PJULNS Az., Bierkade IJL TnToirniTnTnmi tïiyi Ingezonden Stukken. l itrciking Broodkaarten. Marktberichten. ONDERWIJS A**Urinirn«be 3-im. XoordkuiiaiHlHeh Lanl hou wrrf diet. Openingskoersen run heden. «orïfe sa "bowfi ZcK'ia«jmorg*» W het aanbreken van óen óag van hkr versxojr ken om assistentie ie verkenen. Het schip hedt een der booten op TerscheV ling binnengebracht en tracht ook de andere boot daar binnen te brengen. SCHOONRIJDEN. Aan den wedstrijd om het kampioensehao schoonrijden, gisteren door de Haagsche IJsclub gehouden, namen 28 heenrijders en 20 paren deel. Uitslag: le prijs, kampioen van Nederland, E. Lautenbach van Rotter dam, 1944/« punt; 2e prijs, E. Wermeskerkei van Utrecht, 1793/» punt; 3e prijs, H. Dkp huis, van Groningen, 1762/» punt. Schoon rijden voor paren: le prijs mevrouw Voge - sang-Holvink en de heer J. Diephuis; 2 prijs, mevr. De BoerBlauwboer en de hee~ Blauwboer; 3e prijs, mevr. Smeding en d* heer Joh. de Geer. POLITIEKE VOORWAARDEN BIJ RE- GEERINGSSTUDIETOELAGEN? Door den heer Alberd'a zijn de volgende vragen tot den minister van Koloniën gericht: „Is het waar dat aan studen en der Techni sche Hcogcschool, die in aanmerking wee schen (e kemen voor een studi. toelage om la ter in dienst van het Nfd -Indische gouverne ment te treden-, eenige vragen worden gcs.eld, die betrekking hebben op hunne politieke zienswijzen of neigingen'? „Door wie women die vragen gesteld? „Kan de minister den tekst der bedoelde vragen medededien? Geschiedt het stellen der bedoelde vrager met voorkennis of in opdracht van den m' nister „Is de minister bereid maatregelen te ne men, waardoor aam het instellen van een on derzoek, als met de bedoelde vragen wordt be coed, een einde wordt gemaakt? „Zijn reeds studen en, die studietoelage vroe gen, op grond van de resultaten van het on derzoek naar hunne politieke gevoelens daar voor a.gewezen?" KORTE -BERICHTEN. De broodkaart van het 85ste tijdvak is geldig van 6 tot en met 14 Februari. Te Raalte is een sterfgeval aan vlekty- ph.us voorgekomen. In een gezin te Zaandam is in een der laatste nachten een kind in de wieg doodge vroren. Treurig! Te Rotterdam is gearresteerd een werk man. verdacht van diefstal van bontwerk ter waarde van 8000 ten nadeele van een win kelier te De'ft. Uit het kantoor van den boterhandelaar V. aan den Haarlemmerweg te Amsterdam, is de brandkast gestolen met 1200 Nu de katholieken te Haarlem ijveren voor de benoeming van een katholieken bur gemeester, komen, ook de andersdenkenden in beweging, die zulks niet wenschen. Bij de firma Gebrs. Van D., Oude Vischmarkt te Groningen, is ingebroken, 1800 is ontvreemd-, Met de regeeringen van Nederland,.De nemarken en. Zweden zijn onderhandelingen geopend om vierhonderd duizend ton gerst boven het overeengekomen rantsoen ter be schikking te ste.len. Het s s./„Farmsum", van de Stoomvaart Maatschappij Oostzee, is van Baltimore te Amsterdam aangekomen met 3500 ton steen kool. Zaterdag brachten de veehouders rond om Amsterdam in het geheel slechts 50 000 liter aan de onlvangs ations aldaar, terwij! de aanvoer van regeeringsmelk, ten gevolge van hét ijs,-slechts 6000 titer bedroeg Op de pariiculiere Limburgsche mijnen is de acht-urige-werkdag ingevoerd. Voor de ondergrondsche arb.idtrs op de Staatsmijnen bestaat die re.ds. Men is bezig te overwegen om dien ook voor de boyengrondsche werklie den te doen invoeren. Sptenhoff zal in den loop van het voor jaar, waarschijnlijk met nog een paar ..Klein 'i ooneel"-kunstenaars, naar Indië vertrekken. Zijn vrouw zal h.m vergezellen. Het nieuwe postkantoor te Zaandam, dat al vóór zijne ingebruikname verzakte, blijkt nu, na reparatie, nog steeds aan dat euvel te lijden zoodat men vreest t te moeten afbreken, evenals andere perceelen er vlak bij. Het gebouw heeft nu al zoowat 100.000 ge kost. In het Militair Hospitaal van de Kolo niale Reserve te Nijmegen is overleden de heer S. Hassing, in leven ziekenverpleger in ge noemde inrichting. Hij was belast met de ver pleging van de Seryiërs, van wie reeds 21 aan een gevaarlijke ziekte zijn overleden. Tegen den hoofdschuldige inzake den moord op den 80-jarigen landbouwer' L. te W?hl (Geld) is 15 jaren gev-stra grëisdit, tegen den 16-jarigen P. 8 jaar en tegen den 18-jarigen B. 3 jaren. De afd. Zeeland van het Ned. Trekpaar denstamboek heeft den minisler van landbouw gevraagd den uitvoer van afgekeurde heng- s.en. en jonge ruinen toe te slaan. Binnen enkele dagen wordt te Zevenaar een zeer ruime aanvoer van Duilsche steenko len verwacht. De opbrengst van alle in de maand Jan. van dit jaar te IJmuiden aangevoerde visch is 1.430 081 tegen 197.455 in Januari van het vorig jaar. Strenge maatregelen worden overwogen tegen degenen-, die de Amsterdamsche melk- voorziening in gevaar brengen Het vervoervc rbod van sigaren, sigaret ten en gekorven tabak is opgeheven. M-et ingang van 1 Maart is hte Rijks kantoor voor manufacturen opgeheven. Provinciaal Mieuws. uit oude-niedorp: Zondagmiddag werd alhier een wedstrijd gehouden op schaatsen in het hardrijden van jongens van 16—20 jaar. Van de 11 deelne mers die mede kampten werd de le prijs ge wonnen door P. N'. Kooijman, de 2e door Jb. van Zoonen de 3e door H. Hollenberg en de 4e prijs door D. Blokker. De prijzen beston den in contanten. UIT VEENHUIZE'N. Zondag vermaakten zich hkr velen op het ijs in de ringvaart. Van een ijspartijtje werd het echter een waterpartijtje, daar het onbe trouwbare spiegelvlak plotseling ineenzakte «ru een aesUI rijders van beiderlei kunne in kills sat sparWéfe?- Mr: -.„vrts w» ó«a «Hen cocr den heer S. .wei httaiff y*B planken mz, gered. UÏ7 SCHAGEN, De Sehager Harmoniekapd herdacht op 2 Februari haar 50-jarig bestaan. Het feest programma werd door een uitgelezen publ.ek bijgewoond. Het was voor de vtrteniging ten avond van oprechte waardeering. Krans:» werden haar aangeboden dtoor het Gemeente bestuur, de vereeniging Winnubst te Hekier en de vereeniging Lycurgus te Schagen. Menig hartelijk woord werd daarbij gespro ken. De eere-voorzitter van de Harmonicka- pel, de heer W. Vader, bedankte de sprekers voor de gebrachte hulde. Medailles werden aangeboden door den eere-voorz. en de vrou wen der leden Telegrammen van heinde en ver getuigden van levendige belangstelling ook buiten de gemeente. UIT AKERSLOOT. Voor de oprichting van ten burgerwacht al hier hebben zich 52 personen voorloopig op gegeven. Op ten nader te bepalen datum zal een spreker doel en streven van de Burgerwacht uitten zet.en, zoodat dan nog gelegenheid zal bes.aan zich aan tt melden. Wegens het afkeuren van eenige percee len grasland voor het scheuren in de Scher mer aan de Westzijde van de Zuidervaart, is de totale oppervlakte die in deze gemeente ge scheurd zal worden', ruim 91 H.A. Zoo nu en Qan nemen nog enkele sleep- booten met veJ moeite hun weg naar de Zaan door het Alkmaarder Meer, hoewel hier veel ijs zit en ten ongerieve der visschers. De meeste booten en' ook de Alkmaar Packet, nemen thans hun route naar de Zaan en verder door het Markerkanaal. UIT HENSBROEK. Uitgeschreven door ten voorloopig bestuur ia hier bij dtn heer Mantel een goedbezochte vergadering gehouden met het doel een kks- verteniging op te richten. De heer A. Schrooder deelde in een korte inleiding mee hoe voor enkele maanden de Lib. Kiesvereeniging HensbroekObdam was ontbonden: n.en achtte scheiding ge- wenscht met het oog op de gemeenteraadsver kiezingen Uit de verdere besprekingen bleek dat' alle aanwezigen veel gevoelden voor een protes tants.he kiesvereeniging weike zich (voorloo pig althans) alleen zou bewegen op het ge bied der raadsverkiezingen daar samenwer king beslist noodig is- van de 224 kiezers zijn 116 protestant. Alle 59 aanwezigen gaven zich op als lid dezer nieuwe kiesvereeniging. Ten slotte werd een besmur gekozen, na een;ge stemmingen werden als zoodanig aan- fewezen de, heeren S. B. F. Kooiman, A. chrooder, K. van der Eng M. Stolp, D. Wit D. Schaak en K. Kamp. Tot voorzitter werd gekozen burgemeester Kooiman. Besloten werd op een spoedig te houden tweede bijeenkomst een reglement te ontwer pen en daarna candidatfcn te stellen voor 2 opengevallen raadszetels (vac. P. Schuyt en J. J. Willinge.) IJSBERICHTEN. STOMPETOREN. Richting Alkmaar langs Noordervaart vertrouwd, tamelijk mooi ijs. Richting Schermerhorn, goed' ijs, bruggen sterk, enkele zwakke plaatsen. KOEDIJK (Januari.) Ondertrouwd: Martinus Mooij en Jacoba Bleeker. Getrouwd Theodorus Schouten enr Eli sabeth Catharina Buter. Pieter Smit en Margarctha van Baar. Jacob Bruin en Alida Susanna.de Zeeuw. Adrian de Waal en Anna Margaretha Schipper.»Jan van Gulik en Anna Cornelia Poot. Johan nes Duits en" Anna Hartog. Geboren Maria d. v. Pieter Groothui zen en Maria Trompetter. Jan Pieter z. v. Maarten Molenaar en Antje Grimm. Dirk z v. Cornelis Ulders en Johanna Maria Eli sabeth Bakker. X. O'verleden Aldert Bijpost, gehuwd met Elisabeth van Baar, oud 58 jaar. Jacob Hariland, gehuwd met Grietje de Geus, oud 69 jaar. AKERSLOOT. Januari. Geboren Maria d. van J. Stuifbergen en C. Nüman. Grietje, d. van F. Mossel man en K Nobel. Nicolaas Joannes, z van G. Verduin en J Koortens. Petronel- !a Catharina, d van J. v. d. Eng en G. Voor- meer. Gehuwd: C Overpelt en G. Leek. 1 Verduin en H. Zijp. E. Nool en K. Jon ker. Overleden Bavonia Johanna d van J G. Sinnige en J. Heijne, 3 iaar. Wilhel- mina Maria, d van P. Admiraal en C. A. Greuter, 9 maanden. EG MOND AAN ZEE (Jan.) Geboren Marijtje d. van Dirk Glas en Trijntje Green. Teunis z. van Cornelis Buis en Maria Zwart. Jan z. van Arie de Graaff en Jansje Zwart Klazina d. van Gerrit Kok en Albertj" Blok. Pieter Johan nes z. van Jannis Zwart en Jobje Stam. Engel Fendrika Gerarda d. van Petrus van der Pol en Trijntje Visser. Johannes Mar cus z. van Jacobus Johannes Buter en Johan na Catharina de Groot. Jacoba d van Joost Blok en Anna Schomg. Cornelis z. van Klaas Krab en Cornelia Abie. Overleden Anna Buis, 4 weken. Emereniiana Peptoom, 60 jaar, echtgenoote van K. van Duin. EG MO'NDBINNEN (lanuari.) Geboren Pe'trus Nicolaas z. van Adel- bertus de Waard en Johanna Groen. Cor nelis Maris z. van Willem Dekker en Marga retha Zeeman Hendrik, z van Gerrit Hoogeboom en Immetje Strooker. Johannes Marinus z. van Pieter vad der Molen en Ca tharina Baltus. Getrouwd Nicolaas Spaans te Heiloo en Catharina Wittebrood. Overleden Marijtje Comelissen ge huwd met J. Noort, 70 jaar. Guurtje Zuur bier, 62 jaar, gehuwa met I. de Wit. Jo hannes Duinmeijer, 7 weken, Grietje Bergsma 4 liaar, wed. va» P. Modder. Dirk Bakker, 1 jaar. ONTSN AFT PURMEREND, 4 r ebr. Zondagavond lijn uit het fort te Halfweg twee arrestan ten ontsnapt door over de bevroren gracht te loopen. Een er van is weer gearresteerd. De fortcommandant hedt alles in het werk gesteld om herhaling te voorkomen Het ijs in de gracht is opengemaakt en de wacht versterkt. DE ONTPLOFFING TE QUADRECHT. BRUSSEL, 4 Febr. Uit het onderzoek van de militaire overheid inzake de ontplof fing te Quadrecht is gebleken, dat kwaad willigheid in het spel geweest moet zijn. Reeds zou een aanhouding gedaan zijn. Een 250-tal Duitsche krijgsgevangenen is naar het munitiepark gezonden, om heit ►ark op te ruimen Hiervoor zullen geen tclgische soldaten gebruikt worden. "vrchFsVr'Jw, gM bfwvwvu. yyrtywv Dirk T.. icopttif- derzoek op Diutd Dirk T.; koopman, Zijpe, didïtai, nader 'ag 18 Dirk ïC les werkman, zw., diefstal, «end Febr. Miitisit it'll w s. EEN GIFT. N. N. zond ons heden een zilverbon van 2 50 voor het gouden echtpaar De Jong. Wij hopen deze gift morgen, op den feest- j dag, aan de jubilarissen, Oudorperdijkje 3, te overhandigen. ALKMAAR-AMSTERDAM. De wintervorst, die ons op het oogenblik schijnt te zullen verlaten zeker niet tot spijt van de vele brandstofloozen en die in een paar dagen een vrij sterke brug legde over de vaarten, is, zooals wij gisteren reeds ip verschillende berichtjes meldden, oorzaak I geweest, dat tal van stoombooten hare dien sten hebben moeten stil leggen. De Alkmaar- Packet behoort tot de maatschappijen, die het nog niet hebben opgegeven. Hare booten ver trekken nog geregeld om 9 uur van hier en om half 3 nam. van Amsterdam met verwarm de kajuiten. VERPLAATST. Ingang 1 Febr. is de heer J. H. de Wilpe, hoofaccrrinies der posterijen, verplaatst van den Helder naar Alkmaar; Jacob landbouwer, St. Pancras, verbo den (eelt, 300 boete auhs. 100 dagen. Arie S., werkman, Zijpe, verboden vervoer, 10 boete subs. 5 dagen met verbeurdverkla ring. lo. Salomo» A., lijstenfabrilant, A'dam, 2o. Aaltje van B z. bHelder, verboden vrr- voer le bekl. 50 of 50 d 2e 10 boete of 10 dagen, met verbeurdverklaring. Jacob van der S., landbouwer, N -Niedorp, verbden teelt van karwij 200 of 60 dagen Alie K., z. b., Wognum, nalatigheid in hri nakomen der distributiebepalingen, 3 of 2 dagen. Cornelis G., landbouwer, N-Niedorp ver boden teelt van zaaiuien, 100 boete of 50 dagen. Jacobus van V., landarbeider, Texel, dief stal, 1 maand gev. lo. Petrus Johannes H., sigarenmaker. Alkmaar 2o. Jan B„ los werkman, idem, diefstal, ieder 3 maanden gey. Christiaan J„ koopman, Schagen, vernie ling. 20 boete subs. 20 dagen. Christiaan J., koopman, Schagen, beleedi- ging, vrijspraak. Jan K. veehouder, Obdam, verb, vervoer, 15 boete subs. 10 dagen. Frederik Willem L., werkman, Helder, eenv. beleediging van een ambtenaar, 7 boete of 5 dagen Jan B., koffiehuishouder, H-Fugowaard, verboden vervoer, 15 of 10 dagen. Willem W. koopman, Schagen, verboden vervoer, ƒ10 boete subs. 5 dagen. Cornelis H„ landbouwer, Winkel, verboden teelt, 750 boete of 90 d. Jacob K., landbouwer, N.-Niedorp, verbo den teelt 300 boete of 60 dagen. Pieter B., landbouwer, Andijk, verboden teelt, 200 of 100 dagen. Dirk T„ landbouwer, Andijk, verboden teelt, 100 of 50 dagen. Johannes H,, landbouwer, Medemblik, strooperij met betr. van een vaartuig, 5 of 2 dagen. Petrus L., arbeider, Medemblik, alsvoren. BENOEMD. Mej. A. Olie particulier klerk ten' belas- tingkantore N JNi.dorp, is ingang 1 Febr benoemd tot rijksklerk 3e klasse in de inspec tie Alkmaar. MET KLEIN VERLOF. D reserve-eerste-luitenant H. J. Ploos van Amslel van de Xe infanterie-brigade, gede tacheerd bij het 7e regin.'ent-infanterie, is in het genot van onbepaald- kiein verlof gesteld. OVERPLAATSING. De sergiant-majoor-administrateur J. W. D A. Hesmerg, die op 1 dezer is overge- plaaist van het depot-bataljon der Xe infan teriebrigade te Alkmaar bij het 21e regiment van het wapen, is bestemd' voor de le comp. 3e bataljon van het korps te den Helder. OVERPLAATSING NAAR DE VREDESGARNIZOEN-EN. Door den commandant van het Veldleger is bepaald, dat de officieren, ondero ficieren en minderen, die anders dan voor straf thans nog gedetacheerd mochten zijn bij ande re onderdeden, dan waartoe zij organiék be- hooren en daarbij gemist kunnen worden, naar hun eigen onderdeel kunnen terugkeeren of overgaan, wanneer zij daartoe den wensch te kennén geven. Onder dit personeel is ook begrepen datgene, dat op last van den Inspec teur der Infanterie bij een bepaald regiment word dienstdoende gesteld. NED. BOND VAN CHR. HANDELS- EN KANTOORBEDIENDEN. Gisteravond had in de bovenzaal van de Christelijke school een vergadering plaats van belangstellenden voor het oprichten van een afdeeling Alkmaar van den Nederland- schen Bond van Christelijke Handels- en Kan- oorbedienden. De vereeniging werd opgericht met 19 le- dn. „DE HALTER". Men verzoekt ons nog te vermelden, dat ook van de Gymnastiekvereeniging „Hygiëa" een blijk van belangstelling aan „De Halter" werd aangeboden Tevens zij- nog even opgemerkt, dat wij in ons verslag schreven „het flinke bestuur". VEREENIGING VOOR GEZINS VERPLEGING. De zusters verpleegden in de maand Jan. 79 patiënten; 18 klasse patiënten en 61 pa tiënten die kosteloos geholpen werden waaron der 36 A. Z. A patiënten. Zij^brachten 1048 bezoeken, waaronder 837 kosteloos. Vier maal werd laatste hulp verleend bij af leggen. BADHUIS WITTE KRUIS. In de wepk van 27 tot 31 Jan. zijn in het badhuis van het Witte Kruis genomen: 87 kuipbaden, 94 regenbaden le klas, 162 re- genbaden 2e klas. Te zamen 343 baden. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redatiie. De opname in deze rubriek bewijst getn9ktns, dat de Redactie er mede instemt Degenen die hun BROODKAARTEN NOG NIET HEBBEN AFGEHAALD, kunnen de zen MORGEN (WOENSDAGMIDDAG), tusschen 2 en 4 uur, IN ONTVANGST NE MEN AAN DE SCHOOL VAN DEN HEER WIJN, NIEUWESLOOT. Her li N/aken. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Uitspraken van 4 Februari. Klaas K., ged., diefstal, 8 maanilen gev. Klaas S., ged., heling, 8 maanden gev. Jan Gerard W., kellner, ged., rijwiel diefstal, 6 maande» gev. Cornelis van L. landbouwer, Anna-Pau- lowna, verb, vervoer, 25 boete suba. 25 da gen hecht. lo. Volkert H., los werkman, Heldar, 2o. Jo- han M., soldaat idem, 3o. Laurens de B„ landbouwer, idem, diefstal, nadere instructie gelast. lo. Jan G„ koopman, Farenkarspel, 2o. Machiel W., visscher, St. Maarten, heling, niet bewezen, vrijgesproken. Abraham S-, diama-t-bewerker, A 'dam, verboden verveer, 10 beete aub* 5 dagen, jchiume* de G,, melkrijder, H-Hugawaaxd, HUURCOMMISSIEWET. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN 2 Febr. Hendrik Jan, z. van Corjelis Nierop en Anna Maria Bieman. 4 Febr. Dirk Maarten, z van Pieter Venaik en Neeltje Zwagerman. OVERLEDEN: 4 Febr. Maria van Westerop, gehuwd met Franciscus Hazes, 56 jaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 4 Februari. Medegedeeld door het Kon. Nederlandach Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 5 Februari. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 763 8 te München. De laagste stand van den barometer 752.9 te Skagea. VERWACHTING. Matige later wellicht toenemende westelij ke tot zuidelijken wind, betrokken of zwaar bewolkt, met tijdelijke opklaring, wellicht eenige regen, toenemende dooi. 1 4NOEDIJKER GROENTEVEILING, 3 Ftbr. hio mkool Ie s. f 8.a 8.mode Ie -oort f 12.50, 2e soort f 5.a 6 50 stort f .0a 0-—gele le soort t 11.50, 2e -oort f 5.— a 6.50, stort f 0.>0.witie f 10 0. 2e soort f 3.— a 5 Rammenas f 0.— per 100 Kg., Uien f dO a 00. N OKDSCHARWOUDE 3 Febr Wortden f 5 50 a 0.— per 1ÜU bos Roode kool f 12.20 a 0 0, Oele kool 11 50 a 0. Witte kool f 8.00 a f 0.alles pet loo k n. R'Odekool bult. f 8 a 0, gele f .grove uien f 10 0 a Detnsche witte f 10.0, W RMEN HUIZEN, 3 Febr Aardappe- len f 0 drielingen I 0 kriel f 0.— Nep (buitenland) f 0a 0Roode kool f 12 gO a .0, Gele f 11 50 a 0.—Witte f 10 0 Knabarber f 0.—.Wortelen f 0.— in Boekhouden en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk cn examens. van 4 Februari HIJ. 5 5 2 y, pCt Wh» 18JV, - 4 Februari. MededeelingenDe locale markt opende voor Koninklijke Olie weer zeer vast, doch liep daarna iets terug. Culturen ook wat vaster met veel handel Scheepvaartaandee.ea f'auwer Tabakken willig. Amerika stil. - 27 lo#»/. STAATSLOTERIJ. Hoofdprijzen. Trekking van heden. No. 9341 1500. Ns 17945, 9290, 19407, 7226, 7253 en 8399 1000. Ns 3768. 16136, 7205 en 6872 400. Ns 10800, 2246, 16893, 546, 8730 eq. 9760 200. j Ns 1109, 10417 14475 8683, 10675 15706, 8909, 18998, 11750. 18866, 2758, 7729, 9305, 8852 en 10191 100. Trekking van Maandag 3 Februari. Vijfde klasse, 9e lijst. Prijzen van 70. 1 25 223 229 357 468 562 580 913 973 ',030 1165 1320 1475 1613 1631 ,655 1696 1719 1807 1841 1981 2057 2084 2140 2143 2227 2444 2540 2746 2794 2827 2852 2970 3023 3066 3253 3274 3323 2329 3514 3561 3773 3775 3802 3832 4051 4074 4112 4151 4172 4179 4208 4319 4452 4467 4524 45?5 4570 4688 4807 4880 4910 4925 4942 4994 5303 5632 5723 5812 5866 5892 6281 6354 6358 6410 6450 6467 6557 6860 6942 7080 7081 715J 7158 7166 7176 7268 7359 7421 7543 7558 7673 7817 7896 7912 7981 8059 8235 8248 8264 8330 8348 8359 8434 8568 8591 8739 8843 9019 9052 9182 9296 9309 9409 9541 9587 9610 9633 9800 9928 10076 10383 10399 10429 10613 10633 10682 10926 10946 10979 11006 11061 11132 11166 11203 11273 11278 11396 11543 11611 11644 11745 11885 11902 11924 11975 12027 12052 12078 12120 12278 12529 12548 12562 12603 12643 12728 13136 13147 13156 13210 13268 13326 13485 13540 13575 13696 13701 13781 13854 13876 13978 14183 14186 14197 14206 14390 14465 14700 14818 14946 14989 14998 15016 15056 15171 15390 15576 15707 15997 16008 16089 16100 16263 16415 16787 16923 17120 17228 17510 17605 17850 17894 17056 18060 1806? 18200 18300 10358 1MM 18568 18653 187é5 1 miè 18837 Mijnheer de Redacteur, beleefd verzoek ik opname in uw blad vap 't volgende. Bij voor» baat mijn dank. Door den Hoogen Raad ia in zijn zitting van 24 Detober -1918 (zie weekblad vaïl het Recht No. 10321 dato 11 November 1918) een beslia» sing genomen inzake de Huurcommissiewet, welke van groot belang is, en die wij daarom ter kennis van 't Alkmaarsche publiek meenen te moeten brengen. Wij. zullen niet de heele uitspraak doen opnemen, maar mededeelen waar deze uitspraak op slaat, dat de Huurcom» missies geen terugwerkende kracht kunnen verleenen aan beslissingen omtrent huurver» hoogingsaanvragen, welke op het tijdstip, waarop de aanvraag is ingediend, nog moeten ingaan. Dit zijn gevallen, bedoeld in artikel 1 der huurcommissiewet. De beslissing van den Hoogen Raad had be< trekking op het volgende geval: Een verhuurder, die een woning verhuurd had voor f 3,40 per week, verzocht op 16 April 1918 de Huurcommissie, om met ingang van 22 April 1918 den huurprijs te mogen ver» hoogen tot 4.50. Bij hare beslissing van 8 •Juli 1918 stelde de Huurcommissie de huur vast op 4 per week. De verhoogde huur nu gaat volgen» de uitspraak van den Hoogen Raad niet reeds in op 22 April zooals door aanvrager was verzocht doch eerst op 8 Juli, zijnde de datum waarop de Huurcommis» sie uitspraak het ft. gedaan. Voor 't bestuur A. B. B. P. DEKKER, Secretaris. Telefoon 3ft8>, STAATSLENINGEN. NEDERLAND. pCt ObHg. .NW.S. v. 1000 1918 5 Oblig. N.W.S. na 300/1000 1917 0001 wa Oblig. dito dito dito dito dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.«Juli RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 ïwaneorod Dombr. GR 625 Nicolai Spw. 100 Geconsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889«90 GR 625 6e Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw le serie f904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel Leeningen. Amsterdam 1915 3 Rotterdam 1915 5 Bank en Oedlet-TnoMUngon. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. ObL 4 Premleleeningcn. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) 3 BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie «4ÏP 3Ü 3 1% 5 414 4 4 4 4 4 10»/, 105»', 41, 41/. Vorige koer» 941/. W'A. 70»/, «3 541/, 96 951/a 307', 42'/,, 33"/i, 40» u 328, 32J/i. 33»/, 31 531/, •78/, 90 WH/. 898/, •41/, 708/, 63 V, 54»/, 961/, 95 29'Aa 427/, 40 a_ 33U, 33*/u 308/, 180»/, 1808/, 1381 k 138*/, 997', 998', 92 100 998/, 9U/. 106"/„ Atchis. Top. S Fé C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spvt Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. dito Pref. A Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. Couth. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. CN. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Gar. Foundry Co. C. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. t. A. Kon. Ned. Mij. t. e. r. Petr. be. Orion Petrol. Mij- Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina Cult. Mij. der Vorstenlanden id. id. id Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. My. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. Id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. My. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stpomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. DelbMaatschappy Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak«Mij. Aand. Vorige koers 91'*/,, 89'/i* 201/, 20 19'/» 19»/, 51 Vu VI/» 71/, llVi» lil/, 921» 271/, 132*/, I3U/, 821/, •3»/, 757» 76i', 86*/, 861/, 25'-/,, 25*/, 1131/w 113 238';, 235*/, 530»/, 546 78i/, 150»/, 238'/, 238»/, 1557/, 156V, 124.75 1261/, 4151/, 416 18I7V 181 220 225 185 1S8 386 3841/, 372 370 185ib 180 2921/1 290 1697, 170 220»/, 219 2121/, 210 225»/, 220 236»,5 232 262»/, 257 264 258 261 5371/, 239 239 340*/, '47 4961/, 500 r.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3