Houtrallfl'g te Heilo, w gemeub. Zit- en Slaapkamer, Kinderwagen te koop vraagt nette Leerlingen. Winkelhuis met Bovenwoning te koop gevraagd Kalfsvleesch J Alle artikelen wordenjvoór sterk verlaagde prijzen verkocht. JAPONSTOEFEN BLOUSES en COSTÜUMROKKEN KINDERJURKEN PELTERIJEN WOLLEN en WATTEN DEKENS KARPETTEN, VLOERZEILEN en MATTEN. Sleepboot-trawler met volledip ïlsschsrlj-lnventails, ts ieiloo en Omstreken Hoornvee, Dansinstituut JAC. DE HAAS. Uitvoering Woensdag 22 Jannari a.s. Roode en Witte Bessenwijn, bij K.OLIJEz (Scheurplicht. Scheurplicht. Bijzonder yoordeelige aanbiedingen in de volgende artikelen Telefoon 385 zoekt nog ernstige deelnemers. Flink Meisje BOELHUIS 90 parken Eiken en Berken Hakhout, P. J. LAURMAN, "p. J> LAURMAN, Uitmuntend hoeren- en' landgereedschappen. een damesrywiel. of Zit-Slaapkamér. Ondergeteekende maakt bekeiid, dat h$j door rantsoen coring yerpliclit is den Stout-verkoap te beperken, zoodat yanaf heden de yerkoop ran VAN VOLLENUOVEN's STOUT door hem alleen en gebotteld zal worden uitgevoerd. O- A. BEUDEKER, Agent van Van Vollenhoven's Brouwerij. MANGEL, en Dagmeisj e gevraagd. Netto Commensaals Dameshoedenmagazijn Fa. Henneke, <- Houttil 23, WOENSDAG reikrijsbair Mi VAN DER OORD C. VAN 'T HOK, BLAAUWBOER, N. t. d. RA MER, Laat. Doet uw voordeel een net MEISJE, nette Dag-dienstbode, te HEILOO, in het lokaal van lYIej de Wed. Ruiter, Op Donderdag; na afloop YRIJ BAL Veehouders Hollandsche Maatsch m Landbouw Land- en Tuinbouwbond, ILaimmen, VERKRIJGBAAR WIJNHANDEL. VERDRONKENOORD 27. Trawleronderneming met kapitéal groot f 140.000 waarvan geplaatst f 100.000, been tusschenpersonen. Minste deelname f 1000. Brieven onder leiter T 449, aan het bureau van dit blad,. gevraagd, het liefst voor den dag. EGMONDERSTRAAT 1. te ALKMAAR, op Woensdag 23 Januari a.a., des namiddags 1 uur, op de Bloemisterij van den Heer P. VAN KESSEL, aan het Kwéerennad aldaar, van een steenen gebouwtje voor afbraak, broei kassen en ramen, complete centi ale verwarming me^. vrijstaanden Kos tersketel, pijpen, koperen kranen, sokken, FInsburyketel, Ijzeren roeden, bloempotten, prima blad- grond, rietmatten. De verkoop geschiedt k contant, terwijl de verkochte goederen 14 dagen na de veiling van ket terrein verwijderd moeten zijn. Een en ander voor den aanvang der veiling te bezichtigen. APPEL MATTHIJSEN, beëedigde Makelaars en Onder nemers vin Publieke Verkoopingen te Alkmaar. op Donderdag 23 Jannari a.s., des morgens 10 aar, bij Mej. de Wed. ZEEMAN op Bollendorp al daar, van liggende gehakt op het terrein. APPEL MATTHIJSEN, beëedigde Makelaars en Onder nemers van Publieke Verkoopingen te Alkmaar. Notaris te Schoorldam, zal op Woenadag O Februari lOltt, des avonds 6 aar, in het koffie huis van den Heer C. GEUS te SCHOORLDAM, publiek ver- koopen 1. Een goed onderhouden HFIS, waarin aan den eenen kant sedert jaren met goed succes een KOFFIEHUIS en aan den anderen kant met goed succes een KRUI DENIERSWINKEL wordt uitge oefend, waarin tevens 2 woningen, benevens den achter liggenden THIJS, gunstig staande aan den Schoorlschenweg te Schoorldam, gem. Schoorl, groot 9 aren'78 centiaren. Eigendom van den Heer A, KU1JPEK. 2. Een goed onderhouden WOO*- Hl lN met ruim KKF, aan^den Westfrieschcn dijk te Schoorldam, groot 4 aren 10 centlaren. Eigendom van den Heer K. DEKKER Kz. 3. Een goed onderhouden HTTIS, waarin flinke woning en ruime bergplaats, aan het Groof N.-H Kanaal te Schoorldam, gfoot 83 cemiaren. Eigendom van den Heer M. KLE notaris te Schoorldam zal op Woensdag S Februari 1910 publiek verkoopen ten huize van den heer M. BERK HOUT, te 9ure,BOlflL,JU.ElS van als 1 kalfkoe (25 Maart), 1 gelde koe, verders 3 kippen met hok, stuitje mest, kruiwagen, pullenhok- ken met loopers, rpllen kippengaas en Daarna te 11 nre, In het kof fiehuis van den heer B. KAZEN- BROOT te Groet. 1. Een goed onderhoudep BOU- WKKNWONING, waarin vee- stalllrig, met perceel uitmuntend Will- on BOUWLAND, üem. Schoorl, groot 83 aren 10 cen tiaren. Te vellen In 5 deelen. Eigendom van genoemden heer BERKHOUT. 2. Een perceel (2 akkers) uitmuntend Bull WLihü, onmiddellijk na bij perceel .1, groot 39 aren 10 Centiaren. Eigendom van den heer Jn. MOSCH, te Schoorl. 3. Een nieuw VILLA'TJE, gun stig staande aan den Heeren weg te Schoorlnabij tramstation, met erf, groot 14 aren 90 cen tiaren. Te veilen in 2 deelen. Eigendom van den heer C. VAN DEK OORD. Wegens VERTREK te koop Te bevragen bij A. NEEF, Hel- derscheweg. DAME, h.b.b.h.h. vraagt Br. letter V 451, bureau v.d. blad. Hoogachtend, TE xoop. een zoo goed als nieuwe voer den prijs van f 35.—. VERDRONKENOORD 20. Genegen den sclienrpllcht over te nemen van"1,32 U.A. K. KORVER, Oterleek. bijna nieuw (tweeling) Adres te bevr. Bureau v d. blad. gevraagd1. Brieven onder N 444 aan het bureau van dit blad. ZATERDAG 1 FEBRUARI Alleen toegankelijk voor leerlingen, oud-leerlingen en knnue Introduce»». Alleen kaarten te bekomen door bemiddeling van leerlingen. om met I Mei 1919 te kunnen aanvaarden. Franco brieven met vermelding van koopsom onder letter W 452, aan het bureau van dit blad. v»n 01 nar, vhu 1 tot lialf drie gesloten. De gez. slagers. Er biedt zich aan voor huip in da huishouding Br. i00n f 4_; yeel verval, fr. bur. v. d. blad onder No. S 448. Adres bürea» van dit blad. Wordt gevraagd in klein gezin: Wegens sterfgeval TE KOOP AANGEBODEN een in prima staat verkeerende 8 Jaar oud, met compound-machine 185 I.P.K.Lt. 20 ML Br. 5 Mt. Exportonderzoek toegestaan. Brieven onder letter M 443, aan het bureau van dit biad. der Rederijkerskamer ,,'t ONTLUIKENDE ROOSJE" op DINSDAG 28 Januari 1919, uitsluitend voor Kunstlieven de leden en op DONDERDAG 30 Januari, uitsluitend tegen entreé van f 0.75 p. persoen. Beide avonden 7'/j uur aanvang. Persenen, beneden 15 jaar wor den op beide uitvoeringen niet toegelaten. die zich nog wemchm aan te •luiten bij de Combit atie-af- deeling Helloo eu t>ui»trekeii en afdeellng Helloo tot vestiging van een Vee- verloskundige Standplaats HEILOO, gelieven hiervan zoo spoedig moge lijk en in ieder 'geval vóór 25 Januai i a.s. kennis te geven aan een der besturen van genoemde vereenigingen. W. NEDERKOORN. SCHOUTENSTRAAT. Laatste zitting Landbou./- commissie voor teeltrege ling 1919 ZWA1BDEHAKEB8 De Gemeentelijke Landbouwcom- missie te HEILOO maakt bekend, dat de definitieve lijst van in de gemeente gelegen gron den, welke vóór scheuring zijn aangewezen, gedurende 7 dagen (van den 21sten Januari tot en met den 2Ssten Januari) van des voor middags 9 uur tot des namiddags 12} uur ter inzage is gelegd ten Kaad- huize. Allen, die bij den opgelegden scheurplicht belang hebben, kunnen tegen de oplegging in beroep komen bij de Commissie van Beroep (adres Produktiekantoor voor Nöoid-Hol- land, Keizersgracht 732 Amsterdam). Ieder, die tot beroep is bevoegd, m g de behartiging zijner belangen opdragén aan een schriftelijk ge machtigde. biet beroep moet beknopt en volledig, alle bezwaren bevatten, welke de belanghebbende tegen den opgelegden scheurplicht méént te kunnen aanvoeren. Het moet tevens duidelijk aantoonen het belang, dat hij die in beroep k mt, bij den opgelegden scheurplicht heeft. Het beroep, da}, schriftelijk moet zijn, dient ingediend te worden vóór den 2den Februari, 19 i 9 Namens de Landbouwcommissie, NVAN FOKtEST, Voorzitter. BKUUL, Secretaris. s I\f\. i7 oansGh na I BEK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4