DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 24 Honderd een en twfclgstö <Taargang. 1919 Abonnementspriis b!i mrBltbitalinf p. 3 aaandei ÏT.B5. Ir. p. lostl MO. léviluinjH» 5 ct AüerUntlwitt 15 cl p. wel frsotefc ieüers naar plaiUroliate. Br. Ir. IV. Boek- en HaniMpkkerfi Herms. Coster 4 Zn.. Yoordam C 9. Te!. 3 WOENSDAG 29 JANUARI. Binnenland. UITVOERING en BAL „Kraeht en Vlugheid" VRIJDAGAVOND. ötadHiijeüws. VOORTZETTING BAL ZATERDAGAVOND. Zoqals liet gewoonlijk gaat bij het verdee len van een gemeenschappelijk eigendom of bij het regelen van 'zaken waarbij allen belang hebben, zoo\ga&t het ook op de vredesconfe rentie. De groote mogendheden hebben het meestevte vertellen, zij weten telkens hun wil dóór te drijven en het is volkomen te begrij pen, dat de kleinere belanghebbenden meer malen doch. te vergeefs tegen menigen maat regel protesteeren. Wanneer b.v. de"vertegen woordigers van België er op wijzen, dat zij toch ook hun rechteh kunnen laten gelden, waar België voorden oorlog zulke zware of fers gebracht heeft, dan wordt dit dóór de conferentie gaarne als juist erkend, maar dan v^ordt er trnftis op gewézen, dat de offers welke b.v. Amerika, Frankrijk én Engeland brachten, nog veel grooter waren eis de stem men van de vertegenwoordigers dier mogend- hedeii dus den doorslag'moeten geven. Daarbij heeft de conferentie er slag van alle lastige vraagstukken naar verschillende com missies te verwijzen, waardoor moeilijke be sprekingen voerloopig uit den weg geruimd worden. x Volgens de Times heerscht in invloedrijke kringen-de meening, dat de gebrekkige orga nisatie van de .conferentie verbeterd moet worden en dat tegen de neiging om de eonfe- Tentie als een onderonsje van de groote mo gendheden te beschouwen, maatregelen geno- -men moeten worden Geen'var. de kleine mogendheden betwist de duidelijke waarheid dat de inzichten en belangen van- de groote mogendheden den doorslag fnoeten'geven, maar allen hebben bederiking tegen de onderstelling, dat de groote commissie alleen beslissingen kan ne men, zonder met hen te overleggen en dat zij dan die beslissingen ongetwijfeld moeten aanvaarden. De Times meent, dat in de toekomst de kleine mogendheden formeel en informeel ge raadpleegd zullen wórden over zaken van al gemeen belang en over hun eigen bijzondere èhoefteri. v Slechts op deze wijze kan het gevaar ver hoed worden, dat de conferentie zich splitst in groepen van groote en kléine mogendhe den en dan zullen ook de vertegenwoordigers van de kleinestaten het gevoel, dat hun on recht geschiedt, verliezen, Ador, de president van de Zwitsersche re- publfek, heeft een bezoek aan Parijs gebracht en daar krachtig gepleit voor erkenning van de rechten der neutralen. Hij heeft betoogd, dat de onzijdigen recht hebben op een plaats in de door de voltallige vredesconferentie ingestelde commissie, cue de stichting van den volkerenbond zal voor bereiden. De volkerenbond tnoet toeganklijk zijn voor alle beschaafde volken, die het met zijn doel eens ziin. Deze formule is volmaakt dui delijk voor de tegen de vijandelijke landen aan te nemen houding, maar ze is een veel min der goede gids voor de kwestie der toelating van de onzijdigen en voor de bepaling van het tijdstip waarop zij zullen worden uitge nood igd om aan de beraadslagingen, waarbij zij zeer groote belangen hebben, deel te ne men. Aangezien de volkerenbond een integree rend deel" zal worden van den vrede, zou den, zooals de zaken nu staan, de vijandelijke landen tot de beraadslagingen worden boege- iaten en de onzijdigen, zelfs dfc achtenswaar dige onzijdigen niet. Zij zouden alleen de uitkomsten van die beraadslagingen hebben te erkennen. Het is uitermate gewenscht den onzijdigen, die bewezen hebben in den oorlog werkelijk onpartijdig te zijn. gelegenheid te geven om deel te nemen aan de voorbereiding van 'den volkerenbond, waarin zij een belangrijke rol zullen'hebben te spélen. Wat er met de koloniën zal gebeuren is nog niet duidelijk, maar wel is'het duidelijk, dat verschillende staten zeer begeerig naar een deel van den Duitschen koloniënbüit zijn, Jiet standpunt van president Wilson is, dat de koloniën theoretisch tot den volkcnbpnd zullen behoqren, dig in geval het hem niet mogelijk zal zijn om ze tè besturen, deze functie aan de mogendheden individueel zal opdragen, welke de verschillende deelen van het Duitsche koloniale rijk aan een naburige mogendheid zullen toezeggen, die het meest bevoegd schijnt pm ze tè regeeren. Volgens de Exchange is er in Londen een vergadering van Australische vertegenwoor digers om de toekomst van de eilanden in de Stille Zuidzee te bespreken. Er werd een re solutie aangenomen waarin instemming wordt betuigd met de houding van Hughes, die in de vredesconferentie het Australische standpunt ten opzichte van den toekomstigen status van de eilanden in de Stille Zuidzee tot uiting heeft gebracht. Voorts is hem suc ces foegewenscht bij zijn pogingen en stellige verklaringen dat het bepaald noodzakelijk is dat de vroegere bezittingen des vuands, die de A'ustralische strijdkrachten hebben ver- meesterd, in het belang van de veiligheid en de welvaart van het gemeenebest en .het do- n iriiort onder controle van deze worden ge steld. En zoo zullen er ook door andere staten nog veel meer imooie leuzen vertolkt worden, om t<D bewijzen, dat zij het best geschikt en het meest aangewezen zijn om van de in haar buurt liggende Duitsche koloniën het volle dig bezit of de contrók op zich te nemen, Een particulier telegram oif. Ëlberfdd meldt, dat in de kwestie der Rijpsch-Westfaal- sche republiek de Ikslksing zoo ophanden is dat men omtrent dó samenstelling in bij zonderheden kan. trede». De vraag, hoe het nieuwe gebied af te bakenen, staat natuurlijk pp dea voorgrond. Naar het Intern. Tel. Ag uit de beste bron verneemt, zal mm de vol gende economisch geografisch nauw b:.,- eenhoorende gebieden tci de nieuwe ^taats- eenheid samensmeltenRijnland, Westfalea, niet inbegrip van Oost-Friesland, in hef noor den en Hessen benevens Hessen-Nassau tot aan de Palts in het zuidep en zuidwesten. Als hoofdstad komt Keulen in aanmerking, dat door zijn gelukkige ligging in het brandpunt van het heele westelijke verkeersstelsel het middelpunt van het oeconomische en cultu- reele leven in vollen omvang in het Duitsche westen is en belooft zich nog als zoodanig te zullen ontwikkelen Eén dergelijke -formatie zou over de kracht kunnen beschikken om het nieuwe staatslichaam tot gezonde ontwikke ling te brengen. KORTE BERICHTEN. Reuter geeft een uiteenzetting van de blokkadepolittek der gmllieerden. Volgens Wolff staat Fiume onder bevel vaa een inter nationaal commando. Dmhchland stmt foei wrroer vat* Ie* vensmiddetm naar Psdm vis Pasets Het: Britsché stem inzake dm /«Ikeren- bond wemcht ojn. beperking itr fymrceptmmg. De Duitsche regmiog spreekt haar afkeuring uit over dm inval in Belgii en noemt dit een-onrecht, dat wees: goedgemaakt moet worden. Volgens generaal March moeten de Ver. Staten een kalf mllioen man onder de wape nen houden. De gemeenteraad van Leuven heeft be sloten tot i wederopbouw van de stad; 1500 huizen zijn verbrand. Volgens dé Australische premier Watt zijn een groot aantal motks in Australië aart genomen voor een volledige inbezitneming van Nieuw Guinea. Ismail Ketnal Beide voormalige presi dent van de voorloopige regeering van Alba nië, is overleden. Hindenburg beschikt binnenkort over vier vrijwillige legercorpsen voor de verdedi ging der Duitsche oostgrens. - Op 15 Jan. waren 635.000 geallieerde krijgsgevangenen uit Dtütschland terugge zondenl De e.g. legerxónt in Frm&rsji is opge heven. De nationalistische propaganda in Zuid- Af rika neemt toe. De-Spartacistenopstand te Wilhelms haven is onderdrukt. Het nieuwe Portageesche kabinet és sa mengesteld. -"t. De toestand der Duitsche koUnvoorzle- ning is tengevolge van de stakingen en het gebrek aan vervoermiddelen.- buitengewoon kritiek. OVer de toekomst der Duitsche koloniën is reeds een besluit genomen maar de defini tieve beslissing wordt aan den volkerenbond overgelaten. i ten wetsontwerp is its behandeling tot herstel der rechten van de Engelsche vakver- aenigingen. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren vroeg de heer K r u y 1 verlof tot het houden van een inter pellatie over de „schandelijke praktijken dér overheid", tie» aanzien vaa.de toelating en vrijheid van beweging van vreemdelingen, in het bijzonder van Russen. Vandaag zal op dit verzoek worden beslist. Bij de daarna aan de orde komende begroo ting van Landbouw bepleitte de heer R u gg e maatregelen in het belang van de landarbei ders, wier lot dringende verbetering behoeft. De heer Winterman s sloot zich aan bij de wenschen van de heeren De Wijckerslooth en Poels ten- aanzien van den landbouw. De crisisbureau* moeten z. i. zoo spoedig moge lijk verdwijnen en de jachtwet moet worden gemaakt tot een wet voor de beteugeling van de wildschade. De heer Smeenk betoogde, dat de vee houder» bij Amsterdam niet hadden mogen staken. Hij erkende echter, dat hun klachten niet geheel ongerechtvaardigd waren. De boe ren hadden zich echter tot de regeering moe ten wenden. Deze had ook, afgezien daarvan, spoediger moeten optreden, teneinde de moei lijkheden te voorkomen. Spr. waarschuwde tegen te spoedige opheffing van de distribu tie en de maximumprijzen. De heer Deckers drong aan op de ont watering en ontginning van grond, op ver-' hooging van den invloed der landbouworga nisaties en op gemakkelijker verkrijgen van grond voor de kleine boeren. Spr. drong ver der uitvoerig aan op eene afdoende regeling van het pacn[contract, dat z. i. niet meer een vrije overeenkomst, doch een machtsvraagstuk is en in het nadeel van, dep zwakken pachter. De 'heer A. P. Staalman was in menig opzicht teleurgesteld door het optreden van den minister, wiens maatregelen hij niet in het belang van den minderen man achtte. De minister overweegt te lang en beslist aan den anderen kant weer te vlug. De heer Kuiper keurde de houding van de boeren bij Amsterdam af. De hoofdschul digen moeten echter z. i. worden gezocht in het Amaterdamache gemeentebestuur. Zoo «poedig mogelijk moet teruggekeerd worden tot vrijen handel, doch ten aanzien van de ar- tiMe®, wmstf de rsgéermg toeslag geeft, eerst als er zeketkeié ia vertragen, dat *ijjn het vrije verkeer niet. dteurdr-r zuilsa zip. dan thans het geval is. De heer H e i s d i a g e n droeg ia het be lang vm de productie er op aaa* dat de jacht- wei spoedig worde hemen. Te»; kwart voor vijf werdes de beraadsla ging*® verdaagd tot heden uur. Rijksgraanverzameling. De Minister van Landbouw heeft goedge vonden dé toelage voor de militairen, die. ten behoeve van de Rijksgraanverzaineling diehst verrichten, te verhoógen tot 2— voor kor poraals en soidaten, j 2,50 voor onderofficie ren ea 3,50 voor officieren. DE NEDERLANDSCHE REGEÉRING EN DE VREDES CONFERENTIE. De /dimster van Buiten land^che Zaken deelt mede, dat aan,ons gezantschap te Parijs en aan jhr. Loudon dezer dagen op,dracht is gegeven aan het vredescongres en aan presi dent Wilson mededeeling te doen van het rapport, dat onlangs van de commissie van voorbereiding van de derde vredesconferentie werd ontvangen over de beginselen, welke aan een volkerenbond zouden kunnen wor den ten grondslag gelegd. De bedoeling is, onder voorbehoud vafr de zienswijze der re geering ten -aanzien van bijzonderheden, daarmede van Nederlandsche zijde een blijk van belangstelling fe geven in dit vraagstuk en de voorhanden gegevens ter beschikking van het congres te stellen. Tevoren was reeds onder de aandacht van de conferentie ge bracht, dat de regeering yerwacht, dat, bijal dien vraagstukken of aapgclegenheden in be handeling zouden worden genomen, die Ne derland aangaan of de Staten als zoodanig in 't algemeen betreffen, ons land tpt beraadsla ging zal worden toegelaten. SCHUTTEVA6R. Iif de raadszaal werd gister de 56è alge- meene vergadering van de schippersvereeni- ging Schuttvaêr gehouden. Tal van afgevaardigden, uit \erschillende plaatsen des lands, waren tegenwoordig. .Om twee uur haa ds officiëele ontvangst door B. en W. plaats. De burgemeester noemde het een goede ge woonte-dat „Sehuttevaêr" ia-de plaats waar zij vergadert officieel ontvangen wordt doof B. en W. Het bestuur van Alkmaar was daartoe dan 'ook dadelijk bereid, omdat het sympathiek staat tegenover de vereeniging. Spr. wees er op, dat de vraag waarom pas nu, na een 56-jarig bestaan, Sehuttevaêr te Alkmaar vergaderde, terwijl Alkmaar met hd water, staaf en valt, op hare plaats was. Spr. verheugde zich er over dat de opgewek te afd. van de vereeniging onder de beproefde le ding van de heeren Mr. J P. Bosman en Nannea Gorter, jnu reeds een 50 leden telt. Wanneer alle hens aan dek komen zal ons land een toenemenden bloei tegemoet gaan. Het gemeentebestuur heeft er daarom voor gezorgd, dat hier een Handelskade is, waar tneti de goederen uit de spoorwagens kan overladen in de schepen voor de binnenvaart en omgekeerd. Spr. herinnerde ook aan het rapport over terreinen voor handel en industrie, waaruit op bladz. 17 blijkt, dat wel degelijk met de belan gen der schipperij rekening is gehouden. Spr. overhandigde den voorzitter dit rap port voor het archief. Ook de verbeteringen van de vaarten naar Egmond en Bergen roerde spr. aan, daarbij latende uitkomen dat in de betrokken gemeen ten het belang daarvan gevoeld wordt. Spr. veronderstelde dat 'de voorzitter wee moed zal moeten gevoelen, als voorzitter aan de tafel te fitten, waar zijn overleden jeugd vriend, mr. Boelmans ter Spill, als wethou der had gezeten. Spr. gaf de verzekering dat de herinnering aan mr, Boelma'ns ter Spill ook bij den raaa in, waardeerende herinnering is achter geblé ven Spr. deed verder uitkomen dat wij thans voor een tijd staan waarin het 'werk, dat stil heeft gestaan, vooruit gebracht moet worden. Aan den voorzitter, mr. Smeenge, bracht spr. hulde als de man, die de vereeniging tot bloei bracht en hij besloot met den wensch dat de beraadslagingen bevordelijk mogen zijn aan den bloei van Hollands binnen scheepvaart. - v Spr. verzocht hierop een dronk te wijden aan de vereeniging en op de gezondheid van den voorzitter. (Applaus.) Mr. Smeenge heette hierop allen' hartelijk welkom en dankte den burgemeester voor ae gebrachte hulde aan zijn academievriend mr. Boelmans ter Spill. Spr. deed uitkomen dat Sehuttevaêr bijzon der gaarne met het bestuur van de gemeenten kennis maakt, opdat daarna de verzoeken van Sehuttevaêr in den raad eens anders bekeken worden. Een vriend doei men nu- eenmaal gaarne een genoegen. Nu nadat 4 jaar lang de oorlog de we reld ia rep ca roer heeft gebracht, en de mm&tfim gedemoraliseerd beeft «telt juist Sehuttevaêr er prijs op hier te vergaderen, Sluizen ia bruggen moeten hebben een ze kere diepte en breedte. Het vervoer te water ia de hartader vaa het bedrijfsleven in Neder land. Daardoor worden de vrachten niet te hoog opgevoerd. Waar men te water niet komen koa, werden de vrachten verhoogd. Spr.. twijfelde er niet aan of het kwaad zal gekeerd worden. Spr. hoopte, dat het bestuur van Alkmaar zal medewerken aan een betere toekomst. Het is een vreugde voor Sehuttevaêr, dat de eerste vergadering na den oorlog in de vrije stèd Alkmaar gehouden wordt, van waar uiMn 1573 de goede gedachte'over de wereld ging. Ook Drebbel de uitvinder van de ther-x mometêr herdacht spr. ais oud-Alkmaar der. Spr. hoopte, dat de vergadering ten, zal hebben, d-at de waterwegen naar A spoedig verbeterd zullen worden. (Applaus.) Mr. J. P. Bosman .sprak hierop als voorzit ter van. de afd. Alkmaar een woord van wel kom. Spr. deed uitkomen, dat de pas opgerichte afd. niet had mogen hopen in het 2e bestaans jaar reeds de omvangende'afd. te kannen zijn jen veronderstelde, dat de pl annen voor vaart- verbetering en het werk der West-Frie&che Kanaal vereeniging wel daartoe het meest zul len hebben' bijgedragen. De groote moeilijkheid was echter dadelijk het gemis aan behoorlijke zaal. Spr. deed ultkomen.noe het kindje van Alc- maria voor een schouwburgzaal voor een we dergeboorte begraven werd, eg noemde Alk maar het stadje van de commissozjale begra fenissen. Dank bracht spr. aan B. en W. voor het be schikbaar stellen van de raadszaal. Spr. deed uitkomen hoe Holland zijn wel vaart dankt aan de waterwegen en herinnerde aan den grooten naam van Nederland in de birtenvaart en noemde de verwaarloozing van de binnenvaarten een gevolg van de decentra lisatie, waardoor de waterschapsbesturen den boel te veel bij het oude lieten. Dat een boot van de Alkmaar Packet niet naar Rotterdam, kan komen, oordeelde spr. wel een bewijs vaa de noodzakelijkheid van verbetering. i Ook spr. hoopte dat de vergadering met .goede herinnering de stad zal verlaten. (Ap plaus.) De voorzitter sprak hierop een, openings woord. Spr. deelt mede dat spoedig te Lekker- kerk een afdeeling opgericht zal worden Spr. betreurde het, dat de afd. Groningen niet meer bestond. Ook de Lekstreek ia dood en ook dit betreurde spr. J\an de nagedachtenis van den heer Koster wijdde spr. woorden van waardeering. Spr. begreep dat mr, R. J. H. Patijn als bestuurslid had moeten aftreden en herdacht met waardeering hetgeen deze voor de ver eeniging had gedaan. De wijze waarop het hoofdbestuurslid, de heer j. vsan Uzerloo. de vereeniging had ver laten, werd door spr. gelaakt. Hij betreurde dit omdat deze door zijn' kennis steeds zulke waardevolle adviezen voer de vereeniging had gegeven. Spr. hoopte dat het ook hem en zijn gezin wel zal gaan. Dat Sehuttevaêr de lhatste jaren zoo weinig had gedaan, werd door spr. verklaard. Hij gaf de verzekering dat Sehuttevaêr- thans weer op de oude wijze zal werken. Dat de secretaris in de economisehe advies-com missie is benoemd, verheugde'spr. (Applaus) Wat Sehuttevaêr inzake de verbetering van den toestand in de Geldersche vallei deed, releveerde spr. in enkele woorden. Het contact dat het bestuur had met de Wf»t Friesche'Kanrmlvereeniging en andere vereenigingen, bracht spr. naar voren. Het grootsche plan van een kanaal van de Noord zee naar Groningen bracht spr. ook naar vo ren, .alsmede wat voor het schipperskind ge daan was. - Sehuttevaêr heeft sympathie van velen. De staat, verzocht spr zelfs mede te deelen, dat de marine een schik te koop heeft, dat de kosten van adverteeren niet waard is, maar toch onder de schippers wel gegadigden kan vinden. Den ingenieur van den Waterstaat, den heer de Gelder, heette spr. speciaal welkom, evenals den heer Muller, inspecteur, voor de scheepvaart. Dat Nederland niet in den oorlog was geko men, oordeelde spr. voor een belangrijk deel te danken aan' de werkkracht van de afgetre den fegeering. Spr. stelde voor deze afgetre den regeering daarvoor in een telegram dank te betuigen. (Krachtig applaus.) De heer de Vlieger, secretaris, deed mede- deeling van de ingekomen stukken.. De voorzitter heette'hierop nog den burge meester van Enkhuizen en den heer Sluis, zaadhandelaar uit Enkhuizen, speciaal wel kom. De afd. Broekerhaven bepleitte uitleg van een gasboei op den steilen hoek van het Enk- huizer zand. Hiertoe werd besloten. Den heer Bergmann (Amsterdam) kwam hef vreemd voor dat Broekerhaven op Krog- genburg de sirene wilde vervangen door een mistbel. Het omgekéerde \yas juist beter. In de vergadering kwam'naar voren, dat dit ook de bedoeling is, daar er een' mistbel is. Besloten werd te vragen de mistbel te ver vangen door een sirene. De verwijding en verhooging van de krib DE RANTSOENEERING VAN COURANT-PAPIER. De „Papier-Distributie-Commissie" der Vereeniging „De Nederlandsche Dagblad pers'1 meldt, dat :n verband met de nog be staande onzekerheid met betrekking tot de steenkolenvoorzjening h'er te lande en tot de aankomst van papier uit het buitenland, ge durende de maand Februari a.s. de papier- rantsoeneering voor de 'couranten nog moet wordeh gehandhaafd. DE DIRECTIE. aan de Noordzijde van het- Zwolsche werd uitvoerig besproken. ill diep. Hóogeveen wiide den steenenleidam opruimen en verleggen tot op 12Q0 M. van dea zuidelij ken ieidam. De voorzitter wees er op, dat in het Zuider- zeeplan voor verbetering vaa1 het Zwolsche diep 4% millioen is uitgetrokken. Spr. stelde voor de regeering te verzoeken met die werkzaamheden aldaar zoo spoedig mogelijk te beginnen. Hiertoe werd besloten. Deventer bepleitte beperking van te lange sleepen op dea Gelderschen tjsel en toonde door voorbeelden de noodzaklijkheid daarvan aan. Voor de zeilvaart vormen ze een schrik. De heer de Vlieger bracht naar voren, dat dit een verhooging van de sleeploonnn tenge volge zal hebben. Ue heer Bergmans meende, dat het in het belang van de schipperij zou zijn een maat vast te stellen b. v. van 5 schepen. De sleepta- rieven zijn vastgesteld en zullen daardoor niet zoo veel verhoogd worden. De neer Brum Siut (Kampen) oordeelde, dat veel gevaar voorkomen kon worden, als alle schippers achter het roer bleven. Deze meening werd bestreden door dea heer v. Laar (Deventer). De heer Du inker (Alkmaar) deelde de be zwaren van den heer v. Laar en was ook voor beperkte maatregelen inzake de lengte van de sieep. liet voorstel werd onder applaus aangeno men. Vaarwegen in Noord-Holland. Mr. W. C. bosman hield hierop een voor dracht over „Vaarwegen in Noord-Holland". Spr. wees er op, dat de West-Friesdie Ka- naalvefeeniging 30 jaar geleden wera opge richt, om de scheepvaart binnen den West- Friescheo dijk te bevorderen en een onder zoek in te stellen naar de middelen, waardoor de vaarten"birinen dun dijk in verbinding met de Zuiderzee en het Noord-Hollandsch Ka- naai gebracht konden worden Spr. ging de geschiedenis van de vereeni ging na en deed uitkomen, hoe men begon ia te zien, dat de vereeniging dienstbaar ge maakt moest worden aan de bevordering van de scheepvaart in geheel Noord-Holland en het brengen van de vaarten in Noord-Holland in verbinding mef de Zuiderzee en 't Noord- Hollandsch Kanaal. Spr. stond uitvoerig stil bij de watervoor ziening in Noord-Holland, besprak het col lege van de Uitwaterende Sluizen en dat van den Raaksmaatsboezem en behandelde ook het Seen daarvoor in Noord-Holland door het ijk is geschied. Het omstaan van dc polders werd dóór spr. mede aangeroerd. Spr. deed uitkomen, hoé daardoor de watertoestand in Noord- Hol land veranderde. Spr. betreurde het dat het college van de Uitwaterende Sluizen, reeds in 1500 opge richt, nog geen behoorlijk stoom- of elec- trisch gemaal bezit, om het water in den boe zem te beheerschen. „Geestmer-Arnbacht" heeft-daar. wel voor gezorgd. Spr. betoogde, dat er door de slechte ad- nnnislratieve regeling veel sluizen zijn, die alle weg konden, omdat het peil in de water schappen niets verschilt. Spr. herinnerde aan het rapport van een 3-tal ingenieurs, die ook concludeeren, dat er aan de Zuiderzeezijde stoomgemalen vpor Schernierboezem moeten komen. Spr. deed uitkomen, dat de West-Friesche Kanaalvereeniging bij Ged. Staten bepleit de opruiming van alle sluizen, die uit water staatkundig oogpunt niet noodig zijn. De sluis aan ae Zes Wielen noemde spr. een on ding. Spr. hoopte, dat men het zoover zal kunnen brengen, dat wanneer eenmaal de grootere sluis aan de Zes Wielen gebouwd zal zijn, er gezegd kan worden„nu staat hij voor goed open", doch wilde daarom niet zeggen; dat er geen grootere sluis gemaakt moet worden. Spr. besprak mede de voorstellen van Ged. Staten om Nbord-Holland boven het IJ tot een Hoogheemraadschap te maken en hoopte, dat daardoor spoediger naar voren zou ko men om de vaarten zoo te maken, dat ze dienstbaar zijn voor de scheepvaart. Dat de Zaan nog niet zoover uitgebaggerd is, dat van daaruit het Noord-Hollandsch Ka naal bereikt kan worden, hoewel de plannen en verzoeken daarvoor al 5 jaar geleden bij ■fiutoritfiten zijn -ingediend, noemde spr. bedroevend. Gelukkig, zeide spr., waait er thans bii de Waterstaats-ingenieurs efen an dere wind. He maken yan een sluis te Avenhom, spr. deed dit uitkomen zou een belangrijke vaart verbetering brengen. Ook de va^ftverbeusnng ALKMAABSGHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1