DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. IMiIiéé miMl IJsland's bekoring. No. 19 Honderd em en twintigste Jaargang, 1919 Jèsnemeitljfiit bij twilMllif 1.1 tutte S 1.85.ft. j. mü 1.15. Itttaauri i tl UnMhSmSi tl. n 'WIL mum litis» hit lliiluiliti. Br. Ir. U. Bod- n flaitdcli&ïkktrij Birm. Costu 2i.. ïDordam C 9. Iel. J 1>0 N1>KBPAg 23 JANUARI. F E U I L I, E T 0 N. Het in exploitatie brenge; van «errei m:n voorbauöel en Industrie in onz© gemeente. Binnenland. xiv„ v Zooate wij reeds ajededfeeldm had1 de fa- specteur van den Weg der HolL IJzeren bpoorweg Mtp, de heer Beunte zich Schik baar gesteld, een plan oi> te m&kssL Dit plan van spoorweg-aansluiting bereikte «e commissie in Februari. U»t de schets bleek, dat de terreinhoogte zopdamg gekozen moest worden, dat naar globale schatting de uit és vaarten te graven grond aan de ophoogtng® verwerkt kaa worocn terwijl, om aan de waterzijde der - uwblokken dé hoogte hoven water niet 4e gioot te maken aan die bouwhlskken em Ba uwe helling is gegeven. Wegen m «por® -.op liet terrein ten N van den spoorwec lig- genopfi; M. N. A., P., aan de Zuidzijde op Ü.40 M. N. A. P. ...,D'-Jhe<:r Beuake acht het zeer waarsdmn- iijk, dat in niet te ver verschiet een aietree 'jS over het kanaal zal gebouwd worden welke 25 M. ten N. vaa de brug* zat komen te liggen en dus een verplaatsing der hoofdsporen over dezelfde lengte tm ge volge zal hebben. De plaats der rangeersporta ess, het aan- sluitingsspoor aan de N„ zijde te daar®® zeo gekozen dat deze -bij ge-joemde wijzjgi&g der .sooiobasn mét een Urine uMsooderifiji; nitf verlegd behoeven te werden. Aan de Z. zijde is voldoesds terrein gecs- serveerd als het aattsluitingsp©®f over aze® groot mogelijke lengte buiten de tegenwoordi ge ejgeadwnsgren» van den spoorweg blijft. De heer Beunke merkte op, dat het groote hoogteverschil met den spoorweg het door de commissie gekozen terrein niet bij uitstek ge stuikt maakt om aan din spoorweg te wor den aangesloten. Het onvermijdelijk rebrons- seeren in O. richting ooi voldoende lengte ten behoeve van de helling naar de boofdbaan te verkrijgen blijft een belemmering voor e®n vlugge exploitatie en hetzelfde geldt voor hei bezetten der hoofdsporen als convooien zich van en naar de industrieterreinen begeven hoewel er naar gestreefd is, dit nadeel zoo gering mogelijk te maken door de aasslui .tingswissejs zoo na mogelijk bij de bnia te leggen. Aan de hand van deze schets kunnen de officieele onderhandelingen mei de Directie geopend worden. ai van particulieren deden der commissie nog waardevolle gegevens mn de hand. i-fc firma Stoel en Zn. deed haar opgave van de afmetingen van dè voornaamste* "typ® der binnenvaartuigen. in den regel zijn de Fraasche rivier- en kanaalschepen kleiner dan de Duitsche m zijn ook de Hollandsche binnenvaartuigen niet grooter, De heer C. Bosman deed de commissie op gave van de afmetingen van een Rijnschip van ongeveer 1000 ton en de heer Herman Cphen, die te Arnhem een voordracht over het onderwerp „Arnhem als sttad voor klein- industrie' hield, aeed de commissie o mededeeling va» een Duitsche brochure, waarin zij veel lezenswaardigs zou kumjen vinden. De bedoelde brochure is: K!eingew®bliche werkstattenhauser, Plan eines .Erwerbunter- nehmens zur Eörderung des Kleingewerbes von Emil Schiff (uitgave Julius Springer, Berlijn 1912). H In Januari van het vorige jaar deelde de commissie den heer Cohen mede, dat zij, of schoon oorspronkelijk ook overhellend tot het stichten van één centraal gebouw, reéds zooveel gegevens verzameld had, dat zij in ernstige overweging zou nemen te adviseeren tot de oprichting van gebouwen elk voor een soort bedrijf (paviljoensysleem) en de huur met corporaties in haar geheel af te sluiten. Op 20 Maart 1919 schreef de secretaris der commissie het artikel: „Samenwerken", dat toerf in onze courant werd overgenomen en waarin de commissie van advies aan de bur gerij de vraag stelde of zij wenschte dat met hun speciale vakbelangen rekening zou wor den gehouden bij het ontwerpen van afzon derlijke werkplaatsen. Het denkbeeld van concentratie van klein- Novelle van Wilhelm Poeck. 18) X. Jon's bezoek had het personeel op de hoe ve in groote opwinding gebracht. Men ver diepte zich in allerlei gissingen. Niemand echter twijfelde er aan, aai Jon met een aan zoek voor den dag was gekomen. Men wist, dat h'.j voor Aslaug groote genegenheia koesterdg en de Zondagsdie kleeren maakten dat vermoeden tot zekerheid. De mceningen waren echter zeer verschillend. Had Aslaug hem laten gaan of had hij genade in haar oogen gevonden? De meiden, die in zulke dingen het fijnst vodden, beweerderf- dat Jon met een gunstig antwoord naar huis was ge reden. Maar de knechten zeident dat wie zoo iets "geloofde, eenvoudig uitgelachen moest worden. Eindelijk kwamen beide partijen hierin overeen, dat men niets zeker over dit punt kon zeggen en moest afwachten. Allen wenschten eenter in hun hart. dat Jon bij As laug succes zou hebben. Want zij mochten hem graag, hij was rno sacfetaardig, en sij bedrijven In één jpwt gséoww de com missie m de diverse verkregen inlichtingen laten vare®. Ongeveer terzelfder tijd bereikte haar nog een interessant schrijven betreffende het marktwezen, vm welk sdsrfwen wij het «fed dat over de oprichting vm een ékporisfegerij handelt, reeds in een der vorige artikdes pu bliceerden. Dat onze markt minder te dan die van Schagen en Purmerend, wordt in dit schrij ven geweten aan de omstandigheid, dat de veemearkt op Maandag gelijk "ia met die te Amsterdam, waardoor hier vele kopper» ge mist worden. De varkensmarkt is in gewone omstandig heden bloeiend ea niet miuder dan die Te Purmerend Schagen heeft ook getracht zijn varkens.®,, ikt tot bloei te brengen, doch zon der resultaat. Een groot deel der hier aange voerde varkens worden door schippers juist uit de omgeving van Schagen gebracht. Doordat vete veehouders het voordeeliger vinden de melkproducten aan de fabrieken te leveren, dan zich met het mesten van kalve ren bezig te houden, te de vette-icaiveren- markt evenals te Punwersad ia vervaL De Zaterdagache markt waa vóór Augustus 1914 zer bloeiend. Door de oorlogstoet»laiiaea te de uitvoer van drachtige a &.r. kaikoeiea naar Spanje eerst geaeelteiajfe m êSAsm, geheel gesloten, waardoor ds invoer tó&aa veel germger te, maar dit aal skis sa ska oorlog wel weer besmUm. In «te» loop vau dm daairogï vslgesate maand ontving de cosaatesic een wÈtea*waair- dig rapport inaake bet •.•<adaw*rp „aeowein»» lieden" waarop wij hisr mag enen" de aam- dacht willen vestigen. Alkmaar, zoo schreef men aan de commis sie, is als provinciale handelsplaats gunstig gelgec in het hart van Noord-Holland. Ver bonden door spoorlijn ea kanaal kunnen de handelsartikelen zoodanig worden aange voerd, üat üoogere vraemsosten geen invioed op de verkoopsprijzen behoeven uit te oefenen ea deze das coneurreerend met aastere plaat sen kunnen gesteld worden. Tatr^k» Aik- maarsche grossiers voorzien de winketiers hier en ia de vele omliggende dor pea van hun artikelen. De kaas, het prod uct an coze omgeving öi meer cp export aangewezen, eischt hare opslagplaatsen bij voorkeur daar, waar verbinaing met -spoor ea vaart gesrak- kelijk gelegen is m tra^porikosten vmuedsn kunnen worde®. Ook voor de industrie biedt Alkmaar dezelfde gunstige voorwaarden als voor den handel en in de plannen der com missie voor fabrsek® zal wel in hoofdzaak gedacht kunnen word® 'aan die, weike voor ken, Mm reheat, op 1900 tot 1500 bezoekers, die gehuisvest moeten wonten m vóór wies sfj.su ook in omliggende gesaeeffitea wosiagea zal m&etm Msst mrkhtm. Ah b|30nderheid wosdt uit Ber\F*i gemeld, dat Zondag op b«t ^ffdeöffigsbiareaa te Potsdam de Duiteche kr'-óoapriajte ver- scheec en vroeg of- zij zonder wachten haar stembiljet aiocht afgeven. Daar niemand 'be zwaar maakte, gins ?ij in de «femiaatl en gaf zit ha«r biljet over, terwijl zij kid haar mm noemde. De staking der electriciteitsarbeiders te te Berlijn bijgelegd, waardoor Berlijn van een grooten last bevrijd zal worden. Het geheele [evochten koetsiers het uitoefenen van haar bedrijf gem bepaalde vaklieden behoeven üooals d« kalk-, ernsat-, verf-, ze..p- en betonfabridteu en enkele waar voor veelal werkkracht® kunn® verkregen word® zooals de sigar®- ca madsinefatrie- k®. om huurauto's en chauffeurs en vroegen fabelachtige prijzen. Qok het telefoon- en telegraafverkeer dreigd® ernstig gestoord te worden. Dmtschland zal, zooals bekend, door de Geallieerden aan voedsel word® geholpen. Het zal 200.000 ton broodkoren en 70.000 ton vetten ontvang®. Duitschland «telt zijn geheele handelston- aage ier beschikking van de geallieerde scheepvaari gerueenschap voor de verzorging. De Duiriche. schepen blijven Duitsch eigen dom ea word® van Duitschs bemaaaing® voorzi®. D* strijd iussch® Duitschland Pol® heeft nog iteeds aller bdangstelling. Behead te gemaakt, dat het Duiische groo te hoofdkwartier bracht. Het gemeentebestuur van Danzig heeft Hin denburg cm bescherming gevraagd. De veld maarschalk beloofde alles in het werk te zul len steil® cm te verhinderen, dat de Duitsche stad Danzig van het Duitsche rijk wordt ge- scheids;. Uit Lorid® wordt officieel bek®d ge maakt, dat op de vredesconferentie president Wilson, de premiers en de ministers van bui- tenlandsche zaken der Geallieerd® met de Bij Quatrecht op den weg G®tBrus sel, hebben opnieuw hevige ontploffingen plaats gehad. De socialist® zuil® dan toch geen vol strekte meerderheid in de Nationale Vergade mig knjg®. Het totaal der mandaten is 433, zoodat volstrekte meerderheid minstens 217 zetels zou moet® hebben. De socialisten hebben slechts 183 stemmen en 32 mandat® zijn nog onbek®ü. Maar zelfs wanneer de socialisten alle nog onbe sliste zetels krijgen, beschikk® zij nog met over een meerderheid. Het kat zich inmiddels wel aanzien, dat sij e® belangrijk® invloed op de te Weikar te nem® besluit® zuil® uitoefenen. De onafhankelijk® mak® bij de verkiezing een pover figuur, wat wei te dank® zal zijn aan hun weifelachtige houding bij d® strijd tusschen meerderheiassociaUsum en Sparta ciërs. Te Weimar wordt thans alles voor de bij eenkomsten van de Nationale Vergadering in gereedheid gebracht. De vergadering® wor den in den nieuwen schouwburg, een aan alle kanten vrij staand gebouw, gehouden. Ia al- eriji worden telefonische geieidingen aange- egd er komt e® sneltremdi®st tusschen Weimar Berlijn, alsmede e® koeriersdi®st waarvan ook de pers gebruik zal kunnen mai zoud® met Jon als opvolger op de hoeve zeer tevreden zijn. De oude Aloór liet Aslaug niet met rust, voordat zij baar het heele verloop van het aanzoek haarfijn had medegedeeld. Aslaug gaf bereidwillig verslag, want zij gevoelde oehoefte met een vrouwelijk wezen over de gewichtige gebeurtenis te spreken. Zij drukte iet oudje echter tpr dage op 't hart, er aah ni®iana iets van te zeggen. Zij wenschte niet, dat de meiden nog meer prpatjes van ïaar in omloop brachten dan reeds het geval was. In AloörS oud hoofd namen Jon's voor uitzicht® dadelijk den allergunstigst® vorm aan. Zij verlangde niets zoo vurig als haar lieveling met een knapp® bruidegom op de trouwbank in de kerk te zi® En kou men zich wel e® braver aanzienljjker man voorstell® dan Jon? Na eenige dag® had zij het totaal vergeten, dat zij niet over de zaak mocht spreken dus hoorde Gadrun, de stalmeid, net 't eerst van haar to® Si- grid, de schapenhoedster, en van die weer de andere meiden knechten, dat cr spoedig, zoo niet dit, dan toch het volgend jaar, e® bruiloft op de Oddurhoeve zou wezen Ofschoon Aslaug haar vereerder tamelijk in 't onzekere had gelat®, moest zij nu toch ook in haar gedacht® met de mogelijkheid rekening boude», Jon'» vrouw ta word®. D® geassocieerd® verteg®woondigera hejdt bij de bespreking® aangaande hun "op treden nopens Rusland voor oogen gestaan, het Russische volk te helpen, het te hinderen noch eraigszins inbreuk te mak® op zijn recht om eigen zak® op eig® manier te be redder®. Ze beschouwen de Russen als hun vrien- d®, niet hun vijand® en willen h® op alle manjer® helpen als zij bereid zijn zich te la- t® helpen. Ze beaeffen, dat de ongeregldhed® ramp® van het Russische volk voortdurend zuil® toénemen. Reeds vernam de Chicago Tribune uit Pa rijs, dat de Geallieerde mogendheden Rusland ter vredesconferentie hebb® uitgenoodigd, ten einde aan het schrikbewind e® einde te mak®. De oorlogsraad der Geallieerd® zou het voorstel reeds draadloos tot de verschill®de Russische regieringen, ook de Sovjet-regee- ring, gericht hebben e® wapenstilstand hebb® voorgesteld. Frankrijk zou teg® het onderhandelen met elke tegenwoordige Russische regeering zijn, tpaar Amerika's Engeland's houding als overheersehciid erkennen wanneer er een een- vonnige politiek moet geformuleerd word®. In Brussel is e® staking van trampersoneel uitgebroken, die reeds 7000 man omvat. De directie der maatschappij kan ge® voor stellen do® zoolang het passagierstarief piet best doet alle spur® van nn monarchistisch bewind' soa spoedig' mogelijk ie doen verdwij nen heeft tfflen in Portugal blijkbaar vaa den repuMikeissehea staatsvorm genoeg gekre gen. -,f Volgens een telegram uit Tuy zijn royalis- tteche Portugeesche troepen uit Opofto, ter sterkte van1500 tn.a.n, bestaande uit infante rie, ca va lent gewapende burgers Valencia de Miiaka binn®igetrokk®. Er is e® procla matie voorgelezen, waarbij de monarchie werd uitgeroep®, de royalistische vlag werd op het paleis van den gouverneur geheschen de republikeinsche vla, baar verbrand. Zondér twijfel staat Portugal e® ernstige burgeroorlog te vrachten Vier oorlogsschep® zijn naar Oporto ver- trokken dat scherp zal word® geblokkeerd. De reservist® van de eerste vierde divisie zijn wederom onder de wapen® geroep®. E>e troep® te Lissabon, het garnizoen, de marine en de republikeinsche garde hebben zich voor de regeering verklaard. KORTE BERICHTEN. Viee-admiraal Sims heeft te Londen in e® rede hulde gebracht aan de dappere be maningen der mijnenvegers, die, to® de geal lieerd® in 1917 d® oorlog dreigden te ver- liez® omdat Duitsche duikbooten de verbin dingslijn® der legers afsneden, d® strijck aanvaerdd®, tegen mijjj® duikboot®. Eeuwigen dank ia men schuldig aan deze De eerste zending levensmiddelen, groot 160 ton is per stoomschip van Parijs naar Straatsburg vervoerd. Dinsdag a.s. zal president Wilson in de rransche Kamer worden ontvangen. De Staten Generaal. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren werd besloten het afdeelingsonderzoek van de Indische be grooting Dinsdag a.s. te houden als de alge- mtene beschouwingen over Hoofdstuk X Vrij dag afloop® anders Dinsdag over acht dag®. Daarna werd" voortgegaan met de be grooting van onderwijs, kunsten weten- schappm. De post subsidiering van speel terreinen wordt aangenomen met 48 teg® 20 stemm® nadat de heer van der Voort v. Zijp 'had verklaard dat de anti-revolutionnairen zouden tegen stemmen, omdat de minister niet de voorwaarde wilde stellen dat de terreinen d® geheelen Zondag moeten geslot® zijn, doch slechts tot 1 uur. Tegen stemd® de anti-revolutionnairen. christelijk-historischen de heer® Van Dijk (R. K.), Van Vuur® (R. K.) m A. P. Staalman (Chr. Dejn.) Het amendem®t-Ossendorp om ook tijdelij ke onderwijzers aan openbare schol® te doen deel® in de voordeel® der wet van 23 Fe bruari 1918, werd ingetrokk® nadat de mi nister e® wijziging in de begrooting had ge bracht in den zin van het am®dement. De heer Kleere kooper betoogde dat foede kunst niet alle® met negatieve midde- li ge kun'st, tegen bioscoop en revue, door po- j tsitieve middelen moet word® geholpen. Daar 3i gemaakt 1 verhoogd te, waarvoor ev®we! een wet noo- dig te Zoolang de Kam® ge® tariefwijziging Soedkeurt, zal er van oplossing van het con- ict geen sprake zijn. Het schijnt wel, dat de monarchistische be weging in Portugal groote kans van slagen heeft. Terwijl men in het Oosten van Europa zijn voorzitter zal hem toesprekm en hiizal daar op antwoorden, waarna e® maaltijd zal wor- d® gehouden, In Roemenië is een koninklijk besluit uitgevaardigd, waarmede de Joodsche kwestie daar opgelost is. Mén maakt bek®d dat presidmt Wil son een vijfden Amerikaanschen gedelegeerde ter vredesconferentie zal aanwijzen, 'die hem vervangen zal als hij begin Februari naar de Vereenigde Stat® terugkeert. M® d®kt dat hij Taft of Elfher Root zal benoem®. Het militair gerechtshof te Bern be sliste, dat de zaak van de socialistische lei ders, die zich schuldig maakten aan ophit sing tot muiterij en oproer, behoort tot de be voegdheid der burgerlijke rechtbank. De opperste oorlogsraad der geallieer- den besloot in zijn zitting van 22 Januari een missie naar Polen te zenden. De Duitsche regeering protesteerde bij d® Poolscli® volksraad te Posen tegen de wreedheden door de Polen in Posen bedreven en stelde onderhandeling® voor voor het we derzijds vrijlaten van gijzelaars. Reuter meldt uit Athene, dat volgens eén bericht uit Constantinopel maarschalk Kiamil Mahmout Pasha, commandant van het derde Turksche leg®, gearresteerd is wegens het vermoorden van O rieken en Ar meniërs. i De vroege*» helman der Oekmjtne $io- rdpttdsky is vogelvrij verklaard, weg®» zij® sam®werken met de Duitschers. om moest de kunst word® gemaakt tot e« deel van de taak van den staat, die moet zor gen dat zij voor ieder bereikbaar wordt. De heer Van Beresteijn bracht huid» aan het echtpaar Druck®, voor de kunst- Ech®kingen. De he® t e r H a 11 betoogde, dat de revue wel degelijk kunst .te. Wie „Driekoningen avond" bij Royaards zag, zal moet® toegev® dat di,t stuk hetzelfde is als de revues van ter Hall. (Verontwaardiging van alle zijden). De heer Van Ravesteijn was teg® ibsidieering van kapitalistische kunst. De heer V an W ij n b e eg e n wees erop. Een jaar was niet lang. Finnur had Jon ver zocht. h® dikwijls te komen bezoeken en Jon had dit maar al te gaarne beloofd. Zij zou op die manier wel snocdig met Jon op de praat komen en dan was het om de monden te stop- p® zeker wel het beste, dat zij zich in allen vorm met hem verloofde. Ja.... beviel Jon haar dan Of was hij haar onverschillig? Aslaug .trachtte het dagelijks daarover met zichzelve e®s te word®. Hij was haar eerst in 't geheel niet bevall®, to® hij zoo zwijg®d naar het koffiekopje had zit ten staren, alsof hij er e® gat in wilde kij ken Maar toen was hij begonnen te sprek® en had haar daarbij met zijn helder® oog® zoo innig aangekek® toen was hij haar plotseling heel goed bevallen. Op wi® geleek hij toch op dat oogenblik? wat had hij haar zonderling aangekek®! En wat maakte het Aslaug onrustig als zij beproefde zijn gezicht nog eens achter de ge sloten oogled® te doen opdoemen. Dat gelukte haar lang® tijd niet. Op e® morgen kwam haar dikke oom in eigen persoon en zeer verg®oegd het erf op gereden om wol te koop®. Hij had van een landelsvriend in Aalbqr? de opdracht gekre- g® e® groote hoeveelheid van die waar eerstdaags per zeilschip te leveren nu hoopte hij die van zija zwager t« kunnen is plotseling Volgens de „Deutsche Allg. Ztg." is de goudreserve van de Duitsche Rijksbank in tegenspraak met aridersluid®de bericht®, met uit Berlijn weggevoerd. De Britsche dominions zuil® waar schijnlijk aanspraak mak® op afzonderlijke vertegenwoordiging in den volkerenbond. In Amerika zuill® herdenkingsdiensten voor Roosevelt gehouden word®. De voormalige leider Duitsche volks- marinedivisie, Dorrenbach; is gearresteerd. De Amerikaansehe uitnoodiging in zake hei zenden van vertegenwoordigers der vak verenigingen naar een conferentie te Parijs te aangenómen. De vorst van Benthsim Overleden, r In Duitschland word® verschillende maal regelen getroffen betreffende de ver houdingen en toestanden in het leger. Men verwacht dat de Nationale Verga dering te Weimar 2 maanden zal diur®. krijg®. Finnur had voldoende wol in voor raad en beloofde een spoedige levering. Haar oom vertelde van zijn handelszaken en gaf hoog op yan de groote winst die de traanzaak beloofde af te werpen. Hij was e® en al lof over Björn, 's Middags reed hij we® weg, daar hij de „Goede Hoop" eiken dag kon terugwachten. Aslaug moest den geheel® namiddag aan den jong® visscher denken. En. to® was het haar plotseling o! niet Jon, maar Björn des tijds tegenover haar gezeten en haar ge vraagd had of zij in haar hart ook een beetje van hem hield. - Tegen den avond werd het stormachtig, 's Nachts werd zij plotseling uit een onrusti- g® droom wakker. Stond er niet iemand voor haar bed? Hij keek haar aan. Aslaug k®de dat gezicht het waren de levendige oog®, de blonde baard de frissche wau- g® van d®'jong® visscher van het fjord. En tegelijkertijd was het alsof iemand haar naam riep. „Björn!" riep zij half in slaap. To® werd zij geheel wakker en ging recht op in bed zitt®. Snurkte Aloör zoo hard? Ne® die storm maakte zoo'n leven. Aslaug bleef e® tijdlang naar'het bulder® luisteren en dacht over haar droom na. Haar hart klepte onstuimig, Zij was e®» als kind; uc iicL-i v du w ij n o e r. g e n wees erop. dat van katholieke zijde kunst ook positief wordt gesteund. Hij betoogde dat het voor den staat moeilijk moet zijn te beoordeel® wat al of niet goede kunst is, indien m® niet vasthoudt aan wil en wet Gods aan de Christelijke zedeleer. De heer Schouten achtte het verle®® van steun aan de kunst niet billijk afdo®- de uitvoerbaar op grond van de moeilijkheid door den heer Van Wijnberg® ontwikkeld. De heer Schokking was ev®als de heer Schout®, op grond van de teoeilijkhed® toor den heer Van Wijnbergen genoemd, te- g® subsidieering, speciaal van dramatisch» kunst. Minister De Visser bracht evme®» hulde aan het echtpaar Drucker. Hij deelde mede, dat de heer Bilderbeek te Dordrecht zïjh woning met schilderij®verzameling ter waarde van 31/, ton heeft,vermaakt aan dea staat met een kapitaal van 100.000, waar van zijne echtgenoote nog het vruchtgebruik heeft. De minister zou staatscommissie benoem® om te onderzoek® of en zoo ja hoe, ook de dramatische kunst moet word® ge- t steund. De heer® Van Beresteijn en Bo rn a n s drong® aan op de benoeming van c® commissie van advies inzake restauratie van schilderij®, ook ter voorlichting van ge meentebesturen. De Minister zegde overweging toe. De heer Van B e r e s t e ij n wees op de w®schelijkheid van ander stelsel van subsi dieering van opmbare leeszalen van ande re inspectie dier leeszalen. De M i n s t e r was van de noodzakelijk heid van bejde overtuigd. De h,eer Du ma er van Twist lichtte m amendement toe om 10,000 subsidie voor de Nederlandsche opera van de begroo ting terug te nemen. Verschillende spreker» W bestrijden dit amendement. De Minister verdedigde het subsidie- voorstel als een belang voor de ontwikkeling van den geheel® mensch en voor ons lana. ierwijl zij de schap® hoedde, te dicht bij e® der warme bronnen gekomen m over d® rand in het tamelijk heete water gevall®. Zij had e® kreet van schrik geslaakt m was weer vlug naar boren geklauterd. Maar latef toen zij van den schrik was bekom®, bedacht zij, welk een heerlijk gevoel 'het toch was geweest toen het dampende water haar wel eerst den adem had benomen, maar zich daarop zoo warm en behagelijk teg® haar leden en borst had aangevlijd. Dat gevoel meende zij nu weer te hebb®. Het kwam haar voor alsof met het lichaanl ook haar hart plotseling in zulk bruisend bronwater onderdook het be- gon te juichen en ging open zij moest te ge- lijk ween® en lachen, krampachtig schokte het door haar leden evenals dat borrelmde wat® ontsprong aan de geheimzinnige gloei ende diepte, zoo ontsprong nu in haar hart, de wonderbare, warme, smartelijk-gdukkig mak®de bron der liefde. Destijds toen zij van de bergweide thuis kwam m naar haar kam® gevlucht was, was dat slechts'het voorspel geweest. Het brui sende water meldt zich aan, het kookt in de diepte maar nog stijgt het niet omhoog. Het stijgt pas als zijn tijd is gekomen. Voor Aulaug was hij gekomen In dioi pacht. vsnwlgd. I COURANT. vaa k f. a r\ t al von IrattiAlialzr» iliAa n»1. Jii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1