, 18 Jan. Aangev. 20 paar den 200 a luOi, ió koeien T 400 e ÏOUO, 5 nucht. kalveren I 20 a 30 25 m. sch pen f 50 a, 90, 18 m vikens t 82 a 14 0 32 bigden t 23 a 43. 4 bokken f 10 a 3 BtE AsTEK, PURMEREND en Umstr., 17 Jam. zak sla oonen f 00. - per i-ik 228 zak spruitjes f 4 30 a 5 55 per zak. manden Peren i 0,a per mand. manden appelen f 0.— a per mand.4boerenkool f 1.30 a 2 50. VC'ARMENHUlZtN, 17 Jan. Aaidappe- len f, 6. drielingen f 0 nnël f 0. Nep (buitenlandf 0a 0 Roode kool 1150 a .0, Gele f 10 80 a 0.—W tte f 9 30, Khabarher f 0.Wortelen 1 0, N OKDSCHARWOUDE 17 Jen Worti len f 5 50 a 0per 1UU bos 4Roode kool f 11 50 a 0 0, Gele kool 10 Su a O, Witte kool 1 9.30 a f 0.alles pei 10 K G. ALKMAARSCHE EXPORTVEILINO, 17 ai n Hieten f 0.— a per 100. Prei 6 70 a 11 pi-r 100 stuks. Spi uiten f 28 10 a 39.—. Moem'-iid, Jool f 3 8 a 6 40 Bo renko I f 2.40 a 3.20 yoodekool 2.- o il 50. (Jrle H i 10 80. Andijvie f 3 a 3.40. Pieiersele f 0.90 a 10.40. Selderie t 4 8 1 a 6. SchotS' rteeren I 16.a 20.— ZAANDAM, 17 Jan Andijvie f 00per 100 Boerenkooi f 13 50 per 1.00. Pietrrselie f 18a 21.— per 1.00 bos. Selderie 8 b 34 Penen 12 a Prei 8 a 24 p bos. Oroene kool 2 a 14 per stuk. Bloemkool, f 6a 20. Bieten 4 per bos. Spruiten 6—13 per pond. Br. lof 34 p per pond. Belle I. 1 per pond. Zoete appelen 28 29 per pfend. HEILOO. Coöp. Exportveiling. 16 Jan. Brusseisch lof f 0 76 a 0 93 per K-U. Spruiten f 0 27 a 0.32 per K.O. 17 Jan. Aangev. *1630w0 K.O. peen f 3.60 a 4 60 per 10Ó K O. hiermede onzen harlelijki n dank oor de vele blijken van belang stelling bij de geboorte auzci dochter ondervonden. W hJ.üMP O KlOMP—Vcrburo. Anna Paulowna, januari 1919. M'itrili ifevrMHgil een nettë JONOEDAME voor kantoor. Be kent-ihcid»met boekhouden vereischt. Brieven iranco letter A 431, kan toor. Al km. Courant. AKTK4AUU 1 FhBRa.s. of eer der in klein gezin. Adres te bevragen bureau van dit blad./ UtVUAAUUi x om direct in dienst t treden. Zich te vervoegen Zaadmarkt 92. Uk> nabil flink loon met vollen kost. Adies bureau van dit blad. Een HUISJÈ of NOODWONING te huur gevraagd in of bij e n stad geitgen. Br. fr. lett. F 436, bureau van dit blad. In klein gcxlii. Zich te vervoegen RIERKADEG7. AlkuiMttrach MuilenntgHijJa. ClerrHKgd 9 nette van 14 15 jaar. H. JANSFN. Eenvoudig, degelijk PK1NBIOA «126 i(JM I' door dame met twee dochters van 18 en 21 jaar, te Alkmaar, Bergen of Berg-n aan Zee. Brieven oneer D 434, aan het bureau van dit bl d. Er biedt zich aan een DAMt van middelbaren leeftijd, voor de Br even onder C 433, bureau van dit blad. GEVRAAGD Ir.EN Indiensttreding naar verkiezing. Aan hetzelfde adres ren zeer mak H. MilULDER, Hargerpolder, Schoor!. voor echtpaar zonder;«kinderen een gemeubileerde met gelegenheid tof: koken of met volledig pension. Brieven met op ga f van prijs en utand onder B 432, bureau van dit blad. door Jb. KORVER 2'uidscharwoude. Aan hetzelide adre s Ten BoVEM- 1'l.ilKlJ te kuw|ii. Kroot t 400'».--- flKVKAAGI) f! huis1; ook geiriegen twee soliêde borgen te sielleuv. Brieven ortder Z 430, aan het bureau van dit blad. Tvltvutvrtkapltaali ta.SOO.OuO.Keaerves fSÜ.ttSMk 211 01 !2 .0 - I B. W. G. LIENESCH, (Herplaatsing wegens misstelling.) Dinsdag 28 Jimiarl a.s. hopen •nze gelie de ouders PETRUS VAN OMMEN en ELISABETH ADMIRAAL In stilte den dsg te herdenken, waarop zij J inr geleden in den echt vereenigd werden. Hunne iankba e kinderen, behuwd- en klcii.k aderen. Alkmaar, Jan. '19. Den 3 Febtuari hopen onze ge- liefde Ouders H. DE KOVÉB en 6. BE KOVKKvan Teen hunne 35-jarige e^htvereeniging te heidenken. Hunne dankbare kiuderen, behuwd- en kleinkinderen. Alkmaar, 18 Jmuari 1919. e r .0 u w d JACOB B TUIN Jnz. en ALIDA S. DE ZEEUW Jnd., die, mede namens wederzijdsche familie, hunnen h rtelijkt-n dank betuigen voor de vele uiijken van belangstelling, bjj hun huwelijk ondervonden. Bergen, Januari 1919. Heden overleed na een lang durig en sma telijk lijden, onze innig gelieide Zoon V K I T N, in den leeftijd van bijna 15 jaren. Bergen, 18 Jan. 1919. J. H. VRHJBLOEDT. A. J. VREIJbLOtDT Bezaan Gern persoonlijk rouwbeklag I Te bevragen Adv -bureau Wed. J. B. DE JONGE, Bergen (N.:H gevraagd. KENNEMER STRAATWEG 50 bij de Vi r Staten. Voor «en gezin in Den Haag wordt een net («rrHHgd ter assistentie van de vrouw des huizes. Opname in den huiselijken kring. Inlich ingen zijn te verkrijgen bij K- HAhT SzVan Everdingen- iltraat 4, des av nds van 78 ÜAKKBcI UiGiNG Bij dezen betuigen wij onzes hartelijk, n dank aan familie, buren •n kennissen, voor de vele blijken van belangstelling bij onze 121/, jarige echtvei eeniging ondervonden. A. HART Jzn. - M. HART— de Vsuss, KOEDIJK, 18 Januari 1919. t»U H. 1> fc I T K K, kiHlloiiM- k«» ff tetania, KI' K« KKKUI'U. IEksiva i> een flink gerrHMgd. Adns KOORSTRAAT A 10. JUFFROUW z.zgg. als, Br. fr. No. 212 v. d. MEULEN's Bachbaud«l. UKVKA4UU v«^or groud- en spoorwerk. kunnen werk bekomen bij B. HUIZING A, Aannemer, Bergen. OETKAiuiK tegen hoog loon. Tl' TK>8 T K H «»o 1* vroege POOTAARDAPPFLEN in elke hot-v eiheiü, een groote stuit KOE- MtiST en een partij BRANDHOUT, sTAMMEN en gekloofd. Adr. s K. KALIS. "Stompetoren. Gevraagd, om met t Maart of eerder in dienst te treden, een (P.ü om mee te gaan naar Hecr- uugowa..rd (Zuideinde Middelweg) K. BOMMEZIJ. Stompttoren. GtLi-Oi-NHLlD voor 1 Adres bureau van dit biad. gevraagd, fn net klein gezin. Adres bureau van drt blad. 'Voor eene JUFFR. een klein hui* of uwieiiMnuiug in Alkmaar of in dt omtrek. Br. fr. kU. E 435 bureau van dit biad. «I» lUet EwpUssiiisiil te Bergen Adres 'B. HUIZINQA, Aannemer, Bergm N.-H. een 1 lel kif In H n d J e vijf maanden oud, 7 Jonge kipveu uiet Hrmu. bij A. LtUsINK, Hondsbosscheniaan. Heilo. bij J. MAIJER te Oudorp. met Coilings palen ss, zoo goed als nieuw.-KLOMP, Forestusstr. 14 Tk k«vp te Bergen bevattende 5 kamers, keuken, kejder, rui,me zolder én flinke schuui, eiiectrisch licht en waterleidjng met a:cer geschikt voor Bouwterrein, o.ok afzonderlijk. Direct te aanvaarden. Te bevr. bij C. F. BLANKEN DAAL, Bergen (N.H Dynamo S.S. me! regulateur en spanslede 110 Volt. 80 Annp. Kleetr. Motor met olie aanleop we rstand en spanslede, 12 P.XK. 220/380, labrik. Smit. n«. Ir. Motor 4 P.K., 220/380 fabiik. Smit. Kh t-lr. Motor 1 P.K., 220/380 fabiik Swenska. Eenige gebruikte Motorr(j*ri*. Irw, waaronder Roy ai Enfie d" 4 P.K., -Rover 3lA P.K. en Sifta pLx 2V» P.K. met TUIN, groot 722 vierk. Meters, te Heilo<p, bij kerk. spoor en tram Dadelijk te aauva rden. Te bevragen bij den eigenaar K L 1 M M t N, Molenweg B 163, H.i oo. •irio Aoor«lta«U»ndseb« te bevragen bij L. VAN VLIET, Zoeterwuude iWesieinde). (0H liskiutlk tagji, duet Iw voordeel. (Grpnd- en Standverf), «Jh olie, voor spotprkjs. Fcïti 1 JUS- STRAAT 35, voorzien van gas en electrisch licht, cl >set enz., met voor- en achter tuin, vrije steeg en schuur. Te bevragen bij den yigenaar J. LINO Hz.< Kenti. Straatweg 97. Een LOSSE SMEDERIJ (ver- p'aatsbaar) met lioouiMrN door omstandigheden te koop aangeboden Tevens a Ktuiiiijgveoreu en 1 •tel taMudwMgenveeren. Te bevragen Bur. d. blad. I FAKHD1S wegen* sterfgevMllen, op Maandas t7 Jannarl l#i» m zoo noodig den volgt-nden dag, 's morgens JO uur, in -hel lokaal „Harmonie", te Alkmaar, van waaronder zich bevind' n anfleke goede en, goud, zilver en diamant, m verUer z< er mtte meubilaire goederen bi dden, ledikanten, vloer zeilen en klei den. Vooraf verknoping opbel Hol van diverse goederen. Te bezichtigen 26 lanuarl van 12—4 uur. Informatiën .bij A. OUDES, Beëdigd Makelaar en Ondernemer van Publieke Vei koopii.gen, spoor straat *7, Tel. no. 460. JOH VNN W. C. KROON, notaris te Zuid-Scharwoude, 6® voornem' ns op -I Kr. it iel) aki IW ir, des mid dags 12 uur, ten sirrfliuize van den Heer P UE MAIJr.R fie Koedijk cuu,iNiii g«tu te verkewpeut I vaartiligen en 50 ramen met schut ten, ten verzoeke van de wed. ca erven P DE MAIJER. Bovendien ten verzoeke van den Heer IJ VISSER, aldaar j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3