DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ovurz Automobielen en Motoren AO. MET, ALKMAAR. No. 21 1919 ZATERDAG 25 JANUARI. ft ATTO MOBIELEN M O T O R K N on «maar tastest m i - Mortod §«ii §1 twirMpfè aaygmg. Ibonnsmentspriis bij Tosnltbetillif 1.1 nudes Sl.il. Ir. ustf 1.80 Eiviisiiftiirs I ot Aiitrtiitioifiisli it. o.rtfel.irattcre liften sur iliitsnints. Br. Ir. H.I. Boek" en BudelsMkerii Herms. Coster 4 Zn.. Toordam C 9. Tel. 3 De ontevredenheid oyer den Miuistea «au Landbouw, Nijverheid en Mandei. Wij kunnen over het algemeen niet zeggen, dat de segenwoordige chef van het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel eea po pulaire figuur is. Zijn voorganger, de heer Posthuma, was dit ook allerminst, maar dit valt geenszins te verwonderen, wanneer men bedenkt, dat hij de man was, die, toen de jaren van overvloed teneinde liepen, een systeem van productie en distributie moest scheppen, dat noodwendig velen verbitteren moest, omdat het zoowel van producent als van consument belangrijke offers eischte. In deze oorlogsjaren is voornamelijk het ambt van minister van Landbouw, Nijverheid en Hanuei zeer veelomvattend en zeer moei lijk. Leven wij niet juist in een tijd, dat de Lauaoouw ae eenige hoop voor onze voeci- stiVuorziening is, cn neooen, nu aan steea- koieii en gioiiuaionen ae grootste saiaarsciue beotaai, nu oiue otpurt aan oanaen geiega is, jutst nauuei eu mjverfletü met ae ntocugjune Ujuea uuor te manen 1 ten minisiter, uoe bekwaam hij ook zijn moge, kan nauüet eu aijvemesü niet doen bioeien ais ae veor dien moei nooazakeujse factoren uittorenen en wanneer die ntmttuer tevens de productie en distributie rege4, kan hij op ontevrtaennesa van ten groot aeel van bet iNcue-nauuocue vont regenen, ornaat net nu eeuniaai onaoeniijk is zoo vee* en zoo gueüitoop te aiSiriDueexen ais in normale uj- uui ui^geiijk zou zijn. Wie ut ue oorlogsjaren als minister van Lauaoouw, Nijvemeiü en hanoei optreeai, weet van itvoreü, aat nij een zeer onaamtoare taaK lieert en öunensuuiuaers, üie nem oeoor- cetien, moeten wei acgeiijk beüenken onder weike moemjite omsiandigheden het hootd van aat uepartement neett te aroeidca. Maar er is iets anders. Minister Posuiuma beeft vele jaren zijn moeiujite taak naar zijn beste weten vol- braent, nij neeft begrijpelijkerwijze aan scher- pt critiek bioot gestaan, maar men zal hem nimmer kunnen verwijten, dat hij geen per- soonlijkneid was, dié mek wist wat mj wade en zien spoedig liet beïnvloeden. Zijn groote onverschilligheid omtrent het ooraeei van anderen, wat vooral de Kamerle den, die hun in moties uitgedrukte wenschen meermaien verwaarloosd zagen, geprikkeld heeft, was toch ook het bewijs, dat hij zijn v g afgebakend'zag, dat hij zich niet door on tevreden groepen naar rechts of links liet dringen, maar den weg bleef volgen, dien hij ajs aen eenig juist en beschouwde. Hij heelt net „Hosanna" maar ook het „kruist hem'- van de boeren gehoord, hij is der boeren afgod genoemd, maar hij is door diezelfde boeren in de pers en op vergaderin gen door het slijk gehaald. Men heeft den dag gezegend, dat hij zijn portefeuille aan zijn amotsopvolger over droeg, maar men heeft hem later ook meerma len recht laten wedervaren over zoo menige doede regeeririgsdaad en dat hij zich niet de haat van het geheele Nederlandsehe volk op cm hals gehaald heeft, bewijst o. a. wel zijn promotie tot doctor honoris causa, nu weinige weken geleden aan de Wageningsche Landbouwschool. De heer Posthuma is verdwenen, een nieuw acteur trad op het politieke tooneel voor het voetlicht, de heer Van IJsselstein had de por tefeuille van Landbouw, Nijverheid ea Han del overgenomen. Le roi est mort, vive le roi. De bekwame Directeur-Oeneraal van den arbeid zoij de varkentjes wei wasschen, die zijn voorganger niet schoon had kunnen krij- gen. En hij begon met zijn afkeurend oordeel uit te spreken over veel wat zijn ambtsvoor ganger tot stand had gebracht, waaruit men verwachten mocht, dat het thans in alle op zichten beter dan vroeger zou worden. Heeft de heer Van IJsselstein aan veler ver wachtingen voldaan? Wij durven het niet te onderschrijven, al erkennen wij daarbij dadelijk dat ook hij voor een zeer ondankbare taak geplaatst was. De indruk dien men van den tegenwoordi- ;en minister van Landbouw, Nijverheid en andei krijgt, is er zeker niet een van een krachtige figuur, die weet wat hij wil. Het Nederlandsehe volk, door de woelin gen in buiten- en binnenland tot voorzichtig heid in zijn aanvallen op het huidige kabi net gekomen, kan toch langzamerhand zijn ontevredenheid niet langer verzwijgen en voornamelijk de laatste weken steekt de storm op, die wel eens tot het heengaan van den tegenwoordigen minister van Landbouw zou ktinnen leiden. De melkoorlog in Amsterdam, de theeïn- voer uit Londen, waarin de minister thans schijnt te zullen berusten en nog zoovele an dere kwesties hebben het volk ten duidelijk ste getoond, dat deze minister 'geen vaste lijn volgt, dat hij in vele gevallen een speelbal van zijn omgeving is geweest. Meer en meer keeren wij tot normalere toe standen terug, geleidelijk worden de vooruit zichten op onze voedselvoorziening beter, het buitenlandsch aanbod in tal van artikelen wordt grooter. Maar de regeering belemmert den vrijen handel en het heeft er den schijn van, dat zij de concurrentie weert men denke slechts aan de carbidkwestie om eigen voorraden niet onder des vastgestslden pegs te Handelaars en i&bnkanfc^ die adds liever wenschen dan faun bedrijf weer fa& de oadg banen te leiden, dte km fatnraska «dUen openzetten en duizendsn werketoegua weer aan arbeid konden helpen, worden door de regeeringsaaaatregeka tot wsrisdwa toto gedwongen. En de minister blijk verschoten i® ©m on neembare vesting vm min of «kkt oftkfeeele lichamen, rijksbareaux ea -kantoren, welker bureaucratischs langx&susbïsd elk flink as®- pakken, elk doortastend «pteetteo vm da ïij«H van kandelaart tot ees nuMlmm aétte maakt. Is het dan wonder dat óe ©«tevredenheid zich luider en luider uit m men zich afvraagt of, nu de tijden meer normaal worden, niet een groot deel der nutteloos geworden regee- ringsbureaux met alle daaraan op stemfees ten levende gelegenhdds-ambtenami, weer uit het oflidëele leven kunnen verdwijnen Minister Van i jsselstem, zegt men in par lementaire kringen, denkt er over om af te treden in verband met de aSgemewe afkeu ring van zijn regeeriagsbdeié. Dit verwondert ons niet. De minister, die op zijn voorganger zoo veel aan te merken had sal langzamerhand wel tot de overtuiging zij.©, gskoa.itn, dat ook hij niet onfeilbaar is. Maar wie zal er d®a aëntster w Land bouw, Nijverheid en Handel mmim vmém? Men verzekert in padErasntaise kringen, dat het in hst plan «ter rsgeeriag ligt, das heer Vm ïjmdmw te vervaag®® do®r de® minister van „iromciën, dm am Die Vrtes, omdat diens financieel? plannen ook in eigen kring afkeuring hebben gevonden. Maar is dan het sniniatersbaantje van Landbouw een post waar men maai iedereen in kan stoppen die elders niet blijkt voldaan te hebben, moet men nu juist voor dtze uiterst moeilijke portefeuille weer iemand zoe; ken die zich aan een ander departement zoo onmogelijk gemaakt heeft, dat men hém daar niet langer wensoht te handhaven? Laat men nu toch begrijpen, dat het hjdsHp aanbreekt waarop zoo menie jaar reeds ts ge zinspeeld, het tijdstip, dat dé vrede geteekend wordt, dat het vrije handelsverkeer hersteld wordt, dat handel as nijverheid «is van voren af aan zullen moeten beginnen, dat Neder land zich ten krachtigste zal moeten inspan nen om in den ouderlingen wedstrijd der vol keren niet achteraan te komt®. Nieuwe levensvoorwaarden moeten gescha pen worden, alle regeeringsmaatregden moe ten er op gericht zijn dat de Nederlandsehe handelaren en industrieel»! op het juiste oogenblik met kracht en energie aan den ar beid kunnen gaan. Maar daartoe is aan het hoofd van het mi nisterie van Landbouw, Nijverheid en Han del een krachtige figuur noodig, eea man, die de teekeren dts tijds verstaat «ai breekt met de rompdsrap van alk belemmerend werken de bureaucratische lichamen. Meer dan ooit moet nu de regeering er van doordrongen zijn, aai aan het hoofd van dit departement een man van buitengewone be kwaamheden en breedst blik moei staan. Zóó zijn er nog wei in Nederland en alvo rens dit ambt te vergeven aan eea harer leden die op het gebied1 der financiën schipbreuk leed, zoeke de regeering eens in andere krin gen. Het hout waaruit men gewoonlijk minis ters snijdt blijkt niet steeds van de geschiktste kwaliteit te zijn. Een officieel bericht uit Parijs meldt, dat de vredesconferentie overeen is gekomen, dat minister Pichon een ontwerp lastgeving voor een zending der geallieerde en geassocieerde groote mogendheden naar Polen ter sprake zal brengen. Vervolgens werd de kwestie der territoriale vereffening in verband met de verovering van de Duitsche koloniën ter hand genomen. Heden zou een voltallige zitting der vre desconferentie worden gehouden Zij zou een aanvang maken met de wetge ving voor den wederopbouw van Europa cn de toekomst der wereld regelen op de vol gende punten le. De strafrechterlijke kwestie, de bestraf fing van hen die voor den oorlog verant woordelijk zijn en het vaststellen der schade vergoeding. 2e. De waarborgen, de volkenbond en het voorkomen van aanvalsoorlogen. 3e. De opbouw, de wereldkaart de interna tionale arbeidswetgeving en de internationale controle over haven- en waterwegen als de Rijn en de Dardanellen ute de iag oekomst van Mesopotamië en Palestina olgens Reuter's biizonderen dent zouden de Britscne afgevaardigden ge- correspon- neigd zijn vraagstukken als die betreffende de t Palestina be nevens die van de Duitsche koloniën naar den volkenbond te verwijzen, om te verhin deren, dat ze op den tijd der vredesconferen tie beslag leggen. Hieruit zou dan volgen, dat de Britten geen territoriale eischen wenschen te stellen, aie zich niet met de beginselen van den vol kenbond zouden laten rijmen. Uit Rusland is tot dusver nog geen ant woord ontvangen op de uitnoodiging der associeerden tot een bijeenkomst op Prinsen-eiland. De animo om op het Prinsen-Eiland met de vertegenwoordigers der vredesconferentie bijeen te komen, schijnt bij de verschillende Russische afgevaardigden niet zoo heel groot te sge, nu ©ok de Botejswiki faun, vertegen- woordiger*. mogen sendea. Hd ij® heel wd mogelijk, dat er vm de ge» heele conferentie op het Prmeen-EilaM ssiets komt, maar de vredescoslerastte heeft dan toch dit voordeel behaald, «kt zij de netelige Russische kwestie voorloopig uitgeschakeld en tot een gunstiger tijdstip verschoven heeft. Zooals het altijd in de geschieden» ge gaan is, zoo gaat het ook nu' weer. De mogendheden die overwonnen hebben, tellen slechts dappere soldaten, en de mo gendheden die het onderspit delven, bezitten tal van militairen, die zoo onmenschelijk zijn opgetreden, dat zij na den oorlog een af zonderlijke bestraffing behoeven. Niemand zal ontkennen, dat voornamelijk van Duitsche zijde tallooze wreedheden en onmenscheiijke handelingen zijn bedreven, maar wenscht men een onderzoek naar derge lijke handelingen gedurende den oorlog, dan zou het toch wd wenschelijk zijn, dit in alle ooriocw-erende rijken in te stellen. Inmiddels Is begrijpelijkerwijze Duitsch- land thans de staat waarin zich volgens de Geallieerden uitsluitend de misdadigers en overtreders d°r oor'ogswet+en bevinden. Admiraal, Hall, lid der commissie, die na gaat. hoe de Duitschers kunnen worden ge kastijd die te land en ter zee wandaden heb ben. gepleegd, deelt mede, dat de commissie zich haar gedragslijn al heeft uitgestippeld 7e beseft, dat er twee soorten overtreders zijn: de volvoerdm van daden en de over heidspersonen, die daartoe bevel gaven. Beide moeten rechtvaardig maar zonder genade worden behandeld In het geval van het hos pitaalschip „Llandovery Castte" bv. moet den mannen die het tot zinken brachten, de vierschaar worden gespannen Een advocaat 7al hen in pen openbare rechtszittin? verdedi ger en indien ze schuldig worden bevonden, moeten ze sterven De mannen die zich aan de menschelijke rechten hebben vergrepen, niet aan het volkenrecht, doch aan de wetten der beschaving, zullen hebben te bewijzen dat z" aan bevelen van hoocerhand gehoor zaamden dan wel de straf lijden die er op staat Indien ze kunnen bewijzen op bevel te hebben gehandeld, zulten de geallieerden, te- <rn die hoogere autoriteit optreden, om hei even hoe hoog. De arm van Oroot-Brittanje is lang genoeg om die te bereiken. De Berliner Zeitung am Mittag seint, dat de veiligheid te Berlijn steeds slechter wordt. Geen nacht gaat voorbij zonder dat er een paar winkels worden leeggeplunderd, bij voorkeur in het centrum van de stad. Gewa pende rooverbenden, meestal in uniform, plunderen de bewoners uit, wien zij hun re volvers voorhouden. De roovers worden steeds brutaler. Zij wagen het heele straten af te zetten, opdat hun kameraden daar rustig kunnen werken. Er gaan dagen voorbij, dat er te Berlijn voor vete honderdduizenden Marken gestolen wordt. Roovers in matrozenuniform hadden juist een winkel leeggeplunderd en waren bezig met een legerautomobiel hun buit weg te rijden, toen twee burgers voorbij kwamen. De matrozen trokken hen op den wagen en namen al hun bezittingen af. Inmiddels kwa men de regeeringssoldaten aan, die gewapend waren. De matrozen gaven hun toen de beide burgers als de dieven over en reden zelf met den buit ter waaide van honderdduizend Mark weg. Naar officieus gemeld wordt, is de Duit sche regeering voornemens radicale maatre gelen te nemen tegen de werkloosheid Op het land ontbreken op het oogenblik 500,000 personen, waardoor de bewerking van het land gevaar loopt, terwijl in de steden hon derdduizenden werkloos rondloopen. Men wil beginnen aan allen de ondersteunning te onttrekken, die zonder goede redenen werk weigeren Mocht dit nog niet helpen, dan zal men tot scherpe maartgelen overgaan, die thans reeds overwogen worden. De Britsche mnchinearbeiders in de Clc- ment-Talbotfabriek besloten het werk te her vatten. Aan de Clyde wijzen alle toeken cn op een algemeene staking, om den eisch om 40 werk uren per week door te zetten. De gemeentewerklieden te Glasgow zulten met de werfarbeiders" gemeene zaak maken Indien deze bedreiging wordt verwezenlijkt zullen alle takken van openbaren dienst ver lichting, tram en straatreiniging, stilstaan. De staking is een rechtstrceksche uitdaging voor de besturen der betrokken vercenigin- gen, inzonderheid den gemengden bond van machinearbeiders, die niets van de beweging wi'len weten. Tien vakvereenigingen met nagenoeg 1000000 leden steunen den eisch om een werkweek van 44 uur, door de nationale fede ratie van algemeene arbeiders gesteld. Uit geheel Europa komen thans berichten, die op groote onrust in de arbeiderskringen wiizen, voornamelijk waar het den strijd voor kortoren arbeidsduur bereft. KORTF. BERICHTEN. Te Öenf. is in tegenwoordigheid eenre talriike menigte de fioogrscfiool geopend. Er werden tal van redevoeringen gehouden waarin aan de vervlaamsching der universi teit werd herinnerd, de houding» werd ge brandmerkt van hen, die de Duitschers bij dit werk hebben geholpen en hulde werd gebracht aan degenen, die weerstand1 aan den vijand hebben gebeden en hun verzet met hun vrij heid hebben betaald. De sprekers drongen langdurig aan op de noodzakelijkheid om «m de faoegeschoal vaa Gent een Fr attache O# Ragssring varstrekt wedar banïina; Doet thans Uw inkoopen. Wij kunnen uit voorraad laveren: I - 2 parsoons 8eby Peugot. I 2 persoons Adlar. 1 4 persoons lichte Opal Torpado. 2 5 persoons Overland Torpedo's met electrlsch licht en xatfstartar. 1 6 persoons Cylinder Overland Landaulatte mat alectrlsch in xelfstarter. 1 geheel nieuwe luxe Opel Landaulatte. 2 SlvfPLtX 1 HENDERSON. 1 ZIJSPAN. CARBID verkrijgbaar zonder bon tegen distributieprljs. Voor belangstellende® gaarne ter I»e*lvb <1*1 tig «le A C H T K U tf EU C S3. TELEF. INTERC 572. cultuur te behouden. Volgens de Daily Tel. weigeren de ver schillende Russische regeeringen te conferee- ren met de bolsjewiki. De Litauera hebben in de streek van Wilna een bolsjewistische krijgsmacht versla gen; zij maakten 6500 gevangenen. -- De Duitsche Nat. Vergadering zal, vol- ens een of.icieei bericht, 6 Vebr. ie Weimar ijètrikome.rk Een staking in de fabrieken van «nan- nenkleeding te New-York is geëindigd. Volgens een bericht uit Libau via Bazel zou Trotzki te Narwa rijn gevangen geno- ine/l Net tram- m buspersonëel te Parijs stdaki. Robert Dew ad die wegens zijn activis tische politiek ter dood <s veroordeeld, is in hooger beroep gegaan. De zaak zal de volgen de maand voor het militaire hof voorkomen, hetwelk door mr, Vellens zal worden gepresi deerd. Een telegram uit Tuy meldt dat vol- Ïens een to Valencia ontvangen bericht, in issabon de monarchie zou zijn uitgeroepen. Het Duitsche grondwetsontwerp vindt bestrijding in Pruisen, Beieren en wurtem- berg. De Amerikaansche drankbestrijders aan een campagne ondernemen in Europa. iet eerst is Engeland aan de beurt, dat zij binnen tien jaar hopen droog te leggen. De stad Londen heeft net eère-biirger- schep verleend aan den prins van Wales, Jeliscor, Beafty, French, Haig en Allenby. —.Volgens de New-York World zouden de Ver. Staten voorstellen de geheele afschaffing vOn didhbooten. Passen zijn geweigerd aan de Ameri- kaansche en Spaanstjhe gedelegeerden op de socialistische conferentie te Bern. Tegen Ledeboer is een aanklacht inge diend wegen» oproer en landvredebreuk. Het Turksche kabinet treedt af. Te Berlijn zijn onderhandelingen begon nen tusschen de regeering en de Polen. DE MOORD OP DEN TSAAR EN ZIJN GEZIN. Graaf A. A. Tolstoi, die de vorige weck eenige dagen tc Berlijn heeft vertoefd, heeft een medewerker van het daar verschijnende Russische blad Wremja eenige mededeelin- gen gedaan over den moord op den tsaar en zijn gezin te Ekaterinburg. „Aangezien de Tsjecho-Slowaken en Sibe rische troepen voortdurend vorderingen maakten, was de plaatselijke sowjet reeds half Juli overtuigd, dat het den tuchieloozen roode gardisten niet zou gelukken de stad te houden. Zij begon toen in aller ijl de wa penen en levensmiddelen uit de stad te voe ren. Tegelijkertijd deed het, blijkbaar opzette lijk verspreide, gerucht de ronde, dat de Si berische troepen de Romanof's wilden bevrij den om hen in hun rechten te herstellen. Dit onzinnige praatje trof doelhet roode garni zoen raakte in gisting en eischte, dat de tsaar met zijn geheele familie en allen die hun ge vangenschap deelden, uit den weg werden geruimd. Den 16en Juli hielden roode "ar- disten een vergadering, waar heftige verwij ten tegen den raad van volksgemachtigden en den arsolraad werden geuit. Men betichtte hen, dat zij zidr hadden laten otmeoopen door de Tsjecho-Slowaken en tsaristische sa menzweerders. Onder den invloed van deze gebeurtenissen hield de arsolraad van Ekate rinburg nog denzelfden avond een vergade ring, waaraan ook gemachtigden van ae re publiek deelnamen en die tot 1 uur 's nachts duurde. Toen was het lot van den tsaar en zijn gezin bezegeld. Vóór terechtstelling stemde 't eerst de voorzitter van den arsol raad, een arbeider, met name Belobodorof en na hem de voorzitter van de buitengewone commissie Jurofski. Toen bet vonnis geveld en door alle leden was onderteekend, bega- van Jurofski en Belobodorof zich naar bat huis van den ingenieur Igna'id, waar dl tsaar c.s. waren ondergebracht, om de te rechtstelling bij te wonen. Een afdeeling roo de gardisten was met de uitvoering daarvan van het vonnis belast, De wacht ver! n 3e mi e meded le roode ga stampend en onder wapengekletter op da slaapkamer Van den tsaar en zijn gezin toe stormden. Toen de tsaar en zijn echtgenoote het rumoer hoorden, begrepen zij dadelijk t verlangde niet eens inzage of van de mandaten; zij be groette de mondelinge mededeeling met eea luid hoera, waarop de roode gardisten hard wat er gaande was en schoten in hun- boven kleeren. De tsaar trok zelf den troonopvolger zijn militaire uniform aan. Toen knielden al len neer om te bidden. De ontzette groot vorstinnen drukten zich tegen elkaar aan, de kroonprins barstte in tranen uit, trachtte op te staan en viel, waarop de tsaar zijn ge bed afbrak om zijn zieken zoon in zijn armen te nemende tsaritsa bleef bidden. 1 oen werd de deur geopend en Jurofski, gevolgd door gewapende roode gardisten, trad het vertrek binnen. Barones Buxhevden, door het lawaai opgeschrikt, snelde op de tsaritsa toe en viel aan haar zijde in hysterische krampen neer. Jurofski wendde zich inet een duivelsch lach je tot den tsaar en zeide„ik zie, dat ge u al hebt voorbereid." „Ja, ik ben gereed, ant woordde de tsaar. „Maar ons bezoek geldt niet jou alleen," vervolgde Jurofski op ruwen toon- „Wij zullen ook je vrouw en je heele gebroedsel uitroeien." Hierop wees hij een gebaar de roode gardisten de familie van met P h den tsaar en barones Buxhevden aan en riep„vooruit met hen en zonder complimen ten 1" De roode gardisten omsingelden de veroordeelden en dreven ze de deur uit. De tsaar liep voorop, met zijn in zwijm gevallen zoon in zijn armen. Hij was doodsbleek en wankelde, doch herstelde zich spoedig; de tsaritsa volgde hem met vaste schreden, al door zachtjes biddend. De grootvorstinnen ea barones Buxhevden snikten krampachtig en moesten door de roode gardisten naar dl laats der terechtstelling, den kelder van het uis, worden gesleept. Bij de trap, die toe gang gaf tot den kelder, ontmoetten de. ver oordeelden een andere groep, bestaande uit den lijfarts Botkin, mevrouw Schneider, da voorlezeres van de tsaritsa, prins Dotcoeroe- ky en graaf Tatisjef. „Gij ook?" zeide dl tsaar tot Botkin, die erg beefde en geea woord kon uitbrengen- Daar de roode gardisten vreesden, dat ge weerkogels in den nauwen met tegels beklee- den kelder zouden terugkaatsen, schoten zij de veroordeelden achtereenvolgens bout porlant met revolvers neer. Jurofski. en de roode gardisten hebben later verteld, dat eerst de tsaritsa, toen de grootvorstinnen en 't allerlaatst de. tsaar was doodgeschoten. De lijken werden op een vrachtauto geladen en nog denzelfden nacht naar een verlaten mijn schacht buiten de stad gebracht. Daar wer den ze' met petroleum overgoten en in brand gestoken. De asch en de verkoolde beenderen werden met aarde bedekt." ii.i ii ii «mi ia nd. TWEEDE KAMER. Gisteren waren aan de orde de landbouw- begroeting en de interpollatie-Sannes inzake de melkvoorziening. De Minister beantwoordde den inter- pellant. De centralisatieregeling is onder mi nister Posthuma ontworpen. De minister heeft haar slechts aarzelend goedgekeurd, al aan vaardde hij de volte verantwoordelijkheid. De centralisatie te Amsterdam was onbeholpen voorbereid en onvoldoende geregeld. De boe ren onder den rook van Amsterdam moesten melk naar Mijdrecht brengen op 3 uur van Amsterdam. Begrijpelijk dat de boeren daar tegen bezwaren hadden, al valt het besluit van den Bond van Melkveehouders om Am sterdam „droog" te houden niet goed ie keu- ALKMAARSGOE COURANT. lijn Vc Staten Generaal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1