DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ütóiifesi Lüxs MrnëiU te buur. Adres: JAC. MET, No. 16 Honderd een en twmtigste tlaargsng. 1919 MAANDAG - 20 JANUARI. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling p. 3 maanden 11.85. fr. p. oost! L90 BewlisPimmers 5 ct Adrrerteitiepriii 15 et. p. re&el iraotere letters naar plaatsruimte. Br. Ir; N.V. Beek- en Handelsirakkarii Huron. Coster 4 Zo.. Voordam C 9. Tel. 3 Het in exploitatie brengen van terreinen voor handel en industrie in onze jgemeente. xoi. Billijk tarief. Bmirtmland. De Rijkstulnbouwteeifjar te Alkmaar, dé heer Hazeloop deelde oe commissie mede, dat z.i. de plannen op den tuinbouw zooals die zich in de laatste jaren in de ómgeving van Alkmaar beeft ontwikkeld, niet van groot® invloed zullen zijn. Weliswaar vormt Alkmaar als *t ware ran- middelpunt van verschillende tuinbouwstreken in Noord-Holland, zoodat men zou meen en, dat deze streken aanleiding hebben, hun pro ducten naar dat middelpunt toe te voeren o.m ze vandaar uit ia den handel te brengen, maar de werkelijke toestand is langzamer hand deze geworden, dat de handel zich ia deze streken zelf buiten Alkmaar om ontwik keld heeft. De verschillende tuinbouwcen tra als de Langendijk, Beverwijk en omstre ken, de Beemster, hebben alle aim eigen ver koopplaatsen, die de tuinders per as en te wa ter geinakkelijk bereiken kunnen. De plaatsen waar die veilingen gehouden werden zijn tegenwoordig alle bij het spoorwegnet aange sloten1 zoodat de voorwaarden voor een reeat- streekschen handel op binnen- sa buRaslaad buiten Alkmaar om geheel mvnld zsjja. 'i-:-. i v rp Uw to 1 in uit deze tuinbouwstreken naar Alkssaar is vol gens I den Rijkstuiflbouwleeraisr niet meer te verwachten, ook niet al worden de tcevoer- wegen te laad ec ie water Veröfcteffd. !n aauvy verband daarmede staat de vraag of Alkmaar in aanmerking hoost als opslag» plaats van tuinbouwartikekü, die korter® of langer® tijd bewaard worden alvorens in den handel te worden gebracht. Het bezw aren van tuinbouwvoartferengs©* len, zooals b v. de kwdsaerten, wondt-in den regel niet door de handelaren maar door de Eroducent®, cte tuinders in toepassing ge- raoht. En voor dezen is het, vooral omdat Eet product in de bewaarplaatsen veel verzorging' vereischt,vvan belang, dat de opslagplaats dicht bij de plaats van productie gelgen ra. Waai nu ae gemelde stréken, aan het spoor wegnet aangestoten zijn es zelf een centnim van handel vormen, ia er ook uit een commer cieel oogpunt weinig aanleiding, zulke op slagplaatsen ie Alkmaar te vestigen. Zelfs zou die aanleiding er mg niet wesec indien betere bewaarplaatsen dan thans in gebruik zijn, b.v. koelruimten, waarin, tem peratuur en. vochtigheid geregeld kunnen worden, de tegenwoordige primitieve inrich tingen vervinger Za.' e voor doel beter geschikte koelruimten' kunnsT e .ikgped in de tuinbouwstreken ai® te Alkmaar gevestigd worden. De Rijkstuinbou leraar verwacht dus niet dat de bestaande tui sbouwstrekeft in den om trek van Alkmaar vao 'deze stad veel gebruik zullen maken als middelpunt voor den hanckl in hun voortbrengselen of de tijdelijke opslag- plaats hunner artikelen. Hiermede ia echter nog-niet gezegd, dat de plannen geen bijdrage kunnen leveren om van Alkmaar' ia de toekomst 'a«n belangrijk han- delscfuixua» m ^/dtegpteal» voor den tuin- bouw* ic Volgens den Rijkstuinbouwleeraar is de mogelijkheid hiervan geenszins uitgestoten maar dan onafs edkel ijk van de reeds bestaan de tuinbouwcentra. In alle richtingen liggen in de onmiddellij ke nabijheid van Alkmaar nog vele gronden, die zich wegens, hun aard, ligging m water- Geld1- en Effectenfeandel ws» door de «praam-1 sdK««raepari.<nir% sie oofc ee© oordeel uwer hare plannen ge- geschiedesi Mij gr" verzorging voor den tuinbouw uitstekend ke nen en thans vrijwel uitsluitend als weiland in gebruik zijn, o.a, de Schermer, de Huis waarderpolder, de Bergermeer en de Sluis- polder. De Pijkstuiiibo-twleeraar acht de mogelijk heid geenszins uitgesloten, veel meer de waar schijnlijkheid aanwezig, dat binnen afzimba- ren tijd deze gronden althans ten deele, aan den tuinbouw worden dienstbaar gemaakt Vaste voorspellingen kunnen momenteel op dit gebied met gedaan worden omdat de voor uitzicht® voor den tuinbouw geheel worden beheerscht door dei economische omstandighe den, die zich na afloop van den Europees®® oorlog ontwikkelen Zoodra echter deze gronden voor den tuin bouw worden geëxploiteerd zal Alkmaaral licht het centrum voor den handel worden en misschien ook voor de bewaring der alsdan voort te brengen artikelen. Door verbetering van de toevoerwegen, zoo wel door het scheppen van goede gelegenhe den voor afzet en opslag kan tevens de exploi tatie dier gronden voor den tuinbouw, in de hand gewerkt worden, mits natuurlijk de economische toestanden hier en in het buiten land zóó worden, dat de vraag naar tuin- bomvartikelen toeneemt. De middel en-tot con serveering, inzonderheid1 het drogen, zullen daarbij ook een rol spelen, maar hoe groot die zijn zal is thans bij benadering niet te beoor deel® en behoort dan kalm te worden afge wacht. De invloed der plannen op den tuinbouw in de onmiddellijke omgeving is daarom ook nog niet goed te overzien. De Rijkstuinbouwleeraar gaat dus van de gedachte uit. dat Alkmaar niet in staat izal zijn de voordeden van het tuinbouwbedrijf uit andere plaatsen tot zich zal trekken maar is wel de overtuiging toegedaan, dat wanneer de omstandigheden gunstig zijn, onze ge meente door zelf de handen uit de mouwen te steken een belangrijk handelscentrum «i opslagplaats voor producten van eigen teelt zal kunnen worden. De Altenaaracfae Vereaagsng vos® dén hare plans® vraagd. Zij deelde daarbij mede dat in den gemeen- teraad een cijfer van 8 ton genoemd werd welke het plan son ktatsn De commissie tos» dit cijfer nog niet noemen «n slechte mededee- 1®, dat daarvoor pi® 50 H A. verkoopbaar of verhuurbaar terrein sou. kumm verkregen worden, Het fteM kan. vralrtag**» wood®1 door* leen tog of door cpxfiet De eotofflisrie mtmm, dat de Vtxmiigirg vm dep GeM- en Effectenhandel een gemotiveerd oordeel, zou kunnen, uitspreken, waarbij* de wenschelijkheid werd betoogd, dat de exploitatie niet uitslui tend in getneentehand® zou "komen te liggen waartegenover van de zijde der Veremigmg andere voordeel©® zouden kuanaa worosa aangeboden. De commissie zeiSe Zich ook te kunntrr voorstellen, dat de leden der Vereeniging in dividueel zaken wenschea te doen m daartoe vooratellen zullen doen. Het bestuur der Vèreeaiging antwoordde hierop, dat de plannen der commissie door hare leden vrijwel algemeen toegejuicht wor den. Zonder evenwel te wet®» op welke wijze de totstandkoming zal plaats vinden en zonder nauwkeurig de risico's te kmmx «te tam zal loop®, was z.l. mm medaeete finaacieele medewerking, hoewel daartoe sa principe niet ongeneigd is, sf over dm vors» waarin die zou moetahi gesdikdea, ge® besMt te note Dit zoo reset kunne®. gesrhiedess trao&aet, in een bepaalde rictitwg voomelim aienkn gedaan. Het bestuur van de afdaling Alkmaar en Omstreken van den Nederlandfchea Aanne- raersbond ideelde de commissie mede, dat zij met aandacht as sympathie vpa haar plan nen kennis had genomen. De aföeeling ton zich in hoofdzaak met den opzet vteremigen en zij achtte het ook een aaanemerabelang, dat Alksia.ai rich in de door de commissie voorgestelde richting uit breidt. De geprojecteerde terrein er, voor op slag der bouwmaterialen kunnen hare goed keuring wegdragen De oprichting van cm graie® schappelijk inkoop- en productiebu reau is reeds bij. het Hoofdbestuur van den Ned Aannemersbond ia voorbereiding waardoor een opslagplaats als door de com missie bedoeld een beboette zal worden en' zij zal dan te gelegenertijd gaarne tot huur of anderzins van dat terrein overgaan. In de afdeeling werd de vraag geopperd of het wd gewensebt is het terrein der oude gas fabriek voor klein-indusirk in te richten, met to t oog op de zich in de nabijheid bevindende scholen. De Alkmaarsche slagersvct- «toging acbmf der commissie hare plannen zeer sympathiek te' vinden maar deze thans nog niet te runnen steunen. Van de zijde van den Bond van Alkmaar sche sigareniabrikanten deelde de heer J. C. Koel de commissie mede, dat z.i. een moderne gemeenschappelijke werkplaats voor thuiswer kers op groote .moeilijkheden zal stuiten omdat iedere fabrikant zijn dgenaardlgheden, v$n samenstellen en fabriceer® zijner sigaren heeft. Hifvist niet of de commissie een groot gebouw met verschil lende afdeelingen bé- doelt waar iedere fabriont op ridi zelf slaat. Oprichting van een veto achtte de heer Koel voor'zijn bedrijf onmisbaar, oprichting van een goederenbeurs daarentegen meer een aïgenim* belang en noodzakelijk waaneer Alkmaar het .cdrfraal puat wordt aa droog making van "ie ZuidCTZte. De heer Krijn» deelde de commissie mede, dat de Ver. N. H. sigarenfabrikanten zou ver gaderen en vermoedelijk uit de Alkmaarsche sigarenfabrikanten een commissie benoemd zou worden, die. wat betreft het centraliseer® van thuiswerkers, volledige inlichtingen zou verstrekken. Ook 'het bestuur vm de Alkmaar; che Ver een iging vaa den Handde- en Industrieel® Middenstand zegde oa csn te houden wga- dering nadere condusie toe.- Over de planar der schoenmaker#, hun be hoefte en de wijze wgarop daarin voorzien zou kunnen worden, «prak® wij reeds,. De heer.G. van Nituwkuyk interesseerde zich hiervoor .in'het bijzonder en verstrekte dienaangaande der commissie verschillende waardevolle gegevens. De commissie verzocht hem met de sdioenmakera te will® vergade- r® <m deelde mede. dat zij d® heer G. Cloptfk verzocht, zich met den heer P. W. de Boer, rijwielhersteller, te will® verstaan, om trent den datum waarop het bezoek van d® Rijks-nnverheidacciisul t het meest vrucht- drag®d zou- kunn® zijn. In verband m,et e®. vraagder commissie of de plannen voor een gemeenschappelijke werkplaats voor het 8cb.o®mak rrsbedriif reeds zóó ver war®, dat de commissie een dergelijk gebouw zou kunnen lat® teekenen, waarbij zij opmerkte, dat wanneer daaruit de huur kan worden berekend e® garantie-com missie op dra gsmerateraad een goed® in druk zou ciskei, omdat daaruit zou blijk®. wcvxe oAadfeiaaai Iraeanea B gectetailleerde wdiela van ca dérgelijte rsdcrrsaAimf -«aarbij iedere patroon zelfateasdig bkvf m deelde etst kost®bei ekeaiag; ei.- eaa evploitadereieaiag mode. Hij wekte op tot de-vormiffli vs» em sobjte- ratieve vereraiging als rijndè e® liduuun, dat zaka# kan dom grid km tm ge bouw kaa' koop® m huren enz. De vergódefing b'dwt tot em nadere '<>a- derlinge gedachtenwiaseliög, Toe» de coairalssk op 2a Ajwiï a zidj. nieuw tot dea heer Vat>- Nirawkaijk wmdde hem een nader uitgewerkt schema van een schcramakerswerkplaats vrt>eg om dit in handen te steil® van het ingraieuxsbureaa dat em plan van bebouwing afd. Paarden- maakt zou opmak®, bereikte haar een #.eer te- léurttellrade tijding. De heer Van Nieuwkuijk deelde in zijn ant woord mede, dat door zijn bemiddeling door een spreker in het bijzijn van twee hi® ter plaatse bestaande schoenmakerspatroonsver- eraiging® em 'sezing waf. gehouden over ^Concentratie van kleinbedrijven m wel van de schoramakerij in het bijzonder." Het resultaat was nihil op één uitzonde ring aa varaioadden de schoenmakerspatroons zich te veel te benadeel® regeling dea rijks, dat de regeering in de Na- at tionalè Vergaderin, Het is tooneeltjes dat belanghebbend® de overtuiging bezitter,, dat e® dergelijk gebouw zijn huur zou op- brrag® van deze overtuiginé het bewijs lever® door zelf de finuntieele vraantwoorde- lijkheid op zich te nem®, antwoordde de heer Van Nieuwkuijk, dat mm rich in verbinding had-gesteld met dm heer F. H. Hoek, leeraar aan ae vakschool om zijn advies te vernemen. De heer Hoek trad op 13 Maart j.l. voor de sehommakerspatroontveremiging op en stel de de voordral® van sammwerking in het Ucht, s pgriaad Mj die «tosbed» te- lijk, dat de jongste bloedige lijn de belangstelling voor de verkiezing® voor de Nationale Vergade ring wel wat op den achtergrond hadden ge- drong®. Miar de laatste dag® heeft men em krach tige propaganda voor die verkiezingen ge maakt en wel op een wijze, die bij. vroegere verkiezingen door de almachtige Berlijnsclre politie nimmer goedgekeurd is. Er werd op de meest royale wijze met strooibiljetten gewerkt en van aanplakbiljet ten werd e® rijkelijk gebruik geipaakt De meeat rechte staande partij®, de Duit- sche nationale volkspartij m de Duitsche volkspartij, die over groote kapitalen béschik- ken, maakten gebruik van de ontstemming die in burgerlijke kringen teg® de sociaal-demo craten naar aanleiding van de jongste gebeur tenissen tot uiting is gekomen. De betreurenswaardige ycorvall® zuil® de sodaal-deraocrat® op heel wat stemmen te staan komen de meer 'rechtsche groep®, die onmiddellijk aa het uitbreken van de re volutie heel weinig te vertellen hadden, voe len heel goed,, dat zij meer meer gezag over de menigte krijg®. Toch zuil® de sodaal-democrateo nog wel de meeste stemmen op zich veremig®, maar zij zulten, om een meerderheid te vor men, wel op sammwerking met de rechtsehe elementen aangewezen zijn. Uit Berlijn wordt gemeld, dat gisteren •buitragewoon druk voor de Nationale Ver gadering gestemd te en de verkiezingen zon der eraig faddrat plaats hadden. Veiligheidsmaatregelen war® trouwens op uitgebreide schaal getroffen troepen stonden, gerssd om op net eerste sein uit te rukken 1 Uit Berlijn wordt ofis feeden geseind, dat Dr. Streséinann, die is Osnabrück voor e® kiezersv«rgade.vmg sprak, zwaar mishandeld is. Hedramorg® om half zes was nog maar een klein deèl van de resultaten van de ver kiezing® voor de Nationale Vergadering be- k®d. In Berlijn 'rijn tot nu toe waarschijnlijk gekozen 6 meerderfeeidmorialisten, 3 onaf hankelijk®, 2 democraten, en één lid van de Duitsche nationale partij. In Leipzig hébben dr onafhankelijke soci- aai-democratm groot succes gehad. Zr kre gen 13800 van de 31800 stenjimea. In Hér nover, Darrcstadt, Beilefeld hadden de meerderheids-socialist® groot succt«. la Magdeburg Chemnitz, Neurenberg etaat dt. centrumpartij aan bet hoofd. In Dusseldorf, Essen en Kassei nebhrn een ige duizenden kiezers hun stem niet uit- ebracht m hebben de revolutionnairen ge- eelt® van de kiezerslijst verscheurd. In Hamborn zijrx dé resultaten van de verkie zingen door de onafhankelijk® vernietigd. In Kattowilz was de deelname aan de ver kiezingen zeer gering, daar de bevolking bang was voor den opmarsch der Polen. Voleens e® Wolff telegram had de verkie zing te Dinxlaken in de Rijnprovincie e® minder rustig verloop. Een ooiocht van miu- steus duizend personen drong met stokken gewapend in de verkiezingsbureaux binnen en maakte zich van de stembussen en kie zerslijst® meester. President Poincaré heeft in een uitvoerige toespraak de Vredesconferentie geopend. Hij hcefi in deze toespraak de geschiedenis van den oorlog nog eens van u® beginne af nagegaan en het aandeel van ieder der gealli eerden in de overwinning geroemd. Clemenceau werd met algerneene stémta® tot president der conferentie gekozen. De Frassche pers is over de rede van Poift; caré zeer voldaan zegt, dat in deze rede de nauwkeurigheid' van d® historicus zich paar- >de aan de geestdrift van d® sprei er en de diepe gedachten van den wijsgeer het ge meenschappelijk werk wordt omschreven in woorden welke de geschiedenis niet verlor® zal doen gaan. t De Bral. Ztg. am Mittag geeft bijzonder heden uit het ontwerp van de nirawe ataate- eg ■^1 zal indi®en. Het Duitsche rij£ bestaat, volgens dit ont werp uit de staten die tot nu toe deel daarvan uitmaakten, zoomede uit de gebieden waar van de bevolking uit hoofde van het zelfbe- sdnkkingrecht opneming in het Duitsche rijk verlangt bij een rijkswet opgenomen wordt. Het staat het Duitsche volk Vrij, zonder met de nationale gr®zen in. hun teg®woor- digen loop rekening te houden, nieuwe vrije Duitsche stat® in het rijk te sticht®. Deze moeten op,zijn minst twee millioen bewoners teilen, benige staten kunnm zich tot een nieuwen vrij® staat veremig® doör onder ling e® staatsverdrag aan te gaan, dat door volksvertegenwoordiging rijksregeering moet worden goedgekeurd. De voorrecht® of nadeel® van geboorte, stand, beroep of geloof zijn afgeschaft. De vrijheid der godsdienstige overtuigirfg m godsdienstoef®ing is vastgesteld. Over de verhouding tusschm staat en krak zal eén rijkswet de beginsel® opstellen, voor de toe waarvan de vrije Duitsche stat® heb- te zorg®. De riikspresident wordt door het heele volk gekozen. Verkiesbaar is, wie zijn 35ste levensjaar heeft voltooid op zijn minst 10 jaar Duitscher is. De njkspresidené meet het rijk vertegmwoerdigen, op hem berust de uitvoerende macht, riet ambt-der 'presid®ten voor de afzonderlijke landen is zeven jaar geldig. Hij kan herkozen word®. Dt rijksregeering bestaat uit rijtekaöselier en rijksministers, die door den rijkspresident word® beiioemd. Zij zijn verantwoordelijk aan den Rijksdag. Ieder rijksminister is zelf standig voor de zaken in zijn ressort verant woordelijk. Over de functies van den rijkspre- sident wordt in het ontwerp van de nieuwe Duitsche grortdwet nog het volg®de gezegd De rijkspresident verteg®woordigt het rijk en kondigt de wetten af. Oorlogsverklarin- en en hot sluit®7van vrede hebbm plaats oor middel van,een rijkswet. Verdrag® met vreemde staten, die betrekking hebbm op aangelcgmheden opgmom® in de rijkswet geving, moot® ter goedkmring word® voorgelegd aan d® Rijksdag. Zoodra de volkerenbond met uitsluiting van alle geheime verdragon tot stand is geko men. moot® alic verdrag® met stat®, die tot d® volkerrabond behoor®, ter goedkmring aan dm Rijksdag word® voorgelegd. De uit voerende macht berust bij d® rijkspresident, die in geval van verhindering, gedurende e® periode van drie maand® door d® president van het Huis van Stat® vertegmwoordigd kan worden. De rijkspresidmt braoemt d® rijkskanse lier m de rijksministers. KÓRTE BERICHTEN. De voorbere'dmde conferentie te Parijs besluit de geolliéerde persvertegenwoordigers Op de volledige conferentie ioe te laten{ be halve wanneer het noodig is zitting® „in ca mera" te houden. Zaterdagavond vereche® te Hamburg e® stoet Spartacisten m onafhankelijken voor het paleis van justitie m eischte de vrij lating van twee matroz®, die als aanvoerders *an de cmige dagen geled® in Wandsbech gearresteerde 18 Spartacisten gevangen wa ren gehouden. Terwijl de onderhandeling® met d® inspecteur nog gaande waren, ver- schenm manschapp® van den veiligheids- dirast op auto's. Er. werd® schot® met ma chinegeweren afgegeven. Volgens opgave van de demonstrant® moet® verscheidene perso nen gedood en gewond zijn. In e® volksvergadering te Kassei op 16 dezer heeft Schefdemann meegedeeld, dat de regeering besloten had, de Nationale Ver gadering waarschijnlijk tegen 16 Februari bijeen te roepen. ALKMAAR Telef. Int. 572. van de terugzmding dra krijgsgevang® Duitschras het economisch verkeer tussch® bezet m onbezet Duitschland tegemoetkoming betoond. Ernstig wordt overwogm e® verhoo ging in -te steil® voor de Belgische s tarieven, alsook van het pörto der briev® in -te steil® voor de Belgische spoorweg- mm 'r briev® m van het tarief der telegramm®. In de mijn® te Jagersfontein is e® zacht blauwwitte diamant gevonden van 388 karaats. Paderewskl is tot eerste minister en mi- nistra van Buitenlandsche Zak® van Pol® benoemd; het nieuwe kabinet is gevormd. De oproep der Duitsche onafhankelijke socialisten tot de algerneene staking heeft tot rgu toe weinig suecés gehad. Naar de Lokal Anzeiger vemeiemt heeft de regeering thans definitief bestoten de nar tionme vergadering niet in Berlijn te do® samenkom®. l Het Laatste Nimws meldt: Naar wi; vernemen zouden de stoffelijke overschottm van Miss Cavel m kapitein Fryatt met de Vindictive naar Engeland worden gebracht, De jongste zoon van koning Oeorge, prins John, is gisternacht overleden. President Wilson zou teg® het einde van deze maahd te Brussel aankomen. Engelland, Frankrijk, Italië en de Ver eenigde Stat®, vragen een 'crediet van 143 millioen gulden in verband met het agreement, Vier Spartakistische leiders te Berlijn, die trachtten te ontvlucht®, werd® door de bewakingsmanschappm gedood. De activisten gaan door met hun bewe ging. Zij hebb® thanfc e® clandestien blaad je uitgegeven onder dm naam Vrij Vlaande- r®. De militaire commissie, belast met het onderzoek, in zake de affaire-LiebknechtRo sa-Luxemburg, heeft een belooning van 10.000 Mark toegezegd aan hem, die het drama kan ophelderen. Foch heeft Erzberger inzake de kwesties VEE VOOR KOLEN. De „Soir" te Brussel meldt, dat baron Ru- zette, minister van landbouw, mededeelt, dat iolland den export van 30.000 melkkoei® naar België toestaai Als tegenprestatie zuL- 1® kolen geleverd worden. Het vee zal gele verd worden aan de regeering, die maatrege- - 1® neemt voor de verdeeling over verschil lende strek®. UITVOERVERBODEN OPOEHEVEN." Reuter seint ui^ Londen dat volgens e® Or der id Council de uitvoerverboden van ver schillende artikel® zijn opgehev®, omvat- trade koperfabrikateh, tiniabrikat®, zekere chemicaliën, patent geneesmiddelen, jute stuk goederen, jute-twist, touwwerk, zal ken, bal®, minerale oliën, motorspirit, petroleum-pro duct® terpentijn. BETER WITTEBROOD. Naar van betrouwbare zijde wordt gemeld, zal begin Februari wittebrood van zoodanige rivaliteit word® geleverd, dat het ongeveer gelijk is aan dat van vóór dén oorlog. De samenstelling zal bestaan uit 50 pet. Ameri- kaansche tarwe, 37 H pet. inlandsche tarwe 12Va pet. rogge. Het aardappelmeel, dat aan 't tegrawoor* dige brood zijn min aangenamen smaak geeft, zal dus niet meer voor de aamraatelling word® gebruikt. AFDEEL1NGS-RAPPORÏ EURS TWEEDE KAMER. De afdeelingen van de Tweede Kamer heb ben bmoemd tot rapporteurs de heer® Gerhard, Van der Molen, Van Ve®, Engels en Loeff, over het yoorstel van den heer De Savomin Lohman c.s. tot wijizing van het Reglement van Orde der Kamer, en de hee- ren Gerhard, Van Wijnberg®, Beumer, Ke telaar en De Wijkerslc-oth over de wetsont werpen tot wijziging van de wet tot regeling van het lager onderwijs en van de Hooger- onderwijswet. - N. O. T.-OVEREENKOMSTEN. De uitvoerende'commissie van de -N. O. T. maakt belgrad, dat de War Trade Board der Vraeenigde Stat® van Amerifca is toegetre den tot de overerakomst, welke op 17 Decem ber j.l. te Londen tusschen de regeeringen van Groot-Brittannië, Frankrijk Italië de N. O. T. is afgesloten. - UITVOER UIT AMERIKA. Reuter seint uit Washington: •De War Trade Board deelt medé, dat de verschepingen naar Nederland, Draemarken, Noorweg® en Zwed® nu kunnen geschie den met schepen van elke nationaliteit en dus niet gelijk tot dusver uitsluitend met schep® van het land van bestemming. De Board heeft voorts bepaald, dat er geen invoercertificat® meer noodig zijn voor levrasmiddel® b®e- den een Waarde van 200 dollars, persoonlijke bezittingen, huiselijke benoodigdheden in beperkte hoeveelheid, zaken bestemd voor de diplómatm, de officieren van land- zee macht van de Vereenigde Staten of van be- vri®dc land® of voor de in het buitenland dienende Amerikaansche tijdschrift®, boek® vlugschriften. VRIJOELATEN SCHEPEN. Het ministerie van Bultenh Zak® deelt het volg®de mede: Blijken? c® telegram van Hr. Ms. gezant te Londen zijn de volgende schep®, indertijd door de Britsche regeering in beslag geno men, thans vrijgelaten: 'de Patroches te Puinkerken, de Antenor te Liverpool, de Noordwijk te West-Hartlepool. Voorts neemt de Britsche regeering maat regel® tot vrijlating van de Boekelo te Lon den, de Danae te Leith,»de Loosdrtün de IJstroom te Londen, de Noord-Holland te Leith, de .Mercator te Middlesbro, de Fries land dp Hengelo te Hull de Mars te Londen. Boyendi® zuil® word® vrijgelat® op de tijden, hieronder genoemd. half Januari de Schotland te Huil, de Vlie- stroom te Londen, de. Scheldestroom te Huil, de Tellus te Londen, de Ubberg® in het ka naal van Bristol; eiiid Januari de Oostraland te Huil. de Tantalus in e® havm van het Vereraigd Ko ninkrijk, de Lombok in e® haven van het Ver. Koninkrijk, de Hoogland te Londen, de Venus te Liverpool, de Gaasterland te Hull, de Ma- dio® in e® hav® van het Ver. Koninkrijk, de Professor Buijs te Huil, de Delfshaven nog niet bekrad. 25 Januari de Waal te Sunderland; ge durende Januari de JSoeroe in het kanaal van Bristol; de t^veede helft van Januari de ninkrijk; begin Februari de Schieland te Londen Midden Februari de Yilaum in e® havep Kambangan in e® hav® van' het Ver. Ko* T^rfjrpTsn UtV jL.tlt. t,41M .1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1