DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Overschoenen. Yetlederen Snwscbomn. Firma Harms, de Raat, No. 23 Houiderl mm m tmr.Mg»te aJaargauj. 1519 MA AM) AG 2? JANUARI. F KUIL 1, KT ON. IJsland's bekoring. Abonnenientsprïis bij Tooriitbitilloci. 3 flaandei 11.05, Ir. p. sast! 110, BeviuiMars 5 et AÜPcrtBBtlsirSIs 15 et. I. riiel, imlm klim m plntirplato. Br. fr. Ni. Besk- en Handelsdrukkerij Hernis. Coster 4 Zn.. Yoordam C 9. Tel. 3 Het in exploitatie brengen yan terreinen voor handel en industrie iu onze gemeente. xvi. De secretaris der commissie herinnen!: in. zijn rapport met voldoening aan de geeomb?- neerde vergader in" van 14 Februari 1918 der beide middenstandsbonden,- waar kracfatig werd opgewekt tot. medewerking aan, de bij de commissie in -«handeling zijnde plannen. Hij is er van overtuigd, dat deze vergadering er mede krachtig toe bijgedragen heeft, veilen wakker te schudden. Door de welwillende medewerking van een der juristen ter plaatse werd een ontwerp bij de commissie in behandeling gebracht vaa eene Exploitatie-Maatschappij waarvan de gemeente aa-ndeelhoudsier zou ^ijn. De Vennootschap zou worden aangegaan voor een tijdvak van 50 jaar en ia een alge meen e vergadering van aandeelhouders zou later over de voortzetting der Vennootschap wor.den besloten Het kapitaal der Vennootschap bedraagt in het ontwerp 1.000.000 verdeeld in 10 series elk van honderd aandeden van 1000. De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens 3 en hoogstens 5 leden. Twee leden vaa den Rasd van Bestuur worden gekozen uit een bindende voordracht ieder van 2. personen opgemaakt door het col lege van B. en W. van Alkmaarte De algemeens vergaderingen vat aandeel houders words® -bijeeaeeroepea door den Raad van Bestuur en te Alkmaar gehouden. De overige in den gewonen vorm gegoten artikelen van dit ontwerp geve® ons geen"aan- leiding tot afzonderlijke vermelding De commissie vond belangloozen steun van een der zakekundige om de gronden in den Huiswaarderpolder gelegen te taxeer® De vaanbelangen traden meer op den voor grond, de keuze én indeeling van het terrein werden nu aan de orde gesteld evenals de kostenberekening van indeeling en werkplan, de exploiiatiewijze der onderneming, liet on derzoek naar eventueel gegadigden, de huur- garanties voor door de gemeente te bouwen Beurs en werkplaatsen eh de waterverbindin gen voor af- en aanvoer der producten uit de omgeving. Met den Directeur der Gemeentewerken Werd daarbij steeds voeling gehouden. Door bemiddeling van den secretaris der Alkmaarsche Winkeliersvereeniging, werd den Middenstandsvereenigingen verzocht, het Elan voor een goederenbeurs met belangheb- enden te behandelen en een plan van exploi tatie daarvoor samen- te stellen. Tevens werd verzocht, zoo mogelijk daarbij, aan te geven dat de gemeente haar gelden eventueel rente- -gevend, door een huurgarantie verzekerd, zou kunnen beleggen. De commissie was van meening, dat, daargelaten of de gemeente een dergelijke garantie wil aanvaarden, het toch op den Raad een goeden indruk zou maken indien belanghebbenden zich bereid toon® borg te blijven voor eventueel door de gemeen te voor dit doel te. voteeren gelden. De Middenstandsvereenigingen meenden, dat de Kanier van Koophandel beter werk zou kunnen verrichten en endosseerde de op dracht aan deze, die welwillend een commis sie uit haar midden benoemde om over de zaak te rapporteeren. f Op dit rapport komen wij nader terug. Aan de woongelegenheid der arbeidersbe volking schonk de commissie voldoende aan dacht. Bij het indeelingsplan bleven hier en daar voor handel en industrie ongeschikte terrein- hoeken over, die voor woningbouw im aanmer king konden komen. Ook langs het Kanaal en in het verlengd» der Noorderkade ten N. der spoorbrug zou een honderdtal woningen ge bouwd kunnen worden. Het oorspronkelijk voor gasfabriek bestemde terrein zou zeer geschikt zijn voor een woningcomplex met sport- cï speeltermffi m huwden. De comrnissië m&mês, m Novelle van Wilhelm Poeclc. 20) Beide paarden reden nu in draf. Toen zij voorbij de kerk -kwamen, werden; zij door den Sera Halfdan aangeroepen. Hij was met een knecht bezig graszoden af te steken. „Ja, dat was van nacht een storm. Het ou de, vervallen kerkdak heeft een leelijk gat ge kregen. Nu moet er gerepareerd worden dat wordt monnikenwerk. Wij maken het gat dicht en, de eerstvolgende wind scheurt er twee gaten in. Wil u niet even afstappen, mijnheer, en iets gebruiken „Ipaarden willen niet staan", antwoord de Aslatig. „Maar een borrel zult u toch niet versma de beweerde de Sera. Hij trok een flesch uit zijn jaszak en gaf de aan Finnur, die haaf aan den mond terecht, nam toen, zelf een fl'iökoi teug en reikte daarna de fleach aan ten knecht over,-die haar eveneens behoorlijk aansprak. „Ik had mijn wol in de kerkraten opstape len, maar de regen is door het dak heenge drongen en heeft ze doornat gemaakt. Mijn vrouw is nu bezig de bundels uit elkaar te spreiden, dan kunnen ze drogen. Wil je niet naar binnen gaan, Aslaug, om haar te be groeten? Maar wat zie je ble k. Heeft de wind je nachtrust verstoord of hebben de huishou delijke zorgen dat gjnfeaa?" „Aioör vm vomtk&m vm mmk$, 4sk t&ttte voer ooge-l rrmtiegelea getroffen De Zmm ss wel ver- I beterd, maar var? fGrollegtdain tot Allmasr lit dt-VmiiaiM I liggen »w ondieptes, die weggeruimd die- voor Volkshuisvesting- ,#Aöas«ar' m de 8. K, J nen te word® De sluis te Puiwwswrl is te WoEingboawwereeriigirsg „Goed Wwm" ia klein voor eeaigeztes gyootew' schedes, de vwite® ver-1 booten Enkbutzen—Stavosea moeten mei Den Helder naar Alkmaar kosaen om gerepn- rervd te word® Maar de toestanden zijn veranderd m door de laaisie overstroomingea heelt mm ge leerd, dat de polderbesturen moeten mmm- werken ep beter onder toericht moeten staan, Het Rijk heeft groote plas»® in Dm Hel der. Men wil de Koopmansbeurs daar laten vervallen en op een andere plaats leggen, en een groote binnenhaven maken voor oorlogs schepen. Er waren plannen voor een vliegkamp. Langs de Zuiderzee komt een spoorbaan en waarschijnlijk een waterverbinding. Al deze bedrijvigheid komt Noord-Holland ten goede en maakt de zaak der waierverbeteringen meer urgent. De heer Bosman meende, dat het maken van sluizen niet aanbevelenswaardig is, zoo min aan de Zes Wielen als aan Rustenburg. Suüzen zijn duur, ook in bediening en waar men er binnenkort buiten kan, moet men er geen maken. Voor de pclderproducten zijn sluizen na tuurlijk aangewezen en het is een raadsel waarom de Schenner bij dm Omval geen sluis- awakt. Door de West-Friesdie Kanaal-Vereeniging is over de verbinding Alkmaar—Hoorn geen SteS®- proied ingediend. De feesistdming dor waterverbindingen werd in Februari accuut door hei rekest van den hm Oovers aan den Raad inzake sluis- verbetering aan de Zes Wielen en door de plannen der Laaged ijker telers om door van Oudorp naar het Groot Noord-Hollandsche Kanaal bij den Omval een waterverbinding te maken, ook de Langedijken buiten Alkmaar om met het Kanaal te verbinden. Het kwam der commissie gewenscht voor, deze wel hare brnkkkii kenen. Zoodoende xou «te «spleitaüe'de? ia hun geheel een dubbel voordeel afwpgs, namelijk eerstens verkoos vaa grond voor volkshuisvesting, dus dadelijk geld en winst efl twaedoas hei amHeém vaa «ttetdeawrt»» ningen aan de ad? daar ie méeg- nemingen In Januari had de commissie et® onderhoud met mr. W. C. Bosmaa, secretaris der West Friesche Kanaalmaatschappij. Deze gaf een overzicht van het ontstaan en doel dezer Mij. Het was oorspronkelijk de be doeling Schagen door «?ea kanaal met het Groot Noord-1 iollandssh kanaal te verbinden en er een kaasmarkt te krijgen. Maar Schagen wilde het onderhoud vaa dit kanaal niet voor haar rekendag mmm, zoodat er van het oorspronkelijk: plan niets kwam. Er werd daarna em verbinding geprojec teerd tusschen Schagen m Kolhorn er» verder naar Alkmaar. Men stuitte overal op het beswaar dat slui zen gebouwd, onderhouden bedfsstd tmrn-- tea warden m mm aas iffij d&s MateKudsjiiag verkregen moest wanten towsGheffl Schemer m RaMïmmtbmsm.. Hef pelv&inss&il m md groot. Skcfais bet apodpeil Im den idagssaar ongeveer -f- 10 A. P. verschilt maatsoodpeü -t 10 A. P. Wanneer tet'tef zemwater beneden 10 A. P. ka® word® ge houden is dit beswaar opgeheven. Het is met spuien alleen niet te bereiken en Saahmaat- boezem wordt dan ook isi nood bemalen. De capaciteit van Schermerboesem zm bij samenvoeging wd geringer worden en het spuien moeilijker, terwijl de bemaling van R'aaksmaatboezem niet ingericht is op het ook bemalen van Schennerooezem, Door den te kleinen Schermerboerm tracht men nu in den drogen tijd den polder zoo veel mogelijk leeg te pompen «n alle water te spuien, zoodat in den regentijd het water, dat niet overweldigd' kan jvorden in dea polder kan ü'lijven zonder overstrooming te veroor zaken. Bij regenschaarschte komen deze lan-, den dr oog te leggen en moet er «eer kanaal water worden ingevoerd. De twee middelen om in den toestand verbe tering te brengen zouden een spuikanaal te Pe-ttcn m mechanische bemaling zijn. Het spuien te Petten zpa toch met bemaling bij hoogen zeestand1 gecombineerd moeten worden zoodat men er ernstig over denkt electrisch gedreven böezemgemalm op 4e richten. Nu zooveel' grondstoffen en machines niet verkrijgbaar zijn, is er aan uitvoering niet te denken, m?-vr de plannen worden toch. verder uitgewerkt. Raaksmaat heeft reeds een stoomgemaal bij Kolhorn. Het doel de r West-Friesche Kanaal Vereeni- ging is meer .en meer geworden voorlichting te geven dp welke wijze op zichzelf staande wateren kunnen worden verbonden en zoo danig verbeterd, dat alleen in nood de tu$- schenliggende sluizen behoeven te worden gesloten. Het laatste ad'res der Provincie dateert van 15 December. Toen in Januari' 1916 de dijken allerwege doorbraken was het oogen blik niet geschikt, de plannen der Kanaal- Vereeniging gehoor te doen vinden. Thans is de zaak zóóver, dat ook de provinciale hoofd ingenieur aaa het werk is. Men overwoog een watess-chsp te vormen, maar de boeren zou den dan de lasten moeien opbrengen en de steden zouden vrij blijven. Men heeft zich daarom tot de Provincie ge richt en hoopt met haar steun en dien van het Rijk het werk uitgevoerd te kunnen merrdere gegevens omtrent waterwegen naar Alkmaar te bezitten en zij richtte zich daar toe tot den hoofdingenieur van den Provincia len waterstaat te Haarlem, jhr. C. J. A. Rei gersman om zijn oordeel te vernemen betref fende een goede waterverbinding Alkmaar Hoorn met overtoomen bij de aan deze verbin ding liggende polders om daarop hunne pro ducten te kunnen afvoeren. Op andere plaatsen as werden krijgen, soortgelijke een spook op haar borst fnoest hebben gezeten, daarom was zij zoo bleek," zei Fiaaur lachend. „Ik geloof dat zij te veel doet. Sinds onze Katla de sleutels aan haar afgestaan heeft, slooft zij zich af als een echte huis vrouw." „Een huisvrouw! Ei, kijk eens. Nu. het zou mij niet verwonderenals zich spoedig de ontbrekende, andere helft daartoe op je Baer vertoont. Men hoort zoo Man allerlei mompe len". „Ik zou niet weten wat de menschen over mij te praten kunnen hebben 1" riep Aslaug. „Nu, nu, trotsche dochter van de Oddurhoe- ve. Ik zie je toch nog voor mij op de bank knielen. Wel, ik babbel maar en vergeet de hoofdzaak. Heb je al van het groote ongeluk bij het fjord gehoord? Vanmorgen kwam hier een man uit het Lachsdal voo rbij, die gisteren door den storm is overvallen en niet terug kon. Die vertelde het mij. Het schip van. Jens Nielsen is op een klip'gestrand' en slechts twee van de bemanning zijn gered. Vier zijn er ver dronken." Swawa deed een sprong op zij. „Wie is gered?" Aslaug siiel die vraag hijgen d uit. „Mar Vigfusson en je oude speelmakker Björn. De groote Eirik en de kleine dikke, dien ze de Eidergans noemen er; inog twee an deren zijn verdronken. Het is een geweeklaag en gejammer aan het fjord! Het moet een vreeselijke nacht zijn geweest." „Hij is gered! Björn is gered!" jubelde het in Aslaug's hart. Wat bekommert zij zich in dat «ogenblik om het groote ongeluk? Zij ziet niet de uitge- mekis, bgh&mea, die óp het zwud liggen. Zaterdagmiddag heeft Clemenceau cte twee de openbar-e zitting der vredesconferentie ge opend in tegenwoordig!» ,d van gedelegeer den van alle vertegenwoordigde regeeringen. Clemenceau deelde mede, rat besloten was een aantal commissies te benoemen cm den volkerenbond, de schending van het oorlogs recht, het herstel vaa schade, de idnrnatio- nale wetgeving inzake industrieele en arbeids- kwesties en het internationaal beheer van ha ven-, spoor- en waterwegen te onderzoeken Clemenceau las vervolgens de resolutie inzake den volkerenbond voor, waarna pre sident Wilson een welsprekend pleidooi tot ondersteuning der resolutie hield. Onmiddellijk na de vertaling van Wilson's rede stond Lloyd George op, om de resolutie te steunen. Hij zeide dat hij niet het woord zou heb ben gevraagd, indien het niet noodig ware geweest te verklaren hoe de bevolking van het Britsche rijk nadrukkelijk deze resolutie steunt. Als de 'leiders van het Briische rijk niet in staat zijn geweest gedurende de laat ste vijf jaar zooveel tijd als zij gewenscht had den aan de kwestie te wijden, dan was het omdat zij geheel in beslag werden genomen door anaere kwesties, die voor hef oogenblik meer urgent waren. Als ik maar den gering sten twijfel koesterde ten aanzien van het ver standige van dezen volkerenbond, den zou niet de bleeke gezichten van hen, die de doo- den met hun tranen bevochtigen. Zij ziet al leen Björn, den géliefde. Zij moet naar het fjord toe, met eigen oogen moet zij zich overtuigen, dat Björn leeft. Swawa is volstrekt niet meer te houden. In galop rennen de paarden den weg naar 't fjord af. Swawa vooraan; Fin bur's paard er achter. Sera Halfdan kijkt beiden hoofdschuddend na. Hij begrijpt niets van dié plotselinge haast 't Is waar, als de paarden niet willen staan „Hei!" roept hij hen achterna,, komt toch op den terugweg weer aanSigurd heeft ook geschreven". Het was Finnur niet ontgaan, dat Aslaug zeer gejaagd en zenuwachtig was. Hij hield dat voor vrouwelijke deelneming in het vreese lijke ongeluk en beproefde haar te kalmeeren. Hij gaf haar de verzekering, dat oom natuur lijk wel iets voor de nagelaten; betrekkingen zou doen. Vervolgens sprak hij met veel lof over Björn en beweerde zoo blij te zijn, dat de brave jongen niet zooals de anderen zout wa ter had moeten slikken. Van Björn kwam hij op Mar en van Mar op Jon. Hij vond, dat Aslaug zich nu langzamerhand met de ge dachte vertrouwd moest maken, Jon's vrouw te worden en vroeg of zij niet zelve wenschle dat Jon zijn aanzoek bij zijn eerst volgend be zoek op de Oddurhoeve zou herhalen. Aslaug antwoordde kortaf, dat zij Jon ook nu nog niet meer hoop kon geven. „Maar wat heb je toch, dochter! Je bent vandaag zoo vreemd". „Ik heb een naren droom gehad". „Ei dm heeft Aloör dus toch gelijk. Ik wist detf. weggevaagd dos? hte sdsmawspel, dat ik j.i. Zouuag zag, toen. ik ecu bezoek bracht aan de streek, die slechts enkele jaren gelette» een der schoonste was vaa dit mooie land. Wij reden urenlang door een wildernis van verlatenheid, die er niet uitzag als eca land, waar menschen woonden, maar dat on herkenbaar was verscheurd en vanccngereten. Wij bezochten een stad, die heel mooi was geweest, maar waar wij tooneelén zagen, die geen schadevergoeding ooit goed kan maken. Dat zijn de resultaten van de cenige gcor- aniseerde methode, die beschaafde volkeren 'estigden of trachtten te vestigen om twisten te beslachten onder elkaar. Ik zeide bij mij zelf Het is zeker tijd, dat wij een andere me thode vestigen om twisten te beslechten dan deze georganiseerde slachting, Ik weet niet, of wij zulien slagen, maar het is reeds een succes, dat wij de zaak hebben ter hand ge- uomep. Op deze zitting der vredesconferentie ver klaarde Clemenceau, dat de vijf groote mo gendheden ieder twee gedelegeerden naar de volkerenbond-commissies zullen afvaardigen, en de overige naties te zamen 5, die zij onder ling kiezen. De afgevaardigden der groote mogendhe den naar de volkerenbond-commissie zijn: voor Amerika president Wilson én kolonel House; voor Engeland lord Robert Cecil en generaal Smuts; voor Frankrijk Léo® Bour geois en Lamaude; voor Italië Orlando en Scialoia; voor Japan burggraaf Chimdaa en Oehiai. Lteze verklaring van Clemenceau was aan leiding tot een algemeen irieeniitgsverschil onder de vertegenwoordigers der kleine na ties. Clemenceau verzocht hierop den gedelegeer den, geen tijd te verspillen met kwesties om trent de werkwijze, nu er milüoenen mannen wachten om gedemobiliseerd te worden. De groote mogendheden wenschsn jegens nie mand onrechtvaardig te zijn, maar zij zijn oprecht van oordeel dat de aangewezen werk wijze het snelst tot een goed resultaat moet leiden. Na een opgewonden debat tusschen Hy- mans en Clemenceau verzocht de Fransche premier aan de vertegenwoordigers der kleine naties Maandagmiddag bijeen te komen ten einde hunne commissieleden te kiezen. Hiertegen werd geen bezwaar gemaakt, waarop Clemenceau de zitting ophiel. Ook president Wilson mag niet uit Europa vertrekken, zonder de oorlogsgruwelen aan schouwd te hebben. Hij zou gisteren met een admiraal en twee generaals naar Reims vertrekken en nog eeni- ge andere plaatsen bezoeken om zich te over tuigen van het vandalisme en de vernieling door de Duitschers aangericht. 's Avonds zou de president weer te Parijs terug zijn. Men heeft Tiet toch blijkbaar wel wensche- lijk geoordeeld, dat hij een indruk van de ver schrikkingen van den oorlog kreeg alvorens over Duitschland's bevolking een vonnis ge veld zal worden. Nay aanleiding van een mededeel in g van maarschalk Foch, volgens welke de sector ten Oosten van Straatsburg op grond van de overeenkomsten bij de laatste verlenging van den wapenstilstand binnen zes dagen zou worden bezet, beeft de voorzitter der Duit- sche wapenstilstandscommissie, de bekende generaal 'Von Winterfeldt, zijn ontslag ge nomen Hij achtte de bezetting van dit brugge- hoofd een te groot teeken van wantrouwen in de werkzaamheden der commissie. De begrafenis van Liebknecht is zonder in cidenten verloopen. Met hem werden 32 andere slachtoffers van de revolutie begraven. Er waren vérstrekken de voorzorgsmaatregelen getroffen. Geheel niet, dal jij iets aan droom® hechtte" Zij reden een tijdlang zwijgend naast elkaar, totdat Aslaug plotseling zei: „Jon moet in het geheel niet terugkom®." „Wat zeg je daar?" „Ik zal nooit met hem tróuw®", „Waarom wil je niet met hem trouwen? Houd je dan meer van een ander?" „Ja, beste vader", zei Aslaug op zacht® teon. Haar bleeken wangen werden plotseling donkerrood. „Voor den duivel, wie is het dan?" „Dat kan ik u niet zegg®". „Waarom kun je dat niet zegg®?" „Ik weet niet of hij mij ook mag lijd®". „Maar ik gfeloof, dat je ons allen voor d® gek houdt!" riep Finnur heftig. Hij was boos. Wie kan uit die vrouw® wijs worden 1 Hij wenschte ze in dit oogenblik allen naar den duivel zijn dochter het eerst. Elk in zijn eigen gedacht® verdiept, reden zij zwijgend naast elkaar naar het fjord. In Aslaug's hart streden angst, liefde en jonk vrouwelijke trots met elkaar om de heerschap pij. Finnur daar®teg® dacht er over na, welke nieuwe, dwaze geest er toch wel in zijn dochter was gevaren en w®schte, nu zelf in Aloör's gedach'tengang kom®d,( dat Sera Halfdan benevens een hol schapebe® bij de hand waren om daarin dim geest te verban- n®. Over den goeden prijs der wol verheugde hij zich niet het minst meer. Bij het fjord was de wind nog ze® hevig. M®. reed als door e® poort van regm naar beneden. De dampen kwamen de rijdend® te gemoet als leelijke klaagvrouwen, raakt® hm met hun koude, vochtige vingers aan en lie- tea de sporen hunner druppels achter op As- HOOGSTRAAT 6. TELEFOON 491. tee«ti OAS iiir schoenen ter rejiHriille. Wij leveren uitsluitend prima werk. Friedrichstajit, alsmede gedeeltm van het centrum, van het Rijksdaggebouw tot het Alexanderplein, waren in een wijd® kring afgezet. De onafliankelijken m Spartaciëii hadden het voornemen, evenals bij vroegere gelegenheden, hun weg in gesloten gelederen van de Siegesallee uit te nemm. Dit plan wat verijdeld. Om elf uur had zich een groot aantal depu taties met kransen, ongeveer 100 man, verza meld, die eerst poogden door de Branden- burgsche Poort te marcheereh. Hier stiet® zij op een ket® van regeeringssoldateh m nam® toen hun weg over Moabit. Ook de la ter verschen® kleine groepen werden in ver schillende richting® teruggedrongen. In de Wilhelmstrasse hield een troep re geringssoldaten een bord omhoog met de reeds in Berlijn bekende waarschuwing: Halt, wie doorloopt wordt doodgeschoten Op vele plaatsen waren machinegeweren op gesteld. Öp de Potsdammer Plats, evenals op het Kemperpiem, war® veldkanbnn® neer gezet. Vrachtauto's met machinegeweren re- d® door de otraten. De rust werd nergms gestoord. De bijzet tingsplechtigheid begon om 12 uur' Er vorm de zich bij Friedrichthain e® lijkstoet, die daarop naar Friedrichsfeld trok. De kisten werden op acht met sparregroen getooide en met rood overdekte wagens van het lijkenhui* naar Friedrichsfeld vervoerd. De strijd om de macht in Portugal duurt nog voort. De republikeinsche troepen dedm Zaterdag een bajonetaanval, waarbij zij da monarchisten zware verlies® toebrachten. Twee batterijen m talrijke gevang®® vie len hen in hand®. De geruchten dat ex-koning Manuel weer in Portugal zou zijn worden niet bevestigd. Te Londen is de dreig®de politiestakin» afgewend daar het bestuur van den bond van politiebeambt® besloten heeft, met het oog op de belofte der autoriteiten om een onderzoek in te stellen naar het ontslag vaa drie beambten, dezen geadviseerd heeft een daartoe strekk®d verzoek in te dienen. KORTE BERICHTEN. De intergeallieerde oorlogsraad besloot een bijzondere commissie te benoemen tot on derzoek van de kwestie der sterkte van de trot' penmacht dan het Westelijk front gedurende d® wap®stilstaad. De gi associeerde regeering® hebbe» e® waarschuwing de wereld mge- zond® tegen het gebruiken van dt gewapende macht voor inbezitneming van ge' bieden, voordat daarover is beslist door de conferentie. Wat het herstel der oorlogsschade be treft, wordt aan de confer®tie voorgesteld een commissie te benoemen die o.a. zal na gaan hoeveel de vijandelijke landen in staat zijn te betalen. De stakers in het transportbedrijf te Parijs hebben den arbeid hervat, daar de ver voermiddelen door den staal zijn opgeVÏre derd, zoodat zij thans in dienst der regeering werk®. De onderhandelingen, door de arbei ders aangevraagd, duren intusschen vóoft. Den 30en Januari zal te Parijs een bij eenkomst plaats hebben van vertegenwoordi gers der Britschc, Fransche Belgische vak- vereenigingen ter behandeling van de, vraag stukken die de conferentie te Bern zullen wor den voorgelegd. laug's gezicht en haar, op Finnur's duffelsche jas en op het ruige vel der paarden, De gol ven beukten met geweldig geraas op het strand. De toppen der klippen droegen vuile mutsen, het firmament was vol vliegende wol ken en de zon strooide door haastig geopende spleten hier en daar armzalige, vale lichtgar- ven op de met witte schuimkoppen bedekte zee. Treurende vrouwen stonden aan het strand. Klaagtonen klonken uit de hutten. Mannen in gele lederen broeken waadden door de branding en vischten met lange ha ken naar het kostbare goed het hout dat de zee nu weer in rijken overvloed uit spuwde. Gisteren behoorden die mooie bal ken nog aan den rijken Jens Nielsen, nu wa ren zij onbeheerd goed. Finnur en Aslaug reden langzaam dpor den chaos. Men kende den rijken boer, men kwam naderbij, men ver telde van de verschrikkingen van ai® nacht, van de vele verlorenen en van hen, die het ge luk hadden gehad gered te worden. Niet al leen was de „Goede Hoop" door de zee ver zwolgen, er waren ook eenige visschersboo- t® verongelukt'. Met de kiel naar boven, zoo had de zee ze aangespoeld. Overal stond® jonge oude menschen te 'jammer®: om vaders, om< zoons, om broeders en vrienden. De ramp was al te plotseling gekom®. Vele hutten ^stonden open men kon npar binnen kijken De dood had zijn hand opgeheven de tnenschen zaten naast de bedden van wier, waarop de verdronkenen lag® hij luister de ongevoelig naar het klaaggeschrei hem heen- om Wordt vwrolgd. AL1MAARSCHE COURANT. I li II

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1