pWio I bemerkt, Vcrlofzaak. To SchoorJ. lloiitYoiliiig Melkzaak. 2 pralen WEILMD. Vraag en Aanbod TTOXISO- TS ZAKM-BUIIEAU iSclieurplicht. Kennisgoviag. K«nn*m»rstraatweg ©3. Alkmaar,, (jt ras verpachting Ytkiili! lij liidtiituj. .1. VAM UUt VKKX, Provinciaal Nieuws. 53? ttentenini Nieuws. (ZoiJifi i^Un). W. JANSSEN, hMti lnHlir. BOtLHUiS t® H@il@ 90 parken eiken* en bei keu Hakhout IggC^ J>e veiliuiiii^ ILQ iiiNcIiry- viug Va ii do hofreii- l»laats sian de Zuiiier- vaart in de Schei'meer, Kfineoitte Akersloot, Thans in huur b(j den heer HAKKER gaai niet door. toiflademrasï. Voei»! gridt éSt vw? lies, cphewai, mai ée firae v*a apmkewr qia beide annea hebben moeien mines. ZeKa sjj vmdta in hei invalidenhcspiiMl ®a de ümlidtnachool "ssoovw gebracht, da! zij sen der hplp zich kunnon Uetdca en roeden en da* zifnog tal van bezigheden tones ver zichten' Voor de iavaiiden U hei sstauilijk moeilijk, zeer moeilijk hd zoover te brengen, maar voor de onderwijzen eischi bei even zeer veel liefde en toewijding om die man nen te lecren. Eerste beginsel daarbij is hoe hard het ook mag klinken hen niet te helpen bij hunne in den aanvang zoo vaak vruchtelooze pogingen om een en ander te doen. Dat juist eischt zooveel van den onder- w zer, om zijn leerling, die geen handen heeft om b.v. iets op te rapen, daarbij niet te hulp te komen. Hij moet aldus handelen, om bij den armen invalide het gevoel van hulpeloos heid te verdrijven. En na een half jaar oefe nen is de man zoover dat hij zichzelf kan redden. De foto's, die in verband met dit deel der rede werden getoond, waren bijzonder inte ressant. Wat zal er thans, nu de Donau-monarchie in elkaar is gestort, van deze invaliden terecht komen Door de groote werkloosheid zijn zij het zeker in de eerste plaats, die buiten staat zijn voor zichzelf te zorgen. Den 3isten Juli 1916 waren de dames Knij per weer naar ons land teruggekeerd, nadat zij rta het vertrek der ambulance nog eenige weken in het Hongaarsche hooggebergte had den doorgebracht. Aan de grens hadden zij op hunne terugreis veel meer moeilijkheden ondervonden aan op de heenreis, maar zij waren dan toch goed en wel weer gearri veerd in ons land, waar aslle hun wees op de zegeningen van den vrede Met een bede tsan Cod, dat we toch mogen bewaard blijven voor oorlog, besloot spr. hare boeiende cau serie. Mevr Bierdrager bracht haar een welver diend woord van dank, eveneens aan den heer de Waal voor de bediening der lantaarn en aan het gehoor voor de opkomst," terwijl zij voorts dankbaar herdacht, dat door dezen avond een flinke steun was verstrekt aan het ■uppletiefonds. De héér Dijkers sloot de bijeenkomst met dankzegging. EEN ADRES. Aan den Raad der gemeente Altanaar U het volgende adr .s gezonden Geeft met verschuldigden eerbied te ken nen Het Bestuur van de afdeeling Alkmaar van den Centralen Nederl. Ambtenaarsbond. dat het met belangstelling heeft kennis ge- notnen van de door het College van Burge meester en Wethouders ontworpen duurtetoe- slag-voorstellen, vervat in bijlage no. 3, geda teerd 4 Januari 1919; dat het College voornoemd het door het Hoofdbestuur van den Bond aanbevolen toe- slagsteüsel van de Provinciale Staten van Noordholland blijkbaar niet in toepassing tracht te brengen dat de door uw College voorgestelde rege ling groote onbillijkheden schept ten koste van de laagst bezoldigden onder de gemeente ambtenaren dat de vergadering van den Centralen Ned. Ambtenaarsbond, afdeeling Alkmaar, zich uitspreekt voor een meer eenvoudige regeling, die ook aan de laagst bezoldigden Vang biedt «m zich financieel eenigszins te herstellen -van den achteruitgang, door de dure tijden veroorzaakt: dat Uw College daarom onzerzijds een voorstel gedaan wordt den duurtetoeslag te brengen op 300 voor alle ambtenaren beneden 4000.— inkomen, benevens een kin dertoeslag; dat deze regeling groote voordeelen biedt die duidelijk in het oog moeten springen, ter wijl bovendien de moeilijkheden, verbonden san een percentageregeling door ons voorstel geheel vervallen1; dat de kosten voortvloeiend^ uit de door ons voorgestelde regeling voor de mernte on- Eeveer 500.lager zullen zijn dan de door Iw College in bijlage no. 3 voorgestelde; dat een duurtetoeslag ten slitte in beginsel eene tegemoetkoming moet zijn om de meerde re duur te in levensmiddelen en dat die prijs stijging op allen gelijk drukt, ja, in vele geval len op de laagst bezoldigden het meeat; redenen waarom de afdeeling Alkmaar van den C. N. A. B. Uwen Raad eerbiedig ver zoekt in dezen een beleid te toonen, dat vol doet aan het rechtsgevoel van het grootste ge deelte der betrokken ambtenaren, w.g.t. B. HoeV, Voorzitter, w.g.t. A. Zwart, Secretaris. Secretariaat Eikelenbergstraat 46. B ii 1 a g e I. In verband met later naar voren gekomen bezwaren betref'ende het uitsluiten van los en tiidclïik personeel van den cfuurtetocslag, heb ben wij de eer Uwen Raad voor te stellen ten opzichte van genoemd personeel het navolgen de te willen bepalen: Aan de tijdelijke en losse ambtenaren wordt een zoodanige bijslag gegeven, dat hun inko men gelijk wordt aan dat, wat door voste amb tenaren van gelijke bekwaamheid of rang wordt genoten. GEROOKTE MOSSELEN. Wij ontvingen heden, een proefdoosje met gerookte mosselen, ter beooraeeling. Het was afkomstig van den Texelsche Vischhandel, Zouterij en Rookerij. Haar „Gebouw voor den Vischhandel" met zouterij en rookerij is geheel volgens de eischen des tijds ingericht, cn is 10 Januari geopend en de zaak in wor ding gestekt. De rookArij geschiedt in vier sassen, waar in gelegenheid bestaat voor het rooken van meer dan tachtigduizend haringen tegelijk. De somkerij is geheel modem Ingericht en dient ter bereiding van bokking, schar, pa ling, enz. enz. t Daarbij zijn twee lokalen op speciale be stemd voor pellerij, terwijl de zouterij van verschillende vischsoorten zich beneden be vindt. Voorts bestaat de handel in alle soor ten visch en schelpdieren, zoowel levend als gezouten en gerookt De levering geschiedt uitsluitend in 1ste kwaliteit visch en alles wordt netjes verpakt verzonden. Huisin dustrie is geheel uitgesloteii en onder streng toezicht behandeld in het gebouw, dat een oppervlakte beslaat van ruim 370 vierkante meters. De mosselen lieten zich best smaken. Een advertentie in dit nummer vermeldt n&dsrs feyzoadarhote» aiauw* Lrat®. Jb. HARTLAND, KONINGSWEG 1 69, Handel in 2e tods KINDERWAGENS, SPORTKARREN. LEDIKANTEN BID DEN, ENZ. Aan hetzelfde adres te koop; I Spricgveeren matras 2 persoon* m 1 Kin derwagen (etnkruks) zoo goed «Sa slem Ook aan huis te ontbieden. TE KOOP 2de HANDSCH RIJWIEL. Adres CLARISSEBUURT 49, NETTE WASCHVROUW OEVR. X per 14 dagen. Adres te bevr. bureau v, d: Had. TE KOOP DRIE MOOIE PERCEElfN nabij Station. Aanvaarding I Mei. Bevr. bij J. S. JANSSEN, Makelaar, Stationsweg 190 nabij Spoorbrug. BANKETBAKKERIJ. Tegen Februari GEVRAAGD EEN JUF FROUW vOor winkel sn huishouding, Fnidsen C 82. TE KOOP: 2 KONIJNEN mei hokken, 1 fjierea in elkaar slaande lig- of ruststoel. Te bevragen» ST. ANNASTR. C 3, Door zijn eiwitgehalte ia het 5TOUTB1ER voor zwakken cn herstellenden zeer aan te be velen. Verkrijgbaar bij J. H. ALBERS, m den Bierkelder Verdronkenoord, ingang Kapel- plein. TE KOOP: Een EIKEN TAFEL, 6 EIKEN STOELEN MET LEER, 6 STOELEN MET TRIJP. SN A ARM ANSLAAN H2. TE KOOP" Een best HEERENRIJWIEL Te zien en te bevragen STATIONSTRAAT 6 Te zien en te bevragen Stationsstraat 54. TE HUUR NET GEM. ZIT- EN SLAAPKAMER met of zonder pension. Brieven bureau, v. d. blad onder No. W. 429. EEN NET PERSOON BIEDT ZICH AAN VOOR INCA5SEEREN VAN GELDEN of SCHRIJFWERK AAN HUIS, tegen ma tige vergoeding, rieven onder letter O 437 bureau v d. blad. TE KOOP GEVRAAGD. Een goed onderhouden KINDERWAGEN. Aanbidding VOORMEER No. 10. EEN FORNUIS TE KOOP. B 12 OMVAL. GEVRAAGD EN AANGEBODEN. Keuken-, werk-, tweede- en dag-meisjes, huish., Kinderjuffrouw, enz. Hooge leonen en verval. VERHUURKANTOOR GEESTERSIN GEL No. 8. BAD-, RIJTUIG- en GLAZEN-SPON SEN, Borstelwerk, Straatbezems, Dweilen. Prima kwaliteit aan het bekends adres HEKELSTRAAT C 10. Aanbevelend P. W. N. NAP. TE KOOP AANGEBODEN in goeden staat zijnde TON-MOLEN met raatr. bij T. J. BRIEFJES, Berge» (N.-H.) UIT EG MONR-BINNEN. De molenaar 8 vermiste sinds eenige da gen zakken. Door de bemoeiingen oer poli tie is het gelukt het gestolpie op te apo.^i en den vermoedelijken dader te verbaliaeercn. UIT BERGEN. De uitbreiding en wijziging van het em- lacemcnt alhier is opgedragen aan den heer Huizinga, aannemer alhier. UIT KOEDIJK. Door het departement eKodijk der Maat schappij tot Nut van 't Algmeen werd Don derdagavond een openbare vergadering ge houden in het lokaal van den heer C. Man, waar als spreker optrad de heer J. B. A. Saeijs, uit Haarlem, met het onderwerp: „Het ontstaan der menschenrassen", welk onderwerp op bevattelijke en duidelijke wijze werd behandeld aan de hand van tekenin gen uit verschillende tijdperken. Het was te betreuren, dat de belangstel- ging niet grooter was. UIT SINT PANCRAS. Op 9 en 15 Januari werd tusschen leden van de sociëteiten alhier en Koedijk gen bil jartmatch gehouden van 7 partijen van 60 ca ramboles. EX heeren uit St. Pancras behaalden: K. 391, K. Maddcrom Sr. 346 G. Jonker 2 )5, C. Kloosterboer 342, K. Madderom Jr 420, D. Gerritsen 418 en H. Oerritsen 394 of samen 2566 caramboles. De heeren uit Koedijk behaalden: Jb. Ver- wer 308, J. Stam 355, A. Bak 329, K Sfam 374, Jb. Otto 355, Jb. Oroot 289. en Jb. Vis ser 334 caramboles of samen 2344, zoodat eerstgenoemden den palm der overwinning wegdroegen met een meerderheid van 22: caramboles. UIT SCHERMERHORN. Gisteren vergaderde de raad in voltallige zitting. Medegedeeld werd dat de heer C. Vis ser zijn herbenoeming'als lid van het bur gerlijk armbestuur heeft aangenomen; dat ia ingekomen een dankbetuiging van den heer B. Roaelaar voor den hem verleende: duurtetoeslag; dat de heer O. Dorleijn wegens ziekte ont slag verzocht ala deurwaarder bij de plaatse lijke belastingen dat Ged. Staten hebben goedgekeurd het 2de suppletoir kohier van den rloofddijken Omslag dat Ged. Staten eenige bemerkingen hebber gemaakt aangaande de begrooting en deze niet hebben goedgekeurd dat van de commissie tot wering van school verzuim is ingekomen het verslag over 1918. Daarna kwam in behandeling de begroo ting voor 1919. Besloten werd deze te wijzi gen in overeenstemming met de bemerkingen van Ged. Staten. Het bedrag van den te heffen Hoofd. Om slag werd van J 10.000 gebracht op 13000. Ten» behoeve van het Levensmiddelenbedrijf zal een leaning gesloten worden groot 3100, welke moet worden ten topt* 5 f4 pi afgelost ia 3 jaar, tegen 0» cMw mos ée Oegoft&r'&sfcanfmilc mra met aigensewe ateanm beitetett dm tennija voor ontruiming he; pemsl be woond door den heer H, Smit veduun mei 8 maanden te ver kagen. De veozz. deelde vervolgen* dat de Commissaris der toiafic advlsseti és poli- tieverodening aas te vuiï®s mi vme veror dening dat Iogan«Rthcud?ra zijn gehouden era nactUlijst Mi te houden van door hos ver schaft logies. Wordt goedgevonden, Hierna sluiting der vergadering, DE STERFTE AAN SPAANSCHE GRIEP Het Centraal Bureau voor de Statistiek pu bliceert in de Staatscourant em overzicht van de sterfte in de maand November aan bron chitis, pneumonie en aandoeningen der pleu- raholte, met afzonderlijke vermelding der sterfte aan influenza, de gevalle» der z.g.n. Spaansche griep onder deze laatste inbegre pen Ter vergelijking zijn de getallen der sterfte in het kwartaal Juli-Sepi. en in de maand October 1918 mede opgenomen. Beschouwing der cijfers deké de schrikba rend hooge sterfte zien, aan alle doodsoorza ken te zamen in de maand November. In de jaren 1913—1917 bedroeg zij is die maand gemiddeld pl m. 13 per 1900 en per jaar; in October, waarin de sterfte gewoon lijk nog iets lager is dan in November (ge middeld 12,12 in dt j«f*i 1913-1914) was zij reeds tot ruim 21 jier 1000 gestegen, in November bedroeg zij niet minder dan 46 per 1000 of ruim 3H maal de normale sterfte. Ruim 30 per 1000 kwamen daarbij voor re kening van de bovengenoemde doodsoorzaken dus bijna 2/3, welke in normale omstandig heden slechts ruim 1/7 va» de totale sterfte veroorzaken. Aan andere ziekten heeft de sterfte du* 16 per 1000 bedragen, terwijl daaraan in normale tijden slechts pl m. 11 per-1000 stierven. Ook hier dus nog eene be langrijke vermeerdering. In welke mate daarbij Spaansche griep als middellijke oorzaak in het spel is geweest, valt niet uit te maken. Ver boven dat van andere provincies staat <thang het Ndvember-sierftecijfer aan boven genoemde oorzaken van Drente, n.l. bijna 77 per 1000. In 21 van de 34 gemeenten dier provincie was de sterfte grooter dan 1 op 20 inwoners. In 4 gemeenten kwam die sterfte boven i op 10, t.w.: in» Zuidlaren1, Odoorn, Emmen en Gieten, 10 gemeenten hadden eene sterfte tusschen 75 en 100 per 1000. In Oc tober bleef de sterfte van Drente nog beneden die van het rijk. Op Drente volgt Groningen dat in October ook een betrekkelijk laag cijfer had. Hier wer den een 5-taL gemeenten aangetroffen met eene sterfte grooter dan 100 per 1000, n.l. Finsterwolde, Onslwedde, Termunten, Bserta en Oude-Pekela. In 3 gemeenten was de sterf te iusschen 75 en 100 per 1000. Sterk komt ook het verschil mei October uit in de sterftecijfers van Friesland, dat in Oc tober met 3.50 per 1000 het laagst was en in November bijna tot het 0-voudige steeg en 1902 en Groningen - van Zeeland, waarin de sterfte aan bovenge noemde oorzaken, ruim 4ff maal groot was als in October. In Limburg was in li ge meenten de sterfte grooter dan 100 per 1000. Van Overijse! is de algemeen* verhouding gunstiger (29.93 is November tegen 22.91 m October), hoewel ook in deze provincie hooge cijfers voorkomen: 16 van» de 60 ge meenten hadden eene sterfte van meer dan 50 per 1000 en per jaar, waarvan 3 tusschen 75 en 100 en 4 van meer dan 100 per 1000 In totaal bereikte in Nederland het sterfte cijfer in deze maand in niet minder dan 44 emeenten het aangrijpend getal van rneer a« 100 per 1000 en per jaar !tt Noord- Hol land waren het dc gemeerde*? Korienhoef, Spaarndam en Ransdorp, ia Utrecht: Wijk bij Duurstede en NiglwCht, Zuid-Holland en Friesland bereikten dit hooge cijfer niet. Van de groote steden noemen wc Amster dam, da» als uitzondering eene vermindering toenit; 15.09 in November <eg«n 16,04 in Oc tober, VGravenfeage 15 60 m November en 2.96 in October, Rotterdam reap 4.63, Utrecht reap 23.50 en 4.88, resp. 44.38 ea 9.51, Maastricht reap. 50.71 en 3.26 cn ais markante getalte eener ge meente in het zwaarbezodite Drente: Emmen met 103.99 in November tegen T.Il m Oc tober. De ervaring, dat de griep-epidemie in hoofd zaak de personen van 20—40 jaar tot haar slachtoffers heeft gemaakt, wordt door de No- vctnber-cijfers to Guidelyiate bevestig In etm recapitulatie wordt het «rerue-aan tal aan griep aiken in de verschillends pro vincies gegeven. Jwli/Sejti Oct Nov, Noord-Brabant 89 166 1200 Gelderland 91 411 1127 Zuid-hoüand 217 613 rijui Noord-Holland 147 825 1346 Zeeland 13 94 449 Utrecht 39 120 374 Friesland - 18 50 764 Overijscl 83 546 775 Groningen 23 154 960 Drente 2® 100 1041 Limburg 67 129 717 In hei gehorte Rijk overleden aan griep in het derde kwartaal van 1918 815 personen, in de maand October bedroeg dit cijfer 3208, in November 10 615 personen, Zien we naar de oorlogvoerende landen, dan vinden we voor Parijs als hoogste cijfer 461 (20—26 Oct.); voor Lorden 555 (in de perioden 27 Oct.—2 Nov. eh 39 Nov.) voor België 4J.7 (20—26 Oct Weenen 58.6 (13—19 Oct.) in alle Duiische plaatsen, waarvan opgaven zijn verstekt, heelt de griep de meeste slachtoffers gemaakt in de pe riode 2026 Oct. en voor weenen, Boeda pest, Praag, Triest worden de hoogste cij.ers aangegeven in de periode van 13—19 Oct, KORTE BERICHTEN. De Indischs begrooting voor 1919 bij de Tweede Kamer ingekomen. Zij sluit met een nadeelig saldo van 99.141.21 voor den geheel en dienst m van 39.852.943 voor dea gewonen dienst. Uit de algemeene vereenigingen op nij- verheidsgebied hier te lande is onder leiding van den chef van de afdeeling Handel van het departement van Landbouw ma Nijver- heidsraad gevormd. Amaterdamsche wiinhandelsara driagea aas op onmiddellijke opheffing vsa het ver bod vs« uitvoer van wijna» bsm NsdL-lodift- B3ED7 AAN; Sten MESRFNMUIS rK"fin»i»mtfsiT?istwejf, san?. 1 Mei, EtuTHr.ÊifEfÜktUtS vsterwf I Mc3, t 1306.), ie® NEERfINNUiS StettMtesst, 11 M«i, f 85 0,— Ssn HtEHLNHUi? Osdetvacht, Mtnv, «Shed, 8 (501.-. HEERENHUiS Kennvmmtraslw g. »#nv. S Mei 8 70HO— Een HEtKENHUtS Mj de Van der Meijs rast, sanv. i Md f5200—. BU'-OER WOONHUIS NituwpoorMaaii ssnv. 3 Md. f J000— ÜUROER WOONHUIS NieowUnder Singel, sanv. 5 Md, 3509.—. BURGER WOONHUIS Oudegrscht, sanv. Mei, 3 1600.-. el soliede HUIZEN EN BLOC voor ge dhelegfcl g. VERLOPZAAK met bfijnrt en veerhuis, bist Bestaan, WINKEL-WOONHUIS (leeg) its. vrij bovenh., tddderslr.sfee?p'ro. 2 M. Te «ter*»». ti, tiu«irl of PENSIONS, VlLLVs, HfcEh EN- HUIZEN LANDHUIZEN, RENTENIERS- en BUROLRWONlNOtN, WINK-' LZAKEN, TUIN en BOUWGRONDEN. Verder t« Al%ta»*r of omliggt-nde derpen of steden: Fen C FÉ nvt KOLFB \AN. STELLINO, veci vergadering, brongas. Een WOONHUIS «net 1.27.50 H.A OOFT en BESSEN JUIN. Een CtFÉ met vergunning en 1.29 59 H A. TUIN en BOUWERIJ. WOONHUIS met SCHUUR en S000 roede BOUWLAND. Fm SIGARENMAGAZIJN' .m t Pen Ion, In Bosch en badplaats. Een MELKZAAK met Wetter® desvcrkivEettd nt-i huis. trn eerMï BARHURS- ets KAPPERSZAAK rijke br odwlnnlng. Eest groot HOTEL, xe*v schoo i grkgen in bo^ch en badplaats. 1 dat xijn jgeiondhesd niet inter in nrde ala natgtï £ebruUne S Mttigeu tijd Mijnhardt's (L»v«togan. Dit geeft aan bloed en «rnuwen nieuwe kracht en aai li spoedig Uw levCitaluiiS en tevenskraclu wedergeven. Öo> van f 0 90, f 1.75. 4.25, f 8 25. Fabrikant A MIJNHAKDT, Pha'tnac. Faonek Zeist. Bij Apoth en Drogietew. De Gemeentelijke Landbouwcom- missie «e OTÈRLEt. K m<«fct bekend, dat de definitieve lijst' v*n in de gemeente geicgeu g oh- den, wdk® vo«>r scucurtug zijn aangewezen, gedurende 7 dagen cn den ItkJeu Januari tut en mul den 25aten jan».rij van dt® vuor- mi dags 11 uur iet stee ttanuddags 1 uur ter inzage i> gvi, ga tcu huize mn den Secretaris Allen, die bij den opgelegde* schcurplicht ttelaug bebbrn, kuune* tegen ue oplegging m bei Ocp tonen bij de Commissi* van Beroep (adres Praduktiekautoor voor Nou d-tloi- land, Keizcrsgfacitt 732 Amsterdam), leder, die tot een beroep is bevoegd, ito g de beiurtiging aSjuer belai .gen opd-agen iiü «cu «ctn iiwlijli ge- aaachttgde, Het beroep .moet beknopt en volledig ie bezwaren beva.kn, welke ds b*t*agiMOueiid« tegen de* opgciegdeo scficurplicbt nnai te buutten auiivucrctt. Het m e! tevens duidelijk «.smooue* bet belang, dat Jssj die in beroep I mt, bij dUn aclnuipticut tolt Het beroep, dat sehrilteliilt moet zijn, dimt ingediend te worden vóór êm M ten januari 19.9. Natuen© dé Ls/rdbtmnrcontmissic, DEKK. M, Vooizitter. M. CUüWtNHüVcN, Met BILJART, tevens VFF'ft- Hi i« te ALKM \AK te koopsn- geboden. Te bevr. bij drn Makelaar W.JANSSEN, Alkmaar. Kcnn< mer- straatweg 93. (Zondags g» sloten.) Vlak bij „Hotel Timmerman" te KOOP een ru me tt«Hlar niet veei grond. Aanvaar ding voor of op I Mei. f9500.— Te bevr. bij den M.kelasr W.JANS SEN, Alkmaar, Keifuemersiraatweg 93. (Zond igs gesloten te M-ÜMAaR b®»va*4«g 1* 1-Snart d- namiddags 1 uur., op de blueu«i»i«rrtj Van ém beer P. J. VAN KESoLu, aan net Kweeretspsd vss een («Imaaija van.? tWta met »t«k«a «alk siisemmm&m, gediend beobeude w®«r bisenciuiiiguiiis. y«S ge- houwtje ©wfdt vw®r afitestak «er» k^eiiSo Leis zoo goed »Ss ssie®w® teioeifess etst Ijzeren rot&len, zsjdeteafe S »g S..J0 bses^ m 8 i indcas nuk 2Sü M. s.effl verpi®a8ssë«re broeibak vm gewapend toes^M (sjr- steem Nfkbena) «3,5® v®@«.sia raotvffl, i a s.uks M bij i.^u M 1 ramen vneszko giaa 3.— utj IJ® At. k, es cumpiiete «etttraie vei- wSfftniiBg mmi vrtjateatid^ffl NOotcis- feetel eu pi.sw SM» M.'J 4®wt p .p, koperkranen, «oaken, I «ttMten enz. «n u.teleèend.n staat, ecu stei ns FitMuurjrkctel, S gruots sala- manaertaÊto®#, een partij i je ijzeren roeden, een partij bioeiuputten, eest tov^eiiKtd pr nu b.adArouu (uiad- en pMfdeumcsi) eeu partij.je tante* in goeueffl sfs.s 2.3 bij Li* M., twee graute kioooUitricrcu tu kuip, eeo.ge sietipsiteu en betgei-a taker te aoop i&it worden aangeboden. De verkoop geschiedt i sul. terwiji de veskuciüe goeueren ;4 dagru da de ««mug ih hes ter rein ««iwjj.erd iiioeteffl sjjffl. Lets en aoutr te bezictitigc* voor den aanvang der verb mpu g AFPEL MAT I HiJSEN, beëedigue <Msa> Isvis eo Ouder- Dtvttt. irs vtn publieke Verkoopingco. op DONDERD Q 23 JANUARI s dei morgrtii 10 uur. bij Mej. de wvd. ZEEMaN @p Bollcttiiorp ckdiar, va* APPEL it M \TTMYSEN, beledigde MtkeUsrs ett O* der- «g§B«F8 v*® psfelisks vertopingf». Te KOOP, leeg en zoo goed als nieuw, met daar achter pakhuis en steeg van 2 Meter breed. Ct«. trum, mooie stand. Te bevr. bij d n Makelaar W. JANSSEN, Alkmaar, Kcnnemerstraatwtg 93. (Zondags gesloten.) °^e koopt, door vertrek met vol ledige Inventaris, netto winst f 40.— per week. desverkiezend met ruina nieuw HUIS, steenenschuur en tuin van pl.m. 600 M9 Te bevr. bij den Makelaar W. JANSSEN, Alkmaar, Kennemerstraatweg 93. (Zond <gs ges oten.) Tt MODp aan de Oudrgracht, flinke hame s en zeer g-oote tuin. Aanvaarding direkt. f8500. Te be f, bij den Makelaar W.JANSSEN Alkmaar. Kmnemerst' aatweg 93., (Zondage geslo en.) Dijkgraaf en Heemraden van den BEKOEMMEER maken bekend, dat de JiAkLDKèi'ilg der zoogenaamde I.sle>QtaH4ra ets wegrw zal plaats hebben op Oon^aréag 30 J«nurri 19 9, des namiddags ten a ure, in het Polderhuis b/d. Dikken Molen. JOHs. STUY, Dijkgraaf. C MEIJER, Secretaris. Mr. A. P., Ho DE L \NQE, N"t 'lis Notaris Ie Alkmaar, Ss voornemens sm behoeve van Mej de Wed. W. VilDHULS te Heuoo, 1*4 iHkrlirüiiH® 8® irrbnivN voor de* tijd van iw«« r*l|ra<le «ren, te West-Qraftdijk gemeente G aft, gen aind „de Veeldera'' groot 1:1 10 H' ctaren en de „4 Morgen" «root 3 20 8a Hectaren, overeen komstig de Scheurwet te bestemmen tot bouwland. De in chrijvingsbiljeten worden ingewacht uiterlijk woensdag 22 Januari 1919 des middag® 12 uur, ten kantore v«n genoemden bMans, *4» Gu4egr«(*hf 291 te Alkmaar. di m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6