Déposito-Rente. Hdden en morgen aanvoer l Mie il6 mg Af r. rymnastiekrer. „ds Halter", PERRY El SQENECKEN GEGOMDE ENVELOPPEN tSDMKip MASTER KHssEEsnsa i s.v.p. H.Y. G. J. KRQLI Cn's KunstmesthandGk W E E G W E P. K T UG E N mm OTTO DE WAAL ALKMAAR! K. KLINKERT. Fa. 11. J. Houwing, IBARTEliS' tailislti to Kluisdeuren. tands-Credietl groote schelvisch en schol, spekt Yiijdif2l febr. 19.9 VAN 1101 TEN's Woning -^Bureau., Landbouw-Werktuigon. K IN I) K R -F0T0G RA FIK UK UNIE" Noorder Bank te Alkmaar. Feestavond ,"0P.w«k 85 ct. KROON. 5OJ0EN-POLISH BELANGRIJKE VERKOOPING mm TELEFOON prima Beschuit 16 ct. p. pakje. Heerlijke Ontbijtkoek 45 ct. p. stuk. J VAN UEK POL. voorh. J. DE LANGE C.Jzn. 8 dagen opzegging jaar vast 1 jaar vast Mej. W S. Schilling Piano-Leerares. Fruenktl en kiuuuel 45 cont per pond. PIET SMIT Jzn., Bloedarmoede en Zenuwzwakte. LEZING over met Lichtbeelden. Ir. ALBERT BOEKEN uit Amsterdam m f -4LCV- Piaciit-GRANlOPuöNE f 2.23 r 3 !23. Kantoorboekhandel Pnyg'op,/ Telef. 658 per poud f2.60. KOOLTUIN 25. K. HOL Czn., Aannemer en Bouwkundige. Nieuwesloot B 55, Alkmaar. Voor gebruikers van CHLL1 SALPETER, die in Juli 1918 NIET of TE WEINIG be steld hebben, is er nu gelegenheid dit alsnog te doen. Orders worden door ons en onze Agenten gaarne opgenomen. liet oudste en beste jH. WOUDSTllA, adres C. LEBEING, Ote.dlüpad 35, A L MN A A K. Dir. C DE lil HEK, QQST-GRAFTD1JK (N.-H bij DE RIJP. Voorloopige AanJdLondiging'. van Gebouwen, Arbeiderswoningen, Terreinen, 11 out ioodsen, Werk tuigen en grooteu voorraad NIEUW KOUT, «eu onlangs nieuw gebouwd Woonhuis met Open Terrein, 4 Arbeiderswoningen en {Schuur, ALLE AANWEZIGE NIEUWE HOUTWAREN, IJzer en Koper Gewicht. Zaadsehoppen. Ploegen. Egg-en. DORSCHMACHINES. WANMOLENS. SCHOPPEN. WANNEN. - ZEEVEN. DIJK. Lïl ro DIJK Spoorstraat 86, ALKM1AR Het smakelijkste, goed doorbakken levert Bakkerij ,,De Vogelenzang", vanaf heden steeds Yoorradig Groote iteuze vindt U bij de MIENT 7. TELEPHOON 644. ALKMAAR. TÖUSSA1NTSTRAKT 1S. Alkmaar. Kapitaal i 100000.—. Kapitaal en Reserven f7,200,CC0- Kantoor ALKMAAR, (DIPLOMA N. T. V Paardenmarkt No 3 Tandarts uit Amsterdam, houden iederen Illuming en Tr(|- di«K spreekuur te ALKMAAR, Hui|[l)r«iiwerHlrMHl 1) 3 b Pijnloos trekken van TAND of KIES f 1 GEBITTEN goed en billijk. Prima versche visch. Beleefd aanbevelend, VOOPMEER 3. Vinum Sanguinosumin Vacuo. Prijs per ll coo I 2.25; 6 fl f 1^ 50; 12 II. f 24.—. T«* v rkrijgen bij alle Apoth en Dro isten. Te Alkmaar bij NIEROP eij SLOT- H UBER,1 angestr.en ANSINOH en MESMAN, Magdalenenstr. te 8 nnr OVER; PRIJZEN: f I,— per persoon; voor leden van één gezin f 0,75 per persoon. KAARTEN verkrijgbaar bij Herms. Coster 81 Ztj. en aan „De Unie", op den avond zeli of eerder. Het Comité. De Directie bericht, dat door de heden gehouden ALemeene Vergadering van Aandeelhouders, het divi dend over het boekjaar 1918 is bepaald op 8 */0 en dat mitsdien dividendbewijs No. 22 van heden af betaalbaar is te haren kantoren te Alk maar en te Hoorn met De Directie VAN DIJK. Alkmaar, 12 Februari 1010. op Zaterdag 15 Februari, voor Leden (Dames, Heeren en Veteranen) en Kunstlievende Leden. De Kunstlievende Leden hebben recht van toegang op vertoon van diploma. Zondag* 16 Februari, 's middags 3 uur, FEESTMIDDAG voor alle Adspi- ranten en Meisjes in de Harmonie. Zaalopening half 3. Voor zoover de plaatsruimte zulks toelaat kunnen op dezen middag dok de ouders der kinderen toegang verkrijgen. HET BESTUUR. zond. of met MEIJER Co., Velseroord. Wij spannen steeds de s_ per gros. (groot brieffotmaat) (origineel verpakt), >»J Mf Poetst, slechts ««nmasl Uwe schoenen) met MASTER POLISH em U verlangt geen andere, MASTER POLISH voedt het leder en maakt het waterdicht MASTER POLISH geeft niet alleen een diep» zwarten maar ook een blljvenden glans. MASTER. POLISH Is het oude bekende njerfc van hooge dualiteit Groote ,doA t o.din Kleine dooe f ®.SO Overal verkrijgbaar. HANDELSVER'.DEKA" Ondergeteekeude beveelt zich beleefd aan voor bet maken van Bestekken, Teekeuingeu en BegrootingenToexlcht boittleu voor ouderhoitd vwu woningen; Taxeeren voor brMudassurauUëu vku branilMCliaden Woningen tnxeeren voor «luiten van hypotheken oua. AANBEVELEND, EROAL SCHOENCRÊME ALOM WEDER VERKRIJGBAAR. PRIJS f 0.45 DE GROOTE DOOS. AANBEVELEND, Alkmaar; voorheen Firma JOH. F. MORRA. Gebruikt op gescheurd, kalkarm land, nu KALK of KALKMERGE.L; direct leverbaar uit voorraad hier. voor het matten en repaerren van ale soodeii is Kantoor van Vaste goederen, Hypotheeken, Assurantie'*. Ritsevoort 38, Alkmaar Wij notceren momenteel voor: Schoolschri ten (prima) 8 ct. Inkt (van 20 cent) 12 ct. Enveloppen (per duizend) 500 ct. (prima witte) p 100 125 ct. 30 nieuwe opnamen van Alkmaar (prachtige zwarte Ansichten), f abcr Potlooden vanaf 6 ct fimrnei nunspotlooden 6 ct. Pennen (Perry, Soenecken) vanaf f 2.10 per gros. Postmaps (10 X 1°) van 30 ct., 20 ct. Beleefd aanbevelend. WEGENS OPHEFFING DER ZAAK. Notaris O. NOLET te De BUJ» zal in het laatst der maand Februari 1019, tea verzoeke van den Heer sloutea, Houthandel te OuMt-Urului^k, verknopen; terwijl door CORN. DK VLAUlAb, beëedigd Makelaar in Machinerieën en Metalen te A m s t e r d a m, (Firma CÜKN. DL VLAMING en L. BACKLk) vooraf zullen worden veikcht iu«r»i hrank: growie uou i i.ouiik van zwaar kout opgeirukken, een kant open,lang 2o.0ü Mr., breed 13 Mr. grooie «lichte Uoutiootla van zwaar bout opgetrokken, lang 2U Mr breed 12 Mr., met pannen gedekt, g< «oio Uaiiilouil», 1 kant open, van zwaar hout gebouwd, lang 23 80 Mr. bi eed 10 20 Mr;, mei pannen gedekt, grooie UuuUvvde, 2 kanten open, van zwaar hout opgetrokken, lang lJ.7U Mr., breed 11.70 Mr., met pannen gedekt. w. o. k. v.: groote partij Blokbalken, gezaagd aan 1", 5/4", li"» 2", 2i" en 3", greneit en vuren platen, iepen blokdJen, Ribhout, Battings, Delen, Schroten, Latten, Tengels enz. enz., gr«»«ie |»»riij gebruikt JUtwut, w. o. k. v. 200 M8. korte Baddings 3 X 6, 3 X 4, 2 X 3, enz. Maclnueri.ën, tJeiee«i»cha|»- l»eu als: 1 «ilectrouiutor (A E. G.) draaistroom 0 2 P.K.; 72 Volt, 5 73 Amp. 950 toeren, Ciikel- xHugbuitk (Kirchner) met verstelbare As, bladg ootte 0.86 X L50 Mr., M -xuh-t lei» 1 ton, hijschhoogte pi.m. 3 Mr Stalen Stroppen; «veilingen, üoiumekraciileu, HUaclibiokkeu, Buigboi eu, A v«-g»V Haütl- eu '1'rekingeu, pl.su. lOO uieuvre en gebruikte Kaamstageu, Tviixeuloeper», KmiU en 81 agkitk« it, ttaUéu, Mchoppen, witte marmeren Tegel», groote 81Up.ieeu in Bak, 2 zware Ueui. H»(eu« voor 2 a rden waarvan een geheel nieuw, 2-wielige Houtwegen», »Jce»>, Mvuikai kiuxcktus voor 1 paard, «tvo.kcu, 1 z. g. a. n. ijzeren Houtvlot 8 ton, nieuwe eikenhouten FlutbueuiacUuii, 1 zwart Faard (Ruin) 9 jaar. A.Uea to beaionUgctt; op nader te bepalen data. Uitgebreids C«*UfcIogi iuijjtis verkrijgbaar. 9 beste kwaliteit, vierkante brug, lu verschillende grootten IlilllillllillllllllljilllllllllilllllllllllilllllllllllillllllUUIIIItltlll jf iiiauuid uuiiuiiiiiiiumuitiui W9m. "CATALOG PRIJSCOURANTEN NOTAS REKENINGEN KWITANTIES VERSLAGEN B ESTEKKEN RAPPORTEN BI LLETTEN RECLAM E- -DRUKWERKEN ETC. ETC. ETC. AANBEVELEND, HOOFDAGENT van Het kantoor is alléén geopénd van 's morgens 9 tot 12 uur op DINSDAG, DONDtRDAG en ZATERDAG Credieten 6 a ö1,."/-. Depositorente 3 a 31/, °/0- H. W. P1SART, Directeur. nsrfiik Aanbevolen tegen slapeloos heid; gebrek aan kracht en energie; gedur ge vermoeid h ld; l a loosheid en moede loosheid, z nuwhoofdpijn, ge brek aan eetl st, pijn in de maag, In den rug en de lenden, kortom tegen alle verschijnselen van VAN DE des avonds IihII 8, IN „DE H/RMONIE", i KOM CACAO d. ledig, doo.j.i, want wl| gavsn U tegen inlevering» van 30 kleine al 30 groete dooelee. ailte onbeechadlgd, one Master polish-oarnituuRj,#**^»^^^^^^ VOOR tN-OROS eo.LEutoRAorr, rt, AMSTERDAM - ZL'iuit inifl en briiikaart. 8POOKSTKt AT 18. OHMSTEDE UlllilUI II HHSnillliP Mil

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4