*de fijnste en meest verwarmende drank GROG B.A.M.ARAK 21 mar,dsn iet Palmplanten. Openbars Verkooping P. J. C. van Toornenbufgli, te Hulswaaid, gem. KOLDIJK. Hem Hiipwaaid-totuel. 45 ets. per blik, 45 ets. inUinJn W inter- ALKMAAR. Telefoon i. IJMUIDEN. bsst WEI- en BOOWtiRD. Houtveiling Openbare Verkooping Opto Verknoping bouwland il uitmuntend wei-en bouwland, „BAM-VIC" Planten-veiling J. P. BESTEMAN, Hofplein. PJP Allo restanten worden voor spotprijzen opgeruimd, terwijl alle artikelen tijdelijk tot veel vermindordo prijzen worden verkocht. VERKOOPEN 01. JOBANK W. C. [ROOK. TuincUrswoniiig Ter beneden regeringsprijs. J. LIND Hz. MIENT 1. N B.< De verlaagde prijzen gelden alleen gedurende de opruimingsdagen. samen groot pl.ni. 11 H.4. ta Schoorl Dinsdag 28 Jan. 1919 Bergen NII L. TOP, te Heerhugowaard te OUDKARSPEL BOUWLAND, BOUWLAND, IS EEN VAN (ZEER OUDE BATAVIA-ARAK) (B.A.M.ARAK met VICTORIA WATER) De Drank der betere Standenl v DE BA.M.ARAK IS ALOM VERKRIJGBAAR. te Alkmaar. J. VAJs DER VEEN, Notaris te Alkmaar, is voornemens Op Vi (JOngen SI Jhuiihi I ll»t« bij opbod en 7 l'nbrunrl l»i» bij aislag. telkens des avonds uur in het café „Central" van den Heer K. W1LLIQ te ALKMAAR, ia het openbaar te verkoopen Een H «•*"-«•■■1*111» aan de Van der Meij-tra,.t groot 1.38 aren, v rhuurd a*n den Heer W. Kaas tot 1 Mei l9l9. Fen H ii I» en Trf aan htt Luttik oudorp groot 1.24 aren. Een Hui» en K. I aan de Mostert- steeg groot 40 centiaren E«n Hul* en i-'.rl aan deStations- st a t groot 69 .centi iren, per week verhuurd aan den heer J. V. d. Berg tot 1 Mei 1919. 'I «ree Huizen aan de Qverdie- atraat samen groot 1 32 aren. Adit Hullen en Ki t te Alkmaar aan de Laat genaamd het Hofje van den Heer Pot, samen groot 2 aren 45 centiaren. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van voornoemden Notaris Oudegracht 291 te Alkmaar. op Maandag 20 Januari 1919, voorra. 10 uur, zullen in de goederenloods van de Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij te Alkmaar publiek worden verkocht! H. J. HA ASBROFK, Deurwaarder - Alkmaar. te AI.KMtAR in het Ca Cen tral Op 3K*t«*r<tMgeu *45 J .iionr! ltfltf bij opbod en 1 kVbriinrl iwiv bij hUImic, telkens d s mid dags 12 uur, ten overstaan vau NOTARIS te ALKMAAR, van de in 1908 nieuw gebouwde, ruime en goed onderhouden met schuur, erf, groote druiven- kus, en uitmuntenden Til 1 N- u K O K 1), waarvan een deel beplant is met pl m. 7 0 appelen en perenboomen (fijne hand- en tafelperen) en 1300 aalbessenboo- men, aan ea bij elkander gelegen gioot 1 Hectare 43 aren 30 cen tiaren. Aanvaarding na k>taling Eigen dom v n F. WETSTLIJN te Huis waard. ImulddeU nlt de hand te ko«> Meerdere inlichtingen geeft de notar s. Notaris GOTTillER te Olim. zal l>ln»d»K 4 ft'ebreiMri IWtO. 's morgens te to uur, in het Café van den EL er S. K L A V E R te Hi ER HUQOWAARD voor den Heer O. WttL al,laar, i ubliek verkoopen, in peic. como. en massa: I>e i«o goed xl» nieuw* GR00TE PARTIJ KANTOOR ALKMAAR (voorheen J. DE LANGE C.J.zn.) Stelt V027l3LX"ijgrTD^«L3r Ontvangen yele nieuwe artikelen, oa. prima AKMÏJKK ZIJDE voor blouses en cestuums, tegen nieuwe sterk verlaagde prijzen. waarvan de voorwaarden te haren kantore verkrijgbaar zijn. handen, ruwe huid springende lip pen. Oebruik PUROL. Doos 30 en 60 ets. Bij Apoth. en Drogisten. Notaris te Zuidscharwoude, is voor nemens op DIiixIhk 2* Jnuiinrl i»l», 's middags 12 unr, in de herberg van den Heer C. MAN te KOEDIJK, publiek ie verkoopen: Onder vKoed jk 1Een akker KOJDWl.lNH „Plan- tenbaan", Sectie A, No. 1238, bouwland 15 A. 9c. Onder Gudka'spel. 2. Twee akkers HOUWI.4 X I» in de Diep>meer, Sectie B, No. 652, bouwland 85 A. 3. Een DITO in de Diepsmeer, Sectie B, No 772, bouwland 61 A. 4. Twee DM O aan de Grebsloot, genaamd „Vegter", Sectie A. Nos. A: de Noordelijkste 463 bouw land 29 A. 30 e.; B: de Zuide lijkste 464 bouwland 30 A. 5 Een l»ITO achter de Oreb, Sectie A, No. 457 bouwland 36 A. 20 c. Onder Warmenhüizen. 6. Een perceel BOtWLlIBi Sectie D, No. 900 bouwland 75 A. 20 c., in gedeelten. Onder Koedijk. 7. Een HUIS en fcHF, Sectie A, No. 1175 huis, erf en water 6 A. 10 c. Eigendom van Mejufrr de Wed. en trven P. DL MAIJER te Koedijk. Onder Koedijk. Een akker BOSHLiKD en WiTKR aan de Zomeis'oot, kad. sec ie A No. 294, groot 56 A 80 c A. Eigendom van de Heer KLAAS WORTEL te Koedijk. waarin stalling voor 17 koeien, 2 n'euwo Koolboeteu, en onderscheidene perceelen alles aan en bij elkander, a d JAN GLIJNbWEü te HfcLR HUGO- WAAKD en bij HLNSBKOEK, Aanv. gebouwen c a. 1 Mei a.a. en land bij de betaling. Schetskaarten tijdig ten kantore van den Notaris verkrijgbaar alwaar meerder* inlichtingen te bekenten ilia. OP voormiddags 10 uur, 'van 60 k 70 parken zwaar eiken-, elzen- en berken HAKHOUT, gehaktliggende aan de Lijnbaan bij de oning van den Heer J KEFTE en bij d e van den Heer HERINGA, benevens eenige parken DKiNiNEIVSNOlilSEL, gelegen In de Nollen aldaar, zeer geschikt voor 't aanmak n van ka- cirtla. Te beginnen aan de Lijnbaan. Eigendom «aa de gem. Schoorl. Da Alkmaarscho Stoomateen- houwerij Firma W. F.SIotliZoon Invert alia soorten Hardsteen, Zandsteen en Marmerwerk. te op Domler.lHK 23 J>«nuarl tuit», des voormiddags JO uur, ten overstaan van Notaris L. T 0 P te BERGEN (N.H von 60 70 parken extra zwaar eik'en en berken Hakhout, liggende gehakt langs den Uilen- vaogaraweg. to BEKGEN op WociiadHg 22 Januari lOtO 's middags 12 nnr, in het café van den heer SMIT ten overstaan van den Notaris JL. TOP van: Een HUiS eit ERF met uitmuntend BOUW LAND op Zanegeest te BEFGEN, Sectie B 87; 88 en 89, samen gr. 39 aren. Te veilen in 3 perceelen. Eigendom van den Heer J. KA- GER Czn. en anderen. Te aanvaar den het huis en erf I .Mei 1919 en de landerijen bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen te bekomen ten kan tor* van dan Nataal» Sa Barge®. te IUrgen, op Woe.m«l»x 32 Jttnunrl *13 's middags 12 uur, in h t caft van den Heer H. C. SMiT, ten overstaan van den Notaris fe" van een stuk uit muntend op Zanegeest te Bergen, (J 110. WO, groot 78 areu, WO cenllarfu. Eigendom van de Heeren L. van Houten en J. W« Bukers te Am sterdam en te aanvaarden Hj de betaling der kooppenningen. Inlichtingen te bekomen ten V, a- tore vaar da® Netvia te opWoensdag 22Januai 1919 des morgens 10 uur, in de herberg van den heer D. PIJPER, ten over staan van den no aris Mr. A. P- H DE LANGE, van EEN NIEUW GEBOUWDE en diverse petceelen aan den MIDDENWEG te Heerhu gowaard, groot 8.84 HA. Eigendom van den heer J. WA GENAAR Cz. Te aanvaarden het land bij de betal ing der kooppenningen en huis en erf 1 Mei 1919. Inlichtingen worden gegeven ten kmtoie van voornoemden notaris te Alkmaar. I\ ■np Vrijdag .24 Januari 1919, d s morgens 10 uur, in de kol baan wan den heer BUCKMANN, ten overstaan van den Notar Mr. A. P. H DE LANGE, van ten Westen van de Kromme- sool te OUDKARSPEL, gr-ot 33" A. 30 C.A. de S P EY, groot 60 A. 70 c.A., te veilen in 8 perceelen. Eigendom van den heer P PAARL- BEKG Jz. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen Vrij van huur. inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden notaris UW de Bracddrut te Alkmaar. p Mis. lis flli it Suiker, 1 It SM ESJES

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 7