ti-WöfkniÉis, een nette Dienstbode een 2 gil J onp. Kam Ned. Opera Ensemble. OM onder leiding no den Beer PAUL LEBRUN. Jongste Bediende. flinke Burgorwoonhuis, Kaasplanken, HARMONIE - ALKMAAR Gastvoorstelling van Mevrouw Ensrelon-Sewin. eennetüagmefcjo. ONDERWIJS I THINS Az., Bierkade II. Amsterdam ncIio 11 urs. Noortlliollaiulscli Lamlbouwcrediet. Opeuiugskoerseii yuh lieden Keelitszaken. JkuutsUii en eten schap pen. Ingezonden Stukken. Maria Cathirim Schorman, DAGMEISJE. Gevraagd nette huishoudster flinke dienstbode. KEUKENMEISJE -Terstond gevraagd eon SMIDSKNECHT. moute H.H. KAlTEliS. een BEDIENDE, Drood* en Banket- f bakkersbediende TE HlUii: Te koop gevraagd TE KOUD: DONDERDAG 23 JANUARI, 71, uur. opera in 4 bedr. Mnzick van Ai THOMAS. (gsalpdeii, letten en 2 lallen). Gein Bloetiieudaal. itt gravmttf'ftstnal *«a IMS mxim1 tegen gt«prck<c. 1e Aalst (Bcï»róekrwa®rd) ia bij in» braak in hel kantoor der N. V. stoomzuivd- ia brick „Dc Bcnmtlerwaard" 3000 gesto len: De vermoedelijke dader is gearresteerd. -- Op den i rein Stavoren— leen ward en is Vrijdag nabij bet station Koudum geschoten Een portierraam' 1ste 'kl. werd verbrijzeld. Van 1 Febr tot en; met 15 Febr. en tua- schen 16 en 28 Febr. zal door detaillisten aan verbruikers mogen worden afgeleverd resp. op de bons no. 46 en 47 eener thee- en koffie- kaart een half ons koffie. Door gebrek aan kolen moeten verschil lende afdeelingen der Van Houten's Cacaofa briek te Weesp stilstaan. De arbeiders krijgen 70 pet. van hu,n loon'. Wegens grondstoffengebrek is de gehee- le Deventer sigarenindustrie zoo goed als stopgezet. Enkele firma'f werken nog 1 k 3 dagen per week. Verscheidene honderden ar beiders zijn werkloos. Te Middelburg is van dea Abdijtoren de platina-punt van den bliksemafleider ge- tbleu. Daartoe moesten de dieven tot boven op de kroon klimmen en een vrijgiikke koperen sta v<mnm bfbbsB loovwl gtjem frtad «r® daarmee voortgaat en dientengevolge tot einde Februari ook zonder nieuwen aanvoer van kolen, voldoende gas leveren kan. Het stoomschip American is te Rotter dam binnengekomen mei een lading van 1660 ton petroleum, 800 ton benzine en 1801 ton gasolie. Het vertrek van het stoomschip Rotter dam, van Rotterdam naar New-York, is thans bepaald op a.s. Vrijdag des ochtends half 6. De inscheping des passagiers heeft den vorigen vond plaats. Het nieuwe stadhuis te Roterdam is in gebruik genomen. tang doorzagen. het Het eerste reliefschip voor België, stoomschip Ubier, is te Vlissingen naaf Ant werpen gepasseerd. Oorspronkelijk was dit «chip voor Rotterdam bestemd. Te Hoek van Holland kwamen gisteren een achttal Engelsche mijnenvegers den Wa ff binnen. Het ss. „Andijk" van de Holland-Ame rika Lijn, is 17 dezer met een lading kolen vertrokken uit Newport News naar Rotter dam. Nu de oorlogstoestand ten einde is, be staan er te Bergen op Zoom plannen om dit jaar weer carnaval te vieren. Reeds werd tot et houden van verschillende gecostumeerde bals besloten, maar ook wil men weer een optocht houden. De proeven aan de gasfabriek te Bergen op Zoom met het stoken van gas uit hout ge- In Boekhouden en aanverwante vakken ter opléiding voor praktijk cn examens. van 17 Januari 19.9. Opgave van r 29i/« 51 87% 99i k W*Ji 181 179 138% MededeelingenDe geheele mifrkt liet zich wat luier aanzien dan gisteren. Scheepvaart- aandeelen eerder ie,s aangeboden. 5 pet. Ne derland 1918, 95»/,,. Amerika ongeani- u5#/, ARRONDISSEMENTS-RECHTfeANK TE ALKMAAR. Simon S., koopman, ged., en Dirk K., zee man, ged., dicfs.al van telefoondraad, niet bewezen, vrijgesproken. Hendrik van der S., zeeman, ged., rijwiel diefstal, onderzoek niet volledig, zal worden hervat. Leendert N arbeider te Helder,, voordeel trekken uit gestolen goed, 1 maand gev. Willem T werkman, diefstal van vee uit dc weide, 8 maanden gev. Frederik K., idem, 10 maanden gev. Adrianus O, veldarbeider te Schagen, verboden vervoer, 15 boete subs. 10 dagen hecht. Jan Dirk F., vrachtrijder te Nieuwe Nie- dorp verboden vervoer, 15 boete aubs. 15 dagen hecht. Willem van der M., koopman te Alkmaar, beleediging, 15 boete subs. 10 dagen hecht Adrianus Blos werkman te Hoorn, ver boden vervoer, 15 boete subs 15 dagen hecht. Martinus Cornells van de W., expediteur te Hoorn, als voren, f 5 boete aubs. 2 dagen hecht met verbeurdverklaring. Gerrit D., veehouder te narenkarspel ver boden vervoer, 25 boete subs. 10 dagen hecht. Harmen O., arbeider te. Helder, diefstal, vonnis bekrachtigd, 4 maanden gev. Comelis K., schipper te Zijpe, verduiste ring vrijgesproken. Jan S., los werkman te Helder, verboden vervoer en belemmering, 50 boete aubs. 5 dagen hecht. Willem S., landbouwer te Ursem, beleedi ging van een burgemeester, 75 boete auba 14 dagen hecht. Dirk Ckorenmolenaar te Wognum, ver boden vervoer, 15 boete subS. 10 dagen hecht, met verbeurdverklaring. Gerrit van W., lompenkoopman te Wog num vernieling, 1 maand gev. Jan Herman P., vrachtrijder te Opperdoes, verboden vervoer, 15 boete subs. 10 dagen hecht, met verbeurdverklaring. Pieter van der G koopman te Blokker, verboden yervoer, 50 boete subs. 25 dagen hecht. Gerrit de V., landbouwer te Andijk. verbo den vervoer, 10 boete subs. 10 dagen hecht, met verbeurdverklaring van 2 08. Andreas Bemardus B., winkelier te Heer- hugowaard, verkoop boven den maximum prijs. 25 boete subs 10 dagen hecht. Adrianus S. visscher te Wognum, verbo den vervoer, 20 boete subs. 20 dagèn hecht, met verbeurdverklaring. Stephanus van G., bierbottelaar te Hoorn, minderjarig. Kinderwetten, vrijgesproken. Willem B scholier te Helder, minderjarig, als voren. 1 maand tuchtschool. Johannes Maarten K„ scholier te Helder, mipderjarig, als voren, ter beschikking der Reueering gesteld. Willem Hendrik K., zonder beroep, te Hel- dtf, a*nd«r?iT?g, tie vons, 3D bor* «sta. 1 maand tuchtschool, met verbeurdverklaring, TWEEDE KAMERMUZIEKAVOND. Volgens aankondiging op de dezer dagen verspreide biljetten zal de tweede uitvoering te geven door de Alkmaarsche Kamennuziek- verceniging, Vrijdag 31 Januari plaa.a heb ben, waarop het Amsterdamsch strijkkwartet, gevormd door de heeren Louis Zimmermann, Johan Herbschlebt, Herman Meerloo en Frits üaniard, zich zal doen-, hooren in werken van Dvorak, Schubert en Beethoven. Het is voor de eerste maal dat dit kwartet hier optreedt en afgaande op de plaats die de kunstenaars in het Amsterdamsch muziekle ven innemen, kunnen de muziekliefhebbers een waren kunstavond verwachten. A. K. CORRESPONDENTIE. J. R. M., alhier. Uw mededeeling Is eene advertentie. Wij hebben evenwel van beide lo terijen de eerste drie prijzen ovérgenomen. Red. Alkm. Crt (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie. De opname in deze rubriek-bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt DICHTERLIJKE ONTBOEZEMING. 't Gemoed dringt mij weder tot zingen. Het vleesch heeft zijn ode gehad; 't Gaat nu over andere dingen, Die niemand van 't volk onderschat Lang hebben wij koffie gedronken Zoodat we zelf koffie haast zijn. Waar wordt andr'e drank thans geschonken? 't Is drank nu voor groot en voor klein. Geen koffiekaart geeft de Minister Aan kind'ren vóór 't dertiende jaar; Toch lijkt mij dat zaakje sinister: Ik kom met die puzzle niet klaar. Een kind moet-geen koffie gebruiken, Maar melk, dat is betere kost. Ja, konden we 't euvel ontduiken, Het raaflsel was gauw opgelost Het droppeltje melk, dat we krijgen, Gaat weg in de koffie, dus 't kind Moet over zijn drinken maar zwiigen En zien, dat het ergens wat vindt Maar 'k ben aan het doorslaan, mijn vrinden, De inleiding wordt zoo te lang; Mocht ook de Redactie dat vinden, Dan ben ik voor plaatsing wat bang. Ter zake dus: Thee is 't artikel. Dat thans in mijn hersenen spookt Het brengt ons in ernstig perikel; Men zorgt weer zoo gangsch onbekookt. Vóór Kerstmis: Wat waren wij blijde, We kregen weer spoedig wat thee! Wat? Spoedig? Och, wie u dat zeide, Die wist niets, hij praatte maar mee. Zoo spoedig kon 't zaak'e niet loopen, Niet vóór Februari zal 't ziin, Dat ieder een onsje kan koopen. Een onsje voor groot er. voor klein. Er 'igt genoeg thee nog in Londen, Maar die is voor 't volk veel te duur; Die wordt nu aan and'ren verzonden: Voor ons zijn die druiven te zuur. Goedkoon zal men distribueeren. Voor één vijf en veertig het pond; Ola vp5® cal mm te forarswwm, Dat'ia voor b«t volk w«l wat boot. Geen thee dus uit Londen, begrepen De prijs Is nu eenmaal gesteld Al kijk je ook nog zoo benepen, In t Haagje is 't oordeel geveld, EEN ABONNé. Jliirkliit'i'icliltHi. ALKMAARSCHE EXPUKl VEILING, 20 Jan. Bieten f 7 60 a 11.40 per 100. Prei 3 40 a 11.per 100 stuks. Spruiten I 21.20 a 39.90. Bloemend, krol I 32 a 4.80 Boerenkool f 2.40 a 4.80 Roodekool f 0.o Gele f. 0.^ a Pietersele f 8.20 a 980. Selderie t 4.8t> a 8.20 BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 20 Jan. Johanna Catharina, d. van Jan Gott fried Stütner en Pietje Jongsma. Levenloos aangegeven kind van Corneli» Veer en Hester van der Zande. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 21 Januari. Medegedeeld door het Kon. Neder la ndsch Meteorologisch Instituut te Dc Bildt. Geldig tot den avond van 22 Januari. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 779.6 te Haparanda. De laagste stand van den barometer 751.1 te Vestmanör. VERWACHTINO. Meest matige oostelijke tot zuidelijken wind, licht tot haifbewolkt, weinig of geen neerslag, lichten vorst des nachts, overdag lichten dooi. STAATSLOTERIJ. Trekking van 29 Januari. Prijzen van 70. 148 184 193 198 394 494 657 661 716 769 1083 1087 1256 1282 1485 1565 1745 2139 2254 2532 2798 ,3270 3305 3486 3512 3540 3594 4053 4244 4SÖ9 4914 4969 4972 5106 5175 5217 5406 5478 5516 5533 5658 5716 5718 6013 6035 6256 6587 6637 6657 6671 6689 6790 7037 7089 7090 7120 /Tl80 7323 7362 7555 7569 7608 7629 7665 7773 7822 7978 8174 8250 8341 8367 8403 8406 8609 8646 9140 9492 9525 9552 9695 9749 9983 103S7 10392 10412 10427 10486 10532 10589 10615 11048 11140 11194 11198 11211 11213 11233 11245 11283 11619 11625 11663 11774 11879 11963 12020 12157 12262 12296 12318 12419 12455 12513 12802 13042 13061 13092 13705 13825 13836 14223 14292 14335 14364 14536 14620 14669 15020 15142 15617 15788' 15849 15881 15923 15954 15995 16156 16443 16889 17140 17294 17447 17511 17590 17742 17823 17893 18064 18154 18363 18434 18449 18496 18592 18673 18985 19211 19315 19467 19510 19545 19577 19604 19625 19685 19885 19915 19952 19957 20069 20093 20217 20314 20569 20827 Nieten. 13 38 72 128 138 336 379383 387 493 545- 554 643 662 722 737 876 894 907 968 1009 1016 1107 117.0 1182. 1321 1338 1351 1397 1417 1569 1570 1656 1678 1730 1738 1BB3 m 1913 ra 1W 1976 2000 2096 2100 2160 2169 2173 2186 2252 2315 2330 2340 2375 2395 2445 2462 2527 2577 2731 2805 2813 2814 2831 2850 2943 2954 3027 3080 3127 3219 3228 3268 3372 3412 3443 3519 3533 3550 3591 3602 3647 3670 3684 3819 3852 3892 3929 4021 4116 4153 4175 4221 4259 4313 4318 4497 4513 4565 4602 4626 4772 4835 5027 5056 5057 5077 5104 5142 5162 5231 5254 5293 6414 5446 5461 5532 5578 5623 5832 5903 6017 6052 6055 6056 6103 v 6108 6109 6158 6171 6197 6201 6211 6220 6264 6322 6330 6334 6346 6411 6555 6713 6751 6764 6794 6825 6858 6884 6900 6962 6986 7049 7053 7085 7129 7130 7244 7304 7430 7471 7482 •7517 7537 7562 7575 7664 7669 7670 7706 7741 7752 7832 8122 8129 8134 8150 8175 8186 8192 8256 8274 8287 8355 839£ 8413 8453 8530 8581 8602 8757 8875 8929 8953 8969 8973 9003 9067 9083 9246 9323 9336 9421 9461 9475 9501 9503 9504 9521 9554 9572 9576 9683 9688 9770 9773 9832 9873 9902 9917 9927 9958 10022 10084 10095 10123 10135 10176 10177 10197 10306 10338 10351 103yl 10461 10506 10533 10552 10563 10653 10656 10755 10769 10786 10827 10841 10944 10978 11001 11046 11055 11080 11109 11114 11122 11158 11193 11220 11223 11334 11358 11447 11518 11541 11561 11602 11640 11659 11814 11834 11843 11858 11880 11947 11949 11979 11998 12008 12055 12093 12159 12163 12192 12201 12210 12214 12222 12268 12344 12371 12429 12446 12468 12482 12484 12497 12546 12561 12566 12584 12588 1261L 12633 12634 12665 12690 12887 12919 12954 12957 12990 12995 13045 13050 13057 13067 13074 13106 13196 13288 13318 13349 13365 13371 13411 13466 13474 13587 13599 13606 13707 13756 13767 13804 13857 13921 13948 13996 14065 14069 14077 14125 14180 14211 14238 14294 F4316 14377 14400 14404 14408 14462 14484 14672 14746 14911 14922 14959 14981 15151 15172 15198 15225 15257 15265 15284 15307 15332 15358 15366 15386 J5411 15420 15479 15498 15610 15657 15754 15863 15900 16003 16026 16031 16103 16222 16240 16248 16281 16319 16339 16347 1*6360 16395 16481 16553 16609 16622 16636 16701 16706 16723 16765 16813 16871 17041 17147 17159 17404 17411 17441 17481 17484 J7600 17606 17628 17631 17672 17712 17748 17792 17844 17868 17883 17943 18035 18041 18070 18124 18135 18224 18225 18257 18287 18291 18312 18317 18332 18334 18337 18345 18482 18531 18559 18619 18660 18699 18711 18775 18801 18842 18913 19002 19030 19073 19111 19155 19171 19236 19241 19262 19340 19370 19398 19544 19589 19593 19594 19603 19613 19640 19644 19728 19750 19754 19772 19818 19839 19932 19939 20028 20140 20213 20359 20365 20379 20392 20400 20422 20424 20430 20447 20460 20499 20521 20529 20559 20625 20669 20707 20723 20739 20772 20814 20830 20945 Trekking van heden. Hoofdprijzen. No. 19524 1500, Ns. 5372, 14609. 196, 31, 19534 1000. Ns. 1021, 4928, 14643 400. Ns.499,8627, 16911, 19406 20024 200. Ns. 4326, 7834, 10099, 11393, 11741, 16275, 18618 100. Op 2 Februari a.s. hopen onze geliefde Oom cn Tante glug te h rdenken. Hun liefh'-bbende neefje en nichtje FREDERIK en ANNIE. Op 2 Februari a.s. hopen onze geliefde ouders C. MOIJEJTAAB en T. KOIHIDT hun 13l/,-J><rle« KciitvorocHl- te herde k--n. Hun liefhebbende kinderen ANNIE en' FREDERIK. Geboren: e JOU AA t C4THARIKA dochter van J. O. SIÜTNtR en In plaats van kaarten. Heden overleed, na een lang durige ongesteldheid in het Pro vinciaal Ziekenhuis nabij Sant poort. onze geliefde Echtgenoote en Moeder in d n ouderdom van 52 jaar A kmaar. J. HOUTSMULLER Sr. Oosi-Indië. J. HOUTSMULLER Jr. Alkmaar, 20 Jan. 1919. Heden werd ons een levenloos kindje geboren. Hoewel teleurgesteld in onze hoop, danken wij den Heere, die alles wel maakte, l C. VEER. M. VEER—v. o. Zande, Alkmaar, 20 Januari 1919. Oudegracht 191. Eenigste algemeen* kennisgeving. Mevrouw SCH1EVEFN BORG- MAN. M sseltr p 2, Rotterdam, des zomers woiiende te Bergrn, zoekt voor zoo spoedig mogelijk ten van goede getuigen voorzien. GtVKAAGD een net Van Ëverdingenstr. 14. een tusschen de 40—50 jaar, P.O. Adres bureau van dit b ad. Voor direct ge vraagd e n P Q., wegens h u w e I ij k der te genwoordige bij C MEIJER, Oude Prinsweg, Bergen. Wegens huwelijk der tegen woordige zoekt Mevr. LbDE- BOEK, Ken nemerstraatweg 79 met Februari een voor vast of noodhulp P, O v. g. m. g, v. GEVrtAAGD; leeftijd 18 tot 20 jaar. bokend met BOERENWERK en HOEFBESLAG (P.O.) hoog loon, by 5TROOMER, Bergen tan Zee. i 4-50 per week (Intern). GEVRAAGD: goed kunnende scheren. Adres O. HAi FF, Tiouttil 9. WORDT GtVRAAGD een aankomsnd of gnvorder d bij C A. v. 4. BURO. Brood-, Koek- en Banketbakkerij, Kenncmerstta<tweg No. 90, ALKMAAR. TE HÜUK OEVRAaOD met Kookgelegenheid voor kl in gezin (3 pers.) huu-prijs 4 i f5. per week. Brieven end. No. R 447, bureau van dit blad een gem. Bovenvoorkamer met achterkamer, tevens keuken, bij burgermenschen. Breven bureau van dit blad en- der No. U 450. wat d reet of later leeg is te aan vaarden. Br. Fr. met opgaaf van prijs, aanvaarding en standi onder letter O 445, bureau van dit blad drlp Koordhollandaefco te bevragen bij L VAN VLIET, ZoaUurwunde (Weeldode). Stalles f 1.60, Ie rang f 1-, 2e reng f 0.75, 3e rang 0.40, plus euteursr. en stad. bel. MT Z!a g ootei biljetten. °~&9 Kaarten met bespr van 10-1 en van 3-6 uur. Te koop aangabodan Te bevr W OUWELTJES, Drie huizen gem Z. en N Schei ;n«rr. Op aen ItfDrieks» mtoor hier ter stede kan direct ge» plaatst Wordan een Eigenhandig geschrevr» soHicl- tatlcbrie en te richten arnk P 446 bureau ven dit bied. Gevraagd Oi> het mooiste gedeelte van dsn Zijlweg bij H arieni, Gem. Moe* tneiidaal, aan de Ekctri»ciie tr»®/ woid: voor f 20.3u0 ie k».#p> AMiigeltedeu een nv>oie VILLA met voor- en achter TUIN. He} huis bevat 9 kamers,'drogen keld- grooten zolder, marmeren ^ang enz. en is voorz eil van Electrisch lich'; op alle éugés closets, en is u t* tekend onderhouden; I Mei as. te aanvaarden. Te berapen hij J. J HOUT- KOOPER, Kiudrrhuissiiigel 22 te Haarlem, Telet. luiere. 19w8. Telefoon 2211. 991/s 997/, 921/g 1055/» 74 3% 95 88"/,, 62"/,, 70 63 55 94»/,, 941/, 29»/, 34'Vm 34»/,, 317', 291/,, 33 301/4 STAATSLEENINGEN. 1 Vorige; NEDERLAND. pCt. kóers Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 5 i 94"/i, Oblig. N.W.3. van 500/1000 I 1917 4 X S8b/8 dito van 1000 4 82'5/„ Oblig. dito 3 yi 70 dito dito 3 i 63'»/,» dito dito 2% 55»/, Ned. Ind. 1915 f 1000 5 94b/4 dito 1916 f 1000 5 941/4 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.Tuli 4 29«/g RUSLAND Obl. 1906 frs. 2500—5000 5 331/4 Iwangorod Dombr. GR. 625 454! 32 Nicotai Spw. 100 4 33»/,, Geconsol. 1880 GR 625 J 4 2.»/,, Rothschild (consols) GR 625 4 29% Hope en Co. 1889=90 GR 625 4 31 6e Emissie, 1894. GR 625- 4 TURKIJE. Bagdad Spw le serie 1904 4 BRAZILIË. Fundjng Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 3 Rotterdam 1915 5 Bank= en Crediehlnstellingen. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. ObL 4H Premieleeningen, NEDERLAND. A'dam Stad 1874 f 100) 3 BELGIE. Antwerpen 1887 2'4 Prolongatie pCt. 991/, 181 1381/, 998/4 993/8 92% 31/4 Atchls. Top. S. Fé C. v. g. A Dènv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. i dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. i South. Rlw. Vpt. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. A iff Car Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp, C. g. A. •Int. Merc. Marine Cy. afg A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mb. A Steaua Romana Petr. M(j. A. Comgania Mercaritil Argentina A Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Auisierd. Rubber Cull .VUj. AauJ Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Koff Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mjj. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. DelbMaatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak«Mij- Aand. Vorige Koers 92% t>«/8 8% 21'/., 20% 191/s 19% 51 7»/, 7% 10"/], 10»/, 93»/, 277/, 27 129% 129 128 126% 84 83% 70% 71% 87J/i, 86»'* 28'/i» 27% 112% 229% 210 498% 499 79% 152% 2347/, 236% 141 141 f117.- 119 JY7 3/9 174'/,, 175 2U1 201 Vs 183 84 V* 1063,4 4UU 400 388V, 388 193% 192 310% 309 172% 172,, 228% 227 Vl 218% 218 238 234 249 247 V* 278% 277 279% 278 246%, 490% 214% 277% 451 1 J. BULEKiAB en A. T.d. BKRB hun Ecktvereenl- Klug P. STÜTNER—Jonosma. Alkmaar. 20 Januari 1919. E. MAK, Koorstraat 37 - Mignon - ,i IsellalimtÉ Adres: TURFMARKT U,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3