DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Holtod ©on m -Ifeftrgaiig. lJsland's bekoring. Ho. 31 ic:9 DONDERDAG 6 FEBRUARI. FEUILLETON Abomsmeitsprlii bii wuiltlitillw J nuta 11.65. It. ml 11.90- Beiüsiuini 5 cl- MwtutMs 15 cl i. ruil. PMtiu liltiri mr lliitmlati. Br. Ir. S.1. Bsek- li Hnjs)s4nkkirt| Benns. Coster t Zn., foorlam C 9, Tel. 3 Binnenland. Schoenreparaties Firma Herms. DE RAAT, Zooais wij neuenmorgen buiietiueorden. werd uit Weimar geseind, dat de meerder heids-socialisten zien vereenigd hebben met het Centrum en de Democraten voor het vor men van de regeering. Het nieuwe Kamnet bevat 15 leden, waar van 7 bociaal-ciemocraten, 4 Centrum ea 4 Democraten ln de nationale vergadering zal het presi- dentscuap women waargenomen door de meeraemeidssocialisten, terwijl .Heijnen en Stenen respectievelijk Democraat en Cen trum, net vice-presmentschap zullen waarne men. toert zal President van de Duitsche repu bliek worden en scneidemann Rijkskanselier. De meerüeriieid waarop de nieuwe regee ring steunt in de Nationale Vergadering «e- draagt jjU tegen 90, Welke laatsten oesiaai uit ue Conservatieven, de Nationaal-Uoera- leu en de Cnatnankelijken. De aigevaaraigden uit Aken en Paltz zijn tengevolge van moeilijkneden met de entente nog met aangekomen. neaeamiuuag om drie uur zou de eerste vergaaeiiug met een toespraak van Lbert ge opend women. Het onderzoek in de commissies wordt te Parijs kracütig voortgezet en verlicht natuur lijn ucn aroeid van aen raad van tienen op bciaugfijke wijze. L>t eummissie voor de internationale ar- beiusweigeving heeit haar tweede zitong m het uuiiiatene van aroeid geaouden en be- smot ais grondslag der beraadslaging het biitscne voorstel te aanvaarden betrenenüe de msteiling van een permanente organisatie out ue internationale aroeiüsaangelegenneuen te oenaudeien Aten oesioot dat de beraadslaging ove'r an dere voorstellen daarbij niet uitgesloten zou zijn en oat net de commissie vrij zal staan om in een later stadium van haar werkzaamnt» den de industrieeie vraagstukken van onmid dellijk gewicht te behandelen. Vólgens de diplomatieke correspondent van de Daily Chronicle zal de vreoescomerentic vermoedelijk besluiten aan Engeland liet be heer over Palestina op te dragen. Het gebied van het nieuwe Palestina strekt zich ter weerszijden van de jordaan uit, maar sluit geen woestijngiond in. Het is dus het oude, historische Palestina met bepaalde veranderingen van oeconomt- schen aard, zooais het volledig bezit van de voornaamste waterwegen. In Italië schijnt gioote sensatie gewekt te zijn door het bij den Amerikaanschen Se naat ingediende voorstel om de immigratie in Amerika voor den tijd van vier jaren te verbieden Waar vooral de Italianen emigreeren, zou, volgens de Daily Teleg., de kwestie te Rome groote sensatie gewekt hebben en ook op da vredesconiérentie te Parijs bespreken zijn. Daar zou dan voorgesteld zijn, aan Italië compensatie te verleeneh, door het een aau- deel te geven in de controle over Klein-Azié In verscheiden Duitsche steden, voorname lijk in Hamburg en Bremen, blijft het do», het optreden der revolutionnairen buitenge woon spannen. Te Bremen schijnen de regeeringstroepen thans de macht in banden te hebben. Wij meldden reeds, dat de divisie-Gersten- berg de stad bezet heeft. Er is een nieuwe voorloopige regeering van vijf leden der meerderheidspartij ingesteld, die een proclamatie heeft uitgevaardigd. Hierin wordt verklaard, dat de geweldda dige regeering van een kleine minderheid te Bremen gevaar voor bloedvergieten had laten ontstaan, door zich te keeren tegen de rijks- regeering. De nieuwe regeering zal dadelijk volgens de democratische beginselen een con- stitueerende vergadering voor Bremen bijeen roepen, die een beslissing zal nemen overeen koinstig den wil van het volk. De vrijheid vaa Eers en van het eigendom worden gewaa orgd. De divisie-Gerstenberg heeft een oproep tot en. de inwoners van Bramen gericht, waarin o. a. staat Het is de taak der divisie, Isven en bezit van iederen vreedzamesi inwoner te bescha men. Helpt ons daarbij. In de eerste onrust' ge dagen blijve ieder zoo mogelijk thuis vermijde samenscholingen. De voorloopige regeering heeft dras staat van beleg over stad en district Bremen afge kondigd. De voorloopige regeering wendt zich tot alle weerbare mannen van Bremen, bereid de rijks- en de voorloopige regeering te steunen met een oproep tot de bevolking, om haar daarbij te helpen. Tot dit doel wórdt een regeerings-beschermingstroep voor Bre men gevormd. Voorts zal een stedelijke bur gerwacht ter versterking van den veiligheids dienst op de been wotden gebracht. De arbeiders zijn op Bremerhaven terug getrokken, vervolgd door regeeringstroepen en vliegers. De regeeringstroepen worden ge regeld versterkt. In Bremen zelf heerscht rust. Te Hamburg heeft de bevolking zich krachtig tegen net pogen der radicalen om Bremen met troepen te hulp te komen verzet. De centrale beambtenraad deelt den inwo ners van groot-Hamburg mee, dat geen enke le beambte iets van het schrikbewind der radi cale socialisten wjl weten en daarom gisteren in alle stedelijke en gemeentelijke bedrijven het werk i® neergelegd. Men ml ds vruchten der revolutie in veiligheid weten, steunt de regeering Ebert-Scbudemann. en strijdt en kel om vrijheid, vrede,, arbeid m brood voor iedereen. Als dit gewaarborgd te, zal men weer aan. het werk gaan. Uit Weimar worfti gemeld, dat te Straats burg en Saarbrücfcea door de Fransche regi menten soldatenraden gevormd werden De zen werden door de Fransche overheid ont bonden en de aanvoerders in hechtenis geno men. KORTE BERICHTEN. De B. Z. am Mi Wag zal de eerste Ea- ropeesche courant zijn. die per vliegmachine wordt bezorgd, meldt het Holl. Nb. Daardoor zullen de lezers in Leipzig en Weimar de cou rant op een ongewoon vroeg uur thuis be zorgd krijgen. De firma Ulfstein heeft beslo ten de Nationale Vergadering te Weimar ge regeld van couranten te voorzien. Zij heeft bij de „Deutsche Luftreederei" een aantal vlieg tuigen gecharterd. Gistermiddag om 1 uur vertrok de eerste machine. Heden en volgende dagen zulten andere machines met de morgen editie van de Vossische Zig. volgen. De Luxemburgsche Kamer heeft met 34 tegen 11 stemmen net vrouwenkiesrecht voor de wetgevende vergadering aangenomen. De vrouwen zijn eveneens verliesbaar. Voor buitenlanders die in Frankrijk werk zoeken gdjn de kansen uiterst gering. Gevechten tusschen Duitsche m Zuid- Slaven in Oostenrijk hadden plaats, Dc Centrale Raad te Berlijn heeft tot de nationale vergadering een schrijven gericht, waarbij hij het gezag in handen der Duitsche nationale vergadering legt. De Duitsche sociaal-democratische frac- Wegrem ge&rek san grondstoffen moet de draadindastrie in Westfalm waarschijnlijk worden stopgezet. Reuter maatot melding van ©en belang rijke ontdekking door drie Britsche officieren van gezondheid in Frankrijk gedaan, Deze officieren zouden n.L den bacil hebben ont dekt ven de loopgravenkoorts, influenza en nierontsteking en eveneens van mazelen, typhus en bof. De voorloopige nationale vergadering van Duitacb-Oostenrijk zal eert begroeüngsü- legram mm Weimar zendea. In het Luthenmiseum te Wittenberg is ingebroken. Oudheden, ter waarde van 200.000 Mark, worden vermist Koning Peter van Servië is aan ie bete rende hand. NoveMe van WSfceln Pasek 24) Onder deze bezigheid dacht zij er over na, hoe zij het moest aanleggen, om Aloör's dom gepraat weer onschadelijk te maken. Het een voudigste zou zijn geweest Björn te zeggen hoe het in werkelijkheid met haar hart gestelc was. Maar daartegen verzette zich haar meis jestrots. Of ze Mar in 't vertrouwen zou ne men? Ook deze gedachte'verwierp zij. Zij wilde tegen Mar niet over haar liefde spre ken Al naar gevoel kwam daartegen in op stand Die dolle man was in staat een nieuwe dwaasheid fje begaan. Eigenlijk speet het haar, dat Mar meegere den was. Had hij niet boven op de schapen weide kunnen blijven? Wat wilde hij op de hoeve? Was Björn toch maar alleen meege komen. Dan zou zich wel een gelegenheid voorgedaan hebben om tot een verklaring te geraken. Nu kwam Kari met een emmer en bracht de forellen. Het waren prachtige kerels. Hij vroeg of hij ze afmaken en uitnemen moest Asteug gaf «es tocsteöitffld antwoord en Ka- Staten Generaal. TWEEDE KAMER. Bij de behandeling van hoofdstuk XI Pos terijen, Telegrafie en Telefonie, in de vergade ring van woensdagavond bepleitte de heer S m e e n k een betere bezoldiging van het per soneel en drong aan op beperking van den Zondagsarbeid De heer v. R a v e n s t e ij n wees op de on betrouwbaarheid van het personeel, waarvan de schuld ligt bij de regeering, die het perso neel door zeer lage loonen een menschelijk be staan onthoudt. Verder protesteerde spr. te gen de censuur welke klaarblijkelijk op tele grammen wordt uitgeoefend. Geroep: „Jullie deden in Berlijn niets an ders dan censureer en l" De heer v. Ravensteijn: Ik ben tegen de censuur van deze regeering. Geroep: „O, o!" De heer v. R a v e n s t e ij n is tegen beper king van den Zondagsarbeid, het personeel kan hiervoor wel op andere manier schadeloos worden gesteld. Ten slotte diende hij een motie in welke de wenschelijkheid uitdrukt van de opheffing der stakingswetten van 1903 en een onmiddellijke invoering van een minimumloon van 30 per week. De voorzitter stelde voor de motie te doen drukken en ronddeelen en haar op nader te bepalen dag te behandelen. Hiertoe werd besloten. De heer Kuiper constateerde, dat de post- en telegraaforganisatie niet meer zoo goed werkt als vóór de crisis. Hij vroeg nog een toeslag over 1918 voor het hulppersoneel, verhooging van het aan vangssalaris voor brievenbestellers, alsmede van de salarissen van ambtenaren die reeds jen tijd in dienst zijn, en verstrekking van kindertoelagen in den vorm van steun aan meer dan middelmatig groote gezinnen, be ginnende met het vierde kind beneden den 16- jarigea leeftijd. De heer O u d wees op de tegenstrij dige be langen van de groepen der commiezentitu tlair er kantoorbedienden/Aan die tegenstrijdi ge belangen moet een einde worden gemaakt. De salarieering der commiezen is niet in tie heeft reeds in het volkshuis te Weimar ver-1 overeenstemming met de beteekenis van hun gaderdEbert hield een rede, waarin hiji een I functies. Zij moet spoedig aan herziening, wor- i, met terugwerkende krach i zenden teneinde liter «te sssSfr te bespreken. De Kamer is daarvan echter niet in feasts ge steld. De Minister van Waterstaat, de heer Kcnig, zdde, dat kort na zijn optreden ver- sclMllende klachten hem bereikten de toe passing van het salarisbesluit 1918. Verschil lende klachten teken hem niet ongegrond, In- tusschen kon hij geen parüeele wijzigingen aanbrengen en droeg den directeur-generaal op 'n nieuwe regeling te ontwerpen, die thans zoo goed als gereed is Daarin worden, de aaavangssalanggeoi verhoogd wordt het maximum sneller bereikt, terwijl ook met de posite der directeuren en commiezen' rekening is gehouden. Men kan echter de salarissen- van het personeel bij de posterijen en telegra- iie niet zonder meer gelijk stellen met die van andere bureelambtenaren. De minister is bereid gelijkstelling te bevor deren van de salarissen van telefonisten en telegrafisten in dien zin, dat telefonisten le kl. met telegrafisten le kl. worden gelijk ge steld en telefonisten 2e kl die bij den interlo kalen dienst werkzaam zijn en die voldoende ontwikkeld zijn, met telegrafisten 2e kl. In eiken rang'dient voorts een aan de arbeids- Erestatie evenredig salaris te worden toege- end Alleen dat is eeh gezonde bedrijfspoli- tiek. Alle telefonisten kunnen dopt het afleg gen van de noodige examens naar dm post en telegraafdienst overgaan, De minister be treurt in hoop-e mate dat de salarissen volgens het bezoldigingsbesluit nog niet zijn uitbe taald. Binnen énkele weke® zal dit echter zijn geschied, Het korps osraniezsa zal geleidelijk worden ingeforompes. Aan de commiezen-titu lair zulltn dan ram verantwoordelijke werk zaamheden wordep opgedragen. Het vacant- zijn van beheardersplaatsen zal voortaan vooraf worden aangekondigd, Met de belan gen d«r commiezen is bij' de nieuwe salarisre geling naar billijkheid rekening gehouden. Binnenkort zal een regeling der bevorde ring van de lagers ambtenaren, waarover de organisaties zijn gehoord, in werking treden. Met ds belangen der postboden zal naar bil lijkheid worden rekening gehouden. De bezol- dmg der brievengaarders voldoet aan redelijk te stellen eischen. Andere onderwerpen' die het personeel raken, voor zoover deze ter spra ke zijn gebracht, zal de minister gaarne over wegen, Naar overleg met de organisaties wordt door hem en den directeur-generaal steeds gestreefd. De minister vertrouwt dat na hetgeen voor het personeel reeds is tot stand gebracht en nog gedaan wordt, de goe de geest onder het personeel gaandeweg weer zal terugkeeren. Wat de Zondagsrust aan gaat, het beste is, den Zondagsdienst geleide lijk te beperken. Toch wil ook de minister het denkbeeld van den heer Snoeck Henkemans, om een speciaal Zondagsregel Ln te voeren, ernstig overwegen. Naarmate er geleidelijk meer personeel vrij komt tengevolge van het ophouden van den oorlogstoestand zal het overwerk verminderen. Er bestaat reed» een commissie van overleg. Deze kan overwegen welke verbeteringen nog in di.u dienst zijn aan te brengen Voor de pos tiljons is een billijke regeling getroffen over- eenkomende met die voor tijdelijke arbeiders overzicht gaf van wat de voorloopige regee- den onderworpen. ring gedaan had. Het spoorwegpersoneel te Hamburg en Altona staakt om te beletten dat troepen of gewapende arbeiders naar Bremen worden gezonden, ter ondersteuning van de beweging tegen de rijksregeering. De Britsche regeering neemt maatrege len om reserve-personeel bijeen te brengen, ten einde in gevai van staking het spoorwegver keer gaande te houden. De Polen deden aanvallen op de stad Rawitsj in het Z. van Posen. De Portuge.sche regeering heeft een deel van de Portweesche kust geblokkeerd. De monarchie is uitgeroepen te Castello Branco (Portugal). Het Engusche ministerie van arbeid zet uiteen waarom de regeering niet tusschen- beide komt bij de verschillende arbeidsgeschil len. tot 1 Januari van dit jaar. Nog bepleitte spr. verbetering van de sala rieering der brievengaarders, met het oog op hun omvangrijke taak, die verantwoordelijk is en zelfs gevaren medebrengt. De heer Van der Waerden was niet bevredigd door 's ministersantwoord op de vraag, waarom niet aan andere maatschappij en dan Telefunken gelegenheid is gegeven een draadlooze verbinding met Indië tot stand te brengen. Spr. vroeg of het juist is dat men de commissie van advies niet in de gelegen heid heeft gesteld over deze zaak de meening in te winnen van een deskundige als dr. De Groot in Indië, omdat het departement van Koloniën het desbetreffende telegram niet wil de doorzenden en waarom men anderen niet de gelegenheid heeft gegeven, in te schrijven, ofsdtoon todi het aanbod van Telefunken niet zoo mooi was, omdat zij geen dag- en nacht- België! krijgt van de geallieerden een verbinding kon garandeeren. voorschol vdn 10 milliard op de oorlogsscha- devergoedmg. Bovendien vernam spr., dat Marconi\Jieeft aangeboden om ingenieurs naar Nederland1 te in rs.ksdienst. Wat de draadlooze verbinding «ast "Indië betreft, de minister heeff het con tract geteekend', omdat reeds in Indië een in stallatie van Telefunken bestond, terwijl er ook niet voldoende waarborg bestond dat een Engelsche aannemer tijdens den oorlog 'de installatie zou kunnen opleveren. Behalve de masten, zal alle ijzerwerk, dat voor de instal latie in Nederland kan worden'gemaakt, door de Nedcrlandsche industrie worden geleverd. De heer en De Muralt, Helsdingen en Van Ravesteijn repliceerden. De algemeene beschouwingen werden ge sloten en de begrooting aangenomen z. h. st. Eveneens werd z h. st. aangenomen het weisontwerp tot onteigening ten behoeve van verbetering van den spoorweg Heerenveem— joure. Vervolgens werd nadat de heer Van Dijk had .geprotesteerd tegen den aankoop van het Hotel des Indes, waardoor de regee ring de Kamer heeft gesteld voor een voldon feit— z. h, st. aangenomen het wetsont werp tot wijziging en verhooging van Hoofd stuk Vllb der Staatsbegrootmg voor 1918 met of zonder bon, worden onberispelijk uitgevoerd en uiterst vakkundig behandeld. HOOGSTRAAf 6, Telefoon 491. (diverse onderwerpen). Aan de orde was daarna de begrooting van Financiën voor 1919, De algemeene beschouwingen werden ge opend. De heer Oud bepleitte opnieuw samen smelting der dienstvakken directe belastingen en registratie. Verder kwam spr. op tegen de benoeming van reserve-officieren tot adj .-in specteurs der belastingen, waarbij genoegen wordt genomen met einddiploma der H. B. S. met driejarigen cursus, een eisch, dien spreker te laag achtte. De neer Van Dijk sprak over de bank- concentratie. Spr. betoogde dat men hoe langer hoe meer gebruik gaat maken van het bankierscrediet en dat de groote, samengesmolten banken, het publiek eoulanter crediet verteenen. Maar het gevaar bestaal, dat ten slotte daardoor het verkenen van crediet in hasdem komt van en kele directeurrai, zonder wier goedkeuring geen enkel nieuw bedrijf kan worden opge richt. Die samensmelting leidt ook allicht hier te lande, evenals in Engel mé. tot «e» mono polie. Spr. gaf den iriniater ia overweging zijn aandacht aan de zaak te biijscn wijden. Verder kwam spr. op tegen desa dsch P. G. voor twee bedienden gesteld die de Ncder- landsche Bank bij advertentie aanvroeg. De heer j. ter Laan kwam op tegei de circulaire van den minister inzake de .schat ting van perceden voor de personeele belas ting, waarin de huur, die de perceelen thans opbrengen, als de normale huurwaarde wordt aangenomen. Spr. meende dat die huur, on danks de Huurcommissiéwet en de Huurop- zeggingswet, in vele plaatsen nog veel te hoog is en gaf den minister dus in overweging deze circulaire in te trekken. Voorts vroeg spreker wanneer, de aanhangige ontwerpen inzake de grondbelasting zullen worden afgedaan en drong hij aan op vermindering voor de IJmuider visschers van de oorlogswinstbe- lasting. Spr. bepleitte een billijker regeling voor de collectanten d'er Staatsloterij. Voorts kwam hij' op tegen aanstelling van. tijdelijke inspecteurs bij de belastingen buiten' het per soneel .om, waardoor dit zijn prpmotickaasea ziet vermindemi. Te 11.50 werd de vergadering verdaagd tot Donderdag 1 uur. Dan is de voortzetting van de behandeling van de Lanlbouwbegrooting aan de orde. OPEN BRIEF AAN DE REGEERINO EN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Men verzocht ons plaatsing van het vol- gende Wij, leden van het Centraal Comité van Neutrale Vakvereenigingen, B. Holtrop en F. C. v. Ingen Scbenau, respectievelijk Voorzit- aan mogelijk niet bij Jon? Wees niet boos, dat ik daar weer over begin. Weet je, toen Aloör ons vandaag vertelde, dat jij met Jon zou trouwen, is Björn zoo neerslachtig gewor den." „Hou je mond over Jon en ga oogenblikke- lijk de keuken uit." n i „Dadelijk," zei Mar bedaard. „Tc Wil al- Ontsteld keek Aslaug op. „Wat wil je hier leen nog zeggen, dabik nooit heb kunnen ge- ri toog aan het werk. Toen hij daarmee klaar was, zond Aslaug hem met de opdracht weg haar versche schapenmelk te bezorgen. Zij legde turf op het vuur, deed water in een nap en begon de visch te wasschen In dit oogen- blik sloop Mar op de teenen de keuken bin nen. Hij raakte haar schouder met zijn vinger Ik in de keuken?" „Niets verkeerds," zei Mar lachend, wou je alleen maar wat vragen." „Nu, vraag dan," riep Aslaug korzelig. „Maar spoedig, ik wil in de keuken geen manspersonen om mij heen hebbèn." „Hét is alleen wegens mijn goede kame raad, die mij uit vischmuilen gered heeft," zei Mar. „Hijzet zoo'n in-treurig gezicht en zulke gezichten kan ik niet zien Ik zou zoo graag willen, dat hij weer vroolijk werd. Ik geloof er niets van, Aslaug, dat er hem zoo veel aan gelegen is naar het Noorden te gaan. Geloof jij dat?" Aslaug antwoordde niet. Zij was nu met het afschubben der forellen bezig en schubde j in den vinger :e zij dat niet. vinger. Heb jij je gesmeden? Ja, men moet bii het klakr mal van visch zijn gedachten bij elkaar hebben. Vertorfdbws die vso jou ergens anders? Toch looven, dat jij met Jon zou trouwen, „Geloof wat je wilt en laat mij met rust," riep Aslaug. Maar nu beefden haar handen werkelijk. „In de fjorden verheffen zich de klippen, waarop de schepen stranden. En de harten der menschen de trots, waaraan het geluk te gronde gaat. Pas op, trotsche Baersdochter, dat ook jou gelukschip niet strandt," zei Mar veelbeteekenend. Nu keek Aslaug den kuiper met tranen in haar oogen aan en zei: „Wat behoef jij je er om te bekommeren of mijn geluk te gronde gaat. Ik kan het alleen wel met mijn lot klaarspelen, en heb jou niet geroepen." „Neen, ik ben vrijwillig gekomen", zei Mar lachend. „En ik ga weer vrijwillig weg. Ik veronderstel, dat je de forellen daar jn dien nap voor ons klaar maakt Die wil ik nog mes helpen verorberen want ik houd er bi zonder veel van. Dan rijd ik in den mane schijn weer het dal in, naar de tenten «n tnij dunkt, ik zal daar wel een onderkomen vin den. Kijk mij maar niet zoo woest aan, jij zult mij op den Baer niet weer zien. Ik heb inmid dels over de zaak nagedacht ik rijd werke lijk naar het Noorden. Maar herinner jij je nog mijn gedicht „Gastvrijheid", dat ik eens voor jou en Finnur heb opgezegd? Je vond toen, dat het een slecht gebruik was, den gast met een kus naar zijn slaapkamer te geleiden. De Oddurshoeve herbergt dezen nacht een gast. Maar slechts voor één nacht, Aslaug. Weet je wat ik zou doen? Ik bukte mij niet onder mijn trots. Ik liet den gast waar hij is. Ik reed misschien in het heerlijke maanlicht den berg op, keek hierheen en daarheen, wat mij betreft ook naar het fjord. Of mogelijk keek ik ook den anderen dalwand op, van waar men in het Lachsdal kan zien Aslaug stond voor den haard en keek in de pan, waarin de boter smolt. Haar wangen gloeiden, haar boezem ging op en neer. Mar beschouwde haar vol deelneming Haar ontroering ging hem aan 't hart. Als lii maar had geweten hoe zij zijn woorden had opgenomen, goed of slecht. Met een schert send woord verliet hij de keuken. „Bak de visch maar goed bruin, met een lekkere vette korsi Zoo houd ik ex van. De zwarte Kari- tas maakt ze ook altijd zoo voor mij klaar, als ik Olivir LsieïJwoa een bezoek breng." er en Penningmeester-Administrateur van iet Nationaal Verbond van Gemeente-Amb tenaren in Nederland, E. Bredewout, Hooid- bestuurslid van den Bond „de Post", A. ümanuel, Hoofdbestuurslid van de Federatie van Hooger, Middelbaar en Lager Personeel jij de Posterijen en Telegrafie, J. Dekker, Voorzitter van den Neutralen Bond van Spoorwegpersoneel en F. Perdok Hzn., Voor zitter van de Centrale van Vereenigingen van Rijksambtenaren, richten zich nu tot U heeren Ministers en kamerleden, als de ver tegenwoordigers van het geheele Nederland- sche Volk, omdat zij meenen, dat, zoo het ooit tijd was om te spreken, thans die tijd ge komen is. Het is ons onmogelijk nog langer te zwij- jen en daardoor mede op ons zelf de schuld e lad' en, lijdelijk te hebben toegezien in dezen kritieken tijd. Wi wenschen U te vragen directe verbete ring e brengen in den ellendigën financieelen toestand van het Spoorwegpersoneel en voor al van U. Kamerleden, verzoeken wij met *1 In de donkere ghng, die van uit de keu ken achter de kamer langs liep, hoorde As laug hem zingen Dan als afscheidsgroet Krijgt gij eenen zoen; Doch wee u, zoo ge een bede waagt om meer Zij zong zacht mee. Er lag een gelukkige glimlach op haar gezicht. Zij drukte de hand tegen haar hart. Een geheime, zalige gedach te deed haar hart sneller kloppen en dreef haar den blos der liefde en schaamte naar de wangen. Nu was zij niet meer boos op Mar. Het avondeten verliep onder vroolijk gesprek. Mar was in de opgewektste stemming. Fin nur klopte hem telkens op den schouder en kwam niet tot bedaren van het lachen. Björn sprak wel niet veel, maar zijn gezicht had toch de sombere uitdrukking verloren. As- laug's bijzijn deed hem de toekomst vergeten. Zij zat tegenover hem. Haar oogen- hadden een vochtigen, eigenaardigen glans Zoo vriendelijk had zij nog nooit tegen hem ge sproken. En zooals vanavond had zij tem nog nooit aangekeken, zelfs niet dien dag na den storm, toen zij voor de hut van Walross- Eirik hadden' gestaan. WwNÜ VKVOlgdl ALKMAABSCHE COURANT. i&i' d] I UniTAn .1 o4 in met* Trtn taii1 IrnilWMI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1