DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTR 1 7 No. m Hüïiueré een en twintigste Jaargang. *9Ü) WOENSDAG 12 FE B R F A RL F K UI L L K T O N. bonnementspriis bii ToorQltbgiallnn.3DiaaodEfll1.65.tr. 3. posti 1,90- BcwiisDcmroers 5 ct MmtentiepiiU 15 ct. s. mei.Efrooters letters saar piaatsmimts. Br. Ir. O. Bosk-es HandeUi.|kk6;ii Hernis. Coster 4 Zn., 'foordam C 9. Tel. 3 Söijn idee, ft m w»w vV <49, app* ■v"'i' r> v k~* Provinciaal Nieuws. UIT HE^RHUGOWAARD. De raad dezer gemeente vergaderde Maan- '.igmicldag voltallig. Bij de opening sprak do voorzitter de hoop lit aat dc besprekingen dit jaar weer in de- rvlfde vriendschappelijke geest mogen ge houden wördcri ais het vorig jaar. Afschrijvingen op de H. O. werd verleend aan dc heer Signewel 2 maand, aan N. Wie een geheel en aan mej. wed. A. van Veen ook geheel. Ingekomen was een» verzoek van' de afd. I leernugo aard1 van het N. O. G. om de ver goeding voor het handwerkonderwijs op 200 W brengen. B. en W. waren van oordeel dat de vergoe ding 100 niet meer voldoet aan de tegen- woordige eischen en stelden daarom voor de vergoeding op 150 te brengen'. Algemeen goedgevonden. Van de nieuw benoemde onderwijzeres mej. Brinkman was bericht ingekomen dat ze hear benoeming als zeodanig aanneemt. Van Ged Staten1 was bericht ingekomen dat de begrooting nog niet goedgekeurd is, waar- jm voorloopig oVer de helft van de daarin bepaalde bedragen kan worden beschikt. Het laatste kohier voor 1918 was goedge keurd terug gekomen. Ingekomen was het bekende schrijven inza ke het geleidelijk ontstaan van het crisisper- soneel. De voorzitter deelde' mee, dat hier voorloo pig nog niet aan ontstaan gedacht kan wor den. Als het zoover is, zal er rekening mee gehouden worden. Aangaande het plaatsen van een lantaarn bij het station ia van de directie der H.»S M. bericht ingekomen dat daartegen geen be zwaar bestaat mits voldaan wordt aan alle mogelijke en onmogelijke bepalingen en jaar lijks 1 vergoeding wordt gegeven. De voorzitter vond geen bezwaar aan.de bepalingen fp voldoen; vond het ook niet zoo erg 1 per jaar te vergoeden, hoewei dit al bijzonder kleinzielig is temeer waar het geldt een zaak in het algemeen belang. B, en W. stelden voor niet op in te gaan. De heer Blaauw zou over het bezwaar heen' willen stappen. De heer Met stelde voor de lantaarn op eigen terrein te plaatsen. Hiertoe werd besloten. Aan de Mij. zal worden bericht dat op hun yoorstel niet wordt ingegaan. Het bevolkingsregister gaf op 1 Januari aan 2141 mannen en-2001 vrouwen, totaal 4142 of 69 personen meer dan het vorig jaar. Dus meer mannen dan vrouwen merkte de eerste, wethouder op. Ja zei de voorzitter 't ook eigenlijk niet te verwonderen, dat ik ehi de eerste wethouder geen vrouw hebben. Ingevolge opdracht van hoogere 'autoritei ten zal de politieverordening aangevuld wor den met een bepaling aangaande logeergasten bij logementhouders. Op voorstel van B. en W. werd besloten de spreekkamer van den dokter te vergrooten waarvoor <k kosten begroot zijn op'/-570. Kwam aan de orde een voorstel van B. en W. om wijziging te brengen in de verordening op den H. O. door de aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud te bepalen1 op 600 inplaats van 400, met 50 aftrek voor elk kind be neden 14 jaar tot een maximum van 8. De heep Met zou de aftrek voor ongehuw- den willen bepaald zien op 500 en de aftrek voor elk kind op 25. VoortS zou hij op eigen aangi'te willen aan slaan. Wel zal djt door het onderzoek daar aan verbonden uitbreiding van personeel noodzakelijk maken, doch met het oog op wij- Naar het Fransch van Victor Cherbuliez. 1) L Kleine oorzaken hebben dikwijls groote ge volgen. Sommige menschen zijn zóó aange legd, dat het onbeduidendste voorvalletje een onuitwisbaren indruk op hen maakt en dat ze het nooit uit hun geheugen kunnen verliezen. Den tweeden September 1833, op den voor middag, trad baron de Saligneux, met de han den in de zakken van. zijn appelgrauwe ka merjapon, zijn studeervertrek uit, om zijn tuin eens rond te wandelen. Tot op tien mij len in den omtrek was hij algemeen bekend onder den naam van baron Adhémar en hij bezat in het kanton de Saligneux, tusschen Bugep en La Bresse, een mooi, voorvaderlijk slot met akkers, wijnbergen, bosschen, wei den; meer dan tweehonderd hectaren bij el kaar. Hij beheerde zelf zijn goederen liet overal zijn oog gaan, ging slechts met zijn eigen wil te rade en zijn ondergeschikten koefterden dan ook meer ontzag, dan wel liefde of genegenheid voor bun baron. Want J hij was streng en had zoo op het eerste ge zicht iets stugs en onvriendelijks; toch was er „wel een manier om den baron voor zich te winnen, als men hem maar beleefd en onder danig toesprak. Maar niet ieder is 't 'gegeven zich zoo nederig te betoonen en zoo had de - baron een tuinmansjongen: Jean Têterol, die zich maar niet in zijn gunst mocht verheugen. Hij was aan den kant van den' weg gevonden alen noemde hem Têterol, omdat men dien saam had meenen te onteij'feren op het jja- pisrtje, dat im zjja lukn genaaid wa*. ziging van di% rse wetten die in aantocht zijn, zal dit evengoed noodig blijken te zijn. De heer Krom wilde de kinderaftrek begin nen bij het 3e kind tot een onbepaald maxi mum en voor elk kind 50 aftrekken. De heer Pooland zou een arbeidersgezin boven 8 kinderen geheel willen vrijlaten en de leeftijdsgrens op 15 jaar willen bepalen. t De heer Blaauw voelde meer voor het .voor stel van B, en W. Hij heeft eens een vrouw hooren beweren dat ze het met 10 kinderen niets armen had dan met 3 kinderen. Dc heer Schilder betwist dat emdat men toch beter een zeug met 3 dan met 10 biggen kan onderhouden. De heer Met heeft ter secretarie vernomen dat er weinig leden zijn die van het rapport van B. en w! inzage genomen hebben en zou daarom voorzichtigheidshalve willen voorsiel- leiMit punt tot de volgende vergadering aan te houden. Wethouder Overtoom vond hiervoor niet vol doende termen aanwezig omdat toch elk 2 maanden geleden reeds wist wat zou komen De heer Pooland had liever gezien dai het praeadvics ron3 gezonden was. Verder zou het gewenscht zijn dat winst uit kapitaal zwaar der belast werd dan winst uit arbeid. De voorzitterDat is niet in een paar woor den samen te stellen daar er ook velen zijn die winst uit beide takken halen. De heer Pooland: Deze zou ik daarbuiten willen laten vallen omdat die met hun kapi taal werken. .De voorzitter: Dan zal het zeker niet wor den goedgekeurd. De heer Met voelde zich met de besprekin gen gesterkt voor zijn voorstel van eigen aan gifte. Bij stemming werd besloten de zaak niet aan te houdende aftrek vanaf het 3de kind te bepalen op 50.zoolang deze kinderen geen 15 jaar zijn. Voor kinderen met ziels- oi lichaamsgebre ken de aflrek te bepalen op 100 tot onbe paalde leeftijden de allrek voor ongehuw- den te bepa en op 400. Hierna werden de stembureau's vastgesteld voor Prov. Stalen' en Gemeenteraad. Eenige wijziging werd gebracht in de be grooting waardoor dc ontvangster, en uitga ven werden 75058.68Vï en de post onvoor zien 1752 68)4. Betalingen uit de post voor onvoorzien keurde de raad goed toi een be drag groot 936 08. Besloten werd tot het aangaan van een kas- groot hoogstens 15000 af te lossen uiterlijk 31' December De heer Blaauw merkte op dat er bij de laatste kasopname toch nog ruim 16000 kasgeld was. Ja, zei de voorzitter, maar dan moet u de staat van Februari zien. Met nieuwjaar ko men de betalingen los. Voor kasgeld Electrisch bedrijf werd goed gevonden een suppl. begrooting op te maken groot 1000. >v Ingekomen was het verzoek van een tiental inwonèrs bij de brug te Verlaat om vergun ning voor het aanleggen van een gasbuis voor verbinding met Nieuwe Niedorp. Besloten werd dit tot wederopzegging te verkenen. De heer Blaauw; Kan het stukje niet ver- de» doorgetrokken worden tot den spoorlijn? De voorzitter: Wij bepalen niet de lengte. Wethouder OvertoomDe gaspijpen waren in voorraad voor de lengte die ze aanvragen. Het kost hun elk 200. Ingekomen was een verzoek van het dage lijks bestuur van het comité voor het spoor- wegontwerg AlkmaarMedembiik met ver zoek een bedrag uit te trekken voor dc kosten van onderzoek. Er is een voorstel Halte Middenweg over gerucht wilde, dat hij zijn bestaan te danken had aan de vluchtige liefdesbetrekkingen van een handelsreiziger en eed meid uit een her berg; zij had althans nooit meer iets van zich laten hooren. Hij werd opgevoed door de openbare wel: dadigheid, die anders niet veel voor hem deed*men liet hem vrijwel aan zichzelf over en zoo zou hij misschien den verkeerden weg zijn gegaan, als de jeugdige geestelijke van Saligneux, die alle deugden van een ouden geestelijke bezat, niet eenige belangstelling ';ind. Hij liet hem bij zien had getoond in het kind. komen, ondervroeg hem naar het een en an der en was getroffen door Jean's schrander heid. Hij riep hem nu meer bij zich en leerde hem lezen, schrijven en rakenen. Abt Miraud was een liefhebber van tuinieren; ook in dit vak gaf hij de eerste-lessen aan Jean Têterol en een.paar jaren later bezorgde hij hem een plaatsje bij baron de Saligneux, die den jon gen enkel maar in dienst nam om den geeste lijke genoegen te doen. Het gezicht van Tête rol beviel hem niet en zijn manier van doen evenmin. Hij was zoo stil, zoo gesloten, zoo in zich zelf gekeerd. „Je kunt heelemaal niet aan den jongen zien, of hij je vriend of je vijand is; of liever: hii is noch het een, nóch het ander, hij blijft je altijd vreemd." Maar voornamelijk hinderde het hem, dat de jongen' zoo weinig onderdanig was. De baron toch was allereerst op eerbied gesteld en Jean Têterol bleek in 't minst niet eerbie dig. Hij was op de wereld' gekomen met de gedachte, dat een baron en een vondeling pre cies gelijk zijn dat ze toch van hetzelfde deeg gekneed werden. En van wien hij dat nu had van den handelsreiziger of van de meid uit de Veenhuizen en Hoogwoud en ter: voorstel Hasselaarsweg over O. Niedorp en Hoog woud. Het eerste is voor ons van veel, het laatste van weinig belang, B. en W. stellen voor 400 uit te trekken. Dc heer Pooland zou hier voor zijn mits het geldt het eerste plan. De voorzitter: Dit kan niet want beide planner: worden onderzocht De. heer Met: Plan 1 heef» de meeste kans van sla ge» w'ai de H. K M. niet vtwl voor bochten gevoelt als 'nets recht ep het doel aas kan. De voorzitter: Dat hebben we in ons voor deel. De heer Schilder: Als het 2e plan toch geen kans van slagen heeft, waarom' er dan een onderzoek naar ingesteld', Het verhoogt de I kosten maar. De voorzitter: Het onderzoek zal misschien 3 a 4000 kosten. Er gingen stemmen op om 500 bij te dragen waarom iot stemming werd overge gaan, vijf leden waren voor 400, zes' voor 7 500 zoodat het laatste werd aangenomen. Besloten' werd aan de burgerwachten een crediet te verieenm van 100 voor de voor- loopige kosten. De voorzitter deelde mede dat er zich reeds ongeveer 200 personen hebben aangemeld en er nog wel velen zullen bijkomen. De heer Kroon is commandant. Hierna sluiting. HEERHUGOWAARD. Januari. Geboren Carolina Benedicts, d. van Hendrikus Schol en Agatha Brunt Hartnlier. d. van Arend Homan Wassen en Maartje Ootjers Petrus, z van Jan Bakker 't Agatha Mulder. Wilhelmus, z. van The odoras Wester en Cornelia Blank. Hen drik Wilhelmus, z. van Petrus Adrianus S'roóper en Grietje Rleeker. Elisabeth Willemina, d van Arie Kooij en Janna Wille- miua Krijger. Overleden Johanna Hendrika, d van T.'unis Jan Bcuggeman en Lecntje Mars kamp. 2)4 j Trijntje Floris, 73 j., weduwe van Cornells Tamis, eerder van Dirk «van Diepen. O n d*e r t r o u w d Jan Kok. weduwnaar van Geertje Veldboer en Catharina Kor- pershoek Louwrens Stuurman, te' Zuid- Scharwoudc, en Trijntje Kroon, alhier. Ni- cclaas de Beurs en Oerritje Smit. Getrouwd Jan Kok weduwnaar van Geertfe Veldboer, en Catharina Korpershoek, UIT OUDE NIEDORP. Gisteravond vergaderde de Gasvereeniging alhier in het lokaal van den heer T de Jong. De rekening over het afgeloopen jaar werd in orde bevonden Ontvangen wms 132,31', uitgegeven 107 65. alzoo een voordeelig saldo groot 24 66'. Hierop werd de heer Jb. Pluister met op 1 na algmeene stemmen herbenoemd tot direc teur. Na rondvraag sluiting, waarna werd over gegaan tot uitbetaling van rente van aandee- ien. De omslag van het Veefonds alhier is over het afgeloopen kwartaal bepaald op 0 1 pet, voor de maanden November en December en voor Januari op 0 2 pet. of gemiddeld 1 80 per rund per 3 maanden. Van de 432 verze kerde runderen werden er 3 afgekeurd. Zondagavond gaf de Ontwikkelinga- club alhier een propaganda-avond in het lo kaal van den heer T. de Jong Nadat de voorzitter, de heer Jb van Zoonen, de aan wezigen een welkom toegeroepen had, wer den eerst eenige lichtbeelden vertoond, die op duidelijke wijze door genoemden heer Van Zoonen werden toegelicht. Hierop «werd herberg, valt niet uit te makm Bazoo Mbéteas 4e Saligdua,Uep, i vsisefc. met de handen in de zakken van zijn appel- 5rauwe kamerjapon, den tuin in, toen hij ean Têterol gewaar werd, die bezig was een pereboom te snoeien. De antipathie, die hem de vondeling inboezemde, was nog van dag tot dag toegenomen en smds eenigen tijd hield hij hem voortdurend' in het oog, in de hoop, hem eens op een fout te betrappenmaar cfit zou niet gemakkelijk lukken bij Jean Têterol.. 1 Die stille in den lande, die op het laatst van zijn loopbaan bijna een veelprater werd, was onvermoeid 'n den arbeidsliep weinig, stond vroeg op, en1 was altijd even ijverig en nauw gezet bij zijn werk. lean deed, wat hij deed, foedmet uit lust om het dengene, bij w#en ij in dienst whs, naar den zin te maken, of om door hem geprezen te worden, maar om zichzelf ter wille te zijn; want hij was niet licht tevreden! De baron trad nog een eindje naderbij en stond naar het werk van Jean te kijken met gefronst voorhoofd sprak hij' toen: „Je vernielt mijn pereboom zoo op die ma nier. Houd onmiddellijk op met dat snoeimes en haal liever een schaar; ik zal je je vak wel eens leeren!" Jean antwoordde hem kalm, dat hij zijn vak verstond en dat in sommige gevallen» een snoeimes beter is dan een schaar. En mis schien had hij gelijk maar als men baron is en men heeft ongelijk, dan maakt men zich licht boos Zoo ging het althans baron Adhé mar hij 'verweet den jongen, dat de hoog moed al zeer misplaatst is in een vondeling; dat hij niet anders dan een onbeschaamde vlegel was Jean hoorde hem -eerst zwijgend aanmaar eindelijk verloor hij het geduld er bij en begon zacht het liedje van Marlbo rough ie neuriën. Dat wc* dan ook het eenige, 4»! hjj k«ée; aaar bij ongeluk zeng hij i«pfUsk v«keh «aki Toés vm een blijspel opgevoerd getiteld: „Een slaaf Lr Eubu'thiek", ixn aardig stukja» dat, to, aanmerking genomen dal ac dames zoowel als de hceren voor het eerst zich op het too- in.el vertoonden, heel goed' werd opgevoerd. Er werd hartelijk gelachen. De aanwezigen genoten blijkbaar wel. De club kan met ge noegen, op dezen avond terug zien, OUDE NIEDORP Januari. Geboren - Aaltje, d. van Arie Hollen- herg en Aaltje van Oorktim. Overleden Maarten Kroon, weduw naar van Aaltje Kribmsti, 77 j.. wonende te Hoogwoud. - Gcrritje de Ruiter, deuwe van Glernt Hollenberg, 82 j., overleden te Cas- tricum. Hubertus Jozef, z. van Cornelia Blank en Anna Maria Berkhout, 9 m. UIT BEROEN. Een minder prettig avontuur overkwam de zer dagen Mevr. D., alhier. Toen zij zich op een avond in dg Breelaan ter hoogte van de Guurtjes!»au bevond, hoorde zij, dat iemand achter haar lieg. Geen kwaad vermoedende, liep Mevr. B. gewoon door. Op eens echter voelde zij een ruk aan haar handtaschjc, waarvan het koordje blijkbaar doorgesneden is De onverlaat maakte zich met het taschje uit de voeten. In een privaat werd het later teruggevonden. Eenige sleutels waren er nog in. Een bedrag aan geld van pl.m. 7, was echter verdwenen. In het sigarenmagazijn- „Nederland", «in den heer C. J. van 't S., aan deh Ouden Pinsweg alhier, heeft men Zondagavond df winkellade gelicht. Een bedrag aan geld is verdwenen van den dader is tot heden geen spoor ontdekt. LOOP DER BEVOLKING DER GEMEENTE BERGEN De bevolking dezer gemeente bestond op 1 Januari 1918 uit: 1560 mannen cn 1805 vrouwen Dit aantal onderging in den loop vi,n liet jaar eene vermindering wegens ver- tr 'k daar elders van 243 mannen en 438 vrou wen en wegen? overlijden van 30 mannen en 27 vrouwen, totale vermindering 273 mannen ei 465 vrouwen.- Er vestigden zich in de gemeente 287 man nen en 492 vrouwen, terwijl geboren werden 42 mannen en 28 vröuwen,*aïzoo een totale vermeerdering van 329 mannen en 520 vrou wen. Meer bijgekomen dan afgegaan 56 mannen en 55 vrouwen, zoodat de bevolking op 31 December 1918'bestond uit 1616 mannen en I860 vröouwen of in totaal 3476 inwoners.' UIT HENSBROEK. Mej. A. Kort, uit Heerhugowaard, die per cl aats haar familie in ons dorp bezocht, had hier het ongeluk zoodanig op het ijs te val len, dat zij met een gebroken been werd op genomen. UIT SINVPANCRAS Voor de 4e maal was er wedstrijd en wel hardkreupelen, waaraan 18 personen dcelna'- men Winners waren: Jb. Miessen, le pf.Jn. wed- 3c pr. Vele plaatsgcnooten volgden met gr» belangstelling den soms vmnigen strija. oote UIT WARMENHUIZEN. Dinsdagmiddag j.l. had alhier een wed strijd plaats in haraprikken, voor mannen, wonende in deze gemeente, welke nog geen prijs met hardprikken" hadden behaald. Niet minder dan 40 personen pamen er aan dtel Winners waren: Teeuwis Pronk Jzle prijs 21D. Molenaar Pz 2e pr., 15; K Ligthart Hz 3e pr., 10; C. Kuiper Jbz., 4e pr.. 5; D Berkhout Pz, 5e pr., 2 50. minder het onzuivere, dan wel het c^be- schaamde van den toon, dat den baron hin derde. Kokend van woede hief hij de hand op naar het jongmeWfchmaar doordat die een zijsprong deed, ontging hij de oorvijg, die voor 'm bestemd was; Hij kon echter niet ver hinderen dai de baren even vlug met de voe- teo als met de handen was en dit bezorgde hem een schop in de lendenen, waardoor hij te jen den pereboom te land kwam. Toen Jean zijn evenwicht weer hersteld had, keerde hij zich om raapte zijn pet op, keek den baron aan met een, paar verschrikkelijke oogen, waarin tranen van woede blonken en ging er toen van door, zoo vlug als zijn beenen hem dragen konden. Jeaft Têterol wist niet mee/, hoe hij het hr dde wereld scheen hem geheel veranderd de zon de velden, de bosschen, de kerktoren van Saligneux, die alle hadden immers den smaad gezien, hem aangedaan, en ieder dacht #er het zijne van. Hij ging zijn schande verber gen in een dicht kreupelbosch, waar hijvtwee uur lang op zijn vingers bleef bijten. Allerlei gedachten vielen hem in* de een nog overdre- vener dan de ander. De eerste was wel, dat ,h:j het kasteel in brand zou steken de tweede, dat hij baron de Saligneux aan een kromming ven den weg zou afwachten en dat hij <hem den nek zou breken. Hij sneed zich een stok van een hulsttak en beschouwde dien aan dachtig, maar langzamerhand kwam hij toch wel w* tót kalmte Hij geloofde maar aan weinig, dingen, maar hij geloofde aan het ge recht en. aan de gendarmes, en hij had zich voorgenomen dat hij daar nooit mee te ma ken zou hebben Tot den stok sprak hij dus: „Neen zóó niet; ik zal wel een andere ma nier bedenken," En hij atalde vaat dat it stok. dia zco mak- toelijk ia de haad feest «iat tot verdedb Ondanks de ingeval lep dooi liep de strijd in de beste orde af. WARMENHUIZEN. - Januari. Geboren Antonius Theodoras Maria, z. van Lconardus Hubertus Nelissen cn <Gttr- truida Maria Stadegaard. Francisca Jose- piiina, d. van Johannes Mekken, cn Trijntje Llswijk. Filip, z. van Filip Slagtcr en WilltT.ike van der Sluis. Orietje Anna, d. van Theunis Bakker en Hendrika Beke. Vlflt&s t van Gcrrit Groet en Ncdtjc Boon, Maartje. d. van Hendrik Seven hu ijsep en Elisabeth Bruijn. Ondertrouwd: Jacob Bleekcr en Catharina Huibers. Jacob Blokker eu Adriana Nan nes. G'ehuwd Jacob Blecker en Catharina Huibers. Jacob Blokker en Adriana Nan- ncs. Overleden Arie Kroon, 78 jechtge noot van Geertje Hoogvorst. Engbcrt z .van üerrit Vonk en Jantien Scholten, 11 rn. Hendrika Roosloot, 75 j., weduwe van Willem Volkers. UIT WIER1NGERWAARD. Onze vroegere plaatsgcnoote, Mevr. de Boer Blaauboer, thans re Oroningen, heeft Dinsdag te Utrecht wederom het kampioen- se hap voor dames behaald, terwijl ze met haar broeder, den heer C. Blaauboer Rz., al hier, den 2en prijs heeft verworven in den wedstrijd voor paren, UIT VEENHUIZEN. Terwijl het gezin van den heer O. in rust lag, werd er «n poortje door de ramen ge slagen, zoodat h« gelicele raam verbrijzeld werd. Gelukkig schijnt men de(n) darcr(s) op het spoor. Onder belangstelling van een iflnk pu bliek, had vanwege de IJsclub „Langereis Veenhuizen" een v/edstrijd in het hardrijden plaats voor schoolkinderen De uitslag was: Groote jongens: le prijs- 2,50, J de Graaft; 2e pr., 1,50, P. Broekhuizen; 3e pr., 1, W. N Bos Groote meisjes: le prijs, 1,50, P. de Maijer; 2e pr,, 1, C. Bakker, 3e pr., 0,50, G. warnaar. Jongens van 911 jaar: Ie prijs, 2, O. Klaver; 2e pr„ 1,50, C. Barsingerhorn; 3e x pr., 1. M. Blauw. Meisjes van 9 11 jaar: le prijs, 2,50, D. Gaijaard, 2e pr., 2, A. Rezelman; 3e pr., 1, A Keizer. Kleine kinderen: le prijs, 2, M. Kooij; 2c pr., 1,50, G. Benif; 3e pr., 1, KL Da vidson. De overige kinderen der leden kregen ieder een reep chocolade en een dubbeltje. In onze plaats is thans een Fokvereeni- ging opgericht met aanvankelijk 12 leden. Zij is gedoopt met den veel goeds belovenden m.am „Samenwerken". Het bestuui is sa mengesteld uit de heeren: J. Ham, voorzitter, T, Appel, vice-voorzitter; C. Kuiper, secreta- his; K Haringhuizen, penningmeester; P. B auw, commissaris. Monsternemer is de heer Sj. de Vries. UIT OUDKARSPEL. De viaschersvereeniging „Geestmerairt- bacht" vergaderde gisteravond in het lokaal v&h den heer Kuilman. Aanwezig waren 33 leden. Na opening en mededeeling der notu- lei werd voorlezing gedaan van het jaarver slag, waaruit we het volgende aanteekenen 2 vergaderingen zijn gehouden en het le dental is gedaald van 97 op 96. De ontvangsten bedroegen 1510.26H en de uitgaven 818.47, alzoo een saldo van 691.79)4. Coöperatief is aangekocht 1223 kilo taan- carbolmeum, 1150 fuikenstokken en 4 kisten caoutchouc. Alles was van goede kwaliteit. De vangst van snoek wds buitengewoon gingswapen zou dienen, maèr dat hij zich dien te „vriend zou maken. Toen vestigde hij den blik op een ouden eik, die hèm ook aankeek, en tegenover dien verklaarde hij plechtstatig, dat Jean Têterol op een g^pden dag den baron de Srtigncux mores zou leerenHij legde die getuigenis af met trillende stem «n de eik scheen er door getroffen. Alle krachtige mannen zijn begon nen met een eed te zweren, op de manier van Hannibal. Tersluiks keerde hij nog even naar het kasteel terug, om er zijn weinige lijfgoed cn zijn papiefen te halen, waar hij een bundeltje van maakte. Vervolgens brak hij zijn spaarpot open: en'toen»hij het bedrag, daarin vervat, bij elkaar geteld had, was hij er zi er tevreden over. Maar nu .ging hij dan toch heen, om niet weer terug te komen. Toen hij even buiten het hek stond, trok hij zijn met ijzer beslagen schoenen uit en klopte die krachtig tegen elkaar, om er al het stof vaii de heerlijkheid Saligneux uit te verwijde ren. De rest van den dag gebruikte hij, om in formaties in te winnen, om zich een knapzak aan te schaffen, waar hij zijn plunje in bergen kort en ook nog een leéren beurs, die de wei nige bijeengegaarde stuivers bevatten zou. Dien 1 :ht bracht hij onder den blooten hemel door, aan den kant van de Hoot, met het hoofd onder een struik. Hij sliep heerlijk, ontwaakte frisch en flink en voelde zich be stand om koude, honger en dorst te ljjden, kortom alle beproevingen, die hem immers te wachten stonden. Abt Miraud kwam net uit zijn jjerk. waar hij de mis bediend had., toen hij Jean Têterol zag aankomen met den knapzak op den rag as dra hulsttak in de hanc. wWftL wM i» óêi m?" xiuep feu feed* toe. a. r- ;r te e- ie m •de v. nt og ie. el- ar id 's) :nt en. net de. dc an .nd ren de ben eer be- im- >en, ort- C. -de roor toci- rdo- „De wij- ia hij I *1 j* *4. ,vl *k SQ 23

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5