yan JK PETROLEUMKAARTEN. Uitrei&ing Broodkaarten. StacUuieuw» Tot ia ontvaugstaame der bovengenoem de kaarten worden de houders van legitim»- tienummers verzocht zich DINSDAG 4 FE BRUARI, VAN HALF VIJF TOT ZEVEN UUR te vervoegen aan een der onderstaande scholen en wel houders van legitimatienum- mers 501—1000 DINSDAG aan dé Keetkolk, hoofd der school de heer J. Franssen. 15012000 DINSDAG aan de Brillensieeg, hoofd der school de heer F. J. Aukes. 25013000 DINSDAG aan de Nieuwe- sloct, hoofd der school de heer J. Zwarte- veen. 35014000 DINSDAG aan de Nieuwe- sloot hoofd der school de heer A. Wijn. 45015000 DINSDAG aan de Snaarmana- laan, hoofd der school de heer J. Eits. 55016000 DINSDAG aan den Konings weg, hoofd der school de heer P. Schipper. 6001 en daarboven WOENSDAG van TWEE TOT VIJF UUR, aan den Konings weg, hoofd der school de heer P. Schipper. Het publiek wordt er beleefd op attent ge maakt op de aangewezen datum en uren vengenoemde kaarten af te halen of te doen afhalen en bij «ontvangst goed na te zien«f de juiste hoeveelheid waarop zij recht hebben ontvangen, aangezien abuizen voor rekening der ontvangers zijn ei later niet meer kunnen worden hersteld. Tevens kunnen de veranderingen van broodsoort voor de volgende periode worden opgegeven. Aan het Distributiebedrijf worden geen kaarten afgegeven. De Waarn. Directeur van het Distributiebedrijf, C. H. SCHNEIDERS. De Waarn. Directeur van het Distributie- bedrijf deelt mede. dat PETROLEUM- DISTRIBUTIEKAARTEN ZULLEN WOR DEN UITGEREIKT voor: a. hoofden van gezinnen., die in het door dat gezin bewoonde perceel of perceelgedeelte noch eenig gas noch electriciteit voor ver- lichtingsdoeleindeu kunnen bezigen, niet zelve oorzaak zijn geweest, dat van overheidswege van bedoeld gebruik zijn uitgesloten; b. schippers, die op schepen1 wonen en voor kunstlicht noch eenig gas noch electriciteit kunnen bezigen. Het verzoek om voor UITREIKING VAN EEN PETROLEUMDISTRIBUTIE- KAART IN AANMERKING TE KOMEN, moet door belanghebbenden schriftelijk ge richt wérdén tot het Distributiebedrijf Paardênmarkt, alhier, met opgaaf waar hij woonachtig of gedomicilieerd is en onder op gave van zijn gewonen leverancier. De schip pers behoeven ae leveranciers niet op te geven Later zal nog worden békend gemaakt, wanneer petroleum beschikbaar wordt gesteld De Waarn. Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. en zij De Waarn. Directeur van het Distributie-1 bedrijf maakt bekend dat van de Rijikskleedimg die op het oogênblik is uitverkocht; nieuwe J voorraad is aangevraagd. De Waar#. Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. AFSCHEID VAN DEN REGEERINGS- COMMISSARIS VAN NOORD-HOLLAND Vrijdag had het geheele ambtenaarsperso- neel van het bureau van den regeeringscom- missaris zich vereenigd om afscheid te nemen van hun vertrekkenden chef, den heer W. F. G L. Driessefl, regeeringscommisSaris, belast niet de rijksgraanverzameling in Noord-Hol land. Een der hoofdambtenaren huldigde den heer Driessen en zegde hem dank voor de aangename .samenwerking met zijn personeel. Hierop werd den scheidenden chel een sou venir aangeboden, bestaande uit twee club fauteuils, vergezeld van een albüm, waarin de namen en foto's van de geters. De heer Driessen dankte met een enkel woord voor de aangtename samenwerking en het zoo practisch geschenk. DE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE RIJWIELBANDEN. De heer S. Bossen, te Hillegom, heeft aan den minister van landbouw een schrijven ge zonden, waarin hij mededeelt, dat hij niet lan ger zitting kan nemen Ln de commissie van alvies inzake rijwielbanden, daar zijn advie zen worden genegeerd, terwijl de heer K. I. de Vries, directeur van het rijkskantoor voor rubber zijn persoon, in zijn kwaliteit van voorzitter van den Bond van rijwielherstel lers en handelaren in Nederland, bij de leden van dien bond verdacht maakt. De overtui ging van den heer Bossen is, dat het rijkskan toor de belangen van den détailhandel niet zoo heeft behartigd als wenscheiijlc was ge weest en het thans ingevoerde distributie systeem niet die resultaten kan opleveren welke daarvan mogen worden verwacht. ENGELSCH SPEK. In een verslag, diat de commissie voor voedselregéling bij den gemeenteraad van. Deptford heeft ingediend, deelt die commis sie mede, dat zij antwoord heeft ontvangen op haar mededeeling aan'het ministerie van' levensmiddelen „over hét vette, onverkoop bare spek, dat in den laatsten tijd in de wiite. kela zoozeer de aandacht heeft getrokken" Het antwoord van het ministerie behelsde, dat er maatregelen waren getroffen „voor den uitvoer van deze soort van spek naar een ander land". HOE KEEK MINISTER KöNIO? Naar de Kameroverzichtschrijver van de Haagsche <N. Ct. deed1 uitkomen, nam bij de behandding der motie-Dekker over de zede lijkheid van de spoorweglectuur Zijn Excel lentie een houding aan, alsof de debatten over deze motie zijm koude kleeren niet raak ten en wees hij de, hem door den voorzitter naar gewoonte geboden gelegenheid, om het standpunt der Regeering tegenover de motie uiteen te zetten, onverschillig van de hand. Het Handelsblad constateerde bij hem een What's Hecut'a to-me-gezidht. Volgens de Telegraaf zat de minister te kijken of hij het in Maastricht hoorde donde ren tan volgens de Nieuwe Rotterdamache Cou rant xaè minister er bij met hst gezicht va« ses dm w&ïmmm, fe mm# lea, wélke diva van tea aantal eonnnnreerm* de zangeressen de mooiste aèta heeft HET IJS. bewering, als zou tetï gevolge va» hét verblijf van dea ex-keizer te Amerongen gees gelegenheid1 gegeven werden om op dè kasteel- gracht*» schaatsen te rijde», is gelogenstraft. De inwoners van Amerccgéa zwieren reeds naar hartelust op dé gracht, echter niet zon der strenge bewaking van de rijtevddwacht, opdat niemand een voet op de plaats binnen de 'grachten zal zetten. Vreemdelingen mogen niet toegelaten worden. Zij werden verwijderd door een daartoe gemachtigd beambte, ken baar aan een1 Witten band om den arm. Het publiek kan thans^van het ijs af den ex-keizer met de grafelijke familie op de plaats ziea wandelen. In Noord-Holland boven het IJ it de ge wone scheepvaart gestremd. Het ijs in de Haarlemmermeer is onbetrouw baar. De stoomgemalen zijn nog voortdurend in werking. In de próv. Groningen is dè scheepvaart gestremd. De marktschepen zijn Vrijdag niet aangekomen. Overal wordt druk op schaatsen gereden. De poot- «i vaerdieaat Stavoren.Enk- huizen is gestaakt. DE GESTRANDE PÏAVE. Reuter seiaf uit Londen dat tal vm ver- efsche pogingen gedaan zijn om de „Piave" weer vlot te krgenmen verwacht echter, daarin nog te zullen slagen. Naar schat ting zijn duizend zakken bloem en hoeveelhe den spek overboord geworpen. De mannen van de reddingboot hebben 30 opvarende» ge red. Op den terugtocht is de reddingboot in een draaikolk geworpen, doch op merkwaardi ge wze na groote gevijaren ontsnapt. Een later bericht deelt mede, dat het schip in tweeën is geslagen en dus verloren, is. DE BANNELING SNEEVLIET. De heer Sneevliet, deze'r dagen uit Indië aangekomen, moest Vrijdag nog te Rotterdam zijn, doch was niet te vinden. Hij had aan de politie opgegeven, dat hij logeerde bij dr. Van Kavesteyn, waar men hem reeds gezocht heeft. Ook het Revolutionnair Comité wist niet waar hij was. De politie wist mede te deelen, dat hij Zaterdag naar Amsterdam zou vertrekken, RIJWIELBANDEN. Naar aan de Tel. gemeld werd, zullen, als uitvloeisel van de economische overeenkomst met de geassocieerden binnen enkele maanden hier te lande era millioen rwielbanden worden ingevoerd n.l. 750.000 buiten- en 250.000 binnenbanden. Aanvankelijk zouden wij de beschikking krijgen over 500.000 buiten- en eenzelfde aantal binnenbanden, doch daar wij hier voldoende binnenbanden bezitten en groot gebrek hebben aan buitenbanden, heb ben de onderhandelaars alsnog een wijziging als hierboven genoemd doorgevoerd weten te krijgen. Het ligt thans in de bedoeling der re geering bij, de distributie dezer bauaen reke ning te houden met de binnenlandsche voor raden, met dien verstande, dat iedere 'toewij zing voof de helft uit geïmporteerd en voor de andere helft uit Binnenlandsch fabrikaat zal bestaan. SCHAATSENRIJDEN. Te Groningen is kortebaanrijderij gehou den, om prijzen van 300, 100, 75, 40 25 en 10 Er waren 47 rijders. Win naars A. Dikkerbooxn te Oudehaske, U. Zui- dinga te Ter-Apel, L. Smith te Scheemda, H. Snip te Sebaldeburen, L..Poepje« te Lemmer en H. Woldriagh te Groningen. KORTE BERICHTEN. De distributiebepalingen, die tot nog toe door de N. O. T. waren vastgesteld voor ca cao en cacaopoeder zijn opgeheven, daar er een voldoende aanvoer heeft plaats gehad en ook in de naaste toekomst is"te verwachten. Naar het soc.-dem. Kamerlid Rugge in Het Volk meedeelt, heeft minister Van IJsael- sfeijn hem gemachtigd mee te deelen, dat goedkoope kousen zullen1 beschikbaar gesteld worden. Te Dale, gem. Aalten is een 56-jarige vrouw van den zolder gevallen en enkele urm later aan de gevolgen overleden. Op het slationsemplacement te Meppel i3 een spoorwegarbeider, toen1 hij langs de lijn huiswaarts keerde, door den trein overre den. In een buitengewoon congres van den Bond van politiepersoneel is tot tweeden ge- salarieerden bestuurder benoemd de heer A. H. Koenot te Amsterdam. Tot voorzitter werd benoemd de heer G. v. Putten. De regeeringstabak uit Maas ea Waal voor wat betreft het aard- en zandgoed komt Februari a.s. te Amsterdam in veiling. Men verwacht, dat de tabak met winst zal verkocht worden'. Van die winst krijgen ook de planters nog wat. Het s.s. Tjileboei van de Japan-lijn. grdot 5400 ton, door gecharterd, vertrekt heden naar om een lading meel te halen. lavarChina- de regeering Nieuw-York EERVOL ONTSLAG. Bij koninklijk besluit is op zijn verzoek eer-, vol ontslagen de heer P. H. L. Verwey, direc teur van net postkantoor alhier. HET IJS. Het ijs in de Siagclgrachtcn had nog niet de vereischte dikte, waardoor de politie ge noodzaakt was geregeld de talrijke liefheb bers 'van het ijs te jagen. Volgens het heden bij den commissaris van olitie ingekomen rapport is het, ijs in de ingelgrachten goedgekeurd. Men waarschuwt evenwel tegen de wakken bij de Heilooërpoort en wijst er op, dat het gevaarlijk is dat te veel menschen zich op één punt ophouden. Gister werd er echter op tal van vaarten druk gereden. Dc stad werd door veel clubjes bezocht.Het,weer was dan ook bij uitstek mooi. [>e wind was niet te sterk, zoodat het mogelijk was, in alle richtingen te rijden. De vaart van Alkmaar naar Bergen is heel goed. Achter de gasfabriek is er alleen wat stof, maar de Berger IJsclub'heeft haar man netjes voor de noodige maatregelen rcc^s op de baan geplaatst, zoodat dit wel verholpen zal zijn. Het ijs is er overigens mooi en door de be schutting van de rietschoot rijdt het er pret- richting Heiloo ward druk istm mm Ss «fanS Isü wM «maller. Es» secntie vm dea heer Keoij had' «har het ongeluk zoodanig tegen een brug te rijden, dat Br. van Dam genoodzaakf was ge neeskundige hulp te verftcnen. In de richting Sehemerbeni werd cwaeeas door tal van liefhebbers van de achaate ge bruik gemaaki- Heat mm in Frksiaad reeds tel va® wed strijden georganiseerd, in onze omgeving zijn het alken Warmemhuizen Heiloo eu Oud- karspel, die blijkens advert -es in dit num mer iets van dien aard organiseerden. De andere ijsvereenigingen hebben blijk baar geen ijs meer verwacht en komen nu waarschijnlijk met hun „ijs en weder dienen de" wanneer het ijs weg is. EEN GOUDEN BRUILOFT. Woensdag a.a. viert het echtpaar J. de Jong en M. Boon zijn gouden bruiloft. Men deelt ons over deze oudjes het volgen de mede: Hun leven is geheel en al eenvoud. Ze heb ben de maaischa; lichaamskracht, en gelegd doe- Roodcwijn. pij gediend met hun. venal met hun liefde je gens anderen. Waar hulp noodig was waren zij. Hun inkomen heeft in doorsnee 6 per 6 werkdagen bedrage». Thans is hua iöW- fcomee ouderdomsrente, kerk ca burgerlijk armbestuur. Darbij kamt vrije woning, vast- doet hun laatstee werkgever nes heer De man is 7? jaar m als de gele genheid er is, verricht hij nog arbeid. De vrouw is 72 jaar ec heat arbeid voor haar huiselijke aangelegenheden en ook voor anderen verricht. Ook thans gebruikt zij nog stevig de naald. Hun vroeger leven hebben zij te Schoorl en Egmondermeer doorgebracht, ook op de basis van bovenomschreven inkomen. Reeds 16 jaren wonen zij aan het üudor- perdijkje, 3 te Alkmaar. Ze veikeeren aog in gezondheid. Ten slotte: ze zijn begrijpelijkerwijze be hoeftig. Welwillende stadgenooten, die dezen dag voor de oudjes tot een feestdag willen maken, weten nu dat hunne schenking in handen komt van oudjes, die er in alle opzichten dankbaar'voor zullen zijn. DOOR HET IJS GEZAKT. Gistermiddag te 4 uur zijn eenige meisjes op de Singelgracht door het ijs gezakt. Zij werden spoedig door eenige toegeschoten burgers op het droge geholpen. HUISVREDEBREUK. Door de politie is Zaterdagavond1 zekere T. K. gearresteerd wegens wtderspannigheid en huisvredebreuk. Procesverbaal is opge maakt VLEKTYPHUS, Wij vernemen nader, dat de kermisreiziger die te uwijk in aanraking was geweest •«et een lijder aan vlektyphus, den nacht niet in e-3? woonwagen heeft doorgebracht, zoo dal deze wagfin niet ontsmet behoefde te wor den. Op last van den Inspecteur van de» genees kundigen dienst zijn hier ter stade atrmge maatregelen getroffen. PROTESTANTENBOND. Vrijdagavond werd in café „Central" de eerste van een drietal lezingen door den fw H. O. van Wijngaarden, voorganger der Vrije Gemeente te Amsterdam, gehouden. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de afd. Alkmaar en Omstreken van den Neder 1. Protestantenbond. De spreker behandelde, het onderwerp: „De mogelijke ontwikkeling van den wil en zijn gebondenheid". De bijeenkomst was tamelijk goed bezocht door dames1; het aantal heeren was gering. Spr. oordeelde het begrijpelijk, dat het on derwerp meermalen door de menschen was besproken. Men kan den mensch géén schep pingagave ontzeggen. De mensch is in staat, aen aanblik der aarde te veranderen en voegt aan hetgeen bestaat, nieuwe vormen toe. De mensch bouwt huizen, waaraar, men vóór eeuwen niet dacht, legt spoorwegen aan, daalt in de diepte der zee af, stijgt boven de wolken uit en haalt metalen en steenkolen uit de aarde. De mensch is de scheppende macht, hem is iets tën deel gevalled van hetgeen in bezit is van Dengene, in Wien hij gelooft. De mensch, die denkt en zich losmaakt van het nietsdoen en zich door de moeilijkheden een weg breekt, is gelukkig boven dengene, die zijn levensdagen in nietsdoen doorbrengt. Toch is de mensch onderworpen aan de wetten der traagheid. Wanneer de mensch aan de rust heeft toegegeven, dan tracht hij in dien rusttoestand te blijven. Hij zou niet zoo veel tot handelen komen, indien hij niet door zijn denken en zijn geheugen er aan herin nerd werd, dat niets-doen niet bevredigen kan. Door de daad komt de mensch tot den wil. Boven de handeling staat het willen. Door den wil kan de mensch zich losscheu ren uit het verlammend niets-doen. De wil is de reddende engel, die tot ons komt om ons over moeilijkheden heen te helpen. Daardoor is het te begrijpen, dat de mensch bewonde rend heeft opgezien naar degenen, die meer wilskracht hebben dan de anderen, dat men een lofzang heeft gedicht op den mcnsclu:lij ken wil. Daarom nebben de menschen opge zien naar een Alexander den Orooten, naar een Napoleon, die beweerde, dat het „hef ia onmogelijk", alleen maar voorkomt in het woordenboek van 0en dwaas. Dat de mensch heeft opgezien naar De Balzac, die geweldige fdachten in zich gevoelde en ondanks ont eringen trouw bleef aan zijn idealen en een schrijver werd, naar wien men luisterde. Van Senica wordt gezegd, dat hij aan zijn ziekte niet stierf, omdat hij niet wilde ster ven, daar hij wist, dat zijn vader zijn sterven niet zou kunnen verdragen. Kant, die leed aan een borstziekte, gevoel de, dat hij de menschheid wonderlijke dingen had te schenken; hij wilde daarom niet ster ven en stierf niet, voordat hij tot hoogen leef tijd kwam. Zij lieten zich niet buigen. Ze bezaten zoo veel wilskracht, dat zij de zwakte van het lichaam wisten te overwinnen. De wil gaat nog verder. Wij zijn tn staaf, met den wil de demonen te bestrijden en te overwinnen, al zullen wij van de demonen niet zooveel verbeelding hebben als de heili ge Anthonius; wij kunnen toch wel treden in hetgeen in diens visioenen ten grondslag heeft gelegen. Wij weten, dat ook in ona de monen zijn wanneer we genoeg wilskracht tariiten, dan kunnen wij owtr da damanan za- 1 partes»#, Dü te m 4tavan te oris s?» asgd, dtó taf gunstfceli^fecr h. stad te overwinnen da» aicnsea. TacJt gija er jnen- sdie» geweest, ék het booss xa *kh hebben weten te knechten «n het goede htahm weten te 'dienen, omdat rij het wilden. Lteartegenover staan ook andere enterin gen, Spr. denkt aan Patilua. De*e heeft ge weten, dat ci* over ons ontzettende verten- g«os kunnen komen. Deze mensch v;«s wel groot Hij gevoelde Gods wil, maar hem ont- sprak de Vracnt, trouw te blijven. Hij had zijn levenshancteiingen in de goede richtog ge stuurd; m wanneer hij bijna op het punt waa, waar hij meende, dat verwezenlijkt werd dat gene, waarnaar hij streefde, kwam er weer een andere macht tusschenbeide. Dan werd hij een geheet andere richting opgeduwd. En toch was Paulus niet de m ndcre van een Alexander den Grooten en een Napoleon. Hij heeft wonderveel tot stand gebracht. 11 ij werd gemai'tc.d, maar gat den moed niet op. En toen zegt Pauius: „Het goede, wat ik wn, doe ik niet, het kwade, wat Ut niet wil, doe ik." Om in de wereld te slagen, ontbreekt het de meeste menschen niet aan kracht, omdat zij daarbij gediend worden door een lageren wil Maar Paulus legde den nadruk op - het zedelijke. Dsn heeft de mensch ook zijn doel punt en juist daar kemt de ma;sch tot de er varing, oat hetgeen hij nastradt, door hens worde nagelaten, terwijl hetgeen hij verfoeit, verwezenlijkt Met Paulus geveelen wij de diepe kloof tus- schen den wil van aen mensch en de hande ling van den mensch en daaruit wordt gebo ren het verlangen van den mensch om zijn wii te versterken en te leeren kennen. Daar omstaat de strijd over de vraag, of de menscnelijke wil vrij is of gebonden. Al leen, wanneer de wil vrij ia te noemen, kan met den wil datgene bereikt worden, wat op het oogênblik nog onmogelijk schijnt De vraag over de vrijheid van den wil is wel d e vraag, die het meest door de, rypwoxdende jeugd behandeld wordt. Degene d.e over het vraagstuk yan den wil hebben nagedacht, zijn over datgene, wat er onder wil verstaan moet worden, niet tol dezelfde conclusie gekomen. Het is dus niet gemakkelijk aan te geven, wat wil genoemd moet worden. Carthesiua en Loodke staan lijnrecht tegen over eikander Carthesius zegt, dat de wil tot het denken behoort. Locke maakt onderscheid tusschen des wil en het denken. Carlhesius beweert, dat de wil eea vorm is, die tot denken overgaat. Locke zegt: „Het willen is een kracht, die wat anders is dan het denken." Hegel, al staat hij op een ander standpunt, is het met Carthesius eens en beschouwt den wil als een vorm van geestelijk leven. Hij zegt: „De wil is de geest, die zichzelf bewust wordt dat hij zichzelf bepalen kan." Schöpenhauer is geneigd, de wil het le venselement yan alles te noemen. Wij zijn geneigd, den wil te houden voor een aparte functie van den menschelijkep geest. Volgens de psychologie leeren wij, dat de menschelijke geest bestaat uit: gevoel, ver stand en wil De nieuwe zielkunde is het daarmede niet zoo broederlijk eens. Die is meer geneigd om de wil te doen worden tot een der verschijningsvormen van het denken Spr. wees er op, dat veel menschen geneigd zijn om de begeerte als wil te bezigen, maar er is een groot verschil tusschen bgeeren en willen. Als begeeren Willen was, dan zouden wij het woord van Paulus dadelijk kunnen onderschrijven, want, hetgeen wij begeeren, kunnen wij lang niet volbrengen. Wanneer we een klaar inzicht willen, dan mogen wij begeerte niet als willen gebrui ken! Dan gaat het ook niet om geen onder scheid te maken tusschen hopen en willen. Spr oordeelde het onjuist van een zielkun dige, die hopen het willen in de toekomst noemde. Het is noodzakelijk, de begrippen scherp te scheiden. Wanneer wij over den wil spreken, dan moeten we niet spreken over vraagstuk ken die met den wil in verband staan. Het voorbijgaande geslacht en ook aan het tegenwoordige geslacht is op populaire wijze onderricht, hoe men zijn wilskracht kan ver sterken. Spr. herinnerde aan de destijds verschenen premie van het Nieuws van den Dag: „Wor stelen en overwinnen", waarin de praktijk van het menschelijk willen gedemonstreerd wordt, waarin wordt aangetoond, de fout van yele menschen, om dc gelegenheid; hen geboden, om hun kracht te tooncn, niet aan te grijpen. Spr. noemde voorbeelden uit dergelijke werken. Wij moeten met onverdeelde aandacht wer ken en niet alles en ameeren. Dat leeren deze boeken Het doel was den mensch te leeren, alle uurtjes te gebruiken. De schrijvers van deze boeken zijn echter te gemakkelijk heen geloopcn over het groote verschil in aanleg tusschen de grooten, die zij tcekenen en de kleinen, die de meerderheid vormen. Wij zijn er thans beter aan toe De populai re werken van thana over het wilsleven wil spr. verdeelen in twee groepen en welde meer Iirische, algemeen w.ijsgeerige boeken en de min of meer populaire wetenschappelij ke werken. De eerste zijn van Amerikaansch- Engelschem oorsprong. Spr. noemt Ralph Waldo Trine en Prentice Muiford. Daarin wordt den mensch voorgehouden dat hij een ontzaggelijke ruimte van ontwik keling voor zich zien kan Daarvoor is het noodig, dat hij acht geeft op kleine dingen én in die boeken wordt geleerd, dat wij actief moeten zijn als wij omgaan met menschen, die geacht kunnen worden van ons de min dere te zijn. Het is noodig dat wij dab de leiding nemen van het gesprek, anders zal de geestesrichting van hot gezelschap ook ons meenemen en worden wij besmet met lagere gevoelens en gedachten als in onzen geest nooren en zullen wij daardoor groote schade ondervinden. Wanneer wij menschen ontmoe ten, die boven ons staan, aan past ons een be scheidenheid, die dwingt tot zwijgen, om te voorkomen, dat de algemeene geest van het gezelschap zinkt. Hot altijd zwijgen of het altijd spreken is dus verkeerd 'tip, zal tl wordt hij in de gemeenschap mensch, die altijd verkeert in een slor- zal zijl dige omgevi n geest verwarren, ook wils krachtige figuur genoemd, omdat men dik wijls harteieeht vaar wttekrsahi tandt itiifi 'Wétrrgflis kleeding werken voortdurend meda aan fis vertroeteling van hef geestelijk leven. Wij snoeien nauwkeurig toerien op oase kleinste gedragingen, gevoelens «n gedach ten, die ia ons oprijzenjuist omdat die el- ken dag weer terug tanen, hebben ze zoo'a grooten invloed. Wij moeten ook «iet in vooftduwnde rus- telooze activiteit o«s leve» slijten, want deze eisch wordt aan den mode men mensch niet gesteld en wij moeten geenszins denken dat cr geen oogênblik van den dag verloren mag gaan. Deze schrijvers wijzen er op, dat de mensch ook moet weten te rusten, wij moeten weten onzen geest te ledigen en daarin alleen te houden, wat onze aandacht verdient Dan wordt de deur van ons onder-bewustzijn ge opend en komen de gedachten op. Deze lyrische boeken zijn boeken van een buitengewone stoutheid van geest Daarin worden ook op theologische wijze de prob'e- men behandeld Daarin wordt gezegd, dat het begrijpelijk is, dat de mensch vee' meer tot stand móet kunnen brengen dan tes'aat, omdat hij een, orgaan is van" bni oroddeh'-k wil'en en niets is voor den goddelijken wil onbereikbaar. Deze sehfüvers raan dus verder, maar toch we' te ver, misschien slechts in enkele- op- ziehtes. De r'-saifflii.on+te v*n d:<* S^dsehte it, dat flp zedelijk gebied niets onbereikbaar geacht moet worden d-t de mensch zelfs ©ver de ziekte kan triomf remt, ja eigenlijk ook over de dooi F.en van die schriivers ging zoover, met te beweren, cW. wanneer de mensch wil de. hii nrit behoefde te sterven. Hii zelf 9tierf HnS waarschijnlijk in een onr bewaakt oogenb'ik. Het is bemoedigend, dat langs den weten- schappe'ijken weg de menschen die de medi-- 9che wetenschap beoefenen, tot betzelfde re sultaat zi-'n "gekomen als deze 'vrische theo'o- uit Amerika Deze medische steooming gen '9 verbonden aan de scholen van Nancy «n Parus. Léw. Rmot en anderen zeggen dat wij niet moeten meenen dat wii met onzen wil weinig kunnen volbrengen Volgens hen kunnen wij daarmee bereiken, dat wii menige kwaal, waaraan wii liiden. te niet doen. Wij kunnen o°k 'n red»'uk onri^ht vrfrens hem vrel meer bereiken- dan wii denken Eén van hen gaf 'n zenuwziek jongmensch die steeds moest uitgaan wat hem een gruwel was den raad, -un steeds te denken„Ik kan nooit een ge lukkiger avond hebben dan met te gaan." Hij paste dit met succes toe. Een handelsreiziger, die dezen medicus raadpleegde, omdat hii gebukt ging onder het 'dee. dat hii. waar bh* kwam, niets verkocht en daardoor werkelijk niets verkocht, kreeg, van den medicus den raad ent te den'-»n dat hij overal verkocht waar hij kwam. De man paste het toe en had succes 7ii leeren dat men in staat 's, a"es te bo ven te komen als men maar wil. Zii hebben aangetoond dat menige kwaal door den wil geregen, werd Deze ontdekking ligt ten grondslag aan een ervaring, die menigeen heeft kunnen doen. n 1 dat de geest een buitengew-nen mi- vloed heeft on het liehaam In de gedaehte zit n 1 de eigenaardigheid, dat ze daad wil wor den Het is bekend, dat door de gedachte alVr- 'ei begrippen in ons organisme 'komen. In Amerika is het daarom verboden, om bii het vervoer van raspaarden drifHge woorden te spreken, omdat daardoor de hartslag van deze edele dieren verhoogd wordt. Dc opvoeding is niets anders dan het u-'t- groeien van de gedacljte tot een daad. Wij' behoeven de kinderen niets in te prenten; de kinderen streven er vanzelf naar, om onze handelingen fe imiteeren. Als proef bracht men een'groot aantal soldaten de gedachte bij, dat zij een braakmiddel hadden ingeno men en daardoor geraakte vier vijfde van hem aan het braken. De invloed van uitvoerige courantenversla gen over misdaden en rechtszittingen ten na- deele van de menschen besprak spr uitvoe rig; nagegaan was, dat deze, evenals berich ten over zelfmoorden, tot navolging leidden. De scherpe voorstelling, het. duidelijk om- Hinde denkbeeld, diep in ons gep'ant. heeft de neiging, te groeien tot het de rijpheid van de daad heeft verkregen. Spr stelde zich voor, om de op grond van deze ervaring ontwikkelde theorie een vol gende maal te behandelen. Nadat de spr een paar vragen bad beant woord, deelde de voorzitter Ds Westra me de dat, hoewel de volgende lezing z-ch aan sluit aan de gehoudene. deze lezing toch zoo danig gegeven zal worden dat ze ook door hen kan worden gevolgd, die deseerste niet bijwoonden Dctwrede lezmjr zal 14 Februari gehou den worden. Te voren zal er 'n de A1kma»r«rhc Courent "en kort sésumé van het te behandelen onder werp geplaatst worden. „DE HALTER." Deze Alkmaarsche Gymnasliek-Vcreeiriging werdi 4 Febr. 1899 opgericht en bestaat dua thans 20 jaar. Geen wonder dat dit feit her dacht werd met tan feealuitvoering en de Sroote zaal der I armonie was gisteravond an ook bijna te kl.in om alle belangalel.en den te bevatten. Met het oog op F groote programma en t sluitingsuur werd reeds om zes uur begonnen en precies op tijd rees het scherm en stonden alle leden van de Halter, groot en klein, te ra men 197, op het tooneel, met de vaandels fier omhoog. De voorzitter, de heer G Mensink, heette alle aanwezigen op dezen herdenkingsavond van harte welkom en ging in groote trekken de grschiedcnia van „ae 1 lalter" en de Alk maarsche gymnastiek na. Hoe heeft men moe ten sukkelen met een oefeningslokaal, nadat in 1910 de toegang tot de zaal der H. B S. ontzegd was. Een poos werkeloos toen in t Gulden Vlies, toen in H gebouwtje in de Schoolstraat, teen. nadat geadresseerd; was met steun van 't N. G. V. en den bond van Lich. Opv. een lokaal in de Oude Ambacht school, totdat eindelijk de Zesde Gemeente school uitkomst bracht en t Dagelijksch Be stuur zijn medewerking verleende door de gymnastiekzaal ter beschikking te stellen Ook memoreerde spreker de welwillendheid steeds betoond door dea direettar van Gemeente Werken. Maar er veer de Uctaaaalijta opvoeding ia nastick sar nog

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2