DAGBLAD 'OOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Dïtriftt. .No. 25 S«M)m «n rmrpng. 1219 IJslanfTs bekoring. Akfliineitspriis bi! ïssmlNiitiIiiif 1.1 matst 1 Uk li i isifï UI* lifüifiiaiirsi Ritrtutliirfls li et. 9. rifïl» niti.i littirs Baar piutuüata. Br. Ir. iosk- es HaadtliMkirlj Heros. Coster 4 Ik Toordam C 9 Tel 3 DONDERDAG 30 JANUARI. FEUILLETON Binnenland. UITVOERING en BAL „Kracht en Vlugheid"' VRXJDAGAYÜND. VOORTZETTING BAL ZATERDAGAVOND. Provinciaal Nieuws. 'De kwestie der Duitsche koloniën geeft tot heel wat onaangename debatten aanleiding. Betreffende de eilanden in de Zuidzee schijnt men bet zoo goéd'als eens te zijn. Wilsons oorspronkelijke opvatting dat de Duitsche koloniën namens de internationale De andere stelling is, dat de koloniën zul len dienes* om de owrwinnaars schadeloos te stellen m hiertoe ?al feet dan mik wel konten. De overwinneïdegroogendhedeffl zitten met hongerige blikken rond de tafel waarop de begeerenswaardtop Duitsefee koloniën als ge meen eigendom uitgestald liggen. En hoewel zij de lei ze van belangloosheid •gaarne blijven aanheffen, betwisten gij tlkaat gemeenschap-beheerd moeten worden, wordt .onderling de beste stukken vaa den gemeen- onder den drang van verscheidene hegeerige mogendheden meer en meer losgelaten- Men wil nu eenmaal een kleine Wfgneding voor zijn moeite en kostep en de Duitsche ko lom iTziin. daarvoor zeer begeerenswaardige gehieden. Australië ea Nieuw-Zeeland eischen als vergoeding voor hhrine geweldige oorlogs- .kosten- respectievelijk de Salomon^ en Bit- marck-eilanden en Nieuvk-Guiaea benevens Samoe en deze eischen schijnen ingewilligd te ziin. Wilson zou noodgedwongen het stelsel ('oedketiren volgens hetwelk de Duitsche ka- oniën onder voogdijschap van den volkeren bond komen, welk voogdijschap dan zou worden uitgeoefend door de mogendheid, die het dichtst bij het betrokken gebied is gelegen of er bijzondere belangen heeft. Zuid West Afrika zal waarschijnlijk aan Zuid Afrika komen en em deel van Ka meroen aan Frankrijk, terwijl Japan wal de eilanden zal houden die het m het begin van den oorlog heeft bezet alsmede Kiautejou, Gedurende de vfergaderiag, waarin over eea en ander beraadslaagd werd, hadden 1de ver tegenwoordigers der kleine natiën een verga dering waarin groote hulde aan België werd gebracht, dat in elke commissie een vertegen woordiger aangewezen kreeg. Algemeen werd door de kleine mogendhe den over onvoldoende vertegenwoordiging ge klaagd. Volgens de Figaro zou Duitschland moe ten afzien van de voordeden van alle vroege re verdragen en geen deel nemen «an de on derhandelingen- over de internationalisatie van Tanger. Heel gemoedelijk gaat het op de conferen tie nu juist niet toe en wanneer de verdeellng van den buit ter sprake komt, vallen er wel eens harde woorden en blijkt het beginsel van belanglooze samenwerking ten dienste van hét algemeen wel eens hopeloos zoek. Zoo had er onder andere een levendige woordenstrijd plaats tusschen de Chineesche en de Japansche vertegenwoordigers, die het ook al absoluut oneens bleken te zijn. De Chi- neezen waren uiterst verontwaardigd, toen naar de eischen moesten luisteren, die neer kwamen op een verdeeling van den buit waartoe heei wat van China's rijkste gebie den behooren. China diende een protest in, waarin er op werd aangedrongen dat recht zou gedaan worden en de aanspraken van - Japan ge wraakt zouden worden. China meent, dat de'wereld er slechts be hoefte aan heeft dat het vredesverdrag zal woeden gesloten, dat de verslagen vijand wordt afgestraft en dat de Bofejewiki in toom zullen gehouden worden. De hineesche afgevaardigden drongen g? ten slotte op aan de «lacher, eener toekomsti ge democratie van 400 millioen zielen mei een grondgebied yan 4 millioen vierkante mij len, een volk dat een uitgebreid reservoir vormt van arbeidskrachten en grondstoffen, niet in den wind te slaan Maar China, hoe groot het ook moge zijn, is niet een zoo krachtige mogendheid als de gemoderniseerde Japansche buurman en het ia daarom wel te verwachten, dat de Chinee sche eischen voor die van Japan achter gesteld zulten worden. De verdeelfng van de Duitsche koloniën bewijst inderdaad wel, dat Wilsons humane opvattingen bij de hebzuchtige bondgenooten leelijk in hef gedrang komen. Wilsons opvatting was dat de koloniën het eigendom van den volkerenbond zouden wor den en een uitgebreid gemeenschappelijk proefterrein zouden vormen. Zij zouden wor den' beheerd door de internationale gemeen schap door de mogendheden, die zich op een verkregen ondervinding en op geografische gemakken kunnen voorstaan. schappelijk veroverde» buit. Uit Kaapstad kamt hmt herieht, dat r® geerjag passen heeft geweigerd aan generaal De Wet en Gobber, twee leden van de natio- nalistisehe deputatie, die op het congres van Bloemfontein aangewezen waren om de vra desconferentie de voorstellen voor eed onaf hankelijk Zuid-Afrika voor te leggen. ie rijksregeering heeft een het voorldppige rijksbestuur Novelle van Wilhelm Bende 22) Björn kon zich Aslaug's gedrag niet ver klaren Hij was slechts een eenvoudig mensch, wat zijn denken betrof. Waarom sprak As laug ternauwernood tegen, hem, als zij hem toch liefhad? Waarom vermeed zij het, hem aan te zien Al de verhalen schoten hem weef 4e binnen, die-men elkaar over Aslaug deed. De menschen hadden toch wel gelijk zij was een meisje, dat alleen op de wereld scheen te zijn om de mannen voor den gek te houden. Zij was een Deensche en de dochter van een grooten boer hij slechts een eenvoudjg vis- scher. Maar naloopen deed hij er geen enke le. Toen hij vertelde hoe hij met Mar in de branding gedreven had, hadzij zelfs niet op gekeken. En wat die uitnoodiging aanging of die eigenlijk wel ernstig bedoeld1 was? Ontstemd verliet hij heihuis van J«u Niel sen, Björn was imaad «Ma «wsr alis dipgso mtx KORTE BERICHTEN. De arbeidersraad te Boedapest heeft in een vergadering besluiten aangenomen voor krachtige actie tegen communisten, kettine- handelaacs en andere ondermijners van de staatsorde. Te Berlijn en in andere plaatsen van Duitschland heeft de cf'klerenbcnd protestbe- toogingen doen houden tegen den nieuwe ver ordening betreffende het leger bevel De Hongaarsche regeeri®g heeft een wet uitovaardigd, waars» let wlfh^bikkiitgs- recht van de* Dtdtscji sprekende mberdantn van Hongarije wordt gmgld, 1 De Aroerikaaaecae pore, buffst zich on gerust te maker, over de regeling vm het Bjm- sische vraagstuk. House zou willen voorstellen twee be kende neutrale rechtsgeleerden te benoegien om hun opvattingen ,te verklaren aan de com missie inzake de schuld van dien oorlog, De Duitsche ontwerp-wet voor gepubliceerd. De confecenüe van Brltsche vakveretnl- gtngsteiders te Parijs is geëindigd. De regeëring der Duitech-Oosfënrijk- sche republiek richt een ripta tot de V. S. en de Entente inzake de internationale politieke en economisch epasitie van Duitsch Oosienrük. Het congres der socialistische arbeiders- partij te Omsk heeft besloten de regeering van admiraal Koltsjak te steunen. Splitsing tot stand gekomen van de Iersch-Unionistische alliantie. Er is een nieu ws lersthe Unionistische partij. -De Belgische regeering begint aan de uitvoering der werken vmr d& haven van Antwerpen. Aan de In Hongarije wonende Duit- sckers wordt auiottopue verteend. Volgens een bericht in de „Echo de Pa ris" zou Wilson in Februari voor 14 dagen naar Amerika vertrekken eö daarna naar Pa rijs terugkeersn. Volgens Marcel Hutin hebbes de Duit sche verkiezingen ook in het Smr-gebled laats gehad, waar de bevolking zich tegen 'rankrijk zou hebben verklaard. De Finsche pers verzet zich krachtig tegen de pionnen tot inlijving ér Alandseï- landen bij Zweden. De Amerikaanache kruiser „New Mexi co" is te Brest aangekomen! Wilton af te halen. De nooégrmdwet is door de Duitsche regeering aangenomen. De Engelsche minister van binnenland- sche zaken bereidt een wetsontwerp voor tot uitsluiting van Duitse hers uit Engeland De griep heerstjtt in Amtralii. Staton Oonprsti TWEEDE KAMER. Devoorzitter stelde gistere» voor de interpellatie-Kruijt, betreffende de toelating van vreemdelingen niet toe te staan, omdat in de aanvrage gesproken wordt over schande-, lijke praktijken, welke uitdrukking voor de regeering in hooge mate beledigend is. De heet' K r u ijwp$ bereid het watted „schandelijk" te schappen. De voorzitter meende dat de heer Kruijt dan een nieuwe aanvrage moest doën en wees er op, dat in de aanvrage ook gespro ken wordt over .praktijken in strijd met alle begrippen van gebruik". lang nadacht en dan zijn besluit nam. Ook over Aslaug's gedrag dacht hij nog een paar dagen. Wat ws dit denken pijnlijk. Och, wat had hij Aslaug toch lief. Ditmal echter kon hij met zijn gedchten niet in het reine komen. Hij had behoefte zijn hart bij iemand uit te storten. Maar bij wien? Hij dacht aan Mar. Deze deelde met Björn, sinds de schip breuk, diens ouderlijke hut. Nadat de aange spoelde vaten in de traanschuren geborgen en de zaken met Jens Nielsen afgewikkeld wa ren,'.voeren zé dagelijks met nog eenige ande ren in een boot uit om te visschen. Mar koes terde sinds dien vreeselijken stormnacht een hartelijke vriendschap voor Bjögi. Aan hem had hij immers 't kostelijkste wat niemand ons kan weergeven het leven te danken. Björn voelde, dat de goedé geesten voor het oogenblik bij Mar de bovenhand hadden. Mar had meer ervaring in aangelegenheden, het hart betreffend en zou hem kunnen raden. Dus nam Björn den ouderen kameraad in het vertrouwen. „Als ik tien jaar zou kunnen smokkelen, en," zei Mar en als ik van den zomer niet op de Oddurhoeve gewerkt en domme dingen uitgehaald had, dan zou ik je nist zeg gen, wat ik je nu zeg. Maar nu zal ik het ie mggsn. J* mmi é$,i Aslaug xicb am je De heer S s fe ap e r hsimgde «kt de'voor zitter.het formliasse ,te verdreef. De hes? W ij s k o p weeg et ap: dat do heer Kruijt.de internationale parlementaire gewoonte toepaste. Het voorstel vaa óe® voofvstter werd aange nomen met 38 tegen 19 stemmen. Tego® stemden de revotutioBnaiJb socialis ten, spriaal-demecratm,' de vrijzinnig .demo craten en de heer L. S. Staalman (chr. dem De K«er K r u ij t vroeg nu verlof tot het "hou- tlca mie iütefpgfUtie ave? de wijze wmr- «p de fasering optreedt inzake de toelating m beweging van vreemdelingen. Op dit verzoek zal heden worden beslist. De moiie-Dreeselhuijs, omtrent de tijdelijke voorziening in het gebrek aan lokaliteit voor den dienst der Kamer door ingebruikneming van lokalen van den Raad van State werd zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Bij de behandeling van de landbouwbegroo- ting verdedigde de heer Vanden Tempel de houding van het Amsterdamsche gemeen tebestuur inzake de Melkcentralisatie. Het be zwaar der boeren was, dat. zij geen fraude meer zouden kunnen plegen. De fout van he: gemeentebestuur is ge-weést dat het de circu laire van den minister te letterlijk heeft uitge voerd. tiet optreden van den minister en van den heer Colijn in deze zaak was fnuikend voor-hei Btóweél der bevolking. De hm Van Ravenafeijsj betoogde dat geen blijvende maatregelen1 zijn genomen ter verbetering van den economischer* toe stand, waardoor défljke®1 zkh méér verrijken1. $pr, bepleitte landnationalisatie. De heer Snoeck Heakemaas wensd* te opheffing der hooibureaux, Spr. verdedigde den minister tegen de aan vallen vac de radacties van Het Volk en Het Vaderland. In zake de melkkwestie kan den minister alleen worden verweten, dat hij te laat ingreep om tot eene bevrediging te ko men. De pogingen daartoe hadden, evenwel in de eerste plaats moetën uitgaan van 't gemeen tebestuur van Amsterdam Spr. juichte toe, dat de minister zoo spoedig mogelijk wil te- rugkreren tot de bedrijfsvrijhefd. In de avondvergadering is de behandeling der Waterstaafabegrooting voortgezet, Bij de afdeel ing Spoorwegen diende de heer Deckers ttn mote* in. waarbij de Kamer, overwegende dat uitstallingen van spoorweg boekhandel In den regel niet beantwoorden aan de eischen te stellen -in het belang van de zedelijkheid in het algemeen en voor be scherming van de jeugd, de regeering uitnoo- digt maatregelen niervoor te nemen. De motie wordt later behandeld. De heer Van Ravesteijn (Comm. P sprak over staatsexploitatie. Hij was daarté gen omdat het karakter van de overheid in dezen kapitalistischen tijd niet van dien aar< is, dat hi] haar macht nog wil vergroot en. Er moest één klasse op alle spoorwegen worden ingevoerd. Censuur op den spoorweghoekhandel gelijk nu reeds wordt uitgeoefend, noemde hij ui den booze. De heer Bongaerte (R-Kath.) vroeg den minister een pertinente verklaring over de veiligheid van de spoorwegbrug bij Wil lematad, ter geruststelling van het publiek. De heer Van der waerden hield em pleidooi voor staatsexploitatie. Ombouw van ons tramlijnennet in lijnen voor spoorwegen zou miliioenen kosten. Bij den aanleg van nieuwe tramlijnen zal er naar worden gestreefd de exploitatie zoo goed mo gelijk te makea ook door den aanleg van spe ciaal spoor. Minsster K a i f antwoordde de sprekers en xei o m. dat aan de wenschen tot verkeers- v er betering niet kan worden voldaan wegena het kolengebrek. Over de motie i.z. den «tationsboekhandel zou hij niet spreken. Spr. zou laten nagaan of de treinen ver warmd kunnen worden. (7 FEBRUARI.) vroolijk maakt. O jij, achelvischkop. Die brandt inwendig. Die slaapt 's nachts in het geheel niet meer. Eiken nacht rijdt zij den berg op en kijkt naar den bruidegom uit. El- ken dag kijkt zij zich de oogen uit het hoofd, of Björn, de visscherajongen van het fjord niet over de „Tun" komt aanrijden. Wanneer ik je een raad moet geven, grijp dan morgen vroeg het eerste het beste paard, draaf het Oddurdal door en jaag het in het vette „Tun- Eas". Vreet, oude knol, het ia het mijne. As- •ig staat er reeds en knikt goedkeurend. Hier ben ik jonkvrouw, wanneer zal de brui loft wezen." Björn verwerkte dien, vriendschappelijken raad een tijdlang in zijn hoofd. Maar zooals Mar's fantasie het voorstelde, was het toch niet precies met Aslaug gesteld. Zijn eigen hart zei hem evenwel telkens weer„zij houdt van je: Eindelijk nam hij een besluit. Hij ging naar Jens Nielsen en zei: I „Onze afrekening was klaar, nietwaar, mijnheer? Maar nu heb ik over de zaak na gedacht. U moet niet boos op mij zijn, maar ik zou mijn geld toch niet gaarne in visscherij- zaken steken. Ik heb erenoeg van het visschen gekregen en u vindt zeker wel een anderen stuurman. Volgens mijn berekning moef ik 25 apericdaakter* van u faebbea. Als u mij De regeling va®, feeü vsevsrvoer zal spr. nog eens nagaan. Voor de Jetklasse rèipgers zal spr. trach ten faciliteiten' te verkrijgen voor de restaura tiewagens; maar deze zijn reeds overvol. Voor invoering van staatsexploitatie had de vorige regeering reeds geen tijd en gelegen heid, veel minder het tegenwoordig kabinet. Spreker wilde de werking van den tegenwoor- digtn tusschenvorm afwachten, de samen smelting der beide sepoorwegmaatschappijen. De heer De M u r a 11 (ui L-) diende ren actie in uitsprekende, dat thans moet worden overgegaan tot exploitatie van de spoorwegen door den Staat. i De motie zal op een nader te bepalen dag worden behandeld. Op verzoek van den heer Deckens werd Be sloten diens motie T. 'z. den stations-boekhan del na de algemeene beschouwingen ovtir hoofdstuk X te behandelen. De heer D e Z e e u w (S. D. A, P.) diend e een motie in om een commissie te benoemen tot onderzoek van de exploitatieverbetering' der Rotterdamsche Tramweg-Mij. en tot het nemen, van maatregelen tot directe verbete ring door de regeering. De minister Tiad geen bezwaar tegen dotnette, die z. h. st. werd aangenomen. De begroeting wtrd z. b at, aangenomen. De heer Van R a v e te jjn wilde geach' worden te hebben tegen gehemd. Aan de orde kwam hierna het wetsontwerp tot regeling vaa de inkomsten en uitgaven van dé Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor 191$ De heer Helsdinge» (S. D. A. P.) be sprak de wenséhelijkheid van salarisverbete- rmg voor verschillende categorieën. Hij drong aan op inkrimping van het aantal commiezen. Voor de klerken, die commies worden moe ten de bevorderingsbepalingen verbetend wor den. De klerkenjaren moeten meetellen. De bureelambtenaren moeten worden gelijk ge steld, met- de commiezenvtitulair. De telegra fisten-telefonisten nloeten gelijk gesteld wor den met telegrafisten. De loonen der hulpbe stellers moeten verhoogd worden.' De heer De Mura 11 behandelde even eens de belangen van verschillende categorie ën van •et P en T p rsoneel, voor wie poeh tièverbetering noödig is. De heer B o m an s wees eveneens op de on voldoende salarieering van het post- en tele graafpersoneel. De vergadering werd om half één gesloten CARBID. Het Bureau voor Mcdcdeelingen inzake de Voedselvoorziening meldt Het blijkt nog. niet voldoendetot den kleinhandel te zijn doorgedrongen, dat sirtdf, 23 dezer de beperkende, bepalingen op cal- cium-carbid zijn opgéheven. Alleen zijn de maximumprijzen blijven bestaan en is net af levering»- en vervoervcrböd voor hoeveelhe den van 50 KG. en hooger gehandhaafd. Bi hoeveelheden beneden 50 K.G. is de afleve ring dus vrij geworden. Tengevolge van deze nieuwe beschikking ia mede toegestaan Je. hei gebruik van calcium carbid voor rij- wicllantaarnst 2e. het onbeperkt gebruik van calcium-ear- bid voor alle doeleinden, dus ook voor huis verlichting, verlichting van stallen e. d.; 3c het gebruik van calcium-carbid als bij verlichting ook voor hen, die over gas elee triciteit, petroleum of kaarsen beschikken STEUNRF.GF.LINO VOOR GEDE- MOBII.ISEERDEN. De Minister van Oorlog heeft inlichtingen verstrekt op het adres van den voorzitter en den secretaris van den Bond van Ncderland- sche Dienstplichtigen te Amsterdam in zake de steunverlëening voor gedemóbiliscerden. De Minister deelt mede dat, na de dagtee- kening van het adres eene nadere-steun rege ling ten aanzien van met onbepaald (klein) verlof of in verband met ontslag huiswaarts gezonden militairen is tot stand gekomen, welke in sommige opzichten niet ten volle be antwoordt aan de in het adres geuite wen- schen, in andere opzichten niet verder reikt dan in het adres wordt gevraagd De in die steunregeling vervatte maatregelen zijn van tracht ten aanzien van hen, wier verblijf on der de wapenen een einde neemt vóór 1 April loio Hf-t H«rt de bedoeling te zijner tijd te (8 FEBRUARI.) morgen dat geld zou kunnen uitbetalen, dan zou mij dat best aanstaan." Jens Nielsen keek den jongen visscher spra- teloos aan. „Je bent zeker gek geworden, kerel F' flapte lij eruit. „Och neen, dat geloof ik niet," zei Björn. „M;sschien wilt u mij het geld, wel dadelijk geven, dat zou ik nog liever hebben." „285 wacht eens, het zijn maar 28334 olgens mijn berekening. Je kunt die som ten allen tijde krijgen, iMaar wees geen zee hond, mijn jongen, zeg me toch wat jij in den zin hebt." „U weet toch, dat zij daar in het Noorden een handelsmaatschappij hebben opgericht, -lebben we daarover al niet eens gesproken Misschien hob' ik daarvoor' het geld noodig, misschien ook met. Ik heb een, plan opgevat, naar ik kan u nog niet zeggen, waarin dat jestaat". „Hoor eens, Bj rn", zei Jens Nielsen over redend, „bega geen dwaasheden. Wat wil je bij de IJslanders in het Noorden doen? Heb ik niet naar mijn vriend Petersen in Akureyri geschréven, dat hij eens naar een, vangschip overwegen in hoeverre in verband met de heerschende omstandigheden het vcrleenen van steun zal geschieden ten aanzien van hen, wier verblijf onder de wapenen eerst op of na genoemden datum eindigt. Op de vraag van den heer Bomans betref fende uitbreiding van de steunbcpalingen voor gedemobiliseerden tot groot- en klein- verlofgangers van vorige lichtingen, ant woordde de Min. van Oorlog: Het ligt niet in het oovraemen, de steun- bepalingen voor op of na 1 Aug. 1918 gede mobiliseerden nader uit te breiden tot mili tairen, die vóór dien datum huiswaarts zijn 'gezonden. Indien bedoelde personen thans steunbe- schouwd als een rchtstreeksch gevolg vaa hun verblijf onder de wapenen. Veeleer moet de ongunstige positie, waarin zij zich bevin den, worden toegeschreven aan de thans heep- schentle maatschappelijke omstandigheden. Zvj moeten worden beschpuwd als'andere cri sisslachtoffers en zijn als zoodanig met be trekking tot ondersteuning aangewezen op de steuncomités. VRIJSTELLINGEN WEGENS BROEDERDIENST. Volgens een officieele mededeel ing zal aan de dienstplichtigen van de lichtingen 1918 en 1919, die onderscheidenlijk in 1917 en 1918 recht op vrijstelling wegens br°«terdienst of wegons aanwezigheid van ip hetzelfde jaar- geboren broeders of halfbroeders hadden kunnen Hoen gelden, doch deze vrijstelling niet hebl»en aangevraagd, daartoe alsnog de gelegenhe id worden gegeven. Aangezien mag worden aangenomen, dat de hier bedoelde vrijstelling in 't algemeen niet eerder daa omstreeks t>egin April a.s. zal kunnen won den verleend, kunnen zij, die bedoeld? vrij- stellinng alsnog wenschcn te vragen voor zoover zij nog niet zijn ingelijfd, doch in middels ter in Hjving zouden moeten opko men, uitstel van eerste oefening aanvragen." UIT ZUIDSCHARWOUDE. In de gehouden raadszitting waren allen aanwezig. Dé voorzitter heette allen welkom in het nieuwe jaar, herdacht de in het afgelo pen jaar genomen besluiten en hoopte op aller medewerking in 1919 al zullen wellicht enke len uwer na de verki ezing niet terugkeeren. Naar aanleiding va.n de opmérking van den heer de Boer in vorige zitting inzake het herhalingsonderwiis w,a.s van de schoolöpzie- ner eer schrijven ingekomen waarin wordt meegedeeld dat art. 17 der wet niet spreekt over kinderen die eenige klassen hebben door- loopcn maar die de lager e school hebben ge volgd. Het speet den voorzitter met den lieer de Boer, doch er is nu eenmaal niets aan te ver anderen. Goedgekeurd was terug gekomen de auppl, begrooting k 25000 voor de straat. Van de commissie tot wering van schoolver zuim was een schrijven ingekomen met ver zoek de onwettige verzuimen te voorkomen door gebruik te maken van de bevoegdheid om de politie op te dragen kinderen die tij dens de school op straat loopen uaar school te brengen. Allen voor. Van Oedep. Staten waren enkele aanmer kingen ingekomen op de begrooting. Met één daarvan konden B. en W. zich niet vereeni gen. W^ar Gedep. Staten van oordeel zijn dat de d'stributieuitgaven moeten wanden be schouwd- als gewone uitgaven meenen p. en W., dat dit bijzondere uitgaven zijn et; willen iet als zoodanig beschouwd zien ook óp de begrooting. De heer Bekker vroeg hoe het het vorig aar gegaan ia. De voorzitter antwoordde dat vanaf 1.714 dit steeds als bijzondere uitgaven op de »V> grooting is geplaatst. De raad ging met het oordeel van B. en W. mede. op als stuurman. Over tien jaren ben je een welgesteld man, Björn, rijker dan een der an dere IJslanders in het heele district, iutgezon- derd mijn zwager Finnur". „Ik heb u toch gezegd,, dat ik de visscherij er aangeef', antwoordde Björn. „U is voor- tomend jegens biii geweest en hebt mij een aandeel in uw schip gegeven, daarvoor ben ik van harte dankbaar. Maar het is niet tot uw nadeel geweest en ook niet tot het mijrte. Duidt het mij niet ten kwade.'als ik mijn ge- uk nu. eens geheel op mijn eigen houtje be proef." Jens Nielsen schudde zijn vet hoofd, „Je bent gek, Björn of verliefd. En mef gekken en verliefden is niets te beginnen, dier heb jij'je geld." De koopman ontsloot zijn geldkist en legde iet bedrag op de tafel. Björn telde het geld na, teekende een kwitantie, haalde twee grijs- nnen buidels u't zijn zak to deed het .daarin, n eiken zak van zijn broek schoof hij een buidel. Jens Nielsen noodigd'e Björn uit mee naar - o - ,;r Zijn huis te gaan. Daar haalde hij een flescb moest uitkijken, zooals wij er er een noodig ouden' portwijn voor daa day en zlazei. hebben, Jongen, een «chip, 'tweemaal zoo groot als de „Goede Hoop" ea jij komt daar-1 SKerdi o*-"twu riw» ut;» dv; {.yg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1