DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. mitÊl IJsland's bekoring. No. 23 Hoadari een en twitólgsi© Jaargang. 1919 DIKS DAG 28 JANUARI. FKUl'L LETOJS Itmeiutwli bij Tomltbilallu 1.3 aurtsi its!! 1.98. (ngmnn i st MetMMisli tt. Mini. rasteri Itlitn uir plauiuMe. Br. Ir. N.l. leek- ee Bairfelsirikkerlj Hermt. Caster l ie. leerlen C 9. Tel. 3 BnuitHilamï, Te Brunswijk heeft een congres plaats.ge had tot stichting van een .Noord Weai-Duit- sclae bondsrepubliek Hef congres was drisk biecht en er wares vertegenwoordigers vas tal va® groats sto ften. Karl Kühl, fid van de® arbddsrséd «it Stendahl, kwam tot de condusto, dst bet con gres der arsolradea van N. W. Duitsehland sp den bodem van het Erfuricr program staat als het verklaart dat de politieke macht in handen der ar solraden moet blijven tot het socialisme verzekerd is. De arsolraden van N. W. Duitscbland ver binden zich onder elkaar de politieke macht niet uit handen te geven. Zij zullen de politie ke macht, die zij van de revolntionnaire ar beiders en soldaten verkregen, zoolang be houden tot het werk der revolutie volkomen verzekerd is. De «rsolraden van N. w. Duitsciiland zien in de nationale vergadering alleen een orgaan ter democratiseering en so cialiseering van het rijk. Toont de nationale vergadering zich niet in staat, het werk der revolutie te voltooien, dan moet zij ea niet de arsolraden aftreden. •Volkscommissaris Orter (Branswijk) sprak over de vorming van een boffldsrepafciiei N. W. Duitsehland. Hij stelde em 'ttemiuik vms waarin gezegd wordt, dat de revolutie risiMs gered kan worden als het sysSse&s der rades* regeersagen behosd®© ölijfi in ms Duitscfelaad tofeestea daare® se^tóistsscfeê vrije staten gevormd werden, die onder re- geeiing van arsoiradea staan, De sociale vrije staten zouden rida kannen aansluiten tot een Vereenigiag van. West- Duitsche staten, waarvan Kassei hooMstaat zou kunnen worden Wanneer het Duitsche rijk een op het ra den-systeem berustende socialistische regee- •ring heeft, die het Erfurter-program in zijn geheel kan doorvoeren, zou de* Vereenigiag bereid zijn, zich daarbij aan te sluiten. Maar de rijksregeersng zou dan het staan de leger dadelijk door een volksweer moeten vervangen, het systeem van een radenregee- ring zou in geheel Duitsehland gevestigd moeten worden en alle personen zó'uden uit de rijkaregeering moeten verwijderd wordfh, die zich gedurende den oorlog en de revolu tie gecornpromiteerd hebben Als de rijksregeering op deze eischen niet ingaat, verklaart de Vereeaiging zich zelf standig en onalhaakelijk van de regeexing te Berlijn. Zij zal dan dadelijk trachten met de En tente vrede/te sluiten. De Vereenigiag zal dan tot de Zuid-Duitsche Staten en tot alle socialistische vrije staten, die rich bij haar willen aansluiten een oproep richten tot vor ming van een Duitsch rijk op den grondslag van het systeem der raden-regeeringeh en met het buitenland als zelfstandige staat iu verbinding treden. De Brunswijkér „Landeszeitung" meldt, dat het eerste voorstel werd aabgsnomen en het tweede naar een commissie van zeven leden werd verwezen. in aansluiting op het reeds medegedeelde over de zitting van de vredesconferentie, waarin de volkerenbond werd besproken, moet nog- gemeld worden, dat alle gevoi- 'machtigden ten slotte instemden met de be schouwingen van Bourgeois, toen deze het voorstel deed, het hof van arbitrage in De a Maag te doen herleven en daaraan alle mid delen van actie en bekrachtiging te verleeaeu die het o'atbeerde. Het, gaat de Bolsjewiki nog steeds niet voor den wind. Uit het Britsche hoofdkwartier wordt ge meld, dat hun terugtocht in Estland thans volkomen is. Reuter voegt hieraan toe, dat deze terug tocht de leugen der Sovjet-oropaganda aan getoond heeft,.welke poogde de kracht va;t net leger en de revolutionnaire geestdrift te overdrijven. Het is bekend dat verscheiden re gimenten der roodc garde zijn gedeserteerd, zoodra zij tegenover goed georganiseerde Novelle van Wilhelm Poeck. 21) Aslaug kende al die menschen. Wanneer zij als kind haar oom had bezocht, was'zij naar het strand geLoopen, had in de roei bootjes geschommeld, met de kinderen ge speeld, in de hutten gedroogde leng gegeten. Waarom sprong zij nu niet van Swawa af? Waarom haastte zij zich niet, de jonge Kris- terum te.troosten? Waarom weende zij niet toen de grijze Jorum haar vertelde, dat haar cenige, prachtige, trotsche jongen, de blonde Thorgrimm, dien de kameraden tot stuurman hadden uitverkoren en die den volgenden Zondag met de mooie Hildur van Helgafell in het huwelijk zou getreden dat hij dien nacht met de witte Ran de bruiloft had ge vierd? Waarom deed zij' het niet? Ja, zij deed het toch! Zij sprong uit den zadel, toen Jorum Swawa bij den teugel greep, om helsde de oude vrouw en riep„Denk je dat ik niet weet, hoe het je te moede is? Meen je dat ik nog zou kunnen leven als ik een brui degom had verloren die was zooals je Thor grimm?" Met dat weemoedig zalig gevoel in het strijdkrachten kwswtm.fë duidelijk teken is, dat het tol», ger voor rij® mmti r op dê .dan op den strijd ateaei In Denemarken is krachtige feeweging merkbaar, opi de Deensche bevolking ia Sleeswijk door eea volksstemming te laten uitmaken of zij voortaan feu Denemarken dan wel bij Duitsehland weascht te behooren Er schijnen zelfs al Denen te zijn, die thans de gelegenheid gunstig achten semg gebied dat zich neg aangetrokken gevoelt tot den eens zoo gevreesdei» DuiUcfaeis buurman binnen, te halen. De Deensche min ster van bniteniandsche zaken heeft althans verklaard, dat Denemar ken meer dan 50 jaren tegen de inlijving van Denen bij Duitsehland geprotesteerd heeft en thans, nu aan het onrecht een einde zal ko men, begint men er aan Deensche zijde' op aan te sturen, dat Denemarken Duitsch ge bied met een Duitsche bevolking naar zich foe halen zal. Deze beweging is niet zonder gevaar voor Denemarken; wat Üeenscïi is moet Deensch wórden, doch alle plannen tot verder strekkende verovering moeten worden tegengegaan door hers,, wien het welzijn van Denemarken ter harte gaat, De verjaardag van Keizer Wilhelm is ia Duitsehland toch niet csgsaerkt roofbij ge gaan en velen van zsja vroegere getawwqt hebbes kim blijk® via bdesgstóffing gege ven. De Duitsche- Volkspartij heeft d©s Keiler in een telegram me: gehtkwenedte» gezegds: Wij schatten naar waarde ea met dankbaar heid (Jen arbeid, dien Uwe Majesteit tijdens -een meer dan dertigjarige werkzaamheid voor het Duitsche rijk en het Duitsche volk lie eft verricht. Wij wenschen Uwe Majesteit van ganscher harte een aangenamen levens avond toe en verzoeken Haar er van' overtuigd te zijn dat millioenen Duitschers die met ons ook onder de nieuwe toestanden leven en op den nieuwen grondslag van het staatsleven staan, de erkenning der monarchsc: e. ge dachte hooghouden en zich tégen e!!»n on waard i gen afkeer van de hooge idealen van het Duitsche Keizer- en Pruisische schap zullen verzetten, De levensavond van den Keizer is nog niet zoo aangenaam of een dergeliik telegram, dat hem aan vroegere glorie herinnert, zal hem welkom ziin De Frankfurter fn de F«+»tite dat deze Duitsehland «Steeds vfi» gswridaden bcficht doch nooit over de schandelijke da den aan haar ziide spreekt Het is een, on rechtvaardigheid om alles op het hoofd van een man te legeren, die in het geheel grni krachtmensch" is waarvoor zoo-veten in het buiten'and hem hebben gehouden Het is, te vens feitelijk verkeerd om den Keizer, voor een oorlóéséofnnvsste te da «en. -ö|s, aldus het b'ar- 'bekend., dat hit zich. althans in de eerste ocrïoesiarem van elke inmenging in mi'itaire aangelegenheden heeft onthouden» Wij kunnen ook onthullen, dat hij zelfs een maal in tegenovergestelden zin als de viiand veronderstelt heeft gewerkt, b.v. in Augustus 11,, toen Holtzendorff eischte dat de duik boot-blokkade om dé Amerikaansche kust zou worden afgekondigd. De Keizer verhinderde dit. Deze man 'is thans temeer gestort in bal lingschap, van een levenshoogte, geluk zij weinigen was beschoren. Waarliik, Wilhelm II is genoeg gestraft Het lot en de geschiede nis hebben dit yo'doende bewerkstelligd. Men dimt hem met rust te laten KORTE BE RICHTER De Beiersche minister van. Oorlog beeft, in een rede voor het garnizoen van Münehen de lijnen voor de vorriung van tut nieuwe Beiersche leger aangegeven Het ontwerp-vlootwet is door den Ame- rikaanschen Senaat uitgesteld tot na de be slissing te Versailles omtrent de ontwape ning. De Franschc bladen zien in het aftre den van Von Winterfeldt als voorzitter van de Duitsche commissie voor den wapenstilstand en de wijze waarop dit van Duitsche rijde is voorgesteld, een symptoom van reactie in de Koning- hart en de teugels om haar arm geslagen, ging zij verder En nu kwam zij aan de hut. die Walruó-Eirik bewoepde. Ook die stond open, ook hier werd gejammerd. Zij keek naar binnen en zag een reusachtig lichaam op een hoop zeegras liggen. Daar naast stond een kleine, donkere vrouw te schreien. Vóór de hutten- speelden blonde kinderen. Zij wierpen elkaar rtiet een leeren muts het was de muts, die de groote Eirik, diep over^ zijn oogen had getrokken vóór hij den laat-' sten sprong deed en juichten. Naast den doode stond een blonde, jonge man. Hij was groot en forsch gebouwd en had zijn arm om de vroirw geslagen-. „Schrei toch niet zoo! Schrei ioch niet!" zei hij. Das was Björn. Allang bleet staan kijken. Nu keek Björn ook op en zag Aslaug aan. Toen hij haar her kende, trok hij zacht zijn arm van Groa s lijf weg en ging naar buiten. „Ben jij daar?" Aslaug's arm beefde, zij voelde een ruk aan den teugel, „Het was een vreeselijke nacht!" zei Björn. „•Wij zwommen op de golven. Mar's ion vloog als een steen over mij heen. Ik reed op een spier en dacht aan duizend dingen. Ook aan Jou, Aslaug!" En ik aan jou!" rei ze. „Ik ben op Swawa den berg opgereden daar heb ik den gan- schea nacht oaar jou naar jullie allen uit- htffsdw# t*£g DnüsrM&né. Hei Pmtagmuhê' kebmet trêgdi nf, Stak.mg is iiitgeferotea k1 hei séeeeps- bouwbedrijf ie tonêen. Di -staking van het trampersoneel ie Pm'ijt is geiimtgd I "beeft «w de gevoerde he- apr&imm' op hei tongres U Bern tfmpteikm. Engelaehe ministerie mn w bg publiceert «sa verklaring. w*r de demobilisa tie vm het leger. Een noodzakelijk minimum ml wardta gehandhaafd als bezettingsleger, mei: verhoogde soldij,'en zoolang tot het nèr- maie vredes-vrijwilligersleger weer kan wor den hersteld. De Bolsjewiki schijnen te weigeren naar Prinkipo te kómen en aan te dringen op een andere plaats van bijeenkomstde „Huma- nité" dringt erop aan daartoe Parijs aan te wijzen. De betrokken commissie van de vredes conferentie zal ten spoedigste de kwestie van Limburgschen ondienstig mede te deden, dat morgen het s.s. „Tabanan" hier te lande Wordt .verwacht met 10.000 kisten thee, terwijl er thans op Java ladende zijn het s.s. „Rembrandt", dat 7000 kisten thee inneemt, het s.s. „Dardanus" met spoorweg de Schelde en den behandelen. Door een staking der gemeentewerklie den zit' Belfast in het donker. Over het ontwerp-grondwet zijn te Ber lijn de besprekingen met de vertegenwoordi gers der stoten begojmen, In Noord-Rusland ontruimen de gealli- «erden S}gttto*mk ta omgeving voor de bols jewiki. Een mjnwprkmsiaMng in hef Euhfge- bled is geSimdsgd, Eeh Anm^temmchg eammhcMe missie is mas Europa vertrokken. De Rissigche regeeringen hebben nog niet geantwoord op de uitnoodiging «tot een conferentie op Pmkipo. CaiTiülc Huysmans legde een verklaring af, waaruit blijkt, dat hij in Vele opzichten niet medegmt met de eischen der geallieerden ten opzichte ms Dallschlané. De Duitsche regeering maakt toebereid- selentvoor de vredesconferentie. De Oosienrijksche minister van buiten landsche zaken dr. Bauern bepleit krachtig een aansluiting van Daitsch-Oostmrijk bij Duitsehland. In het nieuwe Oekrajiensche congres hebben de gematigde boerendementen der so- capi-revolutionnajrea de absolute meerder heid.. Dé Engelsche scheepvaartmaatschappij en gaan over tot vraehtverlagingen. In Wilnelmshaven hebben ie Spariaki- den o a de rijksbank bezet; het tramverkeer staat stil. De Belgische mijnwerkers dringen aan op nakoming der toezeggingen aangaande hel algemeen kiesrecht. fn Oroot-RoememV staken de ambtena ren, DE VLEESCHVOÖRZIENING. Dé minister van landbouw, heeft nieuwe bepalingen gegeven inzake de yleeschvoorzie- ning. De burgemeesters zijn bevoegd «Jachtver gunning- te verleenen, met uitzondering voor kennelijk dragende dieren en voor vrouwelij ke dieren met minder dan 6 brecde tanden. In plaatsen met een gemeentelijk abattoir kan door den burgemeester bovendien ver gunning worden, verleend tot het slachten van vrouwelijke runderen met minder dan 6 breede tanden, wanneer deze dieren naar het oordeel van den door dén burgemeester aan te wijzen» deskund ige niet anders dan tot slachting kunnen dienen. Ia een circulaire aan de burgemeesters blijft de minister aandringen op het afgeven van slechts zooveel slachfverguhningen als overeenstemt met een hoofdelijk ranisccn van 2 ons per week, met dien verstande, dat het viooteh van geslachte nuchtere kalveren hier buiten valt. THEE. ïn verschillende kringen heerscht de vrees dat, nu de maximumprijs en de distributie van thee zullen #orden opgeheven, terwijl slechts geringe voorraden Iheè iri het land zijn, de prijzen van dit artikel enorm zuilen oploo pen. In verband hiermede is het wHlicht ni»t gekeken Aslaug!" riep Finnur, zich omkftrend Aslaug wierp'zich snel en trotssh als altijd op de mêrrie, gaf het dier de sporen en zag niet om. Björn keek haar na. „Naar mij heef; zij uitgekeken?" vroeg hij zich af. Nu kwamen de kinderen en klemden zich aan zijn beenen vas't. Binnen lag de doode Erik en/stond Groa, en Jens Nielysen wachtte op hem, want de aangespoelde Baan tonnen moesten vandaag nog onder dak ge bracht worden. Maar ginos reed zij, die reeds in den nevel verdween. Die had naar hem uitgekeken, den ganschen nacht! Plotseling schoot een vulkanisch vuur door zijn aderen. Den ganschen nacht. En hij was*gered. Hei bewustzijn, dat hij leefde, vervulde hem met woeste vreugde. Walrus-Eirik, den Eidergans en de anderen had de dood in zijn muil verslonden maar hem nietHij had grooten lust dit gevoel als een' triomf tegen den wind tegen de zee uit te jubelen zoo luid, dat het geheele fjord er van weergalmde. Stil Björn! Daar in die hutten hurkt de dood. In diens bijzijn juicht men niet 12,000 kisten thee en het s.s. „Kawi" met 18.000 kisten thee. LIQUIDATIE RIJKSKANTOOR VOOR BROOD. De minister van landbouw maakt bekend, dat hij den heer Jac. Raeskin, accountant in tijdelijken dienst bij het Rijksbureau voor de Distributie van Graan en Meel, belast heeft met de afwikkeling der zaken van het Rijks kantoor voor Brood en hem gemachtigd heeft tot het nemen v%n alle maatregelen, vereischt voor de liquidatie van dit kantoor en tot het onderteekenen van alle stukken, op deze liaui- datie betrekking hebbende. VERVOERVERBOD EN SLACHT VERBOD. Het Bureau voor Mcdcdeeliggen inzake de Voedselvoorziening meldt: Nu het verbod om vee te vervoeren is op geheven, blijkt, 'dat daaruit door sommigen wordt geconcludeerd dat ook het slachtver bod zou zijn ingetrokken. Dit is onjuist. Het slachtverbod, feitelijk een slachtrege- ling, dateert van 23 Maart '18, terwijl het vervoerverbod eerst 13 'uli 1.1. werd afgekon digd. Daaruit blijkt reeds, dat het slachtver bod kan blijven bestaan ook zonder vervoer verbod. De handhaving van dit laatste, voor de veehouders lastige verbod, was inderdaad niet meer noodzakelijk, sinds bij beschikking van 19 December 11. aan de burgemeesters de bevoegdheid was verleencf slachtvergun- ningen te geven voor runderen, met uitson dering van nuchtere' kalveren en melk- en fokkoeien (vrouwelijk vee met minder dan zes breede tanden). Aangezien thans door het Riikskantoor voor Vee en Paarden geen runderen meer wordert overgenomen, wns het evenwel noo- dig een regeling te trefton voor nuchtere' sfjcrkalveren en slachtrijpe vrouweliike koeien met minder dan zes breede tanden Daarom is de alach'regeling van 19 Decem ber in dien zin gewijzigd.'dat de burgemees ters nu ook slachtvergunningen mogen geven voor nuchtere kalveren, terwiil in gemeenten, waar een abattoir is eevcsftod. ook runderen zulten kunnen worden geslacht waarvan dit in het algemeen verboden is, indien in bij zondere gevallen' slachting noodzakelijk blijkt. VERLAGING VAN DEN SUIKER ACCIJNS. De Anti-Suikeraccijnsbend heeft tot den Minister van Financiën eer adres gericht met verzoeTc het standpunt, dat Z. Exc. ingenomen heeft ten aanzien van de" liquidatie van het Suikertonds en de verhooging van den suiker- accijns te herzien en het daarheen te leiden, dat door zijn Departement nog eens ernst,ig de mogelijkheid van verlaging vhn den suiker accijns ten behoeve van de bereiding van jams zal worden, .ovarwogep. DE VRACHTEN VAN JAVA NAAR NEDERLAND VERLAAGD. Naar de stoomvaart-maatschappijen, welke van Nederlandsch-Indië op Nederland varen, mededeelden, zijn de vrachten van Java naar Nederland met 30 pet, verlaagd. MEER KOLEN UIT DUITSCHLAND. V Van gisteren af worden eiken dag vier trei nen met Duitsche kolen hier te lande ver- wlacht. Tot dusver werden, dagelijks twpe trei nen met ongeveer 800 ton elk. aangevoerd, Het rnaandelijksch totaal zal, wanneer deze aanvoer voortgezet kan worden, van 40,000 op 80,000 ton stijgen. VRIJGEGEVEN GOEDEREN. De onderhandelingen, welke de N. O. T. sipds gèruimen tijd,met de Engelsche Regee ring heeft gevoerd over de vrijgave vhn de hier te lande liggende aangehouden goederen, hebben tot het resultaat geleid, dat van deze goederen thans een zeer groot gedeelte kan worden vrijgegeven, mits met inachtneming van de voor die goederen vastgestelde rant soenen en op de tot dusver geldende voor waarden XII. Dien middag trof Björn Aslaug nog eens bij Jene Nielsen aan. Hij moest weer evenals destijds met zijn patroon en de gasten een glas piinch drinken en zat evenals toen, te genover Aslaug. Men sprak natuurlijk over den ondergang der „Goede Hoop", en over zijn gelukkige éldding. Hij vertelde in een voudige woorden de gebeurtenissen van dien nacht en de anderen luisterden Aslm'jfs óogen hingen aan zijn mond, maar als zijn blik den haren zocht, wendde zij haar hoofd af. Zij sprak weinig en antwoordde nauwe lijks toen hij op haar gezondheid dronk I laar gezicht was even bleek als dien morgen. Zij was niet tevreden óver zichzelf, zij schaamde zich Björn bekend te hebben, dat zij dien nacht om hem den berg was opgere den Het was het laatste overblijfsel van haar meisjestrots, die nog eenmaal bij haar bo ven kwam. Dan weer was zij boos op zich zelf, dat die booze geest in haar, haar dwong zoo koel te doen, want het liefst zou zij opge sprongen zijn en zich over de tafel heen. re gelrecht in Biöm's armen geworpen hebben zooals zij het zeker reeds zou gedaan heb ben aan Het fjord als Swawa's teugel'haar arm niet hadvastgehouden. Zoo was zij nu altijd geweest Zoo had zij zich steeds tegen over allen de preutsche getoond Maar was het allen Aslaug's preutschheid, die zich zoo verzette? Deed zich niet ook nu nog! De vrijgegeven goederen omvatten verschil lende metalen,, houtsoorten, kina, wijn, enz. Onder andere zijn vrijgegeven de goederen, die óp 12 Juni 1917 mét de „Poeldijk" en op 6 September 1917 met de „Schiedam" zijn aangevoerd. PETROLEUM VOOR HOTELHOUDERS. Naai; de „Hotelhouder" mededeelt, is, we gens een nieuwen aanvoer van petroleum, door het Rijkskantoor voor Verlicntingspro- ducten wéderom een par/tij petroleum beschik baar gesteld voor hotels en restaurants, alleen echter voor kookdoeleinden. De petroleum wordt via het bureau van den Ned. Hotelhoudersbond toegewezen, niet- bondsleden kunnen zich echter ook tot den bond wenden. Pensionhouders vallen evenwél niet in de termen voor deze distributie. Ni PUBS. hét Noosden, hebben thans ook de vercénigin- gen van manufacturers te Zwolle, Zutpn Ar HOOI EN STROO. De Coöperatieve Inkoopvereeniging „De- Eenheid", te Gouda, heeft een adres gezonden aan den directeur-generaal van den land bouw, in zake de distributieregeling van hooi en stroo. Het uitvoerig betoog concludeert, dat er aan de distributieregeling der hooibu- reaux zeer groote fouten kleven en zij in gee- nen deele aan billijk te stellen eischen heelt voldaan, waardoor het dringend noodzakelijk is de heele regeling op te 'heffen of grondig te herzien. MANUf ACTURENBOND. Te Rotterdam is in het Sint Laurenshuie aan de Nieuwe Haven de door de Katholieke Manufacturiersvereeniging gestichte manu- facturenbeurs geopend. De beurs was deze eerste maal reeds door ruim honderd hande laars bezocht. Er waren zes en twintig stands. In 't vervolg zal eiken Maandag van 10 tot 1 uur deze beurs geopend zijn. 'pensioenen. Het op 3 Januari 1919 te Amsterdam ge vormde pensioen-comité heeft tot'de koningin een adres gericht met het verzoek de toeken ning, van bijslag volgens een verhoogd tarief uit te strekken, over alle gepensionneerde amb tenaren en weldra een blijvende verhooging der tegenwoordige pensioenen vast te stellen. EEN MANUFACTURENBEURS VOOR WESTELIJK OVERIJSEL. In navolging van zusterverenigingen ia ïnigin- tpnen, peldoom, Deventer en omliggende gemeen ten besloten, op geregelde-tijden een onderlin ge manufacturenbeurs te houden. De eerste dezer beurzen zal te Deventer worden georganiseerd, daarop zal ook doel ea werkwijze nader uiteen worden gezet. DE VERJAARDAG VAN DEN EX-KEIZER. Gistermorgen werd ter gelegenheid van den verjaardag van den gewezen keizer een gods dienstoefening gehouden op het kasteel Ame- rongen voor het keizerlijk echtpaar, het gevolg en de grafelijke familie. De verjaardag is zeer rustig verloopen. Er was hoegenaamd geen uiterlijk feestbetoon. DREIGENDE SPOORWEGSTAKING? De directies van verschillende autoverhuur- ondernemingen te Amsterdam hebben van de zijde der autoriteiten aanzegging gekregen er op te moeten rekenen, dat bij het eventueel uitbreken efener staking van spoorwegperso neel hare auto's door de overheid zullen wor den gerequireerdj HET MARINE-ETABLISSEMENT HELLEVOETSLUIS. Te Hellevoelsluis loopen geruchten, als zou de Jaar aanwezige marine in haar geheel naar Vlissingen wonden overgeplaatst. Hr. Ms. „Bu fel' (Wachtschip) zou 15 Febr. as. daarheen vertrekken en op 1 Maart zou de gebeelo overplaatsing gesGhied zijndan zou nog voorloopig alleen s Rijks werf daar ge vestigd blijven. Daar, dit een groote ramp vpor Hellevoet- sluis dreigt te worden, heeft 't bestuur van de „Ver. tol Bevordering van de Welvaart" een adres gericht tot den minister van marine om een weinig het hoogmoedige bloed harer moeder in liaar gelden die zich toch eigenlijk veël te goed voor een IJslandsche boeren vrouw had gevohden? Hij, die tegenover haar zat, was nog niet eens een boer, slechts een visschèr. Zij dacht aan Sigurd en aan De nemarken, al was het ook maar vluchtig. Neen zij was toch een IJslaridSche. Zij'be hóórde tot dat machtige, zwijgende, in zijn diepten gloeiende eiland» waarvan er slechts een zoo bestaat op de wereld. Zij behoorde tot die eenvoudige, trouwe, eerlijke men schen, op wie men zich kon verlaten als op zichzelf Dat was weef de tweespalt in haar hart en Aslaug kon ook na den nacht op den berg die nog niet overwinnen. Zij dacht weer aan den dag, toen Jon zoo verlegen tegen over haar gezeten en zijn goede oogen in het koffiekopje geboord had. Wat had hij uiterlijk toch vee! van Björn- Zeker, daarin lag een soort straf voor haar, dat zij de vriendelijk heid tegenover Björn niet kop toonen. „Was ik piaar weer thuis op de hoeve," dacht zij „Kom ons toch spoedig eens op de Oddur- hoeve bezoeken", zei zeslechts eenmaal met toonlooze stem tegen Björn. Zij was niet in staat een ander vriendelijk woord tegen, hem ie zeggen. Zij voelde zich heel onbehagelijk misschien een lichamelijke nawerking vaa den slapeloos doorgebrachten nacht. Wordt vervolgd. ALK SS A A US C H

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1