Inlichtingsdienst. Bons foor klompen en reparatieleder. Uemengd Mieuws. De WAARN. DIRECTEUR van bet DIS TRIBUTIEBEDRIJF deelt mede, dat de IN LICHTINGSDIENST voorloopig GEOPEND ZAL ZIJN OP ALLE WERKDAGEN,, van 'S MORGENS 9 TOT 10 UUR, behalve ZA TERDAGS (GESLOTEN). DeWaarn. Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS De WAARN. DIRECTEUR van bet DIS TRIBUTIEBEDRIJF deelt mede, dat ELKE WEEK gelegenheid bestaat voor het bekomen van BONS voor KLOMPEN en REPARA TIELEDER, en wel: IEDEREN MAANDAG van 10 tot I uur, voor de legitimatienuminers 11500. IEDEREN DINSDAG van 10 tot I uur, voor de legitimatienuminers 15013000. IEDEREN WOENSDAG van 10 tot 1 uur, voor de legitimatienummers 30014500. IEDEREN DONDERDAG van 10 tot 1 uur, voor de legitimauenummers 45016000 IEDEREN VRIJDAG -van 10 tot I uur, voor de legitimatiemunmers 6001 en hooger. Voor BONS voor REPARATIELEDER komen voorloopig alleen zij in aanmerking, die hiervoor nog GEEN BONS hebben beko men. De Waarn. Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. prijs heel hoog was en wij nog kaas moesten leveren bovendien, daarin gebeden, zonder zich te vergewissen of niet een concurreerende olferte'te verkrijgen was. „Toen die transactie werd afigesloten het zij nog eens herhaald was "er geen sprake van eenige mogel Deid om spek van elders te betrekken" aldus lezen wij ten alotte_ in het commwvque. De zinsnede lijkt meer ëen truc, dan eer' ernstig argument. „Het zij nog eens herhaald", maar in het gansche min of meer snoeper ge stuk staat niet vermeld wan neer de transactie is afgesloten. 29 November kwam de aanbieding binnen, en over dat aanbod is eenigen tijd! onderhandeld. 'Niette genstaande de zaak dus wat werd getraineerd, 'kreeg de regeering er geen lucht van, dat Amerika, om zoo te zeggen, tot de ooren in het spek zat. De aanbieding van 25 millioen, zonder kaas, kwam haar uit de lucht vallen1. Dit is juist de fout. In handelskringen was mem van den Amerikaanschen spekovervloed op de hoogte, die trouwens ook merkbaar was aan het terugloopeii van de prijzen op de Amerikaanscne markt. De heele spektransactie met Engeland komt ons dan ook voor, niet anders te zijn, dan een voorbeeld van gebrek aan koopman schap. Dat de regeering niet voldoende op de hoogte geweest is van de branche, waarin zij zaken deed, blijkt ook uit de mededeeling in het communiqué: „ook is niet althans niet uit de officieele bescheiden gebleken, dat dat het spek zou worden geleverd c.i.f. Rot terdam". Misschien moet hier de nadruk val len op.de omstandigheid, dat het feit niet uit officieele bescheiden gebleken isl De firma van Roésem en Zoon schrijft nog: „Als bewijs hoe onjuist het bericht van het Haagsche Correspondentiebureau is, dient, dat on de r ge teeken den einde October 1000 kisten spek van de firma Mortis en Co. te Chi cago tot 27 Amerikaansche cents fob. New- cork kochten, welke koop geannuleerd moest worden, aangezien de N.O.T. geen invoer- consent mocht verleenen. „Dit. is dus ongeveer een maand voor de beroemde spektransactie te Londen tot stand kwam, terwijl ook de prijs toen1 beduidend la ger was". Toch wil het communiqué doen gelooven, dat er op het oogenblik, waarop het Engelsche spek werd gekocht, „geen schijn van mogelijk heid bestond, dat elders in casu in Ameri ka door ae regeering spek kon worden ge kocht, laat staan tegen lager® prijs." STROOVLAS. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening vestigt er de aandacht van belanghebbenden op, dat de*handel in stroovlas in het volgend seizoen vrij zal zijn. LTf CONGRES INZAKE LEVENS MIDDELENVOORZIENING. De hoofdbesturen der organisaties, aange sloten bij het Ned. Verbond van Vekvereeni- gingen en den Partijraad van de Soc.-Dem. Arbeiders Partij kwamen gister in Parkzicht te Amsterdam bijeen tot het houden van een congres inzake de levensmiddelenvoorziening. De vergadering werd geleid dloor den heer Edo Fimmén. Minister Van IJsseisteyn, zei hij' o.a., meent te kunnen doen en laten wat hij wil en te kunnen saboteeren wat bereikt ts. Het is dus noodig, dat wij op de bres staan, ook in het overgangstijdperk, opdat het volk levensmid delen krijgt en tegen bereikbare prijzen. Het woord.1 was' daarna aan het Kamerlid Sannes. Uitvoerig zette spr. uiteen, dat dé centralisatie en organisatie van alle landen gedurende den oorlog na den vrede wordt losgelaten. Men wil terugkeeren naar de toe standen van voor den oorlog. De-Staat trekt zich nu reeds terug uit het bedrijfsleven. Van alle kanten wordt druk geoefend om den ou den toestand te herstellen. Daardoor heeft minister Van IJsseisteyn, zich de welwillende houdjng van de burgerlij ke partijen verzekerd. Sp'r. noemde dezen mi nister 'n geweldige boffer. Telkens toch kreeg hij giaan, wanneer de voorraad op was. Evenzoo ging het met vet. Er wordt niet met voldoende kracht opgetreden tegen de knoeiers. In dit verband haalde spr. aan de melkkwestie te Amsterdam. De minister dreigt wel,- maar slaat niet toe. Men wil vrijheid, maar dat beteekent verhooging van prijzen. Spr. zette verder uiteen, dat de eisch moest zijn levensmiddelenvoorziemujg als gemcen- schapszorg. Voorgesteld1 werd door spr. de volgende resolutie: „De conferentie inzake de levensmiddelen voorziening, vertegenwoordigende ruim 225,000 georganiseerde arbeiders, overwegende dat in het huidige stadium der maatschappelijke ontwikkeling de levensmid delen voorziening niet mag worden' overgela ten aan het particulier initiatief der onderne mersklasse te minder waar voortdurend ster ker de organisaties der ondernemers op dit vtwziemog steeds meer dreigt ie worden be- fe eerschtdaor de georganiseerde belangheb benden, wier handelingen uitsluitend worden geleid1 door de zueht om uit elke situatie de grootst mogelijke winst voor producenten en handelaren te halen; dat het bovendien in het over gangstijdperk uitgesloten: moet worden ge acht, dat zonder een krachtige m doeltreffen de regeeringsbemoding met de ievtmsiaidde- lenvoomeniing de groetc massa des, volks in staat zou zijn zich van de noodzakelijke le vensbehoeften te voorzien, stelt aan de regee ring de volgende eisch® 1De zorg voor productie en aanvoer van levensmiddelen te aanvaarden als gemeea- schapszorg en haar, waar mogelijk in samen werking met verbruikers eq producentenorga nisaties duurzaam te organiseereu. Hierbij zal moeten worden gestreefd naar een zoo ruim mogelijke voorziening en gezorgd' voor prij zen, die de levensmiddelen binnen het bereik van de groote massa der bevolking brengen. 2. Handhaving gedurende het overgangs tijdperk van het stelsel van voorziening in de noodzakelijke levensbehoeften beneden kost prijs, in het bijzonder voor brood, aardappe len eu vet. 3. Maatregelen te nemen am de aanwezi ge voorraden vleeseh en vet aan bet geheele volk ea niet enkel aan de mcergegoed® ten goede te doen komen. De voorraden bevroren vleesch ten spoedigste ste distribueer® en evenzoo te handelen ten aanzien van het van het buitenland aan te voer® spek. 4. De prijzen van de van regeeringswege verkrijgbaargestelde kleedingstukkea aan merkelijk te verlagen, opdat deze goeder® inderdaad binnen het bereik van de arbeiders zullen vallen. E>e prijsverlaging der kleeding- stukken en andere manufacturen* welke zich in hand® van d® particulier handel bevin den, te bevorderen, zeker niet tegen te gaan, en dus ge® export van die artikel® toe te staan dan onder beperkingen m op voorwaar den welke waarborg®, dat de eig® bevol king in voldoende mate m teg® redelijke prij zen in haar behoeft® aan die goeder® Dm voorzi®." In den namiddag werd over deze resolutie debat gevoerd. Verschillende sprekers voerden het woord. De heer Oudegeest, die d!e middagvergade ring presideerde, maakte nog enkele opmer kingen en^telde voor in de resolutie de vol gende* wijziging® te brengen: onder cijfer 2 bij te voegen hét woord „brandstoffen" en on der het cijfer 4 achter het woord manufactu ren in te Voeg® het woord „schoeisel". Op verzoek van den heer De Miranda werd ook nog een clausule opgenomen om zoo spoe dig mogelijk te kom® tot opvoering van het. hroodrantso®. De resolutie werd aldus gewijzigd met al- gemeene stemm®, aang®om®„ Het congres werd daarop geslote®. VERLAGING AMERIKAANSCHE VRACHTEN. Uit Wellington wordt d.d. 3 Februari aas het Holl. Nb. gemeld: De raad van scheepvaart der V. S. heeft bekend gemaakt, dat om te kunnen concur- reeren met het buitenland, een verdere verla ging der vrachtprijzen van de Noord-Atlan tische havens naar Nederland, België, Italië, Frankrijk Spanje zal plaats hebben. De vrachtprijz® naar Rotterdam, Antwerp®, Havre Bordeaux zullen word® terugge bracht tot 12.25 dollar per honderd pond of 65 cent per kubieken voet. Uitzondering® worden gemaakt voor kato®, waai vooi de vrachtprijz® reeds gereduceerd zijn. Staal naar Havre Bordeaux wórdt vastgesteld op 28 dollar per ton van 2240 pond Naar Antwerp®, Rotterdam 30 dollars en naai Marseille, Barcelona, Gette, Genua, Napels 40 dollar. SALPETER. Met het stoomschip Uraaus, van de Kon. Ned. Stoomboot-Mij., werden van Runcorn 1792 ton salpeter te Amsterdam aangevoerd. Het stoomschip Riin is met e® lading sal peter uit Engeland te Rotterdam aangeko men. HET GEWEKEN DUIKBOOTGEVAAR. E®igen tijd na het uitbrek® van den oor log werd op last van onze regeeriag een boek je 8ain®gesteld, waarin de verschillende schoorste®merkra van onze stoomviaachera- vaartuigen werden afgebeeld. Dit boekje werd toegezonden aan de commandanten van de oorlogsbodems der verschillende mo- Scendhedm om bij een evmtueele ontmoeting er zee het schoorsteenmerk van het vaartuig te kunnen vergelijken met de opgave onder de opstelling der vloot van de betreffende reed«- rijen. Wanneer een schip door verkoop aau e® andere reederij overging, bleef het dit oude merk voeren omdat anders wellicht ver warring kon ontstaan met kans op een torpe- decring. Nu de wap®stilstand is gekomen daar door het gevaar voor een beschieting is ver dwenen, gaan de verschillende reederljen er langzamerhand toe over de schoorsteen® der aangekochte schepen te doen veranderen en van haar eigen merk te voorzien. SLACHTOI 1T.RS VAN HET IJS. Zondagmiddag om 5 uur zijn onder Lan- geweer de 16-jarige Tamme en zijn 18-jarige zuster Neeltje, kinderen van W. de Boer, ie Hommcrts, nabij Sneek, door het ijs gezakt en lp diep vaarwater verdronken. Zij kwamen van Langeweer eu waren op weg uaar huis. F.® derde persoon, die mede te water ge raakte, is gered. DUBBELE MOORDAANSLAG. Twee onverlaten, zekere H. v. M. en P. v. d M., onderscheidenlijk 20 16 jaar oud, uit Herwijnen bij Gorinchem, hebben tijdens het ijsvermaak in den polder Herwijnen, de personen H. van Es en W. Sterk, woonachtig te Veeren, met bijlen aangevallen. Van Es werd bijna de geheele pols afgekapt, Sterk be kwam e® houw in zijn arm. De gewond® zijn naar het ziekenhuis te Gorinchem overgebracht. Zoover men weet was er ge® aanleiding tot deze moordaansla gen- ZIGEUNERS. Elkeo morgau om 2 uur vertrekt» van «Nws» öm dam» wet ftthüB «H am „Neerland-ia'' voor Buasum: Hitarewn m Lam. Ter hoogte va» dec Lewdijk hebben de bestuurders vaa «li zigeunerwagens de' kamvoerders aangevallen. De Weespenaara wist® d® toestand meest® te blijven tot na ongeveer twee uur de Bussumer politie hen ontzette. Ruim driehonderd Iteasduea zijn ver nield. MOORD TE ARNHEM. Zaterdagavond is op den Velperweg een moord gepleegd op den 63-' g® gep. kolo nel J. M. van Hillen, won®de aan de Mof laan aldaar. Hij: was op weg om bij z n zus ter en zwager, op d® hoek van de Reinald- straat, te gaan et®, zooals ieder® avónd. Het gedeelte van den Velperweg, tussch® de beide uiteind® van de Ernst Casitnii laan, waaraan ook de zuster van d® vermoorde woonde, is heel stil. De moordenaar, die blijkbaar met de gewoonte van d® heer Van H. bekend geweest is, heeft hem blijkbaar op dit gedeelte van cl® weg opgewacht om hem te berooven. E® broer van e® der dienstbod® van d® heer Van der Schroei, die mede aan dit stille gedeelte van d® Velperweg woont, was Zaterdagavond ev® bij zijn zuster op bezoek geweest Toen hij ongeveer kwart voor zeven de woning van de familie Van der Schroei verliet, zag hij, buiten komende, in d® v-^or- tuin een man liggen, die bewusteloos was bloedde uit wond® aan het hoofd. E® twee den persoon, dien hij niet dadelijk kon ander- scheiden, zag hij hard wegloop®. Vermoede lijk was dit de dader van den moord, die, vóór hij nog geleg®heid had zijn slachtoffer te beroov®, werd overvallen. Dadelijk werd telefonisch geneeskundige hulp gevraagd. Dr. van Hengel, die spoedig ter plaatse was, con stateerde, dat ae verslagene vermoedelijk door een slag op hot achterhoofd, waar een wond was ontstaan, waardoor de hersenen bloot la- g®, was neergeslagen, terwijl «e» wonde aan het voorhoofd blijkbaar on ia taan waa door den val. Spoedig war® de rechter-commissaris met den hoofdinspecteur, waarnemend commissa ris van politie Scheepmaker en de inspecteur der recherche Bros ter plaatse. Uit het onderzoek bleek, dat de moordaan slag vermoedelijk op d® straatweg plaats had op enkele meters afstand van de woning van de familie Van der Schroef. Dit bleek uit een groote bloedpas daar ter plaahe, terwijl men in de nabijheid e® bijl vond, waarmede vermoedelijk de moofd is gepleegd. Aan de bijl kleefde bloed, terwijl in den hoed van den vermoorde een aeuk was waarin de achter kant van de bijl paste. Blijkbaar heeft de moordenaar zijn slachtoffer, zooals bloedspo ren en een spoor in dó sneeuw aangaven, ge sleept naar den tuin waar hij voor hij zijn slachtoffer kon berooven, werd overvallen. Mot behulp van een politiehond, wi® lucht was gegeven aan de bijl, is nog Zaterdag avond getracht het spoor van den dader te vinden. Driemaal volgde de hond een spoor, waarlangs men ook bloedsporen vond, dat leidde naar em pomp. Bhjkbaai heeft de moordenaar onder de pomp zijn haaéea ge- wasschen. Van de pomp at, kon de hond het spoor niei terugvind®. De gewonde is naar het Diaconessenhuis •overgebracht, waar hij zonder tot bewustzijn te zijn gekomra is overleden. IN DF. OEVANGENÏS. Onlangs stierf in de strafgevangenis te Goes e® der medeplichtigen aan den aan slag op het kruithuis bij Amsterdam, Willem Holthaus. Naar aanleiding hiervan worden thans booze geruchten dooi de Landelijke Fe- dderatie van Revolutionnaire Socialisten ver spreid, welke'ons aanleiding gavep te infor meel cn naar de ware toedraait der zaak. Hierbij bleek ons dat door den Minister van Justitie reeds inlichting® zijn gevraagd, wel ke hem ook reeds in een uitvoerig rapport zijn verstrekt. Omtrent den inhoud van dit rap port kon men ons hier niets mededeelen, daar zulks slechts aan den minister zou staan doch wel wilde men ons van de meest be trouwbare zijde verzekeren, dat er van een hardvochtige behandeling van den patiuit ge® sprake is geweest. Hij lag in een zieken- kamer en had dag en nacht, een opj>;us-. bij zich,/zoodat er ge® aanleiding bestond aan een verzoek van de ouders, om hem naar liet ziek®buis over ie brengen, gehoor ie geven, temeer daar zulks in het nadeel van den pa tiënt zou ziin. E® feit Is het, dat e® bewijs van vrijstel- 'ing te laot, ren dag nn het overlijd®, is ont vangen, doch al ware dit eerder aangekomen, zou de patiënt, naar de behandelende genees heer, dr. Coenen, ons verzekerde, toch niet vervott d hebbm mog® word® Een onjuiste voorstelling is het, dat den ouders het recht ontnomen zou zijn om huil zoon te zien sterven. Zij hebben hem herhaal delijk bezocht, ook op den dag van het over* lijt it rt; -kken -..ti op het m wane uur, daar de dokter geen aanwijzing had gegeven omtrent het vermoedelijk oogenblik van den dood. Gelegenheid om fc overnachten bood de gevangenis den ouders niet. Ook hebben de ouders den directeur der gevangenis her haaldelijk hun dankbaarheid betuigd. De tendentieuze voorstelling, dia van zeke re zijde van dit treurige geynl wordt gegeven, is uiterst laakbaar, daar alle betiokken per sonen zetr met den toestand begaan waren en zich uitsluitend door hun meuschelijk gevoel hebben laten leiden. (Hbld) DISTRIBUTIE-ONGEREGELDHEDEN. Omtrent aan het het distributiebedrijf te Halfweg gepleegde onregelmatigheden,, deelt de Tel nog het volgende mede: Door het levensmiddelenbedrijf te Halfweg werden 6 April 1917 acht kisten en den 30en April d. a. v. veertien kisten thee gekocht, waarvan de factuur#'door B. W. zijn ge parafeerd. Het college was dus bekend met dezen aankoop. Tevens kocht de gemeente Halfweg in Maart en in September 1917 in totaal 135 balen koffie in. De koffie werd in een veem te Amsterdam opgeslagen, terwijl de thee in een magazijn onder het raadhuis bewaard werd. Nu zijn zoowel met de koffie als met de thee eigenaardige dingen gebeurd. Naar aanleiding van het feit, dat aan de in woners van Halfweg op de koffiekaart boven het door d® minister vastgestelde rantsoen nog een extra-hoeveelheid werd venstrekt, ver zoent de minister aan het gemeentebeeiuur heen tm opgave te dom tesakomaa van de nog 4 j amtf ip InHIa m «fSe moest werden ovejrge<teage» het betreffen, de RjjlmhaBWicï. purgewater deed óm minister antwoorden, dat er *e Amsterdam 100 bal® koffie waren opgealag^n «n dat de ze ter beschikking stonde» van b«et Rijksfean- toer. Terstond hierna liet de directeur vaa bet distributiebedrijf te Halfweg, de heer Sorma- ni, 30 balen koffie uit Amsterdam kom®, of schoon het vervoer verbod® was, «a dezen voorraad opslaan in het magazijn onder het raadhuis. Deze koffie bad, «vaals de zoo- «•vengericafiide 100 bal®, aan het Rijkskan- tocr moet®, word® overgedragen, hiervan is' echter nooit iets gekomen, want de 30 bal® werden in het begin van November 1917 bui- de distributie om aan de winkeliers te hal weg verkocht en' zoodoende door het ge- meentebesiuur of door den directeur van het distributiebureau in den ketiinghandel ge bracht. Eerst veel later kwam dit geval aan het licht. De minister was blijkbaar ook op de hoogte gesteld véto den voorraad van ongeveer 22 kisten thee, en hij vroeg hiervan dan ook op gave. Deze opgave is nooit verstrekt. Spoedig na dit verdoek van den minister werd den, nu geschorst, n, magazijnmeester Van L. opgedragen om de thee zoo spoedig mogelijk van de hand te do® Hij vo.deed aan deze opdracht en de thee werd van uit bet ma gazijn onder de raadzaal aan keu.unghande- lar® verkocht. Deze hoogst eigenaardige geschiedmis kreeg eenige maanden geleden ruch[baarheid, zoodat t® slotte aan den rijksveldwachter Van der Vloet opgedragen werd de zaak te onderzoden. Deze bracht aan B. m W. van Halfweg rapport uit van zijn onderzoek en naar aanleiding van dit rapport werden in de laatstgehouden raadsvergadering den maga zijnmeester Van L. en dient zoon geschorst. De burgemeester en de, wethouder» gaven me:rmal® te kennen, dat de geheele geschie denis buit® hun wet® was geschied. De geschorste Van L. echter, wi® de eig®- lijke reden van zijn schorsing nog niet is me degedeeld, heeft hiertegen geprotesteerd' en verk.aard, dat hij alles in opdracht van den directeur, den héér Sormani, heeft gedaan, en dat de burgemeester hiervan ook volkom® op de hoogte was. Het werpt in dit verband een eigenaardig licht op de zaak, dat Van der Vloet, die net rapport opmaakte, dezer dagen als rijksveldwachter is geschorst doch door den burgemeester van Halfweg als gemeente veldwachter wordt gehandhaafd. In de eerste vergadering der raadscommis sie van onderzoek zijn, behalve de bovenge noemde, nog andere onregelmatighed® met betrekking tot de distributie vaa rijst turf ter sprake gebracht. SPOORWEGONGELUK AAN DEN MOERDIJK. Zondagnacht ruim 3 uur is de goeder®- trein 4134, van Lage-Zwaluwe naar Dordi- recht, op de Moer dijk brug in botsing gekomen met e®ige wagens, welke op deze brug war® afgebrok® van den vorigen trein 7038. De locomotief van den tweeden trein ont spoorde en eenige wagens staan dwars over de brug. Er vielen ge® persoonlijke ongeluk ken voor. Het verkeer met het zuiden des lands on- deivindlt belangrijke stagnatie, aangezien de weg via Zwaluwe en Willemsdorp gestremd is. Reizigers voor de richting Zwaluwe en verder moet® thans over Geldermalsem Den Bosch reizen. Volgens sommige bericht® is de brug zeer beschadigd, verschillende stav®' zijn doofgebroken, door de kracht, waarmede de machine daar tegenaan botste. Het spoor is op verschillende plaatsen ontzet. N'EDERLANDSCHE ARBEIDERS IN DUITSCHLAND. M® schrijft aan de „N. R. Gt.: Spoedig is te verwacht®, dat alle Neder- landsehc arbeiders op de fabriek® in Enime-' rik gedaan krijg®, ten Duitsche arbeiders- vergadering te Emmerik heeft besloten, het „Hollanders-vraagstuk" op te lossen. Als eisch word't aan de fabrikanten gesteldont slag van de Nederlanders binnen 8 dag® van hen die moeilijk te vervangen zijn bin nen 4 weken, Algemeen wordt verwacht, dat, 'wanneer die Nederlanders krachtdadig verwij derd zijn, er staking® onder de Duilsche ar beiders zullen uitbreken. Maar eerst moeten de niel-georpanseerde Nederlanders weg, die als „onderkruipers' e® slaking benadeel®. TEOEN HET HOOIBUREAU. Tegen de door het Prov Hooibuteau te Meppel ullgctchrevi n vordering en de wijze waarop zulks plaft's viidt, beslaat onder de boeren groote oppositie, oa. wijl sommigen meer hooi moeien leveren dan ze den vorigen zomer gewommp hebben1 VERDUISTERING VAN 95 VATEN HARING Te Groningen zijn aangehouden de direc teur van de Rotterdammer Groninger Stoom boot Mij. en een bediende bij die Mij. 'die zich ichuMIg hebben jtfmaakt aan verduiste ring van 95 vaten haring ten nadeele der ge meente Groningen. Een hoeveelheid van 1200 vaten haring zou gerookt worden te llarlin- gen, met het vervoer waarvan de boven,ge noemde stoombootmaatschappij was belast. Hoe het gekomen is, i» nog niet opgelost, maar nadat de 1200 val® naar Harlingen waren vervoerd, bleek, dal 95 vaten aan net Loopende Diep te Groningen, waar de kan toren van bovengenoemde maatschappij zijn gevestigd, waren achtergebleven. De direc teur heeft verzuimd 't gemeentebestuur hier mee in kennis te stellen, hoewel hij wist, dat de haring aan de c®icente toebehoorde. Hij heeft eenige maanden later dieze haring aan 'den man gebracht door tusschenkomst van zijn bediende W. De zaak kwam de politie ter oore. Zij deed onderzoek en stelde de justitie er mee in ken nis De koop was wel gesloten, maar hoewel de haringen reeds onderweg warm naar Am sterdam hadden aflevering en betaling nog niet plaats gehad. De gemeente komt zonder verdere kosten weder in het bezit van de verduisterde haring. TEGEN DEN WONINGNOOD De raad der gemeente Vlaardingen heeft san strafverordening aangenomen tegen hat bapsrkingan van wowgclagsohaid. Bij dea* ^'ms fcapaaM é*t btheuéoa w gWUHBg van B. m W>«k«den ia, p^r- eetl dienend als woonhuis, gebed of geexü- telijk te sloop® «f van bestemming te veran der® op atra.fe van hoogstens 6 «tegen hech tenis of 25 tmte. OFFICIEEL PUBLICITEITSBUREAU. De Residentiebode deelt mede, dat onze re- geering sinds ccnigcn tijd in ondernamtemng is om een soort officieel pubhateusoun«u in te richt®, waar met name ook met kno s gewerkt zal word®, om het buitenund ix^r inzicht te gev® in onze toestanden. VRIJE LIBERALE GEMEENTE RAADSLEDEN. Op uitnoodiging vau de heer® J. H. Schel- tema te Amsterdam, J. W. Niemeijer, te hot- leraam, dr W. W. v. d. Meulen, te Den Haag, mr. C de Wilde, te Utrecht, en dr. W. G. van den Berg, te Groningen, is in een vergade ring te Utrecht besloten tot oprichting van een vereeniging van Vrije Liberale Gemeen,e- raadsmden. Gmoemde heereri zijn uitgenoo- d.gd in een volgende vergaaering het ont werp van de sta.uten de pracusche organi satie voor te teggen. Vervoigtns grepm u,t- voerige gedactnenwisse.ingen pmats over de üelangrijKSte vraagstukken in zake de ge meente-politiek B-sloten is de inzichten oer Vrije Lióeral® ten aanzien van deze in een kort man Jest neer te teggen en ook dit ter goedkeuring aan te bieaen aan de volgende vergadering, eaa m aaoer ia overleg met het hoofdbestuur. ONDERWIJZERSSALARISSEN. Het H. B. van het ty, O. G. en het salaris comité hebb® de volgende punten in het bij zonder onder de aandacht van den Minister en van, Kamerleden van verschidende politie ke kleur gebra hi, pumen, die a le betrekking hebb® op het ingediende omwerp-wet betref fende de salaritering der onderwijzers: 1. de v-rdeeling dsx gum® m in klassen dient uit het ontwerp te verawijn®; 2. de salarissen in het ontwerp zijn te laag. De salarissen dia® te zijn: voor ond. J 1200—3000; hooluacte 300; hoofd schap 500; 3. voor de grootte der belooning van bij- akt®i moet geen verschil gemaakt" worden tussch® dagere scholen, U.'L. O.- M. U. L O.-scholen; 4. het bezit van elke akte in een vak, cfht op het letrp.an der school voorkomt, moet voor iedere akte met e® gelijk bedrag geho noreerd; 5. onderwijs buit® de gewone schooluren moet, als exira-diei.st zijnde, ook extra wór den beloond; 6. indien onverhoopt de classificatie ten aanzien van het grondsalaris zpu worden ge- handhaa d, aan mag de classificatie in geen geval worden doorgevoerd ten aanzien van de bezoldiging voor hoofdakte, bijak.en en het gev® van herhalinglonderwijs; 7. de bezoldiging van gehuwden onge- huwden moet gt lijk zijn; 8. er moet geen verschil gemaakt word® in salaris van hoofden van s holen met meer met minder dan 200 leerlingen; 9. tijdelijken en zii, wien ovenerkoms'ig art. 33 de waarneming tener betrekking is opgedragen, dienen bezoldigd te worden, als of zij vast aangesteld1 waren; 10. ook dien6tjar® aan opvoedingsge stichten enzmoeten voor verhoogingen mee tellen; 11aan lagere, U. L. O. en M. U. L. O. schol® moeten voor evenveel suraumeraire leerkracht®i de salarissen worden vergoed; 12. de gemeente, welke meer dan in de wet genoemde sumumeraire leerkracht® aan stelt, moet voor gelijke bijzondere schol® ev®veel sumumeraire leerkrachten betalen.- Nu heeft de bij-z school vaak leerlingen uit de verschillende gemeenten; moet één gemeente dan..beta'len voor onderwijs aan kinderen uit andere geme®ten? 13. bij het herhalingsonderwijs is sprake van een belooning boven de vaste jaarwedde; geen rekening is er mee gehouden, dat ook ge- pensionneerden of bevoegd® zonder vaste jaarwedde herhalingsonderwijs kunnen ge- venq 14. het wachtgeld dient gelijk te zijn aan het salaris; 15 evenals voor de Rijksambtenaren zij er een commissie of raad, die omtrent dewen- schen voor onderwijzerssalarissen adviseert; 16. bij de overgangsbepalingen moet er voor gezorgd worden., aat niemand schade on dervindt door de wetswijziging. DE RIJKSKLEEDINGVOORZIF.NING. Het Maandblad van den Ned Bond van Werkgevers in het Heerenkleedingbedrijf weet mede te decien dat pogingen worden aange wend cm de overgebleven rijkskleeding te doen overnemen door den handel door mid- delvan e® te vormen garanlie-syndicaat dat voor een bedrag *van vele millioen® dezen strop zal hebben over te nemen, Er zou zelfs sprake van zijn, dat s'cchts export zal wor den toegestaan aan die firma's, die in het ga rantie-syndicaat deelnemen. HOLLANDSE Hf M AATSCIIAPPIJ VAN LANDBOUW Het hot fdbritirur van d' Holl Maatschap pij van Landbouw besloot de jaarTjkiche al- ;emeene vergadering der maatschappij, in September te houden, in Oorinchem bijeen te roepen. Benoemd is tot onder-voorzitter der Maat schappij dejiecr I H M Evelein, te Haar lemmermeer'; tot l;d "van het dagelijksch be stuur voor Noord Hollandde heer D. de Boer, te Stnmpetor®tot ambulant ambte naar der Maatschappij de heer H O. van der Molen, mét ingang van 1 Maart a.s. VASTGEVROREN. Vrijdagmorg® zijn van Harlingen- ver trokken de stoombooten Stanfi ies V", kapt. Kooistra, en „Leeuwarden II", kapt. De Jong om zich via Nieuwcdiep naar hun plaatsen van bestemming, resp. Amsterdam Rotterdam te begeven Aan boord der stoomschepen bevonden zich buit® de be manning, ook eenige passagiers. Volg®s be richt® waren de. booten Zaterdagavond nog niet te Nieuwediep aangekomen Vermoedelijk zitten de booten in 't ijs vast of zijn t® ge volge van d® lag® waterstand aan den grond geraakt Op ord*r van de reederij Seheepvaart-Maatschappij Holland—Friea- land i» kat attooaiaebip „Suuiriw D4" mat I,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2