DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. "36 ^19 WOE-US I) A »- 12 FEBRUARI. Dit namrn*r bMfaot «11 2 btatian. Hdn^©?d ©OH ©H tWT^gst© J JlFg^g Deze (Jouraut wordt eiken avond, behalve op Zou- eu Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs by vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door ket ge heel e Kijk f 190. Afzonderlijke en bewysnnmmers 5. Cents. Per regel f 0.15. Bjj groots eontracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franëo aaa de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij MERMs. COÜTEB ZOON, Yoordam 0 9. Stadsnieuw* Telef@onnti3Bir.er 3. Prijs der gewone Advertentiën De Duitsche Nationale Vergadering heeSt Ebert tot rijKspresident gekozen. Hij kreeg 277 van de 379 uitgebracnte stemmen en oe conservatief Posaduwsky 49 stemmen. Volgens de Vorwarts zuiden de katholie ken Scheidemann naar het kabinet als minis ter-president, Lanosoerg voor jusutie, No»ite voor leger en vioo't, Wissel voor oeconomie, Bauer voor arbeid en David m Wissel of Wissel en Hue ais ministers zonaer porte feuille. Bovenaien slcu de soc.-dem. onder staatssecretarissen in de departementen van de rij,Kspost en nuancien. David treedt door zijn intree in de regeering uit het ambt van president der Nationale Vergadering. In zijn piaais komt Heinricü Schulz als ondervoor zitter in het bureau. De burgerlijke leden der regeering zijn: van het centrum Erzber- ger (zonder portefeuille), Giesberts (post),. Hero ld (voeding). De laatste heeft de benoe ming nog niet aangenomen. Misschim komt voor dit ambt een ander lid der chistaiijke volkspartij in aanmerking. Van de demokre ten Preuss (vice-president en- bianealandsdie zaken), Schiffer (financiën), m Petersen (Reiehsschatz amt). De laatste benoeming staat evenmin vast Uit Weimar wordt gemeld, dat, nadat Ebert zijn rede in de Nationale Vergadering geëindigd had, hij onder klokgelui, door zijn vrienden omringd, over het plein voor den schouwburg reeds. Voor het standbeeld van Goeihe en Schiller kondigde een lid der rijks kanselarij aan, dat het Duitsche volk zich een nieuw siaais'noofd had gekozen en bracht een driewerf hoezee op Ebert uit, waarmede de menigte geestdriftig instemde. In de Nationale Vergadering had David er tevoren op gewezen, dat thans de voogdij op overgeërfd recht verdwenen is. Hij vertrouw de, dat het Ebert zal gelukken, ook in de toe komst de jonge vrijheid tegen alle grieven te beschermen. Eoert verklaarde in. antwoord hierop, zich met alle kracht en onverdeelde toewijding te zullen inspannen om rechtvaardig en onpar tijdig te regeeren. Steeds luider blijven in Duitschland de stemmen van hen klinken, die niet langer on der bezwarende omstandigheden in verlen ging van den wapenstilstand willen toestem men. De eerste woordvoerder van het Ber- lij nsche koopmansgilde, prof. dr. Max Apt, zegt in een artikel in de Boersenzeitung, na er op gewezen te hebben, dat elke verlenging van den wapenstilstand Duitschland nieuwe, drukkende voorwaarden heeft gebracht: door onze demobilisatie hebben wij recht op het onverwijld sluiten van een vrede Daarom hadden wij reeds lang de verklaring moeten afleggen,,dat wij onze vertegenwoordigers niet meer voor verdere wapenstilstandsonder- haud'elingen zenden. Indien wij dit recht- stahdpunt doen gelden, zal moeten blijken of onze tegenstanders ernstig vrede willen heb ben of niet. Willen zij dezen ernstig, dan moet onze aanspraak op vrede hun welkom zijn. Weigeren zij ons verzoek, dan toonen zij daarmede dat zij er den wapenstilstand slecht voor gebruiken om, onder voorwend sel van militaire noodzakelijkheid, aanspra ken te verwezenlijken, die zij niet .zullen aar zelen op de vredesconferentie te doen gelden. Indien onze tegenstanders den Duitschen staat niet zóó kredietwaardig achten dat zij hem, met het oog op de bekende arbeidszaam- heid van zijn bevolking, levensmiddelen en grondstoffen op krediet verschaffen, dan zou toch den weg kunnen worden gevolgd, dat men Amerikaansche koppliedén en industriee- len met Duitsche samenbrengt, welke op grond hunner jarónlange handelsbetrekking gen groot vertrouwen in elkaar'hebben. Zooals wij reeds vroeger mededeelden, toonen de Fransche en: Duitsche pers zich over Duitschland s houding een weinig ongerust. Men ziet Duitschland niet langer als een boetvaardige zondaar maar als een zich her stellende mogendheid, welke eindelijk recht gedaan wenscht te zien. Dat geeft onwillekeu rig aanleiding tot vergelijking tusschen de krachten welke Duitschland en die weike de Entente zod kunnen ontwikkelen wanneer het tusschen beide groepen belanghebbenden eens weer tot ernstige meeningsverschillen zou komen. Konfng George heeft een uitvoerige troon rede gehouden, waarin hij o. a. de noodzake lijkheid besprak van de handhaving van een leger, om de vruchten der overwinning te kunnen plukken. Verder behandelde hij den verontrustenden toestand in Ierland en besprak hij de arbeids conflicten, die hij tot aller tevredenheid wilde opgelost zien. De koning sprak er zijn voldoening over uit, dat de vergaderende mogendheden over een gekomen zijn, het beginsel van den vol kerenbond te aanvaarden. In het debat over het antwoord op de troonrede besprak Lloyd George de onder handelingen te Parijs. Slechte twee vragen, aside hfj a., wd» nog over de vredesconferentie gesteld, de eene omtrent de bestraffing voor wie de Ver antwoordelijkheid voor den oorlog dragen en üe andere over de verplichting van Duitsch land om op te dokken. Wat de eerste aangaat, ooi bekwame commissie van vertegenwoordi gers der groote mogendheden heeft de zaak overwogen en we hopen haar rapport'over de heele kwestie binnen zeer korten tijd in han den te krijgen, niet alleen nopens de aanspra kelijkheid aergenen, die den oorlog aansticht ten, maar ook van hen, die zich tijdens den oorlog aan wandad'en schuldig maakten. De kWestie der schadevergoeding, door den vijand te voldoen, is eveneens door een af zonderlijke commissie behandeld. Ik kan ver zekeren, dat deze commissie geen kant van de zaak buiten beschouwing laat. Verder is gevraagd, of het vredesverdrag ter bekrachtiging aan het Huis zal worden ■gelegt 'de grondwet gedeelten van het verdiag aan voorg aging Ik g< geloof dat er overeenkomstig het Hu;s moeten worden voorgelegd en in dien dit het verdrag wenscht te verwerpen, heeft het Lagerhuis natuurlijk alle bevoegd heid dat te doen. KORTE BERICHTEN. De ie Brunswijk gehouden conferenties van vertegenwoordigers vfen arsoiraden van West-Duits h'and ever hei plan toi stichting van etn Noord west duit sche bondsrepubliek, waarop 98 afgevaardigden verschenen zijn, hebben met gesloten deuren' plaats. De be raadslagingen zullen morgen voortgezet worden. De operate oorlogsraad overweegt de bezetting van het Ruhrgebied met Essen, de uitlevering door Duilschland van zijn geheele artillerie en vermindering vaa het Duitsche leger tot 25 divisies, met mitrailleurs bewa pend als politietr&epert. Pichon ziet 'mor de conferentie op Prist- kipo geen reden meer, nu alle Russische regee ringen, benalve de Bolsjewiki, geweigerd heb ben er heen te gaan. Omdat ,de mondelinge onderhandelin gen te Spa, over de scheepvaartovereenkomst tusschen de Entente en Duitschland zijn afge broken de Entente heeft de voorwaarden weder verscherpt "is de voorziening van Duitschland met levensmiddelen mg uiterst onzeker. Fransche socialistische leiders hebben hun meening gezegd over de politiek van Duitsch-Oostenrijk. De patroons bij den scheepsbouw te Belfast hebben een voorloopige schikking voorgesteld welke door de vertegenwoordigers der arbeiders is aanvaard. De geruchten over oneettigheid ter vre desconferentie, wegens de meeningsverschillen tusschen de Britscne en Amerikaansche gede legeerden eenerziids cn de Fransche gedele geerden anderzijds houden aan. De Japansche regeering heeft zijn ver tegenwoordiger te Parijs opdracht gegeven de vijf groote mogendheden kennis te doen ne men van het Chineesch-Japansche verdrag. Erzberger is nog niet naar Spa vertrok ken, De onderhandelingen over de verlenging van den wapenstilstand zullen n.l. niet voor 15 Februari beginnen. j In het Amerikaansche Huis van Afge vaardigden kielden bij de behandeling oer marinedebatten eenige Republikeinen heftige redevckringert De leider der Duitsche conservatieven, Posadowsky, zegt dat er aanwijzingen zijn, dat Duitschland niet zal toestemmen in een vrede die het van zijn koloniën berooft. De staking in de bouwvakken te New- York zal niet doorgaan. Volgens de nieuwste berichten wordt bij het plan voor den Volkerenbond voorloopig niét gedacht aan een internationaal gerechts hof. De Duitsche regeering verklaart in zake de Poolsche kwestie, dat Duitschland binnen zijn grenzen geen gewapende Poolsche for maties kan dulden. In bevoegde geallieerde kringen: is men overtuigd, dat de Duitsche krijgsgevangfnen- campagne tot niets zal leiden. Hiiiiit'iilaiid. TWEEDE KAMER. De heer O t i o vroeg in de zitting van gis teren verlof tot ten interpellatie over de uit voering dtr scheurwetde heer K1 e e r e k o- p e r over de loonregeling van het spoorweg personeel. Op deze verzoeken zal heden wor den beslist. Bij de behandeling der marinebegrooting klaagde de heer Oud over de tractementsre- geling van het vlootpersoneel, de promotie regeling en over gebrek aan neiging bij de marine-autoriteken tot overleg met de orga nisaties. Spr. betoogde, dat ter verbetering van den geest op de vloot het departement van marine moet worden gereorganiseerd en hartelijke sa menwerking moet worden gezocht met de or ganisaties Hij verlangde een commissie van ondersoek naar den geaE op de vloot en dien- da ea «olie in, w«am in afwachting van een definitieve regeling der internationale verhou dingen, staking van den aanbouw m herstel van het materiaal wordt gevraagd. Dc heer B c m a n s betoogde, dat reeds kas worden aangevangen met voorbereiding van de beperking der bewapening ter zee. Hij diende een motie in om de Kamer te doen uit spreken, dat thans reeds kan worden aangeno men:, dat het bestaande materiaal gedeeltelijk naar Indië kan worden; gedirigeerd, ander deels ter beschikking van den minister van oorlog kan worden gesteld voor de verdedi ging van de zeegrens en dat in verband daar mede de landsverdediging bij één departement kan worden ondergebracht. De heer Duymaer van Twist schreef den slechten geest op de vloot toe aan het na laten' en tegenwerken van pogingen om het godsdienstig en zedelijk leven aan. boord te bevorderen, waardoor naast het wettig gezag op de vloot, dat van den revolutionairen bond heeracht als despoot. De heer Ti ugenh@ltz bepleitte de nood zakelijkheid van het staken van aüm' aan bouw van nieuw matriaal. Hij sou voor de motie-Oud atemmsea. Spr. wEsscbte instelling ©ener staatecraaarisBi®. De heer Hugs&hoïtst zeide voorts, dat van w&nhoopsdtemming over onbetrouwbaar heid van het personeel in de zoogenaamde re volutiedagen geen> sprake was. Hij betoogde dat bij het departement van marine een de mocratische geest ontbreekt De heer A. P. Staalman achtte de in standhouding van cot verouderd en onbe trouwbaar instituut als onze vloot thans een gevaar voor ons land. Hij achtte de houding van het marinebestuur tegenover den geest op de vloot onduldbaar. Als de minister de ver derfelijke vrijzinnige politiek van het op een aecoordje gooien met de socialisten voortzette was zijn aanblijven een gevaar voor den Staat. Spr, stelde zijn stem afhankelijk van de belofte des ministers, dat de onbetrouw bare elementen zonde,* pensioen zouden wor den verwijderd*. Tm 5 uur werd de vergadering geschorst tot 's avonds 8 uur. In de avondvergadering werden de alge meen© beschouwingen over financiën, voortge zet. De verschillende sprekers werden; door minister de Vries beantwoord. Het ligt in zijn voornemen bij het wetsontwerp tot verruiming van het belastinggebied voor de gemeenten bepalingen op te nemen, die het mogelijk ma ken, dat de gemeeéien haar inkomstenbelas ting kunnen Innen op hetzefde biljet als de Rijksinkomstenbelasting, Daardoor zal de omslag bij het belastingbetaler, worden ver minderd. Spr. erkent, dat bet tekort aan belasting- personeel inderdaad storendi heeft gewerkt op de afwikkeling der zaken. Vervolgens verdedigt de Minister den aan slag van de IJmuiders visschers in de oor logswinstbelasting. Bij de taxatie van perceelen voor dé perao- neele belasting zal niet rigoureus worden te j werk gegadfa. Spr. hoopt, dat de wijziging van de grond-1 belasting spoedig te kunnen behandelen, na-1 dat daarin eenige technische veranderingen zijn aangebracht. De Minister erkent, dat de aanslagen bij de belastingen veel te laat worden uitgereikt. Of het in Utrecht bijzonder achterlijk is, weet spr. niet. Hij is bedacht op bespoediging. De regeling voor den apnslag van boschbe- zitters is in voorbereiding. Bij greoting van pensioenen ang i stelt een' motie voor waarin do Kamer dit als haar meening uitspreekt. Deze motie zal later worden behandeld. De M i n i s t e r zegt den heer Saoeck Hen- kemans een wijziging van de pensioenwet^. De begrooting is afgehandeld. Nadat nog twee kleinere wetsontwerpen wa ren aangenomen werd te 12.50 uur de verga dering verdaagd tot hedenmiddag 1 uur. PETROLEUM. De Minister van Landbouw heeft den ma ximumprijs van petroleum voor huishoudelijk gebruik voor den kleinhandel met ingang van 17 Febr. vastgesteld op 0.25 per liter. De vastgestelde distributieregeling voor pe troleum voor lichtlooze gezinnen zal in wer king treden op 17 Febr. De bons 13 en 14 van de petroluemdistributiekaart (groene kaarten) zijn geldig van 17 Febr. tot en met 28 Febr. Op elk dezer zal geleverd worden 2 liter petroleum. De bons no. 13 en 14 voor schippers (brui ne kaarten) zullen geldig zijn van 17 Febr. tot en met 28 Febr. en op elk dezer zal ge leverd worden 3 liter. KAAS. De heer Otto heeft aan den minister van landbouw gevraagd of het juist is, dat de aflevering van de aan de geallieerde mogend heden te leveren 4000 ton kaas, uitsluitend is opgedragen aan één exportfirma te weten „de Kaashandelmaatschappij Gouda"? Zoo ja, of dis opdracht geschied' is door de regeering, ot, indien de reg&eriaa daarop invloed hoeft kunnen oefenen, welke motieven dan de re geering tot hare beslissing geleid hebben; en anders, waarom das de osderhaaddaars van de regeericg deze eenzijdige opdracht niet voorkomen lebben? N. O, T. De Uitvoerende Commissie van ds N. O. T deelt ons het volgende mede: Herhaaldelijk verschijnen den laatsten tijd ingezonden stukken en beschouwingen in de waarin geklaagd wordt over de door de i. T. gevolgde gedragslijn om alleen aan personen en ondernemingen die reeds voor den oorlog bepaalde goederen invoerden, consenten voor den aanvoer van zoodanige goederen te verleenen Daardoor zoo wordt betoogd wordt de opkomst van nieu we zaken eh nieuwe industrieën zonder nood zaak tegengewerkt. Naar aanleiding vm deze klacht zij er op e wezen, dat de gewraakte gedragslijn door N. O. T. «Muitend wordt toegepast tea aanzien van «Me artsketes, waarvoor ra®teoe- nen zijn vastgesteld. Deze zijn zooals be kend ss ve©r het mssfmdéd zdfa vms ós industrieën welke his? te lassds Ittjj M uai- breteffi van èm oorlog gevssfcsfdl waren j. mededeekn, industrieën zeer dernemingen der' de reeds gevestigde ernstig te benadeelen. Waar nu de N. O T. in het leven ia geroe pen met het doel de bij het uitbreken van den oorlog bestaande handel en nijverheid zoo veel mogelijk in staat te stellen te blijven voortbestaan, brengt de billijkheid mede» deze in de eerste plaats in aanmerking te doen komen voor toewijzing der beschikbare boe veelheden en eerst daarna indien er dan nog eventueel een overschot mocht zijn aan tijdens den oorlog nieuw opgekomen ondernemingen consenten te verkenen. Intusschen streeft de N. O. T. in overleg en samenwerking met de Regeering, bij voort during naar J rantsoenen, den ook met welke in den Joop van den oorlog hier té landd^ mochten zijn ontstaan. KALKEÏEREN. De minister van landbouw brengt ter ken nis van belanghebbenden, dat ter beschikking der regeering staat een hoeveelheid kalkeie ren, waarvan een aanzienlijk gedeelte zal kunnen worden, beschikbaar gesteld voor koek- en banketbakkerijen en andere industri- eele ondernemingen, welke ié hun bedrijf eieren verwerken. De prijs van deze kalkeieren bedraagt 14 cent per stuk. De minister wenscht, dat deze eieren om streeks 1 April a,s, in consumptie gebracht rijn. "BOND VAN VET- EN VLEESCH- PRODUCENTEN. (Vervolg). De heer Kamp bracht hierop namens de financieele commissie verslag uit over de re kening. De uitgaven hadden J 823,89 bedra gen, de ontvangstetnvan 255 leden 637,50, zoodat er een nadeelig saldo was van 183,89 In verband met het tekort werd besloten de contributie met 1 te verhoogen. Op voorstel van den heer D. de Boer werd besloten aan het Rundveekantoor te verzoe ken, de personen die vrijwillig hun koeien geleverd hebben, omdat er vee geleverd moest worden, en daardoor schade leden, alsnog te gemoet te komen. De aftredende bestuursleden, de heeren M. Groot Jz. en Jb. Visser, werden herkozen. Een uitvoerige bespreking over dé kwestie van het niet uitbetalen van 30 van pet. der in 1917 door de op crediet geleverd hebbende vee houders, terwijl zij die contant geleverd had den, geheele uitbetaling hadden gekregen, volgde hierop. Deze bespreking werd ook reeds in de ver gadering ten vorigen jare gevoerd en wij vol staan nu met weer te geven, dat Ridder van Rappart van de Geldersche Maatschappij ver klaard had het niet onmogelijk te achten, dat een krachtige actie nog een gunstig resultaat zou hebben. Aanwezigen uit verschillend'e plaatsen van de H. M. v. L. en L. T. B. zegden toe, in hun afdeelingen het voorstel te zullen doen, aan het Hoofdbestuur te verzoeken het daarheen te leiden, dat er een behoorlijke afrekening komt over 1916 en 1917. Inzake het nog verkrijgen van de niet uit- rd bcsk atg< tie noodig is. Verschillende organisaties zul- onvoldoende, zoadat m M vm gsvaitei Te l N. O. Tniet ia öe gelegenheid is nieuwe on- f dernemingen hierin te laten medededm, zon-1 machtigen 10 pet aatj ;ene te doen wat voor een ac- len worden aangeschreven om mede op den minister uit te oefenen. De heer Blauwboer van Schagen, verkreeg hierop het woord om den verkoop van vee per K G. levend gewicht te bepleiten. De heer D. Govers herinnerde aan hetgeen daarvoor voor den crisistijd' reeds gedaan was- Spr. vreesde, dat de uitvoering te afhan kelijk waa van vraag m aanbod. De heer Blauwboer was van meening, dat er door dé boeren in massa moest worden opgetreden. Met het gebrek aan slachtvee zullen de slagers er nu eerder aan willen en hls het eenmaal is ingevoerd, dan zal men er spoedig aan gewoon zijn. De voorzitter oordeelde risico in den han del zeer gewenscht. Met grossiers had spr. over de kwestie gesproken en deze waren van meening, dat er een gevaar aan verbonden was. In den winter was de kans groot, dat de koeien dik afgeleverd werden. Een aftrek van een goede koe zal daardoor noodig zijn. Dit zal ontevredenheid geven en leiden tot knoeien De heer Govers wees er nog op, dat in den afgeloopen zomer er steeds 'geleverd is op le vend gewicht. Nu er weer vrijhandel is, handhaaft niemand dit meer. De heer de Veer deelde mede, dat in Scha gen 3 jaar lang de gelegenheid bestaan heeft om de koeien te wegen k 25 cent per stuk eh in die 3 jaar werden 14 koeien gewogen. Spr. heeft zelf een bascule om de koeien te wegen, maar weegt er niet één meer. In de praktijk was gebleken, dat ntensand ar teta voor ge voelde. De slagers koopen niet gaarne van hen, die de koeien wegeo. De heer Blauwboer was van aseming, dat de koek voor de slagers weggaat als de ge heele verkoop geschied volgens levend ge wicht. Met 12 stemmen tegen en 7 vóór verkoop op levend gewicht werd besloten in deze richting niet té werken. Op een vraag van den heer Groot zegde de voorzitter nog,toe. aan den minister van landbouw een schrijven te zullen richten over de wolprijzen en wolvordering Ook zal ge ïnformeerd worden naar dé huidenvordering. Op voorstel van den heer Blauwboer wera besloten lid te worden van het Neder- landsch Landbouwcomité. De heer de Veer vroeg of aan den ministter geen opheffing van het vetverbod gevraagd moet worden Het frauduleus slachten zou daardoor beperkt wordëh. Met het oog daar op zou het gewenscht zijn tijdelijk de 10 pet. van het accijns af te schaffen. Nu wordt de helft geslacht zonder aan gifte. Een uitmoording van den veestapel heeft platas. Oude moederschappen worden bij hoopen geslacht. De héér D. de Boer was van meening, dat het vet waarschijnlijk niet vrijgegeven kan woéden. Door verhooging van de vetptrijzen kan de reëele slager meer in dezelfde omstan digheden geplaatst worden met den fraudu- leuzen slachter. Nu kan de laatste 2 k f 300 meer voor een koe geven. In Alkmaar* is men er nu niet zeker van, dat één ambtenaar het frauduleuze slachten zou beletten. Zoo is dit als systheem doorgedrongen. Vlak aan de grens van Alkmaar worden de beesten in grooten getale geslacht. Besloten werd' tot den minister het verzoek te richten maatregelen te nemen, waardoor hét fraudleuze slachten voorkomen kan wor den. De heer Kramer betoogde nog de wensche- lijkheid, dat de regeering net bevroren vleesch wat spoediger in de distributie deed. De voorzitter verklaarde, dat het bestuur dit denkbeeld al kenbaar gemaakt had bij den minister, maar daarop taal noch teeken had ontvangen. De heer Govers deelde nog mede, dat de paarden eerder op zijn, dan verwacht was. Alle pogingen worden gedaan om te berei ken, dat reeds met de verstrekking van scha pen1 en varkensvleesch wordt begonnen. Besloten werd er bij den minister op aan te dringen, om zoo spoedig mogelijk het be vroren vleesch in consumptie te breng consumptie te brengen. Hierop sloot de voorzitter met een woord van dank voor de samenwerking de vergade ring. DE OPRICHTING VAN EEN SCHOOL VOOR M. U. L. O. In een openbare vergadering van Volkson derwijs in het café Central sprak gisteravond de heer Jb. Cloeck over de oprichting van een school voor M. U. L. O. alnier. De voorzitter van Volksonderwijs, de heer J. A. Verkuyl, heette de ongeveer 40 aanwezi gen; welkom, onder wie de schoolopziener en eenige raadsleden. De burgemeester en de heer Verkerk hadden bericht gestuurd van ver hindering. Spr. legde er den nadruk op, dat deze vergadering hoofdzakelijk was bestemd voor de ouders en zette uiteen, dat Volkson derwijs zich er op toe legt de ontwikkeling te bevorderen door volksonderwijs. Hier ter stede was, meende spr., het onderwijs.goed, en dat deed hem genoegen. De goede reputatie in deze moeten we hoog houden, het onderwijs moet steeds nog beter worden. Er zijn twee voorstellen bij den raad inge- drang j diendj zei spr., om daartoe te komen, n.l. het instellen van een 7e en 8e leerjaar en bij wijze van amendement daarop het voorstel om weer te komen met het idee: m. u. 1. o. hier ter stede. De beide groepen van voorstellers (de hee ren Cloeck en Lubbe en Westerhof en' Ver- kade) hebben1 zich bereid verklaard hunne voorstallen in het openhsae te uetdaóigett la ALKMAAKSCIE COURANT St-ten Generaal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1