DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ÜÉiiêlÉÉ ifiii, No. 20 Hostel em m tTaargang. 1919 VRIJDAG 24 JANUARI. ■H IbOBoemtntspriis bli f oonltMilim 1.1 iiasdii f lil. li lottf IJS livitiiniri S ei AiTimMlis.it U et n. rsffl» gmtui tóta m: liutsiilito. Br. !r. O. isek- so HandeisMkerii Berm. Coster Zo.. Yoordam C 9. Tel. S Het in exploitatie brengen vu li terreinen voor handel en industrie in onze gemeente. xv Binnenland. (iomenird Nieuws. Voor ds sigarenfabriefeïn wank® de gezd- len niet, voor de machinefabrieken worden ve le vaklieden wel in ambachtscholen opgeleid en waar nu het ontbreken van, werkkrachten oorzaak is van het niet behoorlijk kunnen uit oefenen van een bedrijf of onderneming, komt de schrijver van deze mededeelingen tot de voor dat doel in het leven geroepen instellin, van vakonderwijs, namelijk de ambachtschool". In de rede, welke de heer Detiger, directeur der Duitsche arbeidsbeurs te Amsterdam, op 12 Maart 1918 te Alkmaar gehouden heelt over arbeidsbeurzen, werd o. a. gezegd dat het aantal bekwame vaklieden door gebrek aan goede opleiding vermindert. De regee ringen zijn voor een groot deel doof geble ven voor de eischen der patroons te dezen opzichte. De arbeidsbeurs kan als overheids instelling op dit terrein veel nut doen, doch zij ervaart eiken dag, dat er te weinig bekwa me vaklieden zijn. De schrijver kan niet be- oordeelen in hoeverre dit alles de ambachts scholen betreft, maar wat hij wel weet. is, dat de arbeidsbeurzen in plaatsen als Amster dam, Den Haag enz., al sedert jaren de be- hoef ie van den smidspatroon aan werfcach ten kennen. Jaren lang hebben de arbeids beurzen de ambachtsscholen kuansts voor lichten en deze behoefte kunne® aantoonen, doch deze beide instellingen, houden geen voeling met elkaar. De ambachtsschool i neutraal en leidt den toekomsiigen werkman op volgens den wensch van den leerling en volgens den wensch van buitenstaande be langhebbende lichamen. De jonge smid, die de school betreedt, aangetrokken door bet grootsche van locomotieven m andere werk tuigen, kent reeds den gang van het onder wijs en geeft als zijn wensch te kennen te worden opgeleid tot machine-bankwerker, waartoe hij dan door de aanwezige onderwij zers, die grootendcels voor het smidsbedrijf uit het machinevak voortkomen, wordt opge leid. Een gedeelte van deze leerlingen ont vangt van dezelfde onderwijzers, nog leasen, welke door belanghebbende lichamen vooral door stoomvaartmaatschappijen worden be kostigd en welker doel het is den jongen te doen scholen en geschikt te doen maken voor hun toekpmstig machinekamerpersoneel Bij dezen voortgang van het onderwijs in het smidsvak heeft noch de smidspatroon noch de fabrikant iets van deze instelling te verwach ten en is de mogelijkheid van fabriceeren in deze branche dan ook buitengesloten. Uit een opgave van den directeur Jer am bachtsschool te Alkmaar bleek, dat van de in het begin van April vertrokken 15 jongens uit het smidsvak 13 naar werkplaatsen in het machine- of daaraan verwante- vakken waren gegaan en slechts 2 bij smedenpatroons en dan nog wel in de werkplaats van hun vader waren KCi/un. De schrijver hoopte, dat door publicatie hiervan iets zou kunnen worden bijgedragen tot verbetering van dezen toestand, opdat de smeden iets zullen kunnen uitrichten tot de verwezenlijking van het denkbeeld Alkmaar tol een industriestad te doen zijn. De metaalindustrie en de smedenpatroons in Nederland moeten door de ambachtsscho len worden gebaat en niet, zooals tot heden, door deze inrichting worden bemoeilijkt. Fen gedeelte harer opbrengst moet hun ten goede koinen. Het rapport der commissie bevat tevens de beschouwing over een betere regeling van het transport te water, waarin het bouwen van een sluis te Rustenburg, het werk van de West Friesche Kanaalvereeniging er haai vooruitstrevenden secretaris mr. W. G Bos man naar voren gebracht worden. Een en ander is destijds uitvoert gedeeld in ons nummer van 19 ld 17 en behoeft hier dus niet nader bespro ken te worden. De heer Brink, die, in opdracht van den heer koopman, werktuigkundig ingenieur te 's-Gravenhage, adviseerend ingenieur en se cretaris van de Ned. Ver. voor Koeltechniek voor den niinistcr van Landbouw, Nijverheid en Handel een onderzoek instelt naar het geen in Nederland op het gebied van koelhui zen aanwezig is, gaf der commissie een over zicht van de eischen, welke verschillende pro ducten aan een koelinrichting stellen. Hij besprak achtereenvolgens de eischen, welke gesteld moeten worden aan vleesch, bo ter, ,kaas, groenten, visch, wijn, pelzen, wild, •eieren en bloembollen. Het ontwerp Veem-Koelhuis der commis sie voldoet z. i. niet aan de eischen welke men een koelhuis moet stellen. Als veemge bouw, waarvoor het gebouw blijkbaar be doeld is, is het goed. Koelkelders zijn wel goed, maar zeer moeilijk droog te houden en de waterafvoer is dan uiterst moeilijk, kost baar en gevaarlijk. Zij hebben evenwel het voordeel goedkoop te isoleeren te zijn. Men gaat er meer en meer toe over, de koelhuizen in verdiepingen te bouwen, waardoor men goedkoop te isoleeren en te koelen ruimten verkrijgt. Volgens dezen deskundige is de ligging van de terreinen aan de Hoornsche Vaart, bijna N.Z., zeer goed voor den bouw van een dergelijke inrichting. Particuliere maatschappijen bouwen mei koortsachtigen ijver door, zoodat de regee ring bij den bouw van een dergelijke onder neming te Alkmaar geen steun zal verleenen. Deze deskundige achtte de ligging der ter reinen, met het oog op de goedkoope vervoer- mogelijkheden, neer gunstig. Er xya weinig rig mede- December koelhuizen, die tegelijk- m spoor èst' «aft diep vaarwater liggen, zoodat Alkmaar wd mi kunnen concurreere®. Dc koelhuizen readesrea ia tó algemeen goed. De regeering betaalt 2 cent per kilo per maand. Duizend k Tiiftkfflho»dmi !CO. wordt op 1 M3, gelagerd aast- uitzondering van .bevroren, vleesch dat mm fewsger kas opstapelen. Voor bevriezen wordt mg satira 2Vi cent per KG. betaald. Wij moeten in dit artikel nog melding ma kes van tea schrijven ma fcri- bestuur vaa het Burgerlijk Armbestuur in April ma het vori ge? jaar tet B. en W. gericht, waarin, naar aanleiding van de te nemen beslissing inzake de bestemming van het terrein der oude gas fabriek, herinnerd wordt aan de herhaaldelijk aan den Raad gestelde vraag o! een werkhuis, zooels m Wormerveer, Leiden ea andere plaatsen bestaat, ook hier ter stede niet ge- wenscht zou zijn. Wanneer een dergelijk ge bouw kon worden geplaatst in het bebou wingsplan van bovengenoemd terrein, waar in dan ook plaats zou zij» voor de uitoefe ning van huisarbeid, xooals boonen afhalen en zaden uitzoeken, waarvoor de werkgevers een zeker tarief zouden moeten betalen, dan zou daarmede een verbeking in het bestaan van vele minder bevoomdiftm worden ver kregen. B. ea W antwoordde® hterop, dsf wmke de be*t«s»mxog ma hst bedmtete tenrdö mg geen beslissing genomer is m «tes§ mg mi eenigen tijd op zich zal laten wasfetes, doch dat het geopperde denkbeeld omtrmt feet stichten van een werkhuis ia overweging wordt gehouden. Het Burgerlijk Armbestuur zond vervol gens copie der gewisselde schrifturen, als mede een schetsontwerp van de voorgestelde werkinrichting aan de. commissie van advies voor het in exploitatie brengen van terreinen voor handel en industrie. Firma Harms D£ RAAT, Hoogstraat <§5. Talafoon 4®L Sehoümhandel, S-efooonmafeariJ. dig* «utaM|Ueki m Aj heb**» de altar- s te sfefifets gestaagd on ge®»° tigéif vm ssdf'asmhm ia timt vaa ie MmMmm veroeseBdpi ès Dï dat dc laé* des! zuLisk. weeds SwgMashtig gesmmd. I® Engeland dreigen tal vaa stakingen, o s va» dc jaachine-arfeeidgng m sm-r das 150.060 mipweifkem Het doel der arbeiders is vtrbeta&g van ve? schiftende arbei^vew- waardes te verkregen Nog dnégm «r ïkukiagm tm mtdtiutstm, stokers m spoorwvgmasmm Ook in Schot- laad dreigt sen arbeidersstaking om den 40- urigen arbeidsweek te verkrijger. Ds «ecreiark van de National Federation of General Workers dselde mede nog van feea der aangesloten vakbonden bericht te ebben ontvangen of zij al dan 'niet aan em algemecae staking zouden deelnemen indien er een afgekondigd werd. Er zouden bij zoo'n staking ongetwijfeld tal van vakbonden be trokken worden en zij vertegenwoordigen mm dan 800.000 leden. Inmiddels wordt gemeld, dat de werkgevers en werknemer» ia het Britsche scheepsbouw bedrijf tof overeaistemaing zijn gekomen. De slaking in de koleeoaijaea te Yorkshire it epgsshtv.t.ïi. Ztm de .OwdefMcfw palfffeapatcR wor- dm wses wiiïfeaodelfeaar en etectea zm volle dig ÊfiKteasdk ea&r bat «nteteg va® tixte kosu&lbde. De vereniging vaa politieagen Uv beeft sea BltaMiiaa verzonden, Vaarin zij va» ik ovtwheid vóór M&aadagavoad uuk anfwoad verlangt. De dsajobsllsatte wordt fn dc Geallieerde rijken krachtig voortgezet. In Frankrijk ia de demobilisatie gelast van de lichtingen 1898 tot 1906. Ir» Belgiè heeft de minister van oorlog in de kamer aangekondigd, dat de regeering voornemens is, de lichtingen 1903, 1904, 1905 en 1906 te demobiltsecren. De conierentie te Par ijs heeft thans beslo ten, een comnussre naar de Prinseneilaadea in ae ixx. ven Marmora te zantten, waar zij met Kutsisaie agevaardigdm em eatitëuspisr king zal hebben. tea dergeiyke commissie zal te Dantzig met de Poten overleg pi%sh. De limes is met uei ovviust der coniereatie ten opzichte van Rusland bijzonder ingeno men. uü politiek der ueaitieunen zal er niet op gericnt zyn, de Boisjewun te erkennen ot reonstreckscn met hen te onderoandeien, maar door bemiddeling van een comanvste een onderzoek umetien naar de feuan en naar de weitachen van net Russische volk. Als eerste voorwaarde om ueel te nemen aan net werk van de commissie van onderzoek zuilen ds bolsjewuu moeten beginnen hun luipenanstiscue neigingen prjjs te geven. wauueer de Ueausxerorir us bovjSt-regee- ring oen oorlog verklaard naauea, zowueu de Ruwnsuic nationalisten zich wellicht met de boisjewiki vereeaigen, wat het verval van het bolsjewisme, dat titans reeds duidelijk merk baar is, vertraagd zou heooen. Al» de bolsje wistische aigevaardigdm met vertegenwoor digers van de andere Russische partijen op het Prinseneiland bijeenkomen en het gelukt middelen, te vinden om den wil vaa het Rus sische volk te te- ren kennen, is de zelfmoord van bet Sioteicwteme verae&erd Indien, aldus de limes, <k Boisjewiki moch ten weigeren, agfevaaraagden naar het Prin seneiland te zenden, dan zuilen zij daarmede zich zelf als vijanden der vrijheid van het Russische volk en van alle volken der wereld ontmaskeren en zullen de mogendheden te Parijs weten hoe zjj die vrijneid moeten waarborgen. Begrijpelijkerwijze zijn de bladen in Frank rijk, waar men steeut op een krachtig militair ingrijpen in Rusland genoopt neeit, minder met net besluit der vreuescoutereutte ingeno men en geed dit tot zeer verschillende waar aarzelenue commentaren aanleiding. De taxo de Parts scnrijit o.a. dat verschil lende Kussiwne vertegenwoordigers weigeren naar het prinseneiland te gaan, en daar de bondgenooten met alleen met de boisjewiki bijeen zullen widen komen, zou de conierentie bij gebrek aan leden niet plaats nebben. Ln Herve schrijft zelis, dat men tijdens het gepraat op de Prinsen-eilanden de expeditie kan voorbereiden van een leger, dat bt. Pe tersburg zal bevrijden. Het bhjit nu een wachten op de resultaten van het thans aangenomen besluit der vredes conferentie. Duidelijk ia daarin Wilsons invloed merk baar en wanneer werkelijk de Russische kwes tie op diplomatieke- en niet op militaire wijze wordt opgelost, zal zijn aanzien onder de ter conferentie aanwezige afgevaardigden onge twijfeld belangrijk stijgen. In Ierland probeert men thans op eigen been en te staan. Het lersche parlement heeft verschillende ministers benoemd, maar naar corresponden ten uit Londen meiden kan het publiek zich nog niet goed met den nieuwen staat van za ken vereenigen. Men vraagt zich af, waar dit alles be lei den moet ea hoe de vergadering zich zal kun nen handhaven, biet gros van de kiezers, die de Sinn Feinera bij de stembus gesteund heb- im, tassft srektig sp mei ét politick vm volle- Te Hamburg trachten de Spartadërs den boe! nog op stelten te zetten. Bij het hoofdsta tion, hei stadhuis en de havens zijn nog ern stige schietpartijen voorgevallen. J> SparfaöëfB vermeesterden politiewacht- sten eu ontwapenden auto's van den veilig- eidsdienst. fte verscherpte staat van beleg is afgekon digd en de inlevering van alle wapens binnen 4h uur bevolen. Wie daarna nog sn het bezit van wapens wordt gevonden, wordt op de plaate doodgeschoten. De troepen schijnen de orde thans weer tj kunnen handhaven, zoodat de staat van beleg weer opgeheven werd. Sterke regeeringstroepen zijr» naar Ham burg gezonden teneinde elk oproer den kop in te drukken. Uit Berlijn wordt gesneld, dat de opmarsch der Polen over het geheelc front tot staan is gekomen en dat de druk van der. versterkten en goed georganiseerdoi Duitsdien tegen stand zich op hef geheele front doet gevoe len De Poten zouden bereid zijn rnet de Detachers ia onderhandeling te treden. In België worden met de Vlaamsche acti visten korte metten gemaakt. De krijgsraad heeft reeds een van hen, de activist Dewacl, repetitor aap de Vlaamsche hoogeachool te Gent en lid van den Raad van Vlaanderen tei dood veroordeeld. De terecht stelling zal te Gent plaats hebben. Wanneer de Vlaamsche beweging thans vaa offidêele zijde geen tegemoetkoming on dervindt, zullen de ter dood gebrachte acti visten nog wel een» martelaren worden wie: dood vérstrekkende gevolgen zal kunnen hebben. KORTE BERICHTEN. - Dc Temp» meldt' president Wilson moet begin Maart te Washington zlfn. Den 4den Maart verstrijkt nl. het mandaat van het tegenwoordige Congres, dat alvorens uit een ie gaan verscheidene belangrijke ontwer pen heeft af te doen en een rede van den pre sident zal aanhooren. Wilson zal Frankrijk du» waarschijnlijk tegen midden Febr. verla ten. Einde Maart rekent de president dan in Frankrijk terug te zijn en zijn plaats ter vre desconferentie weer in te nemen. De centrale raad heeft geprotesteerd tegen de aanwijzing van Weimar als plaats van de nationale vergadering. Volgens berichten van Duitsch-Oosten- rijksche zijde muiten te Praag de soldaten. Uit Berlijn wordt gemeld, dat de Russi sche bolsjewiek Radek aldaar is gevangen genomen. De boisjewiki namen Orenburg. De groote mogendheden hebben het plan voor den Volkerenbond goedgekeurd. Lloyd George zal het in de volledige zitting der vre desconferentie, Zaterdag a s., inleiden. Er heerscht ernstige kolennood in Duitschland waardoor de geheele industrie wordt bedreigd. Uit Parijs aan de Daily News: De com missie van 4 afgevaardigden van de Alands- ei Land en werd heden te Parijs verwacht om de conferentie in te lichten over de wen- schen der eilanders. Sedert Donderdag staken in Petrograd 60,000 arbeiders. Trotzki zou gezegd hebben1 dat de boisjewiki door hun nederlagen ge dwongen zouden zijn Petrograd zonder strijd over te geven. In den Amerikaanschen Senaat, deed het republikeinsche Senaatslid Harding, naar aanleiding van du debatten inzake de kredie ten vmt Europa, een heftigm eenveA op Wil son. QiSiïêj&aë. beeft »m de Russische Sov- jetregegring weder den oorlog verklaard, - De Britsche voedsthonlroleur Roberts heeft zijn inzichten medegedeeld over de hui dige voedselvoorziening van Europa. Volgens de Leipz. Volbsztg, zullen de onafhankelijke socialisten op den partijdag op 2 Febr. te Berlijn streven naar toenadering tot de merderheidssacMisten De Duitedie tommissie te Spa heeft ge protesteerd tegen het feit dat de Franschen in het bezette gebied van Duitschland op de spoorwegen den 10-urigen werkdag hebben ingevoerd. Amerikaansche bankiers steunen een besluit om afgevaardigden naar Parijs te zen den om er de moeilijkheden mei Mexico te regelen. Lord Cecil zette zijn denkbeelden om trent den volkerenbond uiteen. Staten Generaal. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren werd het amen- dement-Duymaer van Twist op hoofdstuk V a Staatsbegroting om 10.000 subsidie voor de Nederlandfiche Opera niet toe te staan aan genomen met 42 tegen 40 stemmen. Tegen de linkerzijde en de heeren Bakker en Lohman, beiden chr. hist. De begrooting van onderwijs, kunsten en wetenschappen is aangenomen met 78 tegen 2 stemmen. Tegen stemden de heeren van Ravesteijn (a. d1. p.) en Kruijt (chr. soc.) Aan de orde was daarop Hoofdstuk X Staatsbegrooting. De heer Dewijkerslooth verklaarde zich tegenstander van de voortgaande omzet ting van weiland in bouwland. Hij drong aan op ontginning en ontwatering van woeste gronden, op maatregelen tot verruiming van ons afzetgebied, tot uitbreiding van het land bouwonderwijs, tot bevordering van vereeni gingsleven in landbouw, o. a. door het toeken nen van publiekrechtelijke bevoegdheid aan organisaties en tot uitbreiding van het klein bedrijf. De heer S a n n e s betoogde, dat de minis ter te snel terug wil naar ae vrijheid1 van be drijf. Bovendien kwam de regeering de bij de behandeling van de interpellatie-Schaper ge dane toezeggingen niet na en was de minister veel te optimistisch. Spr. vroeg hoe het stond met de vet- en broodvoorziening. Spr. achtte het vrijlaten van rundvleesch een verderfelijken maatregel. Hij wilde een algemeen slachtverbod. De prij zen van de Rijkskleeding moeten verlaagd worden. Komende tot de kwestie van melkvoorzie- ning en centralisatie te Amsterdam, keurde de neer Sannes het revolutionnaire optreden van de boeren af. Spr. had verstomd gestaan over het optreden van het Kamerlid Colijn. Als de heer Colijn waarheid heeft gesproken omtrent zijn onderhoud met den minister, mag deze niet langer achter de reigeeringsta- fel zitten (de minister knikte toestemmend) Hij vroeg of het juist was, dat dé minister zelf het centralisstieplan heeft ontworpen. Spr. betreurde dat de minister voor de saboteeren- de boeren is gezwicht en zoo zijn eigen positie heeft ondermijnd. Spr. vroeg of de mogelijkheid bestaat dat de toegezegde melkrantsoenen worden1 ver strekt en zoo ja, welke maatregelen daarvoor zullen worden genomenwaarom de centrali satie te Amsterdam niet is gehandhaafd; waarom de oplossing van het conflict aldaar niet is gezocht op de basis van de tussdien het gemeentebestuur van Amsterdam en den bond van melkveehouders verkregen overeen stemming, of de minister de inbezitneming van vee toelaatbaar acht en centralisatie noo- dig vindt. De heer W e i t k a m p wees op de bijzon dere positie van de zandboeren en op de groo te befeekem# van den landbouw voor het eco nomische leven. Hij klaagde over ambtelijke willekeur. De heer Van Rappard meende, dat de minister te veel staat onder den invloed van den directeur-generaal van crisiszaken, die met zijn ambtenaren zoo spoedig mogelijk dient te verdwijnen. Hij bepleitte de regeling der ruilverkaveling en de instelling van een commissie ter bestrijding van mond- en klauwzeer. Ten half 3 werd de vergadering geschorst tot 8 uur. In de avondvergadering werd de behande ling van Hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor 1919 voortgezet. De heer Kleerekoper meende, dat een bespreking over de spoorwegtoestanden niet op haar plaats is. Niet omdat daarvoor geen belangstelling is, integendeel het gist onder het geheele personeel in verband met de slechte arbeidsvoorwaarden waaronder dat personeel zucht. Er zijn thans echter plannen tot verbete ring, waarvoor de onderhandelingen bijna ge ëindigd zijn. Deze onderhandelingen hebben echter geen bevredigend verloop voor het per soneel. Den Minister wacht nu een verant woordelijke taak, want hij is nu de man, die de eindbeslissing kan nemen en de directie kan dwingen de billijke eischen van het per soneel in te willigen. In 't belang der zaak echter leek het hem gewenscht thans niet verder op deze zaak in te gaan en de bespreking op te schorten tot dat het geschikte moment daarvoor ia aange broken. Namens <fe heeren H. Hermans en Saeenk diende spr. daarvoor een motie ia. De heerVanRavens te ij n kon zich niet met de motie vereenigen, de toekomst van het personeel ligt niet in de handen van den minister maar in handen van het personeel zelf. De Minister kon volkomen meegaan met de motie, omdat hij thans nog geen enke le positieve toezegging kan doen. A s Zater dag over 14 dagen zal hij een eindbeslissing over de loonregeling nemen, welke voor I April moet worden ingevoerd. De motie werd na repliek z. h. a. aange nomen. De heer Kleerekoper wilde een ea>kei woord zeggefi over het trampersoneel. Dc heer Oud stelde bij motie voor ook deze bespreking tot nader order uit te stellen. Zij wcra z. h. s. aangenomen. De heer De M u r a 11 besprak de Staats exploitatie van de Staatsspoorwegen ea vroeg of het niet tijd geworden is dat de re geering tot naasting overgaat. De heer Buisonje wees op de vieze boekje», welke nog steeds aan alle stationsboekhan dels verkocht worden en verwachtte, dat de minister spoedig een einde maakt aan den ver koop van deze Schund-literatuur. Óm 12 uur werd de vergadering verdaagd tot heden 1 uur. HET VLEESCH VRIJ. De minister van landbouw heeft ingetrok ken de beschikkingen, houdende verbod van aflevering en vervoer van slachtpaarden, le vende varkens, bokken en geiten, levende schapen en lammeren, geslachte varkens of gedeelten daarvan versch vleeschen vaststel ling van maximumprijzen voor nuchtere kal veren, varkens, schapen, geiten en bokken en vaststelling van een maximum kleinhandel- prijs van geitenvleesch. MARGARINE VRIJ? Naar het Centrum verneemt, is er uitzicht dat binnenkort de handel in margarine vrjj zal worden. CHILISALPETER. Het ministerie van buitenlandsche zaken deelt mede, dat in het communiqué over de vermeerdering onzer toevoeren abusievelijk ia vermeld, dat 70.000 ton chilisalpeter zal kun nen worden aangevoerd De toevoer van chi lisalpeter is in onbeperkte hoeveelheid toege laten en men is voornemens 125.000 ton aan te voeren. TREEDT MINISTER VAN 1JSSELSTEIJN AF? De Haagsche redacteur van het Volk seint! In parlementaire kringen doen hardnekkige geruchten de ronde omtrent een te verwach ten aftreden van minister Van IJsselsteijn we gens de algemeene afkeuring van zijn regee- ringsbelcid. Voorts verzekert men elkaar, in deze krin gen, dat 't in het plan der regeering ligt, den heer Van IJsselsteijn te vervangen door den minister van financiën den heer de Vries, om dat diens financieele plannen ook in zijn ei gen kring afkeuring hebben gevonden en men zijn positie als minister van financiën onmo gelijk geworden oordeelt. VOORLOOPIO OEEN VISCHUITVOER NAAR DUITSCHLAND. Naar de Tel. verneemt, is er ernstig sprake geweest den uitvoer van visch op groote schaal van IJmuiden naar Duitschland te doen1 hervatten. Deze pogingen schijnen even wel mislukt te zijn. Voorloopig althans zal met den uitvoer van visch geen aanvang wor den gemaakt, alvorens de visohvoorziening voor het binnenland verzekerd. Teneinde zulks zooveel mogelijk te bespoe digen. zullen binnenkort 300 loggers ter vischvangst in de vaart gebracht worden. SACCHARINE IN KLONTJES. Naar „Het Vad." verneemt, overweegt mi nister Van IJsselsteijn de beschikbaarstelling van klontjes waarin saccharine verwerkt is. De voorraad suiker ?ou volgens hem van dien aard zijn, dat eenige voorzieningen ge troffen moeten worden. De bedoeling is klon tjes te maken, waarin 02 pet, saccharine ver werkt is en deze klontjes aan de café-rcstau- ran Is cn hotels voor thee, koffie, enz. te ver strekken. Mr. TROELSTRA. Het Corr.-Bureau meldt: De heer Troelstra deelt ons mede, dat het bericht, dat hij uit Zwitserland te 's-Graven- ,hage is teruggekeerd, niet met de feiten strookt, daar hij-tot dusver ons land niet verlaten had. Tevens kan worden medegedeeld, dat mr. Troelstra en de heer Wibaut zijn aangewezen' als gedelegeerden van de sociaal-democrati sche arbeiderspartij naar de internationale socialistische conferentie, welke op 27 dezer te Bern aanvangt. BESTRIJDING VAN HET ALCOHOLISME. Eerlang kan verwacht worden de instelling cener door den minister van binnenlandsche zaken bij de begrootingsdebatten in de Twee de Kamer reeds aangekondigde staatscom missie, betreffende het alcoholvraagstuk, aan welke zal worden opgedragen de mogelijk heid te onderzoeken om zonder aan de indus trie een knak toe te brengen, aan het brande rij-, distilleerderij- en likeurstokersbedrijf een andere richting te geven. Meer bepaaldelijk zal die commissie hebben na te gaan of het ter wille van de bestrijding van het alcoholis me mogelijk is de productie van gedistilleerd voor inwendig gebruik bestemd, aanmerkelijk tc beperken, en, indien het kan, op te heften. ALKHAARSGHE COURANT. QffiffllcKcfTe/ci itirior nwi t fk 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1