Ernstig peeni tea flinke d.gditn thode, Cerria^d een nette we.k-iei Smidsknecht, .Zt- Kieuw Leien met Oiphnus. Springende Hl ScticiirpiiÉ V0BK1 ci ca 4 mo gen WEILAND, ilcerenliuis Hoerenhuis ïs Koop pep Woonhuis met 25 aren beste Tuingrond. net Dagmeisje. A'et Meisje, een Kindermeisje een net dagmeisje een lioerenflcts. Dagmeisje. Antslci dsiiusclie 15u ra. lanll)OU\rrrp(liet. Ol>eniii£skoerseu van hwleu. ■a®, SwTygteChwE m jtartJ», ^sm'Srete*, At pnj», u*j. C Met e» Ja- Met. Aiteaaar, Aflverlpntiëit. wenst ht te hertrouwen GE VU. net X ELSJE Gagilieiistbudo liet tweede meije. nette hui>hou<isler, Hete! Je Nachteiial" aankomend bediende, Afd. Kinderkoor. N B. HedeniTond GEEN 0-nesrepetitie lle< i litigowa Te k:oöp 2 drulit;sre Zengen, Ji. SPUN Wi.. ZkIümu hémm. o itoop UiTgeii aan Z e aN -11. Pension te koop. "l'e koop liLllUEM N .11. «F te üteT.at De voorzitter ««te b«t i#e1 *w 6« TJfr hond uiteen en uitte den wam'is, dat voor- taan de a.gemeene vergaderingen beter be zocht zullen worden en dat mot zich una niem met een noodzakelijke contributicver- hooging zou verecnlgen Spr. huldigde den heer Klomp als den mitiatiernemer van de wedstrijden en bracht dank aan de familie v. Roenen aan het dagelij ksch bestuur van de gemeente, aan het Harmoniecorps, aan den heer Brugman aan de juryleden, aan de deelnemers en aan de burgers die htfn bijdra gen hadden geschonken. De heer Klomp sprak namens de deels®- 1 mers een kort woord daarbij de verzekering fr,\y*yrfa rit* hf( d^n wil van de Berger Ijs sportliefhebbers was dat het bestuiteet volgend jaar in de gelegenheid wordt ge- ste'd vroegtijdiger iets dergelijks te organi «eren. De jury voor den gecostumeerden wed strijd, bestaande uit de heeren Groenendaal Peters. Leo Gestel Colnot en Roland Holst, was inmiddels met haar taak. die geen ge makkelijke was, (plaatsruimte belet ons een opsomming van een en ander te geven) ge reed gekomen. De le prijs in de afdeeling „Mooie costu mes" werd toegekend aan den heer «n mevr K'omp, de 2e prijs aan den heer K. Bruin en met Rensink De le priis in de afde'ing ..Mooiste eestu* mes dames" werd toen—Vend aan mei Grin Afdeeling „Mooiste Groep"le prijs J. (Vaadit van Roggen Gerard Meijer en Jo J. O'd^nburg. .Eigenaardige costumes" le prijs C Meijer en echtgenoote. 2e priis Gez Min ,E'genaardi<rste costumes" le orijs de heer Filaskv 2e prijs mei. Trijntje Min, 3e prijs de heer M van Wonderen. ..Eigenaardigste groep" le prh's de dames Prins. Hoebe en Hautman, 2e prijs de heeren C Oldenburg, R. Meijer en.Chr. Meijer, 3e priis de heer Leegwater en zoons. De kinderprijzen werden toegekend Voor het mooiste kindemaar- le oriis Chrisje Blac- kendaal Pzdr. en Anny Bogtman. „Meisie alleen": le prijs Tienie Bogtman. 2e prijs Anny Nensthiel. „Aardigste iotmenspaar"le priis W;m Meiier en Annv Koning, terwii' Grietie*Wi- glama a'? babv ook een len orijs ontving Het Harmoniecorns snee'de 'nog eenige nummers en hierna maakte de wakkere fo4o graaf W Rlokkpr. uit Alkmaar voor de geïl- lurtnwée "pwts stel lfEtawCdtt «r, "ata tm de achter net bestuuf oogentelde deeiEaoeis en deelneemsters aan dec gncoeivmméen v -:dstrijd. Lang bleef men hierna nog gezellig bijeen De heer Bonda gaf de voordracht „de reesi- van 11 Februari 19 9. Noordliolliintlscli STAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt. Oblig. .NW.S. v. f 1000 1918 5 Oblig. N.W.S. van 5UU/1000 1917 4M OJ1P 3)4 3 2)4 3 3 f 0001 Oblig. dito dito dito dito dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bcl.vrije Kronenr. Jan.«Juli 4 RUSLAND. Gul. Ï906 frs. 2500—5000 5 Iwangorod Dorabtr. GR 625 4)4 Nicolai Spw. 100 4 Geconsol. 1880 GR 625 4 Rothschild (consols) GR 625 4 Hope en Co 1889,90 GR 625 4 6e Emissie, 1894. GR 625 4 TURKEIE. Bagdad Spw le serie 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en GeiaeeateL Leeningea. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank, en CredletTnatelllagea, Amsterdamsche Bank A Nederlandscbe Bank C. v. A* Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. IJzer. Spoorw. Obl. 5 Mij. t. F.xpl. v. Staatssp. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. ObL 454 Premieleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) 3 BF.LGIE, Antwerpen 1887 254 Prolongatie pCt. Vorige koers 961/, 89*/,, 83»/, 704/, 63'/,, 54 961/, 95Vu 30V„ 4<»/i, 32 35 31»/, 96'Vi» 70»/, 63»/, 54»/,, 961/* 95Vi. 41 ik 34»/, »V» 1307', 551/, 99»/, 100»» l«5ik 180 1431/, 100 100 9IV, 1851/, 181 143»/, 100»/, 100 92 Atchis. Top. tc S Fé C. v. g. A Denv 4c R. Grande Spw. C. v. A. 8j»/„ I»/,, Erie Spw. Mij. Gewone Aand. 201/, 207/, Kans. City South. Railw. Cy. g. 19'V„ 19»/, dito Pref. A Missouri Kans. Tex. C. v. A. 7»/,, 71/, Mexican 2e Pref. A. 1D'« 11Va Southern Pac. Comp. Couth. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car. 4c Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide 4c Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Mere. Marine Cy. afg. A. Int. Mere. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. Orion Petrol, Mij. Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina Cult. Mij. der Vorstenlanden id. id. id VVinstaaad. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. My. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. Id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lyn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. My. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheep v. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. DelbMaatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak«My. Aand. Mededeeiingen van Woensdag 12 Februari Koninklijke Olie waren heden weer willig. Culturen en Rubbers flauw tn aangeboden. Schgepvaartaandeaicn lagar. Tahakjtifö mm- «adurd. Asaeulm wte Vorige koert 91 Vu redenaar" en deed de toezegging, dat dc Ber- Dilettantcnclub en Mandolineclub spoe- een gecostumcerd bal zouden organise ren, terwijl daartoe door de pianomuziek van een der deelneemstera in staat gesteld, vckn zich met dansen vermaakten. Om twaalf uur gingen allen huiswaarts, zeer voldaan dat het Berger ijsSecst, ondanks dm dooi, wa« doorgegaan door de mede werking van allen (de burgerij had 200 bij- jengebracht) zoo goed geslaagd was. GEMEENTERAAD VAN HOORN. Daar hei aantal gevallen van typhus en febris.yphcïda in de gemeente Hoorn reeds lOt 15 is gcstegeni achten B en W. het in over leg met dm inspecteur van de volksgezondheid noodzakelijk, maatregelen te nemen, om ver dere uitbreiding dier ziekte zooveel mogelijk te voorkomen. Zij stelden daarom gister in een; spoedeischende vergadering 'aan den Raad voor alle consumptiemelk te doen pasteuri- seeren. De directie der Weslfricsche gecon denseerde melkfabriek a hier heeft zich bereid verklaard voor het pasteuriseeren zorg te dragen' tegen kostprijs. Deze kesten zijn bere kend op 556 50 per week, waarom B. en W. voorstelden hun ten crediet te verkenen tot dat bedrag gedun nde een tijdvak, in overleg met den inspecteur van de Volksgezondheid te bepalen. De voorzitter deelde nog mede dat de pas- teurisatie 5550 per maand zou kosten als ze te Opmeer geschiedde. Daar aan de Hoorns he melkfabriek juist een staking was uitgebroken, ontspon zich een zeer uitgebreide discussie over het voorstel, omd&t men er in zag een bevoorrechting van c en der partijen. B. en W. ontkenden dit, daar de pasteuri- satie zou geschieden door de 10 12 perso nen, die nu nog aan de fabriek werkten. Een voorstel om niet tot pasteuriseeren' over te gaan doch het publiek te waarschuwen de melk te koken, werd verworpen met 7 tegen 3 stemmen, een voorstel om elders te pasteuri seeren werd verworpen met 6 tegen' 4 stem men, terwijl over het voorstel van B. en W. de stemmen staakten. Getracht zal worden overleg te plegen met de stakers, om de melk in het belang der "volksgezondheid nog te doen pasteuriseeren aan de Hoornsche fabriek, alsmede om de melk uit de gemeente Berkhout, waar ook typhusgevallen voorkomen, uit te schakelen. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Door den ingevallen dooi ging de wedstrijd in het schoontijden niet door en werd ringste ken gehouden 1ste Prijs A. Dekker Az., 2e pr. J. de Uartigh, 3e pr. H. Wageaaar JHz., 4e pr. A. Dekker Albz. UIT OUDKARSPEL. De afloop van den wedstrijd in schoonrij den is als volgt: Mej. C. A. Kaan, Wieringerwaard en I. M. K. van Loo, Oudkarspel, le prijs; mej. Teens- 3e prijs, CORRESPONDENTIE. L. S. alhier. Uw aanklacht tegen de huidige regemng rechtvaardigt allerminst daden als rijwk.ditl6iailem en dergelijke. Wij gtlooven, oat wij in uw eigen belang wel zos verstandig deen, uw stuk niet op »e nemen. Red'. AlLm. Crt. Kt't'llUZUktHI. KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Uitspraak van Vrijdag 7 Februari 19191 J. H. te Limmen, overtreding slachtverbod, 4j ooeie ot 2U dagen hechtenis. H. A. S. en J C M. te Heiloo, overtreding rijwieiregiemeni, de le 1 boete of 1 dag hecht., de 2e 1 boete of 7 dagen tucht- E. S. te Alkmaar, overtreding Ongevallen wet j o ootie oi o uagtn hechtenis. T. J. v A. te Alkmaar, in staat van dron kenschap de orde verstoren, 6 boete of 6 da gen hechtenis. C. W. te Egmond aan Zee, strooperij, 1 maand tuchtschool. K. v. d S. en H F. v. d. K. te Alkmaar, nachtrust verstoren, ieder 3 boete of 3 da gen hechtenis. H. F. v d. K. en J- N. S. te Alkmaar, dron kenschap, de le 2 boete of 1 dag hechtenis, de 2e 8 boete of 4 dagen hechtenis. M v D Kz. P G.Dz en G. B. Jz. te Eg- mond aan Zee, konijnen delven, de le en 3e ieder 8 boete of 6 dagen hechtenis, de 2e 30 boete of 15 dagen hechtenis. K. K A. Z. JzA. K. Lx.. T. Z en E. G. Dz. te Egmond aan Zee, S V. en H. Z. Jz. te Castricum, overtreding art. 461 Wetboek van Strafrecht, de le 4 boete of 14 dagen tucht school, de 2e en 4e ieder 6 boete of 4 dagen hechtenis, de 3e 1 maand tuchtschool, de 5e en 7e ieder 4 boete of 2 dagen hechtenis, de 6e 5 boete of 14 dagen tuchtschool. M. C K. te Texel, C J. de M. C Z., J. M. H., P. A en J. v. d M te Alkmaar. J. B te Brielle, D S de V. te Heiloo A W. en J. H. K. te Limmen, G. Z. te Uitgeest, overtreding poLtieverordening, de le 0 50 boete of 7 dagen> tuchtschool de 2e en 3e ieder 2 boe te of 1 dag hechtenis, de 4e 4 boete of 4 dagen hechtenis, de 5e en óe ieder 0 50 boe te of 1 dag hechtenis, de 7e en 9e ieder 6 boete of 3 dagen hechtenis, de 8e 3 boete of 2 dagen hechtenis, de 10e 10 boete of 6 dagen hechtenis, de 1 le 5 boete of 3 dagen hechtenis. P Z., P. G., R. Z. Kz., G. Z. KzE. G Hz C. Z Fz., A Z. Sz„ G. S. Jz, J. Z. Ez. en L. G Dz te Egmond aan Zee W P. Jz. en G P. te Egmondbinnen, C. K te Heems kerk, P. L. te Castricum, overtreding jacht wet, de le 5e, 8e, 11e, 12e en 14e ieder 20 boete of 12 dagen hechtenis, de 2e, 6e en 7e ieder 7 dagen hechtenis, de 3e en 4e ieder tot voorwaardelijke plaatsing in een tuchtschool, voor den tijd van 1 jaar de 9e 10 boete of 5 dagen hechtenis, de 10e 2 maanden tucht school, de 13e 30 boete of 15 dagen hechte nis. KINDERKOOR „NIEUW LEVEN.» In verband met de oprichting van het kin- Ierkoor van Nieuw Ltven, kwam mij onder gaand artikel van Johanna Vefh in handen overgenomen uit het Zangersblad Zingende stemmen. Waar de oprichting hier in hei eerste stadi um verkeerd leek het mij van groot nut ind>en cudera eens het enorme nut van zangscho.en „rmcU'.n b. nor-dcelen aan de hand van iemand 1de wij een autoriteit weten op zanggeb.ed en' speciaal vooi iinderen. Er iets aan toe te voe gen lijkt mij onnoodig, de naam der schrijfster >s waarborg voor de opwekking in onder staand artikel vervat. Alle circulaires zijn nog niet ingeleverd en dec Jen wij in verband hiermee mede, dat deze op de eerste bijeenkomst aa. Zaïemagmiddag om 3 uur op de bovenzaal van de heer Gijsen Breedslraat, nog kunnen ingeleverd worden ~n wel gaarne uiterlijk op dien dag, daar op i lie eerste bijeenkomst de stemmen verdeeld en de Lassen ingericht worden, 't Staat er op net oogenblik heel goed voor, hopen we dat nog velen 'komen opdat'onze poging schitte rend slaagd. Namens de Commissie, JOH. BRANDS, Directeur. Hier volgt het bedoelde artikeltje. „Het zou zoo bijzonder-wenschtlijk zijn dat overal in het land, op de kleine zoowel als op de groote plaatsen, zang- en solfègeklasscn wercen opgericht voor kinderen en volwasse nen. De scholen voorzien hierin niet en kun nen dat ook niet geheel. Er is genoeg onderwijs te bekomen in solo gang, piano viool, cel, fluit en wat dies meer zij, maar zangklassen, 't zij aan muziekscho len verbonden, 't zij door particulieren- opge richt, waar met ijver en kennis van zaken- wordt opgekomen voor het oefenen van het gehoor en het maatgevoel, het zingen van toonladders, accoorden en trefoefeninfeen, in 'i kort voor het aanleeren van de muziek a s een levende, sprekende taal, zijn er nog veel te weinig, wie er voor geschikt zijn en het aandurven om in deze afdeeling van het mu ziekonderwijs werkzaam te zijn, verrichten een mooi en zegenrijk werk. De behoe te aan voorbereidende zangklas sen doet zich sterk gevoelen in zangkoren waar gewoonlijk enkele muzikale zangers den toon moeten aangeven, waarmee de overige koorleden dan volgzaam instemmen. Ik geef toe, onvermijdelijk is in een koor het toontref- fen van het blad niet, maar dat eenige bedre venheid in die kunst toch gewenscht is blijkt hieruit, dat de koordirecteuren, vooral van volkskoren vee la! hun toevlucht zoeken tot het in zichzelf gebrekkige cijferschrift De behoefte wordt ook gevoeld door hen, die onderwijs geven in solozang. De vorde ringen in zake stemvorming worden vaak belemmerd hierdoor dat de leerlingen vreemd staan tegenover het muziekschrift en maat en intervallen niet begrijpen. Men mag hen wij zen op fouten, zij vatten ey de beteekenis niet x»ui jup us sptuaoJA stat do s[0 trajets do J3 fiz }Ep 'JÏIUI3M ooz unq ro&foz 'U3)ou ap 1 uba ar 'ric nir 'btrmien alles tnsrerr voor ie zingen Maar in 'i bijxojKter door de piano-onder- wijzers, (door de onderwijzers in kt bespoten van andere instrumenten ook wel, maar toch misschien' ie.s minder) wondt het ondervonden dat de muzkk, b halve door midd°l van hte instrument, levens mo st worden geleerd' door hei gebruik van de stim. Men tracht bij piano les net gehoor wel te oelenen en' vooral door passende dicfée's kan men faeJ wat bereiken, maar ach, de toetsen liggen al klaar om te deen zien en met de vingers ie doen voelen hoe het mei de tconsafstanden gesteld is zonder dat gfhoor er zoo org bij noodig is. Het La- vier is ter. heerlijk instrument, maar het hee i één sebr k: het is hl Ie willig Eersl door de tonen zelf te treffen en te zingen, wordt men zich bewust van wat men werkelijk hoort en wat men zich muzikaal kan denken. Zangcnderwijzers zijn over H geheel wel spoedig geneigd aan hune leerlingen, zoo zij een goede stem en eentgen aanleg todden, een schoone toekomst in uitzicht te stellen, en de leerlingen zelf grlooven heel gemakke lijk dat zij geroepen, zijn tot den solozang in het publiek. Maar wie goed rondkijkt ziet w?l de teleurstelling die in 9 van de 10 gevallen vo'gt. Mochten zij, die niet klaarblijkelijk voor bestemd zijn om het publiek door hun zang le boeien en op te bouwen, maar evenwel cp vocaal en muzikaal gebied werkzaam willen zijn en het ook kunnen, zich een bescheidener plaats kiezen, dan het podium een p'aats die zeker niet minder waardig is. Mochten in alle oorden des lands goede en frissche krachten, worden gewijd aan den koor en sol- fégezang, opdat overal niet alleen het bespe len van instrumenten, maar inderdaad r.Mziek wordt geleerd. Gij muziekleeraren en hoofden van muziek- inrichiingen, maakt het uwe leerlingen moge lijk zich ook in die richting te bewegen en, wijst hen daartoe den wegge zult hun geluk aanbrengen. Want geluk geeft het, een ar beid te verrichten, waarmee men velen ten zegen kan zijn." BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 10 Febr. Gerarda Margaretha en Frank Al fred, d en z. van Hendrik Hekket en Jannetje Termaat. 11 Febr. Anna Alida, d van Pieter Blom en Elizabeth Klaver. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 12 Febr. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut tf De Rildt. Geldig tot den avond van 13 Febr. In het «ebied van de wdarnemine is de hoogste stand van den barometer 773.6 te Muenchen. De laagste stand van den barometer 758.3 te Haparanda. V F. RW ACHT 1NO Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen in het noorden, in het zuiden ver anderlijk, nevelig tot zwaarbewolkt, weinig of geen neerslag, lichte tot matige dooi in het noorden, in het zuiden om het vriespunt. Op den 18en Februari 1919 hopen onze geliefde ouders CL ftCMAAK ei n t f.iraiiK-FiLntv hunne xs Jarige Eci»ivere«ui> giug te herdenken. Hunne dankbare kinderen T. SCHAAK. R. SCHAAK. A. J SCHAAK. Ko-dijk Febr '19. DANKBETUIGING. Onzen oprechten dank voor dk- z o vele b.ijLn van deelneming tijdens de jic»te en het dverlijden van unzen gelief en vader, den heer Jt KLtuiki i.kuokk, i.izoi.i rheid aan het testu.ir der N. D. h. K. voor ét Latste eer hem bij de te. a (rdebe»telting bewe zen in wc ik College de overledene ruim 39 jaar zitting had. Namens de fam., KLOUilE «OER. St. Pancras, februari 19.9. Dooi deze betuigt iWF de CHRIS r. NAT. WERKMANSöOND zijnen harteiijken d«f<k aan allo.i, die hun mi da bijdragen heb ben geschunk n voor de Bazar eie 5, O on 7 Ma.ft in „do Unie" gohoud«n z*i woroon. Tovons brongt hij aan allen, die nog vooiweipen veer het doel wenachen af te staan in herinnering, d.t deze tusschon 10 ai» 1c Februari bezorgd kunnen werden ten huize van Ds. VINKE, Langestraat 83. HET BESTUUR. Wednr., flinke mail, lang niet onbemiddeld, 39 ja.r, met één oochter, met iemand liefst eenigszins ge- orluneerd. Tussclieupersoneu kumeu niet in aanmak ng. evenmin anuniem schrijven. jpeueimhou- ding verzekerd. Serieuse brieven, lieist met portret, worden opeere- woord geretourneerd. Nette R. C. jonge MkN met vaste positie wcnscht k.-MuiMH .klmr n-et.net R. C. BURG RMt lSJE, ongev. 25 27 i. teef'ud Br fr. met por rrt onder lett N 5'-5 bureau dc Alkmaaische Courant 1 iscretie verz. en verz. van 'i morgens i tot 's avonds 5 uur I f 4,— per wc k Adres bureau Alkra. C urant. GEVRAAGD een Adres te bevr. Buretu v. d. Had vo»r de ter ver vanging jScr uis.rouw, goed met .in eren kuinende omgaan. Dienst bode aanwezig. Adres bureau van uit blad. Mevouw KOCQU TIE MUN- TlNGHt, Roemer Vis»eKér».raat, vraagt een net 19 jaar b. i a. voor wmkcl on 4oi Htil-hoiMllitg (intern.i Brieven fr. onder No 177, aan den uitg. A. HOUDIJK te Ho rn u«iru«,ti in klein gezin goed kunnende koken, hoog loon. Adres: HOFPLEIN 4 voor Dinsdags. Donderdags en Za- t nags. LxNOEsTKAAT A 23. gevrHogri. I.ooh I 9 St». Aanmelden na half acht OUDE- GRACHT 213. Mevrouw KLUITMAN, Kennemcr- stia tweg 115, vraagt tegen half Maait een Mevr. UlUNKE, Nassaupl in 13. vrHHgt voor de morgenuren Me rouw BLEEKER, Prins Hen drik,traat No. 44 T KA AST niet beneden 15 jaar. Zich te ver voegen des avonds voor 7 uur. GEVRAAGD een goed bekend me» Rijwielreparatie, bij J. SMIT Jzn., Bcgen N.H. Wegens huwelijk gevraagd een P. O., beneden 40 j Br. fr. left. G, Hnlppostkantoor. Oroot-Schermer. ArvOtaODtN Zonder g, gel. ounuodig zich aan te melden. De Noord-Hoilan sciie Levens- verzckering-Moatschappij, Ho,plein 4. vraagt fOt bekend met H«»uiul.ir»ilo.Schrif telijke aanmelding Aan belanghebbenden wordt be richt, dat ZATERDAG 15 FEBR a.s. de ««ren In ge» zulien mhii- vHiigeu in het l.kanl van den Heer Tm. VAN OIJZEN aan de Rreedsbaat, tr»* ZR uur, al waar alsnog gelegenheid toeslaat lot RRugilie Vru leerlingen. De Circulaires met bepalingen zijn aan de bettende adressen te bekomen. DE COMMISSIE. De hURGEMEES- TER van HtERHUüU- WA «Kd brengt Ier kennis van be langhcbbetiucn, dat de uiterste da tum tot in everjitg van gianen en peut ruchten, oogst 19181, bepaald op 15 Maart 1919. Eetj ieder wordt in zijn belang aangemaand, hiervtm goed nota te nemen. Diegenen, welke reeds peulvruch ten hebben aigelevcrd en hunne zakken nog niet terug hebben, wor den verzocht, hiervan k nnis te ge ven ter secretarie vóór 15 F e- brueri e.k. De Burgemeester WIEBI V.A.N %LOOTLM. met ge ruik van keuken. Te be^ra en Oj der M 564, bureau van dit bind. Eij. die etth at»o«»g wenachen t n ie melden ais l d van de Kur gerwacht, worden uiige cfodigd to bijwoning eeuer vei gaderiug op DONDERDAG 13 FEHkU Rl, 's avonds 7 urn bij D. Hl PER. alwaar de heer O SA El LEN uit Ukttiaar, nadere mededeeli gen zal doen. N Het Bestuur der Burgerwacht G. KROM Voorzitter. ARIS GRO( T, Secre aris. half M art kunnende verpen. Adres: H. BAKKER, Kogendijk, Rerg< n. I lippen, ruwe huid, winterhanden a Ondergeteekttiid* is go- negen ovter fa nemen. C KEEMAN, Schoórldam. Ondergeteekende biedt aan nog «•-uikie H.4. dflieiitpllrlit itifr te nrM«n v. or billijken prijs, van scheurplichtige in N.-Hulland. Spoedige opgave gewensctit. VER HOOG ft BOS, te H ifweg N H. te koop, vrij van Scheurplicht met M i»O.X« rit Iv Br. franco 'etter B. hulpposikan- toor Sc' eriuerltO'n Te k».|t a»n,eti«il' u Adres: V' r 'r nk niord 82 te koop* aangaboden Te aanvaarden mei Mei of eerder. Te bevragen I ANGESTRtAT 74. TK «KlHtiND. Aanvaardlnpvóór of 1 Mei. Br. m. prijs onder O 566 bureau van dit biad. Een gunstig bekend staand Pens on, desverlangd met voiledigen in en- taris. wordt te koop a ngeboden. Te bevragen bij P ELDcKS^.rchi- tect te Bergen aan Zee en bij C. v. d. PLAS, aannemer te Ber«en N.-H. Een flink BURQER WOONHUIS met TUIN, VEesterweg, heilw», f 3600.—. Twee flinke WOONHUIZEN met TUINEN, Straatweg, Heiloo, te zamen i l ;5 0 Alle April ontruimd. Te bevragen C. OUDES, Qas- houderstraat, Alkmaar. waarin stalling voor vijf koeien, staande en ge'egen op 't Zanegeest aan harde wegen en vaarwater. Te b vr gen Oude Prinsweg A 4%) t« NM. 41*/,, 34»/* 55 •Öi/i 89»/,, 83»/, 30'A, 327/,, 33'»/,, 33'/,. 106'»/,, 74"/,, 3», 3»/, 8'"/,» 201/, 19' 51 V, 7Vi, lil', 92»/, 27», 1301/, 1291/, 79»,, 78»/,, 84"/„ 25V,, 112»/, 2371/, 5831/, 79 1521/, 242»/, 152 121 4131/, 1801/, 224 187*/, 105 4u0 3901/, 1991/, 296 176 232»/, 2211/, 2361/, 2461/, 274 2741/, 2691/, 5281/, 2371/, 3191/, 4811/, 26V, 132 130 12 781/, 851/, 25V* 112»/, 229 593 77 154 2441/, 1491/, 407 1781/, 221 35i/, 105 i95 198 298 176 230 220 236 244 273 272 530 2361/, 480 sc n' Ar. late- M laA, Nw. 4. bied- bov«R l| ja«r. W. NEDER KO O R N runw SCHOUTtNSTrtAAl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3