f m Provinciaal Nieuws. Amstci diiiuscho B urtf. Noord kuil» lid sell La 11 ilbomrcrFflïet. Oi>euia£skoerseni van litfleiu «arl w gadaas Mre? Totale retrr- al, zoocat tte beoefening «p nrimer «haal kan plaaüs vinden. H Raakt hver inderdaad een vclfcabtlang. Namens de kunstlievende lederr /prui de heer Langerijs. hij bood de vereeniging een kaai je (a. thans de tekening) en een voorzit tershamer aan, terwijl hij de verdiensten van den kranigtn diroc.cur, den heer J. Schenk:, huldigde met een fraaie bloemenmand. Odk namens de leden werd den directeur een blo<> menhukte gebracht, terwijl hel oud-lid HeHf- man de vereeniging een krans aanbood. Namens het gewest Noord-Holland sprak daarna de heer Jung, namens de Alkmaar sch. Turnbond de heer Wijdeman. De voorzit ter dankte al.en. Het programma, dat 15 nummers teld" werd daarna in vlug tempo afgewerkt, 't Ge heel vestigde den indruk, dat de halter me alle recht ten eerste plaa.s inneemt in de rij d.r turnvercenigingen en bij verleden jaar in leden.al sterk is vooruitgegaan. 't Is ons natuurlijk ni.t mogelijk alle num mers afzonderlijk te bespreken, maar enkele widen wij toch even afzonderlijk noemen, wa niet zeggen wil dat de andere minder waren maar de genoemde tro ien door 't ten of ar.- de-r. De vrije oefeningen van de plaats van c groote m.isjes, waren sierlijk en werden cor rect uitgevoerd, wat wij met evenveel genoegen vermelden van de vrije oefeningen der damer» Door de tweede afdeding heeren werd goed gewerkt aan de hooge brug. In 't bijzonder zij ier genoemd een keurige oefening van dei voorwerker, den heer Vis. De rietoefeninge .1 der k.eine m.isjes, door zang begeleid, waren allerliefst. Een der meisjes bood den directerr een bouquet aan en z.i heel vrijmoedig daai- bij haar toespraak op rijm (luid applaus De parodie (nummer 12) was kostelijk. Te recht had. dit nummer groot succ s. Om de bezoekers .der tweede uitvoering nieuwsgierig te laten verklappen wij hier verder niets van Maar inslaan deed het. De le afd. heeren met den directeur aan 't hoofd, leverde zeer mooi werk. Zelden zagen wij een eerste afdeeling, waarin alle heeren v zoo hun plaats waard bleken, als in dit tien tal van ae Halter. Een paar mooi belichte groepen vormden 't slot. Alle leden van „de Halter" en in 't bijzon der 't frissche bestuur eri dè energieke direc teur kunnen met trots en genoegen op de feestuitvoering ter gelegenheid van het 20-ja- rig bestaan terugzien. Aan de vele moeders ons compliment voor de keurige wijze, waarop zij, ondanks den zeepnood, voor mooi gewasschen turnbroeken en witte blouses hadden gezorgd. Na a loop was er gelegenheid voor een dansje. Daarvan zullen ongetwijfeld velen gebruik hebben gemaakt. De* bloemen en1 cadeaux staan heden in de étalage van den heer Frankenberg, Lanige- straat. ALKMAARSCH BIOSOOOP-THéATER. In October 1913 werd-in het Théatre du Vaudeville te Parijs, de eerste opvoering ge geven van Le Phalène (de nachtvlinder) van Henry Ba taille, 't Stuk verwekte heel wa. opschudding en werd door de Fransche pers s.eqht ontvangen. Enkele bladen wisten er ech ter ook het schoone in te waardeeren. Een Iialiaansche fabriek heeft dit werk verfilmd eri met zeer veel succes. Onder de ti tel: „De Vlinder" wordt het thans vertoond in het A. B. T. De mooiste gedeelten uit het stuk zijn op de bekerde weelderige wijze der Itali- aansche fabrieken verwerkt en men krijgt in derdaad een goeden indruk van het geheel. Op supéri.ure wijze wordt door Lyda Borelli de hoofdrol verte likt. Zij maakt van Théa de Marliew een aangrijpend dramatische figuur. Zoodra zij, de ta enevolle kunstenares, de ze kerheid heeft, dat zij ongeneeslijk ziek is en nog slechts enk le jaren kan leven, voelt zij, dat zij de grooie liefde van prins Philippe de Thytsle nLt langer kan en mag aannemen. Er nftet tussc'hen hen beiaen een scheidsmuur worden opgebouwd. Zij zal maken dat Philip pe haar ni.t langer kan achten en werpt zich daarom in een maalstroom van de meest dwa ze genoegens. Philippe eischt verklaring en a s hij de ware reten verneemt, wil hij de jaren, die haar nog resten met haar door brengen: Maar zijn liefde verkoelt en aan Théa s sterfbed zijn wel vrienden, maar Philippe ontbreekt. Voor haar sterven ver toont zij, de kunstenares, zich aan haar vrien den nog éénmaal in haar volle schoonheid, en vooral deze scène hee t men indertijd den au teur zeer kwalijk genomen. Op de film wordt deze scere slechts even aanges.ipt. 't Geheel is inderdaad een belangrijk sluk werk. De heer C. Overboom liet zich ter afwisse ling hooren. Op beschaafde wijze zong hij met niet te krachtige stem eenige eenvoudige liederen. x Zoowel in de begeleiding der liederen als in die der hoofdfilm toonde het trio zich uit- s.ekend op dreef. TLINBOUWFONDS „STEUN BIJ ZIEKTE" TE ALKMAAR. UIT BOVENKARSPEL. Door de vorst wordt aan de Tuinbouw niet aangevoerd. Voorloopig zal niet worden aan gevoerd en' vermoedelijk wordt de markt gauw gesloten. UET GROOTSCHERMER. In de plaats van den heer H. Bruin, die door vertrek naar elders niet meer in aanmer king wenschte te komen, werd door stemge- echtige ingelanden van het heemraadschap ,de Noordeindermeergekozen als dijkgraa :e he, r F. Posch en als hoofdingeland d" 'ïeer W. Zee, beiden te Groot-Schermer. To secretaris perningmeester wrrd herbenoemd Ie heer J. Ditmars, mede aldaar. UIT WIJDENES. Vrijdag hield de afd. WijdensOosterleck /an het Witte Kruis algenuene vergadering Sl.echts 7 leden waren tegenwoordig. Uit de rekening van den penningmeester bleek dat er een saldo was van 13-41 Hi. erwijl op een spaarbankboekje een tegoed stond van 56 72, zoodat er een totaal bezit was van 70 12Vj. De begrooting voor 1919 werd in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op 675 44yj. De heer Jb. Bruin bedankte als bestuurslid In deze vacature en in die, ontstaan door he' vertrek van Ds. de Jager Meezenbroek werd voorzien door de beno.ming van de heeren J Pereboom Jr en A. Groot. De contributiën werden vrij algemeen met 0.50 verhoogd. UIT ST. PANCRAS. In de spoedvergadering van den raad dezer gemeente op 30 Jan. j.l. is met 4'van de 6 hemmen benoemd tot lid van 't burgerlijk armbestuur de heer D. Kloosterboer Jnz. De vereeniging tot aankoop van kunst meststoffen „Tuinbcuwbdang" vergaderd, mder leiding van den heer D. ,v. d. woude Notulen en jaarverslag werden goedgekeurd In 1918 steeg 't ledental van 122 tot 130 Verkocht werd voor ruim 26000 aan hulp nestkto fen. Tot leden van 't bestuur werden gekozen d» heeren C. Kloosterboer en Jb. Duif Cz. Na uitvoerige bespreking werd 't voorstel van 't bestuur aangenomen dat ieder lid pe 100 snees bouwland één aandeel zou neme' in de op te richten Zeeuwsche coöperatie kunstmestfabriek. Besproken werd 't aankoopen van een ter rein voor 't bouwen van een bergplaats. Me t oog op de duurte werd aangeraden nog wa e wachten, waarna de vergadering werd ge sloten. UIT BROEK OP LANGENDIJK. UIT WARMENHU1ZEN. Zondagmiddag j.l. had alhier eene hard rijderij op schaatsen plaats voor mannelijke personen boven 1-7 jaar en inwoners dezer gemeente. De vereeniging „Voor Werkverschaffing en Ijsvermaak", stelde hiervoor beschikbaar: le prijs 20, 2e prijs 10, 3e prijs 5. 17 personen namen deel aan den wedstrijd Uitslag: Cornelis Pronk Jz. le prijs, Pieter Quant 2e prija en Arie Min'lf 3e prijs. UIT OUDKARSPEL. De IJsclub Volharding epeat jus. Wow*- «lag liasr "tomm wal és Nsgtmste PmüNmö* *vr.vjoea. ovu'cenhcmsHg it voorwaarden van «ten bond ia liet ten weoaurijid voor achaataenrij dm van 15, 16 en 17 jaar, die nog nimmu op onderstaande afstanden een prijs hebben gewonnen, br wordt gereden in 2 aideelingen Aio. A b00 meter en aid. B lbOü meter. De twevde serie is voor lieinehbens van H en 19 jaar, overigens als voor serie 1 ge aoemd. De prijzen zijn medailles. La. prijswinnaars zijn verplicht aan dei eincwtüs.njd, die te Dtvemex worot gehou uen, deel te nemen. Volharding te Oudkarspdl bericht, da naar banen geopend zijn vanaf Woensdag 1 otgangsoanen op henen onbetrouwbaar. UIT HEILOO. De afdeeling Henoo, ijsbond H. N. heef besloten tot het houden van een hardrijden op schaatsen. lste van personen van 14 tot 16 jaar on geldprijzen2de van personen boven de li ,aar om tur. voor behoeftige gezinnen. Daa ue afdeeling veei uitgaven krijgt voor het on Jerhoud van de banen en de menschen eei jrooaje laat verdienen, kan zij niet gevei wat zij wenscht en roept langs dezen weg dei sieun van de burgerij in om die waf te missen aeeft dat voor dezen wedstrijd af te staan Dan kunnen eenige huisgezinnen meer gehol pen woroen. Le afdeeling heeft 6 nieuwe le- uen geboekt en hoopt dat velen die iets voor de ijssport voelen' zullen volgen. ieicgTiuunieii vau ketleu OPHEFFING UITVOERBEPERKIN- GEN. WASHINGTON, 3 Febr. Opgeheven zijn de uitvoerbeperkingen voor gerst, boo mn, navcr, maïs, rogge, zemelen, erwten brouwgersi, kavoenputenolie en veevoedei NOG 400 000 TON MAÏS. WASHINGTON, 3 Febr. Onderbande lingen zuilen worden geopend met de Ne deriandscfie, Detnsche, Zweedsche ei Noorscne regeeringen over de beschikbaai ste.hng van nog 400.000 ton maïs. DE &EDERLANDSCHE SCHEPEN WORDEN TERUG GEGEVEN. WASHINGTON 3 Febr De 87 Neder landsche schepen, die door de Vcreenigdt State» waren overgenomen, zullen onvoor waardelijk worden terug gegeven, zoodre zij in Amerikaansche havens aankomen. AMSTERDAMSCHE VEEMARKT. 3 Febr. Aangevoerd 217 vette koeien, lc cwaliteit 280, 2e kw. 2.40, 3e kw f 2 20 melk- en kalfkoeien 555 tot 100 2c ,raskalvéren 120 tot 160, 94 nuchter* ;alveren 40 tót 94, 17 schapen en 6 paar ,en, overgenomen tegen regeeringsprijs. EEN LUCHTSCHEEPVAARTD1ENST. AMSTERDAM, 3 Febr. Het voornemei bestaat om een maatschappij te stichten to het exploiteeren van een groot luchtschip geschikt om 200 a 300 personen te vervot ren. Naar het Persbureau Vas Diaz verneemt heeft zich hier ten lande een kapitaalkrach tig syndicaat gevormd, om te komen tot hei stichten van een dergelijke maatschappij om deze luchtscheepvaartdienst tot stand t< brengen Groote voorbereidingen tot stich tingen zijn reeds getroffen, waartoe 0. a behoort het ontwerpen van houwplannei voor het eerste schip met inrichting vai landingsplaatsen. Vooral ook voor Indii heeft de geregelde luchtscheepvaartdienst buitengewone beteeken is". KfM-hts'/akfii. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. VERBODEN TEELT. De zaak tegen den landbouwer Pieter B .e Andijk, op 30 Dec. geschorst, werd hedet verder behandeld. Het ging hierover verbodei leelt van komkommers, spersieboonen en kool Gehoord werd nu den controleur van Zoo ien en 2 getuigen k decharge. Mr. A. Prine verscheen in deze zaak weer als verdediger. Het zaakje duurde lang en was voor niet >elanghttbbenden ultra vervelend. We bepalen ons dus tot den tisch van der ifficier strekkende tot bevestiging van het ii Isten aanleg gewezen vonnis en de conclusi van den verdediger mr. Prins vrijspraak 0 althans een lichtere straf dan 200 boete. VERDUISTERING VAN BRANDSTOF. Thans werd voorgezet de zaak tegen Joh de G., melkrijder te H.-H.-Waard, ter zakt verduistering van brandstoffen. Zooals bekend is, zou de G. bij het rond brenger van brandsto fen van de distribuiti. verschillende briketten zich hebben toegi- au S. Lodder m F ■igend. G hoord werden Moeijes. Lodder verklaarde dat de zakken altijd he' gewicht hadden. Hij heeft de G. nimmer bri ketien cadeau gegeven. Ja zegt de G.: 2 zakl Lodder heeft niels cadeau gegeven houdt deze vol. Thans zegt beklaagde dat wegens wo ningnood een gehuwde broer bij hem inwoon de en deze kreeg ook zijn rantsoen briketten. Getuige Lodder kan onmogelijk zeggen hoeveel briketien er in de gemeente zijn ge distribueerd. De officier blijft bij Zijn meening omtren de schuldigheid van den beklaagde en vor derde bekrachtiging van het vonnis. Mr. Leesberg acht dit bewijs allerminsHge leverd. De officier is in gebreke gebleven t( bewijzen dat bekl. deze briketten heeft verduis terd. De schakel van het bewijs dat de zakker vol zijn geweest wordt gemist en is hier ook niet geleverd. Pleiter beschouwt beklaagde als :en sukkel. Hij is geen dief. Pleiter 'concludeert tot vrijspraak. HELING VAN GESTOLEN SCHAPEN. Bij dagvaarding is aan Jan G., koopman te Harenkarspel, en Michiel W., visscher te St - Maarten, een laste gelegd dat zij van H. S en J. G. hebben gekocht 3 schapen, welke schapen door laatstgemelden onder Warmen- huizen uit 't land van de Boer en Kraakman zijn gestolen. Alleen beklaagde Michiel W. is verschenen. Op een vorige zitting was bij de behande ling tegen Sch. en G. gebleken, dat deze person ende gestolen schapen aan de be klaagde hadden verkocht: Ze werden thans in hun gevangenisplunje als getuigen gehoord. Ze hadden de geaïolan schapen voor 190 verkocht. Bekl&agdea. wiste» dat da mk&pm jmfalm warm Ps ffir-™ Saltan Iraki ucdegtdeeld. bvAi. W. zegt 5 sdhapen te hebben verkocht door elkaar voor 61Ze hebben nooit gewe en oat o« schapen gestolen waren. S. heeft nog j bO gekend van W. om den koopman voor de scnapen ie betalen. Schuijt zegt dat dit niet waar is. Geinige G. verktaart ovvivenkomstig de getuigenis van zijn kameraad. De of.icier gelooft met oat, het bewijs is ge- .evend en wroert vrijspraak. VERBODEN VErvojlr VAN 10 K.G. SOIAPENVLEESGH. Eisch tegen Willem W., koopman te Scha- gen, 10 boete subs. 5 dagen met Vcroeuru- .tiklariiig. vEKBDdEN VERVOER VAN ZEEP EN CACAOPOEDER. Gtëischt werd tegen den dtunquent Abram S., diamantbewerker te Amsteroata, 10 boe- e subs. 5 aagen hechtenis met vtroeurdvtr- .tlaring. L DIEFSTAL VAN EEN DAMPAAL. Dirk T„ koopman te Zijpe, ten goede be- .ende van de justitie, worat ten' taste gelegd .ai hij hee.t weggenomen een paai, waarvan iij brandhout heelt gezaagd. De üampaal be- .loorde aan den landbouwer Liefhebber. Dirk T. beweert nu den paal gekocht te heb- en van Slijkerman, hoewel hij voor de politie aeeft erkend. Eisch 1 maand gev. DIEFSTAL VAN 3 WOLLEN VROU WENLIJFJES. De rondzwervende koopman Dirk K., heeft jp 19 Nov. bij den manufacturier P. Sluis te Barsingerhorn 3 wollen vrouwenl-fjes ge- uolen. Hij dacht dat het borstrokken waren Jie hij zelf kon dragen. Eisch tegen den niet verschenen beklaagde 1 maand gev. .iOOGER BEROEP VONNIS KANTON GERECHT/ De landbouwer Jacob T. te St. Panera» i» foor den kantonrechter te Alkmaar /veroor deeld tot 50 boete subs. 20 dagen hechieni», zegens verboden teelt. De ambtenaar was tegen dit vonnis in appèl gekomen. Eisch 300 boete subs. 90 dagen hechtenis. Eisch tegen Ane S., werkman te Zijpe, 10 ioete subs. 5 dagen hechtenis met verbeurd verklaring. wegens verboden vervoer van K.G. boter oftewel 37.50 dat die boter leeft opgebracht. Evenzoo Salomo de A. en Aaltje v. B. VERBODEN VERVOER. Wegens verboden vervoer van 35 pond, boter n 40 pond melange A., 10 of 5 dagen te- ,en eerste beklaagde en 5 of 2 dagen tegen weede beklaagde plus verbeurdverklaring. VERKOOP VAN KOFFIE OP NOG NIET GELDIGE BONS. Eisch tegen Alie K., winkelierster te Wog- ïum, 5 boete subs. 2 dagen. VERNIELING. De 61-jarige koopman Chr. J., te Schagen, ïeeft op 2 November bij den vergunninghou- Jer Langedijk aldaar een glasruit stukge slagen. Beklaagde zodht ruzie en werd uit het café /erwijderd. Bij deze gelegenheid sloeg hij net een mes een glasruit in. Beklaagde ver jaart zelf dronken te zijn geweest. De president zegt: „Het is een schandaal lat iemand van 61 jaar zich in dezen tijti, .00 bezuipt. Beklaagde zegt dat het gevonden mes hem riet toebehoort. Eisch 14 dagen gevangenisstraf. EENVOUDIGE BELEEDIG1NG. Dezelfde beklaagde moet zich ook nog ver antwoorden omdat hij in de herberg van Lan- ,edijk op 8 November den veekoopman C jeela heeft uitgescholden voor dief. Daar een der getuigen ziek is vordert het J. M.. wegens gebrek aan bewijs, vrijspraak. VERBODEN VERVOER VAN 9H KG. BOTER Eisch tegen Jan K., landbouwer te Obdam, '10 boete subs. 5 dagen hecht. BELEEDIG1NG VAN AMBTENAREN. Aan den werkman F. W. L. te Helder; wordt en laste gelegd dat hij een tweetal belas.ing- imbt&naren die op surveillance waren, briee- Jigende woorden neeft toegeroepen. Beklaagde is niet verschenen. Eisch: 25 boete subs. 10 dagen. VERBODEN VERVOER VAN 4 VATEN ROOM. Eisch tegen Jan R., koffiehuishouder te 11- H.-Waard, 10 boete subs. 5 dagen. VERBODEN' TEELT. De landbouwer Jacob K. te N.-Niedorp, is veroordeeld door het Kantonger. tot /00 >oete subs. 60 dagen, wegens verboden teelt Hij is van dit vonnis in appèl gekomen Hij wist niet dat hij die kool niet bouwen mocht. Eisc'h bevestiging van het vonnis. Ook staat in hooger beroep terecht de land bouwer Dirk T-, van Andijk, wegens verboden .eelt, door het Kantongerecht te Medemblik veroordeeld tot 100 boete subs. 50 dagen hechtenis. Eisch bevestiging van het vonnis. STROOPERIJ VAN BAGGER. Eisch tegen Joh. Hoogland, landbouwer te Medemblik, 5 boete subs. 2 dagen hecht. Idem tegen Petrus L., arbeider te Medem- jlik, 5 boete subs. 2 dagen. Hierna sluiting. ingezonden Stukken. van 1 Februari 19.9. a PROLONGATIE 4'/. pet. Mededeelingen. De markt opende vóór Ko ninklijke Olie en Culturen zeer vut met veel hendel fteheepvgartundeden flauw. Tabak- km willig, Amerika weinig handel. De heer H. Pastoor opende de vergadering met het herdenken van 't tienjarig bestaan van genoemde vereeniging en gaf een klein over» zicht van den goeden gang' van zaken en van de vele uitkeeringen in de tien jaren verstrekt. Uit 't verslag van den penningmeester bleek dat 1918 een ongunstig jaar is geweest, door veel zieken vanwege het heerschen van de griep en 1918 sluit met een nadeelig saldo van 109.38. Doch daar de vereeniging gunstiger jaren achter zich heeft is het eindsaldo totaal 765,52 en dat met ongeyeer vijftig leden. Voor het nazien der boeken werden aange» wezen de heeren W. Kaandorp en J. W. Beun, welke heeren over de, boeken en bescheiden hunne" goedkeuring gaven. Bij de verkiezing van de afgetreden heeren P. Blankendaal, J. Pool en C. Appel, werden deze met volstrekte meerderheid allen weder herkozen. Voor het controle uitoefenen bij ziekte van de leden werd met algemeene stemmen be» noemd de heer A. Boersen. Besloten werd ieder lid kennis te geven van de verplichting bij ziekte terstond opgave te doen aan den penningmeester, den heer I Pool (Singel), bij niet voldoen hieraan vervalt de uitbetaling. Aangenomen als lid werden de heeren H. de Rover, W. Kaandorp, J.' H. Geels. OPENBARE LEESZAAL EN BOEKEKU. In de afgeloopeji maand werd de Openbare Leeasael «Lier beaoobt door 2074 mennen m ®a 310 vrouwen, totaal 1963, in Januari 1918. Het eental beeoeken ven «ihtsire» bedroeg 870, tegen 762 In Jsnuari 1918. Uitgeleend werden een leden der leeseeel 2435 banden tegen 2652 In Januari 1918. Aan Nirtslerers werden uitgeleend 22 banden tegen 80 in Januari 1918. Zaterdag j.l. vierde onze plaatsgenoot, de heer P. Dirkmaat, zjjn 25«jarig jubilé als ge meente«veldwachter. Een 2»tal personen uit de burgerij, n.l. de heeren K. v. d. Molen en W. Bak. bijgestaan door de heeren A. Kamp en Jc. Kostelijk Cz. hadden het initiatief genomen dezen dag voor den jubilaris tot een onvergetelijken te ma ken. Een 14»tal personen, door ben aangezocht volbrachten den last om de burgerij een lfjsi eter onderteekening aan te bieden, waarop zij een zeker bedrag konden invullen, als blijk van waardeering en sympathie voor den jubilaris. Des morgens half tien werd deze in het lo kaal van het café „Marktzicht" ontvangen door het comité en de commissieleden die ut -orders van het. comité hadden uitgevoerd. De heer Bak sprak den jubilaris in hartelijke bewoordingen toe, waarop een ieder hem feli citeerde. Verscheidene bestuursleden van cor* pnratcn, welke ook binnengekomen waren c m de huldiging bij te wonen, drukten hen hartelijk de hand, waarop een heildronk uitg°» bracht werd ter eere van den jubilaris. Hierop schetste de heer J. Bakker in korte trekken de wording van het comité, zijne wer king en het resultaat ervan. Het resultaat werd daarop den jubilaris ter hand gesteld, en wel een enveloppe met in. houd. De voorzitter Bak verzocht den jubilaris de» zelve te openen, en het bedrag der commissie mede te deelen, zoodat nagegaan kon worden of er iets ontbrak. Dé heer Bakker releveerde het genoemde be drag, als zijnde te bestaan uit de somma van f 518.45 van de burgerij en f 15.van corpo» ratiën, totaal f 533.45. De heer Bakker merkte den jubilaris op. dat hij dit kon beschouwen als een met liefde geschonken gave van Broeks burgerij, wijl er niet één geweest was die er zich aan onttrokken had. Nog enkele coupletten werden door den heer Bakker uitgesproken, betrekking hebben» de op zijn arbeid van thans, en in de toekomst, wat een daverend applaus uitlokte. Hierna dankte de jubilaris het comité, en allen daarmede verbonden, en 'ook de burgerij zou zijn dank ontvangen door middel van de pers. Na nog enkele oogenblikken verpoosd te hebben, ging men uiteen, en werd de jubilaris ontvangen ten gemeentehuize, om daar na» mens den Raad, het marktwezen, Koophandel en andere corporatiën gecomplimenteerd te worden, en in ontvangst te nemen, wat door de besturen hem toegedacht was en in geslo» ten enveloppe overhandigd werd. Dat de jubilaris door dit alles onder den in» druk verkeerde kon men wel opmaken uit de woordejl van dank die hier ook door hem werden' uitgesproken. Den ganschen dag ontving de jubilaris ten zijnent veel blijken van sympathie. Builen verantwoordelijkheid van de Redactie U opname in deze rubriek bewijst geenszins, 'ut de Redactie er mede instemt.) Alkmaar, 3 Febr. 1918. Geachte Heer Hoofdredacteur, Zaterdagavond door eenige straten gaande, bemerkte ik tot mijn verbazing dat verschei» dene winkeliers méér dan één eleftr. pit brand» den en toch waarlijk geen zaken waren met meer dan 60 vierk. Meter oppervlakte, trou» wens die zijn er maar weinig in A. Als winkelier en bewoners van de Schouten» straat werd ik met het inwerking treden van de verordening genoodzaakt één pit te bran» den, en niet naar verkiezing in de etalage of winkel neen, beslist in den winkel moest zij branden. „Want ziet U," zeide de agent, „de burge» meester komt hier alle dagen door de straat." Nu weet ik niet of de kolennood niet meer urgent is, of de verordening in hare gestreng» heid niet meer wordt toegepastanders. als de burgervader ook eens andere straten Zata.Td*ö*»vond» doorwandelde. Ü5..N WXMIXUXS. CTPITM WTF AJkN OT COOT55IE YAW ADVIES DER GSMSSNTSLDKE PRODUCTIEVE WERKV FRSCH.AFFTN O. Weet v dal de loosen een die werken her teeld onvoldoende zijn ons «en gerin U onder* houden en lang niet in evenredigheid met den arbeid die daarvoor geëischt wordt? Weet a dat aan die werken nooit rekening met de wenschen en belangen der betrokken arbeiders gehouden wordt? Dat men daar nieuwe tarieven en aangenomen werk invoert en dan zegt: wie het daar niet mee eens is kan gaan? Weet u dat aangenomen werk niet strookt met de idee werkverschaffing en dat dit leiden moet tot haat en wangunst onder de arbei» ders? Weet u dat werkers, die eerst 21.90 loon ontvingen, zonder reden teruggesteld worden in ander werk en dan minder loon ontvangen? Weet u dat de werkman Schuit, die zijn hand heeft bezeerd, welke reeds lang genezen is, nu nog als baas werkeloos op deze werken rond» slentert en zijn geld ontvangt voor niets doen? Weet u dat door toedoen van dezen Schuit op 31 Januari ruzie ontstond op* het werk? Weet u dat naar aanleiding daarvan 6 per» sonen zijn ontslagen, waarbij er 5 waren die met dit geval niets te maken hadden? Weet u dat die personen zeer willekeurig in hun loon gekort werden, daar zij f 3.65 daags ontvangen en de directie slechts 2.55 uitbe» talen wilde, omdat deze menschen door den hardbevroren toestand van üen grond geen 4 wagens hadden kunnen uithakken en vervoe» ren? Nu u dit alles weet en onderzoeken kan, ho< pen wij dat dit anders worden zal en dat geen kerkers meer in hun loon gekort worden, dat het ontslag der 6 menschen als zijnde on» rechtvaardig, ingetrokken wordt en men voortaan de werkers niet behandelt als mi 1» derwaardige bedeelden, doch als vereenigde ar» beider*. Geachte redactie, met plaatsing van boven» staande zult u vele arbeiders een pleizier doen. Bij voorbaat mijn dank. Namens vele werkers, J. R. MOELAERT. (Wij hebben de hier genoemde feiten niet onderzochjt en laten de juistheid daarvan due geheel voor rekening van den inzender Red Alkm. Crt.) 4 4 3B 3 2y, 5 5 454 4 4 4 4 5 5 3 iyi pCt Atchf*. Top. tk S. Fé C. v. gA Detiv St R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. 4H« Pref. A. Missouri Kans. t Tex. C«)A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. A South. Rlw.vVot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g A. Vorige koers 96"/, 891/, 83» 701/s 631* 541/, 96 945/* 31 Vw 42'/,, 33"/,, 40 331/, 34"/,, 33», 30* 53 V, 87»/, 98»/* 99* 1821/, 1S0» 138»/. 99 997% 91V, 107'/,. 73'/,. 41/4 96V* 89'/,, 84»/, 70* 63 54* 96 95* 307/, 40»/,, 32»/, 33»/* 31 99 STAATSLEENINGEN. NEDERLAND, öblig. N.W.S. v. 1000 1918 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dit» vaa 1000 Oblig. dito dito dito dito dito Ned. Ind. 1915 f 1600 dito 1916 f 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.»Juli RUSLAND Obl. 1906 fr». 2500—5000 Iwangorod Dombr. GR. 625 Nicoiai Spw. 0 v 100 Geconsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889.90 GR 625 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw le serie I°04 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Previaciale an Gemeentel. Leeningea. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank» sa Credlet»tnatellingea. Amsterdamschc Bank Nederlandsche Bank C. v. A, Rotterd. Bankver. Aandl. Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. ObL Preraieleaningeau NEDERLAND. A'cUm Stad 1874 f 800) KELCIB. Antwerpen HÜ? Prolongatie Vorige ■er» 2'/,. 9 2U* 2u7/w j2'/,4 7'Via 11 Vu 921 it 27* jy. u. g. A. 32 Anaconda Copper C. v. A. Am. Car St Foundry Co. C. v. A Amer. Hide St Leather Com*. Uait. Stat. Steel Corp- C. g A. lat. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. c. v. Petr. br. Orion Petrol. Mij- Steaua Roman» Petr. Mfj. A. Compariia Mercantil Argentina Cult Mij. der Vorstenlanden id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind.Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult Mij, Aan* Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl, Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned, Scheepv. Unie Aand Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dtm Deli Comp. AaodL DellMastschapnij Aand Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand Seacmbak Tabak»Mjj. Aand 32Vu 34* -'6Vu 3 17* Li 9* >0 6* .5* .6 i'2 A IS >77/i '5'/i Jd7* 376 190 299 1727./, 223»/* 215 230* 341* 270* 269* 263* 524* 332* 485* 097/, 9V* 92 108»/u 4* 9 20* 20 7* II*. 27* 132* 83* 75* 86* 26 U3 230* 53d 239* 56 125* 416 ic2 220 35 336 3/6 185*| 286 170 228 211* 227 238 263 202 6S :35 240 40 5O0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3