DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BitÈiÉcl SYeriicht Ho. 28 Hostel mm, m ttólpÉs 1219 Rbonnemeatspriis Mi Toonitbstiliog 1.1 miiii f 1.15. ft. p. gisif 1.10 fii«|sii*ttiri S tt Mmnimti 15 et g. regeL pete*! lata istr piiitsrafite. Br. fr. RX i'gk- es HanislsMkerii Bens. CosterZn.. Toordam G 9. Tel. 3 IAASUAG 3 FEBRUARI. Uit den Alkmaarsclien Kaad. Gemengd Nieuws. (SU). De in de jongste raadszitting behandelde voorstellen tot wijziging der verordening op het heffen van eèn hooraeliiken omslag naar het inkomen', geven tot de beschouwing va$ heel wat vraagstukken aanleiding. Al'ereerst zeker wei tot het vraagstuk der gezinsbesdterming. Wij Kunnen daarvoor op deaze plaats niet te veel ruimte beschikbaar stellen, maar willes tceh deze kwestie even nader onder de oegea zien. Er is in den laatst® tijd sterker dan vroe ger een streven merkbaar bij hst uitkeer® van loon rekening te houden asset de grootte van het gezin. Dit lijkt niet meer da» billijk, WBBBeer men bedenkt, 'dal vaa twee pemsrw®, die het zelfde werk doen en hetzelfde inkom® genie ten, de een zonder kinderen zich vrij wat rui mer zal kunnen bewegen dan de ander die van zijn loon een groot gezin moei onder houden. Dit verschil 'in vrijheid van beweging springt vooral in deze dure tijden zoo sterk in het oog, dat men en waarschijnlijk niet ten. onrechte hei niet toekennen van. een gezinslocn als een der voorsaasaste oorsa- ken der vele kiaderlcoze feuwdsjèns be schouwt. Het percentage ktade^too® gesiffisi® ia in derdaad niet gering. Van de 1150C0 aangeslagene» ia de iakoai- stenbelasting van Amsterdam zijn nog gr» 60.000 gezinshoofden mei kinderen sa van deze 60 000 zijn er slechts 15.O0Ö mei 4 ©f meer kinderen. Voor Alkmaar zijn de cijfers niet veel gun stiger. Bij de 4320 gehuwde 'aangeslagen® ziin volgens het kohier 1918 niet minder dan 2363 'gezinshoofd® die gem. kinderaftrek genieten. Een en' ander leidt tot het vraagstukwat moet er gedaan word® oat de geboorte te bevorderen? Men gaat toch van de meening uit, dat iedere staat belang heeft bij een. flinke toe name der bevolking en dat eest land Waar de geboorte afneemt, tegenover andere stat® in een ongunstige positie zal komen. Wij willen m men teel niet de vraag behan delen of opzettelijk beperking van het kinder tal al dan niet geoorloofd is. Verschillende politieke partij® en groepen hebben hierover een uiteenloopende meening en het mag b.v. als bekend verondersteld word®, dat.in het algeme® de rechtsche groep® voor finan- cieele overheidsmaatregel® tot vergroeiing van het kindertal zijn ^terwijl deze tegemoet koming® door ander®, b.v de S. D A P min oi meer oneerbiedig met dm saam „fok premies" zijn betiteld. Is het over het algemeen begrijpelijk, dat Rijk én Gemeente bij een voruitgang van het zielental voordeel hebben, toch zón de vraag gesteld kunn® word® of het bezit van veel kinderen oók in deze moeilijke jar® van toe slag en distributie voor de gemeenschap voordeelig is. Meer kinder® beteekent in deze tijd® kleinere rantsoenen en óver het algemeen ootere armoede Veel kinder® kosten de gemerate belangrijke bedragen aan kindertoe slag en aftrek voor noodzakelijk levensonder houd wanneer het gezinslocn tot stand mocht kom®, zullen de ambtenaren met groote gezinnen ten opzichte van minder ge zegende collega's de hoogste salaris»® ei- èchen. Het vraagstuk is inderdaad veelzijdige* dan het bij den eerst® oogopslag lijkt Het Rijk en de Gemeenten mogen er wel licht toe kom® aan ambtenaren, hoofd® van groote gezinnen, de hoogste salarissen uit te keeren maar zal dit ooit in het particulier bedrijf kunnen doorgevoerd worden? Zal wanneer het stelsel bij de werknemers ingang vindt, de werkgever niet steeds de hoofden van groote gezinnen stelselmatig pit zijn be drijf wer®, omdat zij ge® meerder® ar te d gevende, toch hoogere bezoldiging wen- sdien? En zal daardoor, in het particulier bedrijf, jgelijk blijk®? Wij zuil® voor het oogenblik hierop niet het stelsel niet practisch on mop verder ingaan, maar willen ev® onder de oogen yien wat mommteel reeds in andere plaatsen voor de groote gezinn® gedaan wordt. Overal schijnt m® het vraagstuk voorloo- pig nog liever ter zijde, te schuivm wan neer mr. Leesberg in den raad zegt, dat de erkenning van het gezinsloon thans algeme® wordt, dan is dit op zijn zachtst uitgedrukt, onjuist. Het gezinsloon vond in d® Amsterdam sdien raad nqg maar zeèr weinig voorstan ders. Slechts gedeeltelijk bij het lager onderwijs en in de salarisregeling, van het Amster- damsch Lyceum wordt met het gehuwd zijn en het kindertal rekening gehouden. De regeering houdt zich nog zooveel mo gelijk afzijdig^ tci motie-Bomans, in Jufti 1918 in de Ka- 'mer aangenom®, spreekt uit, dat de regee ring bij de bezoldiging 'der rijksambtenaren rekening moet houden met de groote gezin- n®, maar van een eenige toepassing be speurt m® nog niets. In het ontwerp-salarisregeling van minis ter De Visser is de, kindertoeslag zelfs geheel vervallen In andere landen, zeoala in Zweden, maar vooral in Frankrijk, word® daar®teg® vèr- strekkmde maatregel® gmom® oei de boorte te bevorder® door de m qsi de ge- met kinder® groote- ilasadede teganerifo- mingen toe te steam., In Frankrijk wordt voor getowdea tm ad- trek 'toegestaan van fr. 2000" £r. 1000 voor de eerste vijf minderjarige kiademi en verder fr. 1500 per kind. Het belastingbedragmag voor de eerste 2 kinder® met 7 X pet es voor elk volgend kind met 15 pet verlaagd word® bij een belastbaar mkomea feenecen fr. 10.000 en daarboven reap, me». 5 act. ta 10 pet Daarenboven wordt rm tósdertpfistegi vaa fr/ 150 voor het le en'je kind m vm ff. 300 voor de volg®d®, benevens een «norlogstoe- slag van fr. 180 per kind gegeven ei ontvan- g® alle ambtenaren tot een bepaalde inko- m®sgrens e® huwelijkstoesteg vaa fr 720 Resumeerende kom® wij dus tot de con clusie, dat,, afgescheiden van de vraag of bet momenteel wenschelijk is de hoofden, van (groote) gezinn® financieele voorrecht® te verkenen, in ons land op dit gebied nog wei nig gedaan wordt. Het systeem van ruimeren kinderaftrek bij de belastingen begint evénwel baan te brek®. Bij de laatste wijziging op de Rijksinkom-, stenbelasting werd de kinderaftrek beter gere geld en de geme®t® Nijmegen Schot® zijn, vplgras de mededeel in g van mr. Lees berg in zijn memorie van toeiiditiag, voorge gaan in het steua bresgm am grocte gezin nen. de eerste met eess systeem vm kiffifeaf- irek ruim» dan bet *®rgsdr«g«je, de torsa de met een nog te beperkt systeêsn, Andefe 'gemeentes worden éw sur. Lee®- bergtniet aangehaald en wij dumsi hieruit concltideeren, dat er ten opzichte van mm gemerate niet veel betere voorbeeld® te stel- i® zijn. Alkmaar zal dus e® regeling moeten tiref- f®, die op haar b®rt weer aan andere ge- me® ten ten voorbeeld kan strekken. Wij hebben ons tevergeefs afgevraagd, waarom van Alkmaar voor eea navolgens waardige regeling van d® kinderaftrek weer de victorie moet uitgaan. Is de geme®te, waar het nutïimuta-bedrag aan te heffen H O. reeds bereikt i®, waar m® telkens weer in moeilijkhed® verkeert door'dén deplorabel® toestand «ter gemeen- e-financitn wel de plaats om ongevraagd financieel? offers te breng®, die hoe gord dan ook bested den algemeen® toestand nog moeilijk® zuil® makm? Wij geioov® niet dat in den toestassd, waarin Alkmaar momenteelt verkeert, ge- eischt mag word® dat.van haar andermaal de victorie zal uitgaan en waar nauwelijks e® iaar geled® t® opzichte van den belas tingaftrek e® groote verbetering tot stand kwam een billijke regeling in het lev® werd geroeo®, gaan wij geheel eecocrd met de zes raadsleden, die, met het oog op de gemeentekas, noch het voorstel van B en W. noch dat van mr. Leesberg aannemelijk acht ten f> De meerderheid van den raad Week" ev®- wel vóór e® ni®we regeling en de tegen standers, die beslot® zich bij 's raad» beslis sing nrer te Je© mm, hadden daarna de keus om, öf hun principe getrouw, voor het goed* koopste voorstel te stemmenftf een ernstige keuze te do® tussch® het stelsel van B. en W en dat van mr Leeeberg, Zooals bek®d, wil het eerste een aftrek van 50 per kind gev®, terwijl mr. Leesberg e® oploopende aftrek van 25 voor het eerste 35 voor het tweede tot met 115 voor het ti®de kind beoogde. Bij e® getal van zes kind®», blijft de af trek in bride stekels ge'ijk 300), maar het is duidelijk, dat de gezinnen met 1—6 kj&de- ren door "het 'ste'sel Van B W. het meest geholpen zij®. Daar deze kinderen bezittende gezinn® begrijperlij kerwijze verreweg in onze geme®te het talrijkst zijn, komt het voorstel van B. tn W. duurder dan dat vm mr. Leesberg. In het voorstel van B. en W. word® de meeste gezinn® het best geholpen en in dat van mr. Leesberg de grootste gezinn®. Het is maar de vraag wat m® met deze voorstell® beoogt, óf een algemeen® tege moetkoming aan gehuwd® met kinderen, óf e® speciale steun voor groote ge.rinr.er Is het eerste het geval dan verdient 't stelsel van B en W. de voorkeur, maar is deze rege ling bedoeld als e® steun voor groote gezin nen dan is het logisch, dat ge® regeling moest geaccepteerd word®, die juist de grootste gezinn® naar v®houding d® min st® steun verle®t. Dat e® speciale steun voor groote gezin- n® in de gedachte van mr. Leesberg geleg® heeft, is niet twijfelachtig. Daarvan getuigd® zijn pleidooi voor on beperkte geboorte gezinsloon. „Het is e® belang", aldus mr. Leesberg, „voor de we reld in haar geheel, dat het kindertal groot is", en onwillekeurig kreeg men uit deze woord® d® indruk, dat hij, wat de soc.- democraten noem® e® „fokpremie" voor stond. Maar onmiddellijk daarop verkondigde de voorsteller, dat de voorgestelde aftrek nim mer voldoende is om e® kind te onderhou den, waaruit geconcludeerd mag word®, dat hier uitsluitmd de bedoeling van steun voor de nu eenmaal bestaande groote gezin nen voorzat. De heer Cloeck vere®igde zich geheel met het voorstel van mr. Leesberg. „E® aftrek als B W. w®sch®", aldus de heer Cloeck, „is niet voldoende om een kind te onderhouden, maar de gedacht®gang van mr. Leesberg is, dat hij. naarmate het gezin grooter wordt, me<*r tegemoet wil komen". Desa opmerking lijkt oa» niet geheel to- gtecfc- Want zeer terecht beeft mr- State opgemerkt, dat ieder wlgnid 'Mad' 3a het geri®. paar rer- houdiag asinder en otat meer bost dan het vorige. En daaruit volgt, dat waaneer zooals B.. m W, voortelden voor ieder kind e® gelijk bedrag vaa 50 werd toege- ataan, iedere volgende 50 ia gunstiger ver- houding tot de kosten va® onderhoud va© het betroktea kind komt te s.taas es dws o o k in het voorstel van B. en W, meer tegemoet ge komen wordt naarmate feet gezin vermeer dert Waar m de «erate atemtamg over het ai d«r niet overgaan tot ruimere kinderaftrek de keuze tussch® de beide stelsels niet e® principieel zuivere was, kunnen wij de motie ven der teg®siemmer» van het stelsel van B. en W. niet alle nagaan, Hjet verwierf slechte zes stemm® ea daar mede waa het overblijvende voorstd-Leesberg door den geine®teraad van Alkmaar aange nom®. E® voorstel tot inkrimping van aftrek voor noodzakelijk lev®sondernoud vopr on gehuwd® van 650 tot 550 is voor- loopig door mr. Leesberg terug genomen, maar zal eerlang opni®w word® ingedi®d. Wij zuil® het dan aan e® nadere be schouwing onderwerpen. De overige 'runt® der agenda gev® ons gem aanleiding tot bijzondere opmérkiagea. Slechts de beslissing op het adres vaa "den heer Ter Hoeven willen wij hiar nog ev® be sprek®, niet cmdat deze beellssing van groot gewicht is, maar juist omdat ook een debat over-minder gewichtige ag®da-punt® wel eens tot bijzondere opmerking® aanleiding geeft. De heer Ter Hcev®, als veralaggsver e® vergadering van de Kamer van Koophandel bezoekende plaatste zijn rijwiel bij die van de agent®, m de gang van het politiebureau, zijnde de ingang van het vergaderlokaal. Hij vroeg verkreeg van den wachtcom mandant toestemming zijn rijwiel ter plaatse te laten, maar na afloop der vergadering bleek dit spoorloos verdwenen te zijn. Hij wendde zich daarna met e® adres, tot dén raad, met verzoek „te will® overweg® of in dezen geen term® aanwezig war® tot ver goeding van gemeertcewege van de hierdoor geleden schade, omdat bét hier betreft e® door de gemeente-pol ifje bewaakt gebouw, welk eigendom daarin was geplaatst met toe- steiamiHg van de politie, waaruit zijns, inziens voortvloeit dé vélplichtiag tot beveiliging van dat eige&sfcm." B «ra W. hebben,geadviseerd hierop afwij zend ie beschikken m bij lezing van de moti- veering dier afwijzing bleek ten duidelijkste, dat tm 'cazer jurist® in het college zijn in trede gedaan heeft. Een advies van dèn Landsadvocaat wordt aangehaald' waaria er op gewea» wordt dat het: 'publiek in openbare gebouw» rijwielen op eigen risico plaatst tenzij er handeling® hebben plaats gehad waaruit mag word® af- dat er e®e overs® komst van bewarin. Het college van B. heeft slechts de juridische zijde van dezen rijwieldiefstal onder het oog gezien m als e® 'college van rech ters met deu raad beslot®, jdat gem mgce- ding gegeven behoefde te word» wij will® aannemen dat de bestol®e van juridisch standpunt bezien ge® recht op ver- gov&mg van rijn. eigendom kad maar t® slotte is de geme®teraad toch ge® rechtbank en heeft hij toch ook met billijkheidsoverwe ging® retailing te houden. ha uit dit oogpuat bestond er o i. alle re- dm om den bestolene'zijn rijwiel te vergoed® zoiader daè mea ees precedent bahoeMe te schep pen. De opmerking' van adressant wi® bin- nm enkele maanden twee rijwiel® ontstol® zijn dat de politie z. i. verplicht was tot beveiliging van diefstal van zijn eigendom moge volgens uir. Leesberg verkeerd zijn, zij is in dit geval toch volkom® te begrijp® te billijk®'. Ook B W. wat® minder gelukkig in hun voorstel aan den.raad, „om adressant te bericht®, dat hij dwaalt in de me®ing dat de gemeente tot vergoeding van schade gehou den is." Zooals toch uit zijn adres blijkt heeft de heer Ter Hoever die meming niet uitgespro- 'm Je willen tot vergoeding k®, doch uitsluit®d gevraagd overwegen of er ge® term® tc warm. De voorzitter heeft bij. de motiveering van het afwijzmd' voorstel van B. w. een ambtseedig proces-verbaal van d® betrokk® waclitcommandant voorgelezen, waarin wordt medegedeeld, dat deze, to® adressant vroeg zijn rijwiel in de gang van het politie-bureau te mog® zett®, toestemming gaf met de woorden „neem het maar mee door", daar mede bedoelende naar de binn®plaats van het stadhuis. Adressant deelde ons mede, dat er van ge® „mee-doornemm" gesprok® is maar waar het hier e® ambtseedig procesverbaal geldt, will® wij hierop niet verder ingaan. Slechts will®, wij er op wijz®, dat de woord® daarmede bedoelende de binnen plaats van het stadhuisvoor niemand de minste waarde moge hebben omdat er met ;e® woord' van del>inn®plaats van het siad- uis gesprok® is het adressant toch niet kwalijk genomen kan word®, dat hij de be doeling van e® wachtcommandant niet op volgt zoolang deze bedoeling door woord® of gebaren met duidelijk te zijner kennis ge bracht is. Trouwens, w An neer de politie er van over tuigd is, dat rijwielen, alle® op de binncn- plaats van bet stiadM® veilig rija is het on verantwoordelijk, dat de fietsen der ag®t® steeds in de gang van bet politiebureau be waard word® Voor Jte'i scheppen van een precedent was bij vergoeding van, dit gestotes rijwiel geen gevaar geweest, want komt er eindelijk, dank zij de opmerking van mr- Sluis, ie® behoor lijke rijwielstalling voor de bezoekers van het stadhuis dan kan men- daarbij duidelijk ver meld®, dat de bewaring, daarin uitsluitend voor risico der eigenaar* gescirttdi In het geval-Ter Hoeven kwam mm o. i. zeer dicht bij het advies van den Landsadvo caat waar deze een uitzondering maakt omdat er e®e stilzwijgende overeenkomst van, bewa ring is gesloten. wanneer wij em onlang* door mr. Lees berg gebezigde uitdrukking mog® gebrui ken, zoud® we willen zeggen, dat de raad zich in deze kwestie op e® akelig formeel standpunt gesteld heeft. En de raadsleden die zich zoo dikwijls op bililijkheidsgrond®. beroep», hebben met uitzondering van d® heer Westerhof thans e® gelegenheid lat® voorbijgaan om te be- wijzm, dat zij deze billijkheid ook voorstaan wanneer die niet een breede schare belang- bebbmd® maar em eenvoudig particulier t® goede komt Met e®, drietal apmJdagm vm geheel verschillenden aard wil® wij ope beschou- nog niet wtngm besluiten. En wel 5 e, dat op 5 Februari 1919 steeds het gemesateverslag ©ver 5917 verschenen is. 2e. dat aan het regiment van orde waarin wordt vastgelegd hoe vaak een raadslid over hetzelfde onderwerp mag spreken, in dè jong ste raadszitting blijkbaar weinig de hand gehoud® is. 3e. dat het wenschelijk is om tijdens de raadsvergaderingen het verkeer met rij- voertuigen door de Langtfvtaat te verbied® of voor de paarden e«n «tapvoetegang voor te schrijven omdat door het straatrumoer raadsled® als heer® Van den Bosch Ibink Metenbrink aan de perstafels vrijwel onver staanbaar zijn. Volg®s de Lond®sche correspondent van de Manchester Guardian bestaat er alle re- d® om te geioov®, dlat de Geallieerd® met meer spoed de richting opgaan van het slui ten van e® voorloopig vredesverdrag met Duitschland. Zij zouden om dit tot stand te brmg® vee! verder will® gaan dan tot dus ver geme®d werd. De corresporfd®t meent, dat het voorloo- pige vredesverdrag binn® e® paar wek® zal worden beteekrad. Wat het vraagstuk der schadeloosstelling ten opzichte van Frankrijk betreft, zoud® de Geallieerd® er in toegestemd hebben de ge- heele kwestie nop®s de vergoeding voor oorlogskost® militaire schade te laten vervallen en de Duitsche aansprakelijkheid beperk® tot de moedwillig aangerichte scha de, waaronder 'zal word® begrep® de tot zink® gebrachte sdieepsfuimte. Waar het toch tot em vrede met Duitsch land moet kom®, is het wel w®schelijk, dat aan d® onzeker® toestand van nu zoo spoe dig mogelijk e® einde gemaakt wordt. Meer meer nem® de gerucht® toe, dat de Sparticiaërs opnieuw era poging will® wagea om de macht in band® te krijg®' en als ziet der beweging wordt de Pruisische mi nister van onderwijs Adolf Hoffmann ge noemd. Bekrade leiders der Spartacus-bcweging zijn naar Brunswijk en Wilhelmshafcp geko- m® om hun aanhangers te organiseer® en naar Berlijn te breng®. De communist® Fe Berlijn beschikk® over geweldige wapenvoorrad® en als dag voor de nieuwe communistisch-bölsjewistische ac tie wórdt 6 Februari graoemd. Verontrustende berichten wijz® er op, dat mm wellicht zal pogen, de Nationale Verga dering te Weimar uite® te jagen. De soldatenraden van het lie 15e leger corps te Eia®ach hebben zich openlijk tegen de regeering Ebert-Scheidcmann verklaard. Tegelijkertijd werd het besluit genom® om de Nationale Vergadering te Weimar ge® be scherming te verlem® zich ie verzetten tegen de komst van Berlijnsche gardetroepen te Weimar. Te Erfurt heerscht groote vrees voore® bloedig conflict, daar de tegenstanders van de Berlijnsche regeering, die hier numeriek vrij sterk zijn. zich met revolvers karabij nen gewapend hebben. Deze zijn, ev®als e® groote hoeveelheid munitie, uit de Erfurter geweerfabriek gestol®. De versch®en Berlijnsche blad® geven openlijk uiting aan hun vrees, dat nieuwe, ernstige onlust® te wachten zijn er dat de eerstvolg®de dagen beslissende jgebeurtenis- s® zuil® plaats hebb®. De volksgemachtigd® te Brem® zijn be reid op verlangen der rijksregering af te tred®. De divisie-Gerstenberg, welke door de rijksregeering naar het oproerige Bremen gezond® was, heeft met'de regeering te Bre men e® wapenstilstand geslot®. In Dusseldorf beginnen de Spartacus-. bewindvoerders zich minder veilig te gevoe- 1® heeft de door h® rakoz® bu ter zijn lijfwacht verdubbeld. voor kom® rrgemees- tted® begint te Berlijn het proces tegen de tijdens de Spartacus-onlust® gearresteer de personen. Aangeklaagd zijn in het geheel 750 person® wegens oproer, inbreuk op d® landsvrede en poging tot moord. Het proces vindt plaats voor de gewone rechtbank niet, jtooals oorspronkelijk verluidde, het militaire gerechtshof, Morg® eerst de minder ernstige gevall® voor. De lei ders op wie voornamelijk de verantwoorde lijkheid voor het geb®rde rust, alsmede de personen, wien zeer ernstige vergrijpen t® laste gelegd word®, zuil® eerst de volg®de wek® voor de rechtbank moet® verschijn®. E® in het stadhuis te K®1® gehouden vergadering heeft de volgrade motie aange nomen: „Wij, i onder/a era van 'ruisische gebied, verklaren ons tegen de buitenlandsche pers gevoerde strev® om het linker-Rijnpevergebied los van het overige Duitschland te mak®. Wij grond® ons recht op het door de gansche wereld erkende bestemmingsrecht der volkeren verlang® in het Duitsche rijk vere®igd te blijven. Daar de verdeeling van Pruis® ernstig over- wog® wórdt, kant® wij ons teg® alles, wat die verdeeling zou bevorder®." Ook in Ess® is onder ielditig van dr. Lüther e® dergelijke vergadering gehoud®, welke e® ongevefcr gelijkluidrade motie aan nam. Uit Oporto wordt gemeld, dat de overwin ning® der monarchisten word® bevestigd. Een nationale regeering is gevormd met Pai- va Couceiro aic premier. Deze treedt tevens als minister van oorlog op. De regcering heeft een groot deel van Portugal in haar macht en is in afwachting van de komst van Don Manuel. KORTF. BERICHTEN. - Van officieele Italiaansche zijde wordt ontkend dat de Italianen Fiume zoud® heb- b® ontruimd ®i dat bloedige schermutselin- g® in het door de Italianen bezette gebied zouden zijn voorgekom®. Wilson zal hoogstwaarschijnlijk het thans voor de Duitsche kolonies het be zette Turksche gebied aangenomen mandaten- begierd ook voorstellen voor de betwiste ge bieden in Europa en Azii. Volgens Keuter zal een met e® kolonie gemandateerde mogendheid geen inmenging van den volkerenbond te%vreesm hebben. Wilson's aanwezigheid in Amerika zal slechts van korten duur zijn; van zijn tijdelij ke vervanging ter vredesconferentie zal geen sprake zijn.\ i De geallieerden moesten in Noord-Rus land wederom voor de bolsjewihi e® eind- weegs terugtrekken. Gompprs heeft verklaard dat wanneer geallieerde i niet hetzelfde sté/nrecht'mochten hebben als de anderen. De T. S. nationale vergadering te Praag besloot tot de stichting van een Ma- sarykuniversiteit te Briinn, met een medisch, juridisch err philosophische faculteit. De Engelsche regeering ziet, volgens de „Daily News" voorloopig af van de nationa lisatie der spoorwegen, yaar zal de staats controle handhav®. Leuven, Dinant, Visé e.a. Belgische plaatsen zullen den ex-keizer een proces aandoen wegens moord. De Cubaansche vredes-gedelegeerde is naar Frankrijk afgereisd. In Engeland wordt de distributie op de margarine opgeheven. De „Morning Post" maakt melding vaa e® financieel plan der Jong Turken, waar dóór deze de controle over Turkije hopen te krijgen. Alle opvarenden van de „Narrangan- sett", die bij Bembridge Point (Wight) aan d® grond was geloop®, zijn gered. De Du'tsche democratische partij te Augsburg en Schwaben heeft geprotesteerd tegen de VUsthauding der Duitsdie krijgsge vangenen. De Oekrajlne zal Frankrijk een bondge nootschap voorstellen. Zij is bereid een ge deelte der'Russische staatsschuld op zich te nem®. Het totaal der Fransche, Engelsche Amerikaansche strijdkrachten, die de bezet ting zuil® vormen van Rijnland', zal waar schijnlijk nog geen milüoen bajonetten sterk zijn. De arsolrad® van Groot-Berlijn eischen de bijeenroeping van een algeniOen congres der Duiisché arsolrOden. de geallieerde socialisten besloten om naar de conferentie in Bern te gaan, de Duitschers EEN NIEUWE POLITIEKE PARTIJ. „De Schakel", orgaan van d® „Godsdi®- stig-Democratisch® Kring", meldt, dat het bestuur heeft beslot® e® conferentie te hou den, waarin o. m. ter sprake zal komen de door'e®ige led® aan de orde gestelde vraag of de kring zich niet tot e® politieke partij moet organiseer®. De conferentie zal, in 't begin van Maart, te Amsterdam of te Utrecht gehoud® word®. HET MELKVEE. Er wordt, naar gemeld wordt, in deze da- g® veel melkvee 'geslacht,- waaronder ook drachtige koei®Het gevolg zal zijn, dat er in Mei, Juni, Juli de daarop volgrade paar maanden te weinig kalverm geborm zuil® word®. De Groning®- en de Rijn-I Tuelvusltg- stapel zuil® daardoor ara gaduchte knak ALKMAARSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1