Jiarl. UltToerlnj met Bal Physische Therapie. Orthopaedie. „De Heemstede", J Nationale Proelwedstfljden op Woensdag 5 Februari a.s. OPRUIMING TE WARIHEXHUIZEH, meelt Het goedkoopste adres voor kwaliteit Sigaren Mn m s n u ml »a;yL tkraHSbiIS: een meren Arreslede. HOUTVEILING ing iBitciicrshils. tan- oi Bmgeiwoanftuis Nieuwersluis. ITE KOOP „Café STUURMAN" LET WELT HOLLAND TEXAS HYPOTHEEKBANK, Vu leus- Verdronkenoiiril96a.Tel.5T5. L. S. IQfif ftndifc „SracM m ïlijlBir S5A.3NTJZ)Ein. Jnstituut een Burgerwoning -~TËTöÖpr~~ D. BALDER. Scheurplicht. Kapitaal en Beserren f 7,200,000.- X si rkt berichten. dienstbode. Dienstbode Net Dagmeisje Tehuis gevraagd Alkmaar—Bererw Haarlem-IJmuiden. U. VEER, Brcedstraat. J. MUUSSE, Scheemeers Bolaug. •p Vrijdag 7 Febr. 1919 Een groote sorteering vindt men bij Willem Vuure Kleine Houtweg 31 Haarlem Ad verten tiën. Do Fitna J d. BERG. Langestraat, werlaLster. A dressen-schrü ven. „Schormeers Belang In Groote kenze. B'i lijVe prijzen. Gemaakt en naar imnt. Langestraat 36 - Alkmaar. IJsclub „Volharding", Oudkarspel. Langestraat 59, t linke êOMEJS Nog prima kwaliteiten.' R. KEUTER Az. 113 YERDRONKENOORD 115. is thans Zaadmarkt 80, iVdï.JS. V erloren Elizabet Ltharina Romija, tophout. takkes en spaanders» 'U ynen (gerooid liggende) st mmen Huwelijk. Pension-ïnyentaris, OONVEHSIE1 Bestellingen van notpirstxaiit2, Alkmaar it. KLUTEli Az. VOETZAKKEN STAATSLUI ER1J. Hoofdprijzen. Trekking vm b*dc& No. 11174 1500. Na 8615, 11805, 1730, 10051 ca 10470 1000. Na. 10106, 13501, 26, 30331, 12572, 303C ra 33852 400. Na. 265, 4384, 1504, 7853, 13650 «n 5771 200. Na. 408, 5754, 6046, 18012, 17842, 13350, 20610, 871 en 1771 100. KANTOOR ALKMAAR, voorheen J DE LANGE C.Jzn. CREDIETFN, COUPONS, DEPOSITO'S EFFECTEN. en Stiintje Jouatra. rgeQ Keuken-Werkmeid Stationsweg 6. Wederom verkrijgbaar Mantel, 59 jaar. Jongens- on Meisjes-Cursus, In DE HARMONIE MIENTxIS, tegenover da Slaenenbrug. [van restanten paren Dames-, Heeren- en Kinder- [gevraagd. Aanvangsalarls I f ö.- a I 8 tegen veel verminderde prijzen. BEHANGERIJ. STOFFEERDERU. BEDDENMAKERIJ. Woensdag 5 Febr a.s INLEGGELD voor deelnemers één gulden Wedstrijd om h»lf een. huis of gedeelte van huis, of kamerd, wegens opheffing Pensionbedrijf te Bergen (N.-H.) Notaris L TOP. Het adres om ten spoedigste i uw BRANDSTOFFEN thuis-1 bezorgd te krijgen is UNDENLAAN E 57. te AMSTERDAM. van 5 pCt. in 6 pCt. PANDBRIEVEN.^ iij«t van h) de gemeente gelegen I Word©n voortaan aan ,113 VERDRONKENOORD TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 3 Februari. Medegedeeld door het Koa. Nsderlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 4 Febrari. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 769.2 te Seydisfjord. De laagste stand van den barometer 752.6 te Hernoesand. VERWACHT1NO. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke tot westelijke richtingen, nevelig tot zwaar be wolkt, weinig of geen sneeuw, afnemende vorst tot lichte dooi. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 2 Febr. Geertruida Theodora, d. van Gerar- dus van Distel en Maria Pctronella Steijger. 3 Febr. Juurian, z van Jacob Zandbergen D# aandacht wordt gevastlgd op da afgifte van Bfnnanla^diche Crediatbrlavan, waardoor In ruim 80 plaataan In NadarlSnd gelden franco kunnen worden opgenomen. Mevrouw VAN ASCH VAN WIJK te Alkmaar v r a a g i met 1 Mei as. een bekwame OVERLEDEN: i j 2 Febr. Immetje Lont, gehuwd met Klaas OH 60H tWöU(IÖ Ml tl>jö. Brieven Nassauplein 13. Mevr. LEfcSBfcRG, Ou iegracht I 277, Alkmaar, zoekt tegen had ALKMAAR, 3 Febr. Aangev. 5 paar-1 Maart een den f - 0 a 8 koeien f 550 a 750.! t We All A ÏTieivlA U nuchtere kalveren! 14 a 34. m.schpen IfTÜOUO IIlCl, Jtï, a 34 v. varkens f 2 a 2.60, R.K., niel beneden 18 jaar, goed biggen f a 0 bokken f a met kinderen kunnende omgaan. vNQEDtjKfcK UKuENTtVEILINO, 1 Febr blomikool le 9. f 0.— a 0.roode le soort f 12.50, 2e soort f 5.a 6 50. stort f .0a 0.—, gele le soort I 11.50, 2e soort f 5.— a 0.—, stort f 0.— a 0.—, witie 10 0, 2e soort f 3.30 a 4 80. Rammenas f 0.per 100 Kg., Uien f 00 a U0.— N OKDSCHARWOUDE 1 Febr Wortelen f 5 50 a 0 per 100 bos Roode kool f 1150 a 0 0, Oele kool 10.30 a 0, Witte kool f 0.00 a I 0.— allés pa 100 K G. Roodekool buit. I 0 a 0, gele f grove uien f 9 69 a Deensehe witte f 9.30. WARMtNHUIZEN, 2 Febr Aardappc len f 0.—. drielingen f 0 kriel f 0. Nep (buitenland) 0— a 0 Roode kool f 12 j .0, Oele f 11 50 a 0.—, Witte I 10 0, Knabarber f 0,—.Wortelen I 0, Mevrouw BUSCHGENS, Lange- straat 45, vraagt tegen 1 Maart een nette Wegens teleurstelling voor direct j gevraagd een I voor dag of dag en nacht. J. SNOEK, Langestraat 34. I rerraatd. Mej. A. TIP, Oude-1 [gracht 173. KIF K I» 1 T 1 K Ulimil»|.UvHilerdMs.Zat«rdH( Aanbevelend, v.h. MIDDELKOOP. wol 's avonds 7% onder leiding van den hr. j. J. POLL, L. M. O. Aangifte voor kunstlievende le den schrl talijk, tot Dónderdag 6 Febr. bij den S creiaria P. O. J. JUNO, Toussaintstraat 8. Kunstlievend lidmaatschap, Heer en Dame f 2.(Heer of Dame f 1.-) Zaterdagavond 8 Febr. 8 uur voortzetting van bet Bal. Onder leiding van den Heer HARTOO J. POLAK. Introducties voor dezen avond tot een beperkt aantal verkrijgbaar. Per persoon f l.-t-, Heer en Dame f 1 50, Heer en twee Dames f 2.— Bij de dames N. BRANDS, Stati onsweg 1/8, W MASEE, Ritse voort 13, S. LEEUWENKAMP, Waagplein 28 en de Heeren JOH. WIJDtMAN. Magdalenenstraat, J. W. TbEKINK, k dderstraat en H. DE VJSSER, Oudegracht 44. Plaatsbespreking V r ij dag van 11- I21/, uur aan de Harmonie. Schaatsen BEROEN (N -H.) OFttPEkl) voor ■•mor- wluierverpleging. UHKpr(|ieu f 750—I 15.—. Specials diabolische en diatetische keuken. De Directie, S. W D. VAN MAASTRICHT, Ged. verpl. vaa J ZANDBEROEN. S. ZANDBEROEN—Joustra geven kennis van de geboorte van hun Zoon JVBRUI. Alkmaar, 3 Februari I9ip. Tot onze diepe droefheid ge ven wij U kennis, dat heden, na een langdurig doch geduldig lijden, is overleden onze lieve i chtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Mejuffrouw IMMETJE LONT, Echtgenoote van K MANTEL in den ouderdom van 59 jaren. Alkmaar. K. MANTEL. Apeldoorn P. C. MANTEL. M. MANTEL—van RJjswuk Alkmaar. J. MANTEL. A. BIJLMantel. W. BIJL. Amsterdam. H. M sN PEL en Verloofde. Alkmaar. C MANTEL en Kleinkinderen. Alkmaar, 2 Febr. 1919. Schermerweg 70. De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 5 Februari a s.. des nam. 2 uur. v«or een Jongen Tan 1® Jaar, I bij voorkeur bij een onderwijzer. Brieven met prijsopgaaf onder C| 518 bureau van dit blad. vrangi S maal per week een paar uur een nette GEVRAAGD door de N.V. Ca I eao- en Chocoladefabriek „Alcma- rta" alhier een adrea»en-acluU- ver, een duidelijke hand schrijven- I de. Zich aan te melden aan de I fabriek. Bij de Firma J VAN DEN BERG Langestraat, kan een nette •p WUENMUifl 5 FK.BK1IAK1 ten huize van n. KRIK. iiom petoren, 's namiddags len 9 uur. Het Bestuur. NEDER KO OR N. SCHOUTENSTHAAT. f Ie «erle voor schaatsenrijders ran 15, 16 en 17 Jaar. aerle voor liefhebbers van IS en 19 Jaar. W Deelnemers zijn verplicht voor de loting om 12 uur aanwezie te zijn in het „HUIS Dp BREDERODE". Inleggeid 10.50, HET BESTUUR, geplaatst worden. SINGER-MAATSCHAPPIJ, Mient 6. 11 (Ijs en weder dienende) AANGIFTE van deelnemers van half twaalf tot twaalf uur. Daarna loting in het lokaal van H. MOSCH. HET BESTUUR EATKBUlflAVOHD Op den 29ste Jan. overleed na ten smartelijk en langdu rig lijden, onze geliefde Zuster in den ouderdom van 62 jaar. Onzen hartel/jkeu dank aan den Zeergel Heer Dr. Straver voor de vele hu!p aan ha r betoond en allen die be lang in haar gesteld hebben. Namens Broeders en Zuster, Heiloo, S. ROMIJN. Cr ROMIJNHazes. Alkmaar, H. ROMIJN. C. ROMIJN— StDERIUS. D ROMIJN. gevraagd voor tijdelijke werkzaam lieden. Aanmelding bij JOH. J. VAHL te Hei.oo. It 11 ATI Ai dl.1Kt.ib)) I ongemeubileerd, door gezin zonder kinderen. Brieven onder D 519 bureau van uit blad MOOIE AR TE KOOP. Adres te bevr. bureau van dit blad op DONDERDAG 6 FEBRUARI 1919. voorm. 91 2 uur (precies) op het erf van den heer JAN MORS aan het Noordholi. Kanaal te BER GEN (KOEDIJK), van alsmede van H. J. HAASBROEK, Deurwaarder, Alkmaar T E KO O P v««r f 4ftuu. W, STROOMER, Breelaan, Bergen. Net BURGER PERSOON Eoekt keuuUmaUJug met een net Geheimhouding verzekerd. Brieven, liefst met portret, letter E, advert.-bureau Wed. J. B. DE J3NGE, Bergen bi.H op WOENSDAO 5 FEBR^1919, des morgens te lu UUR, in de Too- ieeizaal van „dé Rustende Jager" van Een compleet mom geed «Is nieuwe ...,*3 .bestaande uitbuffet, eiken tafeïi, ilLLivLlN lilj WIEL. sto«;le.n» /Pitch P nc. lemkanten. nachtkastjes, waschiatels. kapokken matrass n, pluche kussens, wollen en molton dekens, spreien, lakens, Toopen handdoeken servetten tafellakens, waschsteiien, toiW te tu iniers, bonheur du juur, piano, groot fornuis, rieten tummeuble- ment, tuinstoelen, tafels, borden, I eetservies c mpleet, theeserviezen, glazen, compositielrpels, vorken, messen, potten, aa- dewerk 'enz. en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Te bezichtigen 4 Februari van 2 tot 5 uur. ie ke«H K«vrH)«g<l. Te aanvaarden 1 Mei of ee der. Br. fr. emdcr A 516, bureau van dit blad. Wegens indiensttieding le keep eeu goed outlerboiiden Stationstraat 62. mei MrHndHiofleiiBH«k. met voo> en achtertuin, aan den Kennemerstraatweg C 86, Vier I Staten, gem. fcfeileo. •oei Inhoud. Tegen goede be-j io ning terug te bezorgen aan het bureauman „Ons Blad", Hof 6, Alkmaar. Aan houders van «3 pCt. Pandbrieven ten laste van de HOLLAND TLX S HYPOTHEEKBANK wordt bekend gemaakt, dat voor hen een circulaire verkrijg, aar is ten kantore van de Bank, Spui 15—19, Amsterdam. De Directeur: Mr. E,J. EVER WIJN LANGE. Amsterdam, 27 Januari 1919. BRIKETTEN De GemeeuielUke Lend- Iioiiwcoiii ui Unie te O B D A M maakt bekend, dat de definitieve gronden, welke voor 5CHEURI;>G I zijn aangewezen, gedurende7dHger. ffenomen Jftft j (VHM don 3» J hu li Mr! lol en 3UWUIOH UUUs Ui ■u«l il«u 5 Fcbmarl 101W) van des voormiddags 9 tot des middags la uur ter inzage is gelegd ten gemeentehuize. Allen, die bij den opgelegden scheurplicht belang hebben, kunnen tegen de oplegging in beroep komen bij de Commissie van Beroep (adres Produktiekantoor voor Noord-Hol land, Keizersgracht 732 Amsterdam), leder, die tot een beroep is bevoegd, mag de behartiging zijner belangen opdragen aan een schriftelijk ge machtigde. Het beroep moet beknopt en volledig alle bezwaren bevatten, welke de belanghebbende tegen den opgelegden scheurplicht meent te kunnen aanvoeren. Het moet tevens luidelijk aantoonen hèt belang, dat hij, die in beroep k mt, bij den pgelegcfen scheurplicht heeft. Het beroep, dat schriftelijk moet zijn, dient ingediend te worden vóór den lu Februari 1919. Namens de Landbouwcommissie« H. BAKKER, Voorzitter. W. DEKKER, Secretaris. B Ilata Zooien f 1.25 per paar.' Rubber Zooien vanaf 50 ct. p. paar. Schoenveters, 12 stuks 25 xent. Ijzer Zoolbesl ag 15 cent p. kaart. Leder Zoolbeslag 12 cent p. kaart. Prima Chroomsmerr 25 ct. p. pot. Ledervet 25 cent per doos. ScliHMlHeii en rieoittu eu .Le der verkrUgl»KMr. Wedi rverkoopers r a b a't. Verkrijgbaar in den handel eu Mclioeiniialiei'U DE DRUKKERIJ VAN DE N.V. BOEK- EN HANDELSDRUK KERIJ V/H. HERMs. COSTER ZOON TE ALKMAAR STELT GAARNE HAAR BEKWAAM PERSONEEL VAN ZETTERIJ EN DRUKKERIJ, HARE DRIE ZETMACHINES EN DIVERSE SNELPERSEN TE UWER BESCHIKKING OM UWE DRUK WERKEN GEREED TE MAKEN. A SPECIAAL INGERICHT TOT HET ZEER SPOEDIG LEVEREN VAN BESTEKKEN, REGLEMENTEN, STATUTEN, VERSLA GEN, CATALOGI, ENZ. ENZ.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4