DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. te H'rated mtpt* ir^3 IboiienMtsprlU Ui iioriitbilUlit 1.3 liiadEi I1.S5. li. i. jiiltUO. kilnuun S it MniiuUutiis li tl i. iinlhiMtiit lattin uit BlsiiMfata. Ik !i. II. luk- ss EaijeMrakkiiII Henna. Coster f Zn., tadam C 9. Tel. 3 MAA5DAG 10 FEBRUARI. Binnenland. Rroyinciaal Nieuws. Zooajs men weet, vormt de internationale arbeidswetgeving een voornaam onderdeel van de te lJarijs gehouden besprekingen De afgevaardigden der Vereenigde State i hebben de commissie voor de internationale arbeidswetgeving thans een voorstel voorge legd, dat zij in 'het vredesverdrag wemJchet, opgenomen te zien. -» Daarin wordt een bond van de vrij? volke ren der wereld geëischt, waartoe elke vrije natie onbelemmerd kon toetreden. Represailles mogen niet op zuiver wraak zucntige bedoelingen gegrondvest zijn en de recnten alsmede het zellbeschikkingsrecht der naue onbelemmerd kan toetreden. Verder houdt het voorstel nog de volgende punten in: Geen territoriale wijziging^» of machts verschuivingen, tenzij tot bevordering van het welzijn van de betreffende volkeren en ten bate van den wereldvrede. hrkenning van het beginsel, dat de men- scheli]ke aroeid geen handelsartikel of koop waar is. Onvrijwillige dienstbaarheid mag niet be staan, tenzij als straf voor misdrijf. De vrijti.id van vergadering en van de pers mag niet geloochend of gekortwiekt worden. De zeelieden van dé koopvaardijvloten móeten het recht hebben, hunne scfeepa te veria .en, zoodra deze veilig ée haven be reikt hebben. Ge® enkel yerbruïks- oÈ handelsartikel mag' verscheept ot in den internationalen baiiiel afgeleverd worden bij welks productie het werk van dwangarbeiders* is aangewend of toegestaan. De duur van den werkdag mag met meer dan 8 uren bedragen, uitgezonderd in geval len van buitengevel dringende nooüzake- lijkneid. Dé verkoop of het gebruik voor commerri- eele doeleinden van artikelen, afkomstig van huisnijverheid, zal verboden worden. Voor den geleverden arbeid zal een behoor lijk loon betaald moeten worden, hetwelk ge baseerd is op, en is afgemeten naar den le vensstandaard, strookende met het bescha vingspeil van het oogenbhk. Gelijke loonen voor gelijk werk moeten aan de vrouwen worden uitgekeerd. Men ziet, dat het voorstel geheel in den geest van Wilsons 14 punten is. Ook de internationale arbeidswetgeving vraagt thans de algemeene aandacht. Het Berner Congres heeft daarvoor reeds groots belangstelling gebekt. Men heeft begrepen dat thans, nu zoovele internationale vraag stukken besproken worden, de tijd gunstig is om algemeen bindende regelen te treffen, die aan alle arbeiders ten goede komen. Naar gisteren uit Weimar geseind werd, heerscht er onder de partijen van het nieuwe bloc nog lang geen overeenstemming. Tusschen de meerderheids-socialisten, de democraten en de chr. volkspartij bestaat een aanzienlijk meeningsverschil inzake de be zetting van de hoogste rijksfuncties. Aanvankelijk eischten de meerderheids-so cialisten de posten van rijkspresident, rijks kanselier en president der Nationale Verga dering voor zich op. Zij wenschten slecnt" de helft der ministerieele portefeuilles aau de beide burgerlijke partijen af te staan, maar schijnen thans bereid van de drie hoogste -functies af te zien, allereerst van die van rijkskanselier. 1 De burgerlijke partijen zouden er echter blijkbaar de voorkeur aan gevea, den poti van rijkspresident door een der hunnen te doen bezetten en de verantwoordelijke functie van rijkskanselier liever aan de sociaal-demo cratie overlaten. 0 Tot dusverre is er nog geen overeenstem ming verkregen, aldus meldt .een Wolff-tele- gram. Het schijnt wel, dat de burgerlijke partijen meer en fineer het hoofd opsteken en trachten een goed deel van het verleren gezag weer in handen te krijgen. Het besluit der Bolsjewiki, om zich met de Pariische conferentie te verstaan, vindt begrijpelijkerwijze in vele Russische kringen groote verontwaardiging De Russische politieke conferentie, die Monlinof, Sasonof, Savinkof Tchaikowski, Mahlakof eri andere politici omvat, heeft het volgende communique aan de bladen gezon den, naar aanleiding van de nota van Ichit- cheriij. „De conferentie, in volkomen overeenstem ming met de plaatselijke regeeringen van Rusland, die het land van de anarchie willen bevrijden, én het Russische volk zelf over zijn lot willen laten beslissen, ontzegt alle recht van spreken uit naam van Rusland aan diegenen, die zich van het gezag hebben meester gemaakt "ten koste van een verraad tegen de geallieerden, en zich daarin hebben weten te handhaven, dank zij de Duitsdie ba jonetten, na betaald te zijn met den schande lijken vrede van Brest-Litowsk, waarop zij de Constituante uiteengejaagd hebben en zich thans slechts door middel der terreur weten staande te houden Zij protesteert tegen de aanmatiging dezer usurpators, te beschikken over de eigendom men van den staat. Zij protesteert tegen de aanbiedingen tot annexatie van Russisch ge bied, welke zij thans aan de geallieerden doen, zooala zij eertijds aan Duitschland wer den gedaan. Zij brandmerkt de pogingen der beltiewilri om de openbare meening op een dwaalspoor te bxenjgea, dcccr és éi te zullen betalen, terwijl zij dfe aog pas zeer onlangs geweigerd hebsmi k erkennen. Onmachtig, krachten» den aard zelf van een bestuur, waardoor de geheel? economi sche organisatie nes lands vernietigd wordt, cm hunne verplichtingen na te komen, pogen zij d<»»r deze man .euvre slechts een middel té vinden om den burgeroorlog voort te zet ten Nu president Wilson niet naar Antwerpen kan komen, heeft zijn dochter miss Margaret die taak overgenomen Zij heest een bezoek aan de Schelaestad gebraent en het gemeen- te-besiuur heeft haar officeel ontvangen. Men meldt, dat de dag geheel in het tee- ken der „Stars-and-strij.es gestaan heeft en een feestdag ter eere van Amerika is gewor den KORTE .BERICHTEN. President David he.-ft in een rede de beteekenis van socialisme en democratie voor het nieuwe Duitschland uiteengezet. De regeering is den toestmd te Kiel meester. De raad van tienen overweegt de bezet ting van Dantzig en van den spoorweg Dant- zig—Thorn. Staatssecretaris Premz heeft in de zit ting vati de Duitsche nationale vergadering van het wetsontwerp vsor tmt morkwpig staatsgezag toegelicht. Vrijlating van Bulimbe btmmmchepm in België gevraagd. Er is een ge&UIeerde operate Mok&adfe- jj commissie ingesteld voor de reziisMked^f j der neutralen men de grootst mogelijk® facili teiten voor den> invoer zullen worden verleend. Te Breslau heeft zich oneetügheid tus schen den gemrakn staf m den soléatemaad voorgedaan.. Ter conferentie te Bern spraken Fran- sche algevaardigden over Elzae-Lotharingen. In het begin van de volgende week houdt de Duitsche regeering, na machtiging van de nationale vergadering, de besprekin gen voor de vefe&niging vm Dmisch-Össten- rijk bij heL Duitsche rijk. De rransche pers komt in verzet tegen den toon van Eberts rede in ds Duitsche na tionale vergadering. i, De Hongaarsche regeering verzekert, dat de staat zijn financieels verplichtingen zal nakomen. Coupons leeningen Budapest .worden betaald. Het ,/troogleggen van Amerika" vindt geen algemeene instemming, dat blijkt uit een besluit van de Essex building trades council te Newark (N. Y.), die de leuze aanheft: Geen bier, geen werk, en met eea staking dre;gt al ser na 1 Juli geen bier is. De stakers der Opper- mijnwerkers Silezi'ê is geëindigd. Te Belfast onderhandelen staken en scheepsbouwers. In zijn rede sprak David over het zelf beschikkingsrecht van EIzas-Lothmrmgen. De electriciens te Londen blijven aan het werk. haafd, hetgeen natuurlijk niet Met vteeads vóór twee dag® te bestellen, MAï§ UIT ZUID-AFRIKA; Het ministerie van buitcnlandsche zaken 'deelt hei volgende sa«te: Ia September 1513 seinde de consul-gene- raai ie Pretor ia aan den minister van buiten- j laadsche zaken1, dat in Zuid-Afrika een corn- f missie was gevormd1 om een belangrijke partij mielies (mals) bijeen le brengen al» mi gift aan de behoeliigen ia Nederland. 'De Nederlanobdhe regeex tag begroette met groote blijdschap dit blijk van sympathiezij waardeerde vooral dat degenen die eraan medewerkten, een vorm kozen voor hun gift, waardoor deze rechtstreeks zal strekken' tot leniging van de behoeften van ons land. De tijdsomstandigheden maakten het noo- dig, dat over eenige punten, deze gift betref fende, overleg werd gepleegd. In den beginné toch was er sprake van dat de ma is zou voor den afgetrokken van de 100,000 ton graan voor menschelijke voeding, die de Vereenigde Staten van Amerika ons hadden beloofd. Toen' echter een definitieve schikking met de geassocieerde mogendheden was aangegaan, waarbij een jaarlijks® rantsoen' voor graan was bepaald, behoefde men niet langer te vreemt, dat de maïs in de plaats zou .komen van andere soorten graaa, waaraan misschien nseer behoefte was. Ofsehooa een epidemie van Spaansdie griep de commissie heeft belemmerd ia het bij eenbrengen van de geheele partij mais. welke zij voornemens was uit te zaad®, beschikt zij op het oogenöük over 20.000 zakken elk van 92 K.G. Voor het vervoer van deze hoeveel- heid' hebben de Stoomvaart Mij. „Néder land1" en de „Rotterdamsche Lloyd'' welwillend aan- j geboden de noodige ruisnte belangeloos be- j schikbaar te stellen), welk aanbod door de Ne- j derlandsche regeering dankbaar is aanvaard. Spoedig zullen twee schep® worde® aange-1 wezen, em van elke maatschappij, om uit Ne derlandsch-Indië via de Kaap de Goede Kooj naar Nederland te vertrekken. OPHEFFING DéPÓTS. Door den Opperbevelhebber van land- en zeemacht, a. i., is bepaald, dat na het vertrek der recruten van den 2den ploeg der Militie- lichting 1919 naar het veldleger ia het tijd vak van 17 tot en met 19 Februari a.s., door de zorg van den inspecteur der infanterie, de dépot-bataljons der inlantcrie-brigades zuil® word® o MH Bedoelde recrut® zijn thans nog in oplei- bij de dépót-batalji 10de tafanterie-brigade. nog i ding bij de dépót-bataljons der 4de, 7de MET KLEIN VERLOF. Vóór 1 Maart 1919 zuil®, voor zoover zij zulks wfflschen, met onbepaald (klein) verlof word® gezond® de volg®de categorieën van dienstplichtigen van dé mihtielichting landstorm jaarklasse 1917: 1. Infanterie hospitaalsoldaten, a. Zij, dje in de tijdvakken van 3—6 Januari 1917 f en 15 Februari 1917 werd® ingelijfd of in IJZER UIT DUITSCHLAND, Tusschen vertegrawoordigers der belang rijkste Duitsche syndicat® en organisaties der ïjzerinuustrie en de Nederlandsche be- langhebb®c® hebb® onderhandeling® over ijzer.everingen gedur®de de eerstko- m®de maand® p.aats gehad, die tot volko- m® overter.s.eimning® hebbén geleid. Voor Neaenana ,s aaarvoor de aanvoer van aan zienlijke hoeveelheden ijzer verzekerd. INLEVERING VAN WAPENS, De miniate van Oorlog heeft bepaald, dat van alle verlofgangers van de militie, de landweer d® iancsiorm van het reserve- peisontvl ae wapens (hieronder te verstaan de geweren met bajonetten, karabijn® en revol vers met toebehoor®) moei® word® tageao- men. De geweren zuil® word® ingeleverd in geme®ten, voor zoover er ge® garnizoen in vredestijd is gelegerd, t® gemeratehuize en in de vreaesgamizoer.® in lokal® door deti betrokken garmzcens-commandant aan te wijzm. Zoodra de inleveringstijdvakk® voor elke geme®te zijn afgeloop®, zuLen de landweer- districtscommandant® onverwijld1 bij per soonlijke oprotping de na.ating® onder de wap®m roepen in 't dichtst bij de woon plaats van de-belanghebbend® gelegen vre- desgarnizoen, om de wap®® in te lever®. Bij niet voldo® aan de persoonlijke oproe- ping, heeft afvoèring als deserteur plaats, zooals voor klein-verlofgangers voorgeachre- v®. j DE VLEESCHVOORZIENINO. In verband met het bericht omtrent ophef fing van het slachtverbod behalve voor run- der® ook voor andere diersoort®, zij er op gewcz®, dat het verbod in beperkte mate blijft bestaan. D® laatst® tijd was het rantsoen per week per hoofd op 2 ons gesteld (osse- vlcesch of nuchter kalfsvleesch). Het nuchtere kalfsvleesch wordt thans buit® rantsoenee- ring gebracht het rantso® zelf met e® Vz ons verhoogd. Die 254 ons zal dus bestaan uit ossevleesch, vleesch van andere diersoor ten (vark®svlcesch). Daar wegens de kost® natuurlijk niet alle inwoners van Nederland aanspraak maken op hun wekelijks rantso® van 2 54 ons, blijft er zulk e® hoeveelheid over, dat zij, die prijs steil® op méér dan hun rantso®, dit kunn® ontvang®. Van rantsoeocering is in de prak tijk dus ge® sprake. D« rteesch loose dag® blijven gehand» dienst gesteld, *b. zij, die in het tijdvak van 1216 Maart 1917 werd® ingelijfd'. ij 2. Wielrijders, a. Zij, die in de tijdvakk® I van 36 Januari. 1917 13 Februari 1917 werd® ingelijfd of in dienst gesteld *b. zij, die in de tijdvakk® van 16—20 April 1917 en 1—5 Juni 1917 werd® in dienst ge steld of ingelijfd, met dien verstande, dat, de ploeg van April 1917 vóór die van Juni 1917 m aanmerking komt. 3. Vestig-artillerie. Zij, die in het tijd vak van 15 Maart 1917 werd® ingelijfd; *b. zij, die ui het tijdVak van 1620 October 1917 werd® ingelijfd, met di® verstande das in de eerste plaaU de ia Maart 1917 ingelijf de ploeg voor verlof in aanmerking komt. 4. Paniserfort-artillerie van torpedisten Zij, die in het tijdvak van. 15 Maart 1917 werd® ingelijfd1, dienst, a. Zij. van 1—5 Februari 1917 werd® 5. Moiordi®st. a. Zij, die in het tijdvak HÉM ingelijfd, •b. zij, die in het tijdvak van 15 October 1917 werd® ingelijfd. 6-. Pontonniers *a. Zij, die in het tijdvak fc' van 1- of 5 Februari 1917 werden ingelijfd et tij dien verstande dat in de eerste plaats de Fe in dienst gesteld; *b zij, die in het tijdvak van 2 (ot 5 Juli 1917 werd® ingelijfd, met bruariploeg® voor verlof in aanmerking ko- m®. 7. Genietroep®. 'Zij, die in het tijdVak van 15 Februari 1917 werd® ingelijfd in dienst gesteld. 8. Telegrafisten telephonist®. 'Zij, die in de tijdvakken van 1620 Juli 1917 en 15 October 1917 werden ingelijfd. 9. Bereden korpsen. *a. De landstorm- plichtig®, die in het tijdVak van 25 April 1917 werd® in d tenet gesteld bij de bered®- artillerie; *b. de landstormplichtigen, die in het tijdvak van 13 Maart 1917 zoo mo- J gelijk ook zij, die in het tijdvak van 1619 Mei 1917 in di®st gesteld bij de cavalerie. Op 1 Maart 1919 zuil® desgewenscht met onbepaald (klein) verlof worden gezonden *De dtenstplichtigen der militielichting 1917, die in het tijdvak van 15 Maart 1917 werd® ingelijfd bij de cavalerie. Van de met ern sterretje gemerkte ploe- ge word® op d® aangegev® tijd alle® met verlof gezonden de di®stplichtig®? die kun- n® word® gemist; de overige tot die ploeg® behoor®de di®stplichtig® zuil® volg® zoodra de di®st het toelaat. VROUWEN- EN KINDERARBEID IN FABRIEKEN. Vanwege hst departem®t van Arbeid is gepubliceerd e® aan dat departemmt sam®- gesteld- ontwerp van e®' algemeen® maatre gel van bestuur, als bedoeld bjj het 2e* en 3e lid va® art <5 der AsidfciBt 1911 bl®d ft®. 319) ssst Volgens ihet ontverp 2§!!7fehoad®s daar bij aaagfegevea uitaomderings», atrbdd van vrouw s m jeagdigs persmm an fabriek® werkplaats® des-Zaterdags! sa t.ittr bk. verbodea tij®,, la hst ontwsrp zijü tevens, met ®kele wijz-jirimg®, ®pg®osuen dc reeds be staande uiteondsirifflgèi op het wettelijk ver bod van arbeid van gehuwde en daarmee ge lijk gestelde vrouw® in fabrtefce» e» wexfc- pkaljen Zaterdegr;?middag, Belaaghsblnsnd®: ktia??.® opmerking® over dit ontwerp vóór 10 Maart ter kmms van den minister van Arbeid breng®, met welke opmerking® Mj de verdere behandeling van het ontwerp rek®ing zal word® gehou- d®. VorgnAarlngoBti vatn p«rï»M©el, Te Utrecht hebben gister® de venschill®- de vereenigingen van Spoorwegpersoneel vergaderd, om de beslissing van den minister te bespreken. Vooral, op het pmgres der Moctemm ging het heftig toe en, werden de regeering m de directeur-generaal der Staatsspoorwegen hef tig becritiseerd. Door de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- ea Tramwegpersoaed ta dén Bond van Ambten&r® is eea congres gehouden in de groote zaal vaa hal park Tivou te Utrecht De toeloop was zoo enom groot, dat de stoe- jj 1® uit de zaal verwijtteri taoesi® word®; f zoodat «nige duizendSB slaan» de het congres ktmdte. bijermm. Ds zaal, het f podium <m de galartj kranso aaar sduMting j door e® 4000 spoomaan® gevuld. De heer Moltmaker, de sprekers beant woordende, deelde mede, dat hd hoofdbe stuur zal overweg® om cursussen fc: te rich ten, daar dit e® voornaam punt is bij lijde lijk verzet. - De volgende motie werd met algemeene stemmen aangenom® „Het congres, kennis genomen hebbende van de 'beslissing van d® Minister van Wa terstaat, waarbij de door de directie» ontwor pen loonregeling* ongewijzigd werd goedge keurd, behoudens verhoogmg der loon® Voor beambt® met 0.25 per dag en voor ambtenaren rad 90 per jaar, en invoering van een looaraad; constateert, dat hierdoor zoo goed als niet tegemoet gekom® wordt aan dé w®sch® van het personeel, neergelegd ia fa,4 rapport van de N. V. B A. N. S., terwijl zelfs door niet inwilliging van het verzoek dier beide organisaties oro het personeel te onihH- fen van Betaling der afloopende p®sto®kor ting®, die 25 pet der verhooging uitmaken, door de onzekerheid omtrent de duurte- toeslag®, niet uitgesloten is, dat het perso neel aan directe inkomsten achteruitgaat; stelt mede vast, dat den* nieuwe loonrege ling in vele opzichten blijft achterstaan bij de thans dóór den minister onvoldoende ge oordeelde loonregeling van het rijksperso neel; rpreekt zijn verontwaardiging er over uit, dat" de minister van Waterstaat zoo weinig rekening heeft gehouden met de nood® verlangens van Tiet spoorwegpersoneel; doet thans een dring®cf beroep op de vwlksverteg®woordiging, opdat een spoedige behandeling van de arbeidsvoorwaarden van het spoorwegpersoneel in de Tweede Kamer alsnog moge leiden tot e® gunstiger beslis sing; eu roept het geheele personeel op tot aan eensluiting in de Nederlandsche Vereeniging en de» 8. A. pi. S., zoodM doar te voeren krachtige actie amlligtetg der gestelde «ischeii in de naaste toekomst voor directies en regeering onafwijsbaar wordt," Na afloop van het congres vormdm de dui zend® betoogers, onder leiding van de hoofdbesturen, voor riet gebouw Tivoli e® stoet, die e® kwartier gaans lang was. In volmaakte orde, zonder vaandels of muziek, werd door de Maliebaan langs het huis van d® directeur-generaal jhr. Kretschmar van Veen, gemarcheerd./ Even ging cr e® schel gefluit op, dat evenwel on middellijk door de leiders volkom® onder drukt werd, en toen trok de stoet, in aite kalmte socialistische liederen zingende, door e® groote deel van de binnenstad naar het Stationsplein, alwaar hij na korte toesprak® van de hees® Moltmaker het kamerlid Kleerekoper. die ook op 't congres gesproken had, van at het bordes van het station ont bond® werd. In d® Stadsschouwburg, ev®e®s te Utrecht, hield de Nederl. R.-K. Bond' van Spoor- en Tramwegpersoneel St. Raphaël een niet druk bezochte vergadering ter bespreking van d® toestand. Hier werd na langdurig debat de volg®ttS motie aangenoro®; Het congres van d® Ned. R.-K. Bond van Spoor- en t ramwegpersoneel „St. Raohael, gehouden te Utrecht, in den Schouwburg: gehoord de toezegging der regeering, dat de grondloonen met 25 c®t per dag, resp. 90 per jaar zullen worden verhoogd e® loonraad zal word® ingesteld; gezien de houding der directies in aan merking nemende de omstandigheid, dat de N. V. de B. A. N. S. de actie voor e® breng®, dat uiterlijk 1 Januari 1920 de loo- n® enz. in overeenstemming zullen worden gebracht met het advies van den raad; dringt er op aan, dat een regeling worae getroffen, welke de vermindering aan inkoms ten, voortvloeiende uit de afloopende kortin gen, compenseert en dat bovendien een duur- fetoeslag zal worden verleend wegens de abnormale omstandighed® Pastoor Donders v,ees nog ev® op de greote verantwoordelijkheid van het spoor wegpersoneel teg®over de gemeenschap. Wat onze me®ing over een eventueele sta king aangaat: aan het particulier belang van onze led® mag het algemeen belang van Ne derland niet worden opgeofferd. Na deze rede werd het congres gesloten. De N®trale Bond van Spoorwegpersoneel hield gisteren te Amsterdam, in Handwerkers Vriendenkring, e® druk bezochte vergade ring. De voorzitter schejsie in het kort d® toe stand, gc.sch.'!tei' door de beslissing van d® minister van Waterstaat, die, in afwijking van den door den Neutral® Bond gestelden eisch van 3 grondloon, had doen wet®, dat hij het door de maatschappij® voorgestelde grondloon van 2.50 op 2.75 had gebracht. Verschiltende sprekers voerden hierover het woord. Uit de besprekingen bleek duidelijk, dat het thans gebodene geen toevredigin# brengt on der fast spooroegporooeeL Men achtte het onverklaarbaar, aai de miniate1 voor het spoorwegpersoneel Iooocd airbaar acht, die ver etaas bened® de iooa®, d« aan aver- eenkom&tig personeel ta qjaabar® dienst word® toegekend. In d® breede werd' betoogd, dat d« instel ling van e®' loonraad in di® zin ma et wor den opgevat, dat aan zoo'o lichaam niet een adviseerende stem, doch e® beslissingsrecht moet word® toegek®d. De vergadering nam te® elotte met alge» meene stemm® de volg®de motie aan: „De buit®gewone algemeen* vergadering van d® N®tral® Bond van Spoorwegperso neel, gehouden te Amsterdam in Handwerkers Vri®d®kring op 9 Jaauari 1919, k®nis g®cm® hebbende van het besluit van d® minister van Waterstaat dd. 8 Febru ari, waarbij de loonregeling van het spoor wegpersoneel is vastgesteld, in dier voege, dat met behoud van de regeling als door de maat schappij® in haar ontwerp neergelegd, de be- zoldij^ng in minimum mmdmlmnvoor de volslagen beambt® 0.25 per dag voor dp HÉ MB wjji loonraad zal worden ingesteld. ambt®ar® 90 per jaar hooger wordt ge steld dan in dit ontwerp, terwsil bevend)ra e® it het toegezegde gri handhaaft den eisch van 3, resp. 10.20; draagt het H. B. op bij de regeering aan te dring® op spoedige instelling van den loonraad aan dezen raad opdracht te ge ven binnen zóó kort® tijd rapport uit te handhaaft het geëischt uurlóom ero verklaart, dat de beslissing van Z.Ex. onvoldoende is; draagt het hoofdbestuur op met klets» bij de regeering aan te dring® op e® onverwijl de instelling van den loonraad, welks uit spraak voor directie en personeel bindend be hoort te zijn, welks taak behoort te wez® zóó tijdig over het Iponvraagstuk te rapporteeren, dat t® spoedigste loon® loongroeptoela- g®, indeeling der looftgroep® ®z kun nen word® gebracht in overeenstemming met de billijke gerechtvaardigde eiscben van het spoorwegpersoneel; verlangt bov®ai®, dat er e®' regeling wordt getroff®, waarbij het personeel scha deloos wordt gesteld voor de door de nieuwe loonregeling te betalen afloop®de korting® op het loon, in het g®ot wordt gesteld van e®. duurtetoeslag voor de bestrijding der abnormale tijdsomstandighed®roept het geheele spoorwegpersoneel op, deze eisch® te steun® door zich krachtig te organiseer® in den Neutral® Bond van Spoorwegpersoneel." opgeh UIT BERGEN. Zaterdagmiddag zijn de stakmde timmer lied® met hun patroons tot overe®stem- ming gekomen, waardoor de staking werd ;eheven. gezell® zullen nu bij ziekte gedurende 6 weken 70 pet. van hun loon ontvang®. Geëischt was 100 pot. Als de overige eiscnen werd® geheel ingewilligd. De Berger IJsclub kwam gieteravond in spoedvergadering bijeen om het organiseer® van wedstrijd® en feestelijkheden te bespre- k®. De club had van de familie Van Reen® de beschikking gekregen over de banen op d® Hofvijver oordeelde het noodzakelijk, dat er e® en ander georganiseerd werd. De kas was echter, zópals bij de meeste ijsclubs, leeg bovendien werd het noodzakelijk geoor deeld, dat de gewone middel® der vereeni ging uitsluitend voor het in orde houd® van de ve'rkeersvaart naar Alkmaar gebruikt wer den. Het bestuur zegde toe, reeds Maandag er voor te zullen zorg®, dat er, nu het brugge tje bij d® heer Zwager onbetrouwbaar was geworden, e® behoorlijke'overloop gemaakt zou word®. De vergadering was het na e®ige bespre kingen er over e®s, dat er Dinsdag, „ijs en weder di®®de", wedstrijd® gehoua® moe ten word®. Beslot® werd om Dinsdagmiddag 2 uur e® wedstrijd in het schoonrijd® voor paren te organiseeren, om 3 uur e® wedstrijd in het ringstek® uit te schrijv® des avonds op electrisch verlichte ban® (waarvoor de medewerking van het gemeentebestuur zal word® gevraagd die van d® heer Brug man reeds was verkreg®), een gecostumtsr- den wedstrijd te houden. De deelname aan de wedstrijden, uitsluitend voor Brngtrnxm, is gratis. iLRMAARSCIE COURANT. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1