PETBOLEÜM. Uitreiking Petroleum* kaarten. HUUBC0MMISS1EWET. Herziening W aterstaatkund, indeeling Noord-Holland. GeniAngfri ftiaiiw*. De waaia. Directeur vaa bet Distributie bedrijf maakt bekend, dat d« Minister vaa Landbouw, Nijverheid en Handel beeft goeu» f«vonden te bepalen: d#*t de vastgestelde distributieregeling voor petroleum voor lichtlooze gezinnen in werking zal treden op 17 Fcbr. 1919; 2. dat de bons 13 en 14 van de Rijks-Pttro- leumdistributiekaart (groene kaarten) gdcns zijn van 17 Febr. 1919 tot mi met 2d Fcbr, 1919, tu. dat op elk dezer (groene bons) ge leverd zal worden 2 liter petroleum; 3. dat de bons 13 ei 14 van de Rijks-Petro- leumdistributiekaart voor schippers (bruine bons) geldig zullen zijn van 17 Febr. 1919 tot en met 28 Febr. 1919 ea dat op elk dezer (bruine bons) geleverd zal worden 3 Liter petroleum 4. de maximumprijs voor dra verkoop van petroleum voor huishoudelijk gebruik voor den kleinhandel met ingaug van 17 Febr. '19 vaat te stellen op 0.25 per Liter, De waarn. Directeur van het Distributie bedrijf deelt mede, dat de uitreiking van pe- troleum-distxibutiekanrten aan ziju bedrijf Paardemarkt zal geschieden op VRIJDAG namiddag van 2 tot 5 uur, en SATERDAG namiddag van 1 tot 3 uur, en wijst er uit drukkelijk op, dat deze petroleum-distributie- kaarten alleen zullen worden uitgereikt aan hooiden van gezinnen, die in het door dat ge zin bewoonde perceel- of perceelsgedeelte noch eeuig gas noch eleciridteit voor verheh- tingsdoeleiuden kunnen bezigen, en niet zel ve oorzaak zijn geweest, dat zij van over heidswege van bedoeld gebruik zijn uitgeslo ten, en aan schippers die op schepen wonen sn voor kunstlicht noch eenig gas noch elec- triciteit kunnen bezigen. Zij die om andere redenen een aanvraag hebhea ingediend om petroleum zal worden bericht in hoeverre aan hun verzoek zal mo gen worden voldaan, doch kunnen VRIJ DAG of ZATERDAG nog geen kaarten be komen. De waarn. Dir. v. h. Disti. Bedrijf, G FL_SaiNElDERS. De Huurcommissis te Alkmaar brengt nogmaals ter kennis van belanghebbenden dat ook voor woningen boven een huurprijs van drie honderd twaalf gulden per jaar, na 1 Januari 1918 geen huurverhoogingen mo gen plaats hebben en dus geen hoogere huur prijs behoeft te worden betaald, indien niet vooraf op die verhooging de goedkeuring der Huurcommissie is verkregen. Alkmaar, 11 Februari 1919. De Huurcommissie voornoemd O. J. VERKERK, Voorzitter. F. H. VAN' DIJK, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente ALKMAAR brengen hierbij ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat van 17 Ftbruari a.s. af gedurende eene maand, al- zoo tot 17 Maart a.s. ter secretarie der ge meente ter inzage zal worden gelegd: 1 een gewijzigd ontwerp-oesluit van de stalen dezer provincie tol oprichting van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en lot vaststelling van een reglement voor dit hoogheemraad' schap. Zij noodigen de ingezetenen uit van het ontwerp kennis te nemen en de bezwaren, welke daartegen bij hen mochten bestaan ge durende den termijn van ter-vsaie-ligging schriftelijk bij Gedeputeerde Staten vaa Noordholland in te dienen. Alkmaar, 11 Februari 1919. Burgemeester ai Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. deze vergadering was nu het woord aan den heer Cloeck, over 14 dagen zal de heer W. op treden1. Volksonderwijs meent, dat beide voor stellen samen1 konden gaan. Een debat over het voorgaan van één der twee voorstellen zou dus niet te vrcezen zijn. De heer Gloeck bracht allereerst dank voor de hm geboden gelegenheid om 't voorstel te verdedigen en las daarop nog eens de door hem en den heer Lubbe ingediende motie voor. Spr. deelde mede, dat hij zich nog wel eens zou hebben' bedacht vóór het vervullen van dat een was be- had ge lezen. Maar toch had spr. het gewaagd op ie tre den, omdat hij gevoelt, dat hij het moet doen, omdat hij smds vele jaren reedt veel voelt voor h.et belang van het kind'. Bewijs daarvoor was het onlangs opgerichte Bureau voor vak opleiding voor Let Eind. Daarop kwam spr. tot zijn onderwerp. Spr. was overtuigd^ dat vele kinderent na het 1. o. behoefte hebben aan meer onderwijs, het m. u. 1. o. Een jongen, die na dit onderwijs het vakonderwijs volgt, heeft zijn tijd daarmede niet verkwist. Spr. meende, dat de scholen voor voortge zet onderwijs, alhier meest beschouwd worden als standenscholen. Voor den gewonen burger is hier geen school, en voor dezen moet nu de m. u. 1. o.-school komen. De heer Cloeck bracht hier den burgemeester hulde voor het geen hij tot heden (er is thans een wethouder van onderwijs) voor het onderwijs had ge daan. Een m. u. 1. o. school zal niet bestemd zijn de handelsschool verdringen, deze in richting moet hlijven en zal blijven, want zij is uitstekend Nu ongeveer 2 jaar geleden had de heer Van Bwijsen, districtsschoolopziener, groote ver wachtingen van een m. u. 1. o. school. Spr. had haar met klem hooren verdedigen door den burgemeester en de heer en Antusch en van Buijsen, zoodat spr., was hij het nog niet geweest, zeker voorstander zou zijn geworden. In den Raad werd het m. u. 1. o bestreden door de heeren dra Boesterd. v. d. Boach, Ver kerk, Leguit, Ringers en Uao, De heer Verkerk meende, dat er geen be hoefte aan was, omdat hier andere onderwijs inrichtingen voldoende zijn, De leerlingen mg dt öj tt. ta «uiidwi nwwat in hands»! beeld van Easchizié aan te haten. De heer Udo had gemeend, dat era ra. u. 1. o.-school alleen' bloed daar waar geen goed middelbaar onderwijs is. DM ontkende spr., waarvoor hij verschillende stede» ais voor beeld noemde. Spr. merkte nog op dart binnen niet al ia langen tijd ia Alkmaar zeer zeker een. katho lieke m. u. 1. o.-school zal komen, waaruit dus blijist, dat de r. k. thans wel beteerd zijn tot ra. u. L o. Heeft Alkmaar behoefte ami era 7e ra Se leerjaar? vroeg spr. Hij geloofde vaa niet, go- zieni de weinige leerlingen, die hier ter stede gebruik maken van die leerjaren aan twee scholen. Iets anders zou het zijn, als de hee ren Westerhof en Verkerk hadden aangedron gen op uitbreiding van den leerplicht. Ie, dat het eindonderwijs voor eaa Spr. meende, groot aantal leerli ?en zou zijn het ra. u. L o. mgen zoi Spr. bezag vervolgens het onderwerp van onderwijsstandpunt. Er is hier geen goede aansluiting tusschen 1. q. en m. o. Het m. o. doceert, zonder zich er veel om te kunnra be kommeren, of de leerlingen de leerstof goed hebben verwerkt. Het elk uur verwisselen van onderwijzer is voor vele leerlingen zeer moei lijk. Voor deze, de minder begaafden, is het m. u. 1. o. aangewezen. Zij gewennen hierdoor langzaam aan het volgen van vakonderwijs en krijgen ook de vakken; dia anders bij het m. o. voor hen geheel nieuw zouden zijn. Spr. zou er voor rijn, dat het voortgezet onderwij» s *t worden bezocht tot b.v. 15 jaar, alvorens de leerling voor era beroeps keuze werd gesteld. Vervolgens sprak de heer Cloeck over het m. u. 1. o. yan practisch standpunt Hij rele veerde, dat voor vele ambten en beroepen leerlingen van een m. u. 1. o. school worden enomen. Het groote voordeel van m. u. 1. o. oven m. o. is, dat het vakleerarensysteem daarbij ontbreekt en de leerlingen beter door één onderwijzer worden geleid tot hun 15e h lóe jaar. Spr. had het hierna over de tegenwerking, die het m. u. 1. o. vaak ondervindt van de leeraren van het m. o. en noemde als voor beeld de bekende kwestie te Zaandam. Spr. zou dezen heeren will envragenhoeveel leer lingen hebt gij, die een rem zijn voor uw on derwijs en het goede leer en der anderen in den weg staan De vorige directeur der H. B. S. had era# tegen spr. gezegd, dat op zijne school vele dergelijke leerlingen waren, die hij wel gaarne zoo loozra. 1» de tegenwerking van het m. u. I. o.'door het ra. o. gemotiveerd? Neen; meende spr., ra hij gaf voorbeelden van verschillende steden, waar naast handelsscholen bloeiende m. u. 1. o.-echolm bestaan. Zij doen daaraan dus geen afbreuk. Spr. wist, dat vele dezer m. u. L scholen geheel voldoen aan de eiachra vaa de heeren Westerhof en Verkerkgoed eindend» wijs voor de kinderen van den kleinen man, In Alkmaar zou het mogelijk zijn vele kin deren van dit onderwijs gebruik te doen ma ken, door de cursusara aan de 4e ra 6e ge meentescholen1 op te heffen ra de leerlingen daarvan terstond over te brengen naar de ra. u 1. o.-school. Tot slot gaf spr. era opsomming van ver schillende scholen ra kantoren waarvoor het diploma m. u. 1. o. toegang geeft. Spr. mem- de, dat, indien er in het kind een student stak, het juist door het ra. u 1. o. het daartoe zou kunnen komen. Hij sprak er nog zijne vreug de over uit, dat de tegenwoordige samenstel ling van de commissie van toezicht op het ra. o. era toekomst voor het at u. 1. o. hier ter ste de ojiends. - Na era kleine pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarvan maakte al lereerst gebruik de heer Web», leeraar aan de handelsscholen alhier. Spr. zei era voorstand» te zijn van het m. u. 1. o., maar niet een voorstander h tort et travers. Hij had enkele bedenkingen. De groo te moeilijkheden voor de le»lingen van het m. o., die van het l. o. komen, zat volgens spr. niet in de veelheid van le»aren, maar ia de veelheid van leerstof. Leerlingen van era 7e le»jaar zouden bij het m. o. beter figuur ma ken dan die van het 6e le»jaar, me thans het m. o, kunnen' volgen.Spr. meende, dat goed m. u. 1. o. moet worden vakonderwijs. Era on derwijzer kon onmogelijk in era groot aantal vakken voldoende onderricht geven. Spr. ontkende, dat het ond»wija aan de handelsschool vakonderwijs zou zijn, uitslui tend ten d'raste van' den handel en was het er evenmin mee eens, dat de handelsschool een standenschool zou zijn, omdat vele leerlingen hiervan behooren! tot den kleineren burger stand. Spr. bestreed voorts dat de leerlingen van een ra. u. 1. o. school niet grootendeels in den. handel* zouden komen. Hij meende ook dat de he» Cloeck zich had vergist, toen hij plaatsen noemde, waar m. u. 1. o. ra vakonderwijs naast elkaar bloeiden. Die plaatsen hebben geen hoogere handelsschool. Vraandering van ond»wijs is bij het m. o., maar zal ook zijn bij het m. u. 1. o. Er zijn niet veel leerlingen der handels school, aie remmend werken bij het onderwijs, zei spr., en dergelijke remmen zouden ook zijn bij het m. u. 1. o. De heer Grosjean, leeraar ambachtsschool, had met groot genoegen naar den heer Cloeck geluisterd. Spr. had dikwijls opgemerkt de weinige ontwikkeling van jongens van 15 i 16 jaar. Het 1. o. is zeer zeker onvoldoende voor algemeene ontwikkeling der jongens, Zelfs een: 7e of 8e leerjaar aan het 1. o. brengt die ontwikkeling niet. Spr. besprak het feit, dat de z.g. boeren» menschen dikwijls zoo goed ontwikkeld zijn. Dat komt door de lectuur. Een goed boek heeft zoo veel waarde, evenveel als m. u. 1. o. Laten we daarom de jongelui goede, opbouwende lectuur geven en niet doen, zooais wel gedaan wordt, boeken» vragen van het publiek voor onze jongens. En laten we dan tevens hun leeren lezen en den inhoud van het boek lee- rra verw»ken. Dat is een groote moeilijkheid, maar als hun dat geleerd is, zal hu» dat geven levensgeluk. De he» Cloeck beantwoordde allereerst dra he» Grosjean, met wien hij het er ov» eens was, dat het boek voor de Jongelui on misbaar is. Spr. wist uit eigen: »varing hoe moeilijk het is voor iemand van de lag»e school om vooruit te komen. In dra baar W. had spr toé «ja genoeg» sm vmmteném mn fate u. L n. £3f vmm itg frette? hw mm, IssrUng eigenlijk niet vaa hét 6e '.«„Jaar kei ra. a. zou mogen volgen. Spr. vond het «enigs zins misleidend, dat aaa era handelsschool eerst in het derde leerjaar over den handel zou worden1 gesproken. De eerste twee laren zouden da» verleren rijn, waai temamo, die zijn zoon naar de handelsschool stuurt, weascht ban voer den handel opgeleid. Tegrav ra de andere opmerkingen van dra he» web» hield de heer Cloeck hot reeds door hem gesprokene staande. hem gespro Spr. stófte nog even in éufti Öst era leeraar wan era m. u. 1. o. school beter kan be oordeel»! wat de teerling kent ra waarvoor hij bekwaam is dan een lerraar bij het ra. o., omdat eerstgenoemde dra leer'.mg in veel asteer vakken ouder zijne leiding hteC De kea Verkuyl sprak in zijn slotwoord dank aan de aanwezigen voor hunne opkomst, waardoor het mogelijk was dat deze vergade ring kon worden gehouden, herinnerde nog even aan de vergadering over twee weken en wekte hen, die nog geen: lid zijn van Volks onderwijs, op om zich voor lidmaatschap aan te melden. BURGEMEESTERSBENOEMING TE HAARLEM. Men deelt aan de „Msb." mede, dat het be richt van de „Ned." dat jkr. mr. D E. van Lennep door de regeer in g is uitgenooaigd zich beschikbaar te stellen voor het ourgc- meesterschap van Haarlem, wel juist is, ctocii dat daaraan dient te worden toegevoegd, uat de aangezochte toen daarvoor beaaaki u<.eu. NOORDERBANK, ALKMAAR. In de heden gehouden jaarujKcnê vergade ring van aandeelhouders weiden de d«i<uis en winst- en verliesrekening goedgekeurd en het dividend bepaald op 8 pcL (div. No. 22 40). De heer J. Schelling» werd ak commissa ris herkozen BURGER- ra MILITAIR SALARIS. Door den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht is bepaald, dat de militairen, die geen militairen dienst verrichten, doch wel hun Rijksburgerfunctie, gedurende zulk tijd vak in het genot van bijzonder verlof moeten worden gesteld, zoodat hun geen militair traktement, toelagen, en verdere vergoedingen behooren te worden uitgekeerd. Het is n.l. voorgekomen, dat officieren, die in bovenbe doeld geval verkeerden, toch militair trakte ment genoten. OVERPLAATSING. Da reserve-tweede-luitenant G. dé Boer, van het le bat, 21e reg. infanterie, is gedeta cheerd bij het dépót-hrtaljon der Xe rnlante- rie-brigaoe te Alkmaar. CHR. NAT. WERKMANSBOND. Mtl ara rakel woord verwijzen wij naar era in dit nummer geplaatste advertentie van den Chr. Nat. Werkmansbond. Ten huize van Ds. Vinke worden tusschen IC en 15 Februari gaarne voorwerpen in ontvangst genomen, welke men alsnog voor de in begin Maart te houden Bazar zal wil les afstaan. BRAND. Hedramorgen ontstond er tra huize van dm he» Tjadra, doordat de vlam ia era slang van era muurgascomfoortje sloeg, brand. Het gelukte de heer Tjaden de brand, die reeds era groote hoek uit hdt behang had weggebrand, met era wollen deken te blus- schn. De schade is hierdoor niet groot. KINDERBEWAARPLAATS. Vrijdagmiddag zal in de Unie de opening plaat» hebben era» tratoonstelling tra bate van de hier ter stede op te richten kinderbe- waarplaata Dan zullen de werken van den Belgischen kunstschilder Arthur Verbeek ten toongesteld wordra. Dat het hier era nuttig doel geldt ia ons uit de mededeelingcn van era der dames be stuursleden der landerbewaafplaats tea dui delijkste gebleken. Reeds fang wares er plan bewaarplaats op te richten, maar tot nu toe Reeds fang wares er plannen deze kinder- on tbr aken daarvoor de bcnoodigde geiden. De bewaarplaats bedoelt, hulp te verleen en aan vrouwen, die uit werken willen gaan of voor andere bezigheden haar huis moeten vralaten. Zij kunnen dan haar kinderen in dra ouderdom van 4 a 6 weken tot 3 jaren zijn. Boven de 3 jaren zijn grijpelijkerwijze op de. bewaarschool aange wezen. De He» Arthur Verbeeck heeft zich wel willend beschikbaar gesteld om te trachten de noodige gelden bij elkaar te krijgen. Zoowel de entrée's als een zeker percentage van den mogelijken verkoop der schilderijen wordt ten bate der kinderbewaarplaats afge staan. Wie zich nog als lid van deze kifider- bewaarplaats wil opgeven; vindt daarvoor gelegenheid bij een der leden van het dage- ïijksch bestuur. Presidente is mej. M. E. J. van Rijn, secretaris de heer O. W. m. Mühring en penningmeesteres mevr. C. S. Bierdrager—Malga NED. VEREENIGING VAN KAASHANDELAREN. Maandagmiddag hield de Ned. Vereeniging van Kaashandelaren een protestyergadering te 's-Gravenhage tegen de uitschakeling van den handel bij den uitvoer van 4.000.000 K.G. kaas naar Engeland, welke vergadering druk bezocht was. De voorzitter, de heer A. J. Schilt, uitte zijn genoegen over het feit dat zoovclen wa ren opgekomen, hetgeen hem niet verwonder de, omdat deze zaak den geheelen Nederland- schen kaashandel in beroering heeft gebracht. Hier is een onrecht begaan tegenover den, Ned. handel, hetwelk door de Nederlandsche regeering ongedaan moet worden gemaakt. Terwijl wij goed georganiseerd zijn, vele las ten door de regeering ons opgelegd, gewillig hebben gedragen, haa de regeering deze daad niet moeten doen zonder ons. De kaashandel zucht meer dan één ander lichaam onder de commissie-ellende. Maar tegen deze nieuwe onrechtmatige daad moe ten wij ernstig protesteeren. De geheele levering is opgedragen aan de Goudsche Kaashandel-Maatschappij, met voorbijgaan van eiken anderen, bona fide handelaar. O na protect nut «ah ter niet testes de Kaas- t telftwra é'mti ara 'brateV ling te krijgen. De fout hgr altera bij dra Mi- Hiaier, die ontanga nog verklaard heeft aud onze belangen reaening 4e willen houden. Onder algemeen applaus werd besloten een kraenttg proiest oe wereld in te zenden. Hierna werd hel woord aan de aanwezigen verleend om te beraadslagen hoe dit protest zal luiden. De heer Heusdena sprak namens de Goud sche Kaashandel-Maatocnappij en dankte dra voorzitter voor zijn weiwmrade woorden aan zijn adres, maar de zaak toch «set ge heel ju,Kt weergegeven. Nttós de Minu*» noch CrjctezcMs en N. U. M. te in deze zaak betrokken maar de Engeteche regeering heeft een Lngetecne f.rma, n.l. Centen en David son, we «vering opgedragen en deze heeft haar eigen pakuuizcu in Mijdrecht, maar niet voldoende, en daarom netfi zij lokaien en personeel bijgenuurd van oe Goudcctie Ka as-Maa iscna pp ij De heer De v i ics meende dat men de hulp moest inroepen van Lnge.sche collega a, want die zijn Oox in 't beiang van èui im^rteur allen uitgeschakeld. Wij me es,en eene comm.c sie naar tngeianti zen oen, om daar belang hebbenden in te lichten wam die weten niet, dat de kaas yoor Engeland uitsluitend gele verd wordt door een Duitsche firma. (Ap- p,aus). De voorzitter beantwoorde de sprekers ra zeide, dat het hem koud laat wien ia Enge land de levering is gegund, era feit is het. dat de Ntder,andscue handel is gepasseerd zonder gegronde redenen. Het voorstel van den heer De Vries is hem sympathiek, al acht hij het niet geraden nu slaande de vergadering een beslissing ie nemen De zaak moet echter wel spoedig in behandeling ko men. De heer Winkelman zeide, dat gebleken was, dat door de regeering een privilege is geschapen ten bate van één firma ea daarte gen protesieeren wjj. (Applaus). Wij moeten nu weten, wie dit privilege ge geven heeft, Criaiazaken, N. U. M. of de Mi nister. De voorzitter beantwoordde nog deze sprekers, waarna besloten werd een telegram van protest te zenden aan den Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid. Op verzoek van den heer Winkelman werd' tevens nog besloten een audiëntie ov» deze zaak bij den Mn i is ter aan te vragen» POSTPERSONEEL. Te Utrecht is gehouden een congres van dra Centralen Post-, Telegraaf- en Telefoon- bond. ontstaan uit de samensmelting van dra Bona „De Post" ra den Bond van Middel baar Postpersóneel. Er werden o.a. drie mo ties aangenomen, waarin aan het bondsbe- stuur wordt opgedragen, betere loonschalen te ontwerpen, en voorts wordt van de regee ring geëischt, dat zij hare in November j.I. ge- dans toezeggingen in zake de rechtspositie van het personeel, volledig zal nakomen en niet door talmen aan de invoering zal trach ten te ontkomen, en met klem erop wordt aan gedrongen, dat de in het rapport-Salverda de Grave vastgelegde werktijden zoodanig zullen worden herzien, dat era werktijd van ten hoogste 45 uren per 6 werkdagen wordt in gevoerd. DE MIJNWERKERSSTAKINQ GEëINDIGD. De treinra in de mijnstreek zijn verwarmd en de mijnw»k»s zijn we» aan den arbeid gegaan. KAMPIOENSCHAP SCHÖONRIJDEN. Te Utrecht werd op de banen van „De Zil veren Schaats" gisteren de nationale wedstrijd om den elf-provinciënprijs voor amateurs en het kampioenschap van Nederland in het schoonrijden voor dames gehouden. 17 Da mes dongen mede, ond» wie enkele vaa de aller,;cste rijdsters in den lande. Het kampioenschap werd/ gewonnen door mevrouw De Boer—Blaauboer te Groningen met 559 punten.. Haar werd de fraaie zilveren wisselbektr, uitgeloofd1 door mej. Couvée te Utrecht, met bij bi hcorer.de medaille van dra Nederlandtcben Schaatsenrijdersbond, uitge reikt. Dra tweeden prijs won mej. M. Andrée de la Porte ie Utrecht den derdra «mej. Van Heyningen te 's-Gravenhage. De heir H. van Gorkum te Zwolle, vice- voorzitl» van dtn Nederlandschen Schaat- senrijdersbond, wees er de kampioene op dat zij zich bijzond» zal moeten inspannen, wij zi] haar kampioenschap in de toekomst be houden. Aan den wedstrijd voor paren namen 26 paren deel. De le priis werd behaald door mevr. Vogelzang—Hoving en den Heer H. J. D'ephuis, beiden te Groningen, de tweede Erijs door mevr. De BoerBlaauboer en dra eir Blaauboer te Groningen ra te Wieringer- waard, derde prijs door mej. Van Wijngaar den en den heer Oostvera, briden te Utrecht. Er was weidig publiek; het ijs was slecht wegens den dooi, DE OEWEZEN KEIZER. De ongesteldheid van den ex-kroonprins is niet vsn ernstigen aard. De vroegere keizer daarentegen, die aanvankelijk met groote kalmte over de gebeurtenissen der laatste maanden kon spreken, schijnt thans tra prooi aan eer. ernslige zenuwaandoening. Era groo te onrust heeft zieh van hem meest» gemaakt, die aan zijn medicus zorg inboezemt. DE MOORD TF. WEHL. De Arnhemsche rechtbank heeft uitspraak gedaan in de moordzaak te We.hl, gepleegd op den 80-jarigen landbouwer B. Ledderhof aldaar. De beklaagden J. W Visser, bakkersknecht te Amsterdam, A. Poelman, zwervend en A. J. Boelens, arbeider werden resp. tot 12 jaar, 6 jaar en 3 jaar gevangenisstraf veroor deeld. Het O. M. had geëischt resp. 15, 8 en 3 jaar. EEN DRIJVENDE BRANDKAST. Tot nu toe worden waarden, welke met een stoomschip worden verzonden, opgebor gen in een daartoe gereserveerde ruimte, wat net nadeel heeft, dat zij, sis het schip zinkt, mede naar den bodem vsn dé zee verhuizen. Een Nederlander, de heer C. van Blaaderen, heeft, om dit te voorkomen, een drijvende brandkast geconstrueerd, welke boven op het schip wordt geplaatst en blijft drijven. Ten einde de plaats san te wijzen, waar zij zich bevindt, is zij voorzien van een mast waar aan een eledrisch licht ea era vlag, era hoorn walks geluidkignaian graft ra vuuq^jlra, «ti kte tra tjj.Mii ".hsttiii-ioBHD flgUM- Al «Map - swtei te rarahteg <5* te tó* ter ligt. Eea niet te versmaden vernoem v-a d«ae uitvinding ia mede, dat het een mioovl- punt vormt, aiwaar zieh de booten mu Be manning en passagiers kunnen opnouuvn, iot redding opdaagt, die nu weet waarneen z.<J» te begeven om hulp te bieden. Het stoomschip „Prins dér Nederlanden", van de Stoomvaart-Maatschappij „Ncuer- iaud dat Zaterdag haar reis naar Indie uedt aanvaard, is met aiken het eerste aemp on- oer Nederlanölsche vlag, doch het eers-e san.p ter weren», waarop een dergelijke kast is paatst en dat oaannede de eerste reis zal ma» «en. Door de directie der poaterjjea wuvi i* tieze kast aangeleekenoe siuiuka vervoerd. KORTE BERICHTEN. In voortK.raG.ng is een w»,«ontwerp tot regularisaoe van uvn iKfi.aanotn ivcs.a.ui m ziuc oe lijtiveroraiiGUig. in oen Nsvs.pv.Gvr (Anna Paulowna) zijn twee gtvanen van vivkiypuus gtcons.a- u-erd, ie Zwo.lt .wee, UKKvrwx ten, r.amum vijt jeen s.engtvai) Volgvns ue i cl. treedt mr. Schim van der Loei. at a.s cher van oe atGee.uig Cris.s- zaxen van nei Lvparn.ii.rai van Utaaoouw, t.ti Vaa spreekt gu ttgra. 1 telogiiUHmen tan iwüun EE NPROT&ST. .BERLIJN, tg tear, tiet opperste le geroestuut ut Duiiautiand u» in opa een protest aauteexei.ui, tefceu oen toon ai den uinoua vaa ue uetuisvne nota omtrent het banuetoos geurag van uuusuie sotuaten ia de provitiue tuit, geuurcuue den terug- toiut uit oetgte. nti RvyouE GARDE LEGER. BntvLij iv, 12 tfor. Ue Bolsjewiki-re- geerhig neut een verordening uitgevaar- üt^d voigcns wente alle mannelijke ingeze tenen, met inoegnp van de vreemdelinge x, ia ae „ivoode uarue utenst moeten «raten. 1 *BJrtüï>-EPiu£.Mtc. PETRQUKAU, ij. Jrt«r. De Typhtw- epidemie oreidt zich uit. HtT AMnttiKAANSCHD VLOOT- PRuOKAM. WASHING! UN, 12 Februari Het Huis van Volksvertegenwoordiging nam met 2Ü5 tegen U» stemmen net voorstel aan om het viootprograinma voor 3 jaar op te nemen in de ivtariueoegrooting. BRAND. AMERSFOOkL, 12 Febr. Gisteravond werd er brand ontdekt in de acnter de 2e infanteriekazerne gelegen barak, welke on bewoond is. Het grootste deel brandde uit. Oorzaak onbekend Men geloott niet, dat aan kwaadwilligheid gedacht moet worden, AMbIXKDAiViiXnE VEEMARKT. Aanvoer van heden. 130 nuchteren kalve ren 26 tot 38, 75 varkens le kwa.iveit 2 90, 2e kw. en 3e kw. 2 40 t ott/ 2.70. l*i•viiiciiial Nieuws. UIT BERGEN. Bergen heeft zijn ijsfee^t gehad en on danks den dooi kan er van gewaagd worden, dat het uitstekrad geslaagd ia. Het ijs op den Hofvijver viel nog al mee, wat waarschijnlijk het gevolg was van het feit, dat dezen vijver zoo door hoog geboom te is omgeven. Aan den wedstrijd in het schponrijdra, welke d« middags om 2 uur werd gehouden en om 4 uur eindigde, werd door een 12-tal pare» deelgenomen Er werd zeer mooi gere den en de honderden toeschouwers, die het op den wal nu niet zoo koud hadden, volg den met belangstelling de zwierende paren. De le prijs werd door de jury, bestaande uit de heeren Adolf van Reenen, Colnot, Hui- zinga, Bijpost, C. Bogtman Jbz en J. Olden burg, toegekend aan den heer J. Ruiter e» mej. J. Glijnis; de 2e prijs aan den heer P. Blankendaal en echtgenoote; de 3e prijs aan Mr. de Basterd en mevrouw Stuurman; de 4e aan den heer R. Meijer en mej Groet; de 5e prijs aan den heer A. Louwe en mej. T»- ra. Hierna werd era wedsfrijd in het ringste ken voor paren georganiseerd, waaraan door een groot aantal paren werd deelgenomen. De le prijs won de heer J Köhne en mej. J. Bloothoofd, de 2e pr de heer Hollenberg en mej. Hoebe de 3e pr. dë heer Chr Meijer en mej. van Gemeren en de 4e pr de he» Jan Fijn en mej. Fijn. Des avonds werd er een gecontumeerden wedstrijd gehouden Kwart over 6 trokken de 74 deelnemers, voorafgegaan door het- Harmoniecorps dat geheel belangeloos ziin medewerking verleen de en gevolgd door honderden belangstellen den. naar d'e elec*ri»ch verlichte banen. Het oubFek volde-d aan het verzoek yan het bestuur om achter de touwen te bli'ven er. onder de toonen van de muziek bewogen de gecostumeerden zich on de schaats. Hot iis was nog tamelijk goed berijdbaar. Nadat dë riiders uur hadden gereden, gaf de voorz'tter, de heer II Oldenburg het sein van vertrek en onBer de lustige toonen van het kranige Harmoniecorps, dat den laatsten tiid zeer vooru't gedaan is ra het be- wiia leverde ook in de donkerte een goed en semble te kunnen vormen, ging het terug naar „De Rustende lager" om in de door ar- tisten versierde eetzaal het feest voort te zet ten Op sommige momenten was deze zaal ze'fs te klein. De voorz'tter reikte aan de winnaars van het schoonri'den en ringsteken met een toe- passe'iik woord de prii/en uit, terwijl de ge- eostumeerdra in een andere zaal voor de ju ry defileerden. Alle prijzen bestonden in kunstvoorwer pen. Mr. de Basterd huM'gde inmiddels het be stuur van de Berger Dsclub voor het organi- seeren van dé 700 geslaafde wedstriiden De heer H Siebert Coster sprak namens Vreemdelingenverkeer woorden van waardee ring voor het too vliif in e'kauder zetten en de getoonde dur van de waarlijk breed opge zette feesten de wetende durf van de waarlijk breed op gezette feestra. Spr ui+te dra we**rV dat now ee«« ijsfras- ten reorganised zoudra wordra die hon derdra vreemdelingen zou trekken De heer Huizin»a gaf de verzekering, dat Het bestuur, aangesnoerd door dra grooten sten» va» d« burmrli thans het kes'uft had gra orara om «oor ee* vol trade waal vroeg- ttyË# rap «ae raae&Ufr S60 0,- a .hjt ftsy «Ijfpug

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2