DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. So. 29 HoEted eon m twixlpf© (Jaargang 1919 DINSDAG 4 FEBRUARI. IJslancTs bekoring. B J)ezi' ourant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per maanden voor Alkmaar f 1.65, traneo door het ge heel e Rijk f 1.90, Afzonderlijke en bewysnummers h (tante. Per regel f 0.15. Bjj groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij ifh. HEBMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. F K U 1 L I E T 0~n" Binnenland. ïèkf®®0a«sïKmci- 3. Prijs der gewone Advertentiën Terwijl buiten Rusland geheel Europa be zig is de besmettelijke bolsjewistische ziekte uit te roeien, blijkt telkens weer, dat ondanks alle voorzorgen, hier en daar weer een haard van besmetting te voorschijn komt. Duitschland, dat men nu zöo grondig ge desinfecteerd dacht, blijkt nog met geheel van bolsjewistische smetten vrij te zijn en tel kens weer zijn krachtige regeeringsinaatrege- len tegen opduikend gevaar noodzakelijk. Ook in andere landen blijven de strengste voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Dat het gevaat niet denkbeeldig is, blijkt uit een mededeeling uit Kopenhagen aan de Daily Express over een conferentie van bols jewistische leiders in Stockholm. Daar werden de kansen hunner zaak in Scandinavië besproken en werd Denemarken hei meest geschikte operatietesma geacht. De bolsjewiek Litodonof -insloot zip tak- tiek, die hij ten gunste van een wemdtevoSu- tie leidt, te wijzigen. De propaganda door middel van strooibiljetten zal afgeschaft wor den en vervangen worden door de methode van persoonlijken invloed. In verband met dit plan zijn Russische en Poolsche agenten naar de groote arbeiders- centra in de verschillende landen gezonden. Zij zijn goed voorzien van geldmiddelen en hebben de opdracht arbeidersvereenigingen en instellingen op te richten en geesten vat baar te maken voor de flblsjewjstteche leer stellingen. De Zweedsche bladen deelen mede, dat Lenin erkent, dat de methode van nationalisa tie van land en fabrieken een ernstige misluk king is gebleken. De boeren, die thans land bezitten, verzetten zich legen alle pogingen om hen ten bate van anderen weder van dit land te berooven, terwijl het nationale beheer van de fabrieken een einde heeft gemaakt aan allen industrieelen. arbeid. En daarom trach ten de bolsjewistische leiders de kapitalisti sche bloedzuigers, die vroeger eigenaars der n deze thans Het blijft onbegrijpelijk, dat, waar het bols jewisme in Rusland tot zulke treurige resul taten leidt, in andere landen toch steeds weer volksgroepen bereid gevonden worden den wettelijken weg voor het najagen van bolsje wistische hersenschimmen te verlaten. Meer en meer blijkt, dat Duitschland bij de besprekingen over de nieuwe wereldorde te Parijs niet veel te vertellen zal hebben. Zooals bekend, heeft ook de Duitsche Ver een iging voor Volkenrecht een ontwerp voor een volkenbond gemaakt De'Times merkt evenwel op, dat er tus- •ichen de autoriteiten in de geallieerde staten lang en breed over beraadslaagd is of Duitschland al of niet tot den volkenbond zal worden toegelaten. Dit zal geheel en al van dit land zelf afhangen, maar, aldus de Times zoolang het nog niet voor zijn misdaden ge boet heeft, kunnen wij er niet aan denken, het fabrieken waren, over te halen weder over te nemen. Novelle van Wflhdm PoecSc Onder de jonge meisjes, die bij den steenen muur van de verzamelplaats,stonden, bevond zich ook Aslaug. Zij praatte met de anderen. Haar oogen straalden. Zij was vroolijk ge stemd, want zij had het gevoel alsof er dien dag nog iets heerlijks zou gebeuren. Van dag tot dag had zij op Björn gewacht of hij niet ovér de „Tun" zou komen aanrijden. Zij had eiken dag, precies zooals Mar «het tegen Björn haa gezegd, over het "lifter naar bene den in het dal gekeken. En telkens was zij ter neer geslagen weer naar huis gegaan. Maar nu was zij vroolijk. Haar heldere oogen gleden over de menigte en over het dal. Wie kwam daar langs de beek naar boven gereden. Aslaug's hart klopte sneller. De schertsende woorden gleden als Vroolijke vo gels van haar lippen. Als vogels die zongen maar wat zij zongen, dat wist Aslaug niet. Ja, dat was Björn. Maar wat zag hij bleek. En wat stonden zijn oogen ernstig. Nu verliet Björn, Mar achter zich latend, in een korten draf de beek en sloeg den weg naar de verzamelplaats in. Zou zij hem tege moet gaan? Neen Ja! Maar de men- schen!? Zij ging. „Het geluk zij met je, Björn!" „En oojr met jou, Aslaug Björn had haar niet zoo vriendelijk willen begroeten. Maar toen hij haar zoo voor zich zag staan, met dat lichte haar, die schitteren de oogen, die fijne, slanke gestalte toen was de wrok zoo licht als een wolk uit zijn hart weggegleden en had hij het toch moeten doen. Maar zijn oogen bleven ernstig, toen hij zei: Ik ben op de Oddurhoeve geweest ïk va- laat het fjord en ga naar het Noorden." „Waarom wil je near het Noorden g#an?" in den bond op te nemen De Tnn.es aoeaii het Duitsdie oötwerp slecht ei zegt, dat het niet ten doel schijnt ie hebben om den vrede op vasten grondslag te vestigen, maar wel om den bond te gebruiken als middel om Duitsehlands oude positie te herstellen. Wij denken, aldus de Times, niet, dat het ontwerp te Parijs ernstig zal worden opgevat Zelfs over de vredesvoorwaarde «al Duitschland slechts noodgedwongen gehoord worden. Een invloedrijk lid der conferentie heeft medegedeeld, dat de vredesvoorwaarden waarover Duitschland mede zou mogen be raadslagen, in hoofdzaak kwesties zouden zijn over den aard en de hoeveelheid der schadevergoedingen. Het mag als vaststaande worden aangeno men, dat de conferentie zal staan op jaarlijk- sehe betalingen, welke zoude® moéten wor den voldaan vóór interest wordt bdaaM op de Duitsdie ooriogsleeniagm, Ook zullen de Dustechm wonïm gehoord over de kwestie der berechting van hen, die beschuldigd worden van verantweordei^k- heid voor den oorlog es voor ovértredmg van de wetten der menschelijkheid. De raad van volksgemaehtigden es. de ver tegenwoordigers der troepen van Hamburg en Bremeimaren hebben met algemeene stem men oe volgende resolutie aangenomen.': lo. Aütreqen der tegenwoordige regeering, die parneiisch samengesteld is, onder mede werking van alle socialistische partijen naar vernouuing der uitgebrachte stemmen voor ae verKiezmg voor am Arsolraad2o. De ge- wapenue aroeiders verklaren zich bereid, hun wapens af te geven aan de binnenrukkende troepen uit Hamburg en Bremershavcn, die daarop de beveiliging van Bremen ©p zich nemen en een vemgaeidsdienst organisme® 3o. De divisie Gerstcnberg verbindt zich in haar tegtnwooraige «iclhngen te blijven en het binnenrukken der troepen, van Hamburg en Bremersnaven met te verhinderen. Na hét binnenrukken dezer troepen trekt de divisie Gersten berg af.. In ecu vo. «uiige zitting van den Arsolraad werd de reso.une ipet algemeene stemmen aangenomen. De raad van volksgensachtig- den zond hierover een telegram aan de regee ring 'ie Benijn en sprak daarin de verwach- ting uit, dat thans de staking van de tegen Bremen gerichte actie en de onmiddellijke te rugtrekking' van de-divisie GerstmSgerg zou volgen. De definitieve uitslagen der verkiezingen voor de Duitsche nationale vergadering zijn: Duitsch Nationale Volkspartij (met inbe grip van de Beiersche midden-partij, de Na- tionaal-liberale partij in Beieren^ ds Wurtem- bergsche burgerpartij en de WurtanbergBchê Boeren- en Wijnbouwersbond) 42 zetels. De Duitsche Volkspartij ,21. De Christelijke volkspartij (met inbegrip der Beiersche Volkspartij en de Katnoucke Volkspartij) 88. De Duitsche democratische partij (met inbe- vroeg Aslaug onthutst „Gsïifck: D:.. aiij nie; laagte i». <oiis gt-Vvoc- te streek bevalt.'1 „Heb je dan ruzie nm mijn dikken oom gehad?" „O, dat niet, maar w „Of bevallen je hier de measchen niet lan ger?" „Neen. die bevallen mij niet meer." „Ik ook niet, Björn?" Björn keek met een verwrongen gezicht voor zich uit en antwoordde niet, „Maar waarom rijd je dan hier naai bo ven? De weg naaf het Noorden gaat toch niet door hei Oddürdai." „Och - ik wou afscheid van je nemen," antwoordde Björn treurig, „En waarom wou je juist afscheid van mij nemen?" vroeg Aslaug schalks. „Omdat ik je lief heb," had Björn nu eigen lijk moeten antwoorden, Maaf hij nam schijn baar geen notitie van dié vraag en zei „Ik wou je gelukwenschen." „Dat neem ik gaarne aan. Maar nu moet ie mij ook zeggen, waarom je mij wilt geluk- wenschen." „Met je huwelijk met Jon 1" flapte Björn er uit. En daarover kon Aslaug lachen. En wat lachte zij „Dus met mijn huwelijk met Jon. Dat is aardig van je. Maar zeg mij nu ook nog wie je verteld heeft dat ik met Jon ga trouwen?" „Aloör," zei Björn toornig, en hij keek alsof hij spoorslags wilde wegrijden. Hij kon echter dat voornemen zoo hij het had niet ten uitvoer brengen, want nu kwamen ook velen naderbij om hem te begroeten. Mar was reeds eerder van zijn paard gesprongen en stond nu in het midden van een hoop men- schen, die hij een aanschouwelijke beschrij ving gaf van den ontzettenden storm en van de rit door de branding. Aslaug bevond zich in de grootste verlegenheid. Zij kon Björn niet in het bijzijn van al die menschea de nocdige opheldering gevea omtrent haar ver houding tot Jon m toch wa* zij anderzijds van de Duitsche Volkspartij m Bekras) '5. De Soöaal-dmocratkdie partij 163. Dé Os&fhanksslijke Sodaal-Democrafische partij 22, Dt Befersche Boerenbond 4..De Sleeswsjl- Holsteüische boeren- «a landarbeiders-demo craten Het Brunswijkscfee Landelijk ver bond 1 en de Duitsche Haanoversche partij 4. Totaal 421. Hoe het den royalisten in Portugal vergaat is niet bijzonder duidelijk. Sommige berichten spreker van belangrijke successen, N andere van beduidenden tegenslag. Naar Reuter verneemt trekken de royalis ten terug op Estamaja. Zij ontruimen Aaue- da. De berichten over den toestand te Ooorto zijn tegenstrijdig. Volgens sommigen is het er rustig, volgens anderen heersdit er een ter reur sn te Cööceiro gereed om elk oogenblik naar Spanje te vluchten. Don Maatsel schijnt te Londen nog steeds és kat uk riM kwakte kijtesa. KORTE BE RICHTER Prim AUmnêsf v&n Servië is U Pa rijs mngefamm, SchéMmam verklaart zich tegen hei rademtelsel en toont in een .interview de overbodigheid der arsolradea aan. De intergeallieerde reliefraad te Parijs besluit in samenwerking met de Roode-Kruis- veraenigingp,, levensbehoeften te zenden aan de nog m DmischktftA verblijvende Russische, Servische en Rpemeensche krijgsgevangenen. Oompers is benoemd tot permanent voorzitter der commissie voor inUmatvmde arbeidswetgeving,, De vroegere koningin vrn Beieren is overleden. Lansing is voorzitter van dé, commissie in zake dé, vefdestwdprdelijiftgté. voor dm oor log. Er is in Duitschland cm bond opge richt ter bescherming van den ex-keizer. In Spanje hebben syndicalistische on lusten plaats gehad. Er Is toenadering tmsckm Spanje en Argentina. De „Times" voorziet een entente der Spaansch-sprekeade landen. De Duitsche wlksgefaapfitlgdea zijn sm'ct Weimar vértrokkert Lansmg heeft zich over de Monroeleer in verband mei den volkerenbond uitgelaten. De Times heeft eea artikel van een Franschen correspondent, waarin de Fran- sche eischen ter vredesconferentie worden op gesomd en gemotiveerd. Uit Parijs komt een bericht volgens het welk de raad van tienen zou hebben besloten het geheime verdrag mei Roemenië prijs te geven, De pmicfeu van de noordelijke refer ring van Rusland, Tsa'kofsky, gaf in een on derhoud met Reuter te kernen dat er van een schikking met de bolsjewiki geen sprake kon zijn. Het officieel bericht van de zitting van •den intergealiieerdm voedselr&adl, te Parijs, deelt mede, dat maatregelen werde® genomen voor de voedselvoorwmng op den linker Rijnoever, voor de krijgsgevangenen in Duitschland en voor de Isjecho Slowaken. De Belgische socialisten besloten niet deel te nemen aan de conferentie te Bern. De Dartv Mail verneemt dat de Britten en Amerikanen' voor afschaffing vdn den duikbootoorlog zijn. Te Weenen hebben groote betoogingen plaats voor aansluiting .van D.-Q. bij Duitschland. Minister Bauer deelt mede, dat de Duitsche regeering verzocht heeft om D.- O. gevolmachtigden aan te wijzen om zitting in de D. Statencommissie. Duitschland zal nu werkelijk voedsel en grondstoffen kunnen koopm. De onderhan delingen daarover zijn te Spa begonnen. Gerard Hauptmann teekent in een open brief protest aan tegen, het aan Friftskrijk toe geschreven voornemen om rus den vrede de F raas the steden weder ie doen opbouwen door 800J300 Duitsche krifgsgevmgemnslavsit. Minister Lansing verklaart, dat de meening der neutralen Over den volkenbond zal worden gehoord, zij het ook, dat zij niet het vredesverdrag, waartoe de volkenbond be hoort, kunnen mede onderteekenen. vast beeloien hem om niets ter wereld met die meening ten opzichte van haar te laten weg rijden. Zooals hij daas zat op zijn ouden klepper in de grove Zondagslhc- kleedij, met z'n bruin vastberaden, trouwhartig gezicht, zou zij hem wel naar zich hebben willen toe trekken en hm kussen, om hem dan in 't oor te fluisteren: „Jij domme Björn, hoe kon je toch geiooven, dat ik óóit een ander zou ne men oaa jou r Maar als hij nu wegreed, kon 'zij hem toch hier op het open vela niet met geweld vast houden. Nu kwam oogenecliijnlQk de hemel haar te hulp. Met een snelheid, zooate dat op IJsland dikwijls plaats heeft, betrok de lucht, wolken verslonden het blauw en de zon, een hevigen wind en een iiskouden regen veegden van boven af door het dal ljpen. Men vlucht te naar de tenten. De mannen van de Oddur- hoeve hulden zich in hun mantels en snelden naar de paarden. De jongelingen scholden op het weer, omdat dat hun voorgenomen wed strijden verijlde. Finnur kwam met Swawa aan den tetigel naderbij en drong op heen gaan aan. Aslaug wierp zich op het paard en zei tegen Björn: „Rijd mee naar de Oddurhoeve en wees tot morgén onzen gast. Schud niet zoo met je hoofd. Vader zeg hem toch, dat hij met ons meerijden moet. Hij gaat naar het Noorden en komt niet terug. Maar vannacht moet hij bij ons blijven." „Natuurlijk rijd je met ons mee naar de Oddurhoeve!" zei rinnur. „Of wil je onder een tent kruipen en daar van nacht bevrie zen? Je moet met Mar in onze logeerkamer slapen en als het goed weer is, rijden wij hier morgen weer heen en zien toe, hoe de jongens worstelen. Zoo'n haast zal er toch zeker niet zijn bij je reis!" Björn schudde het hoofd en zijn paard deed desgelijks. Maar zij bedoelde niet het zelfde. De bruine was oorspronkelijk uit het Oddurdal afkomstig en toen zijn viervoetige kameraden, die hij nog goed van vroeger ken de, rechtsomkeert maakten en in draf den weg naar de beek insloegen, sloot hij zich bij hen betrekkingen met Enge^,„. vens werd betoogd hoe Hongarije geroepen is om een muur te vormen tegen de expansie- zucht van het Slavendom. -V- E«b poging van de bolsjewistische ele menten in Boedapest om het 'betalan van huis huren op 1 Femiari te verhinderen, te mis lukt. Botha zal a&si het hoofd eener gealli eerde commissie naar Polen gaan, Een gerucht wil dat Petrograd door de Entente wordt gebombardeerd. Er' bcataaibplanhen tot vereeniglng van Servië en Bulgarije tot één staat. Een holsjewitisch communiqué, hetwelk te Petrograd te gepubliceerd, meldt, dat vol gens besluit van een bijzondere commissie de grootvorsten Paul Alexandroowitsj, de oom van tsaar Nikolaaa, Michaelowitsj, zijn neef, Dimitry Constautinovitsj, zijn oud oom en George Michaelovitsj, zijn broeder, benevens grootvorst Alexander, en de echtgenooten der zusters van den tsaar zijn gefusilleerd. NEDERLAND—FRANKRIJK. Het Departement van Buitenlandsche Za ken'deelt mede: Ten einde een blijk van belangstelling te geven in den toestand van de door den oor log verwoeste streken en na te gaan in hoe verre ook met Nederlandsche medewerking in de behoeften daarvan zou kunnen worden voorzien, zal zich in dén loop der volgende aan, al trok zijn meester ook hard aan den teugel. Het was toch beslist beter, voor den ;ri ouden regen weg te loopen, dan daarin te blijven staan Aldus schikte Björn zich half met tegenzin naar den 'wil van zijn paard. Hij draafde naast Finnur. Aslaug kwam achter hen aan. Mar voegde zich bij haar. „Ben je nog boos op mij vroeg hij. „Ja," zei Aslaug. „ïk ook op mijzelf," zei Mar. „Ik heb je erg beleedigd. Ik weet niet hoe het toej Het kwam opeens zoo over mij. Ach, Aslaug, mijn ituimig bloed. Geloof me. dat heeft mc al menige leelijke poets gebakken, en ik heb er voor moeien boeten.. Het is te laat voor mij, ik kan niets goeds meer van mij zelf mar ken" „Voor het goede is het nooit te laat, als men daartoe maar een emstigen wil heeft." „Dat is het immers juist," zei Mar lachend, „die ontbreekt mij. Een wil kan de mens'ch zich zelf niet geven, men heeft dien, of men heeft dien niet. Weet je, de schikgodinnen mengen het bloed, maar menigmaal zijn ze arglistig en gierig, dan doen ze er portwijn of koffiedik bij. Och, bij mij hebben ze geen koffiedik genomen en de wijn, die was voor mijn natuur te sterk. Aslaug keek Mar met vochtig glinsterende oogen aan. „Ik vergeef je," zei ze zacht. „Die daar voor ons," zei Mar met nadruk, „dien hebben ze evenmin wijn als koffiedik gegeven. Diens bloed is rein, zooal? het moet wezen. Én die heeft het beste gekregen, wat de natuur te schenken heeft: een wil. Die zou een nog beter man voor je zijn dan Jon „Begin je ook al over Jon!" riep Aslaug korzelig, „wat zijn dat voor praatjes." „Goed dat het maar praatjes zijn," zei Mar. „Kijk eens, hier groeien nog dotterbloemen. Ik vrees, dat de ossen zullen komen en ze af grazen" XIV. Toen zij op de Oddurhoeve aankwamen, was het weer wat beter gaworden. Al en toe week een commissie naar Parijs begeven, om aldaar met de door de Fransche regeering aangewezen autoriteiten en lichamen ter zake besprekingen te voeren. De commissie bestaat uit de heeren Joost van Vollenhoven, directeur van de Nederland sche Bank als voorzitter, dr; H. j. Lovink, commissaris-generaal vóór de Landbouw productie, ingenieur R. A. van Sandick, alge meen secretaris van het Kon. Instituut van •Ingenieurs, mr. J. L. C. Vlaanderen, voorzit ter van de Maatschappij van Nijverheid, en P. -C. Voüte, lid van ae firma Mirandolle en Voüte, voorzitter van het Centraal Comité voor de verzorging in Nederland van Fran sche kinderen uit het bezette gebied. Als toegevoegd lid, en tevens als secreta ris, zal fungeeren de heer A. E. Dinger, inge nieur, chef van het Bouwkundig Bureau aer Staatsmijnen te Heerlen. SPEK UIT ENGELAND. Naar aanleiding van de oüficieuse verdedi ging van de transactie, door de regeering aangegaan, ter verkrijging van 12 millioen K. G. duur spek uit Engeland, schrijft de N. R. Gt.: Voor den oppervlakkige» lezer moge deze verdediging iets overtuigends hebben, voor anderen levert zij niet anders dan een illustratie van de volkomen ongeschiktheid van de overheid tot het drijven van handel. 29 November zegt het communiqué ontving de Nederlandsche regeering uit Lon den een aanbieding tot levering van spek. Nu was het eind November in handelskringen bekend, dat er in Amerika zeer groote voor raden spek waren. Een handelsman, die een aanbieding ontving als onze regeering uit Engeland gewerd, zou\dan ook niet nagelaten hebben, aivorens hij in bespreking daarover trad, eens te informeeren naar de prijzen in Amerika, en gepoogd hebben, ook vandaar eenige offerten te verkrijgen. Had de regeering dit gedaan en blijkens bovenbedoeld communiqué heeft zij daar ruimschoots tijd voor gehad dan zou zij waarschijnlijk bemerkt hebben, dat Amerika, dat eind December geheel eigener beweging met een aanbod van 25 millioen K. G. voor den dag kwam, zeer wel tot levering tegen concurreerende prijzen bereid en In staat was. In elk geval zou zij tot de overtuiging geko men z n, dat het roekeloos was maar ineens 12 millioen kilo uit Engeland aan te koopen. De regeering mocht niet op zien komen spe-" len zegt het communiqué. Wij willen het gelooven, maar de regeering had wel kun nen en moeten overwegen, dat de 12 millioen K. G. uit Engeland ook niet op één dag hier zouden worden gedistribueerd. Zag zij de kans niet die er, naar wij meenen, wel moet geweest zijn om tijdig met Ameri- kaansch spek onze vetposifie te verbeteren, dan had zij mei een kleine aanvulling voor het tusschehtijdvak, tot er spek uit Amerika aangevoerd zou worden, kunnen volstaan. Doch, gelijk gezegd, de regeering heeft naar dit alles niet gevraagd. Zij had een aanbieding uit Londen en js, ofschoon de drong de zon door de regenbuien heen. Zij was op het punt onder te gaan. De wolken boven den Westelijken dalrand waren bloed rood gekleurd Toen zij op het erf stilhielden, keerde Björn zich om, en Aslaug ving zijn blik op. Het gras, de dieren en de menschen waren in het warme schijnsel van' den zons ondergang gehuld. Niemand bemerkte "Tiet daardoor, dat beiden bloosden. De knehten verzorgden de paarden. De sten werden in de kamer genoodigd. As- ug ging naar de keuken, waar Aloör zich lx v uid, en z< i tot haar: „Wat heb j< toch voor 'praatje rond ge strooid, Aloör? De menschen zeggen, dat ik met Jon verloofd ben, jij hebt dat verteld. Hoe kon je zoo Iets doen?" „Maar je hebt het mij toch zelf gezegd riep de oudé vrouw verschrikt. „Ga je dan niet met Jon trouwen, lieveling? Was hij dan daarom niet hier, en heeft de baas hem niet daarom onzen heelen voorraad laten zien, opdat hij wetten zou, wat voor een rijke dochter hij krijgt?" „Je hebt koren tusschen lavasteenen gema len," zei Aslaug toornig, „en het stof is je in 't hoofd gedrongen. Ga nu maar de logeerka mer in orde maken wij hebben gasten, die daar moeten slapen." „Wie zijn het?" riep het oudje. „Dat zul jé wel zien. Ga nu maar doen wat ik je zeg." „Wees niet boos op mij, mijn schatje, dat ik zoo gebabbeld heb. Zij vertellen immers al len op de hoeve dat je met Jon op de trouw- banlc zult knielen. Ik zal dadelijk naar de mei den gaan en hun zeggen, dat er niets van aan is." „Dat zul je wel laten," zei Aslaug, „jij moet in 't geheel niet over mij spreken, jij evenmin als de meiden. Ga nu en zeg aan Ka- ri, dat hij forellen uit de vischkist moet ha len." De oude vrouw ging heen. Aslaug nam de koffiemolen van de plank, schudde de koffie uit hat kistje er in en begon te malen. TWordl 7ardt vervolgd). ALKMAA1SCIK COURANT 24> v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1