DMIng Boter- en Ystartcn. Steun aait fenstplicuiigen. Jtadere steunregreliiiaf vuor gedemobiliseerden van land- en zeemacht. 'De Waars. Dir^rieur van hei Distributie bedrijf <tei!t aan belanghebbenden mede d 'it WOENSDAG VAN 2-5 UUR DE ÈOTER- EN VEI KAARTEN KUNNEN WORDEN AFGEHAALD aan onderstaande scholen en wel voor de kgitimatienummers: 6001 en daarboven aan den koningsweg, hooid der schooi de heer P. Schipper, en voor degenen die verzuimd hebben hun broodkaar ten ai te halen, voor de legitimatienummera: 1—6000 Woensdag aan de Nieuwesloot, hoofd der school de Leer A. Wijn. Alkmaar, 21 Januari T919. De Waarn Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. De Burgemeester van Alkmaar maakt be ken.! aan belanghebbenden, die aanspraak jueeien te hebben op een groene kaart en btj luia huiswaai tszenriing na 31 Juli 1918 niet ia net be/, it zijn van zulk een kaart, zich als nog schriitelijk kunnen wenden tot den Ko loud, liooid van het Bureel Beheer Land- mac.it, Plein 28, 's Gravenhage. In de aanvrage inoet duidelijk wrmelu worden a. naam en voornaam (voluit) b. positie (milicien, landweer-, landstorm- pi ichltge enz c. lichting, jaarklasse, enz.; d. korps en korpsonderdeel, waartoe belang hebbende behoort oi laatstelijk behoord heeft; e. datum waarop huiswaarts gekeerd; f adres, waaraan de kaart moet worden toegezonden. Alleen zij, die nog geen groene kaart ont vangen hebben, komen voor een kaart als vorenbedoeld in aanmerking. Alkmaar, den 20 Januari 1919 De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter algemeene kennis dat ter aanvul ling van de reeds bekendgemaakte steunrege ling voor huiswaarts gezonden militairen van de landmacht en voor hun verwanten nog de volgende maatregelen zijn genomen en dat de ze maatregelen, voor zoover.hieronder niet uit drukkelijk van de land- of van de zeemacht wordt gesproken, betrekking hebben op huis waarts gezonden militairen zoowel van de zeemacht als van de landmacht. 1 Deze maatregelen zijn van kracht ten aan zien van hen, wier verblijf onder de wapenen een einde neemt vóór 1 April 1919. Te zijner tijd zal worden overwogen in hoeverre in ver band m:t de dan heerschende omstandigheden het verkeren van steun zal geschieden ten aanzien van hen, wier verblijf onder de wape nen eerst op óf na genoemden daium eindigt. 1. Aan de tijdens de tegenwoordige bui tergewone tijdsomstandigheden met onbe paald (klein) verlof of in verband met ontslag huiswaarts gezonden dienstplichtigen van de landmacht, aan wie nog niet de beschikking, is gegeven voor particulier gebruik over een paar schcenen en een1 stel onderkleeding van de militaire uitrusting, wordt zoo zij deze goederen nog onder hun berusting nebben, alsnog de vrijheid gegeven deze goederen tc dragen of voor eigen gebruik te benutten; 2. De steun, vermeld in de onderstaande punten 3, 4, 5, 7, 9 en 10, wordt slechts ver leerd. indi enen voor zoover daaraan haar het oordeel van den Minister van Oorlog of van Marine of van de door doezen aan te wij zen mtoriieiten. Organen of personen behoefte bes'aat. De volgens die punten toe te kennen tegemoetkoming wordfverminderd met hgt- gren reeds van het Koninklijk Nationaal Steuncomité, van het plaatselijk Steuncomité van de demobilisatiecommissie, van de Kon Nat. Vereeriging tot steun aan miliciens of inewclge een1 wachtgeldregeling mocht zijn genoten Na de termiiren, over welke de hier- ra vermelde tegemo tkemingen worden toege kend, wordt vanwege het Departement van Oorlog of van Marine geen verdere steun ver kei d. Verdere steunverlcening,_zoo noodig. wordt overge'a'en aan het Koninklijk Natio naal Steuncomité 3. De officieren en onderofficieren van het vcrkfsperscneel .der landmacht, de o"ficie- rer. onderofficieren en manschappen van de Koninklijke Marine-Reserve en de ten gevolge van de mobilisatie in activiteit gestelde ver plichte reservisten der zeemacht, die op of na 1 Augustus 1918 met onbepaald (klein) ver lof of in verband met cn'slag huiswaarts zijn of worden gezonden, hebber: over de eerste maand na ae hiuswaarlszending aanspraak op'hot votle traktement of de voile jaarwedde, over de tweede maand op tweederde em over de derde maand1 op de helft van het trakte- meot of de jaarwedde. Ten aanzien van het p.rsoned der Koninklijke Marine-Reserve wordt onder traktement verstaan acfiviteits- trartcmert of activiteitssoldiL Voor de berekening van deze tegemoetko ming aan ondcro fieieren der landmacht vaandrigs en kornetten uitgezonderd, wordt de jaarwedde geacht 180hooger te zijn dan ze in werkelijkheid bedraagt. 4. Ieder dienstplichtige, die op of na 1 Augustus 1918 met onbepaald (klein) verlof of in verband met ontslag huiswaarts is of wordt gezonden, heeft aanspraak op 40,— voor aanschaffing van kleeding, gereedschap en verhuiskosten. 5. De verwanten' van den dienstplichtigen kostwinner, die op of na 1 Augustus 1918 tij- ders zijn verb'iif onder de wapenen overleed of komt te overlijden, hebben over een tijdvak van ten hoogste 12C dagen;, volgende op den dag van overlijden, aanspraak op een bedrag van ten hoogste 3,— per dag. 6. De reeds getrof en maatregel nopens de uilkrerirg van kostwinnersvergoeding over 60 da^en na ingang van onbepaald (klein) ver lof is ook van toepassing ten aanzien van de vervan'en der dierstplichtigen die op of na 14 November 1918 huiswaarts zijn of worden gezond'n in verband met ontslag. 7 Zij die volgens den vroeger getroffen maatregel of volgens punt 6 hiervóór rei ht hebben: cp voortzetting van kostwinnersver goeding over 60 dagen na huiswaartszen- ding, hebten na afloop van bedoelde 60 da gen aanspraak op doorbetaling van die vez- geedïïsg w*s ma nfez# ü$mb vm ste 60 dagen 8. De kostwinnersvergoeding wordt ©W de eerste 60 dagen na huiawaariazending verhoogd met een bijslag van 0,75 p«r dag ten behoeve van eigen levensonderhoud van don dienstplichtige, die op of na 14 Novem ber 1918 huiswaarts is gezonden. 9. De verhooging, in punt 8 bedoeld, kan over een. tijdvak van ten hoogste 60 dagen na het verstrijken van den daar bedoelden ter mijn worden voortgezet. 10. De dienstplichtige, die op of na 14 No vember 1918 met onbepaald (klein) verlof of in verband met ontslag huiswaarts is gezon den en wiens verwanten geen kostwinnersver goeding genieten, heeft aanspraak op 1,50 per dag over de eerste 120 dagen na zijn huis- waartszending. 11. De verwanten; van den dienstplichtigen kostwinner, die tusschen 1 Augustus 1918 en 14 Novenroer d. a. v. mei onbepaald (klein) verlof of in verband met ontslag huiswaarts i3 gezonden, ontvangen alsnog vergoeding over 60 dagen na huiswaartszending tot het 'op dat tijdstip genoten bedrag zonder verhoo ging van 0.75 ten behoeve van het levens onderhoud van den dienstplichtige zelf. 12. Gelijke vergoeding, als onder «punt 11 bedoeld, wordt ook genoten door de verwanten van den dienstplichtigen kostwinner, die op of na 14 November 1918 onbepaald (klein) verlof of ontslag verkrijgt of heeft verkregen en op den dag van ingang van dat verlof of dat ontslag bijzonder verlof genoot. HOE BOVENBEDOELDE TEGEMOET KOMINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN. A. Tot het verkrijgen; van de tegemoetko ming, bedoeld in punt 3, moeten officieren, vaandrigs en kornetten een met redenen om kleed verzoek rechtstreeks hij den betrokken Minister indienen. Hebben zij behoefte aan meer tegemoetkoming dan is punt 3 aange geven, b.v. in den vorm van credieten, rente- looze voorschotten, wachtgelden, studiegelden enz., dan richten zij zich door hisschenkomsf van dien Minister tot het Kon. Nationaal Steuncomité. Onderofficieren; vaandrigs en kornetten uitgezonderd en vrijwillige en verplichte reservisten Jer zeemacht moeten een aan den betrokken Minister gerichte, met redenen om- kleede, aanvraag indienen bij den burgemees ter hunner woonplaats. Is de woonplaats ech ter buitenslands gelegen, dan moet de inzen ding der aanvraag geschieden a. zoo het geldt een persoon die tniliUe- plichtige, landweerplichtige ol land stormplichtige is of laatstelijk was, aan den burgemeester der gemeente, waar voor hij als militieplichiige werd inge lijfd, waar hij als landweerplichtige laat stelijk in het landweer-verlofgangersre- fister stond ingeschreven, of voor welke ij ali landstormplichtige in werkelijken dienst werd gesteld; b. zoo het geldt een persoon, die In ten an dere positie dan militie-, landweer- of landstormplichtige diende, aan den bur gemeester der gemeente, waar hij hier .te lande laatstelijk zijn vaste of tijdelijke woonplaats had. B. Tot het verkrijgen; van de tegemoetko ming voor kleeding, gereedschap en verhuis kosten, bedoeld In punt 4, richten belangheb benden ziefi onder overlegging van de groen t kaart tot de in hun woonplaats gevestigde afdeeling of correspondent van de Kon Nat. Vereeniging tot Steun aan Miliciens. Belang hebbenden, die uit hoofde van minder bevre1 digtnd gedrag-piet in hef bezit zijn van een groene kaart, kunnen zich richten tot het plaatselijk steuncomité. Zij, die reeds eéi tegemoetkoming voor kleeding enz. ontvingen van minder dan 40,-— kunnen zich na 1 Februari 1919 wenden tot het orgaan, dat hun die uitkeering deed, met een verzoek om aanvulling tot genoemd bedrag. C. Tot het verkrijgen van de tegemoetko mingen, bedoeld in punt 5, moeten bdangheb benden een aanvraag richten, aan en indienen bij den burgemeester hunner woonplaats. Is de woonplaats echter buitenslands gelegen, dan moet de inzending der aanvraag geschie den; ff. zoo het geldt een dienstplichtige of ge wezen dienstplichte, die laatstelijk als militieplichtige diende, aan den bur ge- gemeester der gemeente, voor welke bij werd ingelijfd; b. zoo het geldt een dienstplichtige of ge wezen dienstplichtige, die laatstelijk als landweerplichtige diende, aan den bur gemeester der gemeente, waar hij in het lan dweer-verl ofgangersregister laatstelijk stond ingeschreven; c. zoo het geldt een dienstplichtige of ge wezen dienstplichtige, die laatstelijk als landstormplichtige diende, aan den bur gemeester der gemeente, voor welke hij in werkelijken dienst werd gesteld. D. Tot het verkrijgen1 van de tegemoetko mingen over den tweeden termijn van 60 da gen, bedoeld in de punten 7 en 9, moeten be langhebbenden een aanvraag richten aan en indienen bij den burgemeester, die de tege moetkomingen over den eersten termijn van 60 dagen uitkeerde. Tot het verkrijgen van de te gemoetkoming, bedoeld in punt 10, moet be langhebbende 'n aanvraag richten aan en in dienen bij den burgemeester gijner woonplaats of, zoo deze buitenslands is gelegen, bij den burgemeester der gemeente, waar hij hier te lande laatstelijk zijn vaste of tijdelijke woon plaats had. De burgemeester zendt de aan vragen door aan 't plaatselijk comité dat den steun van gedemobiliserrden behartigt. Be- (staat zoodanig plaatselijk comité niet, dan wordt de aanvraag, door den burgemeester voor het Kon. Nat. Steuncomité behandeld. De steun, bedoeld in deze punten 7, 9 en IQ, wordt geregeld in overleg met het Koninklijk Nationaal Steuncomité, waarbij ten aanzien der kostwinners in zooverre wordt rekening gehouden met andere gezinsinkomsten, dat in ieder geval het gezin een totaal-inkomen ge niet, gelijkstaande met de kostwinnersvergoe ding, verhoogd met den bijslag, bedoeld in punt 8. Zij, die meenen: op een of meer van de hier boven vermelde tegemoetkomingen aanspraak te kunnen maken, kunnen; zich aanmelden ter gemeentesecretarie eiken werkdag tusschen 9 en 1 uur, alwaar inlichtingen en formulieren voor de in te dienen aanvragen worde» ver strekt. Alkmaar, 20 Januari 1919, De Burgemeester voornaead, a RIPPING. ProTfiïelaal lf!«m UIT NOORDSCHARWOUDE, De raad dezer vergaderde met spoed .Za terdagmiddag, Aiwexig waa ét hear Opper does. Aan de «rdeftwanc het pur-i betcg$>m ma de 12000 die fte gemeente toadutoaas heeft gekregen van de tienden. In de vorige vergadering was besloten om daarvoor obifgatiëa van diverse stads- of pro vinciale koningen te koopen. doch daarmee was men niet naar wensch geslaagd. Na eeni* ge besprekingen weid bestoren den kassier op te dragen voor 12000 obligaties ia' de staatsleening ie koopen naar den koert» van den dag van aankoop. Besloten werd een kasgeldleening aan te gaan, groot hoogstens 7000, in ioopende re kening op te nemen bij de boerenleenbank. De voorzitter deelde mede dat de sluis on geveer 3000 gekost heeft. Nog werd besloten dat de diverse rekenin gen voor 1 Februari moe «si worden ingele verd. Besloten werd het gedeelte straat van Batheni tot S. Groot geheel te verakuwen. De kosten zullen 12 h 1300 zijn. Ingekomen was een ontslagaanvrage van tnej. Hoff wegens haar benoeming als verlos kundige te Broek op Langendijk Besloten werd sollicitanten up, is m®w vóór 1 Masjri. De voorzitter deelde mee dat tt nog een bijzonder idee ia, doch daarover most eerst overleg gepleegd worden' met Oudkarspel. Bij de rondvraag adviseerde de heer Oot jers om voortaan zoo min mogelijk spoedver gaderingen te houden. De heer Ootjers; De ontvanger schijnt wei nig bericht te krijgen ais er tm publieke ver makelijkheid is. Hier komen toch de aanvragen in, kaa hij van hier geen bericht krijgen? Er zal er zoo wel «en voor de belas ting slippen. De heer Vlug; Daarvoor is toch reeds eer der een'goede regeling gemaakt, doch blijk baar niet uitgevoerd. De heer Ootjers merkte verder op, dat het noodig is het sehoeiingwerfc meer geregld te doen geschieden en niet tot de dure tijd te wachten, zooala nu geschiedt. De heer Ootjers; Dt sluis beeft veel ge kost, doch is nog erg lek. De voorzitter; De opzichter is er mee be kend en zat de oorzaak onderzosken. Er kwam ons ter oore dat oak in het raad huis alhier reeds een-paar maai ingebrokei is. Waar het dsslributokantoor hier niet ten raadhuize gevestigd is, was er niet veel te halen. Toch werd een fiets en 'n vuurwapen mee genomen, werd een oude broek voor een nieu we geruild en werden'de paparassen van den burgemeester overhoop gehaald. Nu de vrouwelijke verloskundige haar ont slag heeft aangevraagd, schijnen er plannen te bestaan om geen nieuwe te benoemen. In elk dorp een verloskundige schijnt voor hen geen bestaan meer te geven, zoodat met Oudkarspel zal worden geconfereerd om <te verloskundige van daar voor beate gemeen ten te benoemen. UIT OUDK ARSPEL. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is ingebroken in het distribuüebureau. Medege nomen zijn broodkaarten, boterkaarten, een partijtje zeep, een kleia bedrag aan geld en wat den heeren verder van- ©enige waarde voorkwam. Zaterdagsmorgens zijn dc vermoedelijke daders echter reeds te Alkmaaf gearresteerd toen ze door hun royaliteit met broodkaarten in de kijkers liepen. UIT WIH.RINGERWAARD. Door Gedeputeerde Staten van Noord- Holland is voor de leden van der» raad het presentiegeld op 1,50 voor elke bijgewoou de vergadering. UIT LANGENDIJK Met ingang van Maandag 20 Januari is dc uitvoer van roode, gele en witte kool ea uien naar Duifschland toegestaan ea wel voor dt lste week voor de kool 100 wagons van elke soort, en 15 pet uien. De herfstkool zal gelden 8,50, roode en gele uitschot 5,— a 6,50 en roede en gek stortgoed 7,a 8,per 100 K.G. UÏT HOT RN. In de Zaterdagnamiddag gehouden ??rga- dering van den Raad der gemeerde Hoorn was ingekomen een schrijven van de* heer Huizinga, dat hij ontslag neemt ais wethou der dezer gemeente. De voorzitter zei dat hij rm vergeefeche 'poging heeft aangewend, om dra heer Hui- zenga op zijn besluit te doen terugkomen er bracht ae»; heer H dank voor hetgeen Hij ge durende zijn 2 Vi -jarig wethouderschap in het belang der gemeente heeft gedaan» en heeft helpen tót stand brengen. B. en W stellen voor aan den benoemden titularis als boekhouder ban dr gasfabriek da delijk toe te kennen de eerste twre periodieke tractementsverhooginen en het salaris dade lijk te bepalen op J !fw>0 plu» 200 of 1500. Na eenige besprekingen werd dit voorstel zonder hoofdelijke stemming, aangenomen, g Verder werd besloten, dat de geimmte Hoorn niet alleen voor 25000 aandeel zal nemen in een op ie richten N. V tot stichting van een Lainöbouwhuis in Hoorn, maar dat zij bovendien voor de eerste vijf «rplcifatie- jaren een subsidie zal verhei en tot een be drag van 1000 per jaar, met dien verstande dat wanneer het voordeelig saldo over eentg exploitatie-jaar uitkeering van meer dan 4 pet. dividend mogelijk zou maken, die meer dere Winst in de eerste plaat» moet worden aangewend tot gedeeltelijk! of geheele resti tutie van het gemeentelijk subsidie over dat jaar. Besloten werd c*r erdiet te verleen m va" 300 ten behoeve van den restauratie van een plattegrond van §a!avia, aanwezig in het archief dezer gemeente. Naar aanleiding van een adres vac onge veer 450 ingezetenen om de verordening op de winkelsluiting, ontspon zich opnieuw een uitvoerig debat. De heer Wilson hield een pléidooi voor de intrekking der verordening, terwijl de heer B. de Vries zich er tegen verzette m bovendien Ïretesteerde tegen de wijze ***rop B. «n W et «wsgdp mak©], dgt hnrfcaaldelijk wsrdt B. itt W, sieldw voor, m r«ji(p«ns am het *trIntsgr# tegs moet k smree, nm, «oalang 4e sómerüjdregèriBg geldt, het «JuRingittui «ut 8 uus te verlaten tot 9 uur, De heer Stumpcl verdedigde d« todha- ving der verordening. Dt beer Pasman sitïde voor de verordening zoodanig te wijzigen, dat het sluitingsuur wordt verlaat tot 10 uur, dodi dat na 8 uur ?cen .vicktlpersoneel werkzaam mag zijn. dor Zaterdag is hei sluitingsuur dan be paald op 11 uur, doch na 10 uur mag geen personeel in den winkel aanwezig zijn. Dit voorstel werd verworpen met 9 tegen 5 stem men. hjfei voorstel van 8 en W. werd aangehou den' omdat de stemman over een amendement Batema; om te bepalen, dat na 8 dur geen personeel ia dec winkel mag zijn, de stemmen siakta. UIT W1JDENE5. Zondag werd bii den heer P. Kool alhier een, biljartwedstrijd gehouden, waaraan 24 peronen deelnamen De 0 beschikbare prijzen 'werden behaald door C Buis, M Bakker, M. Groot, M. de Wit, C. Groen en K. Galis. UIT EG MOND AAN ZZZ. Het schetpjc „Vrouw Neeltje", v»« IJmui- dent waarover ongefustU id bestond, is na een wegblijven «m rewtn dagen in behouden haven weergekeerd. Deo? hei stukwaaien van de zeilen wartn de opvarenden, E. Blok van Egmond a. d. Hoef en 3 zoons van de wed. Groen aihitr, in grooten nood. Na eerst op sleeptouw genomen te zijn door de Vlaardin- ger beuger 86, liet deze boot na het knappen van de iros de kotter hulpeloos achter. Echter tot groote blijdschap der bemanning is de boot met dgen hulp te IJmuiden aangekomen. Het blijft voor de bemanning der Vlaardin- ger i»«*i «au niet goed te praten verzuim. UIT SCHAGEN. „Helpt U zelS," vaceeaigiag tot ^Idelyke hulp tuj ziekte, te 8cöag«s, hield gisteren een druk bezotnte vergaue. ia de sociëteit „Leres." De voorzitter, de heer Th. Roep, opende de vergddenng met «ca toepasselijk woord en wee» daarbij op den ernst der tijden, waarbij geaiecuscnappeujke kracht en samen werking veruscht woroi un zich staande te tiouden. Hoe uoodig die sam^nwerkiog bij ai la maa.schapciijKe onderdteien was, zou „helpt u zéti" door cijltrs bewij zen. ttei verslag van den peuuicigmeebter was zepr belangrijk. De ontvangsten bedroe gen 4/6.Ö94, ue uitgaven 844-/2», zoodat 1918 tta tekort van J 377A3 opleverde. Bij de uitgaven was 741 aan zieken, hetwelk aan 4U leden werd uitgekeerd. Gelukkig had de verèeniging niet een lid wegens overlijden te betreuren. De uitkeeringen bedroegen in 1918 meer dan in 1915, 1916 en 1917 sa men. In de weinige jaren van haar bestaan oedroeg het bedrag der uiikeeringen 1988 Dat was een praai resultaat van samen werking. Le vereniging telde op 1 Jan. j.i 105 leden* Tot bestuursleden werden herko zen de heeren J. Kamper ea Ph. Roep. Geko zen werd de heer U. Metzelaar. Als lid van de linancieele commissie werd de heer W. Kiezeling verkozen. het bestuursvoorstel om de uitkeering vast te stelten op 1 per dag, gedurende 7 weken in een halt jaar, werd met alg. stemmen aan genomen. Zoo ook het voorstel om de contributie tij delijk voor geo hali jaar, met 5 ©ent te ver noegen. Van de financiëele commissie kwam eer. rapport in, waarin verklaard werd, dat het oeueer volkomen in orde was bevonden. De penningmeester zal voortaaa alleen op Zon dagochtend uitbetaling doen. Het was voor gekomen^ dat men, wegens zijne afwezigheid, tevergeefs met ziekenbriefjes was geweest Een vasts tijd was vopr bekte partijen vren- sehelijk In zijn slotwoord wees de vearsitter op den koopmarmoon, waarin de Nederlander zich gaarne uit. Dagelijks hoort men. „Wat kost het'? en „Wat heb je er voor"? Wat „Helpt U zelf" betreft, wat het kost is be kend en wat men er voor heeft, daarvan zou den allen in de 'aafete weken kunnen spreken De Voorzitter zal aki tevreden zij» voor het getal leden nogmaali verdubbeld is. Er zijp. nog zoo velen, die ia bead van samen werking bchoora». Hst m veredelend, zich zelf te helpen, dsaria me pradktig ste- «sucratkch begiasri. UIT OBDAM. Tot Heemraad vin den polder en Braken k gekozen de heer C. Helder &ibter. UIT HENSBROEK. Met Algemeene stannue* toeft de Raad tot getncenk-tfccrt taris bcwcemd den beer Kooi man, kurg«peci»M. Ovtreenkoaurtig de ge meentewet zal aan de teingin vergunning worden aangevraagd voor dë combinatie de zer beide betrekkingen. MjhIkMMIHn. 20 JARIG jubileum" De Alkmaariche Gymnastiek-Vereeniging de Halter" hoopt op 4 Februari as. naar 20-jarig bestaan te herdenken. De door deze vereeniging sedert 1890 be- haa'de rnrdailtes zijn geëfalecrd bij den heer L frankenberg, Langestraat. BILJARTEN Het Kampiceis nap 2e klaase is dit jaar verspeeld te Leeuwarden. Er waren zeven deelnemer* (de heer Louwaard had zich terug getrokken). Kampioen werd de heer-Frank uit den Haag, die alle partijen won (1200 pun- len in 216 beur en gem dus over alle partijen 5.55). II de Schtfper (1169 p 200 b a'gem gem 5 84). III. Nijland 1138 p 191 b gem 5.95). Ce d'rde prijswinnaar heeft dus 't hoogste gemiddelde. Verdcmr, Gorter, Ka toen Grcer kwamen in deze volgorde na de prijswinnaars. ,,DE GENERALE REPETITIE Voor e*n akelig .leege zaal werd dit stuk gisteravond door een gezelschap uit. Amster dam opgevoerd- De afwezigen hadden groot gelijk, 't Lust ons niet er veel over te schrij ven. Nog zelden zagen wij van een z g. be roepsgezelschap zoo'n slechte voorstel'ing. T Was «iet te verwende ren dat van 't handje vol publiek *eg verschillende toeschouwers in de pauze verdweree De tour Hijis&ft Qraiast, tosd tost, m?M tul ftêêm, Wr geloevss nlrt, d«» Aïlmnar «ji gezDschap upeeöig zal te- nxgfim w»t gem verlies i». 't la andti# wel mo.ge.iik dat het veel moei te sa! beaten de Alkmaardcre naar de Hnnno- aie te krijgen, als er w«er eens wat goed» bomt. hm wordt «enigszins huiverig. AANTAL WERKELOOZEN. Men deelt ons mede, dat het aantal werlce- luozen, die hun kaarten op de Oude Gracht laten afstempelen, op het oogenblik 120 be draagt. Het hoogste aantal van af Januari 1918 bedroeg 171 UITSLAG VERLOTING. Solidariteits-Bazar. v De eerste, tweede en derde prijs der 10 ets. verloting vielen op de nummers 2347, 2814 en 1647, Van de kwartjesloterij vielen de eerste, tweede en derde prijs op dt nummers 178, 179 en 82. Bij Mej. Zalm, Oudegracht, zijn de nummers der verdere prijzen bekend. VERBETERING „VOETBAL." Door t uitvallen van ten regel is een klein gedeelte van 't verslag over den wedstrijd AlcmariaSvhoteiboaduidelijk. Er had moe ten staan; „De rechtervleugel onderscheidde zich door actiet samenspel en mooi opbrengen. De rechtsbinnen plaais.e keurig. Links ging 't minder vlot. De middenvoor paste zich voor d» rust need aan bij 't spel van den rechter vleugel Daarna was hij veel minder." BADHUIS WITTE KRUIS, In de weck van 13 tot 18 Jan. zijn in het badhuis van het Witte Kruis genomen: 98 kuipbaden, 131 regeabadtn le kias, 219 re- genbaden 2e klas, te zamen 448 baden. IVjllftl iN It'll M S. NA DEN OORLOG. In het Kanaal SelzaeteGent zijn giste ren de door de Duitschers tot tolken ge brachte torpedobooten opgeruimd, hierdoor werden in verschillende plaatsen van ons land hevige slagen en gerommel gehoord, welke aan het ojjruimen van mijnen deed denken. DE MELKOORLOG TE AMSTERDAM Gisteren zijn de melkveehouders te Am sterdam bijeengekomen. De voorzitter, dl heer Meervald, deelde mede, dat het bestuur vergaderd heelt ora te koinen tot een eigen plan van melkcentrales. De heer Brinkman zette het verloop van de melkkwestie uiteen, thans zullen er totaal 24 leveringspunt.u Jcomen. Lr zullen nog vermoedelijk een paar dagen overheen gaan voor bepaald is, waar iedere veehouder zal moeten leveren. Alvast is bepaald, dat zij, die aan een melkinrich ting leverden, aan dezelfde inrichting zullen blijven leveren. De heer Colijn, die vervolgens het woord kreeg, zou liever niet willen spreken van een ovei winning, maar meer van een erkenning van rechten De oorspronkelijke centralisatie was niet uit te voeren* De minister heeft dat ten slotte ingezien. Dat spr. zich geschaard heeft aan de zijde van dc boeren, heeft spr. geen aangename oogenblikken bezorgd, maar spr. heeft daar gefen spijt van. Als het moet zal spr het nogmaals 4ooi de boeren opnemen Verder komt spr op tegen Tooi stellingen in verschillende dagbladen. Het is niet waar, dat levensmiddelen zijn vernietigd. Verder ried spr aan de nieuwe regeimg uit te voeren, al kleven er ook gebreken aan. Aan den minister heeft spr. de garantie ge geven, dat een nieuwe regeling lovaai zou worden uitgevoerd. De voorzitter bracht voorts in herinnering, dat het vorig jaar een bestuurscommissie een onderzoek insieldc naar de bestaande melk centrales m Duitschland. In Edam heeft men reeds een centrale Daar Vordt aan de inwoners geleverd, ter wijl het overcompleet aan melk wordt ver werkt. De bond heeft met de secretarissen der afdeelingen gesproken. Bij die besprekingen is gebleken, dat een eigen melklevering in Amsterdam moet ter band genomen worden. De afdeelingen worden verzocht een ver trouwensman aan te wijzen om de volgende week te vergaderen. Onder applaus werd het beginsel goedge keurd. De heer Bouma, die vervulgens het woord voerde, kwam er o m. tegen op, dat wethouder Wihaut op de meergenoemde conferentie heeft gezegd, dat de boeren geen goede melkvoorziening van Amsterdam wenschen. Dat willen de boeren wel, zegt spr., maar het gaat fafer dus om dadm. Dc. Vos heeft in een proefschrift verklaard, dat de melklevering in Amsterdam een janboel is..Daaraan hebben de boeren geen schuld, maar zij moeten toch de zaak ter Sjand nemen Era commissie heeft thans de zaak ter hand genome* en spr. hoopte, dat Amster dam thans aan het jgcheeie land een voor beeld zal geven. De neer de Boer meende te weten dat er reede in Amsterdam door het gemeentebestuur plannen zijn gemaakt voor een groote centralisatie Door een architect zón reed» plannen ontwerpen. Naar aanleiding daarvan waarschuwde de heer Bergkamp van de centralisatie een coö peratie te maken ra die buiten Amsterdam te houden. Anders grijpen de boeren er nog naast. KORTE BERICHTEN De N. V. De Ned. Opera krijgt van de gemeente Amsterdam, een subsidie van ƒ10 000. Het gerechtshof te 'e-Hertogenbosch veroordeelde M. van R. te Capelle, die zijn vader, die hem bedreigd had, om het leven bracht, tot twee jaar gevangenisstraf met af trek van voorarrest. De eisen was vrijspraak. De verpachting van het grasgewas van de Purmer heeft 13.761 opgebra .ht, tegen 15,586 in 1918 De 41-jarige matroos H. Groen, uit Vlaardingrn, varende op den vracfitlogger Arga II, is in het Skagerak overboord gesla gen en1 verdronken Hij laat een vrouw met Q kinderen na. De generaal-majoor J. G. Kist, com mandant der 2e divisie, vertoefde Zaterdag te Assen in verband met de plaats gehad heb bende ongeregeldheden bij het le regement in fanterie aldaar. Het electrisch gemaa' van den Buikslo- temeerprider is lruiten werking srs'eld, door dat iabrekers zich van den drijfriem der ma chine meester gemaakt hebben. Be gwftotosai «satesaL im aftetdea vaa/ 11 1 1 -J--- - - *aaGM?j|iujt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2