Oftétatttaaisjafoato HI HAi« ?JR W lota»! !0hn sSe'fc» êfe fcoUMfeg süj® mfa kinderen aangetaal bUuUnieuws. litgezoiiiit'ii «Stukken. Amslei (lamelle B ur*. Noordhollandsch Land hou werpd iet. Ojicuingskoerseu van lieden. - UP ran den heer C. Man, wader Mdiag van dun heer C. Beets. Na opening bracht de voorzitter verslag nit van de vergadering te Amsterdam, waaruit bleek, dat de verceniging niet afgevoerd zal werd geadviseerd tot goedkeuring der reke- moester verslag van zijn beheer. Ontvangen voorstel tot contributieverhooging met ver drag op de Boerenleenbank was 1737 73, in 1917 was set bezit 26*50,01, zoodat het nadeelig saldo is 922,28.- Bij monde van den heer O. Slotemaker d geadviseerd to tgoedkeuring der reke- wen □in 'it het jaarverslag van den secretaris bleek, dat het ledental is 245 leden waarvan 214 mannen, 24 vrouwen, 5 jonge leden en 2 van dubbele contributie. De nu volgende verkiezing gaf tot uitslag dat gekozen werden de heer C. Bregman af tredend, en in de plaats van den heer L. Vctl haak de heer C. Man. Als lid van den Raad van Toezicht werd in de plaats van den heer G. Slotemaker geko zen de heer Jb. Slotemaker. Het nu volgende bestuursvoorstel om o< contributie met 2cent te verboogen, werd na breedvoerige bespreking aangenomen. Hei voorstel om contributieverhooging met ve~- hooging yan uitkeering tot ƒ11,werd met 32 stemmen aangenomen. De regeling van het bodeloon bleef dezelfde. Uit zeven sollicitanten voor secretaris penningmeester van den polder de Daalmeer is gekozen de heer P. Stam Mz. Zaterdagavond werd door de Tuinbouv- vereeniging ,De West" een vergadering- ge houden in het lokaal van den heer C. Mar, onder leiding van den heer Jb. Zwetsman. Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat er 163 leden zijn, dat er 3 algemeene en 9 bestuursvergaderingen zijn gehouden en dat er kopervitriool is aangekocht. De heer P? Stam Mz. deelde mede, dat er verkrijgbaar is kalkstikstof van een gehalte van 19 pet.; de prijs is 2,10 per procent pakhuis. De penningmeester deed rekening en ver antwoording van zijn geldelijk beheer. Ont vangen was 2781,5514, uitgegeven 1397,42, saldo 1384,13^. De heer W de Geus deelde mede, dat er weet.geveild mag worden aan de markt, vom' export, kleine kool beneden het kilo en stort en veldkool en uitschot, «Iken dag veiling. De aftredende bestuursleden, tie heeren Jb Slotemaker, W. Visser en W. de Geus, wer den met groote meerderheid van stemmen herkozen en namen de herbenoeming aan. Vervolgens werd er genegenheid gegeven tot het indienen van voorstellen voor de al gemeene vergadering der tangedijker groen te-Centrale. De heer J. Stam gaf in overwe ging de bespreking van zelfhandel ;de heer Jb. Keeman bracht een reeks bezwaren daar tegen in, die door den voorzitter werden aan gevuld. Na breedvoerige besprekingen werd dit punt met 30 stemmen voor en 43 tegen niet op de agenda geplaatst. Tot afgevaardigden naar de algemeene vergadering de L. C. werden gekozen de hee ren Jb. Boldewijn, Jb. Visser. W. Visser C Spaan, Jb. Slotemaker, P. Geus, P. Oud J Stam. P. Stam, K. Stam, C Beets Jr. Otto G. Slotemaker, Jb. Keeman, Wr. Butter en M Mulder. Bij de rondvraag wees de heer P. Brouwer op de zetkool regeling en "vroeg een de zetkool regeling en "vroeg een plaats voor taai roodkoolzaad. De heeren P. Stam Mz., P. Brouwer en G Slotemaker zullen trachten verbetering te zoeken. De heer J. Stam bracht dank aan het be stuur voor het werk, gedaan voor het verlo van demobiliseerden. Verder vroeg men betere bekêndmakin gen door den omroeper, waarvoor geforgc zal worden. De heer G. Slotemaker vroeg wegens de beperking van gewassen uitvoer van het overtollige zaaizaad, doch dit bleek niet mo gelijk. UIT HEER-HUGOWAARD. In het lokaal van den heer P. koos were de jaarvergadering genoudtai van het Onder 6teuningsionds bij ziekte: „Licht in Duister nis." Ais gewoonlijk was de opkomst niet groot. Door den penningmeester, den heer Groot, werd net tiuancieei verslag uitge^ bracht. We stippen hieruit aan, dat in uen loop des jaars o leden vertrokken, terwijl nieuwe leden werden ingeschreven, zoodat thans het ledental 80. uedraaotde ont vangsten beliepen 442.0a, de uitgaven 449.45. Het aantal uitkeeringen beliep 53, ver' deeld over 19 trekkende leden, biet nadeelig saldo over 1918 bedroeg 0.80, waar eenter tegenover staat een beurag van 43.20 aan gekweekte rente. De reserve bedraagt thans J I0Ü9.43. De rekening wérd in orde bevon den en goedgekeurd, waarna de voorzitter den heer Uioói een woord van dank bracht voor zijn beheer en zijq duidelijk verslag, zeide. in een beknopt jaarverslag gaf daarna de secretaris een overzicht van net iondsleven over iyi8, waarvoor de voorzitter hem dank zegt. Als nu was aan de orde de verkiezing van bestuursleden, aftredend de heeren J. Snht, A. Bart, C "Groot en C. Kroon. De voorzitter deelde mee. dat de heer Kroon de gemeente gaat verlaten en dus niet meer in aanmerking wenscht te komen. Spr. wijdde eenige woorden van dank en vwaar- deering aan het adres van den heer Kroen, welke met applaus werden bekrachtigd. De aftredenden werden herkozen, terwijl gekozen werd de heer P. hittema. Allen namen dè be noeming aan. In de commissie van toezicht werd gekozen de heer A. Blokker. het presentiegeld voor de bestuursvergade ringen werd georacht van 25 op 50 ets. per vergadering. Op voorstel van het bestuur werd het bodeloon gebracht van 4 op 0 per rondgang, terwijl het bestuur werd ge machtigd aan het eir.de van het jaar nog een kleine gratiiicatie te verleenen, indien de in ning der contributie geregeld heeft plaats ge had, wat in het afgeloopen jaar wel iets te wenschen overliet- EEN JUBILEUM. Op 29 Januari a s. zal het 2o jaar geleden zijn, dat de heer J. van Drunen in dienst trad oij de Hollaudsdie IJzeren Spoorwegmaat- «tcnappij. POLITIENIEUWS. Zaterdag j.l. brachten eenige jongens aan het Bureau van Politie een door hen gevon den rijwielbij onderzoek bleek dit een reeds als vermis opgegeven damesrijwiel te zijn, waarschijnlijk door den dief te water ge gooid voor de eigenares een buitenkansje. Zaterdag werden door de Politie alhier een tweetal marktkooplieden verbaliseerd, die in strijd handelden met de bepalingen der Lo- terijwet; na verhoor werden zij op vrije voe ten gesteld. Drie personen werden sedert Zaterdagmor gen alhier aangehouden, verdacht van dief stal. Door een drietal jongens is in eén sloot in den Hout een damesrijwiel gevonden. 1 Vermoedelijk is dit hetzelfde rijwiel dat eenige dagen geleden alhier ontvreemd werd. Door de politie alhier is aangehouden een Alkmaarder, zekere J. R., verdacht van poging tot inbraak. Tevens zijn hier aangehouden twee per sonen, J. S. en W. J. H., verdacht van in- inbraak in het Distributiebureau tc Oud karspel. Bij verhoor bekenden beiden zich aan de inbraak te hebben schuldig gemaakt. EEN CURIOSITEIT. Als curiositeit zij vermeld, dat Vrijdag een grappige kiezer op het Stadhuis zijn stembil jet van onwaarde maakte door het volgende Thans treedt onder de kinderen alhier een ziekte op, waarbij ledematen en lichaam zweertjes vertoonen. Volgens de verklaring van den dokter moet dit een zeer besmette- rijmpje daarop te schrijven: Als ik één dezer drie nullen moet kiezen. Dan wil ik liever mijn stemrecht, verliezen EEN UITVERKOOP. De belangstelling voor den uitverkoop bij den heer Lienesch aan de Langestraat, was hedenmorgen zoo groot, dat om 7 uur tal van vrouwen reeds queue maakten om bij de ope ning (SLuur) de eersten te zijn. Dit aantal groeide zoodanig, dat politie noodig was, om de liefhebbers in volgorde naar binnen te laten. Onf half 11 was politiehulp daarbij nog noodig. BILJARTEN. Morgenochtend zal in „het Gulden Vlies van den heer W. Mooy de jaarlijksche wed strijd Alkmaar—Schagen een aanvang ne men. Voor Alkmaar zullen spelen de heeren G. van Willigen, J. Smit, G de Boer, W. G. Visser en J. Huibers. VERGADERING UITGESTELD. De tegen a s. Woensdagavond geannon ceerde vergadering, waar de rijksmidden stands-adviseur, de heer M. Kropveld, zou spreken over den huidigen toestand waarin de middenstand verkeert, is tot nadere aan kondiging uitgesteld. VERBETERING. In het tweede blad van Zaterdag j.l. komt eene annonce voor van notaris van Toornen- burgh, over een verkooping op 25 Januari in het café Central, van eigendommen van den heer F. Wetsteijn te Huiswaard. Er staat, dat een deel van den grond is beplant met -1 m. 70 appel- en perenboomen. Men gelieve te lezen 700. NIEUWE RIJWIELEN. De heer Hille, Ritsevoort alhier, deelt ons als bewijs van de opleving van den rijwiel handel mede, dat nieuwe rijwielen van het ba kende merk Raleigh uit Engeland zijn aan gekomen en reeds in zijn bezit zijn. Dat is de eerste zending die sedert het uitbreken van den oorlog is binnengekomen. DE 'SOCIDARITEITSB AZAR E>e in de zalen van de Harmonie géorgani seerde solidariteitsbazar voor de gezinnen van de dienstweigeraars mag zich in een groote belangstelling verheugen. Van de ro delbaan wordt een druk gebruik gemaakt Gister avond telden de organisators van deze bazar reeds 3000 bezoekers. ALKMAARSCH VEEFONDS. In café „Central" vergaderde hedenmorgen „het Alkmaafsch Veefonds". Dje voorzitter, de heer D. Govera, spra den wensdi uit, dat de besprekingen in aan genamen toon gehouden zouden worden er aan de belangen van de verzekering ten goede zouden komen. Spr. schreef de geringe opkomst aan het vertrouwen in het bestuur toe, doch deed uit komen, dat een betere opkomst voor het be stuur toch aangenamer is. Uit het jaarverslag, uitgebracht door den secretaris, den heer J. Swaag, over 1918, dcc- itn wij mede, dat het aanvangt met de mede- deeling, dat, alhoewef het fonds dit jaar een zeer aonormalen werkkring had gehad, de uitslag toch niet onvoordeelig is geweest Gereleveerd wordt, dat de vereeniging Voor 25 per jaar toetrad tot'dea Veefondsbond, 'om daardoor mede te werken, verzekerd te worden van het Rundveekantoor, gevestigd te den Haag. Het bestuur woonde ter medewerking in deze verschillende zakelijke vergaderingen te Amsterdam en den Haag bij. Dc vereeniging vermeerderde met 2 leden b 10 en ƒ.20. Van 1 Januari tot einde Maart werd aan Eremiegeld ontvangen van leden, upn 139 oeien, 297 en van niet-leden, van 58 koeien, 219,50. Aan gesmolten vet werd ontvangen 65,50, voor 5 huiden 116,95, 5an diversen 250. Het vorige jaar was het kassaldo 3690,65 aan gekweekte rente werd dntvangen 79,26, zoodat de totale ontvangst 4653,86 be droeg. De uitgaven bedroegen aan keurloonen van 197 koeien 29,55, aan afkeuring 371 80, waaronder 1 koe geheel en aan diverse uitga ven 341,78. De totaal-ontvangsten bedroegen 4653,86, de uitgaven 743,13, zoodat het saldo 3910,73 bedraagt. Het verslag eindigde met de wensch, dat ook voor het fonds goedig de vrijheid van handelen zal zegevieren, opdat het wederom als voorheen kalm en zakelijk zijn eigen weg zal kunnen bewandélen. De heer Jb. Mors rapporteerde namens de commissie over dc rekening, waarop deze op vm éis smadss-ls wü* mhUphUÜ De voorzitter feliciteerde de Yeretnjging met het succes dat behaald was. Spr. deed uitkomen, dat de kaa ruim 300 vooruit was gegaan en wees er op, dat dit joopvol voor ae toekomst stemde, De voorzitter bracht hierop het bestuurs voorstel in behandeling,-om na 15 April 3 jremie per rund te heffen voor leden en 4 voor niet-leden en het entréegeld voor nieu we leden op 10 te stellen. De heer Frans informeerde, waarom het 1 'urmerender fonds nu reeds 3 berekende. De voorzitter deelde mede, dat in de laatste vergadering te Amsterdam, Purmerend uitge schakeld geraakte van de combinatie van vee- fondsen. Daardoor bracht Purmerend dc premie op 3. Het bestuur oordeelde, dat Alkmaar de pre mie nu ook op 3 diende te stellen, al were dit te laag géoordeeld. Spr. vroeg daarom dc machtiging van het bestuur, der vergadering om, wanneer er groote verliezen geleden wer den, in het komende jaar de premie-te ver- hoogen. x Het bestuur zal daar geen misbruik van maken. Deze machtiging werd verleend. Als bestuursleden werden herkozen de hee ren D. J. Govers, D. A. Luiting en J. Won der. Bij de rondvraag deelde de voorzitter me- de, dat een niet aanwezig lid den wensdrhad uitgesproken om te bepalen dat een lid, wan neer hij een koe voor de slacht ter markt bracht, de halve premie niet verschuldigd was, wanneer de koe voor den handel ge kocht werd om op een andere markt gemarkt te worden. Spr. gevoelde daarvoor wel iets. om de toetreding van leden te bevorderen De heer Luiting oordeelde het wenschelijk om, ter voorkoming van fraude, de zaak te la ten zooals ze was. Slechts voor de kooperi zat daar voordeel in. De leden hadden juist door het betalen kaïfs er voordeel uit te trek ken door kasstijving. Spr. wees er nog dat de leden in Purmerend en Schagen van de Gjeheele premie niets terug krijgen, terwijl in Alkmaar de helft teruggegeven wordt. De secretaris en de heer G. de Jongh deel den deze meening, waarop-de voorzitter zich daarmede vereenigde, daar het lid dat dit wenschte, daarvoor maar ter vergadering moest komen. Spr. herdacht hierop den overleden keur meester. de heer Hoebe, daarbij latende uit komen, dat deze voor het fonds altijd goed. trouw en eerlijk geweest was. Het bestuur had voorloonig in de vacaturr voorzien en hoopte spoedig een definitieve regeling te hebben getroffen. Spr sloot hierop met een woord van dank aan den secretaris, aan den administrateur aan den expert en aan de Pers, de vergade ring. Aan Mijnbeer X Een enkel woord op uw ingezonden «tok v*n gisteren. Daaruit blijkt, dat gij de eml.g- Senae dorpen eventueel wilt gevoegd zien bij e nieuwe gemeente Schermer. Laat me u zeggen, dat er drie plannen door het Voorloopig Comité overwogen zijn, wel ke straks op de algemeene vergadering be sproken zullen worden: le. De Schermeer een zelfstandige gemeen te, los vap de omliggende gemeenten/ 2e. Enkele omliggende gemeenten bij de Schermeer aan- te sluiten. 3e. De .Schermeer zelfstandig en de omlig- i"*dai"övêr*J"t~geheel niet'"fortuinlijkI gende gemeenten bij elkaar of te zamen 2 k 3 speelde, had toen wel één of twee puntjea ver-1 gemeenten vormende. diend. A~" A' H«1 ksVfl* W88 3Wi m fc«R*|S af bespeelbaar. Dat het zacht, glad «n mod derig waa, behoeft zeker geen betoog, 't Waa zwaar werken voor de «petera. De «pil van Alanaria heeft op diit zware terrein een uit muntenden wedstrijd gespeeld. Het apel voor de rust waa stukken beter dan dat in de twee de helft. De rechtervleugel onderscheidde zich door actief samenspel en mooi opbrengen. De rechtsbinnen plaatste keurig. Lmks ging rust goed aan bij 't spel van den rechtervl. goed aan bij 't spel van den rechtervleugel. Daarna was hij veel minder. Tegen 't eind egden enkele spelers, en vooral de linksbin nen er op hinderlijke wijze 't bijltje bij neer. Schoten ALKMAARSCH BIOSCOOP-THéATER, Henny Porten is een van de beste Duitsche filmactrices, daarover zullen de bezoekers van bioscopen het ongetwijfeld eens zijn. Zii speelt zoowel het komische als het dramati sche genre. Toch bekoort zij ons in 't eerste altijd veel meer dan in het laatste, ofschoon zij beide genres goed beheerscht. Maar haar leuk ondeugend schalksch gezicht maakt haai •ot een eerste kracht voor de cornédie. Zie haar in„De prinses van Neutralië", „de Pa raplu met den zwanenkop", „Berglucht"! Alcmaria nam na tien minuten de leiding. Even daarna moest één der spelers van Scho en uitvallen en in den tijd dat de bezoekers net tien man speelden maakte Alcmaria twee doelpunten. Scnoten's keeper stopte een schot **an den rechthalf achter de lijn en bleek even daarna bij een schot van den rechtsbinnen :venmin betrouwbaar. Een doelpunt door Schoten gemaakt werd wegens buitenspel niet megekend. Vlak voor de rust, toen Schoten weer elf man in 't veld had, doelpuntte de rechtsbuiten met een hard schuin schot, na keurig samenpsel met den rechtbinnen. De keeper zag den bal -onder zijn handen door gaan. Vermelding verdient nog een voorzet van den rechtsbuiten, die door den midden voor schitterend werd gekopt Jammer ge noeg, zonder succes. 1 In de tweede helft vlotte 't spel veel minder. De speler» raakten vermoeid. Schoten dat toen I meermalen de overhand had, slaagde er in slechts éénmaal te .doelpunten uit een goed genomen corner. Voor dien had Alcmaria zeer nooi haar 5e doelp. gemaakt door den rechts binnen, die 'n goeden voorzet ineens onhoud- oaar in t doel plaatste. Hoe me-r het einde j naderde, hoe meer 't spelpeil aakte. In Alcma- ria's" verdediging werd meermalen gemist, I maar Schoten profiteerde er niet van. Geluk kig floot de scheidsrechter, die wel goed vol deed, eindigen en had Alcmaria met 51 ge wonnen. Zij heeft laten zien, dat er nog 'wel wat gepresteerd kan worden, als 't maar een beetje gelukken wil. Er volgen nu eenige uitwedstrijden. Met dit elftal kunnen daaruit flog wel een paar pun-1 jes binnenkomen. Andere uitslagen. 2e klas B. D. E. C.- Z. F. C. 1—3, R. C. H.—Ei D. O. 2—2. le klas A. Sparta—V. O. C. 1—1. Hercu lesHaarlem 14. H F. C.H. V. V. 32. H. B. S.—U. V V. 2—1. Quick—BI. Wit 3—1. AjaxD. F. C. 40. BURGERLi IKE STAND. GEBOREN: 18 Jan. Margaretha, d. v. Jan den Adel en Catharina Elisabeth Godijn. Eli sabeth, d. v.\Petrus Beentjes en Co- lumba Hoogèwerf. OVERLEDEN: 20 Jan. Wilhelmina Hemels, 8 maanden. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie. De opname in deze rubriek bewijst geenszins, /at de Redaciit er mede instemt Alkmaar, 18 Januari 1919. Mijnheer de Redacteur. Gaarne vraag' ik voor onderstaande een kleine plaatsruimte in uw veelgelezen blad. Bij voorbaat mijn dank. Het betreft de werkloosheid die hier heerscht. Het is opmerkelijk dat dagelijks circa.2 b 300 menschen rich begeven near het gebouw „St. Willebrordus", op de Oude gracht, om daar hun stempelkaart door het Koninklijk Nationaal Steuncomité verstrekt, te doen afstempelen. En nu kom ik tot u, le zers en lezeressen met de vraagwaar moeten deze menschen de rest van den dag doorbren gen? Daar ik eenigen tijd te Rotterdam heb gewoond, heb ik daar geconstateerd, dat er daar ter stede veel meer foor de werklooze arbeiders werd gewerkt dan hier ter plaatse. Ten eerste wat betreft de Arbeidsbeurs, waar 2 wachtkamers aan verbonden zijn, waarin geplaatst zijn 2 kachels, welke goed gestookt worden, en dan liggen er verder boeken en tijdschriften voor een ieder gratis ter lezing, en waar dan ook een druk gebruik van wordt gemaakt. Ten tweede wordt er aan ieder werkloos arbeider een kaart vérstrekt, welke recht geeft vóór den toegang tot het bijwo nen der voorstellingen en uitvoeringen welke gegeven worden alleen en uitsluitend toegan- Welk plan door de algemeene vergadering het meest'gesteund zal worden, valt nu nog niet uit te maken, nog minder wat, de regee ring zal willen. Verleen ons in ieder geval steun, nu gij ook voor centralisatie veel schijnt te gevoelen. Ik noodig u bij dezen uit tot bijwoning onzer algemeene vergadering op 19 Februari, des namiddags te 1Y* uur, bij Brak te Stom- pftoren. Met dank voor de opname, J. HEEP, Secretaris van het Voorloopig Comité. VOETBAL. Ongeveer een maand geleden hebben eeni ge voetballers zich tot het Alcmaria-bcstuur gewend, om als lid tot deze vereniging te mo gen toetreden, maar nog steeds hebben zij geen antwoord ontvangen. Wat hiervan de reden is, weet men niet. Misschien zijn deze menschen te min, om in de 2e klasse te wor den. toegelaten, maar dan was het toch niets meer dan plicht van 't actieve(?) Alcmaria- bestuur, om de menschen hiermede behoorlijk in,kennis te stellen. Maar volgens mijn mee ning heeft Alcmaria nog wel een paar goede krachten noodig, wil zij in'de competitie iets presteeren. Wij twijfelen er aan of wel alle le den van Alcmaria op de hoogte zijn met de handelingen van het bestuur. Het is te ho pen, dat aan het ohderlinge geharrewar in deze vereeniging eens spoedig 'een einde komt. v J- BEK. van 17 Januari 19 9. Opgave van STAATSLEENIN GEN. |Voritre NEDERLAND. pCt. koers at een leuke films. In „de Paardrijdster van het circus Augusd" krijgt men haar na drie neten van dramatisch spel, in de vierde acte ■n beide gedaante^ te bewonderen. Daar speelt zij Sylvia, de moeder, en Ruth, de dochter. Hoe fijn weet zij dat vrooljjke jonge meisje voor te stellen. Hoe kranig weet zij haar paard te rijden. En dan dat tooneeltje bij den dikken boom. In haar dramatische partij heeft zij goede partners aan den circusdirecteur en den mis- maakten clown Tonio. In dezen laatsten her kent men Theodoor Loos (uit „Mogen wij zwijgen II"). Zijn spel is heel goed, tqaar zijn figuur, lang en «lank, werkt niet mee om den indruk van een mismaakten man te verster ken. „Zijn Edelachtbare" is een dolle klucht van de Keystone". Dat zégt genoeg, „Haar levensdroom" is een goede éénacter. .Morgenavond krijgt men in 't nieuwe pro gramma Asta Nielsen weer eens te zien in Eskimo-baby". Men zou deze beroemde film-ster bijna gaan vergeten. Doch verdwe nen is zij toch blijkbaar nog niet. Het Con servatorium-trio zorgt voor een mooie muzi kale begeleiding. SELSK1P „Friso". Het Selskip „Friso" hield gisteravond1 een feestelijke bijeenkomst in de zaal van den heer Koster op de Zaadmarkt, voor leden en ge- introduceerden. Talrijk waren de aanwezigen. De zaal was geheel gevuld. Opgevoerd wer den door leden van het „Selskip7' twee blij spelen, getiteld: „Mei noar bedragen van j Van 'bevoegde autoriteiten mag komen en dat mej. I Kaastra-Bakker en volgden no£ velen met mii 7uIlen medewerken, opdat Oblig. N.W.S. v. 1000 1Ó18 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dito van 1000 Oblig. dito dito dito dito dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 f 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan..Juli RUSLAND Obl. 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 Geconsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889.90 GR 625 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Spw le serie 1904 4X 4 3H 3 2 H 5 5 5 4H 4 4 4 4 4 Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale *n Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank. en Credlet.Instelllngen, Amsterdamsche Bank i Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. Ijzer. Spoorw. Obl. 5 5 4H kelijk voor de werkloozen Kelijk voor ae werzioozen en zoo is er 's Maandagsmiddags bioscoop. '«Woensdags- I •auu"i; middags specialiteiten «i Vrijdagsmiddags Missourl K(m#. Te nogmaals bioscoopvoorstelling, en dan de Mexican 2e Pref. A. overige dagen bestaat er gelegenheid tot het aanleèren van allerlei vakken. Zoo ziet men dus hoeveel er nog gedaan kan worden, en ik hoop dan ook, dat dit stukje onder de oogen 3 2 K pCt. Atchis. Top, tt S. Fé C. v. g. A Denv R Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a Pref. A. Tex. C. v. A. 94*1/1# 94»/,# 941/, 29»/u 358/, 32 33'Vi» 31 291/s 5IV, 871/s &Vs 99»*, 181 181 137V, 998/, 993/, 921/s 1071/, 883/, 82'6/u 70 555/, 948/, 941/, 29«/b 331/, 32 29»/„ 291/, 31 291/, 179 92V* 105»/, den heer B. S. Hijlkema. Friesche voordrachten. Het mag worden gezegd, dat de acteurs en actrices uitstekend spel hebben geleverd, waarvoor een dankbaar, langdurig applaus hun verdiend loon was. Wij zouaen durven zeggen1, dat zonder uitzondering de rollen meesterlijk werden vertolkt. „Friso" beschikt over beste krachten, dit is ons gebleken. Eén der geintroduceerden dit dan ook aanleiding mag geven, dat onze wensch dan ook vervuld mag worden. Hier mede zouden vele menschen gebaat zijn en dan waren vele menschen niet verplicht den geheelen dag langs de straat te loopen en ook niet om bij moeder de vrouw dén, gehee len dag aan tafel en in den pot te gaan zitten kijken. Met vriendelijken dank voor uw verleende laatsruimtc en voor uwe welwillendheid imo ,6"plaatsruimte en voor kon dan ook met nalaten zijne grootevoldoe- |fojinheer d, pPdacteur, nin& over het genotene uit te spreken, het1 „SelSkip" toewenschende er in te mogen sla gen, meer dergelijke „gearkomsten" Le kunnen organiseeren. Als „echte Fries' beyal hij aan de „Frysce sang" en de Scotse trije" er niet bij te vergeten. En er is gezongen: „De Wildzang, it Frysc Folksliet en „Rölie, rólje wetterwégen" en er is „geschotst. Het was een mooie avond, en de geintroduceerden werden lid van „it Sels kip Frisoen wij zijn zoo vrij de Friezen in Alkmaar, die het nog niet zijn, op te wekken, zich bij „hun" vereeniging aan te sluiten. Dêr binne yet sa folie mear, dy 't wêzé moasten en it yet net bipnen". Met een woord van hartelijken dank aan de aanwezigen sloqt de voorzitter, de heer de Vries, deze geani meerde feestelijke vergadering. Ü?port VOETBAL. Alcmaria Victrix—Schoten 5—1. Alanaria heeft gisteren een verdiende over winning behaald op nummer laatst van hei Zoo teeken ik, EEN GEDEMOBILISEERDE. M. de Redacteur, Beleefd verzoeken wij onderstaande re- els in Uw geacht blad te willen opnemen, ij voorbaat onzen dank. Toen wij ons gisteravond te half zes ure, komende door de Spanjaardstraat naar huis begaven, liep een van ons beiden tegen eene, in het midden van gemelde straat staanaen wagen, welke wij door de duisternis niet be merkt hadden, tengevolge waarvan bedoelae inzendêr een zoodanige buiteling maakte, dat hij. zicH tamelijk ernstig verwondde. Aange zien dit ongeval niet het eerste is (men herin- nere zich-het voorgevallene in den Kooltuin!, maken wij dpor deze de bevoegde autoriteiten als opmerkzaam op de noodzakelijke Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. ObL Premleieenlngen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) RELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie Vorige toers 92»/, 21/,. 19»/, 5U/, 7i/, Southern Pac. Comp. A 94 South. Rlw. Vot. Tr. Gew.'A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. "Gee. Holl. Petr. Cert, v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. A Steaua Romans Petr. Mlj. A. Compania Mercantil Argentina A. Cult Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned.' Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Aittsierd. Rubber Cult MiJ. AaiiJ Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomt). Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. V Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. DelLMaatschapnij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senetnb&h Tabak «Mij. Aand. 278/, 1291/, l'28i 83*»/i, 70'i, 87 i? 283/, 1141;, 2281/, 4vU/« 7V 1521/g 1401', 172 6/8 2011/, 184 105 V, 402 V, 390 195»/* 311 173 229 220 242 V, 2474/, 27 8 6 a 279 W 250 4y8Vs 215-/# 2/4-/* 496 9 21 19V, 51V, 7»/« 10»,, 27 V, 1291/, 128 84 70 87 23 115 229 497 23 141 379 174 202 83V, 105 402 390 194 3121/s 172 228;? 219 242 nogmaals verlichting dér Spanjaardstraat. U, mijnheer de Redacteur nogmaals be leefd dank zeggend. EENIGE ABONNés, werkzaam op een kantoor in de MededeelingenOp de lokale markt waren gd tegën aandeelen aandeelen Kon. Ned, Petr. gevraagd opioopende koersen.De nieuwe bereikten een koers van 501 pet. Culturen met vttie tendenz. H. V. A. konden een 3-tal pro- txaim monteeren. r ■ij 887/,, 827/, -70 637/,, 55 33 298/, 74 31/, 941/» 63'8/m 998/, 99 V, 997', 83/, 107/, 2JU1;, S116./5 36/ 24 ol/, 280 281

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3