1 ro C.T.d. WINDENDIstrlctsIM AKERSLOOT. sanffisteld da Heer J. VAN 7 HOF Jr. te Akersloot l Hut goedkoopste adres voor kwaliteit Sigaren Eerste Hypotheek, Th. M. RUTS gen Pakhuis m h\ H. I Bosman te filkmaar, Drebhelstraat l TE KOOP Huisnaaister. Keukenmeisje P.C. ï.p.g.i. Vrijwillige Landstorm Aanbel. CAS L C. DE BOER, Sigarenfabrikant. Net Meisje biedt ziek aau 4 A. oisr te nemen. Jonge Kippen, Voer en Hok Hondje. Kaasplanken, L. S IJsland's bekoring. u li ll Kapitaal en Keserven f 7,200,000.- Hed. Metaaibewerkorsbosd, Marktberichten. Advertentiën. uitgesteld. Heerenrijwiel. Woningbnrean, Spoorstraat 18. io de bovenzaal van Café „Centra!". D. D. SWART, Zaadharadel, Limmen, een flink yrijst. Huis, Huishoudster. een net meisje, Onderrokken Volledig Pension den Ie DOORMAN is thans Zaadmarkt 80, 2naVJ!Ü. is 23 en 24 Jan. a.s. niet te spreken. Kost en Inwoning Openbare Verkooping J. TAN HER TEEN, tlgemeene Friesche Ley ens vei zekering-Maatschappij een Sigarenmagazijn h aangekomen. RïTSEfOORT 26, IEL 406. TÉ KOOP BOXER (reu) FÉUILLETON. fr H\ KANTOOR ALKMAAR, voorheen J. DE LANGE C.Jzn. Pakhui» mtf Bovenwoning, om trek itation. Twee perceelen, Spoorstraat. (1 Mei). CREDIETEN, Klnheimstraat. Snaarmanslaan. Stuartstraat. v.d. Woudeatr, COUPONS, 'DEPOSITO'S, EFFECTEN. m Twee Twee Twee Twee a Een perceel Stationsstraat. X w T! ALKMAAR20 Jaa. Aangev. 00 paar den f 000 a 0000, 2 koeien f 425 a 690, 1 vetts kalveren f 00 a 00, 00 m. schapen f 00 a 00, 00 m. varkens f 00 a 000, |0 biggen f 23 a 43, 4 bokken f 10 a 30. WARMEMHUIZEN, 18 Jan. Aardappe len f 0,drielingen I 0. kriel I 0.-y-. Nep (buitenland) f 0.a 0.—, Roode kool f 11.50 a .0, Oele f 10 80 a 0.—, Witte f 9.30, Rhabarber f 0,-^, Wortelen f 0, NOORDSCHj\R WOUDE 20Jan. Wortelen f 5 50 a O.tt per 100 bos Roode kool f 11.50 a 0.0, Oele kool 10.80 0, Witte kool f 9.30 a f 0.alles per 100 K.O. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 20 Januari. Medegsdseld door het Kon. Nedarlandach Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 21 Januari. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 771.9 Stock holm. De laagste stand van den barometer 749.6 Vestmandoer. VERWACHTINO. Matige zuidoostelijke tot zuidelijke wind, nevelig tot betrokken, later wellicht regen, stij ging van temperatuur. Heden overleed, na langdu rig doch geduldig lijden, onze geliefde Vader, Groot-en Over grootvader, de Heer Jhu Kloosterboer, in den ouderdom van ruim 86 'jaren. Namens de kinderen D. KLOOSTERBOER. N. KLOOSTERBOER—Tol. T. KLOOSTERBOER. J. KLOOSTERBOER—Groïn. Jn. KLOOSTERBOER. C. KJ-OOSTERBOER. B. KLOOSTERBOER—Visser. P. KLOOSTERBOER. M. KLOOSTERBOER— I Madderom. JAC. KLOOSTERBOER. E. KLOOSTERBOER—Kokkes. Jb. GROEN A. GROENKoopmans. St. Paneras, 19 Jan. 1919. De UUks-Mlddeu- ptanda-idrhsar be richtte ons, onverwacht verhinderd te zijn. Daarom is de vergadering die Woensdag a. s. zou plaats vinden, tot nader bericht Net Centraal Bureau van Advies. Te koop een best Te zierj en te* bevragen STATIONSTRAAT 64. Een Café, Egmond a.d. Hpef. Een perceel te Schoorldam. 4 perceelen, Kinheimstraat. 3 Stuartstraat. 2 v.d. Woudestraat. 1 blok 5 Woningen, Doelenstr. Te bevragen Dir. C. DE RUITER. op Dinsdag 81 Januari 1819, 's avonds 8 uur, 6PREKER: ONDERWERP: De stroomingen in de Vakbeweging. BW" Metaalbewerkers, komt allen naar deze belangrijke vergadering. Er is door georganiseerd optreden heel wat bereikt; er Is evenwel nog een wereld voor de Metaal bewerkers te winnen, wanneer zij slechts de eenheid betrachten. Daar voor als één man naar de vergade ring. Gij zijt allen welkom I HET BESTUUR. bericht hiermede dat als AGENT VOOR AKERSLOOT voor den verkoop van Tuin-, Bloena- en Landbouwzadeu, Plantsoen, Planten, alsmede regeerlngg Zaaigranen is bij uitstek geschikt voor pension of gr. gezin. Bev. ben. 3 fl. kamers aaa suite, serre, gr. keuken en bijk., W. C., gr. kelder en fietsenhok boven 4 gr. slaapk. met 8 kasten. Overal gas en watert.tuin met schuur. 1 Mei beslist vrij van be woners. Prijs f 7900. P. DIETRICH, Welgelegenweg 40, te Apeldoorn. GEVRAAGD een nette SPOORSTRAAT 53. Mej. BROERTJES v r a g t zoo spoedig mogelijjc om de geheele huishouding op zich te nemen. BAANSTRAAT 16. Wegens huwelijk der tegenwoor dige zoekt Mevrouw LEDEBOER, Kennemerstraatweg 79, tegen Fe bruari a.s. een Deze week speciale aaubiedingen Int direct OEVRAAQD door 4 ®ffi eieren, met gebruik van gemeen schappelijke Zitkamer. Brieven onder letter J 440, aan het bureau van dit b|a<t. Gelegenheid nmelding bestaat 210 Prijzen vanaf 8 cent per stuk. Wederverkoopers rabat. op huis; ook genegen tweesoliede borgen te stellen. Brieven onder Z 430, aan het bureau van dit blad. voer Burgergezin, alle voorkomende werkzaamheden willende verrichten, ook wasch. Brieven onder L 442 bureau van dit blad: TANDARTS, Keizersgracht 4, Amsterdam GEVRAAGD door set persoon. Brieven onsier letter K441, aan het bureau van dit blad. Da o« d«rg atcekende wenséh» J. GOVERS Kz., Stompetoren. TE ALKMAAR. Notaris te Alkmaar, is voornemens op Vrijdagen SI Jxnnarf 1919 bij opbod en 7 Februari 1919 bij afslag, telken» des avonds 6 aur in het café „Central" van den Heer K, WILLiG te ALKMAAR in het openbaar te verkoopen te Alkmaar aam de Achterstsaat hoek Doorbraak, voorzien van ga» en waterleiding en stookplaats, Indasier Sect'* nutr1601 groot 75 e.A. Verhuurd per week voor f 10.—. Eigendom van den Hm C, BROMMER te Alkmaar. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van voornoemden Notaris Ondegracht 291 te Alkmaar. te kóóp. Goed tehuis aangeboden Brieven onder 1 439 aan het bureau van dit blad. TE KOOP; aan den Hoogenweg bij de Runx- psitie te Hei 1 o, thans bewoond door P, Sluis. Te aanvaarden 1 Mei 1919 DE LANGE 8c DE MORAAZ, Breedstraat 10, Alkmaar. De Directie maakt bekend, dat aan den Hee. M. DEKKER te Alkmaar eervol ontslag als vertegenwoordig r is verleend. Tut zUn .opvolger is benoemd de Keer TE KOOP (welke een ruim bestaan oplevert staande mooiste punt van Alkmaar (hoekhui») met of zonder inventaris. Aanvaarding naar overeenkomst. Br. fr. letter K 32, v d. Meukn's Boekhandel, Alkmaar. ?m Bui, te bevragen bij L. VAN VLIET, Zoeterwoude (Westeinde). oud 8 mnd., zeer waaksch en lid voer kinderen. Adres te bevr. bureau v.d.» blad. Novelle van Wilhelm Poeck, 17) „Ik zal niet neen zeggen, maar ik zou toch ook niet graag ja zeggen. Als Jon mij werke lijk graag mag lijden, dan zal hij ook nog wel een jaar langer kunnen wachten." „Je behoeft in 't geheel niet naar Jon's hoe ve te verhuizen," zei Finnur vriendelijk. „Wat zou je er van zeggen, als ik alleen een wo ning voor de oudelui betrok en mijn leven met het lezen van de legendeboeken eindig de? De pijn in mijn lendenen wordt erger dan ooit en ik maak graag voor jullie jonge ren plaats." „Weet je, wat ik dan doen zal? Ik breek den heel en Baer af en laat een groot, nieuw steenen huis bouwen." „Werkelijk?" zei Finnur verschrikt. „Nee, dan vind ik het toch maar beter niet hier weg te gaan." „Dat is ook voor ons beiden beter. Laten we nog maar eqn poosje samen de hoeve be- beeren. Gaat u nu weer naar binnen en boudt Jon bezig, ik zal intusschen koffie zet ten." Terwijl Aslaug de koffie kookte, leidde Finnur zijn gast over de hoeve rond. Hij dacht, dat de verloving toch nog wel dien dag zou tot stand komen en het gaf hem ge noegen Jon te laten zien hoe welgesteld hij was. Zij bezichtigden de koeien en de melk- schapen die achter het erf op de weideplaats graasden. Finnur noemde het aantal droog vee, dat zich op de hooger gelegen weiden bevond en vertelde hoe het daarmee gesteld was, klaagde er over, dat de draaiziekte dit jaar zoo erg onder de dieren woedde m weidde zeer voldaan uit over de opbrengst aan boter, vleesch en wol. Jon luisterde met grooten eerbied. Hij voelde er zich door ge vleid, dat de voorname boer hem zoo open hartig met zijn omstandigheden in kennis stelde. Hij beschouwde dat als een gunstig voorteeken voor zijn aanzoek, waar hij wel tegen opzag. Vervolgens klommen de beide mannen de ladders uaar de voorraadzolders op en Finnur toonde Jon met trots de zakken met boter en talk, de bakken met gezouten vleesch, de talrijke gerookte schapebouten, de stapels wol en de bundel gezouten zalm. De Baer was groot, hij bestond uit vijf wo ningen, waar zich aan de achterkant twee rijen nevengebouwen bij aansjoten. Alle zol ders waren vol. De muren en vloeren der woonvertrekken waren van hout, de ramen helder blinkend en de houten voorgevels mooi groen en wit geverfd. De woonka mer waarin alleen Finnur sliep, bevatte, behalve het bed en eenige kleerkisten, een so fa, verscheidene stoelen, een spiegel en pla ten zooals men dat op andere boerenhoeven niet aantreft. Nog beter huisraad was in de aangrenzende kamer te vinden, zelfs een, har monium. Ook de logeerkamer en het vertrek waarin Aslaug en Aloör sliepen, waren be- hagelijk ingelicht. De keuken had een gemet- selden schoorsteen en een ijzeren stookplaats. De inrichting van de Oddurhoeve ging ver in den omtrek voor bezienswaardig door, die was van de huwelijksgift van Finnur's vrouw gekocht en door bemiddeling van Jens Niel sen in een schip uit Denemarken overge bracht. Jon beschouwde al die dingen met een mengd gevoel van vreugde en ontzag, zijn hoeve was alles volgens de armoedige wijze van het land ingericht. In de woonka mer op de Sachohoeve stonden slechts een ta fel, enige banken en een heel groot bed, waarin hij «elf «net xije, moeder «n twos joo- 1 gere broers sliep. Het leek hem genoeglijk als men zijn leven een1 beetje behagelijker kon in richten. 'Maar ate afstand tusschen hem en de ontwikkelde boerendochter, die van den Se ra onderricht had gekregen en een jaar lang bij voorname bloedverwanten in Denemarken had doorgebracht, kwam hem op eens zeer groot voor. Hij dacht er aan, wat hij wel moest zeggen als zij straks tegenover hem zou zitten en de moed zonk hem nog dieper in de schoenen. Finnur bemerkte, dat Jon stil was geworden. Toen zij weer in de kamer waren, schonk hij uit ten flèsch brandewijn /ee glazen vol, hief het zijne op en zei: „Schep moed, mijn beste vriend. Niets doet meer kwaad bij de meisjes dan blooheid Wie houden niets zegt, aien nouüeh de meisjes voor dom." fl Op dit oogenblik kwam Aslaug met de kof fie binnen. Al den tijd had Jon er over ge dacht, of hij haar ook volgens het gebruik met een kus $ou durven begroeten. Ja, hij wilde dat doen niaar toen zij nu zoo groot en mooi met een fijnen glimlach om haar trotschen mond! voor hem stond, durf de hij dat toch niet te wagen. Aslaug scheen liet ook niet verwacht te hebben ,,Het geluk zij met je, Jon. Welkom op de Oddijrhoeve," zei zij slechts. Men ging aan tafel zitten om koffie te drin ken. .Het gesprek wilde niet recht vlotten. Finnur stond eindelijk op, hij moest eens naar de knechten gaan zien, beweerde hij. Bij het verlaten der kamer knipoogde hij Jon be moedigend toe. Jon bleef op zijn stoel zitten en hield de oogen op zijn koffiekopje met ver- lden rand gevestigd alsof het een vreemd ier was, en Bewaarde het stilzwijgen. Waarom keek zij toch steeds naar zijn vin gers? dacht hij. Hij vond zijn handen plotse ling zeer groot en onbehouwen en stak ze in zijn zak. Aslaug amuseerde zich in stilte over ém jMtygeadm gu*t. Hij is toch echt onbeholpen, dacht zij. Maar het volgende oogenblik had zij weer medelijden met hem. Zijn goedig gezicht zag er zoo vreeselijk verlegen uit. Zij moest hem toch wat te hulp komen. „Ja er niets nieuws bij jullie in 't Sachs- dal?" vroeg zij. Jon bedacht zich, „Neen, ik weet in-'t geheel niets", zei hij na een^oosje. „Of ja, onze zwarte koe heeft ge- „Zulke dingen gebeuren bier ook," zei As laug lachend. „Cmze klokhen 'heeft kuikentjes uitgebroed en twéé van onze katten hebben samen zeven jongen gekregen. Ben je yier mijlen van Sachshoeve hierheen gereden om mij dat te vertelfèn?" „Dat nu wel juist niet/' antwoordde Jon, terwijl hij zijn handen uit den zak trok, die zeer cpfnerkzaam beschouwde en ze er weer instak. Hij voelde zich alles behalve op zijn mak. „Ik trouw van mijn leven niet met zoo'n stijven Klaas," dacht Aslaug. „Neen, jonkvrouw," zei Jon plotseling als met den moed der wanhoop. „Daarom ben ik waarlijk niet gekomen. Gij weet, dat ik maar een boer ben en de woorden niet zoo weet te kiezen. Ik zal dan ook maar dadelijk zeggen,- wat ik heb te zeggen. Kijk, mijn moeder wordt oud en kan het huishouden niet goed meer be- stieren. Zij vindt, dat er een vrouw in huis moet komen. Nu heb ik er langen tijd over na gedacht, maar er zijn weinigen, die mij be vallen Hij aarzelde, keek van zijn kopje koffie op en vestigde zijn oogen met een blik vfll harte lijke genegenheid op Aslaug. Een donkere blos overtoog zijn mannelijk gezicht tot diep onder den blonden baard. „Hij is toch eigenlijk nog zoo kwaad niet," dacht Aslaug. ,/k Wiat er wei één," ging Jan voort, „met wie ik het graag zou wagen. Het is diegers om wie ik hier vandaag heengereden ben, - maar ik vrees, dat ik haar te gering ben. Ik ben maar een eenvoudigen boer, Aslau en niet eens op.de geleerde school gewc zooals je;vader. Ik houd echter bijzonder veel van je en héb ook een paar flinke handen om te werken: „Als hij ze maar. niet altijd in den z; t hield," dacht Aslaug geërgerd. „Hoe ka iemand nu zoo zitten als hij een1 meisje tr t 'huwelijk vraagt." „Daarom wou ik jou vragen, AslaugIk wou je verzoeken of jeIk, zie het aan je oogen1, dat je je zelf vroolijk rhaakt over mij, dqch dat wil ik gaarne verdragen, als jij mi: gaarne verdragen, als jij maar zeggen wilt, dat je in je hart ook beetje van mij houdt." ,-Ze* een eker, ik mag je heel graag, Jon," zd Aslaug, en, aan een opwelling van haar ge voel toegevend, stak zij Jon over de tafel haar harnj toe, die de jonge boer met een,stevige-, greep in de zijne nam. „'Ik Weet echter nr of ik wel zooveel van je houd, als een meisje toch van een man moet houden, wien zij voor het geheele leven zal toebefiooren. Daarover moet ik met mijzelve nog langen tijd te rade gaan en dus kan ik je nu nog niet het woord zeggen, dat je wel zoudt wenschen te hooren Maar ik wil je ook geen antwoord geven, dat je bedroeft. Ik voel mij hier zoo gelukkig. Ik heb nu slechts gedachten aan het huishouden in mijn hoofd en geen huwe 1 ijksgedachten! Maar ik weet ook dat dit niet zoo kan blijven en heb geen lust, zooals mijn vader eens nuu de", zij schoot in een vroolijken lach, als een oude jonge juffrouw ted grave -te dalen. Dei k daaraan als je morgen naar huis rijdt. Wa ik verzoek ie recht hartelijk vandaag onze ga te blijven.'' Met dit tamelijk twijfelachtig antwoor i moeat Jon zich -tevreden 'stellen. Wordt li Afdoellng Alkmaar, De aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Blnnenlandache Credletbrieven, waardoor In ruim 80 plaatsen In Nederland gelden franco kunnen worden opgenomen. IQ -Q j* o TJ c fl> O Voor geldbelegging. Te koop te Apeldoorn groot f 4000,— 6ETR1AGD METIVTNSTKt AT S. drie Roordh«lIttndgclie W. NEDERKOORN SCHOUTENSTRA AT. Te koop aangebpden DE DRUKKERIJ VAN DE N.V. BOEK- EN HANDELSDRUK- K£.PÜJ V/H. HER$s. COSTER ZOON TE ALKMAAR STELT GAARNE HAAR BEKWAAM PERSONEEL VAN ZETTERIJ EN DRUKKERIJ. HARE DRIE ZETMACHINES EN DIVERSE SNELPERSEN TE UWER BESCHIKKING OM UWE DRUK WERKEN GEREED TE MAKEN. SPECIAAL INGERICHT TOT HET ZEER SPOEDIG LEVEREN VAN BESTEKKEN, REGLEMENTEN, STATUTJEN, VERSLA CATALOGI, ENZ. ENZ. - die

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4