DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. i H' No. 18 Honderd een en twintigste aargang. 1919 Abonnementsprijs bil vooraitbetiilnc M laindw fUS. Ir. lostf UO. SgvQniiavi 5 ctAivertentleir'Is 15 cl. 3. wel. routen letten naar iliatsrilBtB. Br. Ir. O. Boek- eo Handelsdrukkerij Hens. Coster 4 Zn., Toordam C 9, Tel. 3 WOENSDAG 22 JANUARI. f te ■M De officieels be kendmaksngen betreffende de vredesconiereake brengen ons nog niet veel verder en wij kuaaea mis levendig voor stellen boe de naar Parijs getrokken levtwr listen op meerdere ppentiaarneRi aandringen. Wat wij tot dusver vernemen ie ia des re gel niet veel meer dan den tijd welke mm ver gaderd beett en am seer vage aanduiding ia welks richting ds besprttangeo mloopea Uit Parijs wordt opciëd gemeld,, dat ia de nader aangegeven vergadsringsurea de Deensche gezant in Rusland allé miirAtingea te zijner beschikking gai over dm ioeisiaad in verscnillende deeien van Rusland. Men noopte neden met een scnerp omschre ven voorstel inzake de Kusaiscne aangelegen- beden te kunnen aankomen De Deensche gezant schijnt betoogd 4e hebben dat bet dringend nooi'ig is dal de Ge- ai teerden zich met den toestand in Rusland inlaten, teneinde aan bet Bolsjewistisch schrikbewind een einde te maken. liit Lyon wordt gemeld, dat de langzame voortgang der conlerenties het voor Wilson gebieaend noodig maakt, dat hij naar Parijs terugkeert zoodra bet Ante xacxadtu Con gres op reces gaat. Wilsons voornemen om, na enkele weken in Washington te 7(30 ge weest, Opnieuw terug te keeren, mé-u met worden uitgelegd als zouden zich ernstigs oneenighedsn tusschen de Geallieerden voor gedaan hebben Volgens de Parijsche bladen beeft de Pre sident thans zijn memorandum over den vol kerenbond, dat aan de conferentie zal voor gelegd worden, voltooid. Het bevat in breede trekken zijn denkbeel den over internationale arbeidswetgeving. Het plan van den volkenbond i9 gegrond op een nauwgezet onderzoek der Geallieerden ea bjfvat tal van bepalingen die Engeland en frankrijk aan de band hebben gei; aan en met name veel denkbeelden van generaal Smuts. Duitschland en Rusland zullen, als de bond tot stand komt,, als leden worde" opge nomen eu de bond zal dus de beide volken al le mogelijke hulp verleenen Wilson en Lloyd George zouden overtuigd zijn, dat een vréde waarbij half Europa m vuur eb vlam blijft staan nutteloos is. Volgens een particulier telegram uit Lon den zou de Australische premier Hughes groote verbazing te weeg gebracht hebben door aan de Amerikaansdie correspondenten mede te deelen, dat hij weigerde zich door de vredesconferentie den mond tt laten snoeien over eenige kwestie waarbij Australië belang had. Hughes wil alle Duitsche eilanden in den Stillen Oceaan ten N. van den equator and Japan en alle Duitsche eilanden ten Z van den equator aan Australië toegewezen zien Over het algemeen krijgt men niet den in druk dat er op de vredesconferentie tot dus verre groote overeenstemming bereikt is. Het oude spreekwoord „zooveel hoofden, zooveel zinnen is ook hier van toepassing m voor namelijk bet venkelen van de huid van een gevelden beer is een werkje, dat met groote omzichtigheid moet geschieden, daar het tot heel wat krakeel tusschen al te begeerige ja gers kan aanleiding geven. Een Wolfftelegram uit Berlijn meldt, dat, volgens voorloopige, niet ofïiciéele berichten gistermiddag als gekozen kunnen worden be schouwd 319 afgevaardigden «aai de Nat. Vergadering uit 28 van de 37 districten met 433 afgevaardigden. Van de 319 gekozenen behooren er 2§ tot de Duitscb Nationale volkspartij, 57 tot de onafliankeüjken. De boeren- en landarbei ders-democraten in Sleeswijk-Holstein kregen één zetel, de Beiersche boerenbond vier, de nat. liberale en middelpartij in Frankenland één en de burgerpartij tezamen met de boe ren- en wijnbouwersbonden in Wurtemberg twee zetels. In het kiesdistrict Pruisen Is het voorlooni- gé eindresultaat voor de meerderheids-socia listen 7 zetels, voor de Duitsche dem. partij 3 zetels, voor de Duitsche pat. volkspartij 2 ze tels, voor de Chr.' volkspartij één zetel en voor de Duitsche volkspartij één zetel. Het resultaat van het vierde deel van het kies district ontbreekt nog. De Franschc pers is van oordeel, dat de verkiezingen in Duitschland het definitieve succes van de regeering Ebert-Scheidemann bekrachtigen en dat de regeering in den Rijksdag een flinke meerderheid zal vinden. De officiëele uitslag der verkiezingen In den kieskring Berlijn is als volgt: meerder heidssocialisten 365.564 stemmen; zij krij gen 5 zetels, die bekleed zullen worden door Scheidemann, Fischer, Pfannkuch, Schmidt, Heimann, onafh. socialisten 275,915 stem men; 4 zetels, te bekleeden door Eicbhorn, Haase, Laukant en Louise Zietz, Duitsche democratische partij 163,445 stemmen,* 2 ze tels: Naumann en Hartmann, Duitsch natio nale volkspartij 93,374 stemmen, 1 zetel Lauerrenz, Duitsche volkspartij 54,370 stem men, 1 zetelKahl, christelijke volkspartij 51,021 stemmen, 1 zetel Pfeiffer. Uitgebracht waren 1,002,671 stemmen. Voorts zijn de volgende uitslagen bekend geworden: Kieskring Saksta 10—14: geko zen zijn 2 meerderhridf^dslisterci, 3 onaf hankelijke®, 2 Duitactk democraten, 3 leden van de nationale vospartij. Kieskring Sak sen 15—23: gekozen: 8 mecfdeetidds&oaalis- ten, 3 Duitsche derfocrateai, 1 Md van de Duitsche nationale volkspartij. Oppeln: voorloopige uitslag: christelijke volkspartij S afgevaardigd*»; aptèrdérhrids socialisten. 5 afgevaardigden; Duitsche natt onale volkspartij 1,. Du/.htche democratischs partij 1. De regeering heeft thans bepaald, dat de Constituante te Weimar bijeen zal komen Vooral m het Pruisische kabinet moet sr een sterke oppositie tegen hei passtóen der hoofdstad zijn geweest Gister is in het Mansion House te Dublin het z.g. Iersche republikeinsche congres bij eengekomen, bestaande uk 30 tot 410 Sin Feinleden van het (Engelsche) parlement. Er. werd een verklaring betreffende de natiionate onafhankelijkheid voorgele? li, waarna de stichting der Iersche républiek wordt aange kondigd en het terugtrekken der Brhtsche garnizoenen wordt 'verzocht. De republikeinsche maakte? van ooi'log was te Oporto aangekomen in de hoop de af kondiging van dé monarchie in Po «gal, te kunnen beletten, maar treejfcn namen Mum in hechtenis en pas, toen hij schriftelijk zijn instemming met de monarchie betuigde, w®i d hij vrijgelaten. Oporto is geheel en al in narten vaq dte monarchisten die i een rïgesring hebea sa mengesteld. KORTE BERICHTEN. In Berlijn staakte® de arbeiders der A, E. G.; tram en telefoon werken niet: dte stad was gisteravond in duisternis gehuld. De Framche vrouwen vragen in een petitie aan de vredesconferentie dat zij, die in den oorlog vrouwen, meisjes en kinderen hebben ontvoerd en van haar eer beroofd, als misdadigers zullen worden gestraft. De Esten behaalden een overwinning op de botsjewiki ei veroveren daarbij de stad Narwa. Henderson richtte zich tegen 'de houding van Oompers, inzake der internationale soci alistische conferentie. De italiaanache regeering benoemt een bijzondere studiecommissie voor den volke renbond. Het is thans uitgemaakt dat Hinden burg de operaties voor de bescherming van Dtdtschlmds Oostgrens zal leiden. De overheid te Dublin zal zichi niet mengen in de opening van het republikein sche Parlement te Dublin. De staking in Silezii is geëindigd. Kato eischt voor Japan dé door Japan bezette eikinden van de Zuidzee. Het trampersoneel te Brussel staakt. Hertzog en De Wet komen bij de vre desconferentie de onafhankelijkheidsverkla ring van Zujd-Afrika bepleitert Nabij Gent had1 een ernstige ontplof fing plaats in een Duitsch munitiedepot. Beersdw»' overUat De&e streek ipjoet vrucht baar gemaakt worden.. Spr. vraagt eenige in- Ucfttingen omw-t hpt doei van de desbetref fende staatscoaaaissie, De heer DuysaaervanTwUt (A.-R.) herinnert aan vroegere discessies ©vei de at- waterhsg ia het v-awtsesiap Het Meppeter- diep. De Minister iaat de zaak te veel op baar beioop en spr. vraagt wat de Minister ml doen om aan dea oaboudbaren toestand een einde te ma&ea, Vervolgen;® vraagt hij boe het staat met de naraensieiiujg van «len Zuideraee-Raad. %r, steil daarin ved belang in verband met de be hartiging van de belangen van de Zuiderzee- visseners. Hij hoopt dat deze personen in dien Raad vertegenwoordigt zulten zijn. Mi nuter Leiy heeft dit belooid en hij vraagt of üue Minister deze belofte zal nakomen. De heer Schaper (S.-D.) spreekt de hoop uit dat de Mi uister volle aandacht zal wijnen aan de kwestie der bewatering en af watering. hq Vraagt den Minister te zijner tijd een overzicht te willen geven van al wat gebeur de b(j den Beerschen overlaat, ook in verband met het revolutionnaire optreden van de boersp. De heer De G r o o t (E. B.) bespreekt het sytmm vaa de aannemers van waterstaats- werken, die door onderbesteding inch verrij ken 1 üj beveelt het stelsel van gesplitste aan- besteding aan, dat daaraan een einde zal maken. De Minister van Waterstaat, de heer König, geeft een overzicht van de wijze waarop het subalterne personeel van den Wa terstaat wordt aangesteld. Ten aanzien van de kwestie van den Beer schen overlaat handhaaft de Minister zijn tm li innen bind. Staten Claneraal. TWEEDE KAMER. Avondvergadering. Dinsdag 21 Januari, nam. 8 uur. Voorzitter: Mr. Focie Staatsbegrooting 1919. HOOFDSTUK IX (WATERSTAAT). Aan de orde is de behandeling van hoofd stuk IX (Waterstaat) van de Staatsbegrooting voor 1919. Er worden geen algemeeae beschouwingen gehouden. Afdeel mg I wordt goedgekeurd. Afdeeling II (Waterstaat). De heer T e e n s t r a (V.-D.) bespreekt den W; waterstaatkundigen toestand in verband met de landbouwbelangen een kwestie die van zeer veel gewicht is, o. a. in de provincie Groningen. Hoewel de toestand wel eeniger- mate is veVbeterd, blijft er nog veel te wen- schen over. Met genoegen heeft hij de instel ling van de commissie van advies, ter voorbe reiding van een bureau voor ontwatering be groet en niet belagsteiling ziet hij tegemoet het wetsontwerp tot verkorting der onteige ningsprocedure ten behoeve van de ontgin ning van gronden en de verbetering van de afwatering daarvan. Toegevende dat de kwes tie zer moeilijk is, dringt hij nochthana op grooten spoed aan. De heer D e M u r a 11 (U.-L.) behandelt de isitie van het subaltern personeel van den 'atersiaat. Hij herinnert aan de verschillen de adressen die door dit-personeel zijn inge diend. Ten aanzien van de bevordering zijn de getroffen maatregelen onvoldoende. Ver schillende wenschen zijn door de vereeniging van dit personeel ter kennis gebracht van Jen Minister. Spreker somt deze op. Met nadruk dringt hij aan op een betere wijze van bevor dering, waarbij pesoonlijke overwegingen op den achtergrond zullen treden. Spr. bepleit de instelling van den vrijen Za terdagmiddag voor het personeel van den Waterstaat. De heer Bongaerts (R -K.) heeft het op treden van dezen Minister met genoegen ge zien en hij erkent gaarne, dat hij op. Water staatsgebied veel goeds heeft weten tot stand te brengen Het bevreemdt hem (daarom des te meer dat de Minister in rijn program niets heeft gezegd over de verbetering van den standpunt In verband met de veie moeilijk heden heeft hij een speciale commissie be- ,noemd, aan wier oordeel thans de gaosche (kwestie zaï worden onderworpen. 1 Hij verklaart dafede boeren in overtreding ivaren hsj heeft niet ingegrepen omdat dit een z'aak is'van Gedeputeerde Staten. Op dén waterstand wordt nauwkeurig acht geslagen. E'te dam ie nog niet-weggenomen omdat ook duf een kwesjie van Gedeputeerde Sferten ia. De Zuiderzee-Raad zal spoedig tot stand komen en daarbij zullen de belangen van de visischers behartigd worden. üu de wijze van aanbesteding zal de Minis ter (vers ideringen aanbrengen, want ook hem bevl lt de thana gevolgde methode niet. Of hij d e voorkeur zal geven aan gesplitste aan besteding kan hij nog niet zeggen. Dn heer De Jonge (S.-D.) wijst er op, dat een brug over de Zuid Willemsvaart 's middags om twaalf uw vaak gesloten is, waardo or de arbeiders veel ongerief onder vinden De Ml i n i a t e r zal dit geval onderzoeken De hé er De M u r a 11 (U. L.) bepleit ver- htaMÉÜMM Zeeuwsch- W Vlaanderen. De toestand bij de wegen in betering» m in dea toestand in Zeeuwsch -Vlaanderen is ïeer gebrekkig en uit dacheliik c een miliia ir oogpunt is het belachelijk "dat er geen behoorlijke verbindingswegen zijn tus schen het Oosten en het Westen. Spr. heeft tij dens de mobilisatie herhaaldelijk aangedron- ;m op* het mnkggen van een weg door tnili- airec. Met een paar honderd man zag spr. best kans dien weg aan te leggen. Hij kan zich nu niet meer met een kluitje in het riet laten sturen, want de maat is nu vol. Hij licht zijn amendement toe. Het is de bedoeling het Rijk niet tien (mille maar 225 mille te laten bijdragen in die kosten voor den aanleg van een verbindingsweg tusschen. Oost- en West- Zreuwfith Vlaandereri, Het is zijn bedoeling dat hel. Rijk de\helft der kosten zal betalen, de provincie een kwart deel, terwijl het Rijk de bijdrage van die belanghebbenden zal over nemen. Hij hoopt dat de Minister het amende ment niet onaaneimelijk zal verklaren, doch veeleer het zal ovérnemen. De geheele Kamer zal dat te:ju chen. De heer Fruyitier (R.-K.) steunt het amendement van dép heer de Muralt. De Minister heeft geen bezwaar tegdi het amendement en tieemt het over. Hij hoopt dat dezen zomer de weg zal worden aange legd1. ig daagd tot heden één De vergadering wwdt te. 11.45 uur uur. ver DE RIJKSMIDDELEN.. De maand December van het afgeloopen jaar heeft een totaal vim 21,810,285,97 ri ir 's Rijks schatkist gebracht, tegen 22,522,248,34 in December 1917. De opbrengsten der directe belastingen loopen m de beide maanden niet zoo veel uit een, maar bij de accijnzen staat voor de sui ker tegen een ontvangst vem 3,349,339,27 in December 1917 'n som van 1,297,006,68 in December van het vorig jaar. Ook het ge distilleerd bracht minder op, namelijk 1,617,642,12 tegen 2,544,528,56Yi in December 1917. Zout en bier gaven eveneens den van Tegenover een achteruitgang bij de zegel rechten van 1,110,484,88 tot 961,573,45 (Stond' een toeneming voor de registratierech ten van 3,276,417,24 tot 5;,773,817,06 in December 1918. Ook de successierechten wa ren hooger. Deze brachten 3.539,900.lóf? op, tegen 2,279,790,6414 in 1917. De herle ving van de scheepvaart sprak zich uit in een stijging voor de loodsgelden van 25,954,92x in December 1917 tot 64 903,9914 in de gelijknamige aiaand van het vorig jaar Het geheele jaar 1938 heeft, bij een raming van 216,784,000 en een. opbrengst in 1917 van 235,074,094,34 k opgeleverd 249,231,943,04. De omstandigheden in aanmerking genomen, mag deze stijging be- I vredigend neeten, ook al zijn er bronnen van inkomst, die als gevolg van den nood der tijden, minder ruim vloeiden dan anders het geval zou zijn geweest. 1 Wij laten hier de verschillende opbrengsten van net geheele jaar volgen, en plaatsen tus schen haakjes daarachter de bedragen die in het jaar 1917 werden ontvangen: Grondbelasting 16,513,691,56 (vorig Jaar 16,423,680,84). pers. bel. 13,681,751,85, (v. j. 1.4,074,293,20%), inkomstenbelasting 56,833,430.27K (v. j. 48 626.236.46K, vermogensbelasting 3,227,208,90K,*(v. j. 3,497,035,53), suikeraccijns ƒ39,102,934,22 (vorig jaar 31,356,571,34), wijnacrijns 1,601,910,96 (v.j. 1,638,669,52), gedis tilleerd 18,900,316,21 (vorig jaar 29,627,157,35%), accijns op zout 2,838,420,09 (v j. 2,484,565,76), op bier 1.124,201,47 (v. j. 2 306,472,31), op het geslacht 10,813,125,0534 (vorig jaar 12,491,183,8634), zegelr. 12,825,415 33» (v. j, 13,405,249,98), registratierechten 30,924,53221 (v. j. 18,402,913,53y?J, (v. j. 657,271,2434 3C hypotheekrechten succ rechten 28.084.129.01 (vorig, jaar 22,225,968,9034), invoerr. 8•591,522,80» 11,114,235,55%), formaatzegel 1379,47%), belasting op gouden en zilveren werken 766.565,85 (vorig jaar 682 184,85), essailoon 819,57 (vorig jaar 666.7134statistiekrecht 1.069.140.58 1,733,519,8634). rechf op mijnen 161,903,41domeinen 3,113,420,81 2,916,914,36), Staats!, 658,692.56 655,155,1.3»), jachtacten 277,578.25 v». 211,833,75) en loodsgelden 283,136,4634 (v. j. 382,031,3734). De belastingen in verband met de buiten- (v verdedigingsbelasting Ib 20.187 155.26 en 30,708,625,78, (N. Ct.) verd'edigingsbelasting II totaal 218,125,664,04. DE NEDERLANDSCHE SCHEPEN IN AMERIKA. Reuter seint uit New York: De Shipping Board der Vereenigde Staten deelt mede, dat alle in beslag genomen Ne- derlandsche schepen behalve die in regee- ringsdienst, aan hun eigenaars teruggegeven zullen worden, zoodra zij in de Amerikaan- sche havens bereikbaar zijn. PETROLEUM. Naar men meldt zal de vrije handel in pe troleum spoedig intreden. Nederlandsche maatschappijen in 't noorden des lands jjeb- ben controleurs en verkoopers aangesteld om reeds 1 Februari hun werk te beginnen. ONZE VETVOORZIENINO. Het Nederlandsche motorschip „Pendrecht" bevindt zich sedert 14 dezer op weg van New York naar Rotterdam met een lading katoen- pittenolie. i iet groote stoomschip „Almol*", van de Kor. Ned, Stoomboot-Mpii., zal waarschijn lijk einde dezer maand met een dergelijke la ding uit Amerika naar Amsterdam vertrék ken Met de reeds binnengekomen „Hollandia", brengen deze schepen totaal 6500 ton geraffi neerde katoenpittenolie in ons land. -De olie zal direct door de margarinefabrieken ver werkt kunnen worded. Stadsnieuws. BILJARTEN. De wedstrijd. Alkmaar—Schagen, gisteren in „het Gulden Vlies" gehouden, had eeq aan genaam verfeop. Voor Schagen kwamen uit de heeren Jb. 'Ruys, C. Slikker, Peetoom, Stami nus en G. Slijkerman. In het geheel moeten 25 partijen van 150 car. cadre gespeeld worden ,17 partijen wer den gisteren afgespeeld. De acht overige wor den in Schagen gespeeld. C. Slikker toonde zich vqhiit de sterkste speler. Hij maakte in zijn vier. partijen 600 punten tegen zijn tegenstanders 270 samen. Hij alleen bezorgde Schagen dus eeq voor sprong van 330 punten. Huibers en de Boer kregen beiden slechts 38 punten van de 150 wat echter beslist abnormaal is. Zij speelden beneden hun kracht (gem. van iets meer en iets minder dan 2). J Smit speelde tegen Slikker een mooie partij. Hij haalde 137 pun ten (gem. 6.52). C. Slikker gem. 7.14. De uit slagen der verschillende partijen volgen hier onder. De Alkmaarsché spelers zijn telkens eerct genoemd. Smit—Stammes 150125, VisserRuys 99—150, de BoerPetoom 147150, van WdligenSlikker 57150, Huibers—Slijker man 150103, SmitPeetoom 15094, dé Boer—Stammes 122—150, Huibers—Sliieker 38—150, Visser—Slijkerman 118150, HuibersRuys 132150, VisserStammes 141—150, Smit-Ruys 147—150, van Willi- enSlijkerman 137150, van Willigen 'eetoom 150—110, de Boer—Slikker 38— 150, Smit—Slikker 137—150, Huibers— Stammes 150121. De stand is momenteel Alkmaar 2063 p. Schagen 2353 p Schagen heeft dus een voor sprong van 290 punten. Alkmaar zal heel wat moeten presteeren om dat in te halen. Zondag j.l. werd in het café de Rustende Jager te Bergen de eerste drie ronden ge speeld tusschen de biljartvereniging „Krijt op tijd'" te Alkmaar en eenige büjartlieiheb- bers van Bergen. De uitslag was voor Alk maar, 1664 punten tegen Bergen 1508, zoo dat Alkmaar 156 punten vóór was. Hoewel de'verschillende spelers blijk gaven goede amateurs te zijn, was het spel over het alge meen niet bijzonder. Aanstaanden Zondag zal bij den heer P. Hecker, café de Amstei, aan het Verdronken- oord, de tweede helft yan den wedstrijd ge speeld worden. Het beioofd een spannende wedstrijd te worden COMMANDANT CADETTEN-COMPAGNIE. De kapitein C. J. C. Jansen, van het 19t regiment infanterie, is benoemd om op te tre den als commandant der cadetten-compagnie alhier. PENSIOENREGELING VOOR DE LANDMACHT. In vervolg op het bericht in ons nummer van 3 dezer nopens het door de onderoffi- ciersvereeniging „Ons Belang" aan den Mi nister van Oorlog ingediende verzoek inzake de pensioenregeling der Landmacht kunnen wij thans nog mededeelen, dat de Minister .van Oorlog op het request als volgt heeft ge antwoord: een herziening van de pensioen wetten voor zee- en landmacht wordt met spoed voorbereid, doch er kan zelfs geen voorloopige mededeeling worden gedaan no pens het systeem, dat bij die herziening zal worden gevolgd of omtrent den datum, waar op de betrekkelijke wetsontwerpen zullen worden ingediend, vermits in sommige op- zichten rekening moet worden gehouden met het inzicht der Staatscommissie tot herzie- - ning van de burgerlijke pensioenwet. Door de onderofficieren was gevraagd om evenals bij de burgerlijke rijksambtenaren het pensioen te verhoogen tot op het tweederde van het laatst genoten salaris. De door den Minister van Oorlog benoem de commissie werkt echter al meer dan een jaar en daarom wordt door het hoofdbestuur van „Ons Belang" eene krachtige actie ge voerd, orn, behalve de pensioenregeling, ook de overige eli voorstellen van haar program ma ten uitvoer te brengen, alsmede om dé salarissen der sergeanten te verhoogen en duurtebijslag toe te kennen over 't jaar 1919. INWENDIGE ZENDING. In de bovenzaal der Christelijke school, aan de Doelenstraat alhier, werd gisteravond eene openbare vergadering van de inwendige zen ding gehouden. De. vergadering werd geleid door Ds. Vin- ke en was tamelijk goed bezocht en wel in hoofdzaak door vrouwen. Na gemeenschappelijk gezang en gebed, waarin Ds. Vinke voorging, las deze* Mat- theus 4, 17e vers. Spreker verheugde zich er over, dat d« tweede vergadering na de oprichtingsverga dering reeds door zooveel meerdere personen, die begeerden mede te werken en visschers der menschen wilden worden, bezocht was. Speciaal sprak spr. een woord van welkom tot Ds. Boeke, uit Schagen, en Ds. de Pree, van Alkmaar. Spr. oordeelde de in- en uitwendige zenr ding een bij uitstek christelijk werk en deed uitkomen, dat kerk, en zending niet tegen over elkander behoeven te staan. Ik zal u maken tot visschers der men schen, zoo vervolgde spreker, is een mooie, maar moeielijke taak, daarvoor is de leiding van Gods geest noodig. Wij kunnen alleen zielen vangen wanneer God met ons it. Wij moeten ons, evenals de discipelen, ook tel kens laten terecht wijzen en als wij dat alles doen, hetzij aangesteld of niet aangesteld door de' kerk, dan zijn wij de rechte werkers in den wijngaard des Heeren. Spr. hoopte, dat ook dit hier pas begonnen werk zich zou uitbreiden en door God tot ze- g en zal worden. In de doorgemaakte tijden was het gclool hij spr. tot een kracht geworden en hij dank te daarvoor God. Spr. gevoelde, dat het ge loof in de wereld overwinnen zal. Omdat wij gelooven, blijven wij bidden, om de komst van God's koninkrijk. Spr. deed uitkomen, dat de kring samciiH werking met degenen dié tot het ambt geroe pen zijn beoogde en elke secte of clubgeest uitsloot. Spr. deed het genoegen ook iemand uit de Gereformeerde Kerk tegenwoordig te zien 't Koninkrijk Gods toch staat boven de kerk, want .dat is van alle eeuwigheid tot alle eeu wigheid. Spr. hoopfe dan ook, dat God de geringe krachten tof Zijn eer en die van Zijn eeniggeboren Zoon zou willen gebruiken. Ds. de Pree, die hierop op verzoek het woord voerde, verklaarde de vorige vergade ring niet te hebben bijgewoond en meer ge komen te zijn om te luisteren. Spr. stond vreemd tegenover het werkprogram, maar beeft sympathie voor alles wat kah bijdragen tot uitbreiding van het Koninkrijk Gods. Spr. hoopte daarom, daf spijkers met kop pen geslagen zouden worden en deelde mede, dat de Alkmaarsché predikanten met den hoofdredacteur van de Zondagsbode voor Noord-Holland een bespreking hadden ge had. Wij meenen, dat het nuttig zal zijn, aldus spreker, wanneer onze kerkelijke kringen zich meer voor de Zondagsbode gaan interessee ren. Overeengekomen is, dat de Alkmaarsché predikanten in de Zondagsbode om de 14 da gen een hoofdartikel zullen schrijven en dat per week in de Zondagsbode voor Alkmaar 1 kolom gereserveerd wordt Nu er in Alk- ALKMAARSCHÉ DO!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1