DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 1 Hoafc# m fftiMigvto £tun$mg. No, 17 1919 *.kdi3«iMtspriSs Hi mriltiiUllig 11 iaulu fl.il,p. guff US Sfivliiaiiiri 5 it MmMusi 1§ it' g. ngil fristii'C litfög m liiitsrilBfi. Br. Ir, If. luk- en Handelsdrukkerij Herms. Coster 4 Zn., Voordam C 9. Tel. 3 B IN3DAG 21 JANUARI. land en duit^chland. Gememrd Nieuws. mxmm Zooate bekend, a^a de ftmscim ssctets- kunóAgen tot de conclusie geiooim, dat de .ix-feiter to/es wel v^aiuwoofdeiyls te stelten k> Vc-.r des mzteg m iss g««%ss. Aau ce léde» vèü. as as eu em memoranda/a asadegadeeid, waasia da Jr aascne jumcea zeg&eo» dat da racat- bank die dsn kei&er ml vomsmea, oe iater- nationale reetstoaak zal maetea zijn, feet id -'-'p orgaan vaa dm feoed van aaafte». de recataltuotligea zyn van meernogdat tit uitlevering van dm festeer niet geweigerd aal worden, daar bi] niet as fed vaa' *cj politiek/en «itgewdtang m&sert éa sk stei- daurn. van den oorlog iuisdadea tofca fcet optuaaar en net wteraatMna&i rsctai sa geea polmeke misdaden zijn, ut sirxjd tusschen journalistes en gedele- gtatïui over de opeasaaradci der vergastó- iingen wordt inmiacteis kraanteg ydorfgeaat «su aede strijd is nog met nesüK." De journa ls.-» :ea verzetten er zicfc tegen, dat dg open baarmaking der beapre&sagea stoor awu- eeie coHMnuakjue's opgesteld door liet «ecra- tariaat zal gctciuedeu. Door de protesten dór jcumeltelas reed» s#,«. a&n&*.»iyke ailoreidki vm faid toegestaan. De eersKe iudrtvaartdè&Mi P®rgs—Los5= c is ^isfirea te urn geapss-u eu Aib «tó- tluitena menen voor izes vsrmr vm létten dér Britesce delégati® ter vred/ffisanieifealte, vaa d<6 nua toegevoegde sev&teasgoB <m va/a doouacatea ca öntvai dws ssss sfoed Qvugeoiacat moeten werdesu Bi] normaal weer zsjl de tw tem m se® ball uur dmse, v at een tydwmt vaa 7 >s uur beteeteat met am dteaat per trein en noot De vistuigen aulka, mi ioor dsikudi verlichte ea ver'w&mste feut astawn, wmsm een taiel eu genutekeiig&i stoetea aga ge plaatst. Verder zulfei trae Ftmashe lkdi4-oa®5- itmssa tea pïoditosht o»m Lcadm dcaau- Langzamerhand worden vsvsdiiU&wk- uit klagen van de .verluaziageo in Duitscniaad bejkmd. Volgens den voorloopigm einduitslag in i..;; leaourg-Aniialt zuilen de meerder- aui-socialisten vermoedelijk zeven, de Dutiscbe democratische part^ drie ea de I'ü..scha nationale volkspartij één zetel krg- i- ia de 2^ kiesdistricten van Oost Sskee® zijd gekozen zeven sociaal-democratsa, twee democraten, twee leden der Duitsdse Voiks- pai tij en. één liberaal. la drie kiesdistricten der 'Saksische repu bliek zijn volgoot den voorloopïgen uitelag Ïekozeu 17 meerderheidssocialisten, zbs luitsclie democraten, vier Uuitsctoe aatioaa- k twee leden van de Duitsche Volksparty se drie onaihankelijken. i liet vaststellen van het resultaat der Ber- ujusche verkeringen zal vertraagd worden door' vete protesten door de oaanuuikeljjfeea tegaa de muerderheids-sociaUstea iagedsend ■ÉPH logen van gedeeltMÉ w Duitsche hude», is de lijst volgens bekendmaking p jrtij of dt Duitsche Volkspartij en de i 'nhal-ib :ralen, waarbij zich de kleinere elteliik* ttwAidei'liC'ds-sQcialistec nummero één." Dan ;w«t r.iijk c.ï. Da/techp dmoaatisciie uatio- par- ujea aansluiten. Öe nederlaag der onafhanMijken is duide lijk en volgens de Vorwarts is de sociaal-de- accratiscbt partij verreweg dg sterkste ea hebben de werkende massa's zich aart ver Daterende kracht tegen Spartacus ea diens trawanten uitgesproken.. Met uitzonpering van eenige betreurens waardige incidenten, zijn de verkiezingen in geheel Duitschland ordelijk verloopen. Met de stemming in November vergeleken fé er stellig een scherpe verschuiving naai rechts ingetreden. Volgens de Duitsche bladen b oimnter bij verkiezingen zoo'n ijver getoond en zijn zoo veel kiezers naar de stensbus gegaan- De bladen wijzen op de ernsuge moeilijk heden die het verleggen van de Nat. Vergade ring naar een andere stad met zich zouden brengen, en meenen, dat de vergadering ner gens onder zoo sterke militaire bescherming als te Berlijn kan staan Van het ontwerp van de Duitsche grond wet hebben wii reeds een en ander bekend emaakt. Een Wolff-telegram merkt op, dat Duitsche volk de meest vrije 'staatsrege len ling ter wereld krijgt, benevens politieke oea soonlijke vrijheid. De parlementaire demo- de atie, waarin alle staatkundig gezag van [en wil des volks uitgaat, wordt de regee- ringsvorm van het Duitsche rijk. De rijkspre sident, 'die door het geheele volk gekozen wordt, is voor zijn ver- en herkiezing van het parlement afhankelijk. Hij kan ai zijn regeerings-bevoegdheden slechts uitoefenen met verantwoordelijke me dewerking van door hem benoemde van het vertrouwen van het parlement afhankelijke rijksministers. In de afzonderlijke vrije Duitsche staten zal het hoogst ontwikkelde zelfbestuur hesr- schen. KORTE BERICHTEN. Het Zw. Tel. Ag. verneemt dat het int soc. dem. congres dep 27en dezer in bet Volks huis te Bern zal beginnen. Het int. vakver- eenigingscóngres zal terzelfder tijd en plaats Vorden gehouden. Jouhaux van de Fr&nsclje C. G. T. komt om de noodige voor bereidingen 'te treffen. - De m:m ep aya-ecatgenooti s^.c op hm w& d» „Vdb De offismi? vm ést tratózsi®- msa voor de mémbests ■nrg<s&#iw zal ZidMtf vtorém. tetmt pmsóte* H<4 $4asm Mmsm-ets»* SsesMmi ês go* reed mei Deader; ia® feuaitgr ak mmhtos* ptmiémt, De Duitsche reg&rmg Msit gepMlm berd tegm dé mttetsmg mki-retfooide daikbftptm --- De Zwitsersche «differ Duboss, die vijf weken in Kerwifo# .Jteeft doorgebracht, verklaart, dat- de. git?ede fe««Skisig zseh meen effarrig tocat ma talsjvèug 'Sm Zr Sldyisc/un of&ai. De gerechtelijke ethsseviag vaa hei UjSt vort Liebmead heeft uugewezeat, dat hij vaa achteren door om schot c» vust& sdaimé gé- dood is. De Beigiadie miriater vaa sconooiie heeft te Osteade de sxsrste rechtbank s-oor tui vaststellen der aorh&wthads ingesteld De Duitsche ff^fsring publiceerde een verordening: betrefisssa* ét waatssaatrok de sujmn. Sedert 1 Jaa s$st ''330 geïnterneerde vijandelöké vreemde!' Mt Eogefatd met Dsssisdmeid teruggtsmém. VolgéB* de Sunday Efipra» aal 'hei Briteeh* Middella^drnhi fa dm wxr&m kmteld m hp amr hlste vm, wwr= dea ge&esaden. tm beM tot is iegsa Eichhom uitgevaardigd, l* wmmria mm RMek h gearresteerd, Dt Amerikaaa^&e arbeiditendel^gatie onder leiding van Gsnapers bedt gistmE over hei mor gestelde irderwstiamlc arbeiders congres saet de Britsche parkmeatóre arbei dersparten overlegd.. Ia. Asnenkauaa dnagen er op aan, dat voor het isteraattonaie arbd- derspagii-js geaUicsrde zrbeidenteMferca- tie worde gehouden, terwiji de Britscne verie- genwoordigera opkomen voer een internaiio» naai cessgm zonder meert Men werd het aiet eens. Heden wordt wits vergaderd. - Hayah -meldt uit Parijs, dat tot dusver 222,347 'irifgsgeva/sgema, waaronder 54,603 Engekcbe ea 119,049 Fransche, ttit Neder land sijs mngehméla. De Maden'verncsiesi uit Liseaboa, dat Pavia Couceiro zich te Oporio m elders aan het hoofd van een mmanhistltche mtntnxm- ring heeft gesteld m den Manuel tot- koning uitgeroepen. Naar het heet keurde de voorma lige kontag in tm telegram de beweging af. De president vm BrmiliS is oVeri- Sm. De president vm Zmtseriamd gmi mpr Parijs. De bevolking der Ober-Laimstï protes teert tegen: het strevea om Staar land van Duitschland af te «cheidea. De staking te Bussm-Airea gaefa- digd. De exrütelxerin mewt den wenach hebben te kenner gegeven, ie Potsdam te wonen. iimtsPBihiiHL NEDERLAND EN BELG 1st Onder het eenigs;eia® vreemde opschrift „Weer goede vri«rDs.«. «cferqft de 'Nieuwe Gazet van Antwerpen over hel uitse^deii. der missie, hetwelk zij mei dea weidsehea n&sm v^o „eer? bijzonder hocdige zet op feu politie ke schhafchord'" betitelt, terwij! zij deze be leefdheid (waarin andere landen reeds voor gingen) in verband tracht te brengen met de annexionistische campagne. AfgmDeiden- van deze min gelukkige op merking»,, valt tie bedoeling, vm het Mad te waardmac. „Ia Nederland', schrijft het ojb., bedt het intelligent .publiek spoedig begrepen dat hei. z.g. Belgische annexion isme- nooit méér dan een liefhebberij van zoo niet totaal onverant woordelijke, dan toch vrijwel onmachtige poli tiekers en beunhazen, amateurs ia de politiek, is geweest, terwijl men ten onzeat wijs genoeg geweest is om het Nederlandache volk sa zijn geheel niet aansprakelijk te «tellen voor de on bekookte. dwaasheden van ee« torn ais- dr. Felix Rutttn b.v., noch zelfs voor het bespot telijke aabelgerammd van den heer Merchant, al is die dan ook de leider van een der politie ke groepeeringen ia de Nederlaadsche Twee de Kamer." Het Antwerpsdie blad dat, doch dit tus- schen haakjes, het hoofd der missie, jhr. mr. G- Ruys de Beeren-brouck met zijn zoon, den minister-president verwart verklaart, dat: het de Nederlandsche afgezanten geenszins den Belgisch verwonderd zal hebben tien Ko ning cm taal te hoorea spreken, „die geen twijfel hoegenaamd meer toelaat omtrent de vriendschapelijke gezindheid van België te genover Nederland en omtrent onzen oprech ten wensch om met onze Noorderburen in we de en vriendschap te blijvenjieven. „Hoe zou onze regeering nog aan eenige daad van willekeur, ten nadeele van Neder land kunnen denken, wanneer zij door den Koning de overtuiging laat uitdrukken, dat de intellectueele en economische banden, die Nederiand en België, sedert de eerste dagen hunner gesclredenis, samensnoeren^ steeds vaster toegehaald zullen, worden in de toe kom*: REGEERINGSBLOEM EN MEEL. De Min. v. Landfe. heeft bepaald, dat met 27 Jan. a.s. zal worden.verstaan onder Re geeringsbloem een mengsel van 50 Kg- Ame- rikaantche bloem en 50 Kg. blèem, verkre gen door uitmaling op 82 pCt van een meng sel van 60 Kg. buiteni. tarwe, 15 Kg. int tarwe ea 25 Kg inl. rëggem onder Re- ge«riag»s5«d: 26 pCt. buiteni. tarwe; 30 pGt 6>i. 30 fCA ml «hgga; 10 gCt ezw- tmjluocm tl pO §««„11».- ef pw-daoil 28 S&pL mm j 38 pCt kal torwè-j ^O-jCL issi 'roggBj 1® püt tetércttgét' aara^mmjoi poeder. t Ek il:OMSi' 7 SD. Ii. N 'NEDER- Nam geKcid wordt, is na enkele besprekin gen met een Duüsche commissie een schik king tusschen Nederland en Duitschland tot stand gekomen, welke slechts betreft i«i .afspraak wat er uit' ons land mm Duitemlaad in «te' maand Januari zal w-te ':r. uitgeroerd -;aa visch en geconscnreei- de^foentea tegenover den invoer uit Duitsch land van steenkolen, hout en staal in die maand. VRIJGELATEN SCHEPEN. Door het vrijlaten vaa de indertijd door de Britoche regeering ia beslag genomen Neder- landache «hepen komen de volgende reederij- cn ir; he- bezit van totaal 42 stoomers, me ten et 105.309 bruto ton. «toomsch, br. ton Mij. Nederland 4 23,478 Rott. Lloyd 1 6,803 Kon. Ned, Stoomboot-Mjj 4 5,362 Kon. Paketva&rt-Mij 5 14,780 Mi|. Oceaan' 3 14/175 Hod. Stoomboot-Mfe". 3 2,8413 Sc!j««pr. «sr Ste»JtbWM|. 9 12,580 Sh Noordzee 2 1,560 Mij. s*. Noofdvfik 1 2,1.18 Stoo8BV.«Mij. De Maas 1 1,504 v d EbDreK'rih/jys 1 999 Mij. Zeevaart 1 747 •Stoom*.--Mij, Frissland 1 751 Mij. m, Delfeavec 1 3,550 N. V. Houtyaart 1,261 Van Nieyelt, Goüdriaan ea' Go. 1 3,234 Mij. as. Maashaven 1 2,609 Mij. Oostzee 1 1,320 Java-Chtoa-Japan-L^n 1 5,775 STEENKOLEN UIT BELGIë. Naar men verneemt, zijn de heerea Waller, lid van den raad van bijstand van de directie van Economische Zaken van het departement vm buitenSandsche zaken, en Lovick, com- üussam-generaa! voor de productie aan het lepartemcnt van landbouw, die reeds eenigen tijd geleden in België- zijn geweest om tiaar in opdracht van de regeering te onderhande- len over de mogelijkheid van aanvoer van Belgischen steenkolen, tegen deserzijdschea veeuitroer, voornemens zich '«net hetzelfde doei ;eger: het einde dezer week weder naar Brussel te begeven. ZOOLLEDÉR UIT ENGELAND. Naar de Ned. Lederindustrie mettefteelt, is o.m. volgtMu overeenkomst met Engeland getroffen: Er zijn. toegff»rj6en 13,400' ton .ainmbiialea (op bam vm 30 pet, tankte) jlu 300 tea bfdóo^utat Het wordt per wartaal verstrekt; is het k «sa kwartaal niet per mm «toómscbépen gebaald, dm wordt bef. afgeschreven. Omdat de leernood zoo driag®Ed is, hfib- vsn da Engelsche autoriteiten oiis laad een. ath-,i tastenen toegekend van 4000 too loot- stof, dat op Eagckdw booten 'kau: worden versch&^t, Zoaasr testprestatie zouden, .geïmpor- teerd kannen worden 150,000 Indische co 250,000 Argöteijnsdie im andere feuidca, ver der eventueel in jhni neg 1( 0,000 huites Verder i* nog' t^rake van dm invoer van "(00 ton lader. De tenuitvoerlegging der ovsretu- komsi ss geheet afhankelijk van de scheep* [ruimte, du wij er voor be*chikbaar stellen. De Aooileervoórra&d ia om land is op het cogeabiik uiterst gering. INVOER VAN THEE Uil' INGELAND. -tiet Tweede-Kamerlid da hm Rutgers heeft dm minister van'landbouw gevraagd of het juist is daf tengevolge vaa de bcatéi- dipag van den thans gddeadea maximurfi- prijs voor thee ten bedrage van 1.45 per H KG. de invoer van thee uit Engeland on mogelijk is, dat bij «s verhooging vaa diüö prijs tot 1.60 per H K G. dfc invoer loo- i- hd zou kunnen plaste vinden en dat de Olievoorraden in Nederland zoo goed al* geheel verbruikt zijn, zoodat rorhooging vm den /mtimumprijs niet er toe. zou kunnen Jci- den dat houdan van vroeger gekochte par- tijm thee onredelijke winsten zouden, maken of da minister bereid is verhooging van den maximumprijs voor thee w overweging te ponen. VERVOER VAN GEDORSCHT GRAAN EN PEULVRUCHTEN, Hef Bureau voor Mededeelingca inzake de Voedselvoorziening vestigt er de aandacht van belanghebbenden op, dat het vervoeren van gedorscht graan ea peulvruchten, dat tot nu toe vrij was, sinds 20 Januari ver boden is, behoudens de bijzondere gevallen, die in de Ministêrieele Beschikking van 31 December 1.1. vermeld zijn. Zoodoende is het vervoerverbod niet van toepassing voor zooverre 't vervoer geschiedt in opdracht van de autoriteiten van leger en vloot, ter uitvoering van de plaatselijke dis tributie van levensmiddelen en ter uitvoering van de Rijksveevoeder-distributie in opdracht van het Kijkskantoor of Provinciaal kantoor voor Veevoeder. Overigens moet het vervoer gedekt zijn door een maalfoewijs of een zaaizaadbon (af te geven door het Rijksbureau voor de Dis tributie van Granen en Meel), een vervoerbe- wijs (af te geven door dat Bureau of door een der Regeeringsponrmissarissen) of ren ver- voerbewijs, af te geven door één der gemeen ten binnen welke het vervoer plaats vindt AARDAPPELEN. Het Bureau voor Mededeelingwa inzak» de Vosditelveccsksiag meldt: Het blijkt wenscheiljfc, er de kleinhandela ren en de consumenten op te wijzen, dat de regeeringsaardappélen, welke-aan hen wor den afgeleverd van goede kwaliteit beheoren te zijn. Alvorens aardappelen, waarin tijdens het verblijf in de bewaarplaatsen der gemeenten of der grossiers, bederf (rot) optreedt, aan de kleinhandelaren worden afgeleverd, nioeten de door bederf aangetaste knollen worden verwijderd en de aardappelen zooveel moge- Siik van spruiten worden ontdaan. De aardappelen moeten derhalve behoorlijk gesorteerd aan de kleinhandelaren worden af geleverd. Intusschen hebben de aardappelen soms in wendige gebreken, zooals het dit jaar veel vuldig voorkomende „blauw", die aan de kwaliteit weinig afdoen, en dan ook geen re den opleveren om de aardappelen te weige ren. NED. GEZANT TE BOEKAREST. Bij kon. besluit van 18 Januari is dr. Hen drik P. N. Muller benoemd tot Hr. Ms. mi nister-resident met den persoonlijken titel van buitengewoon gezant en gevolmachtigd minis ter te Boekarest. UITVOER'VAN SCHEPEN. Het Zweedsche stoomschip „Gunlög, dat sedert zestien maanden te IJmuiden en later te Amsterdam heeft gelegen, daar het voor de Nederlandsche regeering nog eenige verplich te reizen moest maken als zijnde een iü Ne derland nieuwgebouwd schip, is thans ter be schikking van de reederij gesteld. Het stoom schip is nu van IJmuiden naar Oscarshamn (Zweden) vertrokken met een volle uit Duitschland aangevoerde lading cokes. DE ROTTERDAMSCHE ZEELIEDEN- STAKING. Het conflict tusschen de directie der Hol land—Amerika Lijn en het personeel van het s.s. „Rotterdam" is gistermorgen beëindigd. Het personeel heeft gemonsterd op de oude voorwaarden, doch onder beding dat de loon- raad een nieuwe regeling zal treffen, die van terugwerkende kracht wordt. Men heeft de overtuiging, dat de loonrahd bij het vaststellen der nieuwe voorwaarden te gemoet -zal komen aan de door de organisatie gestelde eischen EEN GUDE GRAFHEUVEL. De bekende geschiedkundige de heer T. Pluim te Baarn, ontdekte niet ver' van de Hooge Vuursche 'n zeer merkwaardige® graf heuvel, die, volgens hem, naar het uiterlijk te óórdelen, een prachtig voorbeeld van een koepel graf is (ongeveer 2500 jaar oud). De heuvel, is 60 senredefi in omtrek en 20 in mid dellijn en heeft een vrij aanzienlijke hoogte. -Merkwaardig vooral is, dat op 10 schreden afstand om den heuvel een vrij breede gracht (thans droog) loopt, die op vier plaatsen een „dam" als toegang heeft. HET SALARIS DER JOURNALISTEN. Het Mi>l. van den Ned. Journalistenkring meldt, dat met eenparigheid van stemmen een accoord is getroffen tusschen de organi saties van directepren en journalisten in zake dc vsrbdering van de positie der beroeps- journalisten. De salarissen zullen met ingang van 1 Jan. jl worden verhoogd.. Als grondslag der ver hooging wordt genomen het salaris, zoóals dit was op 1 Augustus 1914. Op dit bedrag wórdt gelegd: voor de eerste 1000 salaris 60 pCt; voor de - tweede 1000 salaris 30 pCt.; voor de derde ƒ1000 salaris 15 pCt. De rest van het salaris blijft onverhoogd De sinds 1 Aug. 1914 toegekende toeslagen en salarisverhoogingen, die met het oog op de duurte werden toegekend, mogen van de thans toe te kennen verhooging worden afge trokken (dus niet periodieke verhooging). ONTSLAG AAN DE ARTILLERIE- INRICHTINGEN. Zaterdag heeft een drukbezochte vergade ring plaats gehad van het tijdelijk adminis tratief personeel der artilleriemrichfingen en Kattenburg). Er werd een motie aangenomen, Warm ge protesteerd wordt tegen net aanstellen van vrouwelijk personeel, terwijl aan het mannelijk personeel dfe dienst wordt opgezegd en waarin wordt betoogd, dat opzegtermijn en wacht geld-regeling geheel onvoldoende zijn. BEVORDERING PAARDENFOKKERIJ. Op de algemeene vergadering van de af- deeling Noord-Holland der „Nationale Ver- eeniging tot bevordering der paarden-fokkerij in Nederland", onder voorzitterschap van den heer J. H. M. Evelein, is de rekening en ver antwoording, sluitende met 3489, goedge keurd. De periodiek aftredende hestuursleden de heeren A. D. Groneman, B. Biesheuvel Azn., eq B. Bisheuvel Sr., wérden herkozen DISTRIBUTIE-FRAUDE. Te Zandvoort moet ernstige fraude ge pleegd zijn door ambtenaren van hét distribu tiebedrijf. Zij zouden zichzelf en hunne vrien den van verschillende artikelen hebben voor zien in de boejjen de namen van gefingeerde firma's hebben aangebracht. Een commissie van onderzoek uit den Raad eischt de verwijdering van den distributie- ambtenaar Steen, die eigenmachtig het aantal overuren zijner ondergeschikten te hoog 'op gaf. In een druk bezochte vergadering,be legd door de afd. der S. D. A. P., werd na een toespraak van het raadslid Bramson een mo tie aangenomen, waarin eveneens Steen'» ver wijdering geëischt wordt Ook te Halfweg zijn onregelmatigheden ontdekt, gepleegd door personeel der distribu- Firma Herms. OE RAAT, Hoogstraat 6, Telefoon 491. Schoenhandel, Schoenmakerij. tie. De magazijnmeester en diens bediende zijn geschorst, nog anderen moeten in de zaak zijn betrokken. De burgemeester benoemde een commissie, bestaande uit 5 raadsleden, tot nader onder zoek. VALSCHE VETBONS. Op het distributiebureau te Dordrecht ont dekte men dezer dagen, dat op de door 'n be kende firma aldaar ingeleverde vellen met vetbons een groot aantal valsche bons voor kwam. Uit het onderzoek bleek dat deze firma deze door een knecht te Roterdam had laten koopen. De leverancier, een kellner te Feij en- oord, is thans in arrest gesteld. Bij fouillee ring vond men in zijn zakken een paar pakjes met eenige honderden; nagemaakte vetbons. Voorloopig ontkent hij ergens van af te weten, vermoedelijk om éenige collega's, die mee bij deze geheime drukkerij betrokken zijn, te redden. AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN MACHINIST. Te Geldermalsen werd op 8 Augustus 1918 het 1J4-jarig dochtertje van F. H. v?n S.f door een electrisch treintje (locomotief met daarachter 5 kiptarren gekoppeld) aangere den en gedood ge den machinist te dier zake vervo officier van justitie wilds justit ilgea, doch de rechtbank te Tiel weigerde dea gewaagden rechtsingang. Het gerechtshof te Arnhem heeft thans, na ingesteld onderzoek, de beschikking der Tiel» sche rechtbank vernietigd en alsnog tegen dea machinist G J. van 2., te Geldermalsen, rechtsingang verleend, terzake dat het voor melde ongeluk aan diens schuld en onvoor zichtigheid zou te wijten, zijn geweest en de zaak verwezen naar de openbare terechtzit ting te Tiel. HEROPENING SPOORLIJN. De lijn van Eindhoven naar Hasselt, die ge durende dt oorlogsjaren slechts in gebruik was tot Valkenswaard, zal weer geopend wor den. Het verkeer zal omgeleid worden door de zending van een massa door de Entente af- èkeurd Duitsch spoorwegmateriaal, dat via indhoven—Venlo terug naar Duitschland gaat. EEN OASKWESTIE. Sedert eenigen tijd bestond oneenlgheid tusschen den onlangs benoemden gemeente chirurg en de directrice van het gasthuis te Purmerend. De raadscommissie, ingesteld om deze zaak te onderzoeken, heeft thans rapport aan den raad uitgebracht, welk rapport echter geheim gehouden wordt, omdat dfe betrokken personen aan het dagelijksch bestuur hebben beloofd voortaan goed te zullen samenwer ken. VERKIEZING PROVINCIALE STATEN. De roomsch-kafholieken in het district Zaandam hebben; de definitieve iiist van can- didaten als vólgt vastgesteld: 1. J. F. Kamp- huys, Zaandam; 2 R. P. F. Hulselmans, Wormerveer; 3. mr. A Dorbeck, Bergen; W. Boon, Krommenie; 5 B. Veltinan, rieiloo en 6 H. L. Lommen, Castricum. AL WEER EEN BRANDKAST GESTOLEN. Zondagnacht heeft men zich door openslui ting toegang weten te verschaffen tot een der beide woningen aan de Stadhouderskade te Amsterdam, waarin het consulaat van het Duitsche Tijk is gevestigd. Een kleine brand kast, inhoudende geldswaarden tot een be drag van ongeveer 16,000, benevens zaken- papieren, is verdwenen. Sporen van inbraak zijn niet gevonden. Men moet met valsche sleutels zijn binnenge komen, doch de huisbewaarders, die de bo venverdieping bewonen, hadden niets van de d; ven ;emerkt. De brandkast kon gemhkko- lijk door twee man weggedragen worden. THEE. Een theehandelaar toonde aan het Hbld. een 'aanbieding van een Engelsche theefirma, die verklaart 'export-vergunning te kunnen krijgen, waarin goede thee wordt aangebo den voor sh. 1/454 per LB. franco boord Londen-, dat is ongeveer 0.89 per half kilo in entrepót Amsterdam. En de Java-thee, die tot nu toe in distributie kwam, had volgen* de laatste veilingafloopen in 1917 een door- sneewaarde van 0,86 Nieuwe aanvoeren zullen natuurlijk wegens hoogere vrachten meer moeten opbrengen En toch wordt de Engelsche thee ons onthouden, zucht het blad. TEGEN DE TEELTREGELINO. Te Haarlem werd door een groot aantal bloembollenkweekers, onder voorzitterschap van den heer J. Pereboom, uit Sassenheim, een vergadering gehouden, waarin moties werden aangenomen, protesteerende tegen het niet nakomen door de regeering van nét co- dro-contract. Geëischt werd dat de geleden schade vergoed worde en dat oogenblikkelijk vrije uitvoer zhl worden toegestaan voor sja lotten-. erwten- en andere tuinbouwzaden, alsmede overige vrije codro-producteh onder codro-contract gekweekt, ook naar neutrale landen, alles zonder prijsbeperking of kor ting van N. U. M. of andere instelling. Ver der verklaarden de aanwezigen dat als de teeltregeling niet wordt herzien, zij noodge dwongen hun gronden onbeteeld moeten la ten liggen, ten einde grootere verliezen te voorkomen te meer daar de looneischen der arbeidersorganisatie in deze streek voor 1910 hooger zijn dan in 1918. Voorts werd go- eischt, dat de van ouds inheemsche gewasMB onbeperkt zullen mogen worden geteeld. COURAN tf rït U,' v. j'v- Vl.w -11^ «u vwavv* M *iu ik/lU(9MHS A/iWHIUMWr^JSj «OJW» mCÏ ^Pi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1