Heeren Overjassen, Kinder Overjassen, Jekkers. Roggebrood i »Ul Ij is l ruim ITjjenöare V&rkooping. Dn waarn. Notaiis J. STüïf HEEItEJï- en KINDEItKLEEÜlNGf met speciale afdeeling voor KLEEDIKO OP MAAT. \hm Hollands Koorde kwartier de grootste en meest moderne inrichting, voor De sorteerIn* is uitgebreid en de stotfen zjjn solide. Eigen werkrlaatsen a.h. magazijn Fa. H, S. CLOECK, Laat ho^k Boterstraat. Weder verk ij,'baar por stuk 12 rent. hotaris NI A A IJ hit 2n£.oedij Ijl. r. J. LMJRMAN, J. VAN DER VEEN, ruim, waardoor de vangst van witvisch be laugrijk verminderde. \vas de vangst van blei de laatste jaren veel verminderd, thans wordt dit wat beter. Tengevolge van ae kunstmestscnaarscnte houdt de snkbeugel dauig huis, waardoor duizenden zeetjes op oe a*ser terecht komen. Door de duurte was net oestuur met in staat pootvisen aan te kooien. hierna kwam in uespresmg het punt on- dersteuinugstonds nij uugevauen, welk punt uigcieia werd uoor gen inspecteur, den beur Brouwer. De voorzitter deelde mede d.ri dit pjot m de vorige vergadering reeus ter sprake kwant, doch door het geringe ntzoek toen geen voortgang kon ueooeu. be neer brouwer wees er in zijn inleiding op, dat net niet alleen zaak is voor den vts- 6cuer om in zijn oiiuei'uouu ie Voorzien, doch ook voor andere zaken te zorgen. Aaineiding tot dn punt is geweest een voorval waart)ij vader en zoon om net leven kwamen en een vrouw met i 01 o knruereu aeuterouapi. Ook is onderzoent or net mogepyk was voor de ouuera van ua&en en de zunen te zorgen, doen dat mee* zooveel kosten met zien te hengen, dat net met uitvoeroaar is. Voor verzeKering oij ongevallen zuilen de kosten' 50 ets. per jaar beuragen als er 2UUU aansluitingen komen. Voor stienting van' een waarborgfonds is •vrijwel zekerheid. De beste regeling zal zijn dat de premie uit de atdeelingskas wordt uetaaid. üp een opmerking dat men dan voor onge vallen buiten iiet vak met verzekerd is, werd geantwoord dat de meesten toch dan in het tuinbouwbedrijt werkzaam zijn en dan bij ae T. O. verzekerd zijn a Het aantal ongelukken is nog niet zoo ge ring Zoover na te gaan is, zijn er vanaf 1912 14 ongelukken geweest. De heer Veldhuis zou liever de kosten niet uit de kas betalen, doch het vergunningsrecht met 50 ets. verhoogen. Besloten werd de leden aan te sluiten en de kosten te laten betalen. Besloten werd tot het aanleggen van paar- plaatsen op plaatsen waai uk mogelijk is. Aan den Langenuijk zijn reeds een 4-tal plaatsen gevonden. Ook werd besloten de kléine baars zoo veel het kan te vernietigen, omdat verwacat wordt dat door de vele kleine baars het pa ren van karper teniet.gaat. Het burgerrecht wérd verlengd van Hop 3 jaar, omdat veel geld uitgegeven woi'dt voor aanplanting en dit liever met door anderen laten weghalen hen voorstel om het gebruik van de kaas- hop te verbieden om blei te jagen werd ver worpen. Ais bestuursleden werden herkozen de heeren D. Bakker en W. Siewertsen. Beiden namen hun herbenoeming aan. Van de gelegenheid om fuikenstokken in carbolinetira te bestellen werd druk gebruti gemaakt. Met het oog op het ijs werd toestemming verkregen om de sluitingstijd voor de zegen met 14 dagen te verlengen. Als afgevaardigden naar de bondsverga dening werden gekozen de heeren E. Vlug en J. Veldhuis. Als punt voor de volgende vergadering zal aan de orde komen 1 maand verlenging- van visschen met de zegen. Bestellingen voor coöp. aankoop kunnei tot 25 Februari worden gedaan. Aan de wedstrijd in schóonreden, Dinsdag gehouden, namen 12 paren deel met de vol gende uitslag: le pr. mej. C. A. Kaan te Wie- r in eerwaard met de heer I. M. K. van Loo te Oudkarspel2e pr. mej. D. R. M. Teensma te Eenigenburg met de heer S. Jonker te Spanbroek; 3e pr. mej. C. Met en de heer Jn. „Wat beduidt.die^uitrusting?" Waarop Jean niets antwoordde. Abt .Miraud schudde hem bij den arm. „Jean," zei hij, „dat gaat niet goed. Ik weet, dat je een scène hebt gehad met monsieur Saligneux." „Weet u dan ook," riep Jean, cjat hij de hand naar mij ophief en dat hij mij verweten heeft dat ik een vondeling ben? Ik heb niet zijn hand op mijn gezicht gevoeld, maar wel zijn voet hier, ziet u. En dat voel ik nog, en ik zal 't ook altijd voelen; en wat hij gezegd heeft, zal altijd hier blijven sprak hij, zijn vinger naar zijn vóorhoofd brengend. „Monsieur de Saligneux is wat heftig," ant woordde de goede pastoor. „Maar je hebt je weinig gestoord aan zijn vermaningen: je bent brutaal geweest." Laat hij zich bemoeien met wat hèm aan gaat Hij behoeft me geen pereboom te leeren snoeitn 1" „Maar hij kan je wel leeren beleefd te zijn. Men moet eerbied.toonen jegens zijn meerde ren, beste jongen En terwijl hii tegen je sprak, ben je het liedje van Marlborough gaan zingen." „Neem mij niet kwalijk, mijnheer de pas toor, ik ken geen ander deuntje;" grinnikte ons jongmensch. Abt Miraud keek heel streng. „Jean," sprak hij, „óf ik trek rne niet» meer van je aar óf ie sluit vrede met den baron!" „Nooit," antwoorridi Jean. „Weet j? dan niet. dat het Evangelie ons leert, beleedigingen te vo-geven Aangeno men dus, dat ,k baron ongelijk had vergeef hem d"d „Nooit,iserhaalde Jean, zich de lendenen wrijvend „Nooit k §m Christelijk mx>tisnt- woosd&t -fa f '.'SOF ieawffp&t ui Met, beiden te Alkmaar. De prijzen bestonden uit medailles. UIT OTERLEEK. Door de IJsclub alhier werd Dinsdagmid dag een wedstrijd gehouden in het ringsteken voor dames en neeren. De prijzen bestonden in contanten. In de atdeeling heeren namen 19 deel, waarvan de 8 prijzen resp. werden behaald door C. Hoogvorst, S. hoogvorat, J. Slinger, H. Ijkel, C. de boer, P. Slot, D. dè Vries en G. van dar Oord, en van da 19 dames moth tea dr damen N. Verhoef, J. Volkers, A 'Zwart, M Slinger, E. Klomp, M. Kramer- de Geus, Deun—Koning en C. Volkers een prijs verwerven. Het reciteergezelschap „Ons Oenoegen" gaf in het lokaal van aen heer A. van Ham Zondag- en Dinsdagavond een uitvoering. Vier blijspelletjes, één-aders, werden zeer ten genoege van het publiek opgevoerd: De tri- bulatien van mijnheer Zoekkoek, De twee dooven, Jochem Uilenspiegel en Schuiven gaan ze! .Opis Genoegen' heeft vele Ote.- leekers weer een zeer gezelligen winteravoac bezorgd en den dank van het publiés hier voor ingeoogst. v, ,e deze uitvoering bijwoon den heboen zich uitstekend vermaakt. „Ons Genoegen" kan ook in een volgend seizoen op belangstelling rekenen. De zaal was beide avonden, vooral Dinsdag, flink bezet. UIT WIER INGE RW AARD. De minister van landbouw heeft op zijn verzoek etrvol entslag verleend als plaatsver vangend lid der commissie,van beroep in za ke uitvoering der scheurwet 1918, aan den he»r A. D. Groneman -alhier, voor Noord- Holland en als zoodanig benoemd den heer K. Zijp Kz. alhier. UIT SCHAGEN Het grasgewas van den polder eft de banne Schagen bracht voor 1919 in. 37 perceelen 1187 op tegen 1216 in 1918. UIT calLantsoog. Door den ontvanger der registratie en do meinen te Schagen is aldaar verpacht voor den tijd van een jaar „de jacht en konijnen vangst op den Koegraszanddijk en het Noord duin benoorden de lichikapen onder Cal an.s- oog". De hootrale inschrijver aan wien dat recht is gegund was M. Kooij van Alkmaar voor 90. Het aanial inschrijvers bedro:g 5. Tusschen de Wljartaclub Schagen 11 en Zijpe is eene match van 25 paruien van 100 caramboles gespeeld, waarvan de eerste 15 partijen te Schagen: en de laatste 10 partijen op 11 Februari te Anna Paulowna werden gespeeld. Te Schagen was dé s.and Zijpe 1361, Schagen 1180 bij het eind1 Schagen 2076 en Zijpe 2204, zoodat Zijpe met 128 punten overwinnaar werd. In verband met .de vermoedelijke vergif tiging te Anna Paulowna is g;at:ren het lijk van P. M. weer opgegraven in tegenwoordig heid van dr. Schook van Amsterdam en ar. Olree, gemeente-arts. BROEK OP LANOENDIJK (Jan.) Ondertrouwd Jan ae Koning en Teunisje Berkhout. Dirk Bcets weduwnaar van Nceltje Smit en Johanna Hermina Chris tina Verheus, weduwe van Com. Chatillon, Difk Beers, weduwnaar van Aaltje Pool en Adriana Koorn. Gerard Theodoor Flutsch n Antje Bak, gescheiden echtgenoote van Latnberius van Erkelens. Getrouwd: Dirk Beets, weduwnaar van NeJije Smit en Johanna Hermina Chris tina Verheus, weduwe van Corn. Chatillon. Jan de Koning en Teunisje Berkhout. Geboren: Helena Catharina d. van H. P. H.ilker en C. A. H. M Speelmeijer. Jan Pieter z. van S. Schoon en G. Blom. Jan z. van H. dij Graaf en A Wagenaar. Overleden Pieter Wiering, 7 weken Pieter Mulder, 17 weken. Koosje Tol, 32 j., echtgenoote van Pieter Kossen, E rutoen Jean zweeg, vroeg hij verder: „Wat denk je nu te doen? „Het land uit te trekken." „En waar gaan je heen „Ja, dat is mijn geheim; ïlf heb zoo mijn idéé zei'Jean, met den neus in den wind. „Dwaze jongen dat je bent!" antwoordde de abt. „J?wel, mijnheer heeft een idéé! On derhoudt je dat ook? Verschaft dat je voedsel en warmte?" „Dat hindert niet: ik heb mijn idéé," her nam Jean. „Ik vrees dat het nu niet zoo heel erg goed is Pas maar op, want er zijn van die ideeën, die naar het hospitaal, en andere, die recht streeks naar de gevangenis leiden." En hem eens flink in de oogen kijkend, voegde de pas toor er nog bij:* Ik geloof zoowaar, dat je de duivel uit de obgen kijkt!" „God of de duivel," zei Jean, „dat kan mij niets schelen, mijnheer de pastoor- Ik geloof toch aan geen van beiden. Maar wiar ik ook ga, kunt u er van op aan, dat ik eerlijk zal zijn't is maar niks dan dommigheid om het anders te willen, en als mij ooit de lust be kroop tot stelen, dan zou ik maar gauw aan u denken, aan uw ouden hoed. uw versleten sofitane; en dan zou het niet bij mij opko men, om mij te vergrijpen aan andermans goed. Maar u moet mij niet vragen, om aan God of den duivel te gelooven, want, als er een God was, zou ik niet bij den weg zijn op geraapt en was er een duivel, dan had die al lang den baron uit zijn vervloekt kastcef mee gevoerd. Maar wat stelen betreft, daar kunt u gerust op zijn mijnheer die pastoorDat was mijn idéé niet!" „Nu, dan verklaar ik mij tot den dienaar van Jean Têterol en van zijn idéé!" riep de pËfttOQf. Wtaift wnonAi UIT HE1LOO. Vannacht werd op twee plaatsen in schuren van de he.ren Terhorst en. P. Vaal, ingebroken. De deuren werden gefor- m. Uit elk geb vreemd. ceer gebouw werd een rijwiel ont- Gistermiddag is men hegonnen met 't verbeteren van den Hoogeweg door werke- loozen. Verscheidene arbeiders hebben hier mee werk gevonden. Op de „nieuwe begraafplaats aan den Hollen weg bad gisteren de eerste teraardebe stelling piaais. HEllOO Januari. Geboren Agatha d van C. F. Groot en U Vlaming. Albertine, d. van J G Haije en J. C. ten Bruggencate. Hcndrika, d van C Houtenbos en J. Glorie. Ondertrouwd P. N Reuzenaar en F. Kaandorp. N. Pater en C, Ridder H Witte en T. Bakker. C Dekker en J. Kok E. Harder en A. ter Buurkcs. O e t r o u w d P. N Reuzenaar en E Kaandorp. N Pater en C. Ridder. H. Witte en T Bakker. Overleden Neelt je Dekker, 74 j., we duwe van J. Modder. Gerardus naaker, 64 j echtgen. van Geertje Ruiter. ZUID-SCHA RWOUDE (Jan.) Getrouwd': Willem Kraakman en An na Appelman. Geboren Jarob z. van Jan Vink en Jitske Catharina van den Bosch. Cornelia d van Jacob Schouten en Cornelia Keppel. Frederik Jacobus z. van Jacobus van Tonge ren en Maria Mulder. Agatha Johanna d van Jan Koenis en Agotha Leek. Pietertj? d. van Dirk Berkhout en Antje Zijdewind. Ovenleden Frederik Jacobus van Ton geren, oud 15 dagen. NIETEN. M a rk I borirl» 1 »mi nuiéFc 5.— mode Ie 6 50. stort r 11.50, 2e a 0.wit c L ANO II F br Klo'iukooi te s. t 0.— «soort I 12.50, ie »o«>rt f 0— a 0.—, gele le soort soort I 5.20 a 6.5stort f 0. f 10 0, 2e «<>ort f 3. a 5. Ranjmen.is f 0.— per 1U0 Kg., Uien f 00 a U0.— N OKDSCHARWOUDE U Febr* Wortelen f 6 a 0. per IUU bos Roode kool t 12 50 a 0 0, Gele kool 11 5U 100 k.o. Rosdekonl buit. f 0 a 0, gele f grove uien i 10 28 a Deen<che witte f 10.0. WVRMENMUIZEN 1| Febr Aardappe Il-h f 8 drielingen f 9*»riel f 0.— - Nep (buil enlaud I 0 a 0 Rood1 kool f 12 20 J .0, Gele f II 50 a 0.—. Witti 10.0, Ktiabari'er I 0—.Wortelen I 0. PURMERENÊü 11 Febr. ingevoerd 313 runderen, waaronder 110 vette 2.20 a 3. ner kilo. 203 melk- en veldekoeien, melk koeien f 350 a 950 g-ld k >eien f per stuk, handel stug, 5 Mieren 5 vette kslveren regeert«gnriis. handel atug 350 nukht I 2 a 6<>, stug 32 paarden f300 900. n atig, 317 skhap< n en o ethoiiders 80 a 170 en 45 a 65, 120 vette varkens 2.2<t a 3. atug. 37 magere varkens i 40 00, 26 biggen f 20 a 40, stug, 13 zwanen f 11 a 0 st'pela kt. fabrieksk. f 0 Stapels kl. boerenk. f 0 stapelt middelbare 0 stapels commissie f Eieren 20 a 22. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. Hoofdprijzen. Ns. 2068, 10316, 14178 1000. Ns. 11204, 16568 20009, 20320 400. Ns. 806, 4127, 4751, 5753, 6549, 1222, 8066, 9974, 10040, 12664 20202 200. Ns. 1681, 4305, 7241, 7863, 8457, 11999, 19714 10Q. Prijzen van 70. 43 50- 95 110 135 207 219 261 284 341 407 417 443 576 581 684 728 746 754 755 889 916 959 1260 1328 1431 1496 1511 1804 1857 2212 2292 2329 2407 2466 2529 2574 2582 2709 2977 3224 3241 „3342 3360 3364 3457 3534 3654 3728 3807 4007 4085 .4097 4142 4184 4209 4328 4486 4520 4585 4651 4654 4680 4693 4719 4847 4895 5025 5063 5145 5165 5568 5698 5778 5990 6176 6243 6331 63|7 =6398 6426 6550 6576 6588 6602 6811 7128 7215 7219 7272 7391 7416 7428 7468 7587 7607 7612 7967 8015 8083 8095 ■8215 8449 8711 8755 8830 8860 8877 8880 8892 9062 9070 9075 9117 9318 9389 9767 9776 9903 9913 9916 9935 10015. 10070 10116 10164 *10266 10268 10340 10470 10508 10733 10750 10805 11024 11125 11253 11301 11140 11528 11530 11535 11573 11613 11844 12256 12341 12496 12574 12747 12794 12819 12824 12985 13010 13056 13066 13121 13150 13231 13496 13616 13635 13774 13800 13878 13958 14275 14278 14526 1453! 14677 14771 14788 14913 15040 1 15085 15232 15358 15375 15515 15551 15567 15762 16157 16167 16169 16498 16502 16571 16720 16802 16985 17076 17103 17104 17333 17552 17598 17611 17698 17738 17824 17831 17841 17861 17994 17998 18256 18264 18308 18348 18387 18400 18509 18511 18557 18648 18766 18885 18971 19079 19250 19338 19521 19573 19581 1964Ö 19764 Ïöföö 19801 30183 30186 30661 vm&A 2W SDVB1 9D7«B 30 218 382 579 725 849 56 242 456 623 743 875 68 269 471 664 744 908 114 312 147 333 491 1529 677 683 764 936 772 944 211 375 530 720 809 471 5655 5662 5670 5674 5675 5695 5707 5731' 5741 5814 5895 5907 5908 5921 6021 6058 6106 6,117 6125 976 1067 1146 1151 1156 1157 1192 1240 1257 1284 1299 1289 1421 1481 1497 1537 1551 1616 1617 1626 1628 1654 1683 1748 1753 1766 17Q8 1836 1880 1958 1966 1968 1997 2041 2045 2105 2110 2134 2142 2244 1255 2342 2372 2376 2383 2391 2441 2467 2470 2472 2483 2493 2502 2547 2550 2600 2619 2627 2684 2702 2721 2797 2896 2901 2911 2924 2938 2946 2949 2993 3038 3071 3085 3102 3111 3157 3175 3261 3264 3267 3304 3331 3333 3424 3464 3473 3491 3502 3542 3581 3666 3677 3723 3729 3734 3735 3743 3758 3791 3793 3812 3813 3947 3955 3959 3977 4095 4107 4148 4155 4163 4197 4213 4216 4234 4252 4261 4262 4295 4349 4353 4409 4418 4427 4440 4502 4511 4512 4539 4593 *663 4676 4712 4748 4770 4838 4840 4858 4861 4937 4985 5017 5019 5052 5062 5064 5071 5081 5108 5128 5194 5239 5268 5271 5320 5337 5358 5385 5444 5447 5453 5540 5548 5557 5561 5585 5606 5631 5676 5764 5770 5994 6153 6164 6169 6225 6258 6282 6317 6373 6395 6396 6442 6456 6457 6468 6479 6489 6515 6524 6578 6633 6646 6650 6666 6690 6706 6736 6769 6846 6854 6865 6949 6967 6975 6998 7007 7022 7029 7Q35 7111 7121 7143 7150 7170 7183 7194 7335 7404 7501 1584 7592 7599 7672 7712 7754 7784 7823 7838 7847 7906 7943 7956 7958 7984 7988 7996 8019 8050 8068 8110- 8111 8112 8128 8132 8164 8239 8282 8299 8336 8340 8474 8486 8506 8509 8538 8552 8556 8562 8563 8598 8606 8621 8746 8761 8769 8824 8829 8832 8839 8850 8863 8891 8926 8942 8943 8974 9041 9053 9064 9114 9128 9133 9157 9192 9247 9268 9291 9304 9306 9351 9423 9425 9438 9439 9449 9450 9459 9465 9508 9515 9527 9559 9564 9629 9681 9758 5809 9810 9922 9950 9988 9991 9994 10043 10072 L0075 10118 10194 10203 10219 10244 10275 10279 10280 10304 10323 10344 10377 10409 10435 10466 10483 10484 10490 10531 10540 10556 10581 10592 10595 10626 10636 10647 10672 10731 10826 10845 10876 10877 10925 10969 10975 11011 11025 11074 11107 11124 11202 11323 11353 11371 11378 11380 11384 11407 11418 11422 11469 11490 11502 11691 11718 11721 11729 11781 11792 11839 11906 11940 11941 12031 12034 12048 12142 12190 12218 12245 12276 12332 12483 12514 12553 12619 12624 12628 12648 12662 12663 12678 12703 12722 12737 12756 12765 12821 128* 12848 12870 12875 12908 12918 12963 12978 12996 13078 13095 13113 13134 13201 13204 13241 13243 13258 1329| 13300 13342 13369 13373 13377 13395 13465 13481 13522 13542 13569 13601 13639 13687 13763 13815 13823 13839 13871 13902 13982 14004 14024 14037 14117 14134 14154 14155 14158 14173 14191 14219 14287 14288 14290 14320 14378 14418 14432 14441 14521 14533 14552 14554 14586 14601 14604 14639 14708 14737 14752 14784 14840 14930 14944 14967 14978 14986 14996 15005 15049 15054 15110 15126 15143 15167 15169 15175 15177 15238 15285 15292 15331 15403 15453 15497 15527 15589 13616 15767 15793 15809 15838 15905 15924 15929 15934 15992 16000. 16002 16004 16069 16074 16078 16143 16180 16200 16247 16284 16372 16417 16469 16500 16542 16563 16567 16581 16593 16597 16624 16634 16642 16681 16695 16/40 16779 16801 16827 16897 16912 16936 16958 16959 17067 17277 17300 17334 17350 17352 17361 17374 17408 17425 17478 17533 17647 17664 17716 17726 17747 17756 17767 17797 17826 17832 17866 17886 17933 18029 18066 18068 18101 18115 18139 18159 18179 18241 18267 18274 18319 18382 18388 18418 18433 18441 18523 18527 18535 18562 18563 18577 18646 18665 18667 18672 18731 18747 18762 18843 18851 18887 18923 18976 19280 19319 19328 19414 19422 19455 T9478 19500 19553 19555 19579 19587 19601 19617 19662 19688 19744 19785 19800 19813 19824 19828 19844 19845 19857 19860 19872 19930 19940 19968 19998 20012 20014 20051 20054 20060 20082 20107 20114 20172 20214 20231 20351 20352 20358 20361 10378 20415 20449 20470 20483 20676 20777 20843 20848 20897 20938 20939 20942 20953 20992 5e klasse, 13e lijst: 257 moef zijn 237: 3054 moet zijn 3053 9024 met 70 moet zijn 9044 met 70; 14111 moet zijn 14110; 16469 moet zijn 16467; 11537, 13283, 14595 en 20956 moet zijn met 70; 16190 moet zijn 16130. Oadv ié teotderijias «toad giatam mt&xiinm f mé, mm «örm Te koop ataande op de plaats bewoond door den heer P. v. SAASEN. Te bevragen bij P MODDER, Scherini er, bij de IJ 'eren brug Dagelijks vsrsGl* Uitsluitend op pruin- ea Rogge- brood-bannen. Beleefd aanbevelend, te Stompeto ert tal op IS 1'nlirnari 'a morgen» 10 uur, om contant grid verk««i»*-ii op de hofstede. „Onverwacht", bewoond door d n h< er SPLETS aan de Noorderva/1 «aareMilrr IKI'KK en WO- UMX, K«-or genehikt w<-i kbwwl, Notari» te SCHOORLDAM, zal op WveiU>da| IV Febrnarl 1V10, d s avonds e nnr, in het koffie huis van den Heer STRUIJF te Koedijk, rUKf.IF.K TERKOOPBI i Een goed onderhouden waarin koolberging en vee- italling V 3 koeien, Norton- pomp en nieuwe vijzelberg, met eif, aan het noordpinde te Koed Jk, groot 2 a. 40 c. Figenriom van den Heer Y. Viss Notaris te Alkmaar, is v oruemera op n «i'MmIhK 20 feVl». li i to e. des middag" te uur. in het ca „de Onderneming" van Mej dc Wed. J. RUITER te Ht.lLOQ, in het opcubaar te v>.r- koopen gebruikt als bergplaats voor manden en zakken van de Tuiuhoiiwver-< eeniging „de Eendr clu" te Hei oo, stamde aan den Hol enweg op het e f van den Heer J Moksch ci é- houder bij h< t Station te' Heil rt, ©m geheel te w rd« n a geb oken en vciwijderd voor 1 Juni 19 9 Eigendom van de Tuinbouw- vereeniging „de Eeudrach Nadere mliclniigen worden ver strekt ten kan ore van genoemd ra N ta is Ondegiacht 2"!. te ALKMAAR, zal op Danilariiateii 20 en >7 l tl» t», telkens des voor- middags te 10 uur bij den heer W. MOOIJ aan het Ritsevoort te Alk maar, publiek vei koopen De Kapitale ©p Kerkedijk te Bergen, zeer gunstig gelegen in de n bijheid van liet Guur m der plaats, bestaande uit Hutsnia>iSwomiig, Eri, Weiland en bouwla' d,geheelgroot20.13.70H A, Eigendom van den heer J. M. DE RUIJTEK. Nad re inlichtingen, biljetten en kaarten verkrijgbaar ten kantore te Alkma r aan de Emmastraat 5 goQinede ten Vantoit van Notaris Ot, IOImUQI sb VsAaaw. f-N f t-VHM t" A 0.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6